Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
EURÓPSKA ÚNIA

Správa z C-C – február 2015

Správa z C-C – február 2015

 

Zoznam použitých skratiek:

SPPK – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

C-C – COPA- COGECA

EP- Európsky parlament

EK – Európska komisia

EÚ – Európska únia

ČŠ – Členský štát

SPP – Spoločná poľnohospodárska politika

EFSA – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

HLG – Skupina na vysokej úrovni

EKF – Európsky kongres farmárov

DG Sanco – Generálne riaditeľstvo EK pre ochranu a zdravie spotrebiteľa

NFU – Národná farmárska únia, Veľká Británia

GMO – Geneticky modifikované organizmy

DG Agri - Generálne riaditeľstvo EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

OECD – Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj

OIE- Svetová organizácia pre zdravie zvierat

PPP – Prípravky na ochranu rastlín

EFFAT – Európska federácia obchodných únií v poľnohospodárstve a potravinárstve

GEOPA- Zamestnávateľská skupina v rámci C-C

PRV – Program rozvoja vidieka

DG Trade – Generálne riaditeľstvo EK pre obchod

DG Enviro – Generálne riaditeľstvo EK pre životné prostredie

EIP – Európske inovačné partnerstvo

NGO – mimovládne organizácie

CMO – jednotná organizácia trhu

COMAGRI – Poľnohospodársky výbor Európskeho Parlamentu

ILUC – Nepriama zmena využitia pôdy

UK – Veľká Británia

MFF – viacročný finančný rámec

AHW – zdravie a dobré životné podmienky zvierat

NZ – Nový Zéland

ECOSOC – Európsky hospodársky a sociálny výbor

DG Employ – Generálne riaditeľstvo EK pre zamestnanosť

MSD – Ochorenia svalov a kĺbov

WTO –Svetová obchodná organizácia

LULUCF – využitie pôdy, zmena využitia pôdy a lesníctvo

Mercosur – Ekonomické združenie krajín Južnej a Strednej Ameriky

MOMAgri – Svetová organizácia pre poľnohospodárstvo

BRIC – Ekonomické združenie Brazílie, Ruska, Indie a Číny

FAO – Organizácia pre potraviny a poľnohospodárstvo Spojených národov

FVE – Federácia veterinárov v Európe

BSE – Bovinná spongiformná encefalopatia – ochorenie hospodárskych zvierat

RK – rozvojové krajiny

PPP – prípravky na ochranu rastlín

SME – malé a stredné podniky

PDO- chránené označenie pôvodu

PGI- chránené zemepisné označenie

MMF – viacročný finančný rámec

EUPPA – Združenie európskych spracovateľov zemiakov

Europatat - (Európske obchodné združenie pestovateľov zemiakov)

ESA - European Seed Association

 

 

 

 

Prezídium Copa-Cogeca  5.2.2015

 

Zástupcovia informovali o konaní konferencie EÚ/Severná Amerika, ktorá sa uskutoční 21. až 23/10 v Belfaste.

Ďalší bod programu sa týkal iniciatívy predsedu Komisie Junckers. ohľadom investícií, vytvárania pracovných miest, ktorá bola odsúhlasená v decembri a teraz ju jednotlivé krajiny rozpracovávajú. Ako sa ukazuje, je tu prihlásených už vyše 10 000 projektov a to celkovo na sumu viac ako 3x vyššiu než akú uviedol Junckers. Väčšina zástupcov pôjde 23. februára do EP, kde bude híring a C / C tu chce predložiť požiadavky na investície do infraštruktúry a skladovanie, cezhraničnú spoluprácu, to všetko spolu s Coops Europe. Nemecký zástupca k tomu dodáva, že je potrebné žiadať o väčšie investície do agri-food sektora celkovo, pretože je významným nositeľom pridanej hodnoty v európskom exporte. Nový grécky zástupca uviedol, že jeho krajina pripravila 175 projektov, ale žiadny, ktorý sa týka agri-food, vláda ani tá nová o tom zatiaľ neviedla debatu. Existujú už teraz prehľady všetkých projektov zo všetkých členských krajín, čo by sa malo využiť v lobovanie v EP.

Akčný plán - mlieko. Všetko uvedené do súvislosti s ruskou krízou a aký majú jednotlivé krajiny prístup k riešeniu problémov v sektore.

K riadeniu trhu – v apríli -  koniec kvót, ale nie je príliš jasné, ako sa bude ďalej pristupovať k problémom riadenia trhu a výkyvom cien.

Litovská zástupkyňa tu uviedla, že od posledného obdobia veľkých štrajkov v sektore (2004) zostáva celá rada prípadov nedoriešená (legálne postihy) a teraz sa situácia dramaticky zhoršila. Ceny sú v mnohých prípadoch len 12 centov za liter a tretina fariem je prakticky v likvidácii.

Zástupca za španielske družstvá sa pokúsil o rozbor podmienok pre družstvá a aké majú výhľady. V Španielsku, podobne ako v mnohých krajinách sú 3 typy produkcie:

- Individuálna - bez prepojenia na PO's alebo Coops.

- Družstvá bez spracovania (viac zraniteľné).

- Veľké družstvá so spracovaním (majú alternatívy odbytu a tiež lepšie postavenie na trhu).

Pre väčšinu krajín je koniec kvót dosť dramatickým okamihom, aj keď reakcie na to sú veľmi rozdielne. Rad krajín stavila na rast produkcie a systematicky buduje svoje ďalšie kapacity aj za cenu, že dnes platia pokuty (It. Irl, Pl, DK, Nl.). Talianske ministerstvo poľnohospodárstva zvolalo debatu - okrúhly stôl pre mlieko. Školské mlieko u nich funguje s väčším či menším úspechom už 60 rokov.

Poľsko- 70% trhu majú Coops, ceny klesli za posledné mesiace takmer o 30%, teraz sú pod 28 centov. Najväčší problém je prekračovanie kvóty (vlani o 2%), tento rok to bude o viac než 8%, pokuta za nadprodukciu sa neruší. Tí, ktorí majú platiť za nadprodukciu žiadajú plnenie po častiach.

Nemecko: cena je teraz okolo 30 centov, prepad sa teraz zastavuje. 70% mlieka ide cez družstvá. Problém nespôsobuje len koniec kvót, ale aj celková svetová vyššia produkcia a stagnácia trhu. Problematická je aj orientácia vývozu. Väčšina farmárov súhlasí s ukončením kvót - proti je „Milk Board“.

Fínsko: súčasná cena je 35 centov za liter (čo je prepad o viac než 30%).
Lotyšsko: v sektore potravinárskeho priemyslu sa prepúšťa až tretina zamestnancov, krajina čelí obrovskému problému ako udržať ľudí na vidieku.

Írsko: ceny okolo 30 centov, 95% mlieka ide cez družstvá. Družstvá sú stabilizačným prvkom pre farmára. Španielsky zástupca k tomu dodáva, že družstvá majú až 10c pozitívny podiel na cenách pre svojho farmára.

Vystúpenie SPPK:

Z nášho pohľadu je potrebné sústrediť sa predovšetkým na presadenie opatrení ako:

- zvýšenie intervenčnej ceny

 - znovuzavedenie exportných dotácií

- podpora odbytu mlieka a ml. výrobkov na nových trhoch

- zlepšenie transparentnosti v reťazci mlieka

- odstránenie nekalých praktík obchodných reťazcov a zneužívanie

dominantného postavenia obchodných reťazcov

- termínované obchody

- poistenie príjmov.

SPP - zjednodušenie. Odvolanie na vyhlásenie komisára Hogana, ktorý vyzval ČŠ, aby pripravili a predložili návrhy, má preskúmať cez 200 smerníc a Rada má tieto návrhy preskúmať v máji tohto roka. Skupina civilného dialógu sa zíde 4/3 a v ostatných pracovných skupinách sa budú preberať špecifické otázky súvisiace so zjednodušením.

Obchod: Stále tu dominuje otázka Ruska a embarga. Vplyvmi trpí predovšetkým poľnohospodársky sektor. Ten nesie všetky dôsledky geopolitických rozhodnutí, ale nemá na ne prakticky žiadny vplyv. Toho využíva tiež distribúcia na zvýšenie tlaku na výrobcov. Komisia by mala mať zodpovednejší prístup a kompenzovať farmárom straty.

ILUC  - pokračujú diskusie. Lotyšsko by túto kapitolu chcelo dokončiť.
Prípravky na ochranu rastlín. Od 2005 sú zahrnuté do krížového plnenia. Teraz sa tu diskutujú predovšetkým ochranné pásma (buffer zones). Problém je tu predovšetkým v rozdielnom postupe prakticky každej členskej krajiny. Napríklad Syngenta si prisvojuje tieto pásma, a chcela by pripraviť odporúčacie pravidlá pre tieto zóny. Za produkciu a pôdu zaručujú len farmári, nemožno pripustiť, aby si spoločnosti hrali na určujúceho hráča. Priemysel sa snaží stále hovoriť, že radí farmárom ako produkovať, ale to je výhradne v kompetencii farmárov.

Medzinárodný rok pôdy (IYS). Zástupcom Cogeca (neskôr i Copa) tu bol po hlasovaní na poslednom Pocci-CCC menovaný Mateo Bartolini z talianskej GIA, ktorý je zároveň súčasným predsedom Ceja. Schválené bez pripomienok. Mateo bude hlavne slúžiť ako spojovník s FAO (ktoré sídli v Ríme).

Smernica k veterinárnym liečivám a krmivám s liekmi. DG Sanco pripravilo v priebehu 2014 návrh. Sú len obavy, že sa od prevencie prejde na postupné liečenie, mala by sa nájsť správna rovnováha.

Pracovné metódy Copa

Švédska zástupkyňa, ktorá tu nahradila predsedníčky ad hoc skupiny Maira, povedala, že podobne ako Cogeca, tu boli od leta 4 schôdze.

Má skupina mandát na ďalšie pokračovanie?

Chcú, aby schôdze prezídia boli viac politické (piatkové rokovanie nemá dostatočný náboj), mali by tu byť predovšetkým strategické otázky ďalšieho vývoja a tiež pravidelné stretnutia s predsedami pracovných skupín.  Alternácie prezídia C / C?

Pracovné skupiny - majú zásadný význam, význam funkcie predsedov
Lobingu - lepšia koordinácia

Pozičný dokumenty - pre prezídium len súhrn (1 stránka).

Francúzi hovoria, že súčasná štruktúra skupín civilného dialógu nedáva dosť priestoru reprezentantom sektorov, ktorí majú veľké výhrady k terajšej forme fungovania. Úroveň CD je slabá, sektory majú výhrady ako k príprave, tak k priebehu týchto schôdzí, Komisia musí zvýšiť náročnosť.

Kalendár tohtoročných schôdzí:

 

 

Závery:

-Bol predstavený kalendár tohtoročných schôdzí

-Viac informácií ku konferencii EU/Severná Amerika je na
www.naeu2015.org

- SPP – pre väčšinu ČŠ je byrokratická záťaž jedným z hlavných problémov. Všetci zástupcovia jednoznačne presadzujú zjednodušenie SPP.

-Pretrvávajú problémy na trhu spôsobené ruským embargom, obavy posilňuje aj zrušenie kvót na mlieko v tomto roku

-SPPK navrhuje opatrenia, ktoré je potrebné presadzovať v sektore mlieka

 

 

 

Pracovná skupina Víno 9.2.2015


9 základných bodov agendy pre budúce roky:

- Analýza trhu vína - požiadavka na európsku ekonomickú pozorovateľňu

- Riadenie SPP – skupiny civilného dialógu má robiť pravidelné hodnotenia a zúčastňovať sa rokovaní o zjednodušení (SPP po roku 2018?)

- Kvalita - politika, silná tradícia u vína, skúsenosti

- Informácie pre spotrebiteľov - označenie, nálepky

- Propagácia

- Medzinárodný obchod - bilaterálne dohody (bez špecifickej intervencie)

- Inovácia a spoločná organizácia trhu - definícia od pracovných skupín

- Bio- víno

Ako dodatok tu boli pripomienky k fungovaniu skupín CD, celá rada nedostatkov, ako by mal vyzerať vývoj týchto skupín.

Trh – víno.

Kontrastné údaje z rôznych regiónov - extrémy zaznamenané hlavne v Taliansku a Španielsku, kde organizácia hlási 10-15% rozdiely medzi oficiálnymi údajmi pripravenými  ministerstvom poľnohospodárstva a údajmi, ktoré majú organizácie k dispozícii. Pozorovateľňa trhu, ktorú spravuje DG Agri nefunguje na 100%. Producentom chýbajú predovšetkým spoľahlivé údaje zo susedných krajín.

Španielska družstvá uvádzajú, že ich systém informácií trhu je problematický, po rade rokov teraz ministerstvo poľnohospodárstva sľúbilo nápravu a za tým účelom bude schôdzka s organizáciami budúci týždeň. Problematické je predovšetkým prepojenie všetkých 17 autonómnych oblastí - dáta nie sú zhromažďované systematicky. Tiež Taliani hlásia dosť podstatné rozdiely v údajoch, dáta organizácií sa líšia od údajov. Komisia až o 15%. Španieli k tomu dodávajú, že ich konečné čísla bývajú pravidelne o 6-8% vyššia u konečnej produkcie vína, než má Komisia. Ostatne Španieli tu dávajú upravené údaje z 2013/14 celkovo 53,503 m hl (Komisia 50,600) a pre 2014/15 41,500 (Komisia 40,8 m hl). Podobné problémy má Taliansko, iné krajiny takéto rozdiely nehlásia.

Štúdie - konkurenčná pozícia EÚ vína. Štúdia, ktorú vykonala COGEA a Taliansko, tu bola ostro kritizovaná hlavne zo strany Francúzska.

Predseda WP, Coste uviedol v úvode, že na trhu vína je cítiť obrovskú váhu distribúcie, a sektora v EÚ vadia rôzne colné tarify pre domácu produkciu a dovoz.
Francúzsky zástupca povedal, že COGEA urobila podobnú štúdiu v 2012, ktorá mala ale podstatne iné závery ako tá súčasná, ktorá je podľa neho zavádzajúce. To vedie k určitej manipulácii faktov a inú interpretáciu, než pôvodná štúdia, ktorá mala podľa neho solídnejšie základy a bola pravdivejšia. Popis nástrojov na riadenie trhu sa od 2012 nijako nezmenil. Ale ďalej povedal, že v štúdii 2012 bola popísaná konkurencieschopnosť fariem ďaleko realistickejšie (ukázalo sa, že mnohé z nich bola nerentabilných), v súčasnej štúdii tento faktor chýba. Predtým bola konkurenčná pozícia vína priamo prepojená na konkurencieschopnosť fariem, to tam dnes chýba. Štúdia má veľa nedostatkov a celá rada záverov je pre Francúzsko neprijateľná. Nemci toto hodnotenie podporili. Hovoria, že táto štúdia nie je dôležitá, Komisia jej dáva prehnanú hodnotu.
Francúzsky zástupca k tomu dodáva, že Komisia teraz pripravila novú komunikáciu k tejto štúdii, ale to nijako nezmení problematické hodnotenie celej práce.
Pre záujemcov je viac info na http://www.europa.eu alebo na Web COGEA: www.cogeaspa.it
Diskusia, ktorá sa okolo štúdie rozbehla, ukazuje, že celá rada faktov tu nezodpovedá potrebám a podobne ako Francúzi, sa väčšina prikláňa k tomu, že bola zbytočná a že štúdia z 2012 bola zostručnená a lepšia. Predseda WP Coste, dodáva, že táto štúdia môže mať negatívny dopad.

Ani pre predsedníčku skupiny CD, nie je jasné čo tým Komisia monitoruje a na čo táto štúdia je dobrá. Bude predložené ako osobitný bod na CD nasledujúci deň. Potom bola diskusia, či sa má na Komisiu viac tlačiť, alebo zostať diplomatický. Prevážil tvrdší postoj. Komisia musí svoj postoj vysvetliť a zdôvodniť.

Povolenie výsadby.

Bola tu vytvorená Pracovná skupina, ktorá mala v priebehu januára rozsiahlu telefonickú výmenu názorov. V nej sa rozoberali stavy v jednotlivých ČŠ, snaha rozumieť systému, kde ale prevládala diskusia o regionalizácii (pre všetky veľké krajiny).

Španieli tu majú pripravený plán do 2020. Talianska hlási, že debata u nich ešte neskončila, výsledky a závery by mali byť známe do polovice roka. Francúzsko má tiež regionálne rozdelenie, ale to je iné ako v ostatných krajinách - celkové rozdelenie je na regiónoch, ale štát si ponecháva konečné slovo, pôsobí ako konečný arbiter. Taliansko by chcelo poznať postupy a prístup ostatných krajín - sekretariát údaje zhromaždí.

Zjednodušenie SPP - sem patrí podľa skupiny:

- Označenie

- Ochrana

- Zjednotenie metód naplnenia úloh

Francúzska delegácia opäť kritizuje postup Komisie, chýba sprievodný dokument o aplikáciách, predovšetkým u označenie (etikety), identifikácia bodov zjednodušenia (i balenia). C / C k tejto téme vydala už na jeseň minulého roka komentáre, ktoré sa týkali nasledujúcich bodov.

- Registrácia viníc a povinné deklarácie. Vyhlásenie o úrode, výrobe, ošetrenie a marketingu, úroveň zásob - zlepšiť transparentnosť, zavedenie digitálneho systému hlásenia a zlepšiť prístup k informáciám. Formy: jednoduchšie obsah, dátumy podávania a postihy.
Doplňujúce dokumenty k hlásením: vrátane ich účelu na konečné použitie a obsahu. Certifikácia PDO a PGI vín vrátane roku a druhu vína.

Registre. Administratívne pravidlá používaná pre niektoré enologické praktiky (deklarácia, dosladená, okyslenie, povolené praktiky a obmedzenia pre niektoré druhy vína). Regulácia pre PDO a PGI, tradičné názvy, označenia (labeling).
Programy pre sektor po 2018 - aké formy pomoci pre sektor. Je potrebné rozhodnúť už teraz, práca na prípravách zaberie dlhú dobu. Francúzsky zástupca tu hovoril o znalostiach Komisie pri víne. Povedal, že nový Komisár nevie absolútne nič o víne a o špecifických potrebách tohto sektora. Talianski zástupcovia chcú vedieť, ako tu bude C / C reagovať, je pripravená na prípadnú revíziu CAP v 2017 (nový Health check) a ako sa tieto prípadné úpravy dotknú CMO vína. A aké sú národné programy pomoci členských krajín.
Kvalita. Skupina tu zdôrazňuje predovšetkým ekonomickú hodnotu sektora vína EÚ. V celej EÚ má hodnotu 30,4 mld € a 70% z toho je s GI's (zemepisné označenie). Celková EÚ produkcia s označením GI - 59% sa týka práve vína. GI je ukazovateľ výkonnosti vína v EÚ.
 

Závery:

-Organizácie požadujú zachovanie statusu quo pri definícii PDO a PGI a tiež tradičných termínov. A medzinárodnú ochranu všetkých označení.

-Organizácie kritizovali EK za nedostatočnú aktivitu v oblasti vína a vyjadrili obavy o odbornosti nového komisára v tejto oblasti

-Zástupcovia Francúzska spochybňujú štúdiu vypracovanú COGECA z dôvodu neobjektívnosti.

 

 

 

Pracovná skupina Kvalita 11.2.2015


Predseda skupiny v úvode povedal, že nakoniec Komisia odsúhlasila pre tento rok 3 schôdze (namiesto pôvodných 2) a v nich bude kombinovaná ako kvalita, tak propagácia. Dnešná schôdza je venovaná výhradne kvalite. Budúca spoločná, ktorá sa má konať začiatkom júna, bude mať oba námety. Na schôdzi mal mať jeden z hlavných príspevkov predseda WP víno Coste, ale ten sa do Bruselu nedostal kvôli štrajku vo Francúzsku. Namiesto neho tu bol krátky referát o stave kvality v sektore vína (predovšetkým o prepojení PDO, PGI, označení kvality a miestnom označení).
Ďalším bodom tu bolo zjednodušenie SPP a politika kvality. Rokovania sa zaoberalo predovšetkým so zmenami, ktoré tu boli od zavedenia v 2007, prehľad urobil Javier Valle. Aké odporúčania pre ČŠ? Konzultácie začali koncom 2014 a pokračovali v priebehu januára 2015. Týkali sa predovšetkým revízie súčasných platných pravidiel:

- Procedúry

- Náplň povinností

- Označenie

- Definícia vína (zatiaľ bez dátumu dokončenia)

- Alkohol (12 mesiacov)

- Aromatické vína (bez dátumu)

- Agroprodukty a potraviny - do 6 mesiacov.

Cieľom je skrátiť procedúry a lehoty, urýchliť proces schvaľovania a rýchlejší prenos presnejších informácií. Ďalej klasifikácie zodpovednosti za vykonávanie procedúr.
Ďalšie otázky: súčasná situácia - a očakávania, vývoj v jednotlivých bodoch, návrhy na zmeny, čo sa malo zjednodušiť.

Ako sa toto všetko dotkne sektora vína? Dávid Brazsil, sekretár skupiny Víno, tu rozviedol otázky pôvodu, označení vín a ich ekonomickú výkonnosť. Ale sektor by uvítal zjednodušenie, ktoré by uľahčilo prácu farmárom, nemalo by sa sústreďovať na úrady.
Taliansky zástupca tu informuje o schôdzke ich organizácie na ministerstve pôdohospodárstva, minulý týždeň, ministerstvo chce previezť ochranu PDO, PGI na osobitnú agentúru. Majú obavy, že to naruší súčasný model schvaľovania, malo by sa o tom rokovať aj v rámci C / C, pretože to môže znamenať zmenu pravidiel. Jochum za Rakúsko dodáva, že u nich to trvalo cez 10 rokov, než sa všetko podarilo vykonať a že to nie je príklad k nasledovaniu. Stále tu trvá neistota, či mať jednu EÚ autoritu, alebo národnú pre rozhodovanie. Ale väčšina je pre obe možnosti, ochrana ako na EÚ úrovni tak na národnej. Ďalšie diskusie by sa mala týkať programov pre nepoľnohospodárske výrobky, a ich špecifiká. Komisia tvrdí, že tu nemá kapacitu všetko sledovať a hodnotiť.
Informácie pre spotrebiteľa potravín.

PDO a PGI ochraňujú územia na rozdiel od obchodných značiek, ktoré chránia produkt.
Kvalita a EÚ štandardy - tu len začala reflexie. Pre C / C je kvalita základ.
Vyslovuje sa za zachovanie PDO a PGI, sú medzinárodne uznané na rozdiel od privátnych iniciatív, možno tu merať aj ich ekonomickú výkonnosť. Pre sektor vína je toto odlíšení zásadný. Javier k tomu dodáva závery štúdie, kde sa uvádza, že len 14% spotrebiteľov hľadí na označenie, celkom tomu nerozumie, a tak je to nezaujíma.

Označenie pre nepoľnohospodárske produkty.

Závery z nedávnej konferencie, kde sa jednalo o rozšírenie systému o ostatné produkty, a tu bola debata predovšetkým o práve na intelektuálne vlastníctvo. Týkalo sa to sektora textilu, keramiky, skla, medi, ale celkovo sa tu ozvali len zástupcovia sektora ľan. Otázka bude podaná na schôdzi CD. Na konferencii bolo vidieť, ako rozdielne sú záujmy, pretože diskusia bola o rôznorodosti medzi GI a obchodnými značkami. Komisia dostala na tieto tému cez 130 odpovedí, väčšina sa týka potreby väčšej ochrany na trhu. Intelektuálne právo - veľmi komplikovaná otázka, aj pre spracovanie. Chýba tu dohoda, zoznam kritérií sa zatiaľ pripravuje a uvažuje sa o dvojité úrovni pre GI: suroviny a spracované produkty. Pri poľnohospodárskych produktov táto práca pokračuje len veľmi pomaly, pretože väčšina nevidí rozdiel medzi postupmi pre poľnohospodárske a nepoľnohospodárske produkty.
Regulácia 1169/2011 - začala platiť koncom 2014 - informácie pre spotrebiteľa. 3 roky trvalo zavedenie (jedno z najdlhších tranzitný obdob). Pre mäso, oleja bude toto označenie povinné od decembra 2016, nutričné ??hodnoty. Rakúsky zástupca hovorí, že je s tým príliš veľa práce, a že nemajú stále všetky požadované informácie, dokončenie v apríli, máji.
UK: sústreďujú sa teraz na nápravy chýb v označení, viacero informácií je predmetom rôznej  interpretácie a chýb.

FR: je dosť pružné u produktov v krátkom reťazci, tam sa nemusí uvádzať nutričná hodnota. Produkty spracované na farme majú tak výnimky. Každá krajina má určitý priestor pre interpretáciu na suroviny a spracované výrobky (syry). Sú značné rozdiely v označení alergénov, problém u otázok týkajúcich sa kontaminácie hotových jedál - informácie sa majú vždy odovzdávať písané, nie ústne.

Pravidlá pre mäso a ryby, 26.7 dopadová štúdia, náklady, zisky:

Správanie spotrebiteľa, ekonomický dopad - na vnútorný, vonkajší trh, spracovanie konkurencie obchodu a potrebných investícií. Nebola tu zhoda medzi EP a ČŠ, debata medzi inštitúciami pokračuje. Všetko je teraz legálne blokované, nie je jasné, aký bude ďalší vývoj (predovšetkým u mäsa). Najväčšie debaty sú okolo mäsa ako zložky.
Pôvod - čo to je - označiť narodenie, výkrm, zabitie, spracovanie? Pre väčšinu tu majú byť len zásadné údaje, doplnené o druh zvieraťa. C / C je aj naďalej pre dobrovoľné označenie pôvodu.
Štúdie nie sú publikované. DG Sanco hovorí, že správa je oneskorená, problém sa týka predovšetkým procedúr, má uverejniť do konca februára. Tento veľmi komplexný prístup má riešiť niekoľko čiastočných štúdií, problém tu je, že závery nie sú vždy jednotné pre všetky sektory (5 kategórií). Závery by mali byť pripravené pre ďalšiu schôdzu (v júni?).
Debata o zneužívaní značiek. Talianska sťažnosť týkajúcu sa predovšetkým syrov a sťažnosť na zneužívanie ich tradičných označení v iných krajinách, bez povolenia alebo dohody.
Aká je tu vysledovateľnosť a aké sú informácie pre spotrebiteľa.

Ochrana značiek: ochrana duševného bohatstva národa

EÚ ochrana

Nariadenie a smernica (pre EÚ značky) sa snaží predložiť všetky možnosti ochrany, ale v mnohých prípadoch je to v rozpore s označením pôvodu.

 

Závery:

- Len  málo spotrebiteľov číta etikety na potravinárskych výrobkoch – väčšina im nerozumie

-CC naďalej presadzuje dobrovoľné označovanie pôvodu mäsa a mäsových výrobkov

-Cieľom revízie je skrátiť procedúry a lehoty, urýchliť proces schvaľovania a rýchlejší prenos presnejších informácií.

-Sú značné rozdiely v označení alergénov, problém u otázok týkajúcich sa kontaminácie hotových jedál - informácie sa majú vždy odovzdávať písané, nie ústne.

 

 

Copa- GEOP, Sociálny dialóg 12.2.2015

 

Dotazník. Išlo o rozbory direktívy týkajúce sa pracovného času, zatiaľ odpovedalo len Francúzsko a Belgicko, všetky odpovede by mali dôjsť do 15.3.
S tým súvisela ďalšia otázka, či to má GEOP vôbec rozoberať, či je to aplikované pre poľnohospodársky sektor. V otázkach, ktoré sa týkajú zamestnanosti je na prvom mieste bod zlepšenie poľnohospodárskeho vzdelania a tréningu. A aké v tomto smere má každá krajina stimuly, aby zamestnávatelia investovali do tejto časti a čo sa robí vo vašej krajine, aby bol sektor pre mladých atraktívnejší.

- Zlepšiť prístup do sektora

- Podpora farmám, ktoré nemajú udržateľnú úroveň produkcie k zmenám alebo opustením sektora.
Otázka tu je čo sa robí vo vašej krajine pre udržanie čo najväčšieho počtu pracovných miest poľnohospodárstva. Je tu monitorovací systém a kto tu hradí náklady? Vplyv možností vykonávať náhradnú činnosť. Starší pracovníci - má vaša krajina špecifické programy pre starších pracovníkov a ako sú v tejto otázke aktívnej sociálni partneri. Existujú v sektore špecifické plány?

Vplyvy pružnosti kontraktov. V mnohých krajinách je legálne ochránená možnosť vykonávania celého radu čiastkových aktivít, ktoré sa môžu dopĺňať.
Môže sektor vytvoriť viac pracovných miest týmto smerom a je tu potrebné zjednodušiť pravidlá pre zamestnanosť.

Prístup k aktuálnym informáciám ako počet zamestnávateľov, počet permanentných kontraktov, počet kontraktov na dobu určitú (sezónni pracovníci).
Bod 5 programu - Štatistiky zamestnanosti.
Chýbajú dobré prehľady z celej rady krajín. GEOP pripravila spolu s EFFAT projekt na zber dát, to je úloha pre druhú polovicu tohto roka. Má byť vykonaný v úzkej spolupráci s DG Employ. Teraz sa pracuje na zhode u použitých definícií.

Ruské embargo a nezamestnanosť.

Zatiaľ sa príliš neprejavilo, ale je to len otázka času, reakcie sú tu vždy oneskorené. Najväčšie problémy tu majú pobaltské krajiny a Poľsko. Belgicko má osobitný program, ktorý uľahčuje záťaž zamestnávateľov, po dobu 3 mesiacov môžu dať časť pracovníkov na technickú nezamestnanosť. Pre ostatné sa to prejavuje pozvoľna, poklesy cien až o 25-30% budú mať vplyv až v budúcich obdobiach a tiež na investície. EFFAT tu urobil prehľad vplyvu v novembri, ale podľa uvedených čísel nie je príliš dôveryhodný, jednak to bolo predovšetkým v sektore mlieka (embargo trvalo len 2 mesiace), takže čísla tu uvedené nezodpovedajú realite.

Ďalšie v sérii dotazníkov je otázka sezónnych pracovníkov z krajín mimo EÚ. Zatiaľ len veľmi obmedzené reakcie (FR, Šv, Lit, Rak, Fin). Pôvodne bol súčasťou celkových prehľadov všetkých sektorov v členských krajinách, ale to sa ukázalo, ako príliš rozsiahle a komplikované, chýbala spolupráca medzi sektormi a nikto to koordinoval. EFFAT tu urobil zo svojej strany veľmi podrobný prehľad, ale GEOP zaujíma predovšetkým znalosť sektora poľnohospodárstva.
Projekty 2015-16 sa mali týkať najmä sociálnej inšpekcie, ale Komisia tu neposlala oficiálnej odpovede, podobne ako u ostatných typov seminárov pre budúce obdobie. Kris túto otázku zopakoval na schôdzi Sociálneho dialógu spolu s EFFAT a zástupcami DG Employ. Tí sľúbili urýchlenie schvaľovania.

U smernice pracovného času, ktorá bola prerokovaná v 2013, dala Komisia následne možnosť vyjadrenia sociálnych partnerov k tejto otázke. Ale ako bolo konštatované na schôdzi Bureau (výkonný výbor), došlo len málo odpovedí a z nich nemožno urobiť zodpovedajúce spoločnú odpoveď GEOP.

Ako a kto to v členských krajinách eviduje, pre viacerých problémy začínajú už u počtu použiteľných kontraktov, dodržiavanie pracovnej doby, pravidlá pre sektory u trvania. Prepočty doby trvania, 40-48 hodín týždenne, aká pružnosť, priemery sa počítajú za 4 mesiace, GEOP žiada 1 rok, dáva lepší prehľad a uhladzuje výkyvy. Ako funguje organizácia práce pre autonómne pracovníkov (vedúci) je dostatočne pružná?
Nemeckí zástupcovia sa prihovárajú za zachovanie všetkých doterajších hlavných bodov minulej direktívy, malo by sa doplniť len o pár aktuálnych bodov.
Štatistiky: rovnaký priebeh ako na Bureau, chýbajú dobré prehľady, veľmi často sú tu len odhady. Komisia by mala urobiť štúdiu a v nej by mali byť tiež všetky použité definície. Niekoľko krajín nemá rubriku sezónnych zamestnancov, rieši to pracovným kontraktom na dobu určitú a neurčitú.

Dotazník sezónnych pracovníkov pre ľudí z krajín mimo EÚ, nedošiel k žiadnemu záveru, sociálni partneri sa stále nedohodli na jeho vyplnení.
Podobné problémy sú aj pri bode detašovaní pracovníci. Komisia tu vytvorila nový výbor expertov a GEOP / EFFAT požiadali o miesta pre svojich zástupcov. Má záujem predovšetkým v účasti v platforme o neohlásených pracovníkov.
Náklady na prácu v ČŠ.

Jesenné správa bola podľa reakcií všetkých zástupcov príliš komplikovaná. Výsledky a závery boli odovzdané Komisii, ale stále sa čaká na jej reakciu. Ako podpora sú tu štatistické údaje dosť slabé, náklady sú monitorované rôzne, nie je zhoda, či sa má užívať minimálnej mzdy, alebo priemerné a nie sú ani dohodnuté rovnaké kritériá vo všetkých ČŠ. Význam obmedzený.
Chýbajú tu tiež doplňujúce podmienky, ako sociálne zabezpečenie, dovolenky a poistenie).
V seminári, ktorý sa pripravuje, sa má riešiť otázka doplnenia týchto kritérií o trvaní pracovného času, výnimky, pravidlá, ďalej pružnosť kontraktov. Pre dnešný seminár dáva Komisia možnosť pokračovania na 2 roky aj dlhšie - sledovať vývoj sektora.
Pri plenárnom rokovaní o ruskom embargu sa ukazuje, že zo strany zamestnávateľov a odborov sú určité rozpaky v reakciách. Konštatované, že väčšina krajín neprijala žiadne zvláštne opatrenia, chýbajú presné čísla vplyvu. Nemecký zástupca hovorí, že sú proti subvenciám, ktoré sa ešte viac destabilizujú situáciu. S tým nesúhlasia britskí zástupcovia, ktorí hovoria, že otázka pomoci silne rozdeľuje krajinu. Je jasné, že politici nemajú moc chuti niečo urobiť a poľnohospodárstva je vo väčšine krajín na politickom okraji. Dohoda, že GEOP bude hovoriť len o prípadnom vplyve na zamestnanosť, Copa má podpory na starosti sama.
Otázky zdravia.

Referát zo schôdze z 2. 2. o bezpečnosti traktorov a ich využitie v sektore. Španielsky zástupca, ktorý na tieto schôdze za GEOP chodia, hovorí, že napriek všetkým preškolenie o zlepšenie podmienok, je u traktorov viac ako 3x väčší podiel fatálnych úrazov ako u áut. Problémy sú tu predovšetkým pre starších farmárov a príliš komplikované nové stroje. Väčšina konštruktérov posúva zodpovednosť za bezpečnosť na zamestnávateľa, nie na technické vybavenie traktorov. Aké automatické bezpečnostné systémy pre prípady zlyhania techniky - dotaz a požiadavka na DG Enterp, či plánuje vydať nariadenie o úpravách systémov traktorov, adaptácia na rôzne podmienky (polia, budovy, sklady, pivnice).
 

Závery:

-Je potrebné zjednodušiť pravidlá pre zamestnanosť

-Dopad ruského embarga na zamestnanosť v agropotravinárstve nie je ešte zmapovaný

-V otázkach zodpovednosti za pracovné úrazy sa rieši prenos zodpovednosti z konštruktérov poľnohospodárskych strojov na zamestnávateľov – poľnohospodárov.

 

 

Pracovná skupina Chmeľ 18.2.2015


Skupina, ktorá sa schádza raz za rok, má s novým usporiadaním poradných skupín (CD) dosť problémov, pretože spoločným predsedom tejto skupiny je zástupca cukru. Tak ako u rady ďalších pracovných či poradných skupín, to predstavuje veľký problém, kedy sektora predsedá niekto z úplne iného sektora. K tomu sa vrátim neskôr. Program a zápis schválené, a vzhľadom k možnostiam zastúpenia tu boli najprv rozobraté otázky fytosanitárne a prípravky na ochranu rastlín, ktoré sa týkajú chmeľu. Jedným z bodov bolo rokovanie o budúcich akciách C / C v prístupe k prípravkom na ochranu rastlín.

Bola tu vytvorená skupina krajín (Fr, De, NL), ktoré spolupracujú v projekte na ktorý, s 50% spolufinancovaním, dala Komisia 700 000 € ročne. Predseda skupiny Ingwiller k tomu povedal, že je škoda, že sa zatiaľ žiadna ďalšia krajina nepridala, pretože je tu riziko, že pri obmedzenej účasť, celá iniciatíva zmizne. Pôvodne mala mať skupina sekretariát v Bruseli, ale nakoniec bol umiestnený v Paríži. Komisia tu chce vyhodnotenie možností priamych platieb, ale nevie sa či to bude pokračovať aj po roku 2016. Cieľom je rozšíriť spoluprácu a zastúpenie aj o USA.

Nemci sú v skupine veľmi aktívnymi členmi, rieši sa obmedzené možnosti ochrany, nedostatok prípravkov na ochranu rastlín v sektore a nové obmedzenia. Skupina tiež musí riešiť problémy financií na niekoľko projektov v sektore, je potrebné zohnať podpory pre cesty a samotnej schôdze. Pri schôdzke s komisárom Hogan pred 6 týždňami predložili nutnosť o zachovaní PP, ale z diskusie vyšlo najavo, že to pre Komisára nie je prioritná. Ďalším bodom tejto skupiny je hodnotenie rôznych prístupov sektorov, kde je potrebné nájsť spoločné riešenie, všetko je príliš rozdrobené. Sú si vedomí, že sa jedná väčšinou o veľké kultúry, u chmeľu je použitie PP veľmi opatrné, ale nutné. Potreba špeciálnych produktov, kvalita má prednosť.

Sekretariát C / C v tejto osobitnej skupine pomáha s koordináciou (sú naplánované 2 stretnutia ročne). Posledný problém, ktorý skupina riešila bol rôzny spôsob prístupu k produktom v ČŠ. Je potrebné doriešiť systém zjednocovania. Chýba stále automatické uznanie produktov v ďalších krajinách. A keďže sa jedná o malý objem produktov, ani priemysel nemá často záujem na ich rozvoji a užívaní. Existuje rôzna národná interpretácia uznávania a povolenia niekde riadi ministerstvo pôdohospodárstva, inde ministerstvo prostredia a interpretácia môže byť veľmi rozdielna.

Legislatíva zdravia rastlín - to tu bolo len ako informačný bod, kde Komisia má v úmysle znížiť celkový počet reguláciou zo súčasných 60 na 5. To bolo už prioritou talianskeho predsedníctva, ale nedokončené, súčasné lotyšské predsedníctvo chce dokončiť do júna.
Civilný Dialóg – bol urobený prehľad o zložení a o počte zástupcov a celkovej štruktúre nových poradných výborov. Od všetkých zástupcov boli počuť pripomienky ako k štruktúre, tak k zastúpeniu (skupina na Komisiu bude mať za C / C len 4 zástupcu). Schôdza pracovnej skupiny, ktorá bývala na jeseň, má byť naďalej organizovaná v februári či marci, tam sú všetky konečné čísla potvrdené.

Produkcia 2014 a výhľady 2015. Vlaňajší rok bola celkovo vo všetkých krajinách dobrá úroda, plochy mierne vzrástli, pre 2015 sa očakáva ďalší mierny rast.
SR - konečný výsledok produkcie 6200 t, plochy vzrástli o 200 ha. Výnosy veľmi dobré prakticky všetko vypredané do r 2018, malé zvyšky na voľný trh.

Poľsko: produkcia 1915 t, 58% horkej odrody, 42% aromatické. Ceny 3,36 € u aromatických, 2,33 € u horkých odrôd. Ceny mali rásť 5 resp. 6%. Pre 2015 mierny rast. V Poľsku je 634 producentov.
Nemecko: 90% obchodu cez kontrakty, ale všetko je vypredané dopredu, pre 2015 sa počíta s ďalším rastom plôch (+ 500H). Tento rok boli nižšie výnosy horkých odrôd, u aromatických sa začala s novými druhmi. Úroda vynikajúca po veľmi zlej 2013, celkovo produkcia cez 35 000 t. Ceny na hektár - najlepšie 14 000 €, staré kontrakty 10 000 €.
Rakúsko: dobrá úroda 140H, produkcia 498T, objemy sa zvýšili, všetko predané, na sklade zostalo pár ton aromatických. Ceny 6-7 € / kg aróma, tretina z produkcie sú horké druhy.
Na hektár to predstavuje 12 000 €.

Španielsko: 2014 - 500 ha, celkom 140 producentov (priemer 3 ha), pre 2015 zvýšenie o 54 ha. Ceny stúpli o 11,2%. Rentabilita na ha je slabá 6500-7000 €. Nemecký zástupca k tomu dodáva, že u nich je produkcia rentabilné len pri cene nad 10 000 € a že USA má bežnú rentabilitu 15-16 000 €. Sektor zaznamenáva veľké výkyvy v ročnej produkcii, ale aj cez to má väčšina krajín expanznej plány do 2020 a ďalej. V USA sa zvyšuje neustále produkcia malých pivovarov sa špeciálnymi pivami.

Hodinovej sadzby pre sezónnych pracovníkov.

Nemci hovoria, že je stále určitý rozdiel medzi východom a západom krajiny. Narovnanie bude v roku 2018, kedy sa majú obe časti vyrovnať. Teraz je v západnej časti minimálna mzda 7,40 €, vo východnej 7 €, v 2018 to má byť pre všetkých 9,10 €. Nárast je zhruba o 0,80 € ročne.

Francúzsko hlási minimum 12,40 € + sociálne príplatky, celkom 15,60 €.

Rakúsko: 7,35 minimum + 30% sociálne dávky + 200 € mesačne na bývanie.

ČR tu hlási priemer medzi 4-5 € (zber, jarné práce).

Poľsko: nemá minimálnu mzdu, inak 2,5 - 3 € pred zdanením.

Španielsko: doba práce 8 h + 2 h nadčasov, mzda 6 € + bývanie a sociálne dávky (10% sezónnych pracovníkov je z Maroka)

Ostatné vstupy.

Francúzsko: PP a ostatné - 6000 € na ha

Nemecko 6-7000 € pre premenlivé výdavky, + fixné (poistenie, amortizácia)

Španielsko: priemer 6000 € + amortizácia

ČR: odhad 4500 €, rýchlo rastú predovšetkým mzdy

PL: 4500-5000 € - odhad

Rakúsko: 6-7000 € - podobne ako Nemecko

CAP - otázka prepojenia platieb v chmeli

                zelenaní - nevzťahuje sa na chmeľ, len v rámci RV

                konvergencie
Nemecko: nič nemá prepojené, organizácie výrobcov v 1. pilieri. využitie čl. 52, ktorý umožňuje viazané platby - 8% z národných zdrojov. Pre použitie organizácií výrobcov záleží na rozhodnutí členské krajiny najmä zo sociálnych dôvodov.
Rakúsko: nič prepojené, majú program na ochranu špeciálnej produkcie, platby pre špeciálne prípady.

Španielsko: nemajú prepojené, ani článok, 52 v chmeli nepoužívajú, chmeľ u nich nie je považovaný za strategický. (Tým je cukor).

Platby na ha:

Francúzsko 300 € na ha, Rakúsko menej ako 300 €, Španielsko 350-400 €.

Poľsko má národná obálku vrátane chmeli - 480 € navyše, inde základ (107 €)

Francúzsko má tiež špeciálnu obálku vo výške 350 000 €, čo predstavuje 600-700 € na ha.

Jednotná organizácia trhu - certifikácia sektora cez delegované akty.

Pán Rosa tu zdôraznil, že certifikácia by mala zostať rovnaká, podobne sa vyjadrujú Nemci, Rakúšania a Francúzi. Súčasný systém umožňuje dobre sledovať sektor a pôvod výrobku.

Bio produkcia - v EÚ je odhadom okolo 600 ha. Bolo predstavené, aké zmeny sa v produkcii bio budú musieť dodržiavať (ďaleko prísnejšie). Väčšine robí najväčší problém konvergencie, farmári chcú mať možnosť súbežne vykonávať konvenčnú a bio produkciu, pre prípady, že tento pokus nevyjde sa môžu vrátiť plne ku konvenčnej produkcii. To podporuje celá C / C.

 

Závery:

-V sektore je nedostatok prípravkov na ochranu rastlín

-Úrody boli nadpriemerné

-Pokračujú rokovania k certifikácií cez delegované akty

-Novým trendom v oblasti pestovania chmeľu je bioprodukcia

 

Potravinový reťazec 19.2.2015


Informácie o HLF (fórum na vysokej úrovni) o potravinovom reťazci, kde C / C zastupoval Pekka Pesonen. Tejto skupine končil mandát a tu bolo rozhodnuté, že tento mandát bude predĺžený o ďalších 5 rokov, vzhľadom k obtiažnosť rokovaní medzi všetkými hráčmi reťazca. To presadzuje hlavne Komisár Hogan, ostatní členovia Komisie sú zdržanlivejší. A tak sa zatiaľ čaká na oficiálne potvrdenie. C / C by tu chcela silnejšie zastúpenie, nemali by tu byť zastúpené organizácie mimo EÚ a lepšie zastúpenie vedenie členských krajín, a by mala skupina silnejší účinok.

Na DG Agri by zriadený útvar riaditeľstva rastu, ktoré má monitorovať všetky akcie dodávateľského reťazca (C / C k tomu odmietla dať súhlas). Účelom je skúmať v členských krajinách ekonomickú veľkosť podnikov a ich postoje k činnosti FC (potravinový reťazec).
Podľa informácií prichádzajúce z Komisie má Hogan silnejšiu pozíciu ako mal Ciolos a Komisia sa má teraz viac sústreďovať na reťazec vrátane nerovnováhy a rozšíriť o sektory vstupov. V prehľadoch je vidieť trvalý tlak na poľnohospodárske ceny, v to, že sa neustále zvyšuje sa zhodujú všetci.

