Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Archív

Pripomienkové konanie

Návrh zákona , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa predkladá na účel realizácie Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2010-2014, ako aj na účel splnenia povinnosti Slovenskej republiky vo vzťahu k správnej a úplnej transpozícii právnych predpisov Európskej únie.

Pripomienky treba zasielať do 25.03.2011.

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Analýza systému podpory obnoviteľných zdrojov energie a návrh na jeho prehodnotenie

Dôvodom na vypracovanie takejto analýzy je skutočnosť, že nárast využívania obnoviteľných zdrojov energie spôsobuje tlak na ceny energií, najmä elektriny a tento tlak môže v budúcnosti prudko narastať. Návrh materiálu vychádza z opatrení a cieľov, ktoré sú uvedené v Národnom akčnom pláne pre energiu z obnoviteľných zdrojov schválenom vládou SR v októbri 2010 a aktuálnych informácií v oblasti využívania OZE.
 

Pripomienky treba zasielať do 11.03.2011.

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 315/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávanej elektriny a poskytovaných služieb

V návrhu vyhlášky boli doplnené nové pojmy z dôvodu jednoznačnosti výkladu niektorých ustanovení vyhlášky. V návrhu vyhlášky boli ustanovené taktiež nové štandardy kvality a spresnená úprava doterajších štandardov kvality. Rovnako bolo jednoznačnejším a konkrétnejším spôsobom upravené sledovanie a vyhodnocovanie štandardov kvality regulovaným subjektom.

Pripomienky treba zasielať do 04.03.2011.

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 316/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb pri dodávke tepla

V návrhu vyhlášky boli doplnené nové pojmy z dôvodu jednoznačnosti výkladu niektorých ustanovení vyhlášky. V návrhu vyhlášky boli ustanovené taktiež nové štandardy kvality a spresnená úprava doterajších štandardov kvality. Rovnako bolo jednoznačnejším a konkrétnejším spôsobom upravené sledovanie a vyhodnocovanie štandardov kvality regulovaným subjektom.

Pripomienky treba zasielať do 04.03.2011.

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 317/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávania pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a súvisiacich služieb

V návrhu vyhlášky boli doplnené nové pojmy z dôvodu jednoznačnosti výkladu niektorých ustanovení vyhlášky. V návrhu vyhlášky boli ustanovené taktiež nové štandardy kvality a spresnená úprava doterajších štandardov kvality. Rovnako bolo jednoznačnejším a konkrétnejším spôsobom upravené sledovanie a vyhodnocovanie štandardov kvality regulovaným subjektom.

Pripomienky treba zasielať do 04.03.2011.

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Financovanie