Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Volebný poriadok

Volebný poriadok

VOLEBNÝ PORIADOK
SLOVENSKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ
A POTRAVINÁRSKEJ KOMORY

VŠEOBECNÁ ČASŤ
 

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

1. Volebný poriadok Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory ( ďalej len komora) bližšie upravuje postup pri voľbe delegátov na valné zhromaždenie komory, pri voľbe a odvolávaní predsedu a podpredsedov komory, členov predstavenstva a dozornej rady komory.

2. Volebný poriadok, jeho zmeny a doplnky schvaľuje valné zhromaždenie komory.
 

 


Článok 2
 

Voľba delegátov na Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom komory. Skladá sa z delegátov členských subjektov.

2. Počet delegátov vychádza zo štruktúry členskej základne, ktorý prihliada na výšku členských príspevkov.

3. Počet delegátov na valné zhromaždenie komory stanovuje predstavenstvo komory. Delegátov na valné zhromaždenie komory môžu voliť RPPK a RKŠ podľa zásad schválených predstavenstvom.

4. Na kandidátke nemôže byť delegát, ktorý si neplní alebo nemá splnené členské povinnosti vyplývajúce z členstva v komore.

5. Ak valné zhromaždenie regionálnej komory volí delegátov na určené funkčné obdobie (teda nie osobitne na každé rokovanie valného zhromaždenia komory), môžu stanovy RPPK a RKŠ pripustiť, aby delegátov, ktorí reprezentujú členské organizácie ako právnickú osobu, zastupoval na jednotlivých rokovaniach valného zhromaždenia komory (v prípade neúčasti voleného delegáta) zvolený náhradník. Zvolený náhradník má potom na rokovaní Valného zhromaždenia rovnaké právo ako riadne zvolený delegát.
 

 

Článok 3

Volebná komisia

1. Volebnú komisiu v počte 5 členov, vrátane jej predsedu volí valné zhromaždenie komory na návrh predstavenstva komory. Volebná komisia organizuje a riadi voľby, zabezpečuje sčítavanie hlasov a vyhlasuje výsledky volieb. Pokiaľ nie je pre jednotlivé rokovania valného zhromaždenia zriadená mandátová komisia, plní volebná komisia aj úlohy pri zisťovaní uznášania schopnosti valného zhromaždenia. V sporných otázkach, týkajúcich sa priebehu volieb alebo ich platnosti ( platnosti hlasov ) rozhoduje volebná komisia hlasovaním. Každý člen volebnej komisii má jeden hlas.

 

Článok 4

Navrhovanie kandidátov

1. Navrhovať kandidátov na voľbu predsedu, podpredsedov a do volených orgánov komory má zásadné právo každý člen komory. Spôsob podávania návrhov pre jednotlivé voľby je upravený v čl. 7, odst. 2 tohto volebného poriadku.

2. Počet kandidátov na voľbu do jednotlivých orgánov je spravidla primerane vyšší ako počet funkčných miest.
 

 

Článok 5

Spôsob volieb a odvolávania

1. Valné zhromaždenie volí a odvoláva členov predstavenstva, dozornej rady, predsedu, a dvoch podpredsedov komory verejným hlasovaním, pokiaľ pre jednotlivé voľby neurčí uznesením, že sa volí a odvoláva tajným hlasovaním.

2. RPPK a RKŠ si upravia spôsob volieb a odvolávanie vo svojich stanovách alebo volebných poriadkoch. 

 

Článok 6

Priebeh volieb a sčítavania hlasov

1. Voľby riadi predseda volebnej komisie, alebo ňou určený iný člen.

2. Pred hlasovaním predseda volebnej komisie predstaví navrhovaných kandidátov a podá valnému zhromaždeniu informáciu, že kandidáti sú s návrhmi na ich voľbu do jednotlivých orgánov uzrozumení. Predseda zároveň oboznámi valné zhromaždenie s počtom prítomných delegátov a konštatuje uznášania schopnosť valného zhromaždenia.

3. Pri verejnom hlasovaní sa hlasuje o každom kandidátovi zvlášť a to podľa poradia navrhnutého predstavenstvom. Po každom hlasovaní sa verejne oznámi počet hlasov „za", „proti" a „zdržal sa". Počet hlasov sa zaznamená v zápisnici.