Zástupca predsedu pracovnej skupiny informoval o rokovaní výboru vnútorný trh a spotrebitelia. Schôdza, ktorá prebehla na jeseň zatiaľ príliš neukázala, ako sem zapadá poľnohospodársky sektor. COMAGRI pripravil pripomienky, ale podľa jeho vyjadrenia, majú dosť obmedzený rozsah. Na tomto výbore sa bude odohrávať rad dôležitých diskusií o stave a prístupe k FC. Mark Rossiers z Boerenbond, ktorý zastupoval skupinu na platforme Dodávateľský reťazec 28/1. Povedal, že tu bolo uvedené ako veľké sú rozdiely medzi trhmi, kde sú určité zákonné opatrenia a tými, kde sú len dobrovoľné, ktoré nefungujú. Všetci si uvedomujú, že reťazce majú obrovskú prevahu. Nový írsky zástupca Liam k tomu dodáva, že DG Compet berie do úvahy iné meradlá čo sa týka veľkosti koncentrácie v poľnohospodárstve a v iných sektoroch a stále sa nedarí tieto rozdiely zlikvidovať. Juan za španielska družstvá dodáva, že všetko funguje aspoň čiastočne tam, kde sú určité zákonné opatrenia, inde vôbec nie.

Monitorovanie cien potravín.

Obsah práce platformy: sledovať ceny a stupňa vývoja 17 reťazcov. Tu sledujú poľnohospodárske ceny, producentské, spotrebiteľské a ceny dovozu. Tieto porovnania majú rôznu kvalitu vzhľadom k obtiažnosti získania zodpovedajúcich informácií, je tu celý rad odhadov. Najlepšie prehľady sú o cenách: Chlieb a obilie, mäso, ryby. Mliečne produkty, oleje a tuky, ovocie a zelenina. Ostatné články FC nie sú jasné a prehľadné.
Limity štúdií: dostupnosť dát, metódy zberu a ochota zverejňovať.
Národný pozorovateľne dávajú detailné informácie, od ich založenia sa kvalita postupne zlepšuje. ČŠ nemajú povinnosť zasielať detailné informácie o cenách. To sa stále rozširuje, pre tento rok sa pripravujú prehľady rozšíriť z doterajších 17 na 35 reťazcov. Ďalej sa pre tento rok pripravujú indikátory prevodov cien a výsledky majú byť zverejnené v 2016 (prevody medzi jednotlivými stupňami - producentské x spracovatelia distribúcia x spotrebné).
ČŠ majú vykonávať mesačné hlásenia cien - je tu často oneskorenie. Znovu zaviezť porovnávanie marží - posledné správy boli v r. 2012. Porovnanie so svetovými cenami (US. Kanada, Aust. NZ). Produkcia a dodávky (Eurostat), tiež všetok zahraničný obchod, výhľady.
V súčasnej dobe je najväčšia diskusia u mlieka (od leta 2014), raport má byť v marci.
Johan Klaas (NL) bol za skupinu na všetkých schôdzach tohto výboru (4 za 2014), povedal, že hlavným problémom je pomalý zber dát (komisia len teraz zverejňuje dáta z novembra, to sa dá urýchliť, majú všetko hotové v LTO do 2 týždňov . Je potrebné lepšie sledovať aktuálne stavy (i v USA).

Vedúci kabinetu komisára Hogan, Carl Buhr tu mal príspevok, ako sa chce DG Agri s otázkou FC vysporiadať. Predovšetkým lepšia výmena informácií o FC DG Agri s DG Compet (konkurencie). Je nutné ukazovať v prehľadoch, že to lepšie funguje v krajinách, ktoré majú určité legálnu ošetrenie (hoci obmedzené, alebo čiastočné) a do hry sa musí viac zapojiť EP.

Táto otázka, ako priznal, je veľa politická a vo väčšine ČŠ chýba práve politická vôľa s tým niečo robiť a podobný postoj má Generálna sekretárka Komisia a DG Compet.
Najpodrobnejšie prehľady urobilo Dánsko a Nemecko.

Legislatíva B2B - neférová obchodná prax v ČŠ:

1. Nie je v DK, Estónsku, Holandsku a v Belgicku, bez odpovedí u 6 krajín.
2. Ombudsman: áno UK, DK, Slo, Hu

                         hybridný systém: De, Fr, Šp, P, It, Bg, Ro

                         nemajú: Švédsko, Fin, Svk

3. anonymnú sťažnosť: áno UK, Šv. Lot, Lit, Nl, Slo

4. dobrovoľná kód správania: áno - Fr, celý Benelux, Zlo, Hu

                                             nie - IRL, UK, Fín, Šv, De, Svk, It.

5. Národné platformy: áno - De, Benelux, Fin

                                    ostatné krajiny nemajú, pozícia DK je nejasná.
Nemecký zástupca dodáva, že tlaky sú obrovské, 4 najväčšie distribútorské skupiny v krajine. Ktoré majú viac ako 75% podiel trhu, poľnohospodárske organizácie hlásia rad zneužívania a veľký tlak na ceny - Politicky sa to veľmi ťažko presadzuje.

 UK vyvíja systém už niekoľko rokov, výsledky sú väčšinou len čiastočné, v poslednom raportu uvedenom v EP, ktorý je podľa neho veľmi krátky a nie je tu prakticky žiadny pokrok oproti predchádzajúcim správam. Skupina sa musí viac sústrediť na EP, pretože na Komisiu má DG COMPET veľkú váhu. Komisia by na základe prehľadu mala reagovať predovšetkým v otázke zneužívania sily, tu uplatňuje bez zvyšku u družstiev (max. 35% podielu na trhu (nič u distribúcie).

C / C na základe tohto prehľadu pripraví prehľadný názor, a v ňom tiež poukáže, že od roku 2007, kedy sa na probléme začalo pracovať, sa cieľ nijako nezmenil, do zoznamu problémov sa pridal v 2011 zoznam neférových praktík. C / C opakovane vyzvala Komisiu aj Radu k vypracovaniu nariadenia alebo smernice o neférových praktikách, ďalej požiadavku na ombudsmana EÚ - nezávislého, bojovať proti fragmentácii vnútorného trhu.
Juan tu dodáva pripomienku, že zástupcovia obchodu (Eurocommerce) vyvíjajú veľký tlak na Komisiu. Podobný tlak je na členov EP, ako mu potvrdili prakticky všetci španielski poslanci.

 

Závery:

-C / C musí viac rozvinúť styky a informácie s poslancami, tam má väčšiu šancu na presadenie, než u Komisie.

-Tlak na ceny stúpa a nerovnováha v reťazci sa neustále prehlbuje

-Vo viacerých štátoch funguje inštitút ombudsmana pre vzťahy v rámci obchodných reťazcov

-Je potrebné opätovne zaviesť porovnávanie marží

 

 

 

Pracovná skupina Ovocie a zelenina 26.2.2015


Propagácia – prehľad.

Publikácie oboch častí Zákon má byť v septembri tohto roku. C / C tu namieta, že kritériá sú príliš prísne pre organizácie výrobcov. Tiež pri ďalšom rozhodovaní bude problém určiť priority pre jednotlivé projekty, pretože jedna krajina ich predložila toľko, že predstavujú vyše 50% celkového rozpočtu. To Komisia v žiadnom prípade neschváli, najviac dáva teraz prednosť projektom, kde spolupracuje viac krajín. C / C tu nesúhlasí tiež s niektorými silnými obmedzeniami ako 5% objemu.

Indikátory nie sú dostatočné - nepokrývajú celé pole pôsobnosti. Všetky pripomienky z pracovnej skupiny, ktoré boli doteraz boli už odoslané na Komisiu. Talianom vadí, že teraz je propagácia riadená horizontálne, predtým to robil sektor samostatne a to malo podľa nich ďaleko lepší vplyv.

Cool projekt - Javier Valle

Ide o skúmanie nových exportných trhov a stanovenie priorít.

Indonézia, Mexiko, Kolumbia, Peru, Thajsko, Vietnam ale tiež severná Afrika, Južná Afrika, Nigéria a Ethiopie - všade sa má vyhodnotiť potenciál a stanoviť priority: vyhodnotenie importných taríf, fytosanitárne problémy, rast obyvateľstva, kúpna sila, trendy, organizácia obchodu. Komisia plánuje stretnutie so všetkými organizáciami v týchto krajinách (predovšetkým obchodné komory). Ďalej skúmanie logistických problémov týchto krajín, doprava v Čile, Brazílii. Taliansky zástupca bol na schôdzi v DG Trade, kde sa prerokúvali všetky bariéry obchodu v cieľových krajinách. Francúzsky zástupca hovorí, že pôvodný návrh Komisie bol pragmatický, ale terajší riadenie nedáva žiadne viditeľné výsledky. Obálku propagácie teraz riadi Komisia namiesto ČŠ.

Označenie surovín - zostáva ešte celá rada problémov pred kompletným zverejnením. Pôvodne malo byť prezentované koncom 2014, ale teraz sa ukazuje, že to bude najskôr koncom marca.

Spotrebitelia síce hovoria, že sú za informácie ochotní platiť, ale skutočnosť je úplne odlišná.
DG Agri nemá tento bod na programe schôdze CD, ale skupina trvá na jeho zaradenie.
US-EU - pre USA nemá zatiaľ prioritu, v 2016 budú primárky, takže sa počíta, že nové kolo bude až v 2017. Pred 14 dňami bolo rokovanie v Bruseli, ale tu sa ukázalo, že USA ide len o lepší prístup na trh, 5 produktov je zaradených medzi citlivé.

Prípravky na ochranu rastlín - technické rokovania - požiadavka na rozšírenie vstupu do USA (zatiaľ len cez Philadelphia), budúci kolo rokovaní máj vo Washingtone.
Japonsko - rokovania v tomto týždni v Bruseli, snaha dokončiť do konca roka. O + Z je oveľa menej dôležité pre Japonsko ako pre USA. WTO - všetko sa bude točiť okolo prístupu na trh. Bilaterálne by sa mali riešiť otázky prípravkov na ochranu rastlín a fytosanitárne (tie sa neriešia vo WTO), musí sa ošetriť v iných dohodách. Nemci vyslovujú obavy, že zoznam citlivých produktov, kde sa požadovalo rozšírenie sa skôr zmenší.
Melo report.

Report teraz skúma Rada, ale ukazuje sa, že NČŠ majú len veľmi malý záujem o organizácie výrobcov. Žiadna z nich nemá úplné plány na prepojenie PO's. Konštatované, že pozícia Melo je blízka pozícii C / C vrátane prístupu k FC (potravinovému reťazcu). Ďalšie práce budú zverejnené v priebehu marca.

Ruské embargo - Taliansky zástupca hovorí, že 27 000 t ovocia bolo odstránených z trhu, ale len 6 delegácií aktivovalo túto možnosť. Úhrady sú oneskorené a nedostatočné. Fondy nie sú využité, sú tu neférové ??stropy. 24/2 sa zišli ministri poľnohospodárstva Francúzska, Talianska a Španielska v Paríži a spoločne pripravili návrh pre Komisiu v intervencii u O + Z.

Poliaci reklamujú akcie u jabĺk, dostali 3. časť kvóty (150 000t), kritizujú akciu Komisie, malo to ísť do voľnej distribúcie, ale to s podmienkou realizácie cez PO'sa tie sú v Poľsku veľmi slabé. Operačné programy tu len začínajú. Tiež ďalšie spracovanie jabĺk nie je riešením, u konzerv sú veľké nepredané zásoby.

Školské schéma ovocia. Komisia tu chcela priblížiť obe schémy mlieko a O + Z. Diskusia trvá príliš dlho, stále sa čaká na vyhodnotenie. Požaduje sa zjednodušenie systému pre O + Z, u mlieka to funguje dobre. Hodnotenie nebude konečné, u O + Z to funguje len rok, je potrebné odstrániť niektoré brzdy implementácie.

Bezpečnosť potravín – César

Kontroly zdravie zvierat, zdravie rastlín, prípravky na ochranu rastlín, finančná stránka. Zdravie rastlín je blízke dokončeniu, zdravie zvierat pôjde do diskusie v trialógu (K, R, EP), finančná stránka - tá bola zatiaľ jediná dokončená.
Reprodukčný materiál rastlín - návrh bol odmietnutý Radou - Komisia ho musí prepracovať.
Endokrinné disruptory- technická diskusia, veľmi podobná a komplikovaná
Sociálno-ekonomický dopad má byť pripravený tento rok - Komisia má v 2016 rozhodnúť ako pokračovať. Diskusia je okolo 6 prvkov, ktoré môžu modifikovať fyzické stavy zvierat, je pravdepodobné, že sa tu zoznam ešte rozšíri. C / C dala podnety, ako obmedziť negatívne vplyvy a robí tiež porovnanie s 3. krajinami, kde sa tieto prvky môžu používať.
U náhradných prvkov (77) - tieto prvky nebudú vylúčené z trhu, ale bude tu vykonaná štúdia vplyvu - nemalo by to ohroziť ochranu produkcie.
Obchod - nie je tu korektné interpretácie údajov o bezpečnosti (C / C).
Legislatíva - MRL - ??limity, počítalo sa s revíziou, ale najprv tu bude tiež dopadová štúdia. Problémy s dovozom určitých prvkov.

Perchlorate - bol vylúčený z pesticídov, kvôli jednému aktívnemu prvku. C / C tu hovorí, že MRL je dosiahnuté aj keď sa ovocie umyje len vodou (je v nej chlór).
Sú to veľmi technické otázky.

BREF - týka sa potravy, nápojov a mlieka - je to otázka predovšetkým pre priemysel, ako znížiť príčiny znečistenia v týchto sektoroch. Daniel Azevedo tu uvádza nový dokument, po ktorom nasleduje ďalší dotazník okolo zberu dát. Pre sektor O + Z je tu dôležitá otázka použitia vody a predovšetkým otázka odpadovej vody, jej čistenie, aké sú zdroje a tiež dáta u použitia energie. Špeciálny dôraz na konzervárenský priemysel.

 

Závery:

-Kritériá pre propagáciu sú pre výrobcov príliš prísne

-Vo viacerých krajinách majú producenti ovocia a zeleniny problém sa združovať v organizáciách výrobcov – začiatky organizácie

-Pokračuje diskusia o endokrinných disruptoroch

-Konzervárenský priemysel bude musieť podliehať novým pravidlám pre zníženie znečistenia v sektore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK, február 2015

Správa z C-C – január 2015

Správa z C-C – január 2015

 

Zoznam použitých skratiek:

SPPK – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

C-C – COPA- COGECA

EP- Európsky parlament

EK – Európska komisia

EÚ – Európska únia

ČŠ – Členský štát

SPP – Spoločná poľnohospodárska politika

EFSA – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

HLG – Skupina na vysokej úrovni

EKF – Európsky kongres farmárov

DG Sanco – Generálne riaditeľstvo EK pre ochranu a zdravie spotrebiteľa

NFU – Národná farmárska únia, Veľká Británia

GMO – Geneticky modifikované organizmy

DG Agri - Generálne riaditeľstvo EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

OECD – Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj

OIE- Svetová organizácia pre zdravie zvierat

PPP – Prípravky na ochranu rastlín

EFFAT – Európska federácia obchodných únií v poľnohospodárstve a potravinárstve

GEOPA- Zamestnávateľská skupina v rámci C-C

PRV – Program rozvoja vidieka

DG Trade – Generálne riaditeľstvo EK pre obchod

DG Enviro – Generálne riaditeľstvo EK pre životné prostredie

EIP – Európske inovačné partnerstvo

NGO – mimovládne organizácie

CMO – jednotná organizácia trhu

COMAGRI – Poľnohospodársky výbor Európskeho Parlamentu

ILUC – Nepriama zmena využitia pôdy

UK – Veľká Británia

MFF – viacročný finančný rámec

AHW – zdravie a dobré životné podmienky zvierat

NZ – Nový Zéland

ECOSOC – Európsky hospodársky a sociálny výbor

DG Employ – Generálne riaditeľstvo EK pre zamestnanosť

MSD – Ochorenia svalov a kĺbov

WTO –Svetová obchodná organizácia

LULUCF – využitie pôdy, zmena využitia pôdy a lesníctvo

Mercosur – Ekonomické združenie krajín Južnej a Strednej Ameriky

MOMAgri – Svetová organizácia pre poľnohospodárstvo

BRIC – Ekonomické združenie Brazílie, Ruska, Indie a Číny

FAO – Organizácia pre potraviny a poľnohospodárstvo Spojených národov

FVE – Federácia veterinárov v Európe

BSE – Bovinná spongiformná encefalopatia – ochorenie hospodárskych zvierat

RK – rozvojové krajiny

PPP – prípravky na ochranu rastlín

SME – malé a stredné podniky

PDO- chránené označenie pôvodu

PGI- chránené zemepisné označenie

MMF – viacročný finančný rámec

EUPPA – Združenie európskych spracovateľov zemiakov

Europatat - (Európske obchodné združenie pestovateľov zemiakov)

ESA - European Seed Association

 

 

 

 


Politický výbor Pocc-CCC - mesačný 8/1.


Schôdza sa začala minútou ticha za obete teroristického atentátu v Paríži, podobne ako to urobili vo všetkých inštitúciách nielen vo Francúzsku, ale prakticky vo všetkých západných krajinách EÚ.

Diskutovalo sa o pripravovaných modifikáciách Komisie pre práce v roku 2015. Je nutné tento rok zjednodušiť vyhlásiť skutočné priority, zahrnúť skúšobnú dobu minimálne 6 mesiacov pri vykonávaní novej SPP, ďalšie úpravy by sa mali týkať otázok bioprodukcie, pravidiel pre národné emisie, ktoré budú vyhovovať energetickému plánu EÚ. Ďalšie úpravy sa budú týkať pravidiel pre reprodukciu rastlín. Keďže sa celá úprava stále rieši, nemá C / C ešte konečnú pozíciu. Stále zhromažďuje od organizácií pripomienky ku všetkým bodom.
Je tu zdôraznené, že C / C nesúhlasí s vylúčením bodu ILUC, C / C chcela len jeho úpravu, pretože navrhované opatrenia nevyhovujú. Kritika postupu Komisie, ktorá prenáša rozhodnutie na členské štáty u GMO a bioprodukcie, čo povedie ešte k ďalším komplikáciám.

V rámci roku pôdy 2015 sa hovorilo o viacerých cieľoch:

- Zlepšiť znalosti o základných úlohách pôdy pre spoločnosť.

- Zabezpečiť plné uznanie príspevku pôdy k bezpečnosti potravín, vplyv na klimatické zmeny, základné služby ekosystémom udržateľný rozvoj.

- Propagovať účinnú politiku udržateľného riadenia ochrany pôdnych zdrojov.

- Dať politikom na vedomie nutnosť Investícií do udržateľného riadenia pôdy, zabezpečiť dobrú kvalitu zdravia pôdy pre všetky druhy aktivít.

- Skúmať iniciatívy súvisiace s udržateľným rozvojom (SDG) v agende od r. 2015.

- Propagovať zvýšenie kapacity systému o informáciách o pôde - lepšie sledovanie na všetkých úrovniach.

Reakcia C / C na návrh Komisie na reguláciu veterinárnych liekov a krmív s liečivami.

Kritický je bod týkajúci sa mikrobiálnej rezistencie. Švédska zástupkyňa hovorí, že pripravovaný dokument by mal byť viac politický ako technický.

Dánska zástupkyňa k otázke krmív poukazuje na problém, že sa stále hovorí, že krmivá s liečivami sú používané preventívne, čo by bolo potrebné preformulovať, aby to nevyzeralo tak, že sa používajú neustále.

Tento postoj je podporený všetkými organizáciami. Španieli žiadajú, aby bola otvorená diskusia o nákladoch na tento typ krmív pre malé sektory (ovce a kozy), ďalej rôzna cenová hladina pre tento typ krmív v EÚ, požiadavka aby bol vypracovaný Integrovaný systém Produkcia pre celú EÚ. Poliaci s tým súhlasia.

Prerokovaný bol aj návrh na definíciu kritérií u endokrinných disruptorov v rámci regulácie o prípravkoch na ochranu rastlín.

Zástupkyňa DBV k tomu povedala, že ide o veľmi technický dokument, podobne sa k tomu stavia dánska zástupkyňa, ktorá zastupuje C / C pri rokovaniach s EFSA. Tam podľa nej prebieha veľmi tvrdá debata predovšetkým zo strany mimovládnych organizácií, ktoré pri každej príležitosti vytiahnu argument - vplyv na ľudské zdravie, ktorý je takmer vo všetkých prípadoch iný ako názor EFSA.

Tieto trvalé útoky na závery EFSA pôsobia veľmi negatívne na všetky rokovania o schvaľovaní EÚ.

 

Závery:

- Boli predstavené priority pre poľnohospodársky rok pôdy 2015.

- CC nesúhlasí s aktuálnou situáciou v ILUC – biopalivá.

- CC vyjadrila obavy zo súčasného návrhu Komisie na reguláciu veterinárnych liečiv a krmív s liečivami.

- Veľký vplyv mimovládnych organizácií sa prejavuje pri rokovaniach s EFSA.

 

 

Pracovná skupina Bioenergie / Biotechnológie 26/1.


Rokovanie sa začalo voľbou nového vedenia skupiny. Pán Klein z DBV, ktorý bol jediným kandidátom na predsedu. Ako 2. podpredseda bol nominovaný Philippe Dusser, z FNSEA a Adam Spaniak z Poľska. Všetci traja boli zvolení aklamáciou. Predseda Klein k programu povedal, že očakáva niekoľko expertov z DG Energy Agri, ktorí by mali urobiť prehľad rokovaní.  Rokovalo sa  o ILUC plánoch na obnoviteľnú energiu po roku 2020. Predtým bol však urobený krátky prehľad o situácií v Nemecku za minulý rok.

Repka bola pestovaná na 1,4 mil. ha (celkovo je v Nemecku 11,5 mil. ha ornej pôdy), pozberalo sa 6,2 mil. t a priemerný výnos bol 4,5 t. Produkcia 3,7 mil. t múčky a 2,5 mil. t oleja. Na bionaftu z toho pripadá 1,9 milióna ton, čo podľa prepočtov predstavuje úspory emisií skleníkových plynov 2,9 mil. t CO2.

Ku kritike repkového oleja dodal, že vo Svetovej produkcii biopalív je na biopalivá používaných 5 až 8% z celkovej produkcie komodít. Napriek tomu sa 11 mil. t potravín vyhodí  a nedostanú sa na stôl spotrebiteľov – ide pritom o prirodzené straty alebo mrhanie potravinami.

V národných plánoch pre použitie bionafty pre tento rok sú očakávania nasledovné (v mil. ton):

Nemecko 3255, Španielsko 2,53, Francúzsko 2,77, UK 2136, Taliansko 1 603, Holandsko 0, 407, ČR 0405, Portugalsko 0, 472, Fínsko 0, 349, Rakúsko 0360, celkovo za EÚ je to 14.613.
Podľa Olejninárskej únie je repka ideálnou plodinou. Ako zdroj surovín má veľký význam pre potraviny, aj pre priemysel, navyše je ideálnou plodinou pre striedanie plodín.
ILUC bol hlavnou témou diskusie, najprv medzi členmi pracovnej skupiny a neskôr so zástupcami Generálneho riaditeľstva pre energetiku DG Agri. Názory k poslednému návrhu ILUC sa rôznia. Komisia chce zachovať pôvodný návrh a pridať k nemu možnosť navýšenia stropov z 5 na 7%. Ale tomuto navýšeniu vyhlásila Británia veto. Teda stále nie je rozhodnuté o politike biopalív po roku 2020, čo bráni prípravám na investície, ktoré v sektore zaberú dlhé roky prípravy. Zástupcovia tu hovoria, že by diskusia nemala byť len o budúcnosti biopalív, ale o všetkých poľnohospodárskych komoditách pre ich plné využitie.
Rokovania pokračujú dosť pomaly, až teraz je snaha pre spoločnú pozíciu zo strany zástupcov etanolu, aj biodieslu. Stanovy u situácia v sektore bionafty z ILUC SÚ Úplne neprijateľné. Poľsko - podporuje produkciu biopalív - chceli najmenej 7%.
Klein sa vracia k otázke palív prvej a druhej generácie, chýbajú výhľady po roku 2020. Švédi podporujú SPIS návrh EP, podobne sa vyjadrujú Fíni.

Prvá generácia. proti zníženiu o 20% je Belgicko, Portugalsko, Nemecko, Dánsko Luxemburg. Za zníženie je UK.

Strop pre profesionálne biopalivá z potravinových plodín: 7% je prijateľných pre FR, P, SR, Ro, MLT, Lit ŠP. Minimálne 7% žiada P, SLK, MLT, Bulharsko, Rumunsko, Hu, Pl, ČR.
Menej ako 7%: Be, It (6%), Lot, Cy, Fín, UK (5%), IRL (čo najnižšie), DK (5%), Nl.
Aké postavenie má certifikácia?

Ukazuje sa, že Komisia nechce po r.2020 žiadnu verejnú podporu. Zástupca DG Energy k tomu dodáva, že to ale neznamená, že tu nebudú iné formy podpory. Ďalšia časť je venovaná diskusii o dobrovoľných deklaráciách farmárov a ich uznávaní. Dobrovoľné deklarácie fungujú vo väčšine prípadov, problém je pri ich vzájomnom uznaní. V EÚ je uznaných celkom 19 systémov. Zástupca Rakúska prezentovali, že by boli radi, keby bol ich systém schválený, ale existuje tu ešte množstvo prekážok, ktoré bránia všeobecnému uplatneniu, ako napríklad pravidlá pre oblasti s iným pravidlami (Natura 2000 a pod.).
Pre väčšinu zástupcov fungujúce národné systémy sú zaručené, nahlasovanie je riešené automaticky. Boli tu obavy, že nová Komisia sa rozhodne pre prepracovanie niektorých návrhov, ale to sa nestalo a mali by sa začať pripravovať plány pre druhú generáciu biopalív do roku 2020.  

Zástupca DG Energy sa k tomu vyjadril, že strop bude pravdepodobne okolo 6%. Rada by chcela väčšiu pružnosť. Propagácia ďalších generácií palív na 2,5%, alebo sú aj iné možnosti. Komisia je za uznanie certifikácie, ale nevidí tu potrebu ich formálne vymáhať (viacero krajín je proti, ale na konci budú musieť dospieť k dohode).  

Rozvoj vidieka - otázka použitia plodín na potraviny aj na biopalivá. Ukazuje sa, že mnoho členských štátov nemá žiadne osobitné požiadavky na produkciu bioplynu a GR AGRI túto otázku zatiaľ nijako neriešila. Zástupca DG Agri sa vyjadril, že do leta by mal byť  pripravený návrh, podrobné analýzy prídu neskôr Výsledky budú prerokované v skupine po letnej prestávke.


Závery:

- V oblasti limitov pre použitie biopalív 1. aj 2. generácie existujú odlišné názory v rámci ČŠ – predpokladá sa zavedenie stropu na úrovni 6%.

- Naďalej pretrvávajú problémy s certifikáciou a vzájomným uznávaním.

- Do leta by mal byť pripravený nový návrh.

 

 

 

Pracovná skupina priame platby a ozeleňovanie 27/1.


     Z 27 členských krajín chýbali zástupcovia Írska, Cypru, Estónska, vylúčení boli zástupcovia Chorvátska, Grécka a Rumunska - nezaplatili príspevky. V úvode bola zahájená voľba nového vedenia skupiny.  Na sekretariát prišli písomné pripomienky, ktoré sa týkali predovšetkým návrhov na zjednodušenie SPP a zníženie administratívnej záťaže, ale aj požiadavky na určitú toleranciu pre implementáciu nových pravidiel, s čím by súviseli podstatne menšie postihy v priebehu prvých 2 rokov, kým sa celý systém zabehne. V diskusii boli prerokované body ako aktívny farmár (Grécko, to najmenej 50% poľnohospodárskych činností), ostatné Pripomienky idú podobným smerom. Nemecko s rôznymi podmienkami pre jednotlivé spolkové krajiny, Kde sú podľa nich rovnaké platby na hektár, nevidí dôvod pre zachovanie "oprávnenosti". Aké sú minimálne požiadavky na využitie pôdy.
Podľa zástupcov Dánska chýbajú akékoľvek dôvody pre ozeleňovanie. Pre Francúzsko je problém predovšetkým u kukurice, ktorá s je monokultúrou v Alsasku Lotrinsku a na juhozápade Francúzska. Komisia zatiaľ neodpovedala ani na jeden návrh, tie sa týkajú permanentných pastvín, aj ekvivalentu uznania náhrady. Plodiny, ktoré sú pripravené ako náhrada (lucerna, hrach) nie sú stále považované za plodiny na diverzifikáciu. Pre viacero krajín chýba ekvivalent, nemajú prakticky jarné plodiny, je krátka doba vegetácie.
EFA predstavuje ďalší z problémov pre väčšinu krajín. Viacero u nich to chce riešiť  dočasnými plodinami, ale chýbajú presné pravidlá, čo je problém nielen pre Komisiu, ale aj národné administratívy. Pre Britov sa hľadalo riešenie pre deliace pásy pri poliach (živé ploty) ako medziplodiny, ale u oboch možností sú problémy so zameriavaním, tak dávajú teraz prednosť nechať časť pôd v pokoji. To však môže spôsobiť problémy pre plodiny viažuce dusík. Podľa Nemcov by mala byť väčšia pružnosť ponechaná na miestnych podmienkach.

Zjednodušovanie – ide o nové motto Komisie. Viacerí však konštatovali, že pravý opak je pravdou, že s každou ďalšou reformou sa všetko stále viac komplikuje. Všetky vlády majú robiť, alebo sa už robia konzultácie s organizáciami, ktoré majú viesť k zjednodušeniu administratívy.
Požiadavky od organizácií by mali byť zaslané sekretariátu CC do 10/2.

Následne tu bola dohoda o rámci pre návrh C / C pre zjednodušenie u PP a ozeleňovania.
Bolo konštatované, že v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, sú PP nevyhnutnou súčasťou príjmov pre farmárov ich družstvá, nielen na udržanie produkčných aktivít, ale aj pre ochranu prostredia sociálnej udržateľnosti.

Smernica začala platiť od 1. januára 2015, väčšina farmárov sa na tieto zmeny začala pripravovať už mesiace vopred, ale vzhľadom na rozdielne podmienky pri začatí sezóny, je viacero opatrení nejasných a s tým je spojená väčšia byrokracia a vyššie náklady.
Zníženie administratívnej záťaže, rešpektovanie cieľov SPP, pokiaľ ide o diverzitu európskeho poľnohospodárstva. CC víta návrh Komisára Hogana na zjednodušenie, ale je dosť skeptická, čo sa týka očakávaných výsledkov. Zásadné ciele stanovené politickým kompromisom SPP musia byť zachované. Jasné ciele uľahčujú plány farmárov na dlhodobú aktivitu. Takže v súčasnej dobe sa musíme koncentrovať na to, čo je realizovateľné v súčasnom rámci politiky SPP.

C / C tu dáva návrh na preskúmanie nasledujúcich otázok:

- aktívny farmár

 - ozeleňovanie: podmienky pre diverzifikáciu plodín

- typy záznamov prijateľných pre kontrolu diverzifikácie

- mapovanie, umiestnenia a prepočty kultúr v rámci oblastí ekologického záujmu (EFA)

- rozdielne riadenia, ktoré si vyžaduje rozdielnosť EFA

- požiadavky na riadenie prechodných plodín

- obmedzený počet EFA aktivovaných národnou administratívou s ohľadom na očakávanú administratívnu záťaž

- zmeny (konverzia) faktorov

- Definícia permanentných pasienkov

- Aplikácia Podpôr - Prechod na Aplikácie online dané informácie, s tým spojené počty na rozsah kontrol.

 

Zodpovedajúca úroveň tolerancie pre prvé roky aplikácie novej SPP:

- Zníženie administratívnych postihov za ozeleňovanie.

- Tolerancia pre nepriaznivé klimatické podmienky.

- Tolerančné marže pre identifikáciu poľnohospodárskych parciel.

V rámci diskusie zástupcovia upozornili na možné komplikácie spojené s deklaráciami o parcelách, tam kde bude nutné obnoviť osev budú problémy s deklaráciou pôvodného osevu.

 

Závery:

- veľmi diskutovanou témou v rámci SPP je v súčasnosti jej zjednodušenie, predovšetkým čo sa týka pravidiel ozeleňovania a sankcií za neplnenie v prvých rokoch implementácie reformy.

- Zástupcovia Grécka, Rumunska a Chorvátska boli vylúčení z C-C z dôvodu, že nezaplatili príspevky.

- Viaceré krajiny očakávajú problémy pri realizácii implementovaných opatrení.

- Pripomienky je potrebné zaslať sekretariátu.

 

 

 

Zasadanie politického výboru POCC/CCC - mesačný 29. 1.

 

Pekka pripomenul, že sa stále hľadá najvhodnejšia forma, ako sa zúčastniť rozdelenia investícií, ktoré vyhlásil Junkers vo svojom novoročnom balíku a v tejto súvislosti uviedol spoluprácu s Rabobank v otázke skladovacích kapacít obilnín a olejnín. Téma sa rieši v súvislosti so situáciou spred niekoľkých rokov, kedy bol v Západnej Európe nedostatok krmiva kukurice, nadbytok v Maďarsku, strednej Európe chýbala práve skladovacia kapacita na prechodné obdobie, ako aj lepšie možnosti dopravného prepojenia.

O poľnohospodárstve sa v balíku nijako nehovorí, tak je treba nájsť prepojenie na čo najlepšie využitie. Znamená pre sledovať finančné toky na rozpočet. Preveruje sa, či majú členské štáty v pláne nejaké projekty, ale zdá sa, že veľkou slabinou vidieka vo väčšine krajín je prepojenie na internet, nakoľko je nízke pokrytie. Tento problém bol predložený rakúskym zástupcom.  Mlieko - Akčný plán sektora.

Diskusia potrvá celú jar, predseda pracovnej skupiny pre mlieko sa zúčastňuje všetkých rokovaní v Rade aj Parlamente. Fínsko, ktoré aj napriek  podstatne vyšším domácim cenám hlási od leta prepad o 10 centov, Poliaci prepad domácej spotreby následne aj produkcie, aj keď za rok 2014 prekročí kvótu o viac ako 10%, čo je bude stáť viac ako 200mil. €.
Nemci dodávajú,  že súčasné rokovanie o mlieku v EP bolo dobre prijaté, ukazujú na pomerne priaznivú situáciu u cien v poslednom roku a pol, farmári si mali podľa nich robiť rezervy. V návrhu sa tiež hovorí o propagácii, ale to zaujíma iba niekoľko krajín. Fíni oznámili, že ich organizácia spotrebných družstiev hlási pripravované zníženie cien potravín plošne o 20%, čo bude mať vplyv na celý potravinový reťazec. Belgický zástupca chce vedieť, či sa u mlieka počíta s prepojením aj na celý sektor hovädzieho mäsa.

Sektor mlieka môže využívať celú radu nástrojov pre riadenie trhu, ale tie nie sú zatiaľ dostatočné pre riešenie všetkých cenových výkyvov, situáciu v potravinovom reťazci (nerovnováha) a pod. C / C tu chce koordinovať rozsiahlu lobingovú aktivitu jednak s dôrazom na lepšiu komunikáciu smerujúcu na ovplyvnenie debaty v inštitúciách EÚ, ako aj opatrenia po skončení kvót a celkovej perspektívy mliečneho sektora v roku 2015. Do budúcich aktivít sa tiež počíta s intenzívnym tréningom pre trhy Futures (v máji má byť veľká medzinárodná konferencia v Londýne). Množstvo seminárov, ktoré  C / C pripravuje pre tento rok, vrátane propagácie, školského mlieka, či obchodných rokovaní s Japonskom a Kanadou. CC sa tiež pravidelne zúčastňuje rokovaní k trhu s mliekom ako pozorovateľ.  

 

Závery:

-  C-C venuje najvyššiu pozornosť situácii v sektore mlieka – počíta sa s diskusiou počas jari 2015 – CC sumarizuje požiadavky a stanoviská členských krajín

- V Európe chýbajú skladovacie kapacity – predovšetkým na prechodné obdobie – CC sa pokúša upozorniť na túto situáciu v súvislosti s balíčkom opatrení Junker pre investície

- Súčasné nástroje pre riadenie trhu nedokážu dostatočne stabilizovať situáciu v sektore mlieka v prípade krízy.

 

 

 


4.3. Obchod a dohody o voľnom obchode.


    Hovorilo sa o situácií v súvislosti s ruskou krízou. Chýbajú politické návrhy a predovšetkým jednota názorov. Ďalšie kolo rokovaní nepredpokladá zásadný posun. Rokovania sa majú sústrediť na uľahčenie pravidiel prístupov na trh. V rokovaniach WTO presadzuje USA pomerne agresívnu dovozovú politiku. To predstavuje ohrozenie pre sektor hovädzieho, bravčového a hydinového mäsa.

ILUC. Začalo sa druhé čítanie v EP. CC pripravuje v rámci pracovnej skupiny svoju pozíciu.

Zjednodušenie SPP - prístup komisára Hogana je prekvapujúci. Priestor na úpravy je veľmi obmedzený (to potvrdil aj lotyšský štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva)DG Agri predkladá zoznam priorít ale bez väčších zmien. Cieľom je zachovať SPP a znižovať administratívne náklady. Národné vlády by mali do konca februára predložiť svoje návrhy, koordinačná práca začne v 2. štvrťroku (COMAGRI + koordinátori). Farmári v niektorých krajinách už počítajú s možnými stratami príjmov za nedodržanie pravidiel SPP aj keď s nimi neboli vopred oboznámení. Zníženie 30% platieb za nedodržanie ozeleňovania by sa malo uplatňovať už v tomto roku, sankcie až o dva roky.

Boli prezentované lotyšské priority:

- bio-produkcia, tu je problém previazanosti použitia prípravkov na ochranu rastlín  a kontroly

- Zjednodušenie SPP: Bude vydaná cestovná mapa, Rada má na programe vydanie v máji. Nepočíta sa s žiadnymi úpravami základných aktov, teda základných pravidiel. Rada má v marci skúmať zoznam, čo sa dá urobiť.

- Školské schémy – ovocie, mlieko: Komisia tu chce celkové vyhodnotenie.

- Rokovania s Ruskom: kľúčové produkty, aj úloha družstiev, ktoré významným spôsobom znížili dopady. Fínsky zástupca  sa vyjadril, že  10 rokov tu bolo niekoľko návrhov na zníženie administratívy – napr. od komisárky Fischer-Boelovej aj od komisára Ciolosa, ale situácia sa len zhoršila a obáva sa, že komisár Hogan nebude mať viac šťastia ako jeho predchodcovia.  Sektor čelí stále väčším nárokom a s tým spojenou administratívnou záťažou.

 

Oficiálne kontroly – zdravie a ochrana zvierat – pokračujú technické práce:

- zootechnické krmivá s liečivami

- lesy – okrem produkcie aj sociálna hodnota.

Prípravky na ochranu rastlín – stanovisko CC k ochrane pôdy:

Žiadna pôda by nemala byť vyňatá z produkcie ani v rámci oblastí ekologického záujmu (EFA – 7%), čo úzko súvisí aj s použitím hnojív. Rokovalo sa o tom ako rokovať o nárazníkových zónach, kde je vyvíjaný obrovský tlak mimovládnych organizácií.
volil sa zástupca C-C pre rok pôdy 2015, ktorý nahradí Gerta Sonnleitnera. Zvolený bol Matteo Bartolini, ktorý je veľmi angažovaný v poľnohospodárskom hnutí (je predsedom Ceja), spolupracuje s Boloňskou univerzitou v otázkach bonity pôdy a je členom CIA – druhej najväčšej talianskej poľnohospodárskej organizácie.

Grécko uhradilo dlžné príspevky a preto sa mohlo zapojiť do hlasovania.

Organizácia z Gruzínska bola prijatá do CC ako partnerská organizácia.

 

Závery:

-V rámci ďalšieho kola rokovaní o voľnom obchode sa nepredpokladá väčší posun.

-Viacerí zástupcovia sú skeptickí, pokiaľ ide o zjednodušenie SPP.

-Podľa CC by žiadna pôda nemala byť vyňatá z produkcie ako je tomu u oblastí ekologického záujmu.

 

 

 

 

Vypracoval: Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK, január 2015

Správa z C-C – december 2014

Správa z C-C – december 2014

 

Zoznam použitých skratiek:

SPPK – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

C-C – COPA- COGECA

EP- Európsky parlament

EK – Európska komisia

EÚ – Európska únia

ČŠ – Členský štát

SPP – Spoločná poľnohospodárska politika

EFSA – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

HLG – Skupina na vysokej úrovni

EKF – Európsky kongres farmárov

DG Sanco – Generálne riaditeľstvo EK pre ochranu a zdravie spotrebiteľa

NFU – Národná farmárska únia, Veľká Británia

GMO – Geneticky modifikované organizmy

DG Agri - Generálne riaditeľstvo EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

OECD – Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj

OIE- Svetová organizácia pre zdravie zvierat

PPP – Prípravky na ochranu rastlín

EFFAT – Európska federácia obchodných únií v poľnohospodárstve a potravinárstve

GEOPA- Zamestnávateľská skupina v rámci C-C

PRV – Program rozvoja vidieka

DG Trade – Generálne riaditeľstvo EK pre obchod

DG Enviro – Generálne riaditeľstvo EK pre životné prostredie

EIP – Európske inovačné partnerstvo

NGO – mimovládne organizácie

CMO – jednotná organizácia trhu

COMAGRI – Poľnohospodársky výbor Európskeho Parlamentu

ILUC – Nepriama zmena využitia pôdy

UK – Veľká Británia

MFF – viacročný finančný rámec

AHW – zdravie a dobré životné podmienky zvierat

NZ – Nový Zéland

ECOSOC – Európsky hospodársky a sociálny výbor

DG Employ – Generálne riaditeľstvo EK pre zamestnanosť

MSD – Ochorenia svalov a kĺbov

WTO –Svetová obchodná organizácia

LULUCF – využitie pôdy, zmena využitia pôdy a lesníctvo

Mercosur – Ekonomické združenie krajín Južnej a Strednej Ameriky

MOMAgri – Svetová organizácia pre poľnohospodárstvo

BRIC – Ekonomické združenie Brazílie, Ruska, Indie a Číny

FAO – Organizácia pre potraviny a poľnohospodárstvo Spojených národov

FVE – Federácia veterinárov v Európe

BSE – Bovinná spongiformná encefalopatia – ochorenie hospodárskych zvierat

RK – rozvojové krajiny

PPP – prípravky na ochranu rastlín

SME – malé a stredné podniky

PDO- chránené označenie pôvodu

PGI- chránené zemepisné označenie

MMF – viacročný finančný rámec

EUPPA – Združenie európskych spracovateľov zemiakov

Europatat - (Európske obchodné združenie pestovateľov zemiakov)

ESA - European Seed Association

 

 


Pracovná skupina Cogeca - nové pracovné metódy a štruktúry 2/12.


Práca skupiny pokračuje rýchlo, aj keď sa v priebehu rokovaní ukazuje, čo je treba ešte dorobiť, aby sa mohlo prezídium rozhodnúť o ďalšej práci. Problémy sú jednak štatutárne a jednak operačné, tých je podstatne viac, ako tu boli diskusie o spolupráci s inými organizáciami v rámci CD (civilné dialóg), z EP a jeho frakciami, a aké bude nové zloženie pracovných skupín, poprípade ich zlúčenie (propagácia - kvalita) a tiež všetky problémy spojené s komunikáciou, ako na úrovni organizácií, tak C / C. Interný dokument, ktorý má 13 strán a ktorý nebol ešte schválený žiadnym prezídiom, nie je oficiálny a niektoré body sú v ňom dôverné.

Spolupráca s inými organizáciami - rozobrané prípravy programov, kde má C / C spoločné body s Celcaa, FoodDrink, Ceja, a ku ktorej sa pridalo ešte ELO (vlastníci pôdy).
Pre budúce schôdze Pocc-CCC tu budú urobené prehľady tejto spolupráce a tiež návrhy na nové vzťahy ku NGO, ktoré sú teraz zastúpené v CD skupinách. Fínsky zástupca k tomu dodal, že majú v CD po dohode s Ceja 3 zástupcov, ktorí ponúkli spoluprácu.
Írsky zástupca, obyčajne dosť skeptický hovorí, že musíme spolupracovať so všetkými, kto má spoločné záujmy, či už čiastočne alebo úplne. Všetci sa zhodujú na nutnosti novej formy spolupráce s EP, pretože organizácie majú v Bruseli málo zástupcov na všetku prácu, bude tu urobená dohoda, kto a ako bude záujmy ako C / C tak národné s výbormi EP vykonávať. Pre CD v nadväznosti urobiť tiež určité úpravy pre pracovné skupiny. Ďalšou otázkou je výber NGO pre určitú spoluprácu.

Tlačové správy - 80% je ich spoločných s Copa, ale Cogeca by mala zvýšiť svoj samostatný podiel a viac informovať o úlohe družstiev. Holandský zástupca to podporil a dodal, že by Cogeca mala po zmenách v Coop Europe, zvýšiť spoluprácu aj s touto organizáciou, má lepšie lobby ako predtým a je tu viac spoločných bodov s nástupom nového vedenia.
Juan chce vedieť, ako budeme kontrolovať ďalšie vytváranie CD a aké budú reakcie na nepripravenosť (odbornosť) NGO a aké argumenty sa tu majú používať. Návrhy by sa mali zo strany Cogeca viac prepracovať (je tu menej organizácií ako v Copa a väčšia spolupráca je tu nutnosť. Ďalším problémom je výkonnosť jednotlivých pracovné skupín (to bude v operačných plánoch), kde by sa malo periodicky riešiť výkonnosť predsedov týchto skupín. Tá nie je vždy najlepšie a tiež sa málo dodržiava pracovný rozvrh jednotlivých schôdzí.
Kritika spolupráce s DG Agri, to je jediná DG od ktorej dostáva Cogeca správy, nič nechodí z DG Enterp, DG Trade, tam je to adresované len na Copa.

Spolupráca s NGO zatiaľ moc nefunguje, ale je nutné ďalej hľadať nové formy dialógu a zvýšiť tak kapacitu a spoluprácu v určitých otázkach. Začať by sa malo s NGO, ktoré sú "rozumnejšie" a ochotné komunikovať. Tiež zvýšiť spoluprácu so sektorovými organizáciami. Cogeca by sa mala celkovo viac presadzovať, stále necháva veľa miesta Copa. Mali by sa obnoviť raňajky s europoslancami, komuniké nikto nečíta, alebo málo, osobné styky sú nezastupiteľné. Niektoré krajiny a organizácie preberajú tlačové správy C / C, iné je prepracovávajú pre svoje potreby, chýba niekedy strategickej rozlíšenie dôležitosti.
Predsedovia pracovných skupín by mali viac spolupracovať s politickými výbormi ako Cogeca tak Copa.

