Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
EHSV

Stanovisko EHSV k Zelenej knihe o nekalých obchodných praktikách.

Stanovisko EHSV k Zelenej knihe o nekalých obchodných praktikách.

Dňa 11. júla 2013 prijalo Plenárne zhromaždenie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru stanovisko k Zelenej knihe o nekalých obchodných praktikách. Do stanoviska sa spravodajcovi, pracovníkovi SPPK Igorovi Šarmírovi, podarilo premietnuť všetky podstatné myšlienky zo stanoviska schváleného ešte vo februári "Súčasný stav vzťahov medzi obchodnými reťazcami a ich dodávateľmi potravín". Európska komisia takto dostala jasný signál od "občianskej spoločnosti" a je pravdepodobné, že sa bude ďalej uberať cestou regulácie. K vyhodnoteniu verejnej konzultácie vo forme "Zelenej knihy" by malo dôjsť do konca roku 2013. Celý text Stanoviska je v Dokumentoch na stiahnutie:

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV)

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV)

EHSV je poradným orgánom Európskej únie (EÚ). Je jednou z jej inštitúcií, ďalšími sú napríklad Európska komisia, Európsky parlament a Výbor regiónov. EHSV zastupuje európskych občanov, ktorí sú členmi hospodárskych, sociálnych a občianskych organizácií zo všetkých 27 členských štátov.

EHSV umožňuje zástupcom hospodárskych, sociálnych, socio-profesijných a občianskych organizácií zapájať sa do procesu tvorby politiky a prípravy rozhodnutí EÚ. Zohráva tak úlohu výsadného prostredníka medzi týmito organizáciami a európskymi inštitúciami.

EHSV bol založený v roku 1957 Rímskymi zmluvami. Tvorí ho 344 členov, ktorí zastupujú hlavné zložky hospodárskej, sociálnej a občianskej sféry z 27 členských štátov EÚ. Počet členov stanovený pre jednotlivé krajiny je vypočítaný úmerne k počtu obyvateľov. V roku 2010 majú v EHSV najvyšší počet členov Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo. Každú z týchto krajín zastupuje vo výbore 24 členov. Najmenšou národnou delegáciou je maltská delegácia, ktorú vo výbore zastupuje päť členov. Členovia výboru nedostávajú za svoju činnosť plat, EHSV im však uhrádza cestovné a pobytové náklady.

Slovenská delegácia má deväť členov: traja z nich zastupujú organizácie zamestnávateľov, traja odborárov a traja skupinu „Iné záujmy“ (slobodné povolania, spotrebitelia, vedeckí pracovníci, atď). Na jeseň 2010 sa začalo nové päťročné funkčné obdobie počas ktorého bude EHSV pracovať v pozmenenom zložení (v porovnaní s predchádzajúcim funkčným obdobím má výbor asi jednu tretinu nových členov).

Pre rezort pôdohospodárstva a pre SPPK zvlášť je v tomto funkčnom období významné, že má po prvý krát svojho zástupcu v EHSV. Riaditeľ Odboru potravinárstva a obchodu SPPK, Igor Šarmír, je členom skupiny „Zamestnávatelia“ a môže sa na tomto fóre snažiť obhajovať záujmy slovenských poľnohospodárov a potravinárov. Jedným z výstupov členstva menovaného v EHSV budú i pravidelné informácie o aktuálnych aktivitách výboru, o posudzovaných stanoviskách a iných materiáloch. Informácie budú zverejňované na internetovej stránke SPPK v rámci osobitnej rubriky.

Úloha a význam EHSV

Vďaka tomu, že EHSV je poradný orgán, ktorý sa vyjadruje k európskej legislatíve a má voľný priestor na prezentovanie svojich názorov. Členovia, ktorí prichádzajú z rôznych sfér spoločnosti, prinášajú do výboru bohaté vedomosti zo všetkých oblastí, ako aj mnohostranné pohľady na jednotlivé otázky. Na európskej úrovni je výbor jedinou inštitucionálnou platformou na stretávanie a dialóg, v rámci ktorej sa dá dosiahnuť konsenzus medzi odlišnými záujmami.
Vďaka stanoviskám, ktoré doteraz EHSV vypracoval, je európska legislatíva lepšie prispôsobená skutočnej hospodárskej a sociálnej situácii v členských štátoch.
EHSV vydáva v priemere 200 stanovísk za rok. V roku 2009 ich vypracoval 215, pričom stanoviská z vlastnej iniciatívy predstavovali 17% a prieskumné stanoviská 11%.
 


« späť

Financovanie