Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Krížové plnenie

Krížové plnenie

Od roku 2003 sa začali v Európskej únii uplatňovať nové zásady, ktoré sa prijali v rámci reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky (Agenda 2000). Hlavným cieľom Európskej Komisie bolo to, aby poľnohospodársky sektor lepšie odpovedal na potreby spoločnosti, posilnil svoje mimoprodukčné funkcie a dokázal oprávnenosť na podpory, ktoré pochádzajú z daní občanov (viď článok SPP na tejto stránke). Dôležitými prvkami sa preto stalo oddelenie priamych platieb od produkcie (z anglického „decoupling“) a povinné krížové plnenie (z anglického „cross-compliance“). Krížové plnenie je systém, pri ktorom farmári musia dodržiavať prísne pravidlá pre ochranu životného prostredia, prírodných zdrojov a pre ochranu a zdravie ľudí, rastlín a zvierat, aby dostali priame platby v plnej výške. Pravidlá na európskej úrovni určuje Nariadenie Rady ES č.1782/2003 a vykonávacie Nariadenie Komisie (ES) č.796/2004. Na Slovensku sa uplatňuje aj Nariadenie vlády SR č. 127/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb (viď prílohy 2 a 3) a Nariadenie vlády SR č.128/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory podľa programu rozvoja vidieka. /pozn. ku koncu roka 2010 bude nové nariadenie!/

Porovnávacie tabuľky legislatívy Európskeho Spoločenstva a Slovenskej republiky v oblasti krížového plnenia (z 12.3. 2008 – stránka MPRV SR)
 

Krížové plnenie je označenie pre súbor jednak zákonných požiadaviek hospodárenia (ZPH) (podľa anglického „statutory management requirements“) a na druhej strane dobrých poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok (tzv. „GAEC“ - podľa anglického „good agricultural and environmental conditions“). ZPH sú podnikatelia na pôde povinní dodržiavať v zmysle príslušných platných právnych predpisov v SR (zákony...) a ich dodržiavanie kontrolujú, prípadne pokutujú, príslušné štátne inštitúcie. No po zavedení krížového plnenia ich nedodržiavanie má dopad aj na výšku priamych platieb, pretože môže viesť k ich kráteniu, alebo až k vyradeniu žiadateľa zo systému podpôr na rôzne dlhú dobu.
 

Na Slovensku sa krížové plnenie začalo uplatňovať od 1.1. 2009 pre ZPH 1 až 8. Od 1.1. 2011 sa začne kontrolovať aj dodržiavanie ZPH 9 až 15. Ostatné ZPH 16 až 18 sa budú v SR kontrolovať od r.2013. Krížové plnenie sa na Slovensku dotýka všetkých poľnohospodárov, ktorí žiadajú o priame platby, vrátane poberateľov kompenzačných podpôr v rámci PRV SR 2007-13 („agroenvironmentu“), ale predovšetkým tých, ktorí hospodária v oblastiach NATURA 2000 (t.j. chránené vtáčie územia a územia európskeho významu).
 

ZPH sú rozdelené do 18 rôznych oblastí (viď tabuľku v prílohe), v rámci ktorých sú do našej legislatívy implementované vybrané relevantné časti európskych smerníc a nariadení:
 