Príprava predbežnej správy pre prezídium.

Bola podrobne rozobraná stratégia komunikácie a nové úlohy.

Cieľom nových foriem komunikácie sú EÚ inštitúcie (väčší dôraz na EP a výbory), verejná mienka - špeciálne články.

Komunikačné aktivity - Komisia:

Cez skupiny CD, expertné rokovania o delegovaných a výkonných aktoch, definovanie opatrení.
Špecifické udalosti a spolupráca s ostatnými organizáciami. Obnovenie stretnutia na úrovni prezidentov organizácií a komisára a jeho tímom na pravidelnej báze.

Parlament: Generálny sekretár nominuje expertov pre rokovania s jednotlivými frakciami EP, priame kontakty s poslancami, ktorí majú určitú zodpovednosť vo výboroch (spravodajca, vedúci), spolupráca so všetkými členmi COMAGRI, priorita je na osobné, bilaterálne báze.
Sekretariát bude pravidelne komunikovať pozícia C / C, stanoviská, hlasovacie odporúčania a ďalšie potrebné doklady pre poslancov. Pravidelné stretnutia medzi volenými členmi vedenia C / C a vedúcimi Parlamentu. Špeciálnu pozornosť je potrebné venovať prípravným procedúram.
Pekka Pesonen pridelil rokovania s jednotlivými politickými frakciami niekoľkým osobám, sám dohliada na všetok program. Takisto podobné rozdelenie je pre všetky zodpovedajúce parlamentné výbory. Poľnohospodársky, životné rostredie, Rybolov, Medzinárodný obchod, Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa, Rozpočet a finančné zdroje EÚ, Ženský výbor, Legislatívny výbor.

Ministerská Rada: jednak priame kontakty, a posilnenie rokovania organizácií s ich ministerstvami pri rokovaní v Bruseli. Tiež tu dať špeciálnu pozornosť na prípravné procedúry.
Copa-Cogeca webová stránka.

Copa-Cogeca tlačové správy a konferencie.

Sociálna sieť: Facebook a Twitter

Videá, Európskej platforma novinárov (ENAJ), týždenné správy C / C, poľnohospodárske noviny a časopisy, foto dokumentácia, publicita, brožúry a semináre. Kongresy a demonštrácie, interview s novinármi. Publikácie rozdelenie cien a inovácií.
Preberanie správ C / C do jednotlivých krajín. Najviac vykonáva Nemecko a Francúzsko, ale ešte väčší podiel má Španielsko a Grécko, ktoré samy preberajú viac ako polovicu všetkých komunikácií C / C.

 

Závery:

- C-C vytvorila novú pracovnú skupinu, ktorá má pomôcť zlepšiť procedúry v rámci rokovaní a lobingových aktivít C-C

- Pre 2015 má C / C tieto priority komunikácií:

- Ako znížiť dopady ruského zákazu obchodu
- Zjednodušenie SPP
- Ďalšie kolo rokovaní Doha WTO
- Boj proti neférovým praktikám v potravinovom reťazci
- EÚ rozpočet a investičný plán Junkcker
- UN medzinárodná rok pôdy
- ExpoMilano 2015 a Európsky rok rozvoja 2015

 

Prezídium Copa - Cogeca 4.12. – 05.12.

 

Rokovania sa zúčastnil aj nový komisár DG Agri, pán Hogan.

Christian Pees otvoril schôdzu po schválení programu a zápisnice z poslednej schôdze. Všeobecnej správy o aktivitách predsedu a GS (generálneho sekretára) boli podrobne uvedené na Agriinfo a tak sa rýchlo prešlo k ostatným bodom rokovania.
SPP - prakticky všetci majú problémy s ozeleňovaním. Organizácie by si mali pripraviť ešte pripomienky, okrem ozeleňovania sa bude opäť rokovať o rozpočte SPP a celej EÚ, ďalším bodom je požiadavka na zjednodušenie, rokovania o obchode predovšetkým s USA.
Viacero poslancov EP na čele s poslancom Dees a De Castrom poslalo novému Komisárovi veľmi agresívny list týkajúci sa ozeleňovania. Hogan na list obratom odpovedal, že nemôže teraz hľadať nové kompromisy, problém pokút - je tu návrh riešiť všetko postupne (najbližšie dva roky?), Komisia v tom čase odmieta príliš vysoké pokuty. Ozeleňovanie robí problém všetkým, sú obavy, že ak bude vylúčené, prídu farmári celkovo až o 30% svojich platieb, na to bolo viazané schvaľovanie rozpočtu. Čaká sa stále na objasnenie celého radu definícií. Tu je podľa všetkého konflikt medzi Komisiou a EP. Väčšina zástupcov je nespokojná s reformou SPP. Chýbajú dáta o ďalších zámeroch („Reforma“ v r. 2017?). Je možná revízia rozpočtu v 2016 a organizácie by sa mali už teraz začať pripravovať na SPP po 2020. Podľa zástupcov má EP nerealistické požiadavky na odloženie, namiesto toho by sa malo presadzovať uľahčenie a viac tolerancie. Byrokracia - raport Stroiber všetko dobre menuje, ale aj tu chýba celkový recept na nápravu, všetci chcú zjednodušiť, ale nevie sa ako.
Martin Pýcha (ČR) tu dodáva, že chýba akákoľvek dlhodobá vízia EÚ poľnohospodárstva, EÚ má slabú pozíciu v živočíšnej produkcii, už roky nerastie, prakticky žiadna krajina nie je plne pripravená na realizáciu, účinok antagonistu činnosť NGO v skupinách CD. Gréci majú veľké výhrady k vykonávaniu kontrol.

Ruské embargo: Pekka - EÚ nepoužíva krízový fond, na to mal zásluhu Barroso, ktorý bol proti. Fond vo výške 435mm € má byť k dispozícii v 2015. Pekka mal k tejto téme schôdzku s GR DG Agri, Plewa, hlavné body tu boli situácie v sektore mlieka, O + Z, hovädzie, bravčové, obchod a otázky sanitárne. Požiadavka na obnovenie skladovanie, iné použitie pod-produktov, to zatiaľ Komisia stále odmieta.

Nemci hovoria o oveľa väčšom vplyve nepriamych efektov krízy. Otvorenie nových trhov trvá dlho, vyžaduje to dôkladnú prípravu, v mnohých prípadoch nové formy certifikácie, otázky fyto. A neustále sa stupňujúci tlak vo všetkých krajinách EÚ na ďalšie znižovanie spotreby mäsa, ochrancovia chcú stále väčší podiel AW (ochrany zvierat).

Obchod s Čínou nie je tiež jednoduchý, cez 80% SME, ktoré tam chceli exportovať skrachovalo. EÚ je politicky veľmi slabá a nemá stratégiu.

Aké budú reakcie novej Komisie, všetci dúfajú, že sa nebudú opakovať chyby kabinetu Barrosa.Pees k tomu dodáva, že by sa malo tiež diskutovať o kompetenciách jednotlivých DG, v sektore nerozhoduje len Agri.

Návrh Junker (EFSI). Požiadavka bezpodmienečne zahrnúť agrifood do pripravovaných investícií. Ale väčšina je tu dosť skeptická, chýba dôvera investorov v návratnosť.
CD - prvé kolo rokovaní nových skupín skončí v decembri.

Zajtra má začať u Ombudsmana skúmať všetky stránky DG Agri, kde vládne veľká nervozita. C / C silne kritizovala zmeny a predovšetkým výkonnosť nového systému.

Pre vedenie jednotiek RV bol vymenovaný nový vedúci, Leonardo Mizzi (MLT)
Dohoda o pridelení prvých preferencií pre náhradníkov v nasledujúcich výboroch.
Víno - 1. preferencie pre Španielsko

Bio- organická produkcia – Poľsko

Kritika zo strany pobaltských krajín a Slovenska k malému počtu im pridelených miest.
Pekka k tomu hovorí, že tu bude hodnotenie fungovania systému v najbližších 2-3 mesiacoch a potom sa uvidí, ako bude Komisia konať k malému obsadzovaní kvót zo strany NGO a či pristúpi je nové rozdelenie.

Bod včely a ochranné prostriedky. Camelia tu informovala o pracovnej skupine, ktorá sa tu zišla 2x. C / C chce tu vypísať projekty s ocenením nových iniciatív. Dokument schválený.
Jasnejšie komunikácie, zvýšiť profil družstiev, komunikácia na mieru - silnejšie vyjadrenie, zvýšiť dôraz na funkciu Coops, zatiaľ to vždy vyzeralo, že všetko pripravuje len Copa. Spolupráca s inými organizáciami aj environmentálnymi v CD. V januári by sa mal prerokovať návrh na prípadné zmeny štatútu Cogeca, role prezidentov WP a potreba mať prezidentov WP častejšie na schôdzach pretzídiá. Debata o dĺžke mandátu.
Prezídium v februári by mala potom rozhodnúť o konečnou platnosťou forme návrhu.
Vytvorenie novej pracovnej skupiny (WP) Priame platby - aký rozsah a aká bude ďalšia orientácia SPP. Schválené, sekretariát vypíše návrh na voľbu predsedu.
Otázka tréningového seminára bola opustená, nezišlo sa dosť kandidátov. Väčšina sa zhodla, že to bolo príliš drahé, pre nový projekt, ktorý musí ešte preukázať svoju potrebu a životnosť.
Záujem tu je veľký. Informácie o zlúčení 3 talianskych družstevných organizácií v jednu - zníži to komplikované vyjednávanie v družstevnom sektore v Taliansku.

Aktualizovaná publikácia Poľnohospodárske družstvá EÚ.

Pre ČR tam je celkom 16 stránok, Francúzi k tomu žartom podotkli, že na ne zostalo len stránok 17 a to je málo.

Informácie o prípravách budúceho Kongresu z 2 roky, ktorý má byť mimo Bruselu. Pekka tu hovoril o rozpočte a jeho prekročenie u minulého kongresu. Veľa funkcionárov Komisie a asistentov poslancov EP využilo možnosť a boli tu zaregistrovaný, čím sa zvýšil požiadavku na počet miest na seminároch, ktoré v rámci Kongresu prebehli. Pôvodne mali byť všetky na C / C, ale zapísalo sa takmer 300 ľudí, a tak sa to na poslednú chvíľu presťahovalo do Square, kde bolo ale veľmi vysoké nájomné. Pekka k tomu povedal, že do budúcnosti sa musia vylúčiť tieto možnosti účastníkov "zadarmo", ktorí nakoniec neprídu, zvyšuje to neúmerne náklady a organizácia s tým je dosť komplikovaná. Náklady na Kongres tak neplánovane vzrástli o viac ako 50 000 €. Budúci Kongresy sa majú tiež financovať iným spôsobom, minimálne tretina má byť od sponzorov.

Stretnutie s komisárom Hoganom.

Oba spojené sály boli plné, Briti sem ešte "dodali" študentov agronómie, ktorí boli v ten deň v Bruseli na exkurzii. 1. časť bola venovaná príprave otázok.
Ešte pred tým informoval predseda Agricord - Piet Vanthemsche (Boerenbond) o stave svetovej organizácie, ktorú vedie, a ktorá pomáha poradenskými službami a investíciami farmárom predovšetkým v Afrike a v J. Amerike. Tento rok sa plne pripojila nemecká DBV a španielska UPA, ktoré boli doteraz ako pozorovatelia. Cieľom tejto organizácie je pomôcť v boji proti chudobe farmárov v rozvojových krajinách.

Otázky na nového komisára sa dajú zhrnúť nasledovne:

- Ako zabezpečiť miesto pre poľnohospodárske investície v pláne Junker.

- Každý návrh by mal byť povinne jednoduchší

- Má byť revidované 300 reguláciou - je to reálne?

- Režim PP

- ozeleňovanie

- Rok 2017 etapa SPP ďalšia reforma?

- Prvé 2 roky pokuty - tolerancia, mali by byť zavádzacie

- Trh: mliečny (intervencie, skladovanie)

- Monitoring trhu vrátane aktualizácie situácie v Rusku a pobaltských krajinách.

K týmto otázkam sa tu vyjadrili všetci prítomní prezidenti organizácií.

Hogan na ne odpovedal s dodatkom, že opatrenia nie sú vždy úplne efektívne a ani kompenzácie nie sú a nemôžu byť na 100%. Ale veľmi silne argumentoval pri vyrovnávaní rovnováhy v potravinovom reťazci. V ozeleňovaní priznal, že tu sú problémy predovšetkým pre EFA, ale dodal, že 2 roky bez pokút berie ako záväzok. Kontroly sa aktualizujú, Audítorský dvor to teraz preveruje, hlási, že nie vo všetkých ČŠ sa to vykonáva výkonne.
Piatkové schôdzu zahájil Jan Maat schválením programu dňa kde boli 2 dodatky, stav vtáčej chrípky a rokovania platformy veľkí dravci.

Podobne ako na prezídiu Cogeca bol aj tu schválený bod o vytvorení a situácii včiel a ochranných prostriedkov. Len tu bol daný dodatok, že pre C / C bol skorší návrh samotného priemyslu neprijateľný, terajšia situácia je vyváženejší a na jar je plánovaná rad stretnutí priemysle, farmárov, ochrancov a včelárov.

SPP - ozeleňovanie. Ani po včerajšej schôdzi nie je jasné, ako tu budú fungovať pravidlá. Obe prezidenti C / C vznesú túto otázku pred zasadnutím Rady 15/12. Reakcia na zníženie byrokracie. všetci si sťažujú, ale nikde nevidí žiadny efektívny recept na znižovanie.
Nová pracovná skupina PP, do ktorej bude ozeleňovanie tiež zahrnuté, sa zriadi do Vianoc.
Rusko - opatrenia Komisie u mlieka, O + Z nebola príliš výkonná. Diskusia o nepriamom vplyve na celý obchod potravinami. Všetci majú dojem, že Komisia nechce nijako intervenovať. Teraz síce uznala, že je potrebné zmeniť operačné nástroje, ale v rozpočte chýbajú peniaze.

Dáni tu uvádzajú, že ešte v júni odhadli farmy bravčového ročné zisky na takmer 50 000 €, ale v októbri to bol už prepad na - 25000. A negatívne výsledky sú u všetkých typov fariem živočíšnej produkcie. Poliaci tu uviedli, že ich minister odoslal list jednak na Radu a tiež na C / C. Kde sa žiada o podporu pri rokovaniach o mlieku a bravčovom. Uviedol, že mnoho krajín tu neprejavuje žiadnu solidaritu. Oznámili, že 11/12 podporí demonštráciu mliekarov v Bruseli. Kvôli poznámke od nemeckého predsedu, že demonštráciu organizuje v ten deň tiež Milk Board a to nemôžu podporiť, si Poliaci celú vec znova preverili a nakoniec sa rozhodli tiež nedemonštrovať v rovnaký deň.

Skladovanie syrov - problém pre pobaltské krajiny je v tom, že produkujú hlavne mäkšie syry, ale pre nich neboli podmienky skladovania. C / C bude opäť požiadavky na skladovanie Komisiu opakovať.

Pokuta za nadprodukciu - mal by sa pripraviť osobitný fond- kde by sa peniaze vrátili znova do sektora. C / C tu musia mať jasné pozície pred zasadnutím Rady a organizácie by mali konať so svojimi ministrami v najbližších dňoch.

Vtáčia chrípka - 2 prípady v Nemecku, 5 v Holandsku a 1 farma v severovýchodnom Anglicku.
Teraz už cez týždeň bez nových výskytov. Nemci hlásia problémy predovšetkým v pobrežných oblastiach, škody sú obmedzené. Briti - vplyv na predvianočný predaj.
Pre Dánmi je tu problém pre bio-produkciu (pokiaľ budú musieť byť vtáky zavretí - viedlo by to k strate štatútu bio.

Veľkí dravci - Pekka aj tu vysvetlil dôvody prečo C / C nechce v platforme pokračovať. 1/12 organizovala Komisia schôdzu o ďalšej spolupráci. Za týmto účelom kontraktovala jednu poradenskú spoločnosť, ktorá by mala v skutočnosti rozhodovať o ďalšom postupe - to je pre C / C neprijateľné. Pôvodne mala táto spoločnosť robiť len zber dát o praktikách, ale teraz im Komisia dáva ďaleko väčší mandát, ako bolo pôvodne dohodnuté. Komisia doteraz na všetky námietky reagovala odmietavo.

V diskusii, bola vznesená podpora tomuto rozhodnutiu, ale aj určité námietky. V diskusii proti takémuto ráznemu rozhodnutiu protestovala Marianna Čertíková z SPPK, ktorá zdôraznila nutnosť obhajoby záujmov v tejto veci pred európskymi autoritami. Nakoniec bolo rozhodnuté, že sa urobí ešte ďalší pokus o riešenie, kde by bola udržaná určitá forma prijateľného dialógu. Ak tu nebude výsledok, prezídium rozhodne o ďalších krokoch vrátane aktivít v EP. Schôdzky s Komisiou musia byť na vrcholnej úrovni.

Skupiny civilného dialógu.

Úrad ombudsmana skúmať všetky rokovania DG Agri a skupín civilné dialóg. C / C sa zaslala celý rad námietok a pripomienok o chybách a nedostatkoch, predovšetkým k zloženiu skupín a ich výkonnosti. Pekka k tomu dal informáciu, že NGO nemajú expertmi a majú snahu to kompenzovať tak, že tlačí na Komisiu, aby obmedzila miesta pre farmárov a družstvá.
Podobne ako na Cogeca tu boli 3 doplnky priorít pre umiestnenie náhradných miest v CD u vína, bio-produkcie a kvetín.

Niekoľko krajín tu opakovalo požiadavka na väčšiu účasť, Dánsko chce viac u plodín, Slovensko žiada viac miest a iné rozdelenie, podobne všetky baltské krajiny.
Najbližšie rokovanie prezídia C-C sa uskutoční 5. a 6.2. 2015.

 

Závery:

- SPPK silne kritizuje nové prerozdelenie miest v rámci skupín civilného dialógu

- SPPK požaduje zachovanie účasti CC v platforme EÚ pre Veľké šelmy

- Nový komisár DG Agri – P. Hogan je otvorený diskusii s poľnohospodármi

- V štádiu riešenia je zjednodušenie reformy SPP a predovšetkým odpustenie prípadných pokút za ozeleňovanie.

 

Pracovná skupina Olejniny a obilniny 11/12.


Pracovný program na budúce obdobie:

Zlepšenie zberu dát o trhu a produkcii, aplikácia SPP

Fytosanitárne otázky

Príprava konferencie o neonikotinoidoch v 1. štvrťroku.

Ochranné prostriedky a konkurencieschopnosť.

Výskum a vývoj, biotechnológie a GMO, ale trhové nástroje, manažment rizík a trhy Futures, sledovanie vývoja u biopalív, zloženie proteínov v EÚ.

Rada upravila niektoré zložky ILUC. EP mal pozíciu podstatne tvrdšiu, chce mať prepočty pre všetky kultúry, ktoré užívajú pôdu. V Rade boli tiež veľké rozdiely, LUX a NL ľutujú, že ILUC nie je zahrnutý do udržateľnosti. Raportér je tu z Fínska, jeho správa má byť hotová do konca januára, hlasovanie v marci.

Konferencie Budapešť: partnerstvo inovácií - 5 focus groups. Ale výsledok je podľa nej sklamaním, je tu trvalé rozdelenie v prístupe - sója a ostatné proteíny.
Sója Danube - rakúsky zástupca k tomu povedal, že na konferencii bol silný tlak proti jeho rozšíreniu v EÚ (obchod a priemysel, obchod dominuje). Otázka či má EÚ vypočítané alternatívy pre sóju. Dlhodobý výber nových druhov kultúr (o tom sa diskutovalo až nakoniec), predovšetkým odolnosť proti suchu a škodcom. Tiež otázka skladovanie proteínov - kapacít a problémy konzervácie. Bitka sa tu deje predovšetkým na EÚ úrovni, jednotlivé krajiny nemali príliš záujem, určitá rezignácia. Rakúsky zástupca sa ešte raz vyjadril k projektu sója, využitie rôznych druhov, vhodnosť pre produkciu na juhu a na severe a tiež problém vôbec túto sóju predať, obchod o ňu nemá záujem, dáva prednosť dovozom. Zástupkyňa DG Sanco - Neonikotinoidy - Marianna Paolino. Reg. 485/2013

Tu bol hlavným bodom stret záujmov použitia PP a opeľovačov.

- Kultúry neatraktívne pre včely

- Skleníky, zimné kultúry, aplikácie po odkvitnutí.

Revízia sa tu pripravuje pre máj 2015, kde má byť nové vedecké zdôvodnenie. DG Sanco tu dá mandát EFSA na zber dát (najskôr), ich vyhodnotenie v priebehu 1. štvrťroka 2015 a revíziu všetkých vedeckých poznatkov.

Nemecká zástupkyňa tu mala príspevok o pestovaní repky bez ošetrenia neonikotinoidmi (UFOP). Slabá zima, veľa škodcov, tento rok tvrdej dôsledky premnoženia škodcov. V prvom rade mucha (cabagge root fly), ktorá napáda horné systém korienkov a zničí ich funkciu na čerpanie vody. V druhej kategórii je všetok ostatný škodlivý hmyz. Povedala, že síce nenaje zhromaždené všetky údaje, dopad je na kultúry obrovský, predovšetkým na severe a východe krajiny, kde škody dosahujú až 40% strát (to sú oblasti s najväčšou produkciu repky). Majú obavy z ďalšej zimy a stavu kultúr po prezimovaní a tiež ak bude opäť zima mierna, o ďalšie výskyt škodcov. Už v priebehu tohto roka sa rozhodla rad farmárov (predovšetkým menšie) o ukončení produkcie repky.

Poľsko - monitoruje produkciu bez PP, ale nemá ešte konečné výsledky - tie predloží v najbližšej dobe vláde.

V Taliansku nie je repka problém, je to problém strednej a severnej Európy, ale u nich sa tento problém prejavuje u kukurice.

Fíni znížili plochy o 40%, pretože farmári odmietajú pracovať za takto stanovených podmienok. Teraz je tu tiež otázka, ako to ovplyvní producentov osív vo všetkých sektoroch.
Asociácie kukurice: zatiaľ veľmi vážny vplyv zákazu. Niekoľko krajín nemá žiadne alternatívy, ale zvyšuje sa počet správ o ilegálnom dovoze PP.

Španieli hlásia problémy nielen u kukurice, ale tiež 10% zníženie u slnečnice. Je nutné čo najskôr pripraviť alternatívne PP, predovšetkým na ošetrenie osív. Chýba sociálno-ekonomická dopadová štúdia, hovorí Max.

UK hlási prepad 36% a celý sektor je v kríze a to je podľa britského zástupcu len začiatok.
Nemci hovoria, že sa teraz bude musieť striekať oveľa častejšie a ošetrenie nebude tak dokonalé a bude stáť viac peňazí.

Francúzi tu hovoria, že aj u nich je vplyv silný, ale malo by sa pracovať na rokovaniach producentov a včelárov a hľadať tu riešenie.

DG Sanco: pripravuje sa dopadová štúdia PPP, monitoring v rámci SPP a bude zverejnené v prvom polroku. K produkcii osív povedala, že regulácia tu platí zatiaľ krátko, čaká sa.
Stav trhu a produkcia:

UK: menšia úroda, výnosy repky pod 3,5t / ha, Španielsko a Portugalsko hlási prepad o viac než 10% u slnečnice a ubúdanie plôch.

Bulharsko - klesli plochy (zlé počasie), jarné odrody-prírastok, viac chorôb.

Litva - nárast je u fazule a bôbov, tento rok celý rok zvláštne počasie.

Rakúsko: plochy repky sa znižujú, u sóje je stagnácia.

Belgicko - zníženie, viac škodcov

Nemecko: veľa škodcov, viac postrekov. Dlhá diskusia z námestníkom GR DG Sanco - výsledok označujú ako sklamanie, Komisia nechce nič počuť a nič meniť.

Fínsko: problémy osív, plochy klesli o 40%. Tento týždeň diskusie s vládou o ďalšom postupe. Väčšina farmárov chce produkciu skončiť.

PL: u repky mali najvyššiu úrodu v histórii, plochy rovnaké, len nízke ceny.

Maďarsko: dobrá repka, problémy so zberom slnečnice.

Taliansko: dažde v lete pomohli zvýšenie výnosov ako u sóje tak u slnečnice. Pre 2015 sa rozhodli o zviazanie platieb -  sója (5%) 60 € / ha. Pri kukurici trvajú nízke ceny.
Francúzsko: repka relatívne dobrá, veľmi zlý vlaňajší rok. Slnečnica pokles plôch i výnosov. Sója sa v krajine rozvíja posledných 10-15 rokov, rozloha je teraz 75 000 ha (dvojnásobok) a ďalší rast sa očakáva (boli tu podpory). Tiež proteíny hlási nárast (lucerna, bôby).
Obilie - druhá časť schôdze príprav CD pre veľké kultúry.

Max Schulman, ktorý riadil aj túto časť. Povedal, že sa skupina musí zaoberať aj otázkami, ktoré sú Komisiou ponechané veľmi často na okraji, ako štúdia kapacít skladovania v EÚ, problémy logistiky, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú schopnosti krajín obchodovať. Vedľa toho by sa mali zverejňovať výsledky monitorovania produkčných nákladov.
Prvým bodom tu boli výhľady pre 2015 a výsledky tohtoročnej úrody, ak došlo od poslednej schôdze k zmenám.

UK: veľmi dobré počasie na jeseň, lepšie výsledky u všetkých kultúr, najväčší nárast u jačmeňa.
Portugalsko: tam boli predovšetkým v priebehu septembra veľké dažde, ale úroda bola už dávno v silách a zvýšila sa prakticky u všetkých plodín. Jediný problém majú do budúcna ako plniť SPP a kombináciu plodín.

Španielsko: jeseň veľmi daždivý, niekde aj zrážky cez 400mm za 24 hod. Podobne ako v južnom Francúzsku. Chýba osiva. Nižšia produkcia u kukurice než sa predtým oznámilo.
Bulharsko: veľmi zlé počasie po väčšinu roka, zníženie plôch všetkých druhov obilia, kukurice prepad cez 20%, značná časť je stále na poliach. Veľký výskyt škodcov.
Francúzsko: zber dobrá, ale veľké výkyvy v kvalite, väčšina len na domáci trh, export zaznamenal pokles, predovšetkým u pšenice kvôli poklesu kvality. U kukurice chýba konečné čísla, ale sektor mal sanitárne problémy, predovšetkým na severe krajiny. Plochy pšenice tento rok vzrástli o viac ako 90 000 ha, väčšinou pre mäkké druhy. U tvrdých odrôd chýba PP. Družstvá riadila veľké množstvá obilia, ale slabá kvalita a problémy skladovanie. Komplikovali obchod, ceny klesli v priebehu jesene, ale za posledný týždeň nastal obrat k rastu.
Litovský zástupca tu hovoril za všetky baltské krajiny. Dobrá úroda, ale koniec leta zlý a nastal problém ceny (po ruskom embargu). Výhľady dobré, ale neistota kvôli Rusku.
Írsko - bez doplnenia a pripomienok

Rakúsko: rast zimných odrôd, zber dobrá väčšinou pred zmenou počasia, ale všade je väčší výskyt škodcov.

Belgicko: dobrá sezóna, tento rok zaznamenali už 2x sneh, dobrá príprava na zimu. Ceny na jeseň pokles, teraz pomalý nárast, ale zostávajú slabé. Neistota u PPP. Kombinácia kultúr - bez problémov.

Nemecko: dobrá úroda potvrdená, historicky najvyššia (cez 52 mt), nižší obsah proteínov.
Plochy sa zvyšujú, pretože je ústup u repky. U osív veľké výkyvy v regiónoch. Počasie: november a december mimoriadne vysoké teploty, kultúry rýchlo naštartovali, uvidí sa po zime. Tri kultúry - úvahy o medziplodinách, ale žiadne konečné rozhodnutie.
Poľsko: zber ovplyvnená na juhu daždi, ale celkovo cez 30mt, rast výnosov, ale viac chorôb a škodcov.

Maďarsko: dažde v lete ovplyvnili kvalitu. Jesenný potom predovšetkým zber kukurice, cez 16% plôch nebolo zozbieraných. Uvažuje sa o znížení osevu pre rok 2015.
Taliansko: SPP interpretácia, konštatujú viac byrokracie. Trh kukurice - úroda o 5% vyššia, pri pšenici nárast tvrdých odrôd, ale nižšie výnosy. EFA nevie sa ako interpretovať požiadavky a vláda tu tiež nemá jasno.

Zhoda: vzrástla riziká, problémy fyto a je veľký nárast škodcov.

Minulý týždeň boli v Nemecku objavené toxíny v krmivách a v médiách bol hneď poplach, že sú tiež v mlieku.

Rusko - Arnaud Petit robil prehľad ruského obchodu. Uviedol, že Rusi zverejňujú čoraz menej údajov.

Pšenica: mesačný predaj okolo 400 t do Turecka (celkom vlani 3,7 mt) do Egypta (1,4 mt). Pšenicu nakupujú v Kazachstane, Indii a prekvapivo na 3. mieste v Dánsku, dovoz celkom niečo cez 1m t.

Pri kukurici je takisto Turecko na 1. mieste a hneď za nim Holandsko (ale to je trojuholníkový obchod).
Vývoz hnojív z Ruska predstavuje okolo 14 mt. Ceny za 2012-14 klesli z 669 € / t na 510 €. Obchod tu pokračuje napriek embargu, mesačne cez 100t do EÚ.
Riziká pri hnojivách: ceny a dostupnosť. Tiež výmenný kurz rubľa a nepravidelný obchod (držanie na skladoch).

Kapacity skladovania: Nemecko má v pláne vyviezť celkom 16m t obilia. Chýbajú údaje o skladovacích kapacitách v Rusku i na Ukrajine a to napriek faktu, že väčšinu z nich vlastné západnej spoločnosti.

Zástupca Rabobank začal robiť prehľady skladovania pred 3 rokmi. Vitto Martinelli uviedol, že najväčšie kapacity skladovania má Francúzsko (cez 30 mt), Nemecko na druhom mieste s 10 m t.

Teraz je tendencia zvyšovať kapacity skladovania na farmách. Vidí veľké možnosti rozvoja v NČŠ, staré sú v limite rastu. Nádej je na zlepšenie infraštruktúry vo väčšine krajín a jej prepojenie. Je zaujímavé, že sa zmienil aj o plánoch na nové prieplavy vrátane Labe-Dunaj (Odra). Dodal, že vzhľadom na to, že kapacita ciest je vyčerpaná, železnice podobne, vodná doprava je najlacnejšia a veľkokapacitná, čo by malo slúžiť ďaleko viac pre dopravu surovín a tiež pre obilie zo stredu Európy. Uviedol, že krajiny V4 zvýšili za posledných 10 rokov vývoz obilia o celkovo viac než 10 mt, z veľkej časti na západ Európy.
Výhľady: severozápad Francúzsko - ďalšie navýšenie kapacít o 2 mt, Nemecko investuje viac do dopravy, väčší nárast vnútorných kapacít skladovania predovšetkým v blízkosti vodných ciest. Kapacita skladov je za rok využívaná až desaťkrát. Zlepšuje sa neustále kapacita kanála z bývalej NDR do Rotterdamu, tam ide teraz vie obilia než cez Hamburg a Rostock.
Juh Európy: racionalizácia, väčšie kapacity v prístavoch, Taliansko a Španielsko sú obe čistými dovozcami obilia, prístavy využívajú ako nárazník (skladovanie).

FR a De - príležitosť väčších investícií

Juh EÚ - nutnosť zlepšiť vnútorné sklady a infraštruktúru

Francúzsky zástupca k tomu dodáva, že za posledných 15 rokov sa zmenilo veľa noriem a rad starších síl bola zatvorená. Teraz sa skladuje podľa kvality (pšenica), menej sa využíva železnice - od doby zavedenia TGV sú do ostatné siete veľmi malé investície, doprava osobná na úkor tovaru a surovín.

Arnaud dodáva, že je nutné dať Komisii jasný signál o potrebách, v polovici februára bude organizovaná v EP konferencie za účasti DG Agri a DG Transp a jedným z hlavných bodov tu má byť doprava poľnohospodárskych výrobkov, investície do infraštruktúry v rámci plánu Juncker.
Kukurica: v záverečnej časti rokovaní o obilí sem prišla celá rada zástupcov asociácií producentov kukurice, ktorí sa zástupcami C / C rokovali predovšetkým o vývoji sektora, nedostatku PP a aké to bude mať dopady na ďalšie sezóny. Asociácia má 25 členov v 10 členských krajinách.

FR: 4 spoločnosti sú členmi, vlani a tento rok veľa mykotoxínov, tento rok je ešte horší ako vlaňajší, výsledok - vyše 80% kukurice nie je vhodné pre mletie. Celý severovýchod Francúzska je tak postihnutý, západ krajiny je na tom lepšie. Problém je pre spracovateľov, ktorí nenachádzajú dostatok vhodných surovín, ale nie sú v požadovanej kvalite dostupné ani inde v Európe.

Taliani hlásia nákazy aj pri skladovaní.

Jednou z príčin je vývoj počasia v EÚ predovšetkým v čase zberu, a to ako tento rok tak vlani. Nemci sú pre zavedenie možnosťou vykonávania rýchlych testov, tu by prahové hodnoty mali ukazovateľom pre ochranu ako ľudí aj zvierat. A nesmie sa zabúdať na kvalitu osív. Max Schulman zhŕňa: spoločné akcie výrobcov, asociácií a producentov osív, ale prizvať aj spracovateľa a skladovacie spoločnosti. Požiadavka na lepšiu genetiku, mať viac času a prostriedkov na prípravu lepších a odolnejších druhov. Chýbajú informácie o skladoch a o prítomnosti toxínov.

 

Závery:

- zvýšenie

- Vo viacerých ČŠ nadpriemerné úrody, ale nízke ceny

- Jesenná žatva bola poznačená daždivým počasím, a to predovšetkým v strednej Európe – do malo negatívny dopad na kvalitu plodín


 

Zasadanie politického výboru Pocc-CCC 15.12.


      V Belgicku je tento deň už tretí generálny štrajk za posledný mesiac, čo paralyzuje všetku verejnú dopravu po celý deň. Pekka z tohto dôvodu rozhodol, že sa urobí len krátka schôdza, na ktorú prídu bruselskí predstavitelia a hlavným bodom tu má byť rokovania Rady z dnešného dopoludnia a hlavné body rokovania.

Pekka nechal schváliť program a v úvode informoval o dnešnej schôdzke jeho a predsedu Copa, Jan Maat, s talianskych predsedníctvom Rady. Trvalý problém u zelených platieb, s možnou stratou až 30% a navyše ešte pokuta 7,5%, zdá sa, že tu dochádza predsa len k posunu a je zrejmé, že tu bude určité prechodné obdobie, než sankcie začnú platiť v plnej výške. Obaja tiež informovali o potrebách opatrenia pre trh O + Z, mlieka a prakticky všetkého mäsa. Rozdiely sú tu predovšetkým na regionálnej úrovni v rámci EÚ. U bravčového potom potreba privátneho skladovanie hlavne u sadla a vedľajších produktov. Problémy sektora bio s potrebou kvôli ekonomickým dopadom zachovať možnosť produkcie bio a okrem toho tiež konvenčné.

Taliansky zástupca hovorí o nepriamych vplyvoch ruského embarga, iné toky obchodu, dovozy sa zvýšili u O + Z zo Španielska, ale aj z Maroka a vedie to k ďalšiemu prepadu cien. Tieto prepojenia sa len veľmi ťažko vyčísľujú, nie sú k dispozícii ani čísla ani prehľady. Týka sa špecificky citrusových plodov. Nemecký zástupca hovorí, že tieto nepriame vplyvy je cítiť prakticky vo všetkých sektoroch.

Verejná konzultácia Komisie k SBA (Small Business Act- Zákon o drobnom podnikaní). Všetko je tu oneskorí a väčšina zástupcov tu vidí problémy predovšetkým pre malé družstvá a prístup ku financovaniu.

Portugalská zástupkyňa hovorí, že u tejto konzultácie sekretariát zaspal a zabudol včas požiadať organizácie o pripomienky. Prodromos k tomu dáva vysvetlenie, že chýbal čas na preklady do všetkých jazykov, ale problém z diskusie ukazuje, že je inde. Zástupca APCA, Sylvain hovorí, že banky majú dostatok prostriedkov, ale vedome diskriminujú SME a družstvá. Rovnaký problém zo hlási aj Španielsko.

Antonia informovala o priebehu konferencie v Lima o klíme a rokovaní, ktorá tam prebehla v spolupráci C / C s WFO (Svetová organizácia farmárov). WFO v deň začatia usporiadal deň farmárov, kde sa jednalo predovšetkým o koordinácii farmárskych organizácií WFO s tými z rozvojových krajín a ako by taký networking mal vyzerať v hájenie sektora v rámci klímy.
Antonia, povedala, že veľký úspech konferencia nemala, očakávalo sa viac, ale je to stále len príprava pre konferenciu, ktorá sa bude v 2015 v Paríži. Budúci rok bude takisto venovaný téme použitia pôdy a v tomto programe budú v 2015 a 2016 usporiadané 2 workshopy, prvý v Bonne v júni budúceho roka.

Pre upresnenie postupu sa zíde vedenie C / C so zástupcami DG Klíma, koncom januára.
Xavier v ďalšom bode informoval o schôdzi SCOFAH o potravinovom reťazci. Bude tu vytvorená nová pracovná skupina - mrhanie potravou, ktorá bude mať v prvom rade úlohu pripraviť revíziu cieľov v návrhu Waste. Slowfood tu kritizoval Komisiu, že sa nerobia prepočty mrhanie na úrovni fariem a že poľnohospodársky sektor tu má výnimku. DG Sanco tento nátlak Slowfood odmietla.

Posledným bodom tu boli informácie o stave rokovaní o možných úpravách v CD.
Audit ľudí od ombudsmana na DG Agri, o ktorom boli informované obe prezídiá zo začiatku mesiaca, zatiaľ je bez reakcií a bez ohlasu. C / C pripravila nový list na GR Plewa, kde sa opakujú všetky prvky, rozdiel je v tom, že tento list bude verejný a očakávajú sa reakcie od radu NGO i z úradu ombudsmana.

C / C opäť požaduje racionálnejšie distribúciu nevyužitých miest. A ďalej chce otvoriť otázku neplatených miest, čo Komisia zatiaľ odmieta.

V poslednej časti rokovania tu bola predložená správa NFU o vplyve zníženie počtu PPP prípravkov na UK produkciu potravín. Aby mala NFU nezávislú analýzu, zadala túto úlohu, spoločne s CPA (Crop protection association), a AIC (Agricultural Industrie Confederation) požiadavka na vyhodnotenie konzultačnej skupine poľnohospodárskeho výskumu Andersons.
Prehnané regulácia začali už vážne ovplyvňovať možnosti plodín a ďalšia veľká neistota je u nových regulácií, kde ešte nie sú úplne známe dopady. Obava je tu, že v najbližších 5 rokoch, novozvolený EP, bude zo súčasne dostupných 250 prípravkov dostupných v UK, znížené o najmenej ďalšie štvrtinu. Vyhodnotenie konzultantov ukazuje, že nebezpečenstvo existuje najmenej na troch politických úrovniach:

- Schvaľovací proces na EÚ úrovni

- Vykonávanie WFD -direktivy vody, na národnej úrovni

- Reštrikcia použitia neonikotinoidov

Pre britskú produkciu sú vplyvy nasledovné:

- Podstatné zníženie alebo ukončenie produkcie niektoré tradičné britskej zeleniny a ovocia:
hrach, jablká a mrkva.

- GVA (gross value added – pridaná hrubá hodnota) britskej poľnohospodárskej produkcie klesne o 1,68 mld libier za rok, čo predstavuje 20% pokles oproti priemeru 2009-2013.

- Zisky fariem klesnú o 1,73 mld. libier, ale to predstavuje viac ako 36% pokles oproti súčasnej úrovni. Dôjde k vážnym štrukturálnym zmenám.

- Straty pracovných miest sú tu odhadujú na 35 až 40 000.

- Ďalšie straty budú vo veľkoobchode au dodávateľov vstupov.

Tri združenia na čele s NFU požadujú o tieto zmeny.

V rámci EÚ: regulácia musí byť založená na vyhodnotení rizík, po vedeckom odporúčaní, revízia princípu predvídavosti u hodnotenia rizík.

Sektor, aby mohol investovať, potrebuje trvalú stratégiu pre celý reťazec.

Regulácie, ktoré riadia používanie povolenia pesticídov sa musí zmeniť a musia byť založené na vyhodnotení rizík, aby bola zaistená udržateľná produkcia.
Aktívne substancie majú byť ich revízie riadené skutočnou potrebou a nie časovým rozvrhom.
Zahrnutie sociálneho a hospodárskeho vplyvu do rozhodovania o reguláciách. Štandardizácia EÚ riadiacich pravidiel pre implementáciu rizikových hodnotenie. Zlepšenie zonálnych systémov a zvýšenie stimulov pre ďalšiu harmonizáciu všetkých ČŠ.

 

Závery:

- Z pohľadu súčasnej legislatívy sú malé a stredné podniky diskriminované

- Pretrváva problém zákazu používania neonikotinoidov – prebieha proces monitoringu dopadov zákazu ich používania.

- Je pravdepodobné, že plánované pokuty za nedodržiavanie podmienok ozeleňovania nebude v nadchádzajúcich dvoch rokoch striktne uplatňované 

 

Vypracoval: Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK, december 2014

Správa z C-C – november 2014

Správa z C-C – november 2014

 

Zoznam použitých skratiek:

SPPK – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

C-C – COPA- COGECA

EP- Európsky parlament

EK – Európska komisia

EÚ – Európska únia

ČŠ – Členský štát

SPP – Spoločná poľnohospodárska politika

EFSA – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

HLG – Skupina na vysokej úrovni

EKF – Európsky kongres farmárov

DG Sanco – Generálne riaditeľstvo EK pre ochranu a zdravie spotrebiteľa

NFU – Národná farmárska únia, Veľká Británia

GMO – Geneticky modifikované organizmy

DG Agri - Generálne riaditeľstvo EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

OECD – Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj

OIE- Svetová organizácia pre zdravie zvierat

PPP – Prípravky na ochranu rastlín

EFFAT – Európska federácia obchodných únií v poľnohospodárstve a potravinárstve

GEOPA- Zamestnávateľská skupina v rámci C-C

PRV – Program rozvoja vidieka

DG Trade – Generálne riaditeľstvo EK pre obchod

DG Enviro – Generálne riaditeľstvo EK pre životné prostredie

EIP – Európske inovačné partnerstvo

NGO – mimovládne organizácie

CMO – jednotná organizácia trhu

COMAGRI – Poľnohospodársky výbor Európskeho Parlamentu

ILUC – Nepriama zmena využitia pôdy

UK – Veľká Británia

MFF – viacročný finančný rámec

AHW – zdravie a dobré životné podmienky zvierat

NZ – Nový Zéland

ECOSOC – Európsky hospodársky a sociálny výbor

DG Employ – Generálne riaditeľstvo EK pre zamestnanosť

MSD – Ochorenia svalov a kĺbov

WTO –Svetová obchodná organizácia

LULUCF – využitie pôdy, zmena využitia pôdy a lesníctvo

Mercosur – Ekonomické združenie krajín Južnej a Strednej Ameriky

MOMAgri – Svetová organizácia pre poľnohospodárstvo

BRIC – Ekonomické združenie Brazílie, Ruska, Indie a Číny

FAO – Organizácia pre potraviny a poľnohospodárstvo Spojených národov

FVE – Federácia veterinárov v Európe

BSE – Bovinná spongiformná encefalopatia – ochorenie hospodárskych zvierat

RK – rozvojové krajiny

PPP – prípravky na ochranu rastlín

SME – malé a stredné podniky

PDO- chránené označenie pôvodu

PGI- chránené zemepisné označenie

MMF – viacročný finančný rámec

EUPPA – Združenie európskych spracovateľov zemiakov

Europatat - (Európske obchodné združenie pestovateľov zemiakov)

ESA - European Seed Association

 

Pracovná skupina Hovädzie mäso 3.11.

     Na začiatku vystúpil Pekka Pesonen, ktorý sa oficiálne prišiel rozlúčiť s predsedom skupiny Pierrom Chevalierom, ktorý skupine predsedal 15 rokov. Predniesol poďakovanie a prehľad udalostí, ktoré sa za tú dobu stali, keď v roku 1999 prevzal vedenie skupiny po inom francúzskom zástupcovi Joseph Doulaovi, ktorý sa neskôr stal predsedom parlamentného Poľnohospodárskeho výboru a nakoniec predsedom najväčšej politickej sekcie EP. Chevalier urobil tiež prehľad a zároveň predstavil svojho nástupcu, ktorým je Jean-Pierre Fleury, takisto z FNSEA (francúzskej organizácie farmárov). Samotná voľba prebehla veľmi rýchlo, predseda bol schválený aklamáciou a tiež obe vice-prezidentské miesta, prvé pre zástupcu NFU, Andrew Foot a druhé miesto pre zástupkyne DBV, Helen Schultz. Fleury vo svojom úvodnom prejave predložil plán práce na ďalšie 2 roky kedy, ako povedal, celý sektor je v útlme, ktorý teraz už tretí mesiac umocňuje kríza a embargo Ruska na európske poľnohospodárske výrobky. Okrem útlmu domácej produkcie sa ďalej zvyšuje riziko navýšenia dovozov, a povedal, že je potrebné prinútiť Komisiu, aby prišla s novou stratégiu pre poľnohospodársky export. Okrem toho uviedol, že je potrebné byť ďaleko ofenzívnejšími v rokovaní s NGO a tiež sa im nesmie prenechávať iniciatíva. Popri týchto spoločensko sociálnych úlohách je potrebné ďalej sledovať výrobné náklady, krmivá a spolupracovať so sektormi veľkých plodín. Ďalej rozobrať spolu DG Agri výhľady pre SPP  do roku 2020 a to všetko spojiť s výskumom a inováciami.

Ďalej bola pozornosť zameraná na otázku BSE a špecifické rizikové materiály, kde mal príspevok dánsky zástupca, ktorý za C / C informoval o seminári a rozhodnutí zo strany OIE (Svetová organizácia pre zdravie zvierat).

