Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Archív

Pripomienkové konanie

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 67/2004 Z. z. o opatreniach proti šíreniu rakoviny zemiaka a háďatka zemiakového

Na portáli právnych predpisov je zverejnený návrh nariadenia MP SR, ktorým sa navrhuje vytvorenie samostatného predpisu o opatreniach proti šíreniu rakoviny zemiaka a samostatného predpisu o opatreniach proti šíreniu háďatka zemiakového. Predkladanou novelou sa v nej rušia všetky ustanovenia týkajúce sa opatrení proti šíreniu háďatka zemiakového. Transpozícia ustanovení smernice Rady2007/33/ES o háďatku zemiakovom bude zabezpečená vydaním samostatného nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktoré nadobudne účinnosť v termíne ustanovenom smernicou Rady 2007/33/ES, a to do 1. júla 2010. Pripomienky k návrhu očakávame do 20.09.2009.

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Pripomienkové konanie k návrhu novely zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom ( 0.00 MB, DOC, 18/04/2007 )

Návrh novely je zapracovaný priamo do pôvodného znenia zákona. Červenou farbou sú označené nové návrhy a vyčiarknuté sú tie ustanenia, ktoré sa navrhujú vypustiť.

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ( 0.00 MB, DOC, 29/01/2007 )

Dôvodom novelizácie je, že súčasný zákon o ochrane spotrebiteľa bol prijatý ešte v roku 1992 a bol už desať krát novelizovaný, čím sa komplikuje jeho používanie širokým okruhom spotrebiteľov, ale aj štátnych orgánov, ktoré na jeho základe vykonávajú najmä

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov. ( 0.00 MB, DOC, 29/01/2007 )

Dôvodom novelizácie zákona o účtovníctve vyplynula zo zavádzania novej metodiky účtovníctva v štátnej správe a samospráve (rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, štátnych fondov, obcí a vyšších územných celkov). V tejto súvislosti bola dopln

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Financovanie