4. Pri tajnom hlasovaní sa volí odovzdávaním hlasovacích lístkov do zapečatenej volebnej urny. Hlasovacie lístky, ktoré obdržia všetci prítomní delegáti, obsahujú mená a priezviská kandidátov, ich poradové číslo a označenie orgánu, do ktorého kandidujú. Hlasovacie lístky musia byť označené pečiatkou komory. Za jednotlivých kandidátov sa hlasuje zakrúžkovaním ich poradového čísla podľa štruktúry členskej základne. Iné úpravy hlasovacieho lístku, prípadne zakrúžkovanie väčšieho počtu kandidátov ako je určené, znamenajú jeho neplatnosť. Po ukončení hlasovania spočíta volebná komisia platné hlasy za jednotlivých kandidátov na hlasovacích lístkoch.
 

 

Článok 7

Voľba, členov predstavenstva, dozornej rady, predsedu a podpredsedov
SPPK

1. Najprv sa volí predseda, nasledujú voľby členov predstavenstva a dozornej rady komory a následne podpredsedov zo zvolených členov predstavenstva SPPK. Celkový počet zvolených členov predstavenstva je najviac 17.

2. Kandidátov na voľbu predsedu, podpredsedov, členov predstavenstva a dozornej rady komory, navrhuje valnému zhromaždeniu predstavenstvo komory po prerokovaní návrhov RPPK, RKŠ a predkladá volebná komisia. Doplňujúce návrhy na kandidátov môže predložiť každý delegát.

3. Na voľbu predsedu a podpredsedov komory by mali byť spravidla najmenej dvaja kandidáti, pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak. V zmysle Stanov čl. 8 ods. 3 bod c) sa po príslušnom funkčnom období predstavenstva prihliada aj na vhodnosť rotácie na funkciu predsedu a podpredsedov s prihliadnutím na štruktúru členskej základne.

4. Pri voľbe členov dozornej rady komory sa uplatňujú vyššie uvedené zásady s tým, že členovia dozornej rady si zvolia spomedzi seba predsedu a podpredsedu. Pri voľbe predsedu dozornej rady sa prihliada na štruktúru členskej základne. Tá istá zásada sa uplatňuje aj pri voľbe podpredsedu dozornej rady.

5. Dozorná rada má najviac sedem členov zo zástupcov prvovýroby, potravinárstva a služieb.
 

 

Článok 8

Výsledky volieb

1. Po ukončení verejného hlasovania o všetkých kandidátoch a po ukončení sčítania hlasov na hlasovacích lístkoch pri tajnom hlasovaní, predseda volebnej komisie oboznámi delegátov s výsledkami volieb.

2.Pri obidvoch spôsoboch hlasovania je do príslušného orgánu zvolený ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých prítomných delegátov. Ak sa tak nestane, do druhého kola postupujú dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov z prvého kola. V druhom kole stačí jednoduchá väčšina hlasov. Ak v prvom kole nezíska kandidát, ktorý sám kandiduje za určitý subjekt do predstavenstva alebo dozornej rady nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých prítomných delegátov, do druhého kola nepostupuje. Pri návrhu nového kandidáta do druhého kola sa postupuje ďalší navrhovaný kandidát s prihliadnutím na primerané územné a profesijné zastúpenie v orgánoch komory.

3. O priebehu a výsledkoch volieb vyhotoví volebná komisia zápisnicu, ktorá je prílohou
k zápisnici z rokovania valného zhromaždenia komory.

 

 

Článok 9

Záverečné ustanovenia

1. Pri príprave valného zhromaždenia komory, na ktorom sa majú uskutočniť voľby, prípadne odvolanie orgánov komory, predstavenstvo komory v dostatočnom predstihu oboznámi RPPK a RKŠ s týmto bodom programu, vrátane návrhu kandidátov.

2. Pre voľbu dozornej rady komory platia primerane ustanovenia tohto volebného poriadku.

3. Ak člen volených orgánov komory v priebehu volebného obdobia stratí schopnosť zastupovať subjekt, za ktorý bol zvolený stráca tým mandát v týchto orgánoch. Zástupcovia RPPK a RKŠ majú právo navrhnúť svojho zástupcu na kooptovanie s tým, že sa bude zúčastňovať práce týchto orgánov bez práva hlasovania do najbližšieho valného zhromaždenia komory, na ktorom môže byť zvolený za riadneho člena voleného orgánu komory.  

 

Článok 10

1. Volebný poriadok nadobúda účinnosť schválením na valnom zhromaždení komory dňa 07.04.2011 v Trebišove.

 

Ing. Milan Semančík, v.r.

predseda
Slovenskej poľnohospodárskej
a potravinárskej komory
 

 

 

 

 


« späť

Financovanie