Jedná sa o časti zvieraťa, ktoré sú rizikové pre prenosy priónov do ľudskej potravy (hlava a chrbtica). Problémy tu pretrvávajú, pretože dovozy sú povolené aj u krajín, ktoré majú malé riziká BSE (v EÚ samotnej to povolené nie je). Tento rok 3 prípady BSE (vlani zaznamenaných celkom 7 prípadov). 17 EÚ krajín má štatút od OIE - zanedbateľné riziko BSE (bovinná spongiformná encefalopatia).

Navrhuje zjednotiť EÚ legislatívu s pravidlami OIE -  princípy, regionalizáciu, súčasné rozdiely medzi členskými krajinami EÚ a tretími krajinami.

Trendom posledných dvoch rokov, je zníženie plytvania a lepšie využitie materiálov.

14.10. SCOFCAH rozhodnutie: Dvanásť členských štátov bolo za, a tri proti (De, Au, Lux), 13 nerozhodnuté.

13.11. malo prebehnúť nové hlasovanie, kde sa zvažujú dve opcie: buď zrušiť odchýlku pre členské štáty s minimálnymi rizikami a v druhej zákaz dovozu z krajín, ktoré majú minimálne riziko.

Nemecká zástupkyňa informovala, že ich vláda dostala k posúdeniu dve štúdie, jednu od EFSA a druhú, ktorá dospela k úplne opačnému záveru od inej vedeckej inštitúcie. Väčšina zástupcov sa prikláňa k prijatiu a hájeniu vedeckého záveru. C / C má opäť pripraviť novú komunikáciu v ktorej sa hovorí, že výsledky sa musia zakladať výlučne na vedeckom názore.

EÚ zatiaľ nechce brať ani minimálne riziká (politické tlaky).

Trh a situácia v krajinách:

UK: lepšie ceny ako začiatkom roka, ale inak stále nízke. Ruský trh - zatiaľ len malý vplyv. Lepší stav sektora je daný kvôli nižším cenám obilia.

NL: veľmi zlý stav, ešte horšie ako u bravčového. Po zavedení nového označovania sa situácia trochu zlepšila, spotrebitelia ho uprednostňujú.

DK: produkcia stabilná. Ale výhľad je slabší, vznikajú väčšie presuny medzi mäsom a mliekom.

Ceny sú o 16% nižšie ako vlani, najväčšie problémy sú s vedľajšími produktmi (tých išla väčšina do Ruska, domáca spotreba stabilná).

IT: zlá situácia, menšia spotreba aj produkcia, veľké dovozy z Poľska (ceny o 30% nižšie ako domáce).

IRL: situácia je ťažká, zvýšili vývoz do Severného Írska a UK. Ceny okolo 3,60 € / kg dobrý je aj domáci dopyt, ale výhľad na budúci rok počíta so znížením produkcie o 10%, posledné tri roky bol zaznamenaný nárast.

Rusko: vplyv je v celkovom EÚ kontexte, ale má tlak na všetky ceny mäsa.

Portugalsko: pokles trvá už viac ako 2 roky, viac sa vyváža živý dobytok (ŠP), spotreba sa prepadala od 2011, v tomto roku sa stabilizovala, ceny sú teraz lepšie ako vlani. Počty zvierat ovplyvňuje rozhodnutie o viazaných platbách, udržujú sa počty na mäso.

Fínsko: rovnaká situácia, len tlak na nižšie ceny - situácia je dramatická v sektore mlieka.

FR: ceny sú o 8% nižšia ako v roku 2013, porážky sú rovnaké, spotreba vyrovnaná, mierne klesajúca každým rokom. Na trhu je iné zloženie mäsa než predtým, viac lacnejších druhov. Export klesol o 10%, náklady vzrástli o 5%. Zväčšili sa porážky dojníc a výrazne sa zvýšili tlaky zo strany distribúcie.

De: ceny sa stabilizovali, ale sú nižšie ako v roku 2013. Zvýšil sa počet dojníc a teliat. Zatiaľ nenašli alternatívne trh k Rusku. V krajine sú stále nové iniciatívy u ochrany zvierat vrátane hovädzieho na bitúnku. Chcú, aby C / C bola aktívnejšia v diskusiách s NGO a spotrebiteľmi.

Rakúsko: stav je najhorší za posledných 10 rokov, len v posledných mesiacoch sa ceny mierne zlepšili, ale stále sú o viac ako 10% nižšie ako v roku 2013. Porážok je o 5% menej u všetkých druhov. Spotreba vyrovnaná.

Baltské krajiny: veľmi zlá situácia, slúži ako lakmusový papierik k reakciám EÚ a Ruska. Veľký tlak na ceny ako u hovädzieho, tak ešte viac u bravčového (- 30-40%).

Grécko: trh vo veľkej nerovnováhe, cez 30% spotreby z dovozu. Od začiatku krízy neustále pokračuje znižovanie počtu zvierat, namiesto hovädzieho rastie spotreba bravčového, celý sektor je ohrozený.

Belgicko: za posledné dva mesiace klesli ceny o viac ako 20 centov/kg. Distribúcia využila ruské embargo ako dôvod. Dojnice sú dnes drahšie ako mladé býčky na mäso, dochádza k deštrukcii normálneho trhu. Spotreba klesla o viac ako 8% v roku 2013 a tento rok je to ďalší pokles o 15%. Propagácia nefunguje. Reforma mlieka vyvolala tlak na ceny dojníc i teliat. A nepomáha ani ďalšie zvýšenie viazanej produkcie.

Slovinsko: pomerná stabilita, ceny, len mierny pokles, trh stabilný.

Maďarsko: tiež pomerná stabilita, zvýšili sa stavy zvierat. Rusko nemá vplyv na export (Libanon, Taliansko). Ale spotreba hovädzieho je tradične veľmi nízka (2 kg).

Švédsko: zvýšenie porážok, ceny rastú a v rovnakej dobe sa zvyšujú dovozy. Trh je vyrovnaný, tlak je predovšetkým v sektore mlieka.

Záver:

Financovanie - proti ďalším zásahom z rozpočtu SPP, je to politická kríza. Komisia je tu bezradná. Bola tu taktiež spomenutá požiadavka na podporu exportu, ďalšiu propagáciu a rýchle riešenie sanitárnych otázok v styku s tretími krajinami.

Obchod - Arnaud tu urobil krátky prehľad vývoja obchodných rokovaní EÚ:

Japonsko: malo by sa dokončiť do decembra 2015, rokovania sú otvorenejšie predovšetkým pri sanitárnych otázkach a pri problémoch spracovania produktov.

USA: ďalšie kolo v februári 2015, Nová Komisia chce urýchliť prípravy.

Mercosur: neurobili novú ponuku a nič sa nemení ani po voľbách v Brazílii. Zostávajú tu otvorené otázky hormónov a rastových prípravkov. Ďalším problémom je kríženie zvierat, veľká časť stád je dnes z 2/3 dobytok až 1/3 zebu (zdomácnený africký alebo americký druh túra).

Kanada: dohoda bola podpísaná v septembri a osobitný výbor sa zíde k podmienkam naplnenia v decembri. Kvóty dovozov hovädzieho sú rozložené na päť rokov, rokovania o vzájomnom uznaní štandardov pokračujú.

CMO otázka kontraktov v sektore.

Len organizácie výrobcov  (PO) môžu konať. Predovšetkým musí byť uznané - či plní účel svojho založenia. Riadi tiež množstvo hovädzieho a koncentrácie dodávok na trh. Tie by nemali prekročiť 15% celkovej národnej produkcie (pre jednotlivé PO). Producenti môžu byť členmi len jednej PO, ktorá za ne rokuje.

PO's môžu poskytovať nasledovné aktivity:

- Spoločná distribúcia

- Spoločná propagácia

DG Agri organizovala na tento účel schôdzu dňa 10. Septembra, kde bolo skonštatované, že na rokovanie bolo vyčlenené len veľmi malé množstvo času. Boli tu prizvané len jednotlivé asociácie, nie samotná C / C. Následne s k tejto otázke zišiel aj DG Compet.

Íri požadujú, aby obe DG urobili prehľady tvorby cien, tie sú teraz jasné pri produkcii, pomerne dobrý prehľad je zo spracovania, ale veľmi zlý v ohľade na distribúciu.

DG Agri po workshope z 18.9. rozhodla o prípadnej modifikácii súčasnej regulácie klasifikácie tak aby lepšie fungovalo súčasné pokrytie, rozhodnutie, aké ceny majú členské štáty hlásiť, databázy pre monitoring.

Legislatíva - elektronická identifikácia.

Bol vyhlásený tender na realizáciu - stále sa rozhoduje či má byť dobrovoľná alebo povinná.

Pre rozhodnutie má slúžiť príklad hodnotenia štúdie, ktorá prebieha vo Francúzsku, Nemecku, Írsku, Španielsku, Poľsku a v Spojenom kráľovstve VB. Podobné štúdie sa pripravujú aj pre ostatné druhy mäsa (bravčové, hydinové a baranie).

 

Závery:

- Fleury vo svojom úvodnom prejave predložil plán práce na ďalšie 2 roky

- BSE a špecifické rizikové materiály stále zostávajú stredobodom diskusií

- Trh v krajinách EÚ je ohrozovaný ruským embargom, ceny sú skôr nižšie

- Legislatíva - elektronická identifikácia, kde bol vyhlásený tender na realizáciu - stále sa rozhoduje či má byť dobrovoľná alebo povinná

 

 

Zemiaky 4.11. a popoludňajšia pracovná skupina Škrob

 

     S novým poriadkom pri skupín civilného dialógu sa to prejavuje aj na samotnej štruktúre pracovných skupín a mnoho krajín je silne rozladených týmto postupom Komisie. Arnaud Delacour, ktorý vedie už roky skupinu zemiaky, povedal v úvode, že si nie je vôbec istý, ako bude fungovať pracovná skupina škrob a tento bod bol tiež dosť široko komentovaný na popoludňajšom rokovaní.

Aj skupina zemiaky má svoje problémy, mnohé krajiny na dnešnom zasadnutí neboli, alebo tu boli zastúpené len bruselskými zástupcami.

Poľský zástupca úrodu nijako nekomentoval, produkcia škrobu funguje len cez kontrakty a oznámil, že celkovo nebolo dosť zemiakov ani konzumných ani na škrob.

Rakúsko - bez experta a bez komentára.

Fínsko: rovnaké plochy, výnosy nižšie, - 5% u konzumných, + 7% škrobových zemiakov. Kontrakty splnené na 100%, ale celkové zásoby sú tento rok o viac než 8% nižšie.

Pokračujú vo viazaných platbách (predtým čl. 68), teraz je vyčlenená rovnaká suma, ale nie sú jasné podmienky pre plnenie plánu environmentálnych opatrení.

Nemecko: zníženie produkcie, najmenšie plochy, pri škrobe -5%, veľmi nízke ceny. Hľadajú ďalšie cesty odbytu, pretože tradičné uplatnenie nefunguje ako predtým. Štúdie spracovania na plyn a na krmivá. Ceny 5-10 € za 100 kg na hranolky, 3-4 € ostatné, na škrob len 2-3 €.

Sektoru trochu pomáha zvýšený export do Talianska.

Írsko: zberalo 75%, ceny diktuje distribúcia, teraz 260-300 € / t, plochy sa znížili o 15%, ale výnosy boli tento rok oveľa vyššie. Sektor už tretím rokom stráca peniaze, veľa farmárov končí. Navyše farmy nemajú sklady, úrodu nechávajú na poli až do Vianoc. Výhľad do budúcna je zatiaľ rovnaký.

Holandsko: malý nárast plôch, ale menej zemiakov na škrob. Kontrakty plnené na 100%, ceny škrobu klesajú v závislosti na nízkych cenách za obilie a škrob z kukurice a pšenice.

Problém kvality pri skladovaní – z dôvodu vysokých letných teplôt. Vlani boli pokuty za nedodržanie kontraktov, ale tohtoročnú produkciu to nijako neovplyvnilo - ceny zostávajú nízke.

Francúzsko: vlani dobrý export cez 1,3 mt, ale domáca spotreba klesla o 3,5%. Ceny sú v závislosti od krízy, ktorá tu pretrváva. Prejavuje sa nižšia spotreba najdrahších druhov. Vývoz určený pre Rusko - časť sa previedla na krmivá, ale určitá časť úrody zostáva aj naďalej nepozbieraná. Tento rok sú väčšie plochy o 3%, dobré podmienky - rekordná úroda. V lete urobili viacero akcií na propagáciu kvalitných zemiakov, ale stretli sa aj tvárou v tvár s distribúciou, ktorá ďalej umelo znížila ceny a drží ich veľmi nízko - propagácia nefunguje. Veľa kontraktov na konzumné zemiaky bolo v priebehu sezóny zrušených (ceny v kontraktoch boli vysoké), celkový trh je zlý.

Ceny 10 € na hranolky, 40-50 € u spotrebných, výnimočne ešte 100 €. Škrob - 2% plôch a opäť vykonali coupled platby. Výhľad nejasný, len dúfajú, že ceny ešte viac neklesnú. Chýbajú alternatívy.

Pri škrobe nie sú všade 100% kontrakty. Holandsko zhruba 80%, 20% voľných. Podobne Nemecko, len Francúzsko má 100%. Je slabá valorizácia na trhu. Vlani sa v EÚ plochy zvýšili celkovo o 3,6%, produkcia o 14%, tento rok sa plochy znížili.

Výhľady - všetci hlásia rovnaké, ale trh je veľmi napätý. Krajiny uvažujú o znížení produkčných plôch, otázne je či v tomto prípade majú na to pripravené alternatívy. To je problém predovšetkým Francúzska. Hovoria, že akonáhle sa teraz zvýši produkcia o 1% dôjde k zníženiu cien o 7-8%. Distribúcia je veľmi agresívna nielen v určovaní cien, ale tiež v promočnej politike voči spotrebiteľovi. Producenti sa sústredili na kvalitu, ale chýbali k tomu stimuly, aké vláda predtým ponúkala, teraz však odbúrava postupne väčšinu domácich podpôr. Francúzi čiastočne riešia nadbytok v distribúcii výkupom zemiakov od distribúcie a prevodom do potravinových bánk. Ale to je dlhodobo neudržateľné. Alternatívy pre predaj - do Afriky a do krajín, ktoré majú ekonomický rast a nemajú rozvinutú vlastnú produkciu.

Nemecká zástupkyňa dodáva, že v krajine sa rozšírili plochy pre množenie zemiakov, v tomto roku o 6,5%. Dodala, že teraz ruskí inšpektori kontrolujú plochy a produkciu (sú tu výnimky, podobne ako u Holandska).

Cynthia tu mala príspevok týkajúci sa propagácie -  posledná schôdza pracovnej skupiny zemiakov bola ešte v čase keď sa o regulácii jednalo. COMAGRI a EP schválili v septembri, teraz aj Rada, publikácia bude 15.11. a začne platiť do decembra 2015.

Zoznam produktov, ktorých sa to týka, Komisia navrhuje zahrnúť všetky produkty z prílohy 1. a postupne zvýšiť sumu na propagáciu z dnešných 60 milónov € na 200 milónov €.

Všetko organizujú organizácie výrobcov  - je to generická propagácia bez dôrazu na značky, tie sú viditeľné len za určitých podmienok. Programy sú na 1 - 3 roky, jednoduché pre rovnakú krajinu, multi - pre viac krajín. Projekty sa predkladajú priamo Komisii. Francúzsko a Španielsko majú pripravený rozsiahly spoločný projekt promócie.

Francúzsky zástupca dodáva, že na množenie je venovaných cez 10% plôch, export je veľmi dobrý a plochy sa majú ešte zvýšiť v najbližších rokoch. Zvyšuje sa koncentrácia (teraz len
3-4 veľkí producenti) a teraz je tiež mierny nadbytok plodín.

Holandsko - taktiež je tu vysoká koncentrácia, ale zameriavajú sa predovšetkým na vývoj nových druhov, len si sťažujú, že pre tento výskum nemajú dostatok plôch.

Poľsko - majú rad odrôd odolávajúcich chorobám, ale celkové plochy na pestovanie sú menšie, výrobcovia dávajú prednosť dovozom z Holandska, tieto produkty sú podľa poľského zástupcu veľmi populárne. Vývoj nových druhov prebieha v tesnej spolupráci s priemyslom. Problém je tu v krehkosti nových druhov, sú zraniteľnejšie.

Fytosanitárne otázky - C / C sa tu zúčastňuje novej platformy, ktorej pravidlá majú začať platiť začiatkom budúceho roka. Budúci týždeň bude schôdza C / C na túto tému.

Dovozný režim pre rastliny: kontroly reprodukcie a semien. Dominique tu zopakovala závery zo skupiny Fyto, EÚ systém je otvorený oproti USA, kde je uzavretý. Debata medzi členskými štátmi pokračuje - témou sú predovšetkým riziká dovozov.

Regulácia pri semenách - zjednodušené umiestnenie na trh. EP nebol spokojný s širšou právomocou, ktorú si tu vzala Komisia, rokovania sa musia obnoviť.

GMO - v EP rokuje výbor Comenvir. Má nového raportéra a nové hlasovanie má byť 8.12. Sú tu väčšie rozdiely v prístupe než boli v raporte Corinne Lepage. Nový raportér je z Írska a snaží sa tu presadiť väčšiu úlohu pre EFSA. Rovnako Rada už v máji rozhodla, že návrh bude ako pripraví EFSA, ale aplikácia je v právomoci jednotlivých krajín a tie sa môžu rozhodnúť o opt-out (vystúpenie zo záväzku).

Rusko - situácia sa nezlepšuje, skôr naopak. Pritvrdzujú sa rokovania s WTO a z toho vyplývajú len stále ďalšie postihy pre poľnohospodársku produkciu. Ak sa uskutočnia všetky sankčné kroky, môže byť situácia zablokovaná na 3-5 rokov.

Škrob - popoludňajšia časť rokovania.

Holandský zástupca, ktorý túto schôdzu riadil povedal, že je to problém orientácie tejto pracovnej skupiny, ktorá v novom usporiadaní civilného dialógu musí nájsť miesto, alebo bude len malým „príveskom“ pre pracovnú skupinu zemiaky, či inú skupinu. Časť zástupcov je za doterajšie usporiadanie, teda ako súčasť skupiny Zemiaky aj keď s mierne odlišnou štruktúrou. Druhá časť si myslí, že by sa malo jednať buď o novej skupine, ktorá sa bude zaoberať biomateriálmi a obnoviteľnými zdrojmi, a tretia časť, že by mala byť súčasťou pracovnej skupiny veľkých kultúr. Výsledkom diskusie bolo, že sa tu vytvorí reflexia o ďalšom pôsobení, kde každý z účastníkov zašle svoje návrhy na sekretariát a na nasledujúcej schôdzi (v roku 2015) sa rozhodne o definitívnom stave a zvolí sa tiež nový predseda.

V diskusii sa ukázalo, že krajiny ako Francúzsko aj Nemecko alebo Holandsko chcú zachovať túto skupinu v čo najsilnejšom zastúpení, aj keď nie sú proti tomu, aby sa rozšírila aj o ostatné obnoviteľné suroviny. Poliaci sú skôr pre tradičné prepojenie na zemiaky, podobne ako Španieli.

Produkcia škrobu tento rok:

FR: nemajú ešte konečné čísla, plochy zemiakov na škrob boli tento rok o 10% nižšie, ale výnosy sú prakticky rovnaké ako vlani s veľmi dobrou kvalitou.

NL: dobré výnosy, vyskytli sa však problémy s vlhkosťou v jednej z oblasti produkcie. Sú veľmi pružní, pokiaľ je treba nahradia časť týchto zemiakov konzumnými.

De: tento rok plochy na škrob o 20% vyššie a taktiež vyššie výnosy. Už niekoľko rokov funguje cezhraničná spolupráca s Holandskom pri spracovaní.

Fin - hlásia zvýšenie produkcie o 7%, a to po znižovaní plôch za posledných 5 rokov. Kontrakty plnené na 100%.

Poľsko: opačný prípad, výnosy o 7% nižšie, dopĺňajú sa konzumnými zemiakmi.

Recoupling a trhové trendy pre škrob.

Fr- ako predtým, tak aj v novom SPP je previazané so záväzkami na kvalitu. Týkajú sa len škrobu, nie konzumných zemiakov. Dôvodom je zastavenie poklesu plôch.

Pre 2014 tu bola suma 340 € / ha, od 2015 to bude len 80-90 €.

Holandsko: plne odpojené, ale aj tak uvažujú o určitých kompenzáciách na prechodné obdobie, ako sa blížia plošné platby. Holandsko k prechodu z jedného systému na nasledujúcu si dalo lehotu medzi 2015 až do 2019.

Nemecko: individuálne platby podľa historických podmienok

Fin: decoupled v 2006, tento rok prepojenie obnovené, celkom sektor dostáva 3,5 miliónov € (vyplatilo zatiaľ 3,1 m €), v rámci novej SPP je tu pripravených 3,7 miliónov €, ktoré sú prepojené na enviro programy. Debata pokračuje, preto nové pravidlá nie sú stále určené.

Poľsko: tento rok mali stále platby 350 zl, od budúceho roka to má byť 200 € / ha.

CEN štandardizácie pre produkty založené na prírodnej skladbe CEN TC 411.

Tieto podmienky vo väčšine krajín sledujú obilniári, len Nemecko tu má zvláštneho experta. Sekretariát zbiera informácie a konečné vyjadrenie bude na jar.

V poslednom bode rokovania - bio-hospodárstva, informovala Oana o vývoji za tento rok.

Prehľad, ktorý tu urobila ale ukázal, že formálne všetko riadi DG Research, ktoré na tento účel vytvorilo Panel bio-ekonomiky a okrem toho task force, ktorá sa zaoberá dodávkami biomasy.

Určitú časť tu robí DG Ester (podniky) a DG Agri, malú časť DG Regio, DG Energy, DG ENVIRO? Sa stále len veľmi voľným prepojením a koordináciou.? Na prvej schôdzi panela nebola ani C / C pozvaná, DG Agri sa tu sústredila na podmienky Horizont 2020 a previazanosť PPP - public-private-partnership pre výskum, kde vyčlenila Komisia pre 3,8 mld. €.

Zo schémy, ktorý bol predložený, bolo jasné, že tu musí dôjsť k výraznému zjednodušeniu a jasnému stanoveniu, kto tieto akcie povedie a ako bude vyzerať zber dát a toky informácií. Okrem skupín civilného dialógu tu bude mať tiež poradný hlas CEN so svojím technickým výborom pre produkty bio, s piatimi novými pracovnými skupinami. V debate vyslovili všetci dosť skeptické názory, nad príliš komplikovanou schémou navrhovanej skupiny a vyslovili názor, že na nasledujúcej schôdzi by mal zástupca DG Research a DG Agri urobiť aktualizovaný prehľad.

 

Závery:

- diskutovalo sa o novom poriadku pri  skupinách civilného dialógu
veľa kontraktov na konzumné zemiaky bolo v priebehu sezóny

- zrušených (ceny v kontraktoch boli vysoké), celkový trh je zlý.
pri škrobe nie sú všade 100% kontrakty

- distribúcia je veľmi agresívna nielen v určovaní cien, ale tiež v propagačnej politike voči spotrebiteľovi
- krajiny uvažujú o znížení produkčných plôch

- fytosanitárne otázky - C / C sa tu zúčastňuje novej platformy, ktorej pravidlá majú začať platiť začiatkom budúceho roka

- dovozný režim pre rastliny: kontroly reprodukcie a semien

- Rusko - situácia sa nezlepšuje, skôr naopak

 

Copa-GEOP, Civilný dialóg s EFFAT 12.11

 

Pre program najbližších dvoch rokov sú skôr určité body ako pravidlá pre sezónnych pracovníkov z 3. krajín, nové štúdie o bezpečnosti práce a zabezpečenie traktorov (španielska štúdia) a dokončenie spoločnej webovej stránke GEOP-EFFAT.

Zamestnanosť v Členských krajinách - odpovede a analýza stavu v krajinách, ktoré odpovedali na dotazník a ktoré sa prerokovali na seminári v Kaunase. Správa tu bola upravená a doplnená a bude diskutovaná v konečnej podobe na februárovej schôdzi.

Tu bola zdôraznená predovšetkým zamestnanosť mladých a aké podpory tu jednotlivé krajiny majú alebo pripravujú. Okrem toho sa tiež pamätá na koniec kariéry, teda obmena generácií a ako sa s tým jednotlivé krajiny vyrovnávajú.

A ďalším bodom je nový vývoj v kombináciách s permanentnými a sezónnymi prácami. Väčšina sa zhoduje, že je veľmi ťažké získať spoľahlivé informácie, existujú rôzne systémy zberu a vyhodnotenia v jednotlivých krajinách. Francúzi k tomu hovoria, že tento rozbor, ktorý si GEOP pripravila je veľmi rozsiahly, na konečné rozhodnutie o vyhodnotení (do konca januára), je príliš málo času. Chris tu chce pripraviť prehľady a základné stránky údajov pre každú z členských krajín, ale po krátkej diskusii sa dohodlo, že sa počet otázok zníži.

Direktíva sezónnych pracovníkov - pôvod mimo EÚ.

Diskusia prebehla už v septembri, EFFAT to chce znova prezentovať. Hlavnou otázkou tu je vykonávanie v jednotlivých krajinách. Dotazník, pre túto akciu je pripravený zatiaľ len v angličtine, je to zatiaľ len návrh, a bude prerokovaný na Valnom zhromaždení zajtra, pretože všetci by sa mali k tejto téme vyjadriť. A tiež rozhodnúť, akých aktivít a sektorov sa bude týkať, a aké tu budú limity pre sezónnych pracovníkov (požiadavka Francúzsko).

Ďalšou otázkou tu bol problém sprostredkovateľov a ich funkcie na trhu práce. Ani tu nie sú jednotné pravidlá, mnoho krajín má výnimky s preferenčným postavením (väčšinou sa jedná o bývalé kolónie). Sezónna práca je tiež určitým bodom pre diskusiu, jej trvanie (5 - 9 mesiacov). Nie je zďaleka jasné, aké sankcie za nedodržiavanie alebo za podvody (to spravujú jednotlivé krajiny samy).

Zdôraznené, že EFFAT je proti súčasnému zneniu direktívy - dávajú dôvod politický, ž v EÚ je teraz príliš veľa ľudí bez práce, a zamestnanosť by sa mala riešiť ich umiestnením v sektore.

Jednotlivé krajiny v tejto otázke príliš nepokročili (Taliansko), zatiaľ čo Nemecko to robí bez veľkých problémov. Existujú výnimky, ako na príklad Belgicko - tam sa to týka len 5 krajín, ktoré v 60.rokoch vyslali pracovníkov, ktorých bol v Belgicku nedostatok v baniach a hutách, takže tie majú dnes prednosť pri umiestnení.

Detašovaní pracovníci.

Pretrvávala diskusia čo si pod tým pojmom kto predstavuje a koľkých osôb sa to v EÚ týka.

Oficiálne štatistiky hovoria že približne 1 milión (0,4%) všetkých pracovníkov, ale to je len odhad.

Je to pracovník prijatý v jednej krajine pre určitý typ práce - ktorý je vyslaný do inej krajiny po určitú dobu (musí mať reálnu aktivitu v krajine pôvodu). Práve detašovaný pracovník nemá rovnaký výklad vo všetkých krajinách, a tiež národné interpretácie sú rôzne vrátane povinností zamestnávateľa a povolenia pre detašovaných pracovníkov.

Ďalším bodom programu bola schôdza Bureau - výkonného výboru.

Tu bol ako prvý bod rozpočet a výber pokladníka pre GEOP. Fernando za Copa vysvetlil úlohu čo sa od tejto funkcie očakávalo.

GEOP má ročný príspevok 110 000 € a to nepokrýva všetky výdavky. Táto otázka (deficitu) bola predtým riešená každoročným rokovaním s vedením C / C. V roku 2007 sa rozhodlo, že GEOP bude zahrnutá do celkovej činnosti C / C vrátane rozpočtu a výdavkov. Dnešná úprava je dať obmedzený rozpočet (do 7500 €) pre drobné výdavky, ako úhrady expertov pripravujúcich zvláštny raport a štúdie, a výdavky spojené so schôdzami Bureau).

Druhý účet GEOP je na semináre a ten spravuje Fernando.

Rozbor správy zo seminára a dotazníka: SPP a zamestnanosť.

Cieľom bolo zlepšiť formácie a poľnohospodárske vzdelanie - ako urobiť zamestnanie v sektore atraktívnejšie.

Ako uľahčiť založenie činnosti, aké sú perspektívy v jednotlivých sektoroch a aké opatrenia jednotlivé krajiny robia, predovšetkým podpory pre založenie.

Ďalším bodom tu bola otázka, ako pomôcť farmárom, ktorí nie sú schopní pokračovať, v zmene činnosti, alebo prechod do iných sektorov. Existujú v jednotlivých krajinách systémy kontroly na sledovanie činnosti poľnohospodárov, ktorí boli nútení skončiť činnosť či prejsť inam? Existujú v tomto smere osobitné dohody?

Pri otázke vplyvu možnosti robiť viac činností nepadla dohoda o pokračovaní.

Veľkú diskusiu vyvolala otázka vplyvu pružných kontraktov, ktoré sa týkajú ako sezónnych pracovníkov, tak aj pracovníkov, ktorí vykonávajú pravidelne alebo nepravidelne ešte ďalšiu činnosť. Aké sú tu administratívne pravidlá pre takýchto pracovníkov.

Ako GEOP tak EFFAT tu chcú mať prístup ku všetkým aktuálnym informáciám:

- Počty pracovníkov

- Počet kontraktov pre stálych zamestnancov

- Počet kontraktov pre sezónnych pracovníkov.

Bol tu ešte urobený rozbor, či všade musia byť kontrakty písané, pre každý typ zamestnanosti (i veľmi krátke).

Prerokovaný program pre valné zhromaždenie, ktorý má celkom 16 bodov.

Pri bode týkajúcom sa novej Komisie a rozdelenia úloh pre jednotlivé výbory EP, tiež išlo o lepšiu previazanosť s týmito výbormi.

Semináre pre 2015-16:

Stále nie je žiadna odpoveď zo strany Komisie, ale prípravy musia začať ešte tento rok, preto bude v decembri pravdepodobne zvolaná ešte jedna schôdza Bureau a na nej by mal byť schválený program pre seminár v Litve v prvom polroku a v Sofii koncom roka 2015.

DG employ má teraz špeciálny výbor pre detašovaných pracovníkov - GEOP tu funguje ako pozorovateľ.

Agripass - predtým celý projekt riadila britská NFU, ale odchodom Boba Friedmanna sa spolupráca zastavila a stále sa hľadá riešenie a náhrada.

Špeciálna otázka bezpečnosti traktorov a prevencia - španielska prezentácia písomné kontrakty.

 

Závery:

- Existuje problém sprostredkovateľov a ich funkcie na trhu práce. Ani tu nie sú jednotné pravidlá, mnoho krajín má výnimky s preferenčným postavením (väčšinou sa jedná o bývalé kolónie).

- Ďalším bodom programu bola schôdza Bureau - výkonného výboru.

- Tu bol ako prvý bod rozpočet a výber pokladníka pre GEOP.

- Rozoberali sa otázky, ako pomôcť farmárom, ktorí nie sú schopní pokračovať, v zmene činnosti, alebo prechod do iných sektorov.

 

Zasadanie politického výboru POCC-CCC 14.11.

 

Pekka Pesonen uviedol dôvod tejto schôdze, predovšetkým výsledky pondelkovej Rady a k tomu sa tu ešte robili pripomienky k C / C návrhu na ďalšie konanie kríz. Sekretariát C / C veľmi široko informoval ministrov poľnohospodárstva, ďalej sa sústredil tlak tiež na ministrov financií. Kríza pokračuje u bravčového, ovocia a zeleniny, mlieka, ale k tomu sa pridalo ešte hovädzie v posledných 2 mesiacoch. Pri ovocí a zelenine sa očakáva najhorší stav koncom roka, kedy boli tradične najväčšie dodávky na ruský trh. Pre Radu bol vypracovaný návrh, aké opatrenia urobiť pre krajiny, ktoré dodávali veľkú časť svojej produkcie do Ruska, pobaltské štáty a Fínsko pri mlieku, ovocí a zelenine Poľsko, ale aj Španielsko, Holandsko a Belgicko.

C / C dala tiež návrh na navýšenie skladovania bravčového. V tomto sektore sa teraz zvýšili aktivity USA a Kanady, ktoré prevzali z väčšej časti dodávky, ktoré išli skôr z EÚ.

USA zvýšili od začiatku roka svoje dodávky na 7x a Kanada na dvojnásobok (za 6 mesiacov na takmer 100 000t). Pekka informoval, že Kanada ani USA nepodpísali protest u WTO, takže odveta Ruska vyzerá, že v tejto politike platí pokuty jedine EÚ.

Holandský zástupca dodal, že jeho vláda poslala na Komisiu požiadavku k podporám do sektora hovädzieho, pretože aj Turecko, ktoré bolo veľkým odberateľom, uzavrelo trh.

U ovocia a zeleniny bolo konštatované, že tento rok bol trh v určitej nerovnováhe už pred ruským embargom.

Pekka informoval, že z rozpočtu pre 2015 bolo na pomoc v kríze vyčlenených 448 miliónov €, ale to zďaleka nestačí. Španielsky zástupca k tomu povedal, že ich vláda znížila pomoc o viac než tretinu a že očakávajú najväčší vplyv na sektor ovocia a zeleniny v decembri až februári.

Voľba predsedov - návrhy pre Civilný dialóg.

Pri tej príležitosti sa tu prejednávalo tiež správanie, veľmi agresívnych NGO pri poslednej schôdzi PP a ozeleňovanie a veľmi malé alebo žiadne reakcie na toto správanie zo strany Komisie.

C / C v snahe, aby kompenzovala menší počet miest, ktoré dostáva v novom systéme, chce mať čo najväčší počet predsedníckych miest, buď sama, alebo pomocou niektorého kandidáta z organizácií rovnakého zamerania ako FoodDrink Europe.

Willi Kampman k novému systému dodal, že z organizácie, kvôli novému usporiadaniu, jazdí do Bruselu čoraz menej farmárov a že sú stále viac nahrádzané členmi bruselských zastúpení. To je bod, ktorý by sa mal prerokovať na najbližších prezídiách v decembri. Účasť na schôdzach je zo strany NGO slabá, ale túto slabú účasť nahrádzajú zvýšenou agresivitou a požiadavkami ako na zníženie miest pre C / C tak nastavením programu schôdzí. Copa-Cogeca navrhuje, aby miesta organizácií, ktoré sa nezúčastňujú boli automaticky pridelené výrobcom.

Sekretariát vyzýva všetkých expertov, aby sa v prípade nemožnosti zúčastnili, keď dôjde napríklad ku stornovaniu letu, aby dali vedieť do sekretariátu, ktorý vyšle náhradu z bruselského zastúpenia.

C / C podala protest na vedenie DG Agri v priebehu schôdze PP, kvôli agresívnemu správaniu zástupcov NGO, ale tiež k zle pripravenému programu tejto schôdze. Na protesty zatiaľ Komisia príliš nereagovala, ukazuje sa, že Komisia vedome nepoužíva niektoré kanály komunikácie a tvrdí, že nedostáva včas pripomienky a kandidatúry.

C / C vylúčila z rozpisu Rumunov (viac ako rok nezaplatili poplatky) a miesta pridelili prvým náhradníkom. Zástupkyňa FNSEA povedala, že správanie zástupcov NGO na schôdzi bolo šokujúce, ich prezentácia bola agresívna a bez vecného obsahu.

Pekka ďalej informoval o stave rokovaní GMO. Na pondelkovej schôdzi bola snaha pripraviť kompromis s výborom Envi. C / C postup kritizuje, všetko je ponechané na rozhodnutie členských štátov a väčšina krajín má práve s GMO veľké problémy. V Európe zostáva problém, že sa len v malej miere zohľadňuje názor EFSA. Pekka sa takisto začiatkom týždňa stretol s generálnym riaditeľom EFSA a dohodli sa na bližšiu spoluprácu. C / C podporuje prístup EFSA na 100%.

Informácie týkajúce sa administratívnej záťaže v EÚ - Konečná správa skupiny Stoiber.

Skupina bola vytvorená v 2007 a Pekka je v nej už dlhšiu dobu členom.

Čo tu skupina odporúča Komisii:

Pripraviť systém, ktorý umožní kompenzovať nové záťaže požadované od podnikov, vychádzajúce z novej európskej legislatívy.

Efektívnejšie systémy konzultácií v prípravách

Vyvinúť metódy spoločné v EÚ pre meranie nákladov a ziskov s reguláciou. Zlepšenie mediálneho pokrytia týchto aktivít, aby verejnosť poznala opatrenia a mohla im lepšie rozumieť.

Pre európske inštitúcie:

Mali by sa angažovať len v takých európskych aktivitách, ktoré posilnia výkonnosť legislatívy a ktoré prinášajú vysokú pridanú hodnotu na národnej úrovni členských štátov.

Analýzy vykonávané nezávislými organizáciami, ešte počas schvaľovania legislatívnych opatrení.

Európsky ombudsman - ako bod pre sústredenie sťažností a návrhov pri schvaľovaní legálnych opatrení.

Urýchliť legislatívne procesy, bez zníženia významu konzultácií.

Pre členské krajiny:

Ambiciózne vnútroštátne ciele na znižovanie nákladov spojených s reguláciami.

Výmena dobrých a úspešných praktík pre vykonávanie prevodov EÚ legislatívy na národnú úroveň.

REFIT - ako súčasť EÚ programov.

REFIT - Regulatory Fitness and Performance programme. Zníženie záťaže a zlepšenie fungovania legislatívnych opatrení.

Čo tu bolo urobené?

Elektronická fakturácia s DPH - potenciál EÚ úspor 18 mld. € ročne.

Zjednodušenie účtovných finančných raportov - jednotnej finančnej správy.

REACH poplatky pre SME znížené podľa potreby o 35% až 95%.

Patentovanie - administratívne náklady znížené až o 80%.

Verejné obstarávanie: elektronické obstarávanie zníži až o 20% celkové náklady.

Nové digitálne tachografy pri cestnej doprave.

A čo sa tu pripravuje:

Štandardné EÚ DPH deklarácie.

Európska procedúra pre malé škody.

Business štatistiky.

Informácie o potrave pre spotrebiteľa.

Vyhodnotenie a spôsob reakcií je vedený ďalej v týchto oblastiach: odpady a mrhanie, ochrana prírody (Natura 2000), všeobecný zákon o potravinách, zákony o zdravotných a bezpečnostných opatreniach pre zamestnancov.

Viac možno nájsť na http://ec.europa.eu/refit/consultation

             

Závery:

- Kríza pokračuje u bravčového, ovocia a zeleniny, mlieka, ale k tomu sa pridalo ešte hovädzie v posledných 2 mesiacoch. Pri ovocí a zelenine sa očakáva najhorší stav koncom roka, kedy boli tradične najväčšie dodávky na ruský trh.

- C / C dala tiež návrh na navýšenie skladovania bravčového. V tomto sektore sa teraz zvýšili aktivity USA a Kanady, ktoré prevzali z väčšej časti dodávky, ktoré išli skôr z EÚ.

- Pekka informoval, že z rozpočtu pre 2015 bolo na pomoc v kríze vyčlenených 448 miliónov €, ale to zďaleka nestačí.

- C / C v snahe, aby kompenzovala menší počet miest, ktoré dostáva v novom systéme, chce mať čo najväčší počet predsedníckych miest, buď sama, alebo pomocou niektorého kandidáta z organizácií rovnakého zamerania ako FoodDrink Europe.

- Copa-Cogeca navrhuje, aby miesta organizácií, ktoré sa nezúčastňujú boli automaticky pridelené výrobcom.

- C / C podala protest na vedenie DG Agri v priebehu schôdze PP, kvôli agresívnemu správaniu zástupcov NGO, ale tiež k zle pripravenému programu tejto schôdze.

- C / C postup v súvislosti s GMO kritizuje, všetko je ponechané na rozhodnutie členských štátov a väčšina krajín má práve s GMO veľké problémy.

 

AHW - Zdravie a ochrana zvierat 18.11.

 


Hosť – litovský zástupca Zilvinas Ilevičius, ktorý tu hovoril o prioritách ich predsedníctva u veterinárnych otázok a zdravie a ochranu zvierat. Ďalej o rôznom stupni rozpracovanosti nových regulácií, aký je stav rokovaní v Rade a EP s nadchádzajúcimi dátami do jari 2014. Najpomalšie pokračujú rokovania okolo oficiálnych kontrol, tieto rokovania sa stále nachádzajú na technickej úrovni. U finančných otázok sa jedná teraz o 5 kompromisov, očakáva sa tu dohoda v rámci Trialogue v priebehu decembra.
Pri kontrolách má EP ďaleko viac požiadaviek ako Rada, to súvisí tiež s najväčšou pravdepodobnosťou s voľbami budúci rok, kedy EP vykazuje viac aktivity. Bolo diskutovaných niekoľko problémov ako návrhy na legislatívu u sanitárnych liekov, kde chce Komisia mať svoj návrh schválený do konca roka, ale je tu väčšia pravdepodobnosť, že ho schváli až nový EP a začne platiť od 2015.

Dostupnosť liekov - je potrebné mať jednotné povolenie na úrovni EÚ, C / C tu tiež požaduje jednotný registračný systém a rovnaká ponuka liekov vo všetkých krajinách EÚ. Zástupcovia FVE, ktorí tu mali ďalšie príspevok tu vyslovili obavy malých distribútorov, že v tomto systéme na ne nezostane miesto.

Užívanie antibiotík - Radu táto otázka príliš nezaujíma, väčšinu debát ponecháva na EP. Pre zástupcov je tu veľké množstvo práce s presviedčaním. ČZ majú obavy, že Komisia chce čo najviac liekov obmedziť (podobne ako u PPP).

FVE - Jaan varten. Ten sem prišiel urobiť referát o spolupráci tohto veterinárneho ústavu s C / C a tiež aký majú postoj k návrhom na zákony týkajúce sa zdravia zvierat.
FVE má celkom 46 národných asociácií z 38 krajín a reprezentuje 220 000 európskych veterinárov. V spolupráci s HMA (Agentúra pre zdravie a medicínu) pripravuje zoznamy používaných liekov v zároveň dáva rady ako tieto lieky používať. U ktorých zvierat a v akých prípadoch je užívať a aké sú reakcie. Aj on priznal, že najväčší problém je u MU (minor uses), kde sa v posledných rokoch rozšíril predaj liekov cez internet, ktoré sa len veľmi ťažko kontrolujú. Existuje tu dosť podstatný čierny trh.

FVE ďalej urobil rozbor ako určiť počet návštev veterinárov na farmách podľa druhov zvierat a akého druhu majú byť intervencie. To je zahrnuté do čl. 24, a funguje už v niekoľkých krajinách (DK, SLO). Návštevy majú byť založené na vyhodnotenie rizík.
Debata o lobovanie predovšetkým u otázky kontrol. C / C je názoru, že kontrolám by mali podliehať všetci (bez výnimky pre mikropodniky). C / C ďalej nesúhlasí s návrhom Komisie pri niektorých štandardov, tu si dáva za úlohu presvedčiť poslancov EP, aby tento návrh nepodporili. Pasquale priznal, že pre rad poslancov to je dosť chúlostivý problém x ochrancovia, ktorí robia veľký tlak.

Ďalšie rokovania na Evicom (výbor environmentálne EP), budúci týždeň.
U kompenzáciou dosiahla C / C určitý pokrok pri očkovaní zvierat, zatiaľ to prijal COMAGRI, Evicom s tým vraj súhlasí). C / C by v mnohých prípadoch chcela väčšie spolufinancovanie (až 75%), to podporuje aj EP.

U rizík sa pozastavil zástupca Nemecka, akým spôsobom stanovila Komisia stupeň rizikovosti AHW, pretože to je podľa nich väčšia skôr na malých farmách.
Jones informoval o priebehu vypočutia v EP ohľadom antibiotík, reakcie a raport sú tu protichodné, a nie je ani jednota čo sa týka financovania. Sprievodca pre zodpovedné užívanie liekov má meškanie, zatiaľ sa uvažuje že bude predložený Komisiou až na jar.
FVE spolu s C / C pripravila niekoľko druhov letákov s vysvetlením o zodpovednom užívaní antibiotík.
Nemci tu vidia problémy v predpisovani a užívaní antibiotík. V niektorých krajinách ich predpíše veterinár (DK), farmár ide do lekárne a potom ich dáva zvieratám. Inde sa aplikácia vykonáva cez veterinára, v Poľsku potom veterinár vykonáva len očkovanie. V UK je celý systém komerčný a už niekoľko rokov fungujú nákupy cez internet. Inde ako napríklad v Španielsku si veterinár vyzdvihuje lieky pre farmu a potom je farmárovi predáva.
To všetko vedie k dosť podstatným rozdielom v cenách liekov, a navyše je veľa prípadov, keď sa predpisuje ďaleko viac než je potrebné.

Informácia o posledných rokovaniach vytváraní Siete referenčných centier ochrany zvierat. Úlohou ich 4 pracovných podskupín (štandardy a koordinácia, riešenie problémov, stratégie delenie vedomostí a odporúčania) je šírenie informácií pre farmárov a veterinárov. Farmári tu mali zatiaľ len poradný hlas, ale c / C sa teraz snaží, aby sa stali tiež členom riadiaceho výboru.
Prehľad vzdelania a informácií v ČŠ u ochrany zvierat. (ČR ani Slovensko, a baltské štáty na tento dotazník neodpovedali).

Horizont 2020 - investície predovšetkým do výskumu liekov a genetických zdrojov. Vypísané už niekoľko trendov na projekty, ale zo strany ČŠ nie sú ešte vypracované detailné návrhy)
Informácia o poistení na farmách, chorobách a riadenie rizík a posledný vývoj spojený s možným využitie IT, vrátane satelitného prenosu na farmách.
Africká horúčka ošípaných - susedné krajiny by mali monitorovať a oznamovať (výskyt v Rusku a na Sardínii. Tá zatiaľ veľký problém nepredstavuje, ako ostrov je tu problém dezinfekcie.
Legislatíva inšpekciu Masa- pokračuje, po bravčovom je teraz na rade hovädzie. Podľa Pasquale Komisia tu chce založiť skupinu na hodnotenie rizík (Risk assessment), kde majú byť za C / C 2 zástupcovia. COMAGRI zatiaľ odmieta návrh Komisie, ale neskôr bol návrh prijatý na plenárnom zasadnutí EP. Prednosť daná vizuálnu inšpekciu, ak je riziko, potom sa uplatňujú aj iné druhy inšpekcií.

