Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Archív

Pripomienkové konanie

Návrh zákona č. .../2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 Návrh zákona č. .../2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

Pripomienky: zasielajte do 27.8.2012 na adresu dubravska@sppk.sk
 

Sprievodné dokumenty k návrhu vyhlášky.

 

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Návrh vyhlášky MPRV SR - označovanie potravín

Návrh vyhlášky MPRV SR, ktorá upravuje požiadavky na označovanie potravín uvádzaných na trh, ako aj pre reštaurácie, nemocnice, jedálne a ostatné zariadenia spoločného stravovania, reklamu a prezentáciu potravín určených pre konečného spotrebiteľa.

Navrhovaná účinnosť: od 1.4.2012 do 12.12.2013.

Pripomienky: zasielajte do 21.3.2012 na adresu martincova@sppk.sk 
 

Sprievodné dokumenty k návrhu vyhlášky.

 

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Návrh zmien a doplnení Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky

Účelom predkladaného návrhu zmien a doplnení legislatívnych pravidiel je
 

- splniť úlohu B.9. vyplývajúcu z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 160 z 2. marca 2011 k správe o stave podnikateľského prostredia v SR s návrhmi na jeho zlepšovanie,
- zapracovať do legislatívnych pravidiel závery pracovnej porady vedúcich pracovníkov legislatívnych útvarov ústredných orgánov štátnej správy konanej v dňoch 7. - 8. apríla 2011 v Častej - Papierničke,
- spresniť a doplniť legislatívno-technické pokyny na základe skúseností z aplikačnej praxe.
 

Pripomienky treba zasielať do 24.05.2011.

 

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2007 Z. z

Do návrhu nariadenia vlády sa zo smernice 2009/161/EÚ transponujú NPEL pre 19 chemických látok, ktoré boli revidované a odvodené z najnovších vedeckých údajov s ohľadom na ochranu zdravia a odporúčaných kritérií a metód Vedeckého výboru pre expozičné limity (SCOEL) zriadeného rozhodnutím Komisie, pričom berú do úvahy dostupnosť meracích techník. Stanovujú sa ako najvyššie prípustné koncentrácie chemických faktorov v pracovnom ovzduší, pod úrovňou ktorých sa nepredpokladá poškodenie zdravia zamestnancov pri krátkodobej alebo dlhodobej expozícii počas celého pracovného života.
 

Pripomienky treba zasielať do 27.05.2011.

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky , ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 251/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd

Navrhovaná úprava ustanovenia § 6 sa týka termínov odovzdávania vyhodnotených výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác.

Pripomienky treba zasielať do 20.05.2011.

K DOKUMENTU MÁM TIETO PRIPOMIENKY

S dokumentom     SÚHLASÍM     NESÚHLASÍM    

Financovanie