Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Stredoškolské odborné vzdelávanie

SPPK sa aktívne zapája do „omladenia“ kádrov

SPPK sa aktívne zapája do „omladenia“ kádrov

Predseda Slovanskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Ing. Milan Semančík podpísal s Trenčianskym samosprávnym krajom a Strednou odbornou školou v Pruskom memorandum o spolupráci. Cieľom memoranda je vytvorenie podmienok na prípravu odborníkov v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva. Na základe memoranda bude spolupráca zameraná najmä na mapovanie potrieb trhu práce, aby boli absolventi pripravovaní na pozície, o ktoré je záujem, organizáciu a zabezpečenie praktického vyučovania s dôrazom na zvyšovanie kvality prípravy žiakov na budúce povolanie,  na inováciu a prípravu nových študijných a učebných programov, ale aj na účasť zamestnávateľov na maturitných, záverečných a absolventských skúškach.

 

Memorandum bolo iniciované zo strany riaditeľky Strednej odbornej školy v Pruskom Ing. Janky Fedorovej. Stredná odborná škola v Pruskom  je škola so 65-ročnou tradíciou, ktorá pripravuje odborníkov v oblastiach poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, kynológie,  ochrany a tvorby životného prostredia, realizácie poľnohospodárskej produkcie,  potravinárstva ako aj  záhradníctva.  Veľmi dôležitou oblasťou prípravy na budúce povolanie je práve odborný výcvik a odborná prax, ktoré škola zabezpečuje priamo v areáli školy, ale aj u jednotlivých zamestnávateľov. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora spolupracuje so SOŠ v Pruskom už dlhšie obdobie a podporuje aktivity školy.

Mnohí absolventi SOŠ Pruské nájdu zamestnanie práve na poľnohospodárskych podnikoch, farmách a firmách, ktoré podnikajú v poľnohospodárstve a potravinárstve. Vďaka spolupráci školy so zamestnávateľmi získavajú absolventi nielen odborné vedomosti, ale aj dôležité praktické zručnosti, a tak  je v praxi zabezpečovaná generačná obmena.  V poľnohospodárstve sa už roky pracuje s drahými technológiami a technikou, a tak je nevyhnutné, aby mali zamestnanci nielen vzťah k práci, ale aj odborné vedomosti a zručnosti.

Memorandum zo strany zamestnávateľov podpísali zástupcovia podnikateľských subjektov v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva pôsobiaci v Trenčianskom samosprávnom kraji. Memorandum spolu podpísalo 23 subjektov. 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora spolupracuje na zvyšovaní odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania, ktorého jedným zo strategických  cieľov je zvýšenie kvality odborného vzdelávania absolventov stredných škôl.

 

[-- IMG815 --]

 

Spracovala: Ing. Jarmila Dubravská, PhD., odbor poľnohospodárstva a služieb, SPPK

Stredoškolské odborné vzdelávanie

Stredoškolské odborné vzdelávanie rozvíja vedomosti, zručnosti, návyky a ďalšie schopnosti žiakov, nadobudnuté v nižšom strednom vzdelávaní. Výsledným efektom absolventov je odborná kvalifikácia, ktorá im umožňuje zapojiť sa do pracovného procesu ako kvalifikovaná pracovná sila, alebo pokračovať v ďalšom štúdiu.

V súčasnosti vo všetkých krajinách OECD (Organisation for Economic Co-operation and
Development / Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) sa hľadajú odpovede na štyri základné otázky:

1. ako zlepšiť prepojenie medzi jednotlivými sektormi vzdelávacieho systému tak, aby cesty,
po ktorých postupujú žiaci odborného vzdelávania, ostali čo možno najdlhšie otvorené
(príčinou sú úzko špecializované odbory štúdia),
2. ako čo najlepšie prepojiť teoretické vyučovanie s praktickým obsahom vzdelania, aby sa
zlepšila relevancia a efektívnosť vyučovacieho procesu,
3. ako zlepšiť spoluprácu školy s praxou, akou formou by mohli podniky prispieť k zlepšeniu
odborného vzdelávania,
4. ako koordinovať politiku a programy ovplyvňujúce odborné vzdelávanie medzi jednotlivými zainteresovanými ministerstvami.

Medzi hlavné ciele odborného vzdelávania a prípravy v Slovenskej republike patrí vybudovanie konkurencieschopnej a dynamickej spoločnosti, založenej na vedomostiach, pričom sa dôraz kladie na väčšiu sociálnu súdržnosť a aktívnu účasť všetkých partnerov a existujúcich štruktúr v rámci inštitúcií trhu práce. Vybudované štruktúry a jestvujúce inštitúcie zohrávajú dôležitú úlohu pri zbližovaní ekonomických a sociálnych funkcií odborného vzdelávania a prípravy, posilňovaní konkurencieschopnosti podnikov, podpore zaradovania mladých ľudí na trh práce a umožnením ich osobného a profesionálneho rozvoja.

Pre rozvoj slovenskej ekonomiky je potrebné zabezpečiť kvalifikovanú pracovnú silu, s osobitným dôrazom na rozvoj malého a stredného podnikania a na rozhodujúce investície, ktoré sú v procese realizácie, alebo sa ich realizácia pripravuje. Podmienkou úspešného vstupu absolventov na trh práce je adekvátne odborné vzdelávanie a príprava, podmienené systémovým prístupom a aktívnou účasťou zamestnávateľských subjektov k riešeniu oblasti jeho cieľov, obsahu a štruktúry. Nevyhnutnou podmienkou je spolupráca inštitúcií združujúcimi zamestnávateľov, zamestnávateľov, škôl, ústredných orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy a ďalších subjektov pri procese prispôsobovania existujúcich študijných a učebných odborov požiadavkám trhu práce a taktiež aj vytvárania nových odborov.