Nasledujúca schôdza sa plánuje zatiaľ na začiatok marca.

 

Závery:

- Dostupnosť liekov - je potrebné mať jednotné povolenie na úrovni EÚ, C / C tu tiež požaduje jednotný registračný systém a rovnaká ponuka liekov vo všetkých krajinách EÚ.

- Problém v predpisovaní a užívaní antibiotík – veľké rozdiely v rámci jednotlivých ČŠ

 

Pracovná skupina hovädzie 21.11.

 


Program schôdze schválený s jedným doplňovacím bodom, a tým bola pripomienka Dánska k otázkam exportu európskeho hovädzieho a BSE, pretože stále trvajú obmedzenia do niektorých častí sveta. Druhým dodatkom bola krátka správa lotyšského zástupcu o problémoch obchodu mäsa a zvierat s Ruskom. To sa prerokovalo na konci schôdze.
Komisia plánuje spojenie poradných skupín mäsa všetkých kategórií do jednej skupiny, mlieko by malo pokračovať samostatne. To je pre všetky absolútne neprijateľné, špecifiká sektorov sú veľké a spoločná schôdza by nemala ani kapacitu so všetkými otázkami sa zaoberať ani ich riešiť. Na poradné schôdzi na DG Agri sa táto požiadavka bude tvrdo brániť.

Trh hovädzieho - Camelia urobila celkový prehľad, kedy poukázala na celkovej stabilné stavy dobytka v EÚ v tomto roku, oproti minulému roku sa o niečo znížili dovozy, s výnimkou Brazílie, ktorá svoje exporty do EÚ od začiatku roka zvýšila o 40%. Výhľady na ďalšie obdobie ukazujú zníženie rastu dovozov a zvyšovanie vývozu a tiež domáca produkcia sa má mierne zvýšiť aj keď spotreba bude skôr stagnovať.

Nemecko: menej pozitívny vývoj v tomto roku, pokles o -1,2%, export o 10%, ale aj nižší dovoz. Ceny okolo 4 € v 2012, teraz 3,7 €. Ale ceny sú celkovo lepšie ako priemer EÚ.
Holandsko: stabilita, len mierne zníženie cien

Taliansko: lepší ako 2012 produkcia, ale domáca spotreba ďalej klesla o 4,5%. Za 10 rokov klesla spotreba z 25kg na 20kg na osobu. Vysoké náklady, veľké nákupy teliat vo Francúzsku a v Írsku.

Poliaci hlási ťažkú situáciu, ďalší pokles spotreby, 8,9kg na nedarí sa tento trend zvrátiť. Ceny okolo 3 €, ale tento rok ďalej klesajú aj cez zvyšovanie exportov.
Dánsko: produkcia - 6%, export -1,2%. Problémy s porážkami a premietnutím vyšších nákladov do cien. Bitúnok zvyšujú svoje marže porážkami v cudzine. Domáca spotreba klesá už niekoľko rokov, tento rok vraj nastal prvý obrat.

Maďarsko: stavy sa tento rok zvýšili o 200 000 kusov, nízka domáca spotreba trvá 2,8 kg za rok. Zvyšujú sa trvale exporty, hlavne do Turecka.

Portugalsko: stabilita cien i spotreby, dobrá úroda krmív, pozitívny vplyv na náklady.
Írsko: + 7% dobytka celkovo, a očakáva sa ďalšie zlepšenie. Export sa síce o niečo znížil, ale ceny zostávajú dobré okolo 3,80 €. To bol stav na začiatku roka, od leta export veľa rastie, to sa týka predovšetkým živých zvierat, kde export vzrástol o 100%.

Litva: situácia komplikovaná, nízka spotreba 4,5 kg, trvajúce problémy trhu s Ruskom. Ceny klesli od začiatku roka o 30%, od leta zlepšenie teraz cena 3 €.
Lotyšsko: podobná situácia, nemajú teraz odbyt pre niektoré kategórie zvierat.
Švédsko: ceny lepší ako 2012, ale zvýšili sa aj náklady. Objem produkcie je nižšia, to sa týka najviac dojníc, Domáce spotreba mierne rastie.

Fínsko: majú cenové problémy, prepad,, spotreba rovnaká, zvýšilo sa zadlženie farmárov.
UK: Škótsko 4 libry za kg, menej teliat (-13%), tlak distribúcia sa opäť zvýšil
Anglicko: priemer 4,6 € cena, drží sa, domáca spotreba síce klesla o 1,5%, ale od leta zvyšovania.
Severné Írsko: vlani problém klíma, menej dobytka, tento rok je situácia o poznanie lepšia, ceny vzrástli o 170 a sú teraz na 4,38 €.

Francúzsko: deficitné vývoj, v 2012 bola nižšia produkcia proteínov, ceny 3,87 € ale náklady až 4,40 €. U výkrmu je trvalý rast, ale domáca produkcia teliat klesla o 120 000 kusov. Sektor má veľké obavy z rozdelenia fondov CAP az trvalého charakteru negatívne rentability.
Belgicko: podobne ako Francúzsko, stavy -2%, ale krajina je stále sebestačná. Spotreba je teraz o 7-8% nižší ako pred 5 rokmi. Ceny dobré ale posledný mesiac pokles o 20 centov. Lepšia situácia u výkrmu než u chovateľov.

Rakúsko: podobne ako Nemecko, -3% porážok, zvyšujú sa porážky dobytka z ČR a Chorvátska. Ceny klesli o 20 centov, situácia je najhoršia za posledných 5 rokov. Hrozí straty produkcie v marginálnych oblastiach. Spotreba zatiaľ stabilný.

Slovinsko: ceny 3,5 €, menšie porážky, trh stabilný aj ceny. Problémy s distribúciou, neskoré platby. Tento rok zvýšila krajiny exporty živých zvierat.

Rumunsko: prvá účasť na schôdzi, sektor sa podľa 3 zástupcov, ktorí tu boli začal sľubne rozvíjať, predovšetkým na mäso. Ceny okolo 3 €, domáca spotreba 5,5 kg.
Dánsko: spotreba klesá menej ako vo zvyšku Škandinávie, zvýšili sa dovoz z UK a Írska.
Obchodné dohody a vplyv na sektor.

Daniel zo sekretariátu urobil krátky prehľad situácie u dohody EÚ-Kanada. Podpísané síce kanadskou vládou, ale čaká sa na ratifikáciu všetkých ČZ EÚ a tá má trvať asi 2 roky. Kontigent 50 000 t je tu braný s čitateľnými obavami, že bude slúžiť ako precedens pre nastávajúce rokovania s USA. EÚ má ročnú spotrebu 7500 000 t, prakticky rovnakú počas posledných 10 let. Ale domácej produkcie klesá a zvyšujú sa dovoz, navýšenie kontigentu USA na 400 000 až 500 000t by mal veľmi negatívny vplyv na sektor.
Nemecký zástupca k tomu povedal, že u nich je už niekoľko rokov americkej mäso na pultoch a je vraj veľmi kvalitné, čo len uľahčí ich ďalšiu expanziu.
Pre Francúza je to len ďalšia výhoda pre nadnárodné spoločnosti, v obchode nikoho nezaujíma či mäso obsahuje hormóny alebo antibiotiká, o ochrane zvierat ani nehovoriac.
Arnaud ešte potom urobil krátky prehľad rokovaní WTO a Mercosur a možné výhľady na budúci rok. V rámci Mercosur sa už Brazília, Uruguaj a Paraguaj dohodli o rýchlom pokračovaní, čaká sa na Argentínu. Schôdza pred 2 týždňami v Brazíliou ukázala, že je teraz ďaleko väčšia ochota k rokovaniam. Očakáva sa, že v 2014 bude malá dohoda pre "ľahšie sektory" a v 2015 celková.

Tiež tu je hovädzie hlavnou poľnohospodárskou položkou. EÚ ponúkla 60 000t voľne a 40 000t s obmedzeným tarifou, Mercosur chce 300 000 tú hovädzieho.
WTO - bude politická dohoda? Pri poľnohospodárskych otázok sú na programe:

- Exportné podpory (všetky? Vrátane potravinovej pomoci?)

- Riadenie tarifných kontigentov (65% pre prvé 3 roky, 3 tarifnej triedy).

- Pomoc pre rozvojové krajiny, len pre krajiny, ktoré majú poľnohospodárske plány rozvoja + plány pre bezpečnosť potravy počas 3-5 rokov.

CAP 2013 sektor hovädzie - možnosti viazania podpory v ČŠ.

Väčšina krajín sa tu vyslovila pre určité prepojenie sektora na produkciu, Belgicka do 20%, Rakúsko, ktoré prepojenie nemalo ho chce obnoviť od 2015 tiež do 20% a ďalšie podpory z II. piliera v kvalite pre hovädzie. Rumuni ani Maďari sa zatiaľ nevyjadrili.
Portugalci hlási, že u nich doterajší vývoj bol katastrofálny, chcú ďalej rokovať s vládou o zmenách.
Írsko - rokovania pokračujú pre hovädzie a ostatné mäso chce dať ministerstvo pôdohospodárstva prémie a tiež prostriedky pre genetický fond. Švédsko ani Fínsko nemajú zatiaľ žiadne rozhodnutie pre sektor, ale diskusie pokračujú. Podobne v UK, NFU vo všetkých častiach Británie je pre opätovne prepojenie, vláda je proti. Teraz sú veľké rozdielu platieb medzi jednotlivými oblasťami.

Nemecko - zatiaľ s výsledkami spokojní. 4,5% prevedené z I. do II.piliera a väčšina má ísť hlavne na hovädzie do roku 2019, potom fixná suma.
Holandsko - vláda chce flat rate, coupling pre hovädzie + hovädzie na mäso v LFA.

Taliansko- rokovania ešte nezačali, obavy pre celý sektor hovädzieho.
Poliaci nemajú informácie

Španielsko- chcú rôznosť platieb podľa regiónov.

Dánsko - diskusie pokračuje, chcú mať obmedzenú prémiu na hovädzie.

Tento prístup všeobecne ukazuje, že to povedie k dosť podstatným rozdielom medzi členskými krajinami.

Ešte tu bol spomenutý bod o propagácii, ten sa ukázal ako opakovanie propagačných kampaní v ostatných sektoroch. Zástupcovia väčšinovo odpovedali na dotazník, ktorý rozposlal sekretariát koncom septembra.

Pasquale tu v ďalšom bode informoval o stave užívania antibiotík a rámcového sprievodcu. A V ďalšom bode hovoril o veterinárnych a zdravotných kontrolách na farmách.
 

Závery:

- Komisia plánuje spojenie poradných skupín mäsa všetkých kategórií do jednej skupiny, mlieko by malo pokračovať samostatne.

- Situácia v jednotlivých ČŠ je rôznorodá, ale takmer všade pretrvávajú určité problémy v sektore

- Väčšina krajín sa vyslovila za určité prepojenie sektora na produkciu pri viazaní platieb

 

Pracovná skupina Víno 25.11.

 

Predseda skupiny Thierry Coste v úvode povedal, že po schválení programu a zápisu sa bude prejednávať nové usporiadanie poradných skupín - Civilný dialóg, ktoré nahrádzajú staré poradné skupiny a pre sektor Vína to bude prvá „Skúšková“ schôdza. Skupina má šťastie, že jej program a zloženie zostáva prakticky rovnaké, ako predtým, nie je nijako prepojené na iné plodiny a to je pre fungovanie skupiny veľmi dôležité. Coste upozornil, že v novom systéme je potrebné očakávať strety s NGO, je nutná silná a jednotná reprezentácia C / C. Je potrebné pripraviť strategickú agendu na najbližších 7 rokov a stanoviť všetky priority pre skupinu.

Úroda a trh 2014.

Každý dostal celkové prehľady produkcie, prejednávali sa predovšetkým trendy, diskutovalo sa o presnosti informácií, boli tu rozdiely medzi štátnymi štatistikami a tými čo dodávajú organizácie. Celková produkcia sa odhaduje na 157,7 m hl, čo je o 9,9% menej ako vlani. Vplyvom predovšetkým urýchlenia klimatických zmien, ďalej vplyvom silných a častých búrok ale aj sucha, oblasti, ktoré boli silne postihnuté vlani sa problémom vyhli, inde mali silný vplyv. Trvalo klesajú celkové plochy vinohradov. Svetová produkcia je 271 m hl, plochy tento rok 7 519 m ha celosvetovo. Najväčší nárast je pri šumivých vínach (cez 40% za posledných 10 rokov). V EÚ je pomer plôch teraz k svetu len 56% (pred 10 rokmi to bolo ešte 65%). Poklesla aj celková spotreba EÚ. V skupine Civilný dialóg by sa malo jednať o klimatických dopadoch, rastu niektorých vývozných trhov (USA), kvalite vína a cenách. Ďalej by tu mala byť úvaha aký bude vývoj pre budúcich 3-5 rokov - zásoby sú veľmi nízke.

Taliani hlásia, že proti hláseniam sa produkcia ešte viac znížila na menej ako 41 m hl ale konečné čísla budú známe až v januári. Do krajiny prúdili veľké dodávky predovšetkým stolového vína zo Španielska, ktoré čiastočne destabilizovali trh v Taliansku. Súčasné nástroje na riadenie trhu a organizácie príliš nefungujú.

Španieli mali vysokú úrodu v 2013, ale hovoria, že všetko záleží na klíme, CMO (jednotná) nijako výkyvy nerieši, sú veľké rozdiely medzi jednotlivými regiónmi. Vláda upravila nástroje komercializácie, ale trh je teraz svetový a pred 3 rokmi mali veľké problémy s dovozom z Južnej Afriky a z Južnej Ameriky (úroda bola slabá).

Pre talianskeho i španielskeho zástupcu je jasná - súčasná forma jednotnej CMO nijako nereaguje na trh. Španielska vláda dala súhlas k vytvoreniu novej medziprofesnej skupiny Vína, ktorá by mala hľadať nové nástroje, ktoré fungujú. Nemci sa pridávajú s požiadavkou, aby Komisia dala vyjadrenie na nové požiadavky - po viac ako ročných skúsenostiach:

- klíma - stále viac určuje

- výskum príčin a chorôb a chorôb

- tendencia dlhodobej spotreby - štúdie? Pozorovateľne trhu - Komisia ich nechce.

V EÚ je tendencia znižovania spotreby vína (starnutie obyvateľstva a zmeny správania).

Povolenie výsadby - diskusie trvali cez 4 roky. C / C požadovala revíziu v 2030, Komisia teraz stanovila, že bude v 2024.

Posledný riadiaci výbor Komisie, ktorý sa zišiel 19.11 rokoval o novom systéme povolení - klčovanie a výsadba v rovnakej sezóne. Pre Talianskeho zástupcu tu chýba tranzitné obdobie a celý systém je podľa nich veľmi komplikovaný, predovšetkým administratíva.

Komisia navrhuje porovnanie k priemeru za 5 rokov. Francúzi otvorili diskusiu s ministrom poľnohospodárstva -  rozdelenie podľa regiónov a konečný súčet na národnej úrovni. Pre Nemcov by vykonávanie malo byť pružnejšie, rozhodnutie majú podobné ako Francúzske (regióny). Každý región má svoje priority, ktoré sa niekedy dosť podstatne líšia. Francúzi pochybujú, že tu dá Komisie jasnú odpoveď, nemajú nič pripravené, odpoveď bude len všeobecná. Nikto nevie ako bude tento systém fungovať, a ako bude možné kombinovať regionálne a národné podmienky. Keď dôjde k plneniu limitu 1%, potom sa začnú používať "priority" pre rozdelenie. Otázkou tu je, ako Komisia chce toto rozdelenie urobiť a ako sa to bude riadiť?

Národnej podpory, Reg. 555/2009. Deklarácia na národnej úrovni. Včasnosť hlásenia - inak sa podpory znižujú. Taliani tu chcú takú modifikáciu, aby sa vylúčila možnosť dvojitého financovania, jednak cez RV a tiež cez CMO, ako hovorí článok. 20 tejto regulácie. Majú zoznam investícií rozdelený ako do RV tak pre CMO, to by malo uľahčiť rozlíšenie.

Pre francúzskeho zástupca je s tým spojená veľmi komplikovaná administratíva.

Zjednodušenie CMO pri víne - pokračovanie úprav dokumentu, ktorý sa prerokúvali v októbri.

C / C tu navrhuje ďalšie úpravy ako využitie čísel zásob pre štatistické metódy to uľahčí administratívnu záťaž (register vinohradov, deklarácia úrody, deklarácia produkcie a deklarácia zásob).

Pre mnoho krajín predstavuje povinnosť hlásiť ukončenie sezóny k 15.1. Namiesto toho sa tu navrhujú rôzne dáta, tak ako to vyhovuje producentom vzhľadom k rôznym klimatickým podmienkam. Ale musí byť zabezpečené, že celý trh je neustále monitorovaný. Informácie o dodávkach vína, použití a cenách sú zásadné.

Bilaterálne dohody - vplyv pri víne. Daniel Azavedo.

USA - žiadny pokrok, čaká sa ako nová Komisárka obchodu začne ďalšie kolo rokovaní.

Pretrvávajú tu pri víne problémy s názvami a označovaní a označenia pôvodu.

Japonsko - minulý mesiac pokračovali rokovania v Bruseli, malý záujem o víno.

Kanada - dohoda uzavretá, ale nebola ešte podpísaná a ratifikovaná oboma parlamentmi.

Čína - rokovania pokračujú o označeniach pôvodu, ale spomaľujú sa. V prvom kole bolo uznaných 100 mien, druhá časť (180 mien) musí byť ešte schválená Komisiou. C / C chce rozšírenie zoznamov o nepotravinárske tovary.

Koncom septembra sa dohodla C / C na spoločnej pozícii. Problémy tu ako v iných sektoroch robí mix produkcie, ktorú chce Komisia zrušiť (konvenčný a bio na jednej farme), je tu tiež nedostatok množiacich materiálov.

Eonologické praktiky - je tu možný výber, návrh Komisie je podľa väčšiny zástupcov nepresný, takže sú tu rôzne interpretácie (technické prvky, hnojivá).

Portugalská zástupkyňa tu uvádza, že začiatkom týždňa talianske predsedníctvo spolu s riadiacim výborom dalo návrh na podstatné zmeny, ktoré budú dokončené v priebehu najbližších týždňov. Ale stále nie je jasné, akým smerom tieto zmeny pôjdu.

Choroby a parazity. Diskusia bola predovšetkým o šírení Drosophila Sužuji, Ázijská Octomilka, ktorá sa v Európe objavila v roku 2008 a do roku 2011 sa rozšírila do väčšiny krajín produkujúcich víno.

Vo všetkých regiónoch jej výskyt hlási Nemecko, Rakúsko, Francúzsko a Taliansko, ostatné krajiny zatiaľ nepotvrdili plošný výskyt. Spôsobuje straty vo výške 20-50%. Ohrozuje najmä neskoré zbery (Pinot Gris), zatiaľ na ňu nie je žiadny chemický postrek - používa sa variant Spintor.

Sú známe prostriedky, ktoré túto mušku odpudzujú (cesnak, kaolinit, vápno a lapače).

Muška môže mať až 13 generácií za 1 rok, životnosť je 3-6 týždňov. Silné zimy a mráz bránia väčšiemu rozširovaniu, ale to sa v posledných rokoch v dôsledku klimatických zmien nedarí, zimy sú veľmi mierne. Požiadavka na lepšiu informovanosť, prevencia, výskum a tlak na Komisiu, podobne ako v iných sektoroch, aby vytvorila jednotku rýchlej reakcie, pretože do Európy prichádza každým rokom stále viac škodcov, parazitov a chorôb. Malo by to riešiť DG Sanco.

 

Závery:

- Úroda a trh 2014, každý dostal celkové prehľady produkcie, prejednávali sa predovšetkým trendy, diskutovalo sa o presnosti informácií, boli tu rozdiely medzi štátnymi štatistikami a tými čo dodávajú organizácie.

- Výmery výsadby viniča klesajú

- V EÚ je tendencia znižovania spotreby vína (starnutie obyvateľstva a zmeny správania).

- Eonologické praktiky - je tu možný výber, návrh Komisie je podľa väčšiny zástupcov nepresný, takže sú tu rôzne interpretácie (technické prvky, hnojivá).

- Choroby a parazity. Diskusia bola predovšetkým o šírení Drosophila Sužuji, Ázijská Octomilka, ktorá sa v Európe objavila v roku 2008 a do roku 2011 sa rozšírila do väčšiny krajín produkujúcich víno.). Spôsobuje výrobcom značné škody.

 

Medzinárodné aspekty poľnohospodárskeho obchodu 26.11.

 

Za C / C je zloženie delegácie zatiaľ provizórne, v decembri ho majú schváliť obe prezídia.

Komisia pre rok 2017 pripravuje revíziu rozdelenia miest - preto je nutné, aby C / C mala 100% účasť. V diskusii sa okrem rozšírenia niektorých obchodných bodov jednalo o spoločnej taktike voči NGO, ktoré sú čím ďalej agresívnejšie a to viedlo k sérii veľmi vážnych útokov na vedení skupiny PP a ozeleňovanie, čo zástupcovia Komisie vôbec nezvládli. Takéto prípady sa nesmú opakovať. C / C a spojenecké organizácie musia za každú cenu obhájiť produkciu. Základné obchodné otázky doplnené o rokovania o štandardoch nielen v EÚ ale aj pri hlavných obchodných partnerov, mali by tu byť periodicky diskusie o vstupoch a ich cenách, zmeny tokov obchodu, mimoriadne stavy, vrátane ruského embarga, straty a zmeny trhov.

Íri chcú, aby sa k zmenám obchodu s Ruskom pridala aj Čína a India, ďalšia orientácia EÚ poľnohospodárskeho exportu. Prístupy na trh, výhľady, certifikácie, veterinárne reštrikcie.

Dokument bude upravený do konca týždňa a potom bude odoslaný na schválenie na Celcea a FoodDrink. Strategická agenda má byť schválená na marcovej schôdzi skupiny.

V poradnej skupine bol tiež zástupca Americkej obchodnej komory v EÚ, čo vyvolalo množstvo otázok a tiež obavy, že by sem mohli mať prístup aj ľudia mimo EÚ. Ovšem táto inštitúcia je európska a zastupuje predovšetkým nadnárodné firmy prítomné ako v EÚ produkcii tak na EÚ trhu.

Španieli, ktorí majú niekoľko podnikov v USA pre podobné zastúpenie v obchodných rokovaniach v USA boli odmietnutí, Kongres sa postavil proti. Európa je príliš tolerantná.

Vývoj súčasných obchodných rokovaní:

Kanada, kontingenty na syry (6000T) mäso (60000t) a mliečne výrobky 7000T.

Teraz budú nahradené štvrťročnými licenciami, ktoré dávajú transparentnejší prehľad vývoja.

V prípade mlieka je ? určená novým účastníkom (po dobu 3 rokov). Pokiaľ budú plnené na 70% potom Kanada prejde k systému prvý prichádza, prvý dostáva. Pre označenie pôvodu je tu zoznam 120 mien.

Ešte musia byť ratifikované EP, kanadským parlamentom a všetkými 28 členskými štátmi. Počíta sa s tým, že tento proces schvaľovania potrvá 18 mesiacov.

USA: pokračovanie až vo februári v Bruseli.

Pri tarifách bola ponuka EÚ štedrejšia, je vidieť, že USA majú prioritu pre rokovania s krajinami Pacifiku. Kongres sa k novej vlne rokovaní má vyjadriť v apríli a ak dá voľnú ruku k ďalšiemu vyjednávaniu, potom by mali pokračovať rýchlejšie, ale skôr sa bude čakať až na novú americkú administratívu. Vláda vo februári má pripraviť komunikáciu pri veterinárnych otázkach a fytosanitárnych otázkach.

Problémy sú najmä pri ovocí a zelenine, pri mliečnych produktoch, veterinárnej certifikácii, ale aj pri otázke hormónov - tam nebol doposiaľ žiadny pohyb, sem sú zahrnuté tiež rastové hormóny a antibiotiká. USA sa sústreďujú na Áziu, tam je dohoda jednoduchšia. Ďalší problém ktorý pretrváva je chemické ošetrenie porazených zvierat, otázka kyseliny citrónovej by mala byť na programe v ďalšom kole.

Prístup na trh tiež nie je jednoduchý, Američania kontrolujú ovocné sady v Španielsku, čo pre pestovateľov predstavuje náklady navyše.

Japonsko: predpokladané dokončenie do konca roka 2015, ale všetko závisí od rokovaní medzi USA - Pacifik.

Japonci sú proti kontigentom u bravčového, problémy sú aj u mlieka a syrov, v posednej dobe sa začali zaoberať problémami bezpečnosti spracovaných produktov. Pre Gi's bude národný register, ale s najväčšou pravdepodobnosťou až po dohode EÚ-USA. Je tu celý rad administratívnych problémov pri všetkých otázkach bezpečnosti a fytosanitárnych.

Mercosur: Brazília má záujem na obnovení, ale pre C / C v tom nie sú žiadne výhody pre EÚ poľnohospodárstvo, tlak prichádza od automobiliek a bánk. V poľnohospodárstve je len záujem na odstránení antidumpingových opatrení zo strany Brazílie, predovšetkým u mlieka. Pri hovädzom robí problém použitie zebu namiesto kráv. Bravčové - Brazília je mierne deficitná, problém je, že žiadne bitúnky v Európe nemajú certifikát pre Brazíliu. Takmer 50% dobytka je kríženec zebu a kravy.

Taliani hovoria, že Brazília robí tiež antidumpingové opatrenia pri víne a že je tu veľmi dlhá čakacia doba na povolenie. A navyše bola zavedená daň na víno do 13stupňov.

Vietnam: v záverečnej fáze rokovaní, podpis budúci rok.

Týka sa predovšetkým ryže, hydiny a škrobu z manioku.

V popoludňajšej časti schôdze vystúpil zástupca DG Trade, ktorý v prvej časti hovoril o rozdieloch v jednotlivých vyjednávaniach a ďalej o vývoji určitých aspektov obchodu po vyhlásení ruského embarga.

Povedal, že tu začali určité zmeny, Poľsko začalo exportovať jablká do Kanady a Austrálie, aj keď nejde o nejaká závratné množstvo, je to prvý krok k hľadaniu alternatívnych trhov.

Snažil sa vysvetliť dôvody, prečo USA používajú oddelené certifikačné systémy, začali s Írskom a Francúzskom u hovädzieho, v ďalšom kole je na rade Spojené kráľovstvo, Holandsko a Taliansko.

V debate sa ukázalo, že Komisia príliš nerobí pre malé krajiny (baltské). Inšpekcia len v krajinách s veľkou produkciou, dôraz je predovšetkým na dodržiavanie princípov, Lotyšsko vyslovuje sklamanie.

Ďalším problémom je vzájomné uznanie s USA, tam je rôzna interpretácia pri morských plodov a niektorých rýb, ale aj pri niektorých citrusových plodoch. Rozdiely nie sú síce veľké, ale problémy sú predovšetkým vo vysvetľovaní a porozumení.

V druhej časti tu bol urobený prehľad o celkovom vplyve ruskej krízy a na podporu tu boli uvedené štatistiky, ktoré si C / C objednala. Ceny pre dovozy do Ruska vyšli len na 2000 €, ak by sa dali dokopy porovnania pre všetky krajiny, bola by cena 140 000 €, čo si Copa nemôže dovoliť a domáce zdroje na tieto prehľady nemá. Tieto colné údaje, ktoré obsahujú dáta z obchodu 83 krajín s Ruskom, predstavujú nielen národné prehľady, ale aj regionálne.

V debate sa ukazuje, že do budúcnosti sa bude podobným spôsobom sledovať obchod s Čínou.

Rusko bolo hlavným odberateľom EÚ agri-food s celkovým obratom cez 11 miliárd €. Produkty EÚ predstavovali 70% dodávok do Ruska. EÚ v rovnakej dobe dovážalo celý rad produktov ako súčasť krmív, niektoré obilia a ryby za viac ako 2 mld €. Kvôli Africkému moru ošípaných a politickému embargu je teraz situácia značne napätá. Rusko za posledných 5 rokov malo 36% svojho dovozu mäsa z EÚ, Brazília bola druhým dodávateľom s 22% a USA na 3. mieste s 18%.

Hovädzie: Rusko znížilo svoj dovoz za posledných 5 rokov o 13% a dovážalo ročne 540 000t mrazeného hovädzieho (90% dodávok). Brazília tu viedla 45% a nasledoval Paraguaj so 14%.

Ceny sa za posledných 5 rokov zvýšili o viac ako 25%, predovšetkým kvôli devalvácii rubľa.

U bravčového znížilo Rusko dovoz o 6% za posledných 5 rokov. EÚ tu malo veľmi silnú pozíciu, ešte vlani dodávalo 60% dodávok na ruský trh. Brazília a USA znižovali z 35% 15% na 20% a 11%. Kanada si svoj podiel udržala. Ceny v poslednej dobe vzrástli o 50%.

V septembri ukončila predaj mäsa do Ruska aj Kanada a USA. Zachoval sa podiel Austrálie a N. Zélandu, ale tu sa jedná len o malých dodávateľov. Najviac získali krajiny Mercosur a Čile, ktoré od apríla zvýšili svoj obchod s mäsom o viac ako 100%. Brazília mala v októbri objem 94 000 t a Paraguaj 18 000 t. Cena za Brazílske mäso bola 170 000 rubľov za tonu (navýšenie o 25% od apríla tohto roku. Brazília teraz dodáva mesačne tiež 23 000 t bravčového, na druhom mieste je Čile. A Ceny sú tu 207 500 rubľov za tonu, navýšenie o 52%. Bravčové má vyššiu cenu ako hovädzie. Z európskych dodávateľov je tu stále Bielorusko s 23 000t mesačne pri hovädzom a obchod s bravčovým sa viac než šesťkrát znásobili. Na druhom mieste je Srbsko a Turecko, ktoré začali exportovať hydinu vo veľkom.

Ďalšie prehľady budú pri ovocí a zelenine a u mliečnych produktov. Je tu snaha urobiť odhady náhradných produkčných kapacít v novo vyvážajúcich krajinách.

Pokiaľ nebude politický prielom, možno očakávať, že táto situácia, ktorej riešenie sa prenieslo na panel WTO bude trvať minimálne 3 roky a tento trh bude mať zmeny, ktoré sa EÚ nepodarí znovu otvoriť.

 

Závery:

- Podľa dohody z poslednej schôdze skupiny, bol na funkciu predsedu Civilného dialóg navrhnutý Paul Rouhier, predseda Celcaa a za C / C bol navrhnutý rakúsky zástupca Nikolaus Morawitz, ktorý predtým viedol skupinu General experts a bol zástupcom rakúskej AK v Bruseli po dobu takmer 13 rokov.

- Komisia pre rok 2017 pripravuje revíziu rozdelenia miest - preto je nutné, aby C / C mala 100% účasť.

- Problémy sú najmä pri ovocí a zelenine, pri mliečnych produktoch, veterinárnej certifikácii, ale aj pri otázke hormónov - tam nebol doposiaľ žiaden pohyb, sem sú zahrnuté tiež rastové hormóny a antibiotiká.

- Ďalší problém ktorý pretrváva je chemické ošetrenie usmrtených zvierat, otázka kyseliny citrónovej by mala byť na programe v ďalšom kole.

- Ďalším problémom je vzájomné uznanie s USA, tam je rôzna interpretácia pri morských plodov a niektorých rýb, ale aj pri niektorých citrusových plodoch. Rozdiely nie sú síce veľké, ale problémy sú predovšetkým vo vysvetľovaní a porozumení.

V septembri ukončila predaj mäsa do Ruska aj Kanada a USA.

  

Rozvoj vidieka 27.11.

 

C / C má v tejto skupine celkovo 18 miest (predtým 19 a 6 pozorovateľských. Celkom je tu zastúpené 29 organizácií, celá rada úplne prvýkrát. Jednou z tém nového vedenia bude strategická agenda na najbližších 7 rokov a oficiálne má byť predložená na jarnej schôdzi. Francúzsky zástupca za APCA chce aby sa nová schôdza konala čo najskôr, pretože organizácia potrebuje dostatok času na prípravu rokovaní a schvaľovanie programov RV. Ešte v marci bude odsúhlasených prvých 22 programov, Francúzsko chce všetko dokončiť do 15.5, teda aj zvyšok zo 118 programov, pretože tie sa budú na rozdiel od marcových (podľa MFF z tohto roku), robiť podľa pravidiel nového MFF a ten nebude schválený skôr ako v máji. Farmári môžu začať prakticky všetky programy aj tie neschválené, ale je tu stále malé riziko, že pravidlá pre MFF 2015 - 2022 budú mierne odlišné a farmári nebudú tak poznať všetky nové platné pravidlá.

Íri kritizujú oneskorenia pri schvaľovaní programov, tie sa opakujú každý rok o 5 - 6 mesiacov.

Pascher k tomu dodal, že je už prakticky schválený obsah všetkých programov, ich vláda hovorí, že môžu začať aj bez schválenia - je tu skutočné riziko? Podľa Francúzov je riziko skutočne malé, ale problém je inde, ich ministerstvo financií nechce platiť bez schválenia. A rovnaký problém má aj Belgicko. Je isté, že do konca marca sa schváli 20 programov, ale schvaľovanie všetkých 180 bude veľmi ťažké v danom limite. Komisia by sa tu mala vyjadriť ako sa má postupovať.

Aktivity vedenia skupiny. Od Kongresu boli mimo C / C dve konferencie a 3 zasadnutia, na ktorých sa zúčastnil Maira a Peter Pascher.

Zástupca APCA (FR) chce vedieť, ako sa bude reagovať na vyhlásenie nového predsedu EK Juncker, ohľadom investícií vo výške 315 mld.  € pre budúce 3 roky. Odkiaľ sa budú brať peniaze EÚ (hovorí sa o 15-20 mld.) Malo by sa o tejto otázke rokovať na prezídiu, a aj to nešlo na úkor poľnohospodárskeho rozpočtu. Nie je vôbec jasné ako sa budú mobilizovať financie zo súkromného sektora, ktoré majú tvoriť absolútnu väčšinu investícií do infraštruktúry, dopravy, inovácií, energie a obnoviteľných zdrojov, ale poľnohospodárstvo tu nebolo menované ani raz.

CAP - 1. pilier

Programy RV - ďalšie vysvetlenia sa očakávajú od nového komisára Hogana na prezídiu budúci týždeň. Ešte pred prezídiom sa s ním stretnú obaja predsedovia C / C. Belgická zástupkyňa hovorí, že požiadali o 6 mesačné predĺženie, podobne ako u ozeleňovania, pretože stále nie je jasno aké tu budú všetky pravidlá. Je síce málo pravdepodobné, že Komisia túto požiadavku príjme.

Komisia neschválila stropy u viazaných platieb a tiež pri ekvivalencii. Veľa problémov je hlásených u aktívneho farmára.

EFA - dotazník rozoslaný v lete o vykonávaní opatrení v 1. pilieri. Zhoda je, že je to príliš komplikované, veľmi tesný časový rozvrh a zvýšená byrokracia. Len náklady na zazelenanie sa tu odhadujú v priemere 157 € na ha. Väčšina krajín požaduje aby 2015 bol rok
zavádzací, učenie bez postihov. Hovoríme síce o možnej revízii (2017 - Health Check), ale zatiaľ je to len špekulácia. Pre 2018 má byť vypracovaný hodnotiaci raport a v tomto roku začne príprava na nový MFF.

K zazelenaniu namieta väčšina krajín, aj keď sa určité hodnotenie pripravuje už na budúci rok, je to príliš skoro, aby boli spoľahlivé výsledky. Aj keď nemôžeme uvažovať o likvidácii "zazelenania" to by prinieslo zníženie celkového CAP rozpočtu o 30% - tak ako sú stanovené dnes podmienky.

RV politika 2014-2020, reg. 1303/2013 - spoločný strategický rámec.

Tematické ciele: výskum a rozvoj, technológie, konkurenčné postavenie SME, nízko-uhlíková ekonomika, klimatické zmeny, sociálny rozmer, zamestnanosť.

RV je celkom 118 programov, väčšina bola predložená v priebehu leta, finálna verzia bude do konca roka. Teraz preložilo 10 členských štátov druhú verziu. Celkom 22 programov (podľa starých pravidiel schválených do marca), ostatné do mája alebo júna. Výsledky dotazníka nie sú jednotné, veľmi ťažké porovnanie. Najviac opatrení na otázky environmentálnej politiky (Rak 75%, UK 80%, ale len 3 krajiny Natura 2000. Poradné služby -10 krajín, riadenie 6 krajín. Schémy kvality 5 krajín (veľmi malý rozpočet 2-4%).

Investície: všetky krajiny majú programy. Do prostredia, obnoviteľné zdroje, do spracovania vrátane odpadov, infraštruktúra, riadenie vody a tiež neproduktívne investície.

Rozvoj fariem: start-up pre mladých, nepoľnohospodárske aktivity, podpora malým farmám.

IT riešenia - vo väčšine krajín. PO's 8 programov zo 16 krajín, vo väčšine len pre ovocie a zeleninu.

Ochrana zvierat - len v 5 krajinách, najviac Švédsko. Spolupráca - nie je jasná ako bude fungovať, pri dodávkach sú programy v 16 krajinách, produkcia biomasy (6 krajín).

Riadenie rizík - začalo len málo krajín a tie, ktoré začali sa zaoberajú len stabilizáciou príjmov.

Nemecký zástupca hovorí že majú celkom 13 programov (každý cez 100 strán), veľké rozdiely medzi regiónmi, niektoré dávajú až 42% na Leader.

Rakúsky zástupca k bodu spolupráca hovorí, že celé partnerstvo sa budovalo 3 roky a výsledok je nulový, nebudú opakovať.

Rakúsko tu malo prvý konkrétny príspevok programov pre mladých.

Ako sú definované: minimálne 5 rokov v poľnohospodárstve, kvalifikácia, max. 15 000 € na farmu + 2x národné doplatky (4000 €), ďalšia podpora na prevody vlastníctva (jednorázovo 3000 €) a na vzdelanie (do 4000 €).

Na investície je v programe dané 20-40% z celkovej sumy. Sťažnosť na málo prístupný program Erasmus pre mladých poľnohospodárov (záujem má cez 500 mladých ročne)

Celkovej podpory sú dané len na plochy do 40 ha.

Holandský program: Najprv celkový prehľad holandského poľnohospodárstva

1 pilier PP - 720m €, 370 € / ha

2. pilier EÚ 13 mld €, NL 0,087 mld.

180m € na programy RV, z toho 86 miliónov na priestorové investície, kvalita prostredia, voda, zelené výdavky na úrovni farmy. Prevod 15% z 1. do 2 piliera.

Estónsko: 11 000 fariem s produkciou pod 4 000 €, 7 000 fariem s priemerom 22 ha (menej ako 100 000 € a 900 veľkých fariem 585 - 100 000 ha). Capping 5% nad 150 000 € (5o fariem).

Pre mladých + 25% na prvých 39 ha. Malé farmy do 1 250 €. Prevod 10% z 1. do 2. piliera.

Coupled platby - pre malé stáda, ovocie a zeleninu.

Investície: 261 miliónov € väčšina do strojov, 219 m. € na klimatické zmeny, 110 miliónov € na rozvoj fariem a 92 miliónov € na bio-produkciu. Investície do primárneho spracovania 24%.

Poľsko: 90% krajiny je kvalifikovanej ako vidiek. 1,5 miliónov malých fariem. RV - pre farmy do 35 ha - 75% poľských fariem.

Modernizácia - 3 mld. €, marketing 750 miliónov €, poradenstvo 1400 € na farmu. Mladí z oboch pilierov.

Cez 2,3 mld. na LFA. RV je prepojený na základnej platby. 25% z 1. do 2. piliera.

Nemecká DBV - LFA vymedzenie.

Prepočty sú veľmi komplikované, obrovské rozdiely sú medzi spolkovými krajinami, väčšina z nich väčšina horské oblasti. Sociálno-ekonomické kritériá nie sú v súlade s indikátormi. 3 kroky v novej delimitácii:

8 biofyzikálnych kritérií, ostatné oblasti LFA (pobrežie).

JRC - Joint research Center-Spoločné centrum pre výskum - vydalo vysvetľovaciu knižku, kde je cez 90 bodov s vysvetlivkami pre kritériá. Kritika, je to príliš všeobecná, mali by byť takéto kritériá pre každú oblasť zjednotené.

 

Závery:

- Jednou z tém nového vedenia bude strategická agenda na najbližších 7 rokov a oficiálne má byť predložená na jarnej schôdzi.

- Íri kritizujú oneskorenia pri schvaľovaní programov, tie sa opakujú každý rok o 5 - 6 mesiacov.

- Programy RV - ďalšie vysvetlenia sa očakávajú od nového komisára Hogana na prezídiu. Ešte pred prezídiom sa s ním stretnú obaja predsedovia C / C.

- RV je celkom 118 programov, väčšina bola predložená v priebehu leta, finálna verzia bude do konca roka, teraz preložilo 10 členských štátov druhú verziu.

- v PP aj PRV je stále pri opatreniach priveľa nejasností – navyše nie všetky ČŠ už majú schválené PRV

 

 

Vypracoval: Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK, november 2014

Správa z C-C – október 2014

Správa z C-C – október 2014

Zoznam použitých skratiek:

SPPK – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

C-C – COPA- COGECA

EP- Európsky parlament

EK – Európska komisia

EÚ – Európska únia

ČŠ – Členský štát

SPP – Spoločná poľnohospodárska politika

EFSA – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

HLG – Skupina na vysokej úrovni

EKF – Európsky kongres farmárov

DG Sanco – Generálne riaditeľstvo EK pre ochranu a zdravie spotrebiteľa

NFU – Národná farmárska únia, Veľká Británia

GMO – Geneticky modifikované organizmy

DG Agri - Generálne riaditeľstvo EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

OECD – Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj

OIE- Svetová organizácia pre zdravie zvierat

PPP – Prípravky na ochranu rastlín

EFFAT – Európska federácia obchodných únií v poľnohospodárstve a potravinárstve

GEOPA- Zamestnávateľská skupina v rámci C-C

PRV – Program rozvoja vidieka

DG Trade – Generálne riaditeľstvo EK pre obchod

DG Enviro – Generálne riaditeľstvo EK pre životné prostredie

EIP – Európske inovačné partnerstvo

NGO – mimovládne organizácie

CMO – jednotná organizácia trhu

COMAGRI – Poľnohospodársky výbor Európskeho Parlamentu

ILUC – Nepriama zmena využitia pôdy

UK – Veľká Británia

MFF – viacročný finančný rámec

AHW – zdravie a dobré životné podmienky zvierat

NZ – Nový Zéland

ECOSOC – Európsky hospodársky a sociálny výbor

DG Employ – Generálne riaditeľstvo EK pre zamestnanosť

MSD – Ochorenia svalov a kĺbov

WTO –Svetová obchodná organizácia

LULUCF – využitie pôdy, zmena využitia pôdy a lesníctvo

Mercosur – Ekonomické združenie krajín Južnej a Strednej Ameriky

MOMAgri – Svetová organizácia pre poľnohospodárstvo

BRIC – Ekonomické združenie Brazílie, Ruska, Indie a Číny

FAO – Organizácia pre potraviny a poľnohospodárstvo Spojených národov

FVE – Federácia veterinárov v Európe

BSE – Bovinná spongiformná encefalopatia – ochorenie hospodárskych zvierat

RK – rozvojové krajiny

PPP – prípravky na ochranu rastlín

SME – malé a stredné podniky

PDO- chránené označenie pôvodu

PGI- chránené zemepisné označenie

MMF – viacročný finančný rámec

EUPPA – Združenie európskych spracovateľov zemiakov

Europatat - (Európske obchodné združenie pestovateľov zemiakov)

ESA - European Seed Association

EIP – Európske inovačné partnerstvo

 

 

 

Zasadanie politického výboru POCC-CCC 2.10.

 

Voľby do poradných skupín.

Pre všetkých účastníkov schôdze tu bol vypracovaný podobný prehľad o právach na voľbu, rozdelení hlasov pre jednotlivé krajiny.

Voľby tu prebehli v troch fázach.

Copa-COGECA sekretariát vyzval organizácie na predloženie návrhov kandidatúr pre vedenie skupín Civilný dialóg pre roky 2014-2015:

 • priame platby a ozeleňovanie
 • environment a klimatické zmeny
 • lesy a korok
 • medzinárodné aspekty poľnohospodárstva
 • rozvoj vidieka
 • mlieko
 • víno
 • kvalita a propagácia
 • ekologická výroba

Priame platby - Maira Dzelzkaleja, ZSA, Lotyšsko

Environment a klimatické zmeny - Martin Landauer, LKO, Rakúsko

Lesy a korok - Juha Hakkarainen- MTK, Fínsko

Rozvoj vidieka - Peter Pascher – DBV, Nemecko

Mlieko - Tommaso Mario Abrate- Fedagri

Ekologická výroba - Johanes Nebel DAFC

Po voľbe opäť prebehla diskusia o rozdelení miest v jednotlivých výboroch, kde rakúsky zástupca povedal, že na skupine Ovocie a zelenina zostalo 20 miest voľných. Mimovládne organizácie zatiaľ záujem neprejavili a pravdepodobne rovnako budú reagovať všetky komoditné skupiny. Je potrebné pokračovať v tlaku tak na Komisiu ako aj na EP, aby tu došlo k inému rozdeleniu a aby skupiny mali profesionálnu úroveň. Otázkou tiež zostáva, ako sa budú organizovať pracovné skupiny, vzhľadom k tomu, že Generálne riaditeľstvo EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyhlásilo rokovania len pár dní dopredu.

Schválenie listu o informáciách BREF o stave na bitúnkoch a aktualizácie pre sektor bravčového a hydiny.

V ďalšom bode tu bolo schválenie postoja C / C o TFA (živočíšne tuky) v potravinách. C / C tu pridáva komentár, kde požaduje rozlíšenie medzi prirodzenými a industriálnymi tukmi. Tu by sa mala urobiť nezávislá štúdia a hodnotenia. C / C je za to, aby tu boli prirodzené TFA (ako v mlieku) uznané ako integrálna súčasť konečných produktov. Opatrenia by sa mali týkať len industriálnych tukov.

