Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Archív

Pripomienkové konanie

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii koňovitých zvierat

Cieľom predloženého návrhu je upraviť podrobnosti o identifikácii a registrácii koňovitých zvierat, pre ktoré je vystavený identifikačný dokument koňovitého zvieraťa poverenou osobou, Centrálnou evidenciou koní na Slovensku pri Národnom žrebčíne Topoľčianky, š.p. Pripomienky treba zasielať do 15.10.2009.

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov

Novela nariadenia vlády vyplýva z potreby transpozície fytosanitárnej legislatívy Európskej únie do právneho poriadku Slovenskej republiky, a to na základe vydania novej smernice Komisie2009/118/ES,ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy II až V k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva. Pripomienky k návrhu očakávame do 20.09.2009

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh v znení neskorších predpisov

Návrh výnosu sa predkladá z dôvodu implementácie smernice Komisie 2008/100/ES z 28. októbra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 90/496/EHS o nutričnom označovaní potravín, pokiaľ ide o odporúčané denné dávky, prevodné faktory energetických hodnôt a vymedzenia pojmov do nášho právneho poriadku a ustanovenia čl. 2 tejto smernice, podľa ktorého členské štáty musia uplatňovať od 31. októbra 2012 ustanovenia tejto smernice takým spôsobom, aby zabránili obchodovaniu s potravinami, ktoré nie sú v súlade so smernicou 90/496/EHS v znení jej zmien a doplnení. Pripomienky k návrhu očakávame do 24.09.2009.

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Návrh zákona o ovzduší

Návrh nového zákona o ovzduší sa predkladá hlavne z dôvodu povinnosti prevzatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe do nášho právneho systému. Ďalším dôvodom na prijatie nového zákona sú zmeny ustanovení doterajšieho zákona, ktoré sa týkajú požiadaviek na povolenie oprávnených meraní emisií a kvality ovzdušia a ktoré si vyžaduje transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady č.2006/123/ES o službách na vnútornom trhu. Príprava nového zákona o ovzduší v neposlednom rade bola ovplyvnená aj veľkým počtom novelizácií doterajšieho zákona, čím sa tento stával menej prehľadným. Pripomienky k návrhu očakávame do 20.09.2009.

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci a podrobnosti o

Účelom návrhu vyhlášky je ustanoviť podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri niektorých činnostiach vykonávaných v rámci poľnohospodárskej práci, ktorá je zameraná na pestovanie plodín a chov zvierat a činnosť s ňou súvisiaca, ktoré sa vykonávajú na poľnohospodárskych pozemkoch alebo na iných pozemkoch, ak sa pri nich používajú technické zariadenia alebo činnosti používané v poľnohospodárstve. Pripomienky k návrhu očakávame do 20.09.2009.

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Financovanie