Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Archív

Pripomienkové konanie

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa z. č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení nesk. predpisov a o zmene z. č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení z. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene.

Cieľom navrhovaného zákona je rozšírenie kontrolného mechanizmu nad aplikácio u sekundárnych zdrojov živín do pôdy, t. j. látok organického pôvodu alebo anorganického pôvodu, neobsahujúcich rizikové prvky alebo rizikové látky, ktoré sú po predpísanej úprave vhodné na hnojenie pôdy alebo vápnenie pôdy a zabezpečenie, aby ich aplikáciou do pôdy nedošlo k poškodeniu životného prostredia alebo k poškodeniu zdravia ľudí. Navrhovaným zjednotením termínu na spracovanie údajov o objeme skladovacích kapacít hospodárskych hnojív, o počtoch hospodárskych zvierat podľa kategórií v predchádzajúcom kalendárnom roku a o spotrebe hnojív v poľnohospodárskom podniku sa dosiahne nielen administratívne zjednodušenie, ale aj časová zosúladenosť a kompaktnosť údajov v rámci celej Slovenskej republiky. Pripomienky treba zasielať do 28.10.2009.

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení nesk. predp. a o zmene zákona č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

Cieľom navrhovaného zákona je rozšírenie kontrolného mechanizmu nad aplikáciou sekundárnych zdrojov živín do pôdy, t. j. látok organického pôvodu alebo anorganického pôvodu, neobsahujúcich rizikové prvky alebo rizikové látky, ktoré sú po predpísanej úprave vhodné na hnojenie pôdy alebo vápnenie pôdy a zabezpečenie, aby ich aplikáciou do pôdy nedošlo k poškodeniu životného prostredia alebo k poškodeniu zdravia ľudí.

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu

Predkladaný návrh vyhlášky ÚPRSO, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby abiometánu, je vypracovaný na základe splnomocňovacieho ustanovenia podľa § 19ods. 2 písm. a), b), e) až i) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Navrhovanú vyhlášku úrad vydáva za účelom zabezpečenia jednotného postupu pri predkladaní podkladov cenového návrhu a posudzovaní cenových návrhov výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov a vysoko účinnej kombinovanej výroby.

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Správa o implementácii a čerpaní Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 – 2013 a Operačného programu Rybné hospodárstvo Slovenskej republiky 2007 – 2013 k 30. júnu 2009

Cieľom predkladanej správy je poskytnúť členom vlády prehľad o výške čerpania výdavkov z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu rozvoja vidieka, Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo a o stave implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 k 30. júnu 2009. Ako podklady pre vypracovanie predkladanej analýzy boli použité materiály predložené Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Pripomienky treba zasielať do 11.10.2009.

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Návrh zákona , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nové aktívne opatrenia trhu na práce prijaté v marci a apríli tohto roka boli prioritne zamerané na vytvorenie legislatívnych podmienok na podporu udržania zamestnanosti a na podporu vytvárania nových pracovných miest, vrátane podpory samostatnej zárobkovej činnosti. Novými aktívnymi opatreniami na trhu práce boli v tom čase najmä príspevok na podporu udržania pracovných miest, príspevok na podporu vytvorenia nového pracovného miesta, príspevok ku mzde zamestnanca, príspevok na podporu samostatnej zárobkovej činnosti a príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v oblasti spracovania poľnohospodárskych výrobkov a obchodovania s nimi. Pripomienky treba zasielať do 05.10.2009.

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Financovanie