Sekretariát. Pekka Pesonen, ústredný riaditeľ úradu CC informoval, že absolvoval rozhovor pre BBC World o stanovisku k ruskej kríze. V týchto komentároch sa tiež hovorí, že Rusko situáciu využije a bude dlhodobo zabraňovať návratu EÚ na ruský trh. Belgický zástupca tu žiada zvolanie mimoriadnej pracovnej skupiny pre sektor bravčového, kde ceny sú pod obrovským tlakom a C / C potrebuje dotlačiť Komisiu k jasnému politickému signálu. Navyše je problém so skladovaním. Ceny skladovania nie sú atraktívne a nevie sa čo bude, až skončí skladovacia lehota. Španielsky zástupca tu informuje o tlaku distribúcie s mliekom. Tá sa rozhodla, že aj napriek tomu, že v krajine má väčšina družstiev trojmesačné kontrakty, distribúcia ich ignoruje a trvá na ďalšom znížení výkupných cien.

 

Závery:

 • medzi prvé dôležité témy patrilo ruské embargo a pokračujúca kríza v sektore bravčového.
 • voľby do poradných skupín brzdia nejasnosti okolo nového systému fungovania skupín civilného dialógu
 • ceny skladovania nie sú atraktívne a nevie sa čo sa bude diať, keď skončí skladovacia lehota

 

Kongres Európskych farmárov 6. až 8. októbra

 

Ako prvý je tu celodenný seminár 6.10. o Spoločnej poľnohospodárskej politike, farmách a družstvách. Výzvy pre vidiek a rodinné farmy v Európe - časť 1. seminára 6.10. Túto časť riadil a moderoval Jean-Charles Boucquet generálny riaditeľ ECPA (Európska asociácia ochrany plodín) prvú časť tvorili rozbory nákladov na vstupy, hnojivá a energiu.

Bouquet vo svojom úvode povedal, že Európa je príliš závislá ako na energii, tak na celej rade surovín vrátane hnojív. Prvý z množstva príspevkov tu mal Maximo Torero, riaditeľ IFPRI (Medzinárodný inštitút potravinovej politiky), so zameraním na vývoj trhu hnojív ako vo svete, tak v EÚ. IFPRI sa v poslednej dobe zaoberá tiež udržateľnou intenzifikáciou poľnohospodárstva (SAI), s hlavnou úlohou skúmať ako zvýšiť výnosy, zlepšiť úrodnosť pôdy a nájsť a vyvinúť nové kultúry.

Menej produktov bude v budúcnosti určených pre sprostredkovateľa, produkcia bude zložená odlišne, než ako ju poznáme teraz. Jednou z možností zvyšovania výnosov je zvýšené použitie koncentrovaných hnojív, ale to má svoje limity a aj odporcov. Vedľa hnojív je ďalším problémom sektora, ďalej nedostatočná infraštruktúra, aj keď to platí skôr pre rozvojové krajiny.

Šesť krajín kontroluje viac ako polovicu produkcie hnojív a surovín, ktoré slúžia na ich výrobu - Čína, India, USA, Rusko, Kanada a Maroko. Ale ich produkcia je prevažne pre domácu spotrebu Čína a tiež India. Inde je veľká koncentrácia produkcie predovšetkým v Kanade, Rusku, Nemecku a Bielorusku. Pri hnojivách je veľmi ťažké zohnať presné informácie ako o cenách, tak o objemoch produkcie. Stále tu neexistuje jednotný trh (EÚ), ??chýba technika k všeobecne lepšie použitie vstupov. Pri energii sú plány väčšinou krátkodobé poprípade strednodobé, ale nie je tam dostatočne predvídateľná politika pre obnoviteľnú energiu. Politika ako u hnojív tak u energie trvale zaostáva za potrebami dlhodobého rozvoja. Pri zaostávaní sa tu vyskytujú tendencie meniť politiku veľmi často, sektor má problémy sa tomu prispôsobovať.

Hans Van Es, predseda pracovnej skupiny ovocia a zeleniny sa zaoberal trvalým rastom potreby energie v sektore a zdrojmi energie tomu zodpovedajúcimi. Konštatoval, že v rozvinutom svete je len Japonsko v horšej pozícii ako EÚ, všade inde dochádza k jej lepšiemu využitiu. Je zvláštne, že v EÚ je tendencia opačná ako v ostatných krajinách, aj keď je teraz snaha tento trend zvrátiť a stavať skleníky, ktoré odvádzajú nadbytok energie do siete. EÚ ako celok nemá žiadnu energetickú stratégiu, tá existuje len na národnej úrovni, koordinácia v sektore je dosť obtiažna.

Celkové riadenie energií v oblastiach, hnojivá a mapovanie pôdy, modely pre rôznu veľkosť fariem, to všetko sú úlohy pre najbližšie roky a okrem toho zjednodušenie regulácie a zníženie byrokracie.

Riadenia rizík, príspevok mala Paola Grossi, ktorá túto skupinu vedie na C / C. Táto skupina  zahŕňa ako poistenie tak riadenie rizík. V úvode hovorila o situácii u vzájomných fondov o nedostatkoch pri úhradách škôd (stropy 30%), pretože správne stanovenie tu stále spôsobuje problémy. S rastom počtov problémov pri dopade klimatických zmien sa neustále diskutuje o tom, ako by mali vyzerať kontroly, ich rozsah a hlavne druhy poistenia. Poisťovne sú silne koncentrované a majú veľké rozdiely v požiadavkách. Pre farmára je nutné mať možnosť znížiť prémie poistenia a kombinovať rôzne formy vzájomných podpôr. Ale tieto fondy nie sú, ako ukázali skúsenosti vhodné pre prírodné katastrofy.

Jonás Kathage, z CCR Sevilla tu mal príspevok, kde uvádzal determinujúce prvky v produkcii pšenice a praktické dôsledky riadenia rizík v tomto sektore. V EÚ výnosy stagnujú, najväčšie sú medzi 7-8t v NL, UK, Be, Fr. Chýba analýza v riadení rizík a praktík (genetika, klíma, inovácie, ochranné prostriedky).

Štúdia porovnania riadenia rizík agronomických a finančných vo Francúzsku a v Maďarsku. Vo Francúzsku zahŕňa 5 oblastí, Maďarsko je poňaté ako jedna oblasť.

Priemerné plochy: Fr 100-200 ha (55%), Maďarsko do 50 ha (48%). Francúzsko - takmer polovica cez družstvá, v Maďarsku sa orie všetko. Francúzski farmári používajú väčšinovo až 7 druhov prípravkov na ochranu rastlín, Maďarsko 2 a väčšina len jeden druh. Poistenie - stav takmer rovnaký, Francúzsko 52%, Maďarsko 48%. Stav hotovosti na farmách. Francúzsko 45%, Maďarskej farmy 60%. Predaj: vo Francúzsku väčšina cez družstvá, v Maďarsku všetko na priamo. Produktivita: Francúzsko 7,3t, Maďarsko 4,8t. Riadenie rizík môže ovplyvniť produktivitu, ale nie vo všetkých prípadoch, lepší vplyv má poistenie, stav hotovosti a kontrakty.

Luc Peeters, ktorý má na starosti veterinárne a fytosanitárne otázky, tu hovoril o prípravkoch na ochranu rastlín a stave v sektore krmív a potravín. Témou tu bola kvalita a istota.

Nulové riziko neexistuje. Zdravá rastlina - prevencia, nástroje musia byť trvalo k dispozícii.

Kvôli globalizácii, máme prakticky vo všetkých krajinách rovnakých škodcov a choroby, doprava, obchod a tiež turistika im umožňujú šírenie. Je potrebné mať jednotný režim ochrany a zdravia a to nielen v EÚ ale celosvetovo.

Ochrana rastlín - v 2008 sa urobil prvý pokus o jednotný trh. Je tu síce akčný plán, ale chýba jednotná regulácia pre celú EÚ, namiesto jednotnej regulácie tu máme stále 28 národných plánov. To by malo byť úlohou budúcej Komisie, prepojenie direktív a integrácie na EÚ úrovni.

Antonio Tavares tu hovoril o tom čo ovplyvňuje sanitárne riziká a trh v živočíšnej produkcii. Vplyv na riziká majú tiež rôzne záujmy a konflikty medzi chovateľmi, obchodom a médiami. Prasacia chrípka (NL 1989) - očkovanie bolo výkonné, ale nesmelo sa dostať na trh. Choroba šialených kráv a ich mutácie - vplyv na spotrebu hovädzieho v EÚ aj vo svete, niekde až o 80%. Média urobili veľmi negatívnu kampaň aj keď výsledky poukazovali na to, že úmrtie je tu prakticky mizivé - o tom sa už neinformovalo).

Podobná situácia bola aj okolo vtáčej chrípky – nastala veľká panika, likvidácia celých chovov, veľký predaj očkovacích látok priniesol zisk len farmaceutickému priemyslu.

Konštatovalo sa, že v krajinách kde sa viac a lepšie využíva poistenie, tam majú farmy tiež lepší a ľahší prístup k úverom. Tiež certifikácia, ktorá je sprevádzaná lepšou kontrolou je účinným nástrojom.

V tretej časti seminára sa rozoberali ceny vstupov. K tomu tu bol pripravený panel zástupcov, väčšinou predsedov organizácií z Belgicka, Litvy, Španielska, Švédska a Portugalska. Konštatovalo sa, že Európa je stále energeticky menej výkonná ako USA. V EÚ je príliš veľa regulácií a malá integrácia na európskej úrovni. V rozvoji vidieka je málo prepojená poľnohospodárska časť s lesmi a stále nedostatočne sa využíva obnoviteľná energia.

Zástupca Belgicka uviedol tiež nedávnu dohodu s distribúciou, ktorá aj keď nerieši všetky problémy, je prvým krokom k zlepšeniu podmienok vyjednávania o formách obchodu a o cenách. Pekka to doplnil, že sa už jednalo s novým komisárom Hoganom a ten sľúbil, že sa pokúsi pripraviť legislatívny rámec.

V časti seminára o rozvoji vidieka a udržateľnosti tu bola hlavnou témou zamestnanosť na vidieku. Annette Piorr, z nemeckej ZALF tu rozoberala zamestnanosť väčšiny rodinných fariem, kde je ale tiež zastúpená celá rada veľkých fariem nad 100 ha. Malé farmy majú väčšinovo zamestnanosť len na pol úväzku, farmy nad 100 ha majú zamestnancov na plný uväzok.

Časťou príspevku bolo takisto správanie rodinných fariem v lokálnej ekonomike, v regionálnom rozsahu a v rámci Európskeho inovačného partnerstva. Skonštatovalo sa, že teraz existuje dobrá susedská spolupráca nielen v oblasti produkcie či doprave, ale aj v oblasti turistiky a obnovy dedín.

Konkurencia - je medzi produkciou na potravu a na vlákna (nepotravinárske).

V jednom príspevkov tu bola rozoberaná situácia vidieka a predmestských oblastí, rozdrobenie oblastí a aká stratégia by z toho mala vyplývať pre členské štáty. Investície do nových prostriedkov, lepšie využitie kapitálu a lepšie zhodnotenie pomoci.

Chris Botterman za GEOP tu rozoberal sociálne aspekty SPP a zamestnanosť. Eurostat robí anketu každých desať rokov, ale údaje nie sú vždy úplne presné. Za desať rokov poklesol počet pracovníkov o viac ako 30%, väčšinou v nových členských štátoch. Stará populácia, ktorá predstavuje viac ako 25 miliónov je trvale bez práce. Tieto referáty boli komentované v správach zo zasadnutí GEOP-EFFAT.

Úplne iný príspevok tu mala Holla-Maini z ESOA (Európska asociácia operátorov satelitov). Tá tu hovorila o prepojení celého územia EÚ aj cez všetky prírodné kontrasty a prekážky. Jeden satelit vidia a slúži na tretine svetového povrchu, pokrytie je veľké nad Európou je trvalo 175 satelitov, z ktorých určitá časť slúži k prenosom Broadband. Toto pokrytie je odlišné od národných programov, kde je sústredené predovšetkým na miesta s väčším počtom obyvateľov, vidiek býva mimo. Bol tu predvedený britský príklad, ale dodala, že Francúzsko, Španielsko a Taliansko majú svoje vlastné schémy. Bohužiaľ verejný sektor tu nič nerobí aj keď technika existuje, chýba komunikácia a ochota k minimálnym investíciám.

Nasledovala debata, ktorú moderovala predsedníčka švédskeho zväzu LRF, Helena Jonson.

Ďalšia hodina bola venovaná oceneniu inovácií žien v poľnohospodárstve, z ktorých dve  mali vlastný príspevok. Van Der Maat z Holandska z ovocinárskej firmy, kde sa zvláštne spôsobom využili priestory medzi sadmi a poľom na nárazníkové pásy s ďalšími plánmi na rozširovanie udržateľným spôsobom. Spolu s ňou bola ocenená Maria Isabel Sánchez Vadillo, za udržanie a vedenie modernej farmy pre kozy a produkciu syrov a záchranu jedného vzácneho plemena, ktoré sa po niekoľkých rokoch stalo aj turistickou atrakciou.

Ďalšie ceny boli udelené Patra Steiner z Rakúska za činnosť udržateľnosť a využitie zdrojov na farme hovädzieho (bio) v kombinácii s využitím lesov.

Tracy Hamilton z Írska s inovačnými postupmi na ich farme kde pestujú rôzne druhy zeleniny ku ktorým v posledných rokoch pridali čiastočné spracovanie a nové formy balenia.

 

Závery:

 • pri hnojivách je veľmi ťažké zohnať presné informácie ako o cenách, tak o objemoch produkcie
 • EÚ ako celok nemá žiadnu energetickú stratégiu, tá existuje len na národnej úrovni, koordinácia v sektore je dosť obtiažna
 • riadenie rizík môže ovplyvniť produktivitu, ale nie vo všetkých prípadoch, lepší vplyv má poistenie, stav hotovosti a kontrakty
 • konštatovalo sa, že v krajinách kde sa viac a lepšie využíva poistenie, tam majú farmy tiež lepší a ľahší prístup k úverom
 • je potrebné mať jednotný režim ochrany a zdravia a to nielen v EÚ ale celosvetovo
 • malé farmy majú väčšinovo zamestnanosť len na pol úväzku, farmy nad 100 ha majú zamestnancov na plný uväzok

 

Druhý deň zasadnutia - Kongres 7.10.

 

Témou tu bola reforma SPP a ruská kríza, kde sa hovorilo o potravinách ako politickej zbrani. V úvode bola prednesená tiež úvaha, ktorú inštitúcie popierajú, ale ktorá je však pre väčšinu jasná, a síce, že v roku 2017 opäť dôjde niekedy k revízii súčasnej politiky a k úprave niektorých aspektov. Odzneli otázky okolo potravinového reťazca so snahou nájsť tu určitý legislatívny rámec pre podmienky všetkých hráčov a v neposlednom rade inovácie a výskum, problematika, ktorá v EÚ veľmi nefunguje.

Zástupca talianskeho predsedníctva uviedol, že tento rok je svetovým rokom rodinných fariem a okrem štandardných otázok poľnohospodárstva sa zaoberal predovšetkým otázkou mladých a náhradou generácií na vidieku. Tam boli témy ako prístup k pôde, financovanie, daňové zaťaženie a systémy kontrol.

Odchádzajúci Komisár Ciolos zhodnotil predovšetkým posledné dva roky intenzívnych rokovaní s SPP, upozornil na obmedzenia vyplývajúce z rozpočtu ako dnešného, tak budúceho a vyjadril sa tiež k reakcii na ruský zákaz dovozu potravín z EÚ. Podľa neho konala Komisia veľmi rýchlo no nie príliš presvedčilo. Teraz je na programe vykonávanie samotnej SPP. Kompromis, ktorým dnešná SPP je neuspokojil nikoho, chýba tu jednoduchosť a ohľad na špecifiká. Otázkou tiež je, ako túto jedinú spoločnú politiku zachovať do budúcnosti.

Po ňom tu mal prejav predseda nového COMAGRI EP Sierkierski, ktorý naznačil, čím sa bude výbor v najbližších piatich rokoch zaoberať. Po potvrdení nového komisára poľnohospodárstva Hogana sa bude ďalej rokovať o zjednodušení SPP, vylepšení pravidiel pri ozeleňovaní a tiež o potravinovom reťazci. Európsky parlament tu chce všade väčšiu transparentnosť a musia sa tiež zlepšiť práce konzultačných skupín. Kritizoval opatrenia Komisie v rámci ruskej krízy, sú podľa neho dostatočné, nemá sa tu čerpať len z krízového fondu ale majú sa využiť všetky zdroje, ktoré v EÚ rozpočte sú, pretože kríza nie je sektorová, ale politická. K otázke rozpočtu tu povedal, že by v ňom malo byť hájenie predovšetkým princípu solidarity a musí mať tiež kapacitu neutralizovať podmienky podobných kríz. V obchodných dohodách EÚ, predovšetkým s USA sa musíme vyhnúť situáciám, kedy za všetko platí sektor poľnohospodárstva, nemožno nečinne prihliadať k negatívnemu vplyvu na vidiek a následnému odchodu populácie do miest. COMAGRI chce, aby zo všetkých rokovaní boli vyhodnotené dopady. Výbor má tiež určité výhrady k riešeniu ukončenia kvót pri mlieku. Mali by tu byť podľa jeho vyjadrenia možnosti kontroly reakcií a zabezpečenia výroby v oblastiach, kde nie je žiadna alternatíva k mlieku. U reťazca opakovane vyslovil sklamanie z postupu Komisie. Povedal že výbor bude mať tento bod trvalo na programe.

Aivars LAPINS predložil priority budúceho predsedníctva EÚ v poľnohospodárstve. To sa opakuje so stálou pravidelnosťou, ale bohužiaľ bez príliš viditeľných výsledkov ako je zvýšenie konkurenčnej schopnosti, vytvorenie nových miest na vidieku, zlepšenie digitálnej gramotnosti.

Po ňom vystúpil predseda španielskej UPA Aries, ktorý sa zaoberal problémami cien vstupov, produktivitou a odmeňovaním v EÚ. Povedal, že v roku 1986, kedy Španielsko vstúpilo do EÚ bola situácia lepšia ako dnes, keď sa riešia len situácie v prípadoch väčšieho prepadu.

Celý sektor zväzuje veľká byrokracia. Politika by mala byť príležitosťou toto napraviť a zlepšiť, ale stále sa len príliš debatuje a väčšinou sa vôbec nedbá na farmára a jeho problémy. EÚ má takisto problémy v raste produktivity oproti mnohým krajinám, v EÚ za posledných desať rokov stagnuje, v Brazílii vzrástla o 37%. Otázkou je prečo má poľnohospodárstvo trvalo tak zlý obraz v EÚ.

Vnútorný trh a konkurenčný stav. Panel, v ktorom bolo sedem predsedov organizácií, ktorí sa vyjadrili k stavu v EÚ. Beulin za FNSEA povedal, že nová Komisia chce síce dokončiť a zlepšiť jednotný trh, ale zatiaľ sa všetko deje hlavne na politickej úrovni, v teréne to nie je vidieť. Kritizoval tiež dnešnú formu SPP, ktorá je stále menej spoločná a veľké rozdiely sú tiež v tempe konvergencie. V 60. - 80. rokoch bola hlavným cieľom produkcia. Dnes sú ciele iné, ale politika tomu nezodpovedá. A navyše sa neriešia všetky nové výzvy, klíma, finančné trhy.

Carlsson z amerického NFU mal dosť zmierlivý prejav, v mnohých prípadoch dáva EÚ dobrý príklad, ale tiež obhajoval americký prístup koncentrácie. Čím väčšia je farma, tým sa znižujú celkové náklady na jednotku produkcie. USA od 1985 všetko sústreďujú na zvyšovanie exportu.

Člen EP, Dantin povedal, že sektor poľnohospodárstva musí byť znovu sektorom strategickým, ako je tomu u väčšiny krajín. Na vidieku nie je žiadna alternatíva k zamestnaniu a opustenie pôdy nie je riešením. Uviedol, že v posledných 2 generáciách došlo k zmenám správania, ktoré sa prejavujú aj v prístupe ku stravovaniu. Spotrebiteľ dnes očakáva podstatne inú potravu ako naši predkovia a to za ceny, ktoré sa tiež nedajú porovnávať s cenami pred 50 rokmi. Uviedol, podobne ako predtým predseda COMAGRI, že výbor bude požadovať od nového Komisára aby zjednodušil a harmonizoval pravidlá a tiež dal členským krajinám možnosť k väčšej pružnosti pri aplikácii.

Sinclair z Ulstru sa vyjadril k problému zazelenania a kritike nerovnakých podmienok na jednotnom trhu. Kritika nadmerného množstva regulácií v EÚ, ale bez väčšieho úsilia v možnostiach a podmienkach predvídania výkyvov a kríz.

Bocquet z ECPA mal príspevok o dôležitosti prípravkov na ochranu rastlín. Ochranné prostriedky musia predstavovať prijateľné riešenia a musí tu platiť len vedecký názor, nie len emotívne deklarácie. Riešenie sa musí hľadať v prístupe celého reťazca, od výroby až po spotrebiteľa. Do diskusie sa zatiaľ zapojili všetci hráči, ale distribúcia na EÚ úrovni sa týmto záväzkom vyhýba.

Opatrenia, ktoré sa dohodli (Dantin) nemali zatiaľ dosť času na to aby sa ukázalo, či fungujú.

Kontrakty sú určitou formou riešenia, problémom tu sú kontroly a sankcie.

Beulin sa vracia k otázke poistenia v budúcej SPP po r. 2020. EÚ musí nájsť odvahu skúmať všetky dostupné modely, poľnohospodárstvo je veľmi zraniteľné, treba hľadať aj rôzne kombinácie ako poistenie a daňové úľavy. Ako sa stavať k finančným problémom, ktoré neboli do roku 2007 prakticky známe. Dnes predstavujú problém presahujúci hranice krajín.

Carlsson sa ešte zmienil o Farm Bill kde od 90. rokov predstavuje poistenie podstatnú časť. Od roku 2000 je zavedené tiež poistenie príjmov, od roku 2007 je tu určitá podpora cien, ale tento systém je dosť komplikovaný, prispôsobuje sa každým rokom.

Zástupcovia Európskeho parlamentu obhajujú možnosť vytvorenia "vlastných zdrojov EÚ" na financovanie. Malo by to byť už predmetom diskusií v 2017. Pri možnosti revízie síce nebola žiadna písomná dohoda, ale rovnako si všetci myslia, že k nejakej úprave dôjde.

Inovácie - boli predmetom popoludňajšej časti. Skonštatovalo sa, že vyše 20 rokov sa znižujú investície v sektore, chýba tu aj motivácia pre mladých. Tí majú ťažký prístup ako k pôde, tak k financovaniu. Hogan presadzoval investície do sektora ako súčasti celkového investičného programu EÚ.

Eduardo Baamonde zo španielskych družstiev, riešil úlohu družstiev a ich odpovede na expanziu distribúcie. Roly družstiev ako ochrancov producentov, lepšie možnosti kapitalizácie. Následne tu mal vystúpenie poľský MZe Sawicki, ktorý kritizoval postup Komisie pri rozpočte a opatrenia pri riešení ruskej krízy.

Poslednú hodinu mal prejav Gerd Sonnleitner, ktorý je osobitným vyslancom Spojených národov a tiež Evelyn Nguleka zo Zambie, ktorá je viceprezidentkou WFO.

 

Závery:

 • odchádzajúci Komisár Ciolos zhodnotil predovšetkým posledné dva roky intenzívnych rokovaní s SPP
 • Aivars LAPINS predložil priority budúceho predsedníctva EÚ v poľnohospodárstve
 • na vidieku nie je žiadna alternatíva k zamestnaniu a opustenie pôdy nie je riešením
 • ochranné prostriedky musia predstavovať prijateľné riešenia a musí tu platiť len vedecký názor, nie len emotívne deklarácie

 

Seminár o multifunkčnej povahe sektora Lesov a jeho úloha v rámci RV, 8.10.

 

Riešili sa tu problémy sektora, ktorý je väčšinovo vlastnený rodinami (60 miliónov vlastníkov v EÚ) a nemá žiadnu spoločnú politiku, ale taktiež nemá podpory ani problémy s distribúciou ako agrárni prvovýrobcovia.

Ako prvý príspevok tu mal prof. Davide Pettenella, Padova. O rôznych formách, ako prispieva sektor spoločnosti na vidieku. Jeho príspevok bol viac sociálny, zaoberal sa významom lesov v relatívne bohatej Európe, kde sa postupne prechádza od komodít k službám (ale s tým väčšina účastníkov nijako nesúhlasila). Tento rozbor bol viac sociologický než ekonomický, ukázal to aj na rade príkladov, ktoré tu uvádzal, keď povedal, že stále viac ľudí zaujíma skôr životný štýl ako udržateľnosť.

Záujem je stále o nové produkty a služby, s čím je spojený pojem "verejný tovar" (public goods) sektora. Ďalej na rastúcu úlohu ekonomicky nedrevených zložiek. To tu doložil radom štatistík, kde vedie Taliansko, následne Portugalsko, Španielsko, UK, Nemecko a Česká republika. Hovoril o nových segmentoch zberu a produkcie vrátane smoly a zberu húb.

Práve okolo zberu húb tu bola aj diskusia, a síce v mnohých krajinách sa vykonáva zber cez platené kvóty a len v určitých dňoch a v určitom množstve. V severnom Taliansku majú denné povolenie za 15 €  do množstva 3 kg.

Väčšia časť príkladov bola z oblasti environmentálnych služieb, ale tu chýbajú ukazovatele umožňujúce ocenenie v prípade vody, či skladovanie uhlíka alebo tvorbu krajiny.

V EÚ je teraz 75 rôznych programov pre vodu, pred 10 rokmi ich bolo len 10.

Ďalším problémom lesov je závislosť na sezóne a nie všade je dobré prepojenie s miestnou ekonomikou. Niektoré príklady boli dosť absurdné ako nedávna výstavba tepelnej elektrárne v Spojenom kráľovstve, ktorá má kapacitu 1300 MW a stále cez 1,3 mld €. Vytvorila bohužiaľ len 40 nových miest, 75% surovín sa dováža z Floridy (drevo) a to je príklad, ktorý nerobí európskej stratégii dobré meno. Neskôr bol uvedený fínsky príklad Metsa, ktorý mal vplyv veľmi pozitívny.

Druhý príspevok tu mal president švédskych vlastníkov lesov, Sven-Erik Hammar. Ten sa zaoberal kombináciou poľnohospodárskej činnosti prepojenej s činnosťou v lese. Vlastní farmu s dobytkom a ovcami a popri tom jeho rodina spravuje desiatky hektárov lesov v južnej časti Švédska. Mnohé roky trpelo Švédsko nadmernou ťažbou dreva, aktuálne je  zaznamenaný prírastok ako plôch tak objemov ťažby. Oboje sa dajú úspešne kombinovať.

Zo svojho príkladu potvrdil, že podobná tendencia je vo väčšine európskych krajín, ťaží sa teraz v priemere len 60% celkového potenciálu. Prihováral sa za väčšie prepojenie programov rozvoja vidieka a programu na obnovu a využitia lesov. Bohužiaľ lesná politika EÚ je nevýrazná a zatiaľ nie je vidieť ani žiadny veľký obrat k lepšiemu využitiu potenciálu, všetko sú zatiaľ väčšinou proklamácie.

Johanes Prem z Rakúskeho ministerstva poľnohospodárstva tu hovoril o riadení sektora lesov u našich južných susedov.

Od doby predchádzajúceho merania (1961) vzrástli plochy o
300 000 ha a ťažba z 241 m3 na hektár na 337 m3 na hektár, výťažnosť stúpa už 50 rokov a teraz dosahuje v Rakúsku 85%. Pred 20 rokmi to bolo len 71%. Výkyvy v produkcii boli zaznamenané len v dôsledkov uragánov / Kyrill. 650 000 ha lesov je v chránených oblastiach. V krajine je 145 000 vlastníkov lesov, priemerná rozloha vlastníka je 19 árov. Produkcia v roku 2013 bola 17,4 m m3 a dovoz prestavoval 8,2 m m3. Špecifické problémy robí dedičská daň pre lesy.

Aké je tu nutné riešenie:

- Lepší legislatívny rámec (vrátane dedičskej dane)

- Lepšie fungujúce inštitúcie (+ organizácie a lobby)

- Lepšie vedomosti ako základ výskumu a rozvoja

- Individuálna motivácia vlastníkov lesov

- Ekonomická životnosť.

Rastie ako produkcia, tak aj turistické a rekreačné využitie. Pri otázkach tu padol návrh zdanenia a dlhý životný cyklus lesného sektora - zdanenie ako úspory? Kritika politiky štátnych lesov, ktorá sa vraj často stretáva s protikladom k politike rodinných vlastníkov. To sa neskôr ukázalo ako úplná výnimka.

Pani Riikka Joukio z lesníckeho družstva Metsa Fínsko predložila projekt, ktorý sa začne realizovať začiatkom roka 2015 a má byť dokončený do roku 2017. Výroba buničiny integrovaným spôsobom. Projekt družstva za 1,1 mld € má zabezpečiť základnú produkciu 1,3 miliónov ton papieroviny z 6,3 miliónov ton dreva, vytvoriť sa má 2500 nových pracovných miest a ďalšie v nadväzujúcich sektoroch. Okrem papieroviny sa majú využiť všetky súvisiace produkty a zvyšky a má nasledovať kompletná recyklácie s tým, že si továrne z týchto zvyškov zabezpečia úplnú sebestačnosť vo výrobe energie a ešte vyše 50% dodajú do verejnej siete. Podľa generálneho riaditeľa, ktoré tu bol tiež prítomný, je doba návratnosti plánovaná na 8-10 rokov. Produkty ako papier, biomateriály, energia, chemikálie a hnojivá a posledné zvyšky ešte na bioplyn. Na obnoviteľné zdroje a energiu dala fínska vláda určité podpory (bez špecifík).

Enrique Valero - služby sektora pre vidiek. Vo väčšine krajín je toto prepojenie veľmi malé, a to aj v oblasti poľnohospodárstva aj lesov. Tam sa deje hlavne na úrovni služieb a servisov. Otázka udržateľnosti je tu položená inak ako pri poľnohospodárstve. Dnes je tu síce nová stratégia pre lesy, ktorá je jednak ekologická a jednak multifunkčná, ale nie je z nej jasné, ktorá činnosť je dôležitejšia.

Ekosystémy: ochrana pôdy, kvalita vody, biodiverzita, regulátor klímy, skladovanie uhlíka, krajina.

Sociálne a kultúrne príspevky sektora: rekreácia, vonkajšie aktivity, zdravie, rezervácie, lov, rybolov.

Ekonomické zdroje: zamestnanosť (priama a nepriama), drevo ako surovina, spracovanie, turistika a skladovanie CO2, bio-hospodárstva.

Nebezpečenstvo pre sektor: opúšťanie činnosti, prírodné katastrofy, požiare, malá kapitalizácia, slabé riadenie lesov, slabá mobilizácia zdrojov, financovanie, odpojenie vidieka od miest.

Riešením ako to prekonať je lepšie prepojenie investícií a envirnomentálne služby v rámci RV, Európske inovačné partnerstvo.

Rozvoj a výskum - ten sa doteraz v sektore prejavoval len sporadicky a navyše ešte nie je ani riešený dôkladne problém rozvoja produkcie energie a jej rozdelenie na obnoviteľné zdroje a fosílnu energiu.

Banhard Wolfslehner z EFI tu predniesol príspevok Výskum a inovácie. V úvode povedal, že by si sektor mal vziať príklad z USA, kde väčšina nových myšlienok začala v garážach, čo síce nie je pre sektor typické, ale že by sa nemalo čakať až sem dôjdu vonkajšie podnety. Rozvoj a výskum sa sektoru lesov skôr vyhýbali, nebol tu ani vnútorný záujem, skôr tradičné produkty. Malý vlastníci nemajú tiež veľký záujem na novinkách, sú investične náročné. Veľké lesné podniky, ktoré spravujú nad 1000 ha už majú ďaleko väčší ekonomický záujem na komplexnom využití všetkých zdrojov a služieb. Ale EÚ chýba aj inovačná politika pre lesy, chýbajú stimuly a koordinácie. Sektor nie je nikde prepojený ani na národný inovačný systém. Sústreďuje sa príliš na tradičné produkty a služby.

FP-7 ARANGE multifunkčné horsko-lesné riadiace projekty: pripravený pre 5 SME a celkom sústreďuje 80 podnikov v siedmich EÚ oblastiach.

FP-7 Star Tree - pre iné produkty než drevo.

9 SME., 130 podnikov celkom v 13 oblastiach EÚ - najprv prehľady produktov a trhov, vrátane prístupu na trh.

Inovácie - potreba rozhýbať systémy na vidieku, zabezpečiť lepšiu spoluprácu a prepojenie, zlepšiť celkovú politiku, výskum a rozvoj, prístup k informáciám a zdrojom.

Je nutné prinútiť politikov, aby sa tu viac konkrétne angažovali a nezostávali len pri proklamácií. Jednou z posledných otázok tu bolo akú cenu dať za služby lesov, kto ich určí a aké kompenzácie tu budú navrhnuté.

Pre Španielov sa väčšina prostriedkov na inovácie uplatňuje na likvidáciu škôd z požiarov, ktoré by mali byť hradené z Riadenie rizík.

 

Závery:

 • v mnohých krajinách sa vykonáva zber húb cez platené kvóty a len v určitých dňoch a v určitom množstve
 • v EÚ je teraz 75 rôznych programov pre vodu, pred 10 rokmi ich bolo len 10
 • lesná politika EÚ je nevýrazná a zatiaľ nie je vidieť ani žiadny veľký obrat k lepšiemu využitiu potenciálu
 • rozvoj a výskum - ten sa doteraz v sektore prejavoval len sporadicky a navyše ešte nie je ani riešený dôkladne problém rozvoja produkcie energie a jej rozdelenie na obnoviteľné zdroje a fosílnu energiu
 • veľké lesné podniky, ktoré spravujú nad 1000 ha už majú ďaleko väčší ekonomický záujem na komplexnom využití všetkých zdrojov a služieb

 

Pracovná skupina civilného dialógu kvety, ornamentálne rastliny, olivy a alkohol 9.10.

 

Posledné rozdelenie miest a organizovanie pracovných stretnutí, pred týmito výbormi, bolo hlavnou témou na začiatok schôdze.

Po tomto úvode sa prešlo k otázke voľby nového predsedu a jeho dvoch zástupcov, keďže doteraz bol len jeden.

Trh EÚ s kvetmi a okrasnými rastlinami:

Dánsko mierne zlepšenie, ale stále ešte nedosahuje predkrízovú úroveň.

Portugalsko: kríza situáciu nijako nezlepšila, zmizlo viacero malých podnikov, z tých čo zostali, kombinujú rôzne formy produkcie väčšinou ruže a rastliny. Krajina má oproti susednému Španielsku miernu výhodu v nižšej DPH.

Taliansko: recesia, spotreba klesla, trh stagnuje a všetko zavŕšilo tohtoročné zlé počasie v priebehu celého roka. Vyhliadky sú zlé, produkcia klesá, sektor neobnovuje.

Európsky trh je plný (nadprodukcia kvôli kríze a chýba odbyt) a EÚ nemôže konkurovať cenám z Afriky a J. Ameriky. Je potrebné mať novú politiku EÚ pre rezané kvety aby sektor v EÚ vôbec prežil.

Španielsko: finančné problémy, sektor je už 7 rokov v kríze, nie sú peniaze ani na účasť na schôdzach v Bruseli. Kritika domácich - vysoké sadzby DPH. Export stúpol o 5% ale len u stromčekov, inde poklesol. Domáca spotreba je veľmi slabá.

Poľsko: produkcia rástla až od polovice roka, teraz stagnuje. Zmeny sortimentu prechod od rezaných kvetov k ornamentálnym. Rastie sektor množenia a reprodukcie. Holandsko zvyšuje tento rok dosť silno vývoz do Poľska, sú tu iné cesty na obchádzanie embarga?

Belgicko: rastliny dobré, kvety klesali až do polovice roka, teraz sa to vyrovnalo. Celková spotreba 367 mil. €, čo je o 5% menej ako vlani. Brusel + 2%, flámska časť tiež + 2%, valónska -4,5%.

Export klesol o 2-3%, najväčší prepad vo Francúzsku (kde, ako sa zdá Belgicko nahrádza Holandsko).

Francúzsko: veľmi zlá situácia, len v priebehu leta došlo k miernemu zlepšeniu. Problémy so zmenami foriem produkcie. Predtým bola obnova u izbových rastlín na jeseň, teraz sa tak deje na jar.

Holandsko: export vzrástol podľa posledných štatistík o takmer 7% do Francúzska, nemajú vysvetlenie pre zmenu (Belgicko?).

Rakúsko: malá produkcia, ale aj malý dopyt po rezaných kvetoch, produkcia pre slávnosti a kostoly prestala fungovať. Ľudia nahrádzajú aj kvety na záhradách zeleninou.

Nemecko: tento rok vcelku dobrý ale stále za priemerom posledných 5 rokov. Krajina očakáva opäť veľký export vianočných stromčekov. U rezaných kvetov vzrástla produkcia aj predaj, ceny ostali rovnaké. U ornamentálnych rastlín klesol objem, čo je opačná tendencia ako vo väčšine ostatných krajín. Veľké rozdiely medzi regiónmi, západ funguje podobne ako Holandsko, na juhu je väčší priamy predaj a východ je všeobecne slabší. Stabilný je predaj do Rakúska.

Spojené kráľovstvo VB: dobrá jar, predaj mierne nad priemerom, v lete došlo k spomaleniu, celkovo veľmi dobrý rok 2014, nárast produkcie stromčekov a zvýšil sa počet škôlok.

Svet: rezané kvety: až 20% zníženie cien, objemy zostali rovnaké, ale opcie klesli o 7-10%.

Dohody: Keňa, začiatok roka dobrý, ale od konca jari blokované, EÚ zvýšila clá o 8,5% kvôli neplneniu podmienok.

Nórsko: rokovania s krajinami voľného obchodu, téma pre jeseň - clá pri ornamentálnych rastlinách rástli.

Reforma EÚ pre množiace materiály.

C / C tu odoslala list s pripomienkami generálnej riaditeľke DG Sanco, Testori-COGGI v ktorom žiada zachovanie základov súčasnej legislatívy, ako registrácia druhov, certifikácia osív a rozsah európskeho katalógu. Vďaka certifikácii, každá zásielka prejde pred sejbou špeciálnymi kontrolami, kde sa skúma fyzická a hygienická kvalita druhov a ich čistota. Certifikácia tu pôsobí ako poistenie pre farmárov a zaručuje kvalitné a zdravé osivá.

Zdravie rastlín - EP skončil 1. čítania, a Rada má tento bod na jesenných rokovaniach. Sú obavy, že prerokovanie neskončí do konca roka. Problémom je tu debata, či má mať EÚ otvorený alebo uzavretý systém. Za C / C bola odovzdaná spoločná pozícia, ale postupom času sa celý rad krajín rozhodol požiadať o novú revíziu. To sa stalo predovšetkým kvôli pomalým reakciám na sťažnosti pri dovozoch (čierne škvrny na ovocí z J.Afriky).

Systém DPH u kvetín a rastlín. Celkový prehľad.

Krajina štandardné DPH ornamentálne rastliny

Rakúsko 20% 10%

Belgicko 21% 6%

Dánsko 25% 25%

Nemecko 19% 7%

Fínsko 24% 24%

Francúzsko 20% 10%

Taliansko 22% 10%

Holandsko 21% 6%

Španielsko 21% 21%

Švédsko 25% 25%

V jeho závere tu boli ešte prerokované pripomienky ENA k regulácii u množiacich materiálov.

Úplná zhoda v požiadavke, že by v celej EÚ mali platiť rovnaké pravidlá a regulácie. Ale iná je situácia u sektorov, tam sa musia pravidlá líšiť u potravinárskych a ostatných produktov. Použitie produktov by tu malo byť vodiacim meradlom. Na schôdzi boli tiež predložené prehľady produkcie, použitých plôch pôdy a obchod. Tieto prehľady je možné nájsť v sekcii Kvety.

 

Závery:

 • pretrvávajú problémy s novou organizáciu skupín civilného dialógu na EK
 • Európsky trh je plný (nadprodukcia kvôli kríze a chýba odbyt) a EÚ nemôže konkurovať cenám z Afriky a J. Ameriky.

 

Pracovná skupina, ktorá mala na programe reakcie štyroch sektorov na ruský zákaz dovozu potravín, 10.10.

 

Prvou témou bola situácia v sektore mlieka, referát tu mal predseda pracovnej skupiny pre mlieko Raymond.

Mlieko: za rok 2013 išlo z EÚ 13% objemu do Ruska (export). Syry (257 000 t za 2013) tj. 33% všetkých EÚ vývozov. U masla to bolo 37 000 t (28% EÚ exportu) a mliečne produkty z EÚ predstavovali 37,4% celkových ruských dovozov.

Pre rok 2014 (prvých 7 mesiacov) boli mliečne dodávky o 5,4% vyššie ako v 2013. Nemecko, Holandsko, Poľsko, Dánsko, Rakúsko, Írsko, Cyprus a Luxemburg prekročili kvóty. Zatiaľ bol prepočet na super-levy 409 m €. Vedľa EÚ zvýšil produkciu tiež Nový Zéland o 11,5%. Austrália o 1,5% a USA o 1,7%.

Verejná intervencia od počiatku ruského embarga:

Maslo a sušené odstredené mlieko 0 ton

Súkromné skladovanie maslo 11 823 ton

Súkromné skladovanie SMP 5 617 ton

Privátne skladovanie syrov 100 803 ton

Všetci výrobcovia, ktorí čelia silnému poklesu cien, vyšším nákladom a tiež pokuty za nadprodukciu majú problémy s platením.

Všetky krajiny, ktoré prekročili kvóty a čelia pokutám za nadprodukciu chcú od Komisie, aby tento vplyv zmiernila, poprípade rozdelila úhradu na niekoľko rokov. Mnoho krajín na čele s Belgickom chce obnovenie exportných podpôr, ostatné krajiny WTO s nimi stále počítajú, EÚ na svojom sľube trvá. Aj keď obchodné rokovania WTO boli prerušené a nevie sa kedy budú obnovené.

Z prítomných krajín sa jediné Nemecko zatiaľ nepripojilo k týmto požiadavkám, ceny sú tu podľa ich zástupcu okolo 35 centov, vyhliadky do konca roka okolo 30 centov za liter.

Všetci si myslia, že pokuta za nadprodukciu by mala byť v čase krízy zrušená. Ceny EÚ sú teraz veľmi konkurenčné, malo by to pomôcť v exporte. Export by sa mal sústrediť predovšetkým na krajiny, ktoré nahrádzajú EÚ v exporte do Ruska (Argentína, Brazília). Pri skladovaní syrov má EÚ problémy, skladovanie je drahé a chýbajú dostatočné kapacity. Všetky navrhované opatrenia (skladovanie, promócie, intervencie a reštitúcie) neriešia nijako rýchlo súčasnú situáciu.

Bravčové: EÚ produkuje ročne 22,3 milión ton bravčového, sebestačnosť na 110%. Trh je v dôsledku bojkotu Ruska od začiatku roka v poklese, normálne exportuje EÚ do Ruska ročne 800 000 ton. Hlavné exportné krajiny sú Nemecko, Dánsko, Španielsko, Francúzsko, Holandsko a Poľsko, ktoré predstavujú vyše 80% EÚ exportu bravčového. Najväčší problém tu robí vysoký objem nízko hodnotených produktov, ktorých ruský trh v normálnej dobe absorboval cez 350 000 ton. Je potrebné nájsť alternatívne trhy ako Čile, Mexiko, Brazília. Zvýšiť podpory pre sektor. Koordinácia EÚ exportu do nových krajín, predovšetkým v Južnej Amerike, Indii.

Promócie: povoliť prevody promočných programov, ktoré boli určené pre ruský trh, do iných krajín. Urýchliť schvaľovanie promočných programov. Schváliť spolufinancovanie propagácie všetkého bravčového mäsa, podobne ako to bolo urobené pri baranine. Zvýšiť EÚ spolufinancovanie z 50% na 85%. Zvýšiť celkový počet žiadostí. Prispôsobiť administratívne procedúry k obchodným príležitostiam. Kritika rokovaní Komisie. Tu otvorila WTO panel na odstránenie zákazu.

Ovocie a zelenina. Rusko dováža z EÚ tretinu všetkého ovocia a zeleniny (34%). Ovocie predstavuje 1,225 € a zelenina viac ako 734m €. Export do Ruska vzrástol medzi 2011 a 2013 podstatne u všetkých druhov ovocia a zeleniny. Najväčšími exportérmi do Ruska je Poľsko, Belgicko, Litva a Španielsko. Samotné Poľsko tu predstavuje 41% všetkých exportov ostatné 3 krajiny medzi 10 až 13%. U zeleniny je najväčším vývozcom Holandsko, nasledované Poľskom. Čísla, ktoré sú uvádzané za jednotlivé krajiny nezodpovedajú skutočnosti, pretože tu nie je zahrnutý vnútorný obchod krajín EÚ, kde veľmi často dochádza k re-exportu. Litva prakticky neprodukuje žiadne ovocie, ale predstavuje veľmi aktívnu tranzitnú ekonomiku.

Ceny u ovocia naďalej klesajú od začiatku augusta, u zeleniny je situácia podobná.

Copa-Cogeca žiada Komisiu, aby pripravila plán na riešenie v nasledujúcich oblastiach:

- Retroaktívne uplatniť Reguláciu 1031/2014 pre mesiac september.

- Pre niektoré druhy ovocia začať program likvidácie stromčekov

- Umožniť tretí balík mimoriadnych opatrení v rámci jednotnej organizácie trhu až do skončenia embarga

- Umožniť všetkým organizáciám výrobcov a asociáciám vykonávať čl. 222 minimálne ďalších 6 mesiacov (odstránenie produktov z trhu).

- Povoliť štátnu pomoc pre poistenie exportných úverov

- Urýchliť vykonávanie regulácie o propagácii do tretích krajín a pridať sem opatrenia pre spracované ovocie a zeleninu

- Komisia by mala koordinovať všetky aktivity týkajúce sa zdravia bezpečnosti u produktov z tretích krajín

- Zvýšiť rozpočet pre školské ovocie, pre tie krajiny, ktoré už vyčerpali tohtoročný alokáciu.

