Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Archív

Pripomienkové konanie

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje výroba a predaj produktov a potravín rastlinného pôvodu a živočíšneho pôvodu konečnému spotrebiteľovi

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky bol vypracovaný na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2010 - 2014, kde sa vláda Slovenskej republiky zaviazala prispôsobiť legislatívu pre priamy predaj farmárskych výrobkov podmienkam v iných členských štátoch Európskej únie, a to rozšírením na všetky druhy farmárskych výrobkov a zmiernením kritérií na ich výrobu a priamy predaj pri súčasnom zachovaní ich zdravotnej bezchybnosti.

Pripomienky treba zasielať do 29.04.2011.

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie pre chemickú analýzu a monitorovanie stavu vôd

Návrh nariadenia vlády ustanovuje technické špecifikácie pre chemickú analýzu vôd, sedimentov, živých organizmov a iných matríc vodného prostredia v súvislosti s monitorovaním stavu vôd. Zároveň ustanovuje minimálne pracovné kritériá analytických metód uplatňovaných pri monitorovaní stavu vôd, sedimentov a živých organizmov a súvisiacich matríc, ako aj pravidlá preukazovania kvality výsledkov analýz.
 

Pripomienky treba zasielať do 08.04.2011.

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vykázania a výpočtu úspory emisií skleníkových plynov

Na základe tohto splnomocňovacieho ustanovenia sa určí aj postup vykazovania a výpočtu úspory emisných kvót. Navrhuje sa, že za úsporu emisií skleníkových plynov sa považuje rozdiel referenčných overených emisií skleníkových plynov v roku 2011 resp. v r. 2012. Podkladové údaje budú údaje z emisných správ, ktoré sú overené oprávneným overovateľom a sú jednoznačné.

Pripomienky treba zasielať do 24.03.2011.

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Návrh novely zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej premávke“) je vypracovaný na základe úlohy vyplývajúcej z bodu 4.2 Vnútorný poriadok a bezpečnosť Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2010 – 2014, kde sa okrem iného uvádza, že vláda Slovenskej republiky prijme také opatrenia, aby úmrtnosť na cestách zostala na čo najnižšej úrovni. V súvislosti s plnením tejto úlohy je potrebné vykonať niektoré zmeny v zákone o cestnej premávke, ako aj zmeny a doplnenia v ďalších zákonoch.
 

Pripomienky treba zasielať do 30.03.2011.

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vedení a rozsahu evidencie na účely dane z emisných kvót

Na základe tohto splnomocňovacieho ustanovenia sa navrhuje spôsob, ktorým správca registra vedie evidenciu emisných kvót. Vzhľadom na to, že zdaňovať sa majú len tie kvóty, ktoré boli pridelené v danom roku (2011 a 2012) a ktoré neboli odovzdané alebo usporené, ako aj vzhľadom na to, že softvér všetkých registrov emisných kvót v EU pracuje na princípe LIFO (last in first out), je dôležité evidovať pohyby na účtoch emisných kvót na účely dane z emisných kvót odlišne tak, aby sa predišlo zbytočnému zdaneniu. Každý povinný účastník schémy obchodovania by mal mať možnosť určiť poradie odpisovania kvót zo svojho účtu. Ak tak povinný účastník schémy obchodovania neurobí, určí sa postup, ktorý dodrží správca registra.

Pripomienky treba zasielať do 14.03.2011.

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Financovanie