Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Poradenstvo

Poradenstvo

Podľa článku 13, nariadenia Rady č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre schémy Spoločenstva pre priame platby, členské štáty boli povinné od 1. januára 2007 ustanoviť farmársky poradenský systém pre hospodárenie na pôde a poľnohospodárskych podnikoch.
Tento poradenský systém sa má dotýkať prinajmenšom spravovania fariem a dodržiavania dobrých poľnohospodárskych a ekologických podmienok.
 

Ako vyplýva z článku 14 nariadenia Rady č. 1782/2003, účasť v poradenskom systéme je dobrovoľná a uprednostnení majú byť farmári, ktorí ročne poberajú viac ako 15 000 EUR priamych platieb.
 

Poradenstvo v oblasti pôdohospodárstva v SR sa uskutočňovalo v minulosti rôznymi formami. Neexistovala však koncepcia, ktorá by stanovovala základnú štruktúru a pravidlá poradenstva.
Dňa 25. januára 2007 Porada vedenia Ministerstva pôdohospodárstva SR na svojom 2. zasadnutí schválila návrh systému poradenských služieb v pôdohospodárstve SR od roku 2007 . V uznesení uložila sekcii poľnohospodárstva MP SR úlohu, aby poverila Agroinštitút Nitra zabezpečovaním harmonogramu úloh súvisiacich s realizáciou systému poradenských služieb v pôdohospodárstve od roku 2007.

Koncepcia sa zaoberá ideovou koncepciou a stratégiou na dosiahnutie cieľa – vytvorenie jednoduchého, prehľadného a účinného pôdohospodárskeho poradenského systému (PPS). Načrtáva základnú filozofiu a princípy fungovania systému poradenských služieb vo všeobecnosti, bez ohľadu, s ktorou oblasťou súvisia. Zaoberá sa základnými prvkami poradenstva, ako je:
• inštitucionálne zabezpečenie,
• pôdohospodárski poradcovia – štatút, etický kódex, centrálny register pôdohospodárskych poradcov, vzdelávanie poradcov,
• informačná databáza
• podpora poradenského systému.
 


« späť

Financovanie