Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Archív

Pripomienkové konanie

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej Rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

MPRV SR pripravilo uvedený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov najmä vzhľadom na výraznú dynamiku v prijímaní legislatívy a v jej zmenách vo veterinárnej oblasti na úrovni Európskej únie. Pri vypracovaní návrhu zákona bola zohľadnená aj potreba zmeny resp. doplnenia príslušných ustanovení zákona č. 39/2007 Z. z., pri implementácii ktorých sa orgány veterinárnej správy stretli od nadobudnutia účinnosti poslednej zmeny zákona 39/2007 Z. z. s určitými problémami.

Pripomienky treba zasielať do 17.05.2011.

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Návrh zákona o pozemkových spoločenstvách

        Návrh zákona o pozemkových spoločenstvách vypracoval predkladateľ na podklade pripomienok a podnetov organizácií pozemkových spoločenstiev a odbornej verejnosti.. Pri príprave návrhu sa vychádzalo z doterajších praktických skúseností pri obnove, vzniku a činnosti pozemkových spoločenstiev založených podľa zákona č. 181/1995 Z. z., činnosti orgánov pozemkových spoločenstiev, skúseností orgánov štátnej správy, zástupcov neštátneho sektoru vlastníkov lesov a nedodržiavania zákona č. 181/1995 Z. z .

Pripomienky treba zasielať do 03.05.2011.

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o podrobnostiach pri poskytovaní dotácie v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka

        Návrh výnosu poskytuje od roku 2011 právny základ v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na poskytovanie dotácií zo zdrojov rozpočtovej kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na príslušný rozpočtový rok na realizáciu činností v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka, ktoré nenarúšajú hospodársku súťaž a nezvýhodňujú určitých podnikateľov alebo výrobu určitých druhov tovaru alebo obchod medzi členskými štátmi Európskej únie. Návrh výnosu obsahuje podporu činností vo verejno-prospešnom záujme. Prijímateľom dotácii podľa tohto návrhu výnosu majú byť organizácie neziskového alebo tretieho sektora, obce, chovatelia hospodárskych zvierat, rýb alebo užívatelia poľovných revírov, ktorí nevykonávajú hospodársku činnosť a niektoré štátne podniky, ktoré založilo ministerstvo výlučne s cieľom plniť úlohy vo verejno-prospešnom záujme.

Pripomienky treba zasielať do 26.04.2011.

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom

Novelou nariadenia vlády sa navrhujú upraviť niektoré ustanovenia vyplývajúce z doterajších skúseností v aplikačnej praxi, ktoré jednoznačnejšie určujú postup Slovenského pozemkového fondu v jednotlivých prípadoch pri prenájme, predaji a zámene pozemkov.
 

Pripomienky treba zasielať do 18.04.2011.

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú technické a hygienické požiadavky na občasné bitúnky

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky bol vypracovaný z dôvodu vytvorenia prijateľných technických a hygienických podmienok pre občasné bitúnky a na uvádzanie mäsa na trh zo zdravých zvierat a zvierat naliehavo zabitých na občasnom bitúnku a mimo bitúnku.

Pripomienky treba zasielať do 29.04.2011.

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Financovanie