Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Archív

Pripomienkové konanie

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky , ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie ich obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch

Hlavným dôvodom vypracovania novej právnej úpravy je transpozícia smernice Komisie 2010/79/EÚ o prispôsobení prílohy III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES o obmedzení emisií prchavých organických zlúčenín technickému pokroku. Predmetná smernica rieši ustanovenie ďalšej analytickej metódy zisťovania obsahu prchavých organických látok v regulovaných výrobkoch.

Pripomienky treba zasielať do 02.03.2011.

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného plynu a poskytovaných služieb

V návrhu vyhlášky boli doplnené nové pojmy z dôvodu jednoznačnosti výkladu niektorých ustanovení vyhlášky. V návrhu vyhlášky boli ustanovené taktiež nové štandardy kvality a spresnená úprava doterajších štandardov kvality. Rovnako bolo jednoznačnejším a konkrétnejším spôsobom upravené sledovanie a vyhodnocovanie štandardov kvality regulovaným subjektom.

Pripomienky treba zasielať do 04.03.2011.

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

Návrhom zákona sa do právneho poriadku Slovenskej republiky správne a úplne preberá smernica 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie. Dôvodom jeho prijatia je predovšetkým výzva (formálne oznámenie) - porušenie č. 2009/2239 Európskej komisie K (2009) 7333 z 9. 10. 2009 - týkajúca sa nesprávnej a/alebo neúplnej transpozície smernice č. 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie.

Pripomienky treba zasielať do 17.02.2011.
 

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Návrh zákona , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladaný návrh zákona zavádza novú skutkovú podstatu priestupku, určuje výšku pokuty v blokovom konaní ako aj v správnom konaní za toto porušenie a znižuje výšku pokút v blokovom konaní o takmer 58% a o 51% pri prejednávaní priestupku obvodným úradom dopravy za všetky doterajšie priestupky okrem priestupku keď vodič nezadá údaje alebo zadá neúplné alebo klamlivé údaje do palubnej jednotky alebo tieto nesprístupní správcovi výberu mýta alebo ním poverenej osobe..

Pripomienky treba zasielať do 11.02.2011.

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu, prehodnocovaní a aktualizácií plánov manažmentu povodňového rizika

Vypracovanie prvých plánov manažmentu povodňového rizika a ich následné prehodnotenia a aktualizácie sa uskutočňuje koordinovane s prehodnotením a aktualizáciou plánov manažmentu povodí. Prvý plán manažmentu povodňového rizika a jeho aktualizácie sa po schválení ministerstvom stáva súčasťou plánu manažmentu príslušného správneho územia povodia.

Pripomienky treba zasielať do 17.02.2011.

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Financovanie