Tu bola veľká diskusia okolo výplat v krajinách, kde nie sú dobre organizované organizácie výrobcov, v mnohých krajinách je ich menej registrovaných než 50%. Zatiaľ pravidlá hovoria, že všetky platby musia ísť cez organizácie výrobcov.

Hovädzie. Situácia tu nie je natoľko kritická, ako v ostatných sektoroch. Export do Ruska je obyčajne najväčší v októbri a novembri, kedy odchádza viac ako 25% objemu. Zostáva problém krajín okolo Stredozemného mora (Bluetongue) do celej Severnej Afriky. Snaha o znovuotvorenie tureckého trhu. Potreba dokončiť rokovania s USA o medzinárodných štandardoch u BSE a to by umožnilo prístup na trh USA. Komisia tu zatiaľ neurobila nič, len pokračuje v monitorovaní hovädzieho a teľacieho.

EÚ rozpočet pre intervenciu 2014 na poľnohospodárskych trhoch je 2,233 miliónov €. Do konca júna bolo vyčerpaných 54%. Krízová rezerva predstavuje 424,5 €.

Pre 2015 je sem umiestnených 2,404 miliónov € a krízová rezerva je 433 miliónov €.

 

Závery:

 • Poľsko a pobaltské krajiny, ktorých sa ruské embargo týka najviac, požadujú čo najrýchlejšiu reakciu
 • Všetci výrobcovia, ktorí čelia silnému poklesu cien, vyšším nákladom a tiež pokutám za nadprodukciu majú problémy s platením
 • Všetky krajiny, ktoré prekročili kvóty a čelia pokutám za nadprodukciu chcú od Komisie, aby tento vplyv zmiernila, poprípade rozdelila úhradu na niekoľko rokov
 •  Export by sa mal sústrediť predovšetkým na krajiny, ktoré nahrádzajú EÚ v exporte do Ruska
 • Pri skladovaní syrov má EÚ problémy, skladovanie je drahé a chýbajú dostatočné kapacity
 • Ceny u ovocia naďalej klesajú od začiatku augusta, u zeleniny je situácia podobná.

 

Pracovná skupina Obilie, olejniny a proteínové plodiny 14.10.

 


Schôdzu riadil Max Schulman, predseda skupiny obilie.

Bol urobený prehľad štruktúr nového usporiadania skupín Sociálneho dialógu (ďalej SD), kde sú ciele dnes podstatne iné ako predtým v poradných skupinách. Je veľmi dôležité kto bude mať vedenie týchto skupín, pretože bude do veľkej miery určovať program rokovania. Pre SD plodiny na ornej pôde bude za rok celkom 10 celodenných rokovaní, kde podľa terajšieho rozvrhu by sa dopoludnie malo venovať horizontálnym otázkam a popoludní by sa mali rozoberať otázky sektora. C / C tu má 14 miest (predtým 28). Priority pre účasť:

- experti

- prístup celej delegácie C / C - konzultácie o pozíciách C / C musia mať lepší základ ako doteraz (odporúčanie tu dajú ad hoc pracovných skupín o pracovných metódach a štruktúrach CC

- riešenie pozície Rumunska (nezaplatilo príspevky).

Počíta sa, že obilie a olejniny budú v rámci SD mať 4 schôdze do roka. 1. má byť v marci celodenné, druhá delená na obilie a sušené krmivo (koncom júna), Tretia obilie a semená pravdepodobne v novembri s vyhliadkou na budúcu sezónu. A jedno mimoriadne zasadanie. Obilniny, olejniny a špeciálne plodiny. Otázkou je, či nebude tiež skupina pre komodity potravinové a ostatné (vlákna). Prezidenti všetkých pracovných skupín (rovnaké ako doteraz) sa stretnú minimálne 1x do roka. Pre živočíšnu výrobu prácu komplikujú NGO, ktoré neustále pretláčajú utlmenie produkcie mäsa. Pripomienky zástupcov na rokovania skupiny CD.
Švédsko: zlá organizácia, nepriehľadné, chýba kolektívny prístup.
Nemecko: obsah schôdze slabý, nepripravenosť, málo expertov, chýba presné prehľady produkcie.
Španielsko: slabí zástupcovia Komisie, C / C musia mať vždy pred rokovaní prípravné stretnutia. ASAJA pošle protestný list na Komisiu, chýbali experti ako zo strany DG Agri, tak DG Sanco (minor uses).

UK: sklamanie, je to devalvácia rokovania

Poľsko: Komisia posiela nekompetentné ľudí, aj tu bol rad miest neobsadených zo strany NGO.
Taliansko: na schôdzi sa prejednávali sociálne otázky, nie produkcia, chaotická schôdza.
Francúzsko: Vedúci pracovnej skupiny olejniny, Tuber povedal, že Komisia obmedzuje čoraz viac rozsah rokovaní a skupine chýba akákoľvek výkonnosť. C / C musí mať tiež jednotnú reprezentáciu.
Baltské krajiny: nemajú nikoho v tomto výbore.

Ako ďalší bod tu bol problém skladovania a prehľad za jednotlivé ČŠ. Prehľad tu urobil zástupca Rabobank- Aký je celkový obraz skladovania v sektore.
EÚ 28 - veľké rozdiely, najlepšie pripravená je oblasť Severo-západ (prístavy).
Vývoz dosiahol za posledných 5 rokov vrchol (FR, a De). Možnosti veľmi často závisia od aktuálnych prostriedkov skladovania. Obchod tu počíta s rotáciou 10x do roka. Chýbajú  presné údaje, aké množstvo sa spotrebovalo na domácom trhu (krmivá, nie sú prehľady      spotreby na farmách), závislosť na živočíšnej produkcii. Sú prehľady kapacity mlynov a lisovní olejov.

Najväčšie skladovacie kapacity má Nemecko, nasledované Španielskom a Francúzskom (tá má najväčšie možnosti ďalšieho rozšírenia). Nie sú dostatočne presné údaje o prepojení regiónov a aktuálne výsledky intenzity produkcie (východ EÚ 4t pšenica, západ 8t).
V diskusii sa ukázalo, že predovšetkým v kapacitách prístavov a vnútrozemských silách nie je dostatočne ucelený prehľad. Privátne firmy nechcú zverejňovať údaje (konkurencie). V Belgicku udáva ministerstvo obchodu minimálnu kapacitu 8 mt. V Nemecku chýbajú prehľady o kapacitách družstiev, ktoré zisťuje väčšinovo skladovacie kapacity.

Taliansky zástupca hovorí, že majú veľmi dobrý národný prehľad. Írsko má tiež dobrý prehľad - všetky sklady sú v poisťovacom systéme - údaje sú dostupné.

Ako sú skladovacie kapacity ovplyvnené vnútorným obchodom EÚ (FR a Šp).

Francúzsky zástupca pochybuje o správnosti údajov Rabobank, pre nich je dôležité vedieť aké sú tendencie, aká politika sa pripravuje, skôr než presné čísla.
Hnojivá v EÚ.

Zástupca asociáciou producentov hnojív začal svoj prejav hodnotením vplyvu krízy s Ruskom. Farmárom chýbajú spoľahlivé výhľady a informácie. Aké je tu riadenie rizík?
Írsko robí výhľady na 2-3 roky, spotreba hnojív je vysoká. Otázkou tu bolo aj či sa dá Rusko nahradiť Ukrajinou. Ukrajina má však veľkú domácu spotrebu. Španieli žiadajú Komisiu aby urobila dopadovú štúdiu (IA) ruského embarga vo všetkých dôsledkoch a sektoroch.
Celá EÚ svojou produkciou môže nahradiť Rusko, ale chýba úvaha, aké to prinesie dodatočné náklady a či sa táto kapacita dá plne využiť. Podľa Talianov každé zníženie dovozu z Ruska povedie k zvýšeniu cien hnojív na EÚ trhu. EÚ by mala uvažovať o zmenách v daňovej a colnej politike. V každej krajine je situácia iná, vo väčšine kontroluje trh len pár spoločností (v UK nórskej), teraz s nástupom krízy sa situácia veľmi podstatne menia a na trh prichádzajú noví hráči - odhady tu chýba). Ďalším bodom by tu mala byť úvaha SPP a spotreba hnojív. Nové pravidlá tlačí na zníženie ich spotreby a tiež na obmedzenie použitia PPP.
Spotreba a recyklácia. Aká je tu výkonnosť? Recyklujú sa predovšetkým vysoko kvalitné materiály, menej kvalitné prakticky vôbec.

Otázkou je, tu budú mať budúcu hnojivá rovnakú kvalitu, ovplyvní to direktíva "Čistý vzduch". V skupine chýba aj seriózne analýza o probléme rastu cien hnojív, zdanlivo tu chýbajú súvislosti is cenami plynu a ropy.

Po tomto bode tu bola diskusia o príprave agendy pre nasledujúcu schôdzu.
Sem bol zaradený plán osevu, dopadová štúdia "ozeleňovania", prehľady skladov, emisie a hnojivá, rovnováha proteínov, GMO, IA nikotinoidy, MU (minor uses).
 

 

Závery:

 • nová organizácia skupín civilného dialógu spôsobuje problémy takmer vo všetkých tematických oblastiach
 • ruské embargo spôsobuje v sektore značné problémy a riešenie na úrovni EÚ stale chýba


 

Pracovná skupina Krmivá 16.10.

 

Väčšina krajín má rekordnú úrodu, ale kvalita je prakticky všade horšia ako sa očakávalo, v dôsledku veľmi premenlivého počasia v auguste a dažďov v septembri.
Francúzi hlásia, že tretina úrody má len kŕmnu kvalitu, len kukurica je dobrá.
UK - rekordná úroda, zlé ceny, tiež väčšinou len kŕmna kvalita.

Nemecko: rekordná úroda 52mt u pšenice a jačmeňa, tiež tam je kvalita slabšia. Pri kukurici sa očakávajú veľmi dobré výsledky, ceny klesli prakticky všade. Pôvodne bol oznámený obsah bielkovín s 13%, ale neskôr toto číslo laboratória znížili na 12%.

Rakúsko - rovnaké ako Nemecko.

Situácia u krmív s liekmi. Publikácie 10. septembra s novým návrhom ako upraviť direktívu 90/167 - snaha po harmonizácii pravidiel, a do úpravy zahrnúť aj technický pokrok od prvého vyhlásenia.
Regulácia: produkcia, umiestnenie na trh a používanie krmív s liekmi + prevencia.
Preventívne použitie nie je teraz dovolené - to vyvoláva stále diskusiu, pretože v rade prípadov, ako boj s parazitmi, je to jediný ekonomicky udržateľný model.
Interpretácia nových definícií:

Najprv miešanie jedného alebo viacerých liekov do krmiva, alebo 1 lieku do viacerých krmív.
Premix - je to považované za sprostredkujúci produkt?

- Medicated feed - krmivá s liekmi

- Intermediary produkts - spájajúce – sprostredkujúce produkty

- Aktívne substancie

- Non-target feed - ostatné krmivá

- Carry-over - zvyšky predchádzajúcej produkcie

- Feed business operators - operátori v sektore

- distribúcia

- Mobilné mixéry

- Miešanie na farme

Nové podmienky pre čistiace programy (vylúčiť kríženú kontamináciu, vrátane zvyškov detergentov. Kvalifikácia personál - buď veterinár, alebo lekárnik.

Vo všetkých opýtaných ČŠ sú zavedené pravidlá dobrej praxe pre výrobu, na EÚ úrovni táto regulácia silne viazne.

Aká je, či má byť minimálna skladovacia doba pre krmivá s liekmi? Držanie a evidencia údajov:Výroba, skladovanie, doprava, dodávatelia, odberatelia, osoby zodpovedné.
Očakáva sa ešte rokovanie v  EP a v Rade, predpokladá sa, že tu budú ďalšie dodatky.
Niektoré pravidlá produkcie odmieta, sú veľmi ťažko realizovateľné. Malo by tu byť pragmatickejšie riešenie. Podnety od farmárov - do výroby - k dodávateľom jednotlivých zložiek.
Komisia dáva návrh na zjednotenie množstva liečiv do 2kg na tonu krmiva. Teraz majú krajiny možnosť použiť až 5kg (FR), čo zvyšuje riziká.

Homogenita - aká kritériá existujú v ČŠ (mnohé z nich nemajú žiadne). Všetko súvisí s mixovacia technológiou, má sa riešiť cez delegované akty (DA). Skupina žiada, aby sa tieto úpravy urobili len podľa pravidiel dobrej praxe - tie sú dostatočné.
K pravidlám označenie a balenie neboli pripomienky, len sa žiada o vysvetlenie pochodov pri veľko-objemových zásielkách.

Predpisy - recepty: Komisia tu chce mať len jeden termín platnosti 21 dní, väčšina si myslí, že je to príliš málo, v prípadoch dlhších výrobného cyklu sa musí žiadať 2x a to prináša so sebou ďalšie náklady na veterinára (opakovaný predpis).
Schvaľovanie producentov - zodpovedajúcimi úrady - bez pripomienok. Rozhodnutie ponechané na ČŠ.

Veterinárne lieky. Zodpovedné užívanie liekov a antimicróbna rezistencia.
Začiatkom decembra je pripravená konferencia a vytvorenie platformy. Nemení sa tu štruktúra povolenie liekov, jednak EÚ, jednak ČŠ. Nové produkty môžu byť povolené vo viacerých krajinách, problém je, že nie sú všade rovnako dostupné (rozdiely v národnom povolení).
Homeopatia pre zvieratá - nie je považované za liek.

Kódex dobrej praxe - pre zloženie krmív

Veľké sklamanie s dĺžkou rokovaní o tejto otázke - viac ako 5 rokov. Je to vôbec potrebné?
Členské krajiny (väčšina) pripravila sprievodcu dobrých praktík, krajiny boli rýchlejšie ako Komisia, ktorá všetko zaspala. Rozhodnutia na schôdzi - dať možnosť pre ešte jeden, posledný pokus o dokončenie, inak zamietnuť.

REFIT - celá informácia bude v Agriinfo, týka sa smernice 178/2002, Politicky všeobecný zákon o potravinách (general food law). Po hodnotení sa uvažuje o ďalšej možnej revízii, ale chýbajú konkrétne kroky. Riadiť bezpečnosť potravy a krmív, riadenie rizík a v rovnakej dobe sa sem ešte pripojil bod na vyhodnotenie "podvodov".

Konečná správa má byť v máji budúceho roka.

Oficiálne kontroly, rokovania v EP a v Rade.

Stav v EP od apríla 2014, kedy bolo prvé čítanie. Raporter nebol v májových voľbách znovu zvolený a podobne dopadla aj hodnotiaca komisia. Teraz sa stále čaká na nového raportéra a novú komisiu hodnotenia, môže to dopadnúť tak, že sa bude pokračovať bez zmien v ďalšom schvaľovania, alebo sa urobí nový raport. Rada tu chce znížiť celkový počet DA (delegované akty) a ďalšie boľavým miestom je diskusia o výške poplatkov. Tam sú medzi ČŠ najväčšie rozdiely v prístupe. Dve ďalšie stretnutia sú pripravené na november a 2 na začiatok decembra. Ale ani tu nie je isté, či dôjde k nejakej dohode.
Monitorovanie dioxínov.

DG Sanco požiadal o podrobný zber dát u olejov, tukov a spracovaných výrobkov, v ktorých sú obsiahnuté. Sektory sa majú rozdeliť na nízko-rizikové a rizikové a podľa toho by mal vyzerať počet kontrol. Do katalógu krmív by malo byť zahrnuté, ktoré z nich majú byť testované.
Označenie aditív v reťazci krmív - téma je rozpracované od decembra 2012, vlani bolo doplnené zoznamom. 20/11 bude usporiadaný spoločne s FAFANA seminár.
EFSA - platforma spoločná, kde je členom aj C / C. Na posledných 2 stretnutiach sa prejednávali "konfliktné záujmy", či nemajú členovia prepojenie na konkrétne podniky či výskumnú činnosť.
FVO C / C sa tu vyjadrila k potrebám tréningu u HACCP. Pripomienky tu boli predovšetkým k nejasnostiam u celej rady zverejnených konceptov. To sa má doriešiť na nasledujúcej schôdzi, začiatkom 2015.

U riešenie otázok mrhania potravinami - nič nové, len sa stále diskutuje o možnostiach využitia živočíšnych proteínov. Doterajší Komisia bola k tejto otázke vlažná, od novej sa očakáva aktívnejší prístup.

 

Závery:

 • Väčšina krajín má rekordnú úrodu, ale kvalita je prakticky všade horšia ako sa očakávalo, v dôsledku veľmi premenlivého počasia v auguste a dažďov v septembri.
 • Vo všetkých opýtaných ČŠ sú zavedené pravidlá dobrej praxe pre výrobu, na EÚ úrovni táto regulácia silne viazne.

 


Pracovná skupina Víno 17.10.

 

Mimoriadna schôdza bez následného rokovania skupiny Civilný dialóg. Predseda Thierry Coste v úvode povedal, že okrem prípravy voľby nového vedenia skupiny, treba sa zjednotiť v postupe a hľadať kandidátov, ktorí budú viac hájiť EÚ prístup než národné. Sektor vína je hodnotovo na 3. až 4. mieste v európskom poľnohospodárstve, čo dokazuje stále jeho veľkú dôležitosť pre viacero oblastí. V hľadaní nového vedenia prevláda požiadavka, aby bol buď z talianskych alebo španielskych zástupcov. Voľba prebehne v novembri.

Úroda a trh:

Francúzsko: úroda priemerná, slabšia kvalita,, Konečná produkcie menej ako 45 m hl. Dosahuje sa tento rok o niečo vyššie hodnoty. Export klesol hodnotovo o 3%. Na kvalitu mali veľký vplyv výkyvy počasia, na juhu sucho do zberu, potom veľké dažde, ktoré juhozápad Francúzska trápia do dnešných dní. Severovýchod (Champagne a Alsasko) mali podmienky obrátené. Burgundsko hlásilo veľké škody z opakovaných krupobitie.
Španielsko: úroda priemerná, posledné odhady sú ešte nižšie (celkom - 30% proti rekordu vlani). Obchod, krajina zaznamenala podstatné zvýšenie obchodu hlavne do Francúzska
a do Nemecka. V prvej polovici roka vzrástol export do Ruska 3x. 50% objemov je v kontajneroch. Ceny stabilné u PGI, inde klesli o 25%. Španielsko má teraz 33 m hl zásob.
Portugalsko: veľmi dobré počasie, ale zatiaľ nie sú štatistické údaje aktualizované. Znížila sa domáca spotreba, zvýšil sa export (US a Rusko). V kvalite sú veľké geografické rozdiely.
Maďarsko: dobrý výhľad aj keď konečný výsledok je o niečo menšia ako sa predpokladalo. Ceny stabilné. Úroda a kvalita u Tokaja - vynikajúce.

Taliansko: dosť komplikovaná situácia, dažďa, úroda -15% oproti minuloročnej. Sever -17%, juh -25% len stred Talianska je pozitívny. Slabý obsah cukru (viac ako 5% sa doslazuje). Veľké sanitárne problémy. Úroda celkom 41 m hl, ceny vyššie ako priemer, ale tlak je hlavne z lacných dovozov.

Export vlani rástol, tento rok klesol, ale je zase lepší hodnotovo. U zásob chýbajú oficiálne odhady.

Česká republika a podobne Slovensko a tiež Rakúsko mali problémy s dažďami v čase zberu, málo cukru, veľká časť úrody vo všetkých troch krajinách zničená. Snaha robiť výberovú úrodu - vysoké náklady a viacero chorôb.

Nemecko: Vyhliadky boli veľké a dobré, ale výsledok je sklamaním, fytosanitárne problémy. Veľké regionálne rozdiely, ale celkovo nebola situácia vyložene dramatická nakoniec aj obsah cukru bol slušný. Náročný rok, do sektoru sa priebehu posledných rokov veľa investovalo, ale nikto si nevie poradiť s veľkými výkyvmi počasia, a médiá v tom hľadajú len senzácie. Chýba EÚ plán na riešenie krízy a problémy nedostatku prípravkov na ochranu rastlín. Coste v závere vyhodnotil situáciu ako veľmi komplikovanú, za dobu svojho predsedníctva (10 rokov) nebola ani jedna oblasť EÚ bez problémov výkyvov počasia a katastrof. EÚ zakazuje základné prostriedky na ochranu pred škodcami, ktoré nie sú drahé, ale sú výkonné, oproti novým, drahším as výkonnosťou, ktorá je diskutabilná.
Rusko: môže sa embargo dotknúť tiež vína? Nie je vylúčené. Rusko doviezlo vlani cez 5 m hl vína z EÚ, hodnotovo je to menej než do UK alebo USA.

Francúzsko: vykazuje vývoz menšie ako Bulharsko. Najviac sú v obchode udávané: Litva, Taliansko, Nemecko a Španielsko.

Práva na výsadbu: Delegované akty (DA). C / C odoslala v júli list, nasledovala schôdza s poslancami EP, ale téma sa zatiaľ nedostala na program COMAGRI.
C / C tu potvrdzuje, že má obavy z niektorých návrhov u DA, kde je podľa vyjadrenia väčšina kritérií skôr teoretických. ČŠ nebudú aplikovať tieto kritériá, predovšetkým kvôli nadmernej byrokratickej záťaži. A ďalej sa tu hovorí, že je veľká obava, že krajiny nebudú mať k dispozícii dostatok opatrení, aby sa vyrovnali s rôznymi požiadavkami v rôznych kategóriách vína.
C / C tu víta návrh Komisie u dĺžky obdobia medzi klčovaním a novou výsadbou, ale myslí si, že by toto obdobie malo byť predmetom oficiálneho povolenia.
Víno - povinná deklarácia. Ochrana označenia víno, wine, vin.
Týka sa predovšetkým predaja vína cez internet, kde sa otvorila celá rada príležitostí, nie všetky dobré pre sektor. Globálny online trh s vínom má teraz hodnotu okolo 5 mld $ a rastie cez 30% ročne. Označenie wine a vin je veľmi dobrá ilustrácie neregulovaného internetu. Rad operátorov na internete sa snažia zabezpečiť si monopol v nových doménach, bez akejkoľvek ochrany medzinárodne uznaných práv vlastníkov u GI (geografická indikácia). Je tu veľké riziko, že výrobky s označením chianti wine, rioja wine, bordeaux wine, prídu k zákazníkom na celom svete ako falošná vína. EÚ musí podľa C / C zaistiť, aby ochrana tradičných názvov a vín bola zachovaná.

Označenie vína:

Popisy vína, podiely odrôd v zložení.

Francúzi hovoria, že tieto opisy musia vylúčiť omyly v označení, pridať pôvod v regiónoch.
Pre Talianske delegátmi je označenie odrôd na etikete problematické, podľa nich by malo slúžiť k ochrane producentov, ale na trhu sú produkty, kde je označovaný treba len druh, ktorý v obsahu predstavuje len 1%. Mala by tu všade platiť povinnosť 15% pre označený druh.
Na záver tu bol príspevok od WIM (konzumácia vína s mierou), akcie na EÚ úrovni, ktorá začala začiatkom 2012. Pridali sa k tejto iniciatíve aj krajiny ako Argentína a Čile, pozitívny vplyv informačnej kampane, s rozpočtom cez 8 m € za rok. Investície sa zatiaľ vykonávali predovšetkým na národnej úrovni: Spotreba, vzdelanie, propagácia, umiernenosť.

Jeden z najlepším programov tu má Španielsko, táto iniciatíva má veľmi dobrý vzdelávacie a informačné dopady.

Nasledujúca pravidelná schôdza skupiny má byť 25. novembra.

V popoludňajších hodinách tu bola ešte tlačová konferencia k stavu tohtoročnej úrody a predaja vína. Coste tu urobil dobrý prehľad, uviedol, že väčšina ministerstiev robí vždy príliš optimistické odhady, ktoré je potrebné niekoľkokrát opraviť, ako sa vyvíja úroda. Tohtoročný je toho veľmi dobrým príkladom, kedy sa oproti pôvodným už málo optimistickým odhadom, museli upraviť o ďalších 10% smerom nadol. Celková úroda bola tento rok len o 5% vyššia ako jedna z najmenších zberov v roku 2012. Trh vína zostáva stabilný, aj keď tu boli tlaky kvôli nižšej produkcii a tiež nižším zásobám. Coste sa tu tiež zmienil o umiestnení mladých, kde povedal, že sektor je tu viac optimistický než ostatné, mladí tu nachádzajú veľmi často nové uplatnenie a nové iniciatívy. EÚ zostáva najväčším svetovým exportérom vína a jeho ekonomická dôležitosť v sektore musí byť zachovaná aj v rámci všetkých obchodných rokovaní s USA, Čínou, Japonskom. Musí sa tiež dodržiavať ochrana GI's v rámci rokovaní ECANN (americká korporácia, ktorá dáva alokáciu domén nových mien na internete).

 

Závery:

 • Česká republika a podobne Slovensko a tiež Rakúsko mali problémy s dažďami v čase zberu, málo cukru, veľká časť úrody vo všetkých troch krajinách zničená
 • EÚ zostáva najväčším svetovým exportérom vína a jeho ekonomická dôležitosť v sektore musí byť zachovaná aj v rámci všetkých obchodných rokovaní s USA, Čínou, Japonskom.
 • EÚ musí podľa C / C zaistiť, aby ochrana tradičných názvov a vín bola zachovaná.

 

Technická skupina Cogeca metódy práce 20.10.


Mandát, ktorý má skupina od prezídia Cogeca sa po poslednej schôdzi opäť mierne rozšíril a predovšetkým diskusie okolo vnútorného fungovania Cogeca, spolupráca s Copa a znovu potvrdiť priority, ktoré Cogeca má.

Zástupcovia ČŠ mali nasledujúce pripomienky.

Portugalská zástupkyňa chce aby sa tu spresnila úloha sekretariátu a akú formu podpory majú pracovné schôdze od sekretariátu. Ďalšou otázkou je tu miera rozhodovania, rozdelenie práce medzi pracovnými skupinami, koordinačným a politickým výborom Pocc-CCC a prezídiom.

Dánska zástupkyňa chcela, aby sa viac rokovalo o politike konkurencie.
Družstvá by mali vedieť, aký vplyv budú mať v skupinách civilného dialógu.

Podobný pohľad mala zástupkyňa za francúzske družstvá.

Zástupkyňa Švédska chce mať lepšiu výkonnosť ako pracovných skupín aj prezídia, sekretariát by takisto mal pripraviť novú stratégiu lepšej spolupráce s EP. Dôraz na ekonomickú stránku diskusií.

Connors za írske družstvá chce, aby bola Cogeca podstatne atraktívnejšie pre svojich členov, predtým mala jasný obraz, ale postupne sa to zhoršilo a dnes sú rokovania veľmi závislé na výsledkoch v Copa.

Thomas za nemecké družstvá tiež hovorí, že atraktívnosť Cogeca za posledné roky klesla, mala by sa vypracovať nová platforma spolupráce s Copa a predovšetkým viac zapojiť národné organizácie. Prezídia by mali zmeniť spôsob prístupu i myslenia, vedúci národných organizácií by sa mali viac podieľať a nenechávať všetku prácu na bruselských zástupcoch.
Aj úroveň komunikácie sa musí zlepšiť, skupina by sa mala dohodnúť predovšetkým na prioritách, ako obchod (dôležitý pre družstvá) RM (riadenie rizík), štruktúry v členských krajinách.

Technické otázky WP – ako ich premeniť na politický prístup a ako definovať ich novú úlohu?
Pekka, ktorý tu pôsobí len ako koordinátor zo strany sekretaitátu, povedal, že skutočne je v posledných rokoch vidieť určitým spôsobom zmena myslenia v prístupe k organizáciám výrobcov a k družstvám. Potvrdil, že Cogeca má v posledných rokoch problém ukázať výraznejší profil, to sa výrazne zhoršilo. Pred 10- 15 rokmi organizácie výrobcov prakticky neexistovali, všetko obstarávali družstvá. Teraz je to v mnohých krajinách namiesto spolupráce považované za konkurenciu. Táto otázka by mala byť jednou z priorít pre riešenie presidia Cogeca - zmeniť obraz o družstvách.

Politický profil: úloha prezídia, politického výboru a pracovných skupín. Problémy v skupine mlieka, či olivového oleja ukázali, že dnes chýba efektívny nástroj na rýchle reakcie. Je to novou výzvou pre CCC a prezídiá. Tiež by sa mala riešiť otázka rozdielnych štruktúr organizácií výrobcov v jednotlivých krajinách. Ako ďalej pokračovať pri hlasovaní - ako zmeniť zloženie CCC, kde je teraz drvivá väčšina zástupcov z Bruselu - jasne je vidieť, že tu chýbajú experti z organizácií.

Rozhodovanie: predovšetkým zmeny pre krízové situácie, lepšia sociálna organizácia stretnutí, zástupcovia a experti sa vidia len na niekoľkých schôdzach za rok, inak nemajú čas na lepšie osobné kontakty. Pracovné skupiny by mali tvoriť technický základ. POCC a CCC by mali mať úlohu koordinátorov nie presadzovať ďalšie úpravy a devalvovať prácu expertov z pracovných skupín. Ak budú nezhody, potom je potrebné nechať na prezídiu, nech rozhodne. Pekka k tomu povedal, že väčšina praktických procedúr funguje, len sa nie vždy využívajú. Pre rýchlosť rozhodovania tu je tiež prostriedok písomných príspevkov a konzultácií.
Výrazne by sa mala zlepšiť účasť prezidentov organizácií a expertov ako na CCC, tak na prezídiu Cogeca. Vo vzťahu k iným organizáciám by sa podľa potreby mala zlepšiť spolupráca s FoodDrinkEurope, Celcaa, FEFAC a ďalšími. Sekretariát už začal s nimi rokovať o prípadných spoločných postupoch, alebo o možnosť sa deliť o miesta na schôdzach, keď nemajú dostatok expertov. Po rokovaní s Komisiou sa ukazuje, že je ochotná na tento postup pristúpiť.

Thomas to hodnotí tak, že to nepovedie k žiadnym zásadným zmenám, ale určitá úprava a aktualizácia je potrebná a to by sa malo periodicky opakovať. Riešiť otázky potravinového reťazca, organizácie výrobcov, trhové nástroje, odpoveď na ruskú krízu, špekulácie s poľnohospodárskymi komoditami výhľady trhov a ich orientácie, ale aj ochrana a doprava zvierat.
Aký bude prístup novej Komisie k obchodu, potravinovému reťazcu.
Ako pripraviť efektívne partnerstvo s inými organizáciami? Pekka tu upozornil na všeobecne negatívny postoj zo strany Via Campesina a Milk Board voči všetkým návrhom zo strany C / C.
S kým sa spájať pre riešenie otázok energií, je jasné, že politicky to nebude jednoduché.
Pracovné skupiny by nemali toľko jednať o číslach (produkcia), to všetko existuje verejne a má to každý dostupné. Je potrebné rokovať o tendenciách a perspektívach, a aké nástroje sú tu k dispozícii. Všade by sa mala zlepšiť spolupráca národných organizácií. C / C by sa nemala tiež sústreďovať len na spoluprácu s DG Agri, ale aj s inými DG vrátane podnikov, obchodu a konkurencie. Nové formy práce s inštitúciami EÚ, C / C by ich mala prehodnotiť a dať pripomienky k tomu čo je v záujme organizácií a čoho by sa mali vyvarovať.
Veľká časť iných organizácií má agendu len čiastočne porovnateľnú s C / C. Tam je treba voliť veľmi opatrný postup a všetko preskúmať.

 

Závery:

 • C-C musí prehodnotiť prerozdelenie práce a kompetencií v rámci jej jednotlivých štruktúr
 • je potrebné posilniť úlohu COGECA v rámci C-C
 • stale aktuálne zostáva riešenie priebehu komoditných pracovných skupín
 • je potrebné hľadať riešenia pre lepšie budovanie vzťahov v rámci predsedníctva

 

Pracovná skupina Šľachtenie a rozmnožovanie zvierat 21.10.


Hans-Peter Schons nechal schváliť program a zápis z poslednej schôdze a potom sa prešlo k voľbe nového vedenia skupiny. Je potrebné povedať, že táto skupina nemá žiadnu formu poradnej skupiny a tak zostane pravdepodobne aj do budúcnosti bez vplyvu zmien, ktorými prešli ostatné pracovné skupiny a ak tu k nejakým zmenám dôjde, potom to bude zrejme formou spojenia s otázkami ochrany a zdravia zvierat.

Rozoberali sa otázky spojené s revíziou zootechnickej legislatívy, časť, ktorú tu veľmi podrobne rozoberal zástupcu DG Sanco, Alf Fuessel. Okrem toho bola predstavená reakcia C / C na návrh. C / C uvítala zhrnutie základných princípov súčasnej legislatívy do jedného zákona. Konsolidácia a posilnenie pravidiel pre jednotný trh EÚ šľachtených zvierat. Pripraviť právny akt, ktorý je priamo aplikovateľný vo všetkých členských krajinách (smernica) s následnými cieľmi:

- Harmonizácia zootechnických pravidiel EÚ

- Prekonať zootechnické prekážky vyplývajúce z rôznej interpretácie národných zákonov

- Konsolidácia EÚ výberových programov

- Harmonizácia oficiálnych kontrol a zlepšiť spoluprácu kompetentných úradov.

V rámci týchto úprav tu boli stanovené nové definície pre:

Šľachtiteľské spoločnosti - ktoré sú uznané ako zodpovedajúca autorita v ČŠ.

Class - trieda - rozdelenie na hlavné sekcie podľa stanovených kritérií.

Genetické uznanie - odhad genotyp efektu u daného typu zvieraťa, ktoré sa prevádza na potomkov.
Breed - druh - znamená skupinu zvierat s dostatočným stupňom podobnosti, ktorá je považovaná za homogénnu.

Improvment programme - programy na vylepšenie:

- Definícia cieľov výberu, kritériá a populácie pre záznamy

- Výber rozmnožovania šľachtených zvierat

- Organizácia procesu zberu dát a analýz

- Zodpovedajúci systém pre genetické vyhodnotenie šľachtených zvierat

- Organizácie vybraných zvierat a ich ďalší vývoj na základe genetických výsledkov

Preservation programme - program na zachovanie populácie.

Okrem toho tu boli uvedené aj body týkajúce sa riešenia sporov – právne aktivity a ktoré úrady, prípadne kto z Komisie je zodpovedný.

V návrhu sú tiež uvedené práva šľachtiteľov.

Ďalej ako má vyzerať nová štruktúra šľachtiteľský kníh (záznamov)

Prijateľnosť šľachtenia - tu bola hlavne otázka ako regulovať genetické defekty, certifikácia.

Prílohy:

I. všeobecné podmienky pre uznanie

II. metódy medzi Interbull a ICAR

A ďalej špecifické pravidlá pre genetické hodnoty.Nový EP má túto otázku riešiť.

Breeding society - nie vo všetkých ČŠ boli spoločnosti uznané rovnakým spôsobom (v rade nebolo urobené vôbec nič). Tam zostáva problémom registrácia, kto vykonáva kontroly a kto uznáva.

Oficiálne kontroly - špecifiká novej kapitoly smernice.

Pre všetko by mali byť jednoduchšie texty, v ktorých sa každý môže ľahko orientovať (FR).
Holandský zástupca k tomu povedal, že dnes by sa mali všetci viac zaoberať kríženými druhmi crossbreed), ktorých je oveľa viac než čistokrvných (pure).
Klonovanie zvierat. Chantal Bruetschy z DG Sanco, ktorá tu túto otázku mala na starosti, povedala že tu trvajú konflikty medzi DG Agri a DG ENVIRO, predovšetkým u otázky kompetencií. Agri tu má byť vedúci, ale Enviro s tým nesúhlasí. Takže situácia je viac menej zablokovaná a čaká sa na správy z nového EP a rokovania sa obnovia na jar budúceho roka. Pretože sú a boli veľké rozdiely v prístupe ČŠ, EP bude musieť dať svoj názor na princípy klonovania. Pozícia C / C sa nezmenila. Komisia má síce pragmatický prístup, ale je tu všeobecný odpor v spoločnosti.

Elektronická identifikácia dobytka.

Komisia síce všetko prijala už v roku 2011 (Reg 1760), ale celkovo to bolo publikované až tento rok v máji po pripomienkach z Rady a EP. Systém je zatiaľ dobrovoľný, aj keď si ČŠ môžu zaviezť režim povinný, po skúšobnom období 5 rokov. Od 18/7/2019 budú musieť mať všetky ČŠ potrebnú infraštruktúru. Dovtedy sa musí taktiež identifikovať všetky vplyvy. V ČŠ trvá opozícia k zavádzanie EI u oviec. Otázkou stále zostáva, či nové nariadenia nepovedú ku komplikáciám na vnútornom trhu EÚ.

UK trvá na dobrovoľnom systéme, grécky zástupca bráni pozície malých farmárov, pre ktoré je to veľká záťaž. Francúzi hovoria, že u nich bude EI u oviec povinná od februára 2015, všetky zvieratá idúce na bitúnok musí byť identifikovaná. Doteraz malo Francúzsko dobrovoľný systém, celkový prechod k povinnému systému pôjde veľmi pomaly.
SR má dobrovoľný systém od 2013 pre 1,3 m kusov dobytka vydané 1,8 m štítkov.
Švédsko: dobrovoľný systém, teraz diskusia o povinnom.

DK - zaviedli už v 2010, ale v krajine stále zostáva 30% zvierat neoznačených (staré zvieratá).
Výhľadová skupina EIP. Prehľad tu urobil podpredseda David, v rámci Horizont 2020.
Strategický plán, ktorý bol odsúhlasený s inými organizáciami, projekty v hodnote 8-12 € - Komisia tu chce veľmi konkrétne plány pre 2016-17, ale tie sú väčšinou príliš rozsiahle pre väčšinu organizácií. Diskusie na poslednej schôdzi bola veľmi dobrá, ale výsledok len málo konkrétnych cieľov pre počiatok projektu. Pre skupinu tu vynára otázka či chce Šľachtenie byť súčasťou Horizont 2020. Holandský zástupca k tomu hovorí, že na projektoch spolupracuje v krajine rad univerzít a priemysel a farmári, táto spolupráca je tu denne, problémom je, že sa vytvárajú konzorciá, to nemá Komisia príliš rada.
Tania, ktorá má túto otázku na starosti v sekretariáte, vyzvala všetkých, aby si potrebné informácie vyhľadali v Agriinfo na stránke EIP a semináre. Je dôležité, aby tu boli farmári zastúpení čo najviac.

Ruské embargo - zatiaľ žiadny vplyv na šľachtenie.

 

Závery:

 • Klonovanie hospodárskych zvierat je napriek pragmatickému prístupu EK predmetom kompetenčného sporu medzi DG AGRI a DG ENVIRO.
 • Systém elektronickej identifikácie dobytka je zatiaľ dobrovoľný, ale ČŠ môžu zaviesť povinný systém po uplynutí päťročného skúšobného obdobia.
 • V ČŠ trvá opozícia k zavádzanie EI u oviec.

 

Pracovná skupina Priame platby a ozeleňovanie 23.10.

 

Základné právne predpisy, teda nariadenie 1307 PP a 1306 o financovaní riadení a monitorovaní SPP v rámci horizontálneho nariadenia.

Priame platby, delegované akty, nariadenie 639/2014:

Všeobecné podmienky BPS / SAPS

Minimálna aktivita, aktívny farmár / mladý farmár

Diverzita plodín - prepočty podielov, trvalé pasienky, EFAS- kritériá, regionálna realizácia, kolektívne vykonávania, povinnosti notifikácie, prevody a faktory.

Pri nariadení 641 potom BPS - prvé alokácie a nároky na platby.

Procedúry pre notifikáciu a vyhodnotenie praktík ozeleňovania.
Procedúry pre vyhodnotenie a schválenie dobrovoľných viazaných podpôr.

Notifikácia.
Bolo tu konštatované, že je len veľmi málo času na prípravu. Väčšina zástupcov sa zhodla, že ani Komisia nemá jasno o všetkých technických detailoch a aká bude konečná interpretácia, a chýba aj zhoda čo sa rozumie pod termínom "plodiny" (NL). Íri k tomu dodávajú, že už požiadali nového komisára o jednoduché vysvetlenia.
Zjednodušenie by malo byť prvým hlavným bodom ďalších rokovaní.

4.1. Implementácia na národnej úrovni:

DK a NL majú problémy s fixáciou dusíka, obe krajiny navrhujú 2 schémy na ozeleňovanie, ktoré by boli priaznivejšie pre produkciu. Ich ministerstvo navrhlo certifikačné systémy a predovšetkým ekvivalenty "ozeleňovania". Okrem toho sa vedú rokovania o konkrétnych podmienkach. Aj Írsko, Španielsko a Portugalsko chce mať ekvivalent ako kritérium.
Prakticky pre všetky krajiny je tu celý rad otázok, ktoré sa týkajú trvalých plodín.
Niektoré krajiny by chceli zahrnúť určitú produkciu na plochách (objem na ha) pre viazanú platbu. To má dnes Portugalsko u ryže, zemiakov a hovädzieho mäsa.
Sekretariát chce od všetkých štátov, údaje o všetkých ich požiadavkách. Otázkou zostáva či to bude možné všetko vyhodnotiť.

Portugalsko má takmer 20% všetkých zviazaných platieb, ale musí to Komisii podrobne zdôvodniť.

4.2. Kontroly - predstava talianskeho predsedníctva.

Tiež zástupca talianskeho predsedníctva, ktorý tu mal krátky príspevok povedal, že všetky členské krajiny sa zhodujú na tom, že návrh SPP je príliš komplikovaný a že prinesie ďalšie administratívne zaťaženie. Certifikácia by mohla zmierniť dopad a zlepšiť vykonávacie akty.
Náklady na kontroly sú vysoké (okolo 4 mld. € dnes) ak tomu sa ešte pripočítavajú platy úradníkov, ktorí ich vykonávajú. Počet kontrol by sa mal znížiť, zvýšiť by sa mala ich výkonnosť.
EFAS - deklarácia o typoch plodín) aj pre krajiny, ktoré to už roky vykonávajú).
Je pripravená správa - Rada ju má prerokovať na novembrovom zasadnutí.
Taliansko kritizuje tiež vysoké náklady spojené s aktualizáciou mapovania (každé 3 roky a zakaždým stojí 70m €).

4.3. Administratívna záťaž.

Nový predseda Komisie Junker dal inštrukcie, ktoré idú rovnakým smerom ako je skôr pripravila skupina Stroiber (tá sa tým zaoberal 7 rokov). Bolo oznámené, že nový Komisár Hogan, chce administratívu ako prioritu. To bola tiež jedna z otázok pri rozprave nového komisára v EP.

Ukazuje sa, že Komisia tu bude chcieť vytvoriť novú pracovnú skupinu (predtým tam zastupoval Pekka Pesonen), nevie sa koľko bude mať nová komisia členov, ale záujemcovia sa majú hlásiť už teraz na sekretariáte).

Väčšina zástupcov sa taktiež zhoduje na tom, že národné legislatívy ďaleko viac komplikujú nariadenia EÚ - Komisia. Francúzsky zástupca k tomu hovorí, že dohodnuté vyjímky na národnej úrovni všetko len komplikujú a bránia lepšej harmonizácii.

5.1. Príprava skupiny civilný dialóg a voľba nového vedenia.

Maira Dzelzkaleja z C / C je navrhnutá na predsedníčku skupiny.

Ako bude teraz voľba v skupine CD (civil dialogue) vyzerať. V prvom kole je potrebné získať 2 / 3většinu, v druhom potom len jednoduchú väčšinu. Podľa dohody sa môže jednať o voľbu tajnú alebo verejnú. Predsednícke miesto je na 1 rok a je možné ich obnoviť len raz. Pre vice-prezidentov toto obmedzenie nie je.

5.2. Strategická agenda CD - na niekoľko najbližších rokov - pripraví Maira so sekretariátom. Dokončená má byť 20 dní po voľbe. Všetci členovia CD by sem mali prispieť v čo najkratšom termíne.
Oblasti ekologického záujmu -  revízie po roku – správa -  Komisia. Ako bude vyzerať ad hoc pracovná skupina PP ozeleňovanie- rozhodnutie bude na budúcom POCC_CCC a na prezídiu v decembri. Predpokladá sa, že tu budú minimálne 3 schôdze do roka.

 

Závery:

 • Aj v oblasti priamych platieb a ozeleňovania spôsobil nový systém skupín civilného dialógu komplikácie
 • Bolo zvolené nové vedenie skupiny, predsedkyňou je zástupkyňa Lotyšska
 • Všetci zástupcovia sa zhodujú na tom, že nová reforma SPP je príliš komplikovaná a ešte v týchto chvíľach existuje množstvo nejasností


 

Pracovná skupina Fytosanitárne otázky 24.10.


Zástupca ECPA, urobil prehľad EÚ o pláne na ochranu rastlín, z pohľadu ich asociácie. Kritéria bola síce odsúhlasené už v decembri minulého roka, ale všetko bolo odložené, pretože sa značne pretiahla príprava na dopadovej štúdie. Okolo nej už beží verejná konzultácia, ktorá skončí v polovici januára, potom pripraví ECPA odpoveď pre DG Sanco. Aké sú tu alternatívy:

A) bez zmien

B) pridať ďalšie kritériá

C) a pridať ešte sociálno-ekonomické kritériá - tam sa má riešiť predovšetkým dopad na konkrétnu konkurenčnú schopnosť.

ECPA sa postavila proti možnosti C, ktorá by mohla mať najviac negatívny dopad, a dáva prednosť ďalšiemu rozpracovaniu a kombinácii B a C, ku ktorým chce mať vyhodnotenie rizík, vypracovanie charakteristík rizikových stránok, toxicitu.

Ďalej rozpracováva otázky, ako je náhrada produktov, príprava dokumentov s vyhodnotením vplyvu na včely (sprievodca EFSA) - ale ten bol zatiaľ príliš komplexné a tiež článok 43, obnovená registrácia produktov. Okrem toho dostala EFSA ešte úlohu pripraviť štúdiu ochrany neproduktívnych plodín na poli (Trávy?).

Vplyv - Jean-Charles, druhý zástupca ECPA, povedal, že majú v úmysle ho zverejniť, verejnosť by mala vedieť, čo sa deje a mať tak príležitosť tiež vysvetliť spoločenský dopad.
ECPA v tomto smere pripravila štúdiu, kde sa skúma sociálne, environmentálne, hospodársky dosah a cieľom je pripraviť nakoniec reguláciu na základe hazardu PP pre prostredie.
Ako prvý krok je štúdia z (FR, DE, UK, NL, PL, ŠP, It), kde sa skúma vplyv u 6 - 8 hlavných kultúr a ďalej tiež u 2-3 menších. Okrem toho sa tu skúma aj vplyv na celý potravinový reťazec. Prvým krokom tu bolo pôvodné hodnotenie ECPA a následne skúmanie úrovne na farmách - tam spolupracuje úzko s Copa. Ďalším krokom je skúmať zmeny v produktivite a náklady s tým spojené. Zástupca NFU k tomu dodal, že sami paralelne pripravujú podobnú štúdiu a chcel by poznať, aká je situácia v iných krajinách. V Rakúsku a v Taliansku existujú určité pokusy, uvítajú väčšiu výmenu názorov a skúseností, Francúzsko je na začiatku.
Euros k tomu na konci svojho príspevku dodal, že bude potreba všetko predložiť novému komisárovi a popri súčasných EÚ štúdií, je tu k dispozícii tiež americká o probléme neonictionidů a včiel, ktorá je veľmi podrobná.

Smernica 128/2009. udržateľného použitia.

Luc Peeters k tomu povedal, že sa už mesiace diskutuje o tom, ako vylepšiť a doplniť národné akčné plány - to má byť téma pre ďalšiu schôdzu, kde C / C pripraví prehľad za EÚ.
Cestovná mapa pre spoluprácu Copa-Cogeca a IBMA (medzinárodnej asociácie výrobcov bio-insekticídy. Rokovania sa začali v októbri, Pekka sa dohovoril na štruktúre ďalších krokov spolu s priemyslom. Cieľom je v prvom rade vytvoriť informačnú platformu, ďalej MU (minor uses) a biokontroly , vytipovať nízko-rizikové prvky. stratégiu, ako ďalej pokračovať v bio-pesticídoch.
7: EFSA iniciatívy u MRL, predovšetkým u nových produktov a produktov, ktoré (ako chloridy) a ďalšie substancie, môžu pripravovať riziká. Všetko sa robí v úzkej spolupráci s FoodDrink Europe a sú tu vyhľadané predovšetkým odpovede na zámery EÚ legislatívy, ktorá je založená na princípe predvídanosti. Sem patrí aj použitie vody pri čistení. C / C sa pridala k redakcii dokumentu a Komisia by ich mala dať k dispozícii (zverejniť) budúci týždeň.

Aktivity okolo MU a špeciálne kultúry:

Nasleduje po okrúhlom stole v EP a ďalšia kapitola má byť v marci 2015. C / C sa zúčastňuje od začiatku. Rokuje sa teraz o rozdelení fondov. Komisia mala urobiť návrh už v 2011 s čiastkou 375 000 €, ale odsúhlasené bolo až tento rok v lete. ČŠ by mali do projektu dať rovnaké čiastky.

Sekretariát pre túto skupinu bol po dlhých rokovaniach ustanovený v Paríži, ale väčšina aktivít bude v Bruseli. Tender má byť vyhlásený do 15/11 a návrh Komisie by mal byť zverejnený do 15/1, a financie uvoľnené do konca júna 2015. Pre C / C je tu možnosť do projektu prispieť službami namiesto peňazí (sály, preklady) - to je pre Komisiu prijateľné.
Francúzsky zástupca v ďalšom bode informoval o úmysle vlády vypracovať novú reguláciu na programovanie postrekov s ohľadom na včely, má byť hodinovo rozdelené (predovšetkým v dobe kvetov) a to pre všetky plodiny.

Ukazuje sa, že v mnohých krajinách niektoré podobné opatrenia existujú, Rakúsko má špeciálne opatrenia pre nočné postreky repky, Taliansko zase rieši, ako robiť postreky tesne pred kvitnutím a hneď po. Očakávajú sa informácie aj od ostatných krajín.
Dátum nasledujúcej schôdze - dohoda o 14. apríli 2015.

Pre jeden z hlavných bodov Zdravie rastlín a dovozný režim sa boli pozvaní 3 zástupcovia DG Sanco, vedenie riaditeľom H. Arkus, ktorý tiež odpovedal na väčšinu otázok.
Filozofia EÚ - prevencia chorôb a boj proti škodcom - ochrana celého územia. Je registrovaných v súčasnosti okolo 250 škodcov a tieto zoznamy sa každým rokom aktualizujú. Za posledných 5 rokov sa zvýšilo o 50%, všetky krajiny by mali robiť vlastné vyhodnotenie rizika.

Ktoré komodity či produkty sa musia kontrolovať (dovoz). Najväčší problém robia dovoz certifikovaných semien, a najviac ich je v sektore O + Z (viac ako 20).

EÚ má od 1997 plán Zdravie rastlín, ktorý sa snaží pokryť všetky územia EÚ.
EÚ má otvorený režim ochrany (US majú uzavretý), u dovozov to znamená, že tam kde sú splnené podmienky ochrany, sú miernejšie, tam, kde za posledné 3 roky neboli žiadne choroby. Tak možno znížiť intenzitu kontrol zo 100% na 50%. DG Sanco vydáva každý rok zoznam, ktorý je verejný, ale ČŠ sa ním môžu, ale nemusia riadiť. Pre dovoz je tu publikácia EUROPHYT inception, zoznamy prípadov odhalených nedostatkov, národné úrady potom sami rozhodnú čo robiť so zásielkami. EÚ je nechce ošetrovať, pretože by potom pokračovali ďalej do EÚ (ale s nákladmi na ošetrenie EÚ). Za rok býva hlásených okolo 2300 prípadov, najviac u O + Z, ďalej rezaných kvetov, obalového dreva. Najviac prípadov hlásených u zásielok z Indie (predovšetkým Mango) - 375 prípadov, nasledoval Pakistan, Uganda, Čína.
DG Sanco sa snaží s týmito krajinami rokovať aby sa situácia napravila. Certifikačná systémy v týchto krajinách moc nefungujú, po opakovaných problémoch bola rada produktov z Indie zakázaná, po určitej dobe sa celý systém preskúmava a porovnávajú sa výsledky.
Certifikácia sa musí zlepšiť. Opatrenia sa posudzujú s ohľadom na závažnosť nebezpečenstva. Plán Komisie, podľa ktorého ochrana začala ukázal zlepšenie u rady dovozov (najprv Taiwan, teraz India, a pripravuje sa Keňa). EÚ je rozhodnutá ponechať otvorený systém, obchod je príliš globálne, ide o to eliminovať čo najviac riziká, riešiť prípadné spory dočasnú karanténou, alebo prerušením dodávok. V rámci WTO s týmito opatreniami nie sú problémy.

Návrh nebude s najväčšou pravdepodobnosťou dokončený za talianskeho predsedníctva - dovozný režim je tu jednou z najdôležitejších častí.

Španieli hovoria, že úroveň kontrol nie je všade rovnaká. Spoločný režim je pre dovoz, ale pre vývozy má každá krajina vlastný režim a bilaterálne zmluvy. Zástupca DG Sanco k tomu hovorí, že u exportu nechceli ČŠ spoločný režim, preto máme také rozdiely dnes ako to ukazuje exportná politika USA pre dovozy citrusov zo Španielska. Problém s bilaterálny dohodami je, že nie sú aplikovateľné pre všetky krajiny. Odpoveďou by tu mala byť reciprocita.
Režim u dovozov citrusov z J. Afriky (čierne škvrny) nefunguje, ale iný režim podobného rázu u zemiakov funguje. EÚ má od 2005 lepší systém kontrol, ale dokonalejšie funguje len posledné 2 roky.

Poznámka, že ani uzavretý systém nie je ochranou, ukazuje, že USA za posledné 2 roky objavili 10 nových škodcov, ktorí sa do krajiny dostali, az toho sú 3 prípady u citrusov, vrátane čiernych škvŕn. Systém by mal byť v určitej rovnováhe - vyhodnocovanie nákladov versus zdroje a výsledky - aké musia byť záruky?

Ani jeden zo systémov plne neochráni, aj keď zástupca DG Sanco priznal, že neexistujú komplexné dáta o fungovaní oboch systémov. Ďalším problémom je intenzita kontrol na hraniciach, kde často prevažujú lokálne pravidlá, je nutný lepší dohľad.

 

Závery:

 • Je potrebné doplniť a vylepšiť národné akčné plány zdravia rastlín
 • Úroveň kontrol nie je všade rovnaká
 • Vyskytli sa nové prípady ochorení rastlín
 • Vyskytli sa nové prípady škodcov rastlín

 

Pracovná skupina Bravčové 27.10.


Nové usporiadanie skupín civilného dialógu zasiahlo aj pracovnú skupinu pre ošípané.

Situácia na trhu bravčového:

Situácia sa dá charakterizovať ako zlá, kritika Rady aj Komisie, že reagujú veľmi pomaly alebo vôbec. Aké požiadavky tu C / C má?

- propagácia, nové trhy, podpory pre skladovanie, využitie surovín na biopalivá. Aké sú reakcie z jednotlivých krajín?

Belgicko: zatiaľ je situácia stabilná, majú veľmi dobré kontakty s distribúciou a tiež so všetkými bitúnkom v krajine. Situácia nie je zatiaľ vôbec kritická.

Francúzsko: Ruské embargo robí veľké problémy, ale krajina sa rozhodla zatiaľ neuplatňovať skladovanie, pokiaľ sa nemu pristúpi, potom tu musí byť povinnosť exportu do 3. krajín.
Dánsko- sklady sú plné, musí sa všetko čo najrýchlejšie vyviezť mimo EÚ. Exportné podpory? Zlepšilo by to vývozné podmienky na trh USA a Kanady. Propagácia krátkodobo príliš nefunguje.

Rakúsko: Komisia podporila O + Z, mlieko ale neurobila nič pre bravčové. Skupina sa musí pýtať prečo je tu diskriminácia.

Írsko: exportuje 60% produkcie, sú pre obnovenie vývozu pomoci na všetky produkty, ktoré sa exportovali do Ruska. Sú proti skladovaniu - to len odďaľuje problémy.
Španielsko: chcú skladovanie aj pre produkty, ktoré sem pôvodne neboli zahrnuté.
Tu boli prehľady prerušené, prišiel zástupca DG Sanco, Xavier Rodriguez z DG Sanco, ktorý tu robil veľmi detailný rozbor stavu okolo afrického moru ošípaných (AMO), ktorý sa týka predovšetkým Poľska a pobaltských krajín a sprostredkovane celej EÚ. Uplynulo 10 mesiacov od 1. prípadu v Bielorusku a neskôr na hraniciach s Ruskom. Nie je očkovanie a neočakáva sa, že nejaké bude v blízkej dobe pripravené. Ohrozená je nielen produkcie, ale zvlášť obchod, ako ukazujú veľmi tvrdé reakcie Ruska. EÚ chce presadiť systém regionalizácie, ale Rusi ho neuznávajú. Nemá to logiku, všetko je podriadené politickým záujmom. Rodriguez nám predložil podrobné mapy výskytu, ich nebezpečnosť a povedal, že všetko sa týka predovšetkým diviakov. Zóny _ červená s najväčším nebezpečenstvom, ružová, ktorá je kontrolovateľná a modrá, ktorá slúži ako nárazová zóna, prakticky bez výskytu. Po 10 mesiacoch sa objavil len jeden nový prípad na hraniciach Estónska, sú tu dohady, či sa nejedná o miesta s ilegálnou porážkou.

Najviac nákaze je u diviakov / (wild boar), je zaujímavé, že sa jedná o výskyt v priemyselnej oblasti obývanej ruskú menšinou. Všetky 4 krajiny monitorujú systémy na farmách aj v lesoch. Uvažuje sa o prechode od dobrovoľného systému hlásenia k povinnému. Rusko ani Bielorusko s EÚ nespolupracujú, chcú neustále len peniaze na ďalšie skúšky.
Nová schôdza bude v Bielorusku začiatkom decembra a DG Sanco chce spolu s FAO a OIV vytvoriť task force pre politické riešenie. Pán Rodriguez tu povedal, že ASF existuje už vyše 30 rokov v Sardíniou a nikomu to príliš nevadilo, regionalizácie tu fungovala. Teraz ale Rusko vyhlásilo reštrikcie voči 28 krajinám, preto sa EÚ odvolala k WTO panelu. Príklad Sardínia ukazuje, že sú tu iné dôvody než bezpečnosť. Litovský zástupca hovorí, že choroby sa týkajú len malých fariem. Mali by byť zlikvidované za rozumnú kompenzáciu. Zatiaľ táto kompenzácia bola maximálne do 70% hodnoty, a to je málo, vedľa toho by všetky baltské krajiny mali obmedziť pohyb diviakov.

PED – Epidemická hnačka ošípaných - výskyt predovšetkým v USA a v Kanade.
Britský zástupca, ktorý bol na zasadnutí v Chicago povedal, že USA nemajú jasný prístup ako ďalej pokračovať, Kanada, ako ukázala následná schôdza v Toronte má prístup veľmi prepracovaný. Ukazuje sa, že choroba sa prenáša cez pohyb osôb (príklad z letiska Chicago).
Konečná správa by mala byť hotová v najbližších týždňoch, v priebehu leta bol tiež vydaný požiadavka na DG Sanco na vytvorenie osobitnej skupiny pre túto chorobu, aj keď zatiaľ v Európe nie je príliš rozšírená. USA majú už očkovanie, ale to nie je podľa španielskeho zástupcu príliš efektívne. Teraz existujú už 3 druhy očkovaní, ale ani jedna z týchto foriem nie je 100% efektívna. C / C tu chce ustanovenia "task force", k tomu sa v poslednej dobe pridala aj DG Sanco. Nemecká zástupkyňa pripustila, že na území Nemecka bolo zaznamenaných niekoľko individuálnych prípadov ale nič v rozsahu USA. Podobné prípady sú hlásené aj zo Španielska a z Talianska. Ukazuje sa, že Kanada má ďaleko lepšie bezpečnostné opatrenia ako USA a podarilo sa im výrazne obmedziť šírenie.
Obchod a vývoj v rokovaniach:

USA - nič sa nezmenilo.

Kanada - zmluva sa v týchto dňoch ratifikuje v parlamente. U bravčového sa jedná o cerifikačný  systém.

Japonsko: rokovania pokračujú, minulý týždeň mala C / C schôdzku s japonskými družstvami, finalizácia sa predpokladá pre 2015. Rozdiely tu sú v prístupe k citlivým produktom, u bravčového nechce Japonsko nič zmeniť.

Mercosur - stále chýba ponuka zo strany J. Ameriky, uvidí sa ako rokovania ovplyvní dnešné prezidentská voľba v Brazílii a tiež či sa nezmení postoj novej Komisie.

7. Propagácia - nebol tu zaznamenaný žiadny posun.

8. Informácie p = pôvodca pre manipulačné materiály a okusovanie chvostov u prasiat.
V priebehu júla mal sekretariát schôdzku s DG Sanco, kde bol dohodnutý kalendár následných prác do konca roka. Schôdze prebehli v septembri aj v októbri a závery majú byť dohodnuté v priebehu novembra. Schvaľovacie dokumenty boli odoslané na Komisiu, ale čaká sa, ako bude nová Komisia reagovať. C / C tu predložila návrh kratšieho dokumentu, ktorý by mal byť zároveň jednoduchší. Okusovanie chvostov zaberie oveľa viac času než rokovania o manipulačných materiáloch.

Kastrácia ošípaných:

Rokovania pokračujú, štúdie, ktorá tu bola vedená popri rokovaní ukazuje, že cez 35% spotrebiteľov má stále problémy s pachom (inak uvádzajú peniaze a ceny za bravčové).
25/2 bude usporiadaný celodenný seminár na C / C k tejto téme. V dopoludňajšej časti majú byť rozobrané štúdie týkajúce sa ekonomickej stránky kastrácia, prednosti spotrebiteľov. V popoludňajšej časti potom majú byť 3 alebo 4 workshopov: zníženie pachu, reakcie spotrebiteľov, organizácie výroby, čo robiť, keď bude trvať zápach.
Zástupca DG Sanco sľúbil, že budú aktualizovať webovú stránku a že na nej uverejnia viacero aktuálnych odporúčaní. Štúdie Holandska ukazuje, že to bude mať negatívny vplyv na trh. Rad krajín používa prostriedky proti bolesti, ale zatiaľ nikto nerozhodol ako ďalej pokračovať. V Európe sú používané relatívne menej ako inde.

Anestézie - V EÚ nie je zatiaľ žiadny povolený prostriedok.

Praktický sprievodca pre zabezpečenie dobrého stavu ošípaných pre dopravu.

Sprievodca je rozdelený do 3 častí ak tomu je ešte pár stránok vysvetľovacích príloh.
V prvej časti je rozobraná európska legislatíva: doprava chorých, zranených a slabých zvierat. Provízie pre dlhú dopravu, doprava prasníc v pokročilom stave prasnosti, príklady dopravy pre špeciálne prípady, mimoriadne opatrenia.

V druhej časti sú rozobrané podmienky, kedy je doprava zakázaná
A v tretej sú rozobrané podmienky, kde bude treba ich ešte ďalej vyhodnotiť.

V každej z kapitol sú podmienky veľmi podrobne rozobraté, všetky možné zranenia či zdravotné podmienky, ktoré môžu nejako ovplyvniť dobrý stav dopravy.

 

Závery:

 • Nové usporiadanie skupín civilného dialógu zasiahlo aj pracovnú skupinu pre ošípané.
 • Zástupcovia viacerých štátov požadujú v súvislosti s ruským embargo pomoc EÚ aj pre ošípané.
 • V USA a Kanade – výskyt pandemickej hnačky ošípaných.
 • Kastrácia ošípaných je stále stredobodom rokovaní skupiny a k tejto téme bude 25. 02. 2015 usporiadaný seminár CC.
 • V EÚ zatiaľ nie je povolený žiadny prostriedok pre anestézie.

 


Vypracoval: Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK, október 2014

 

©Copyright SPPK; kopírovanie a ďalšie šírenie je možné len so súhlasom SPPK

 

Správa z C-C – september 2014

Správa z C-C – september 2014

Zoznam použitých skratiek:

SPPK – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

C-C – COPA- COGECA

EP- Európsky parlament

EK – Európska komisia

EÚ – Európska únia

ČŠ – Členský štát

SPP – Spoločná poľnohospodárska politika

EFSA – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

HLG – Skupina na vysokej úrovni

EKF – Európsky kongres farmárov

DG Sanco – Generálne riaditeľstvo EK pre ochranu a zdravie spotrebiteľa

NFU – Národná farmárska únia, Veľká Británia

GMO – Geneticky modifikované organizmy

DG Agri - Generálne riaditeľstvo EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

OECD – Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj

OIE- Svetová organizácia pre zdravie zvierat

PPP – Prípravky na ochranu rastlín

EFFAT – Európska federácia obchodných únií v poľnohospodárstve a potravinárstve

GEOPA- Zamestnávateľská skupina v rámci C-C

PRV – Program rozvoja vidieka

DG Trade – Generálne riaditeľstvo EK pre obchod

DG Enviro – Generálne riaditeľstvo EK pre životné prostredie

EIP – Európske inovačné partnerstvo

NGO – mimovládne organizácie

CMO – jednotná organizácia trhu

COMAGRI – Poľnohospodársky výbor Európskeho Parlamentu

ILUC – Nepriama zmena využitia pôdy

UK – Veľká Británia

MFF – viacročný finančný rámec

AHW – zdravie a dobré životné podmienky zvierat

NZ – Nový Zéland

ECOSOC – Európsky hospodársky a sociálny výbor

DG Employ – Generálne riaditeľstvo EK pre zamestnanosť

MSD – Ochorenia svalov a kĺbov

WTO –Svetová obchodná organizácia

LULUCF – využitie pôdy, zmena využitia pôdy a lesníctvo

Mercosur – Ekonomické združenie krajín Južnej a Strednej Ameriky

MOMAgri – Svetová organizácia pre poľnohospodárstvo

BRIC – Ekonomické združenie Brazílie, Ruska, Indie a Číny

FAO – Organizácia pre potraviny a poľnohospodárstvo Spojených národov

FVE – Federácia veterinárov v Európe

BSE – Bovinná spongiformná encefalopatia – ochorenie hospodárskych zvierat

RK – rozvojové krajiny

PPP – prípravky na ochranu rastlín

SME – malé a stredné podniky

PDO- chránené označenie pôvodu

PGI- chránené zemepisné označenie

MMF – viacročný finančný rámec

EUPPA – Združenie európskych spracovateľov zemiakov

Europatat - (Európske obchodné združenie pestovateľov zemiakov)

ESA - European Seed Association

 

 

Pracovná skupina Copa, Cogeca 7.9.


Obaja prezidenti Copa-Cogeca zvolali mimoriadne zasadnutie o zákaze dovozu poľnohospodárskych a potravinárskych komodít do Ruska. Táto schôdza sa konala v podvečer zasadnutia poľnohospodárskej Rady, kde sa mal znovu prejednávať dopad na Európsky poľnohospodársky sektor a jeho dôsledky a následné opatrenia na zmiernenie dopadov. Ako vyplýva z prehľadu jednotlivých sektorov, najviac je postihnutý sektor ovocia a zeleniny, ďalej sektor mlieka a všetky sektory týkajúce sa mäsa. Najviac príspevkov a pripomienok mali krajiny s najväčším exportom do Ruska. Fínsko predovšetkým kvôli mlieku a mäsu, pobaltské krajiny pre väčšinu produktov a Poľsko ako pre ovocie a zeleninu, tak aj  pre mäso a mliečne výrobky.

Predseda COPA, pán Maat, v úvode povedal, že pre EÚ je potrebné urobiť tri zásadné veci:

-    podporiť export ( peňažne a znížením administratívy)

-    skladovať

-    150 miliónov € je málo na prekonanie krízy ( peniaze by sa nemali čerpať z fondu SPP)

Ďalej Maat podotkol, že by sa mali vytvoriť rovnaké podmienky pre všetky krajiny, bez výnimiek. Prezident Cogeca, Pees dodal, že medzi členskými štátmi nie je jednotnosť v postupoch a spoločné riešenia sa hľadajú dosť ťažko.

Sektorový prehľad:

Ovocie a zelenina.

Je potrebné otvoriť článok 222, jednotná organizácia trhu pre ovocie a zeleninu. Otázkou je, ako efektívne znížiť dočasnú produkciu bez ohrozenia produkčného potenciálu. Musia byť okamžite prijaté projekty pre rok 2015 a 2016. Súčasná peňažná čiastka nie je postačujúca (fondy pokrývajú potreby do konca septembra), a ďalšie 3 týždne nie sú postačujúce pre zorganizovanie riešení.

Reale za taliansku Coldiretti povedal, že  poľnohospodárstvo nie je vôbec pripravené na krízu podobného rozsahu, do sektora sa musia priniesť peniaze zo všeobecnej politiky EÚ, nie z rozpočtu SPP, pretože ide o politickú krízu.

Chevalier za sektor hovädzieho povedal, že vývoz do Ruska všeobecne predstavoval cez 40 000 ton mäsa, z toho 16000 ton čerstvého a 24000 ton mrazeného mäsa. Do Ruska ide 26% celého EU vývozu hovädzieho mäsa. Od začiatku roka sa ceny znížili o viac ako 0,7€ za kilo. A zatiaľ sa nepodarilo otvoriť žiadne náhradné trhy (uvažuje sa o Turecku, Egypte, Alžírsku a Tunise). Ďalším problémom je fakt, že mäso z Poľska, pobaltských krajín, Nemecka a Dánska príde na vnútorný trh EÚ.

Tavares za sektor bravčového mäsa uviedol, že kríza exportu do Ruska je v dôsledku nákazy divokých prasiat zablokovaná už od januára. EÚ je s bravčovým mäsom sebestačná na viac ako 110% a 30% vývozu išlo práve do Ruska.

Sektor reagoval veľmi rýchlo a určitá rovnováha bola dosiahnutá kvôli nasledovným faktom:

-    zníženie produkcie po smernici z 2013 o ochrane zvierat ( -2 -3%)

-    v USA  sa vyskytla choroba krvácania ošípaných, ich produkcia sa znížila o 7%

-    zvýšil sa export do Japonska (148%) a do Kórei (+ 85%), takže sa prevzala časť trhu doposiaľ obsadeného USA.

-    Do Ruska odišli hlavne vedľajšie produkty, tam sa nebezpečne zvyšujú nepredané zásoby.

Ceny síce klesli, ale sektor sa celkovo drží. Očakáva sa, že USA v priebehu jesene svoju produkciu opäť nahradí a to povedie k ďalším problémom na exportnom trhu. Členské štáty chcú súkromné skladovanie, iné podpory pre export či možnosť využitia tuku na biopalivá. Ceny v USA a v Južnej Amerike sú aktuálne vyššie ako v EÚ, ale EÚ má iba veľmi malý počet povolení exportu do týchto krajín a taktiež má problémy s veterinárnymi certifikátmi.

Mlieko: predseda mliečneho výboru Raymond k situácii povedal, že do júna bola viac menej stabilizovaná, aktuálne sa zhoršuje. EÚ vyváža do Ruska cez 10% svojej produkcie, čo u syrových výrobkov predstavuje 30%. Čína je najväčším odberateľom EÚ, Rusko je druhé. Svetové požiadavky na mliečne produkty vzrástli o 2% ročne. Ceny vo Fínsku a pobaltských krajinách poklesli o viac ako 15%, pokles bol zaznamenaný aj v ostatných krajinách EÚ, takže situácia môže byť až katastrofálna, bez istých opatrení, ako napríklad skladovanie syrov ( ktoré zatiaľ nefunguje).

Charles Burns za sektor hydiny oznámil, že export do Ruska predstavuje bežne cez 75 000 ton ročne a k tomu sa pridáva ešte 42 000 ton zvyškového hydinového mäsa. Je potrebné zvýšiť povedomie ako v EÚ, tak v Afrike.

Reakcia prezídia:

Švédsko- je nutné zaistiť podporu všetkých sektorov a intenzívne hľadanie nových trhov.

Brichart za FNSEA (Francúzska organizácia farmárov) povedal, že dopad nie je rovnaký na všetky krajiny ale nakoniec sa aj tak dopady spoja na jednotnom trhu a ďalej podotkol, že je tu veľmi negatívny vývoj. Sú vôbec  podpory dostatočne reaktívne a je dostatok peňazí na riešenie podobných kríz? EÚ by mala okamžite podať sťažnosť na WTO ako politický signál.

Sykora za Poľsko povedal, že ruské sankcie majú najväčší dopad práve na Poľsko, najprv bravčové mäso a potom na ovocie a zeleninu, trh s jablkami len do Ruska predstavuje
800 000 až 1 milión ton jabĺk ročne. Vývoz inam nie je zatiaľ reálny, z dôvodu príliš drahej dopravy.

Belgický zástupca kritizuje pomalú reakciu C/C, táto schôdza sa mala konať už začiatkom augusta. Problém EÚ vidí v tom, že EÚ nechce dávať exportné podpory, zatiaľ čo USA ich v rôznych formách nezrušili. Ďalší návrh je na zníženie produkcie ovocia a zeleniny (zelený zber) rovnaký návrh dáva Holandsko. Ďalším bodom je zrušenie pokuty za nadprodukciu u mlieka a zmena pravidla pre obsah tuku.

Serafin – Poľsko. Rusko vyvíja zvyčajne väčší tlak na Poľsko, ale o to doteraz nešlo, v súčasnosti sa to týka celej EÚ a tak sa začalo reagovať, pomaly a neskoro. Ďalej podotkol, že 150 miliónov € je málo, kríza môže trvať roky a EÚ nemá peniaze na pomoc Ukrajine.

Taliansko - peniaze na krízu by nemali byť z rozpočtu SPP, sektor je obetným baránkom.

Maďarsko - požiadavka na exportné podpory, lepšia certifikácia pre ovocie a zeleninu, mlieko, mäso.

Nemecko- vidí možnosť v hľadaní nových trhov (dlhodobá úloha), teraz j potrebné urýchliť súkromné skladovanie. Exportné podpory sú politickým rozhodnutím. Podobný problém ako s Ruskom môže prísť aj s Čínou. Sú potrebné nové pravidlá pre prípady krízy - staré sú nedostatočné.

Reakcie od zástupcov pobaltských krajín - všetky tri sú silne poškodené, ceny mlieka sú teraz 0,17€ za liter, po embargu na bravčové mäso je táto kríza ďalším vyvŕšením.

Komisár Ciolos, ktorý prišiel po tejto prípravnej časti schôdze, povedal v úvode, že reakcia Komisie bola rýchla, bola potrebná analýza trhu a následne politická reakcia. Tu bolo nutné mať tiež súhlas Európskeho parlamentu. Prvou úlohou bolo zabezpečiť stabilitu trhu, nie kompenzácie a druhou  ako reagovať politicky na riešenie krízy trhu. Intervencie v prípade produktov, ktoré majú krátku životnosť ako napr. nektarinky, prídely na bezplatnú deštrukciu. Riadiaci výbor sa schádza každý týždeň od začiatku augusta, rozhodol tiež o distribúcii ovocia a zeleniny zdarma, konal tiež ako pre neskoršie tak pre produkty  "zeleného zberu".

Mliečne produkty - verejná intervencia do konca roka, maslo a odtučnené sušené mlieko.

Ceny intervencie zatiaľ bez zmeny (na podnet Európskeho parlamentu - inak je schvaľovanie veľmi dlhé).

Sektor mäsa - bravčové aj alternatívne trhy, hovädzie zatiaľ bez riešenia.

Rozpočet - zatiaľ 150 miliónov € je len prvou časťou, po ďalšom vyhodnotení dôjde postupne k navýšeniu (ovocia a zeleniny, mlieka), podľa reakcie na trhu.

Intervencie - predovšetkým hľadanie nových trhov. Pre ovocie a zeleninu je neskoro, pre mlieko a mäso je to otázka budúceho roka, predovšetkým propagácia. DG Agri podali včera návrh na propagáciu s platnosťou do 30.9. Pôvodných 30 miliónov € sa zdvojnásobilo, celkovo s národnými fondmi to predstavuje 120 miliónov €.

Táto schôdza sa konala deň pred zasadnutím Rady, tam sa mala riešiť predovšetkým distribúcia pre chudobných a školy a jej zvýšenie. Pri priamych platbách ide hlavne o spoločné platby, ktoré majú sektorom pomôcť. Tak isto v rámci rozvoja vidieka ide o lepšie nástroje na riadenie rizík.

V balíčku sú stanovené tri priority: riadenie trhu, propagácia a kompenzácia najviac postihnutým farmám. Rozhodnutie má byť veľmi rýchle, nie zdĺhavé ako pri mliečnej kríze pred tromi rokmi.

Členské krajiny majú prispieť domácimi podporami. Krízová rezerva existuje na papieri, musí byť ale schválená Európskym parlamentom. Komisia tu má určitú manévrovaciu maržu, ale rozpočet je veľmi napätý.

Fínska zástupkyňa povedala, že ich export ide (predovšetkým u mliečnych produktov - 40%) do Ruska / to predstavuje vyše 26% celkovej produkcie krajiny). Ceny za 2 týždne klesli o viac ako 10% a prepad pokračuje.

Grécko - až 70% poľnohospodárskych produktov sa exportuje do Ruska, krajina nemá peniaze na kompenzácie.

Dánsko - riešenie pre sektor bravčového mäsa - skladovanie a nové trhy.

ASAJA - reakcie musia byť rýchlejšie a pružnejšie. Sektor ovocia a zeleniny je veľmi poškodený. Kritika rozdelenia podpôr, len cez organizácie výrobcov, čo vedie k diskriminácii. Podobne reagovalo aj Poľsko, kde je len veľmi malá časť fariem organizovaná ako právnická osoba. Do sektora musia prísť peniaze z celkového rozpočtu EÚ.

Van Es hovorí o potrebe otvoriť čl. 222 a o nutnosti pružne znížiť produkciu už od roku 2015 (nečakať až na 2016).

Ciolos na námietky reaguje tak, že hovorí, že Komisia robí návrhy, ale tie musia byť legislatívne schválené. Ľutuje, že v sektore ovocia a zeleniny je veľa producentov neorganizovaných, sú tu teda problémy s kompenzáciami. Tie sa týkajú predovšetkým problému kontrol rozdelenia, u neorganizovaných farmárov je to ťažké.

Kompenzácie. Ako a pre koho - musia byť stanovené nové kritériá a ďalej hovorí o podrobnejšom rozlíšení sektorov, ktorých sa to týka.

Fondy - po správach z členských štátov sa spolu s ministrami financií budú snažiť o dohodu.

Spoločné platby – ide tu o dátové limity a na Rade sa bude hľadať možnosť predĺženia (súhlas členských štátov). Nutnosť rýchleho prenosu údajov na Komisiu – od neho závisia jej reakcie.

Článok 222 - štúdie, legislatívny problém, organizácia verzus neorganizovanie – aké je praktické riešenie pre likvidáciu produktov.

Intervencie - jednať s novým Európskym parlamentom, skrátenie reakcií a zmeny výšky ceny.

Zástupca valónskej časti Belgicka upozorňuje na fakt, že supermarkety využívajú situáciu na zvýšenie tlaku na ceny. Podobne reaguje Baamonde za španielske družstvá.

Zástupca Boerenbond (Belgicko) sa vracia k exportným podporám. Ich použitie prinesie kritiku ako od WTO tak USA, ale to znesieme, ďaleko horšie je vysvetliť farmárom, že EÚ nič nerobí. EÚ by mala znovu využiť všetky dostupné nástroje na podporu trhu. Pokuta za nadprodukciu je z dlhodobej perspektívy neprijateľná.

Tým skončila diskusia s komisárom.

V bode skupín civilného dialógu, ako sa aktuálne nazývajú poradné skupiny Komisie, povedal Pekka, že do 15. septembra musia pripraviť C / C kandidátov na vedenie týchto skupín a táto celá otázka bude detailne prerokovaná budúci týždeň na POCC / CCC. Budúci týždeň budú hotové zoznamy návrhov ľudí, s ohľadom na rozdelenie miest. Faktom je, že celkom stratila C / C takmer 25% všetkých miest.

Aktuálne má viac miest len v skupine priame platby a lesy. Prezídia musia teraz vyriešiť rozdelenie miest, pretože to má za následok nižší počet platených miest, čo najviac postihne malé a vzdialené krajiny. Príprava návrhu je tiež pre POCC / CCC budúci týždeň.

 

Závery:

- v EÚ platí stále zákaz vývozu poľnohospodárskych a potravinárskych komodít do Ruska.

- najviac ohrozenými komoditami sú ovocie, zelenina mlieko a mäso

- tri priority pre kompenzácie škôd spôsobených ruským embargom: riadenie trhu, propagácia a kompenzácia najviac postihnutým farmám

- EÚ by mala znovu využiť všetky dostupné nástroje na podporu trhu

 

 

Seminár EÚ sektor zemiakov 9.9.

Copa-Cogeca spolu s Europatat (Európske obchodné združenie pestovateľov zemiakov) a EUPPA (Združenie európskych spracovateľov zemiakov) usporiadala veľký seminár o stave a perspektívach sektora zemiakov. Prehľady a rokovania sa týkali ako doterajšieho vývoja v EÚ tak vo svete, ďalej podporných programov v tretích krajinách a podstatná časť bola venovaná výsledkom výskumu a rozvoja. V úvode vystúpil, Pekka Pesonen, generálny sekretár Copa-COGECA.

Prvú časť seminára moderoval predseda pracovnej skupiny zemiaky, Aranud Delacour, ktorý sa vo svojom krátkom prejave zmienil o výsledkoch svetovej konferencie zemiakov, ktorá sa konala v Texase, USA a zároveň pozval všetkých účastníkov na kongres, ktorý sa bude konať koncom júla 2015 v Pekingu.

Európa predstavuje spolu s USA hlavnú časť produkcie zemiakov (EÚ viac ako 1/3). Kým v ostatných krajinách produkcia a spotreba mierne rastie, v EÚ je už niekoľko rokov stav nezmenený, mení sa len štruktúra sektora. Priemysel rastie, produkcia škrobu tiež a EÚ je na čele aj v genetickom rozvoji. Cedric Porter urobil prehľad svetovej produkcie, ktorý dávajú týždenné prehľady produkcie a trendy vývoja. Tohtoročná produkcia, v najväčších európskych producentských krajinách (B, NL, D, FR, UK) vzrástla o 7%, plochy vzrástli o 3%. Úroda dosiahla v týchto 5 krajinách 27,5 miliónov ton. EÚ predstavuje tiež cez 72% svetového obchodu zemiakov, hodnotovo je to 76%.

Sadenice a množiace materiály - tu EÚ zabezpečuje vyše 90% svetovej produkcie, a Holandsko obsadilo v produkcii prvú priečku s 57%. EÚ má takisto 79% svetovej produkcie konzumných zemiakov. Najväčším odberateľom zemiakov je Rusko. EÚ má takisto 65% svetového obchodu s hranolkami (najväčší producentom je tu Belgicko, ďalej nasleduje NL a Kanada). Na 1 tonu hranoliek sú potrebné 3 tony zemiakov. Ceny sú tu medzi 700-900 € za tonu. Najväčší nárast exportu bol zaznamenaný do Brazílie, ďalej Saudskej Arábie a Ruska.

Vývoj spotreby:

Tento vývoj v okolitých krajinách  rastie v priemere o 2-4% ročne, na európskom trhu bola zaznamenaná stagnácia alebo znižovanie.

Kees Van Arendonk za obchod uviedol, že predstavujú asociácie a obchod od roku 1952 sadenice, skoré zemiaky a konzumné nie určené na spracovanie. V EÚ je teraz 1500 registrovaných druhov zemiakov, EÚ 27 má vyhradených na sadenice 110 000 ha, väčšina v NL.

75% EÚ produkcie sa spotrebuje ako čerstvé a tiež 75% tejto produkcie prechádza cez obchod.

Obchod sa týka predovšetkým sadeníc a spracovaných zemiakov. Vnútri EÚ to predstavuje 10 mil. ton - 6% produkcie. Sťažnosť na slabú ochranu intelektuálneho vlastníctva, teraz tiež na malú dostupnosť prípravkov na ochranu rastlín a nepripravenosť a na boj s novými škodcami.

Kees Meijer z EUPPA (Združenie európskych spracovateľov zemiakov), ktoré majú vlastnú asociáciu od 1960, povedal, že ich organizácia je teraz tiež profesionálne organizovaná, má nové sídlo v Bruseli od 1. januára 2013. Ich súčasťou sú národné asociácie (FR, NL, UK, D, IT, B), ďalej spoločnosti.

Najväčšia produkcia je na severozápade USA a na severe a západe Európy. Sektor je v EÚ bez podpory. Asociácia vidí dobrú perspektívu v špecializácii, v rozrastajúcich sa veľkostiach fariem, lepšej mechanizácii a v menšom výdaji práce. Zníženie strát: nové druhy, lepšia registrácia.

Zástupca DG Agri (Generálneho riaditeľstva EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka), Pierluigi Konsero mal pripraviť výhľad sektora do roku 2023. Jeho prehľad sa týkal skôr vývoja poľnohospodárskej politiky. Údaje boli neúplné a vyzeralo to, ako že skôr pracuje len s určitými predstavami, a nie s faktami.

Druhú časť seminára riadil Frédéric Rosseneu, generálny sekretár Europatat (Európske obchodné združenie pestovateľov zemiakov).

V ňom mala prvý príspevok ruská zástupkyňa Ann Olejníková z ruskej zemiakárskej asociácie.

Táto asociácia začala fungovať až tento rok v lete s počtom členov 25 ale začiatkom septembra ich bolo už 54.

Rusko je tretia krajina na svete v spotrebe zemiakov (9%), po prvej Číne (24%) a Indii (11%).

Značná časť ruskej produkcie je určená na vlastnú spotrebu, obchod dostáva do obehu len malú časť a len 2% zemiakov ide na spracovanie. Dovoz až do nedávnej doby rástol, väčšina cez 500 000t bola z Holandska, to predstavovalo 20% všetkých poľnohospodárskych dovozov. Po vyhlásení embarga sa tento rok najviac dováža z Egypta, Azerbajdžanu a Izraela. Na sadenice zákaz neplatí, dovoz cez 22 000 t, cez 70% z Holandska, 15% z Nemecka. Na trhu je 34 domácich a 46 cudzích druhov. 80% domácej produkcie je individuálne určených na samospotrebu.

Martin Mascré z Triskalia urobil prehľad produkcie skorých zemiakov.

Europa - mierny pokles, menej optimistické výhľady. Skoré zemiaky predstavujú 200-300 000 ha, asi 10% celkovej produkcie EÚ zemiakov, najviac Belgicko a Nemecko.

Francúzsko zaznamenáva trvalý pokles. Predovšetkým v Bretónsku, ktorá ešte pred 10 rokmi predstavovala vyše 30% produkcie, dnes už len necelých 10%. Produkcia je sústredená na juhozápad a Provensálsko. Francúzsko vyváža okolo 40 000t hlavne do Belgicka a Holandska. Dovoz ide hlavne z Izraela a Maroka, sektor stagnuje a už dlhšiu dobu nemá rýchlosť obnovy. Tieto zemiaky sa dnes lepšie konzervujú, ale konkurencia z ostatných krajín okolo Stredozemného mora tlačí tak na ceny ako netlačí na celkovú produkciu.

Bert Schola z ESA (Európska asociaácia osivárov) hovoril o obchode s rozmnožovacími materiálmi.

- Ochrana sektora - dobrá regulácia

- Intelektuálne vlastníctvo (nedostatky)

- Sloboda výberu

ESA - 38 národných členov, 48 spoločností a 30 spoločností asociácie množiteľov.

EÚ - produkcia predstavuje 7 miliárd € zastupuje celkom 7 200 spoločností a zamestnáva 52 000 ľudí. Ročné investície do sektora, predstavujú 4-20% z obratu do výskumu a rozvoja.

Funguje 750 výskumných staníc. Samotné zemiaky tu predstavujú asi 14%
(vyše 1 miliardu €). 96% individuálnych spoločností funguje v EÚ a 83% výskumu EÚ zemiakov je zaregistrovaných. Problémy s vývozom:

- fytosanitárne

- intelektuálne vlastníctvo

- nové techniky množenia

- vzorky a testovanie GMO u konvenčných semien

- clá

Vlastnícke práva: V EÚ trvajú 30 rokov, Kanada 18 rokov, USA 20 rokov, Rusko 30 rokov. Potreba harmonizácie - najmenej 30 rokov.

Ricardo Varanda- DG Trade (Generálne riaditeľstvo EK pre obchod)

Ten urobil celkový prehľad obchodných dohôd EÚ so všetkými krajinami, predložil výsledky a zosumarizoval aký je pri jednotlivých dohodách pokrok. Dohody predovšetkým s krajinami Južnej Ameriky sa týkajú aj zemiakov (doterajšie s Mexikom a Čile). Nedávna dohoda s Equadorom, predstavuje liberalizáciu podmienok pre zemiaky, podobne ako predtým dohoda s Kolumbiou a Peru.

Problémy s Áziou:

Thajsko a India - clá

Vietnam - dohoda, zemiaky bez problémov

Japonsko celý agrosektor je problémom

India - očakáva sa posun s uvedením novej vlády

Kanada - dokončenie dohody koncom mesiaca, USA - ďalšie okolo 29.9.

Tretiu časť seminára uviedol Upt Hiddema, prezident ESA a témou boli udržateľné iniciatívy.

Lode Delbar z belgického Boerenbond a vedúci pracovník v Trias, hovoril o rozvojových projektoch pre zemiaky v Južnej Amerike. Rozvoj rodinných a malých fariem v bývalých provinciách, odkiaľ zemiaky pôvodne pochádzajú. Boerenbond túto rozvojovú činnosť koordinuje, pioniersky projekt začal v provincii Chimborazo, postupné aktivity viedli až k spracovaniu a predaju zemiakov. V súčasnosti projekt funguje v troch provinciách, produkcia sa týka miest v nadmorskej výške nad tri tisíc metrov. Organizácie predaja CMO (Jednotná organizácia trhu), pre predaj aj pre priamy predaj. Od roku 2006 spolupracujú so švajčiarskou COSUDE (Švajčiarska agentúra pre rozvoj a spoluprácu) a od roku 2010 majú certifikáciu pre množiace materiály.

Frédéric Rosseneu spolu s Jolanda SooNS-Dings sa zaoberali stratami a plytvaním.

Témou bola cirkulárna ekonomika s úlohou znížiť straty a plytvanie do roku 2025 o 30%. Najväčšie straty sú zaznamenané so surovinami na výrobu chleba, zemiaky sú na druhom mieste.

Problémy vidia:   

- v úrode: (malé zemiaky zostanú na poli)

- v skladovaní a balení

- v doprave a spotrebe

Pracovná skupina má fungovať pre celý reťazec - všetko musí byť prepojené. Jolanda mala príspevok k udržateľnosti a práci s podproduktami a zvyškami. Odpad je na prvom mieste, nasledujú problémy vody a Prípravky na ochranu rastlín. EUPPA začala zberom a prehľadom iniciatív v celom reťazci. Zhodnotením všetkých vedľajších produktov, čo u zemiakov predstavuje aj zhodnotenie šupiek, rozmery hranolčekov, využitie oleja, prevody nepredaných produktov do potravinárskych bánk. Mrazené produkty vykazujú o 47% menej strát.

Udržateľnosť zemiakov - Jean-Paul Bordes - Arvalis.

3 osi prístupu:     

- ekonomika

- prostredie

- sociálny prístup

Výživová hodnota zemiakov: výnosy 44%, energie 32%, proteíny 27%

Techniky k zníženiu parazitov: tradičné a nové

Prevencia výskytu chorôb - vo Francúzsku je tak chránená viac ako tretina produkcie

Genetický vývoj - + 25% zlepšenie

Integrovaný proces proti škodcom a stimulácia ochranných látok rastlín (- 50% chorôb).

Cieľové použitia prostriedkov v kombinácii s náhradkami. Optimalizáciou hnojív NPK v kombinácii s inými kultúrami.

Voda: zdroje, skladovanie (zima a leto), tolerancia druhov, genetický vývoj, indikátory pre výber materiálov.

Optimalizácia sadiva s časom prehliadok a úprav. Precízna technika riadenia a dohľadu (3-4 roky amortizácia. Nové metódy riadenia skladovania (regulácia teplôt). Zníženie klíčivosti - (olejom z mäty).

 

Závery:

- Európa predstavuje spolu s USA hlