Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Ako sa stať členom?

Vážený návštevník našej webovej stránky

Staň sa členom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

Čo získaš:

Komora zastupuje svojich členov v poradných orgánoch vlády, ministerstiev a iných štátnych inštitúcii a koordinuje spoločné záujmy svojich členov vo veciach ich podnikateľskej činnosti v tuzemsku a v zahraničí, poskytuje im požadované služby a plní ďalšie úlohy podľa zákona.

V rámci svojej pôsobnosti v záujme svojich členov a pre členov zabezpečuje najmä:

- podieľa sa na príprave koncepcií rozvoja poľnohospodárstva a potravinárstva a ich služieb,
- podieľa sa na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení v oblasti podnikania v poľnohospodárstve a potravinárstve v tuzemsku a zahraničí,
- informuje ich o akceptácii pripomienok komory, o výsledku tvorby legislatívnych noriem,
- napomáha zlaďovať ich záujmy v podnikateľskej činnosti a koordinuje postup pri ochrane pred zneužívaním ekonomickej sily obchodnými partnermi,
- poskytuje im aktuálne obchodné a hospodárske informácie z domova a zo zahraničia o spolupráci so Slovenskom, vrátane prehľadov o situácii na trhu s ťažiskovými poľnohospodárskymi a potravinárskymi komoditami a o predpokladoch jej ďalšieho vývoja,
- vyhľadáva, spracováva a sprostredkováva im informácie o zahraničných teritóriách z hľadiska možností slovenského exportu poľnohospodárskeho a potravinárskeho tovaru,
- sprostredkováva im ponuky na kúpu a predaj tovaru pre členské subjekty, v záujme čoho môže zriadiť neformálnu burzu,
- poskytuje a organizuje odborné poradenstvo pre podnikateľské subjekty, organizuje rôzne formy ďalšieho vzdelávania a informatizácie pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo,
- zastupuje členov v medzinárodných farmárskych organizáciách vo Výbore profesionálnych poľnohospodárskych organizácií v Európskej únii (COPA), v Generálnej konfederácii poľnohospodárskych družstiev v Európskej únii (COGECA) a v Konfederácii európskych výrobcov potravín a nápojov (CIAA) a na stretnutiach s partnermi z Visegrádskej štvorky a poveruje ich zastupovaním v ďalších medzinárodných organizáciách,
- vydáva, alebo sa podieľa na vydávaní odborných a informačných publikácií a na sprístupňovaní materiálov vedecko – výskumných a vzdelávacích inštitúcii doma i v zahraničí z Európskej komisie, Európskeho parlamentu a medzinárodných mimovládnych organizácií pre potreby členov komory,
- organizuje zahraničné obchodné misie, stáže a tematické výjazdy smerujúce k rozvoju zahraničného obchodu, alebo sprostredkováva firemné a profesijné prezentácie na zahraničných veľtrhoch a výstavách,
- poskytuje zmluvne dohodnuté služby pre Pôdohospodársku platobnú agentúru (ďalej PPA), Štatistický úrad SR, Ministerstvo pôdohospodárstva SR ( ďalej ministerstvo) a ďalšie orgány a organizácie,
- zastupuje svojich členov v orgánoch sociálneho dialógu
- Komora ďalej zabezpečuje:
o úlohy na úseku odborného vzdelávania v stredných odborných školách podľa článku IV. zákona č. 184/2009 o odbornom vzdelávaní a príprave,
o pre tieto účely komora zriaďuje Sektorovú radu pre odborné vzdelávanie a prípravu, v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a relevantnými organizáciami.
o Komora nadväzuje a rozvíja spoluprácu s inými komorami, podnikateľskými zväzmi, združeniami a obchodnými inštitúciami v tuzemsku a zahraničí.
o Komora zabezpečuje plnenie úloh svojimi odbornými a poradnými orgánmi a úradom komory. Využíva služby a spoluprácu s bankami a inými odbornými vedeckovýskumnými inštitúciami, školami, združeniami a napomáha presadzovať poznatky aplikovaného výskumu do praxe
o Ak je to účelné, môže komora na zabezpečenie svojich úloh zriadiť právnické osoby na základe rozhodnutia predstavenstva komory a prostredníctvom nich sa podieľať na podnikateľských aktivitách.
o Komora, v záujme svojich členov, zabezpečuje rôzne formy práce s verejnosťou a spolupracuje so združeniami spotrebiteľov s cieľom zlepšiť informovanosť o postavení poľnohospodárstva a potravinárstva v spoločnosti.

Kto sa môže stať členom komory

Členstvo v komore je dobrovoľné.

Členmi komory sa môžu stať:

- Fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v poľnohospodárstve, potravinárstve, v biologických, technických, v obchodných, vedeckých a výskumných službách pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo.
- Samosprávne organizácie združujúce fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v oblastiach uvedených v odseku 1 Stanov SPPK
- Iné fyzické a právnické osoby, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2 Stanov SPPK.

Ako sa včleníš do štruktúr SPPK

Môžeš byť organizovaný:
- prostredníctvom regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
- prostredníctvom regionálnej komory so štatútom
- prostredníctvom úradu komory podľa kritérií schválených predstavenstvom SPPK.

Aby si sa stal plnohodnotným členom Stanov SPPK vyplň prihlášku (v prílohe) a pošli ju na adresu:

Slovenská poľnohospodárske a potravinárska komora
Záhradnícka 21
811 07 Bratislava 1
E mail: sppk@sppk.sk

 

Dokumenty na stiahnutie


« späť

Financovanie