- ZPH 1: ochrana voľne žijúcich vtákov
(Smernica Rady 1979/409/EHS)
- ZPH 2: ochrana podzemných vôd pred znečistením niektorými nebezpečnými látkami (Smernica Rady 1980/68/EHS)
- ZPH 3: ochrana životného prostredia a najmä pôdy pri používaní čistiarenských kalov (Smernica Rady 1986/278/EHS)
- ZPH 4: ochrana vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (Smernica Rady 1991/676/EHS = „nitrátová smernica“)
- ZPH 5: ochrana prírodných stanovíšť, voľne žijúcich živočíchov a divo rastúcich rastlín (Smernica Rady 1992/43/EHS)
- ZPH 6: identifikácia a registrácia zvierat
(Smernica Rady 1992/102/EHS)
- ZPH 7: identifikácia a registrácia hovädzieho dobytka
(Nariadenie EP a Rady (ES) č.1760/2000, Nariadenie Komisie (ES) č.911/2004)
- ZPH 8: identifikácia a registrácia oviec a kôz
(Nariadenie Rady (ES) č.21/2004)
- ZPH 9: používanie prípravkov na ochranu rastlín
- ZPH 10: zákaz používania určitých látok s hormonálnym a tyrostatickým účinkom a beta-agonistov pri chove hospodárskych zvierat
- ZPH 11: bezpečnosť potravín a krmív
(Nariadenie EP a Rady (ES) č.183/2005 a Nariadenie EP a Rady (ES) č.178/2002)
- ZPH 12: pravidlá prevencie, kontroly a eradikácie niektorých prenosných a spongiformných encefalopatií (TSE)
(Nariadenie EP a Rady (ES) č.999/2001)
- ZPH 13: kontrola slintačky a krívačky
- ZPH 14: kontrola určitých chorôb zvierat a osobitné opatrenia týkajúce sa vezikulárnej choroby ošípaných
- ZPH 15: kontrola katarálnej horúčky oviec – modrého jazyka
(Smernica Rady 2000/75/ES)
- ZPH 16: kontrola dodržiavania minimálnych noriem ochrany teliat
(Smernica Rady 1991/629/ES)
- ZPH 17: kontrola dodržiavania minimálnych noriem ochrany ošípaných
(Smernica Rady 1991/630/EHS)
- ZPH 18: kontrola dodržiavania ochrany zvierat chovaných na farmárske účely
(Nariadenie EP a Rady (ES) č.999/2001)
 

Dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky (viď tabuľku v prílohe) definujú štandardné požiadavky proti pôdnej erózii, zachovanie organických zložiek v pôde a štruktúry pôdy a zabezpečenie aspoň minimálnej miery údržby v rámci intenzity chovov hospodárskych zvierat (napr. zaťaženie VDJ na hektár trvalých trávnych porastov, či udržiavanie plôch pasením alebo kosením podľa nadmorskej výšky).
 

Kontrolu dodržiavania podmienok krížového plnenia vykonáva na Slovensku Pôdohospodárska platobná agentúra (www.apa.sk), resp. ňou poverené organizácie (ÚKSÚP, ŠVPS SR). Nedbalostné porušenie vedie k 3%, resp. až 5% kráteniu priamych platieb, v závislosti od rozsahu, závažnosti a dĺžky trvania priestupku. Opakovane zistené nedodržiavanie požiadaviek môže viesť až k 15% kráteniu (pôvodné % x 3) a v prípade úmyselného zopakovania ďalší rok k 20% až 100% kráteniu výšky priamych platieb, alebo až k vylúčeniu farmára zo schémy podpôr na rok a viac. V roku 2009 sa prvý raz kontrolovalo krížové plnenie aj na Slovensku. Subjekty vyberá náhodne počítač a zo všetkých žiadateľov (takmer 15 000) bolo neohlásenej kontrole podrobených 537 subjektov (zdroj: polnoinfo.sk).
 

Kontrolné formuláre inštitúcií vykonávajúcich kontrolu dodržiavania požiadaviek v systéme krížového plnenia (z 12.3. 2008 - stránka MPRV SR)
 

V rámci Zdravotnej prehliadky SPP (anglicky „Health check“) v roku 2008 sa na mnohé sťažnosti farmárov prijali opatrenia na zjednodušenie systému krížového plnenia (viď Správa Komisie Rade o uplatňovaní systému krížového plnenia, z 29.3. 2007 - zjednodušovanie prístupu a kontrol v EÚ). Cieľom bolo znížiť administratívnu záťaž farmárov, no kritizovaná nejednotnosť v uplatňovaní európskych princípov jednotlivými členskými štátmi EÚ zotrváva naďalej. Dvor audítorov vydal preto osobitnú správu č.8/2008 („Je krížové plnenie efektívnou politikou?“ – v angl. jazyku), v ktorej vyzýva EK na odstránenie týchto nedostatkov. Preto aj budúcnosť priamych platieb bude zrejme ovplyvnená zohľadnením celospoločenských prínosov poľnohospodárstva a zvýšenou ochranou prírodných zdrojov, zaradenia zeleného pokryvu do osevného postupu, ochrany stanovíšť ohrozených druhov živočíchov a rastlín, ako aj zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov, či životných podmienok hospodárskych zvierat.
 

 

Dokumenty na stiahnutie


« späť

Financovanie