Je nevyhnutné, aby v dnešnej vyspelej spoločnosti vstupovali na trh práce ľudia vybavení odbornými vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami, schopní pružne reagovať na aktuálne
zmeny. Tomuto trendu sa musí svojou úrovňou a rozsahom vzdelávacích aktivít prispôsobiť v celom rozsahu aj systém odborného vzdelávania a prípravy.

 


Zákon č. 184/2009 o odbornom vzdelávaní a príprave

Zákon č. 184/2009 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2009, definuje a určuje úlohy pre inštitúcie trhu práce na úrovni národnej, regionálnej a sektorovej. Jeho hlavnými cieľmi je:
- zabezpečiť prepojenie odborného vzdelávania a prípravy s praxou
- vytvoriť funkčný systém koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce prostredníctvom poradných orgánov zriadených na celoštátnej úrovni (Rada vlády pre OVP), úrovni samosprávnych krajov (Krajské rady pre OVP) a úrovni profesijných združení (Sektorové rady pre OVP)
- vytvoriť motivujúci priestor pre vstup zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov do odborného vzdelávania a prípravy a pre vstup súkromného kapitálu do odborného vzdelávania a prípravy.

Na sektorovej úrovni v zmysle zákona bolo prvoradou úlohou zriadenie Sektorovej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu, vypracovanie jej štatútu a zadefinovaniu jej priorít.

 

Sektorová rada pripravuje profesijnej organizácii najmä podklady k:

- k plánu potrieb trhu práce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy,
- určeniu požiadaviek na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce,
- profilom absolventov odborného vzdelávania a prípravy
- normatívom priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti
- príprave inštruktorov na získanie odbornej spôsobilosti
- určeniu kritérií pre možnosť strednej odbornej školy, strediska praktického vyučovania, školského hospodárstva alebo strediska odbornej praxe pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy

Vecná zodpovednosť Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora je v zmysle zákona č. 184/2009 a vykonávacej vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 Z.z. o stredných školách v znení neskorších predpisov vecne zodpovedná za skupiny odborov:
 

42 – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka I. (od 1.9.2009 v spolupráci so SLK a AZZZ )
 

43 – Veterinárne vedy (od 1.9.2009 v spolupráci s AZZZ a KVL SR)
 

45 – Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rozvoj vidieka II. (od 1.9.2009 v spolupráci so SLK a AZZZ)
 

29 – Potravinárstvo (od 1.9.2011 v spolupráci s RUZ, AZZZ a SŽK)

 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci s ostatnými vyššie uvedenými organizáciami plní najmä tieto úlohy:

- vypracúva plán potrieb trhu práce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a predkladá ho Rade pre odborné vzdelávanie a prípravu a Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu
- predkladá požiadavky trhu práce na kvalifikovanú pracovnú silu rade pre odborné vzdelávanie a prípravu
- pripravuje podklady na určenie požiadaviek na odborné zručnosti a praktické skúsenosti potrebné na vykonávanie pracovných činností na pracovným miestach na trhu práce
- podieľa sa na tvorbe profilov absolventov odborného vzdelávania a prípravy a požiadaviek vedomostí, zručností, schopností a pracovných návykov, normatívov priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti v spolupráci s ministerstvom školstva
- vyjadruje sa k obsahu odbornej zložky maturitnej skúšky a obsahu záverečnej skúšky
- podieľa sa na tvorbe učebníc, učebných pomôcok a učebných textov
- zabezpečuje odbornú prípravu inštruktorov
- zabezpečuje odbornú prípravu delegovaných zástupcov stavovskej a profesijnej organizácii za členov komisie pre odbornú zložku maturitnej skúšky a záverečnej skúšky
- spolupracuje pri tvorbe školských vzdelávacích programov podľa potrieb stredných odborných škôl
- vydáva rozhodnutie o zriadení centra odborného vzdelávania a prípravy.

 

Koncepčné a strategické dokumenty v oblasti odborného vzdelávania a prípravy

Programové dokumenty európskej úrovne:

• Lisabonská stratégia
• Maastrichtské komuniké
• Helsinské komuniké
• Kodanská deklarácia
• Nové zručnosti pre nové pracovné miesta
• Odporúčanie o vytvorení Európskeho systému kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu
(ECVET)
• Odporúčanie o vytvorení európskeho referenčného rámca zabezpečenia kvality odborného
vzdelávania a prípravy
• Závery o vzdelávaní dospelých
• Odporúčanie o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie
• Závery o mobilite mladých
• Bordeaux komuniké o európskej spolupráci v odbornom vzdelávaní a príprave
• Príprava mladých pre 21. storočie: Agenda pre európsku spoluprácu v školstve
• Lepšie začlenenie poradenstva do stratégií celoživotného poradenstva
• Viacjazyčnosť, preklady a multikultúrny dialóg
• Priority spolupráce v odbornom vzdelávaní a príprave
• Kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie
• Charta kvality mobility
• Jednotný rámec ukazovateľov a referenčných hodnôt na monitorovanie pokroku pri
dosahovaní lisabonských cieľov vo vzdelávaní a odbornej príprave – 2007
• Pracovný program Európskej komisie „Vzdelávanie a odborná príprava 2010“

Programové dokumenty národnej úrovne:

• Stratégia konkurencieschopnosti SR do roku 2010 (Národná Lisabonská stratégia)
• Národný strategický referenčný rámec 2007-2013
• Programové vyhlásenie vlády SR
• Národný program výchovy a vzdelávania v SR na najbližších 15 až 20 rokov (Milénium)
• Koncepcia dvojúrovňového modelu odborného vzdelávania a prípravy v SR
• Národný program pre učiace sa regióny
• Stratégia celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva
 


« späť

Financovanie