Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Ostatné

Návrh zákona ,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Začiatok MPK: 28.05.2013 Ukončenie MPK: 17.06.2013 | 22/10/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

| 22/10/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Začiatok MPK: 28.05.2013 Ukončenie MPK: 17.06.2013 | 22/10/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v

Začiatok MPK: 28.05.2013 Ukončenie MPK: 17.06.2013 | 22/10/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a pop

Začiatok MPK: 28.05.2013 Ukončenie MPK: 17.06.2013 | 22/10/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Návrh zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009

Začiatok MPK: 28.05.2013 Ukončenie MPK: 17.06.2013 | 22/10/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Návrh zákona , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Začiatok MPK: 28.05.2013 Ukončenie MPK: 17.06.2013 | 22/10/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Začiatok MPK: 22.05.2013 Ukončenie MPK: 11.06.2013 | 22/10/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Návrh zákona , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov

| 18/06/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

| 28/05/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie o oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní

| 28/05/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuju finačné limity pre nadlimitnú zákazku

| 28/05/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Legislatívny zámer zákona o odpadoch

| 13/05/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z.

| 02/05/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z.

| 26/03/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky návrh vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z.

| 26/03/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z.z.

| 15/03/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

| 07/03/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z

| 25/02/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

| 05/02/2013 | Článok je určený len pre registrovaných | viac informácií
Financovanie