Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Archív

Pripomienkové konanie

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vykonaní niektorých ustanovení zákona o obaloch

Návrh predloženej vyhlášky upravuje obsah a spôsob vedenia registra, podrobnosti o vedení evidencie obalov a odpadov z obalov, podrobnosti o ohlasovaní údajov z tejto evidencie, podrobnosti o označovaní obalov a o označovaní zálohovaných obalov na nápoje, podrobnosti o požiadavkách na zloženie a vlastnosti obalov, záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov a podrobnosti o spôsobe preukazovania plnenia záväzných limitov v zariadeniach na zhodnocovanie odpadov na území členských štátov Európskej únie, ako aj mimo územia členských štátov Európskej únie. Zo smernice o obaloch vyplýva pre Slovenskú republiku ako členský štát Európskej únie zasielať Európskej komisii údaje o plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov.
 

Pripomienky treba zasielať do 31.01.2011.

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Návrh koncepcie boja proti daňovým podvodom na dani z pridanej hodnoty

Daňové podvody vo všeobecnosti, a špeciálne v oblasti dane z pridanej hodnoty, traumatizujú všetky oblasti ekonomického a spoločenského života, a to výpadkami príjmov štátneho rozpočtu, narušením zdravej hospodárskej súťaže podnikateľského sektora a reinvestovaním ziskov z nelegálnych aktivít do ďalších foriem kriminálnych činností.
 

Pripomienky treba zasielať do 19.01.2011

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 388/2009 Z. z., ktorou sa vydáva Mýtny poriadok v znení neskorších predpisov

Cieľom návrhu vyhlášky je predĺženie účinnosti náhradného spôsobu výpočtu mýta, tzv. „tranzitného ticketingu“ do 31. marca 2011.

Pripomienky treba zasielať do 18.01.2011.

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 161/2007 Z. z

Predkladaným návrhom nariadenia vlády sa do právneho poriadku SR preberá časť smernice Komisie EÚ, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku menia a dopĺňajú smernice Rady a smernice Európskeho parlamentu týkajúce sa typového schvaľovania poľnohospodárskych a lesných traktorov. V tomto prípade ide o zmenu a doplnenie doplnku 4 prílohy I smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/25/ES z 22. mája 2000 o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych alebo lesných traktorov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 74/150/EHS; tento doplnok je prebratý formou aproximačného odkazu v § 4 ods. 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 161/2007 Z. z. Účelom predloženého nariadenia vlády je úprava značky typového schválenia ES nadväzne na nové limity emisií.

Pripomienky treba zasielať do 07.01.2011

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2006 Z. z. o technických požiadavkách na priestor na obsluhu, prístup k miestu vodiča, dverám a oknám poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov

Účelom nariadenia vlády je vymedziť, ktoré okná u kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov je možné určiť ako núdzové výstupy.
 

Pripomienky treba zasielať do 05.01.2011

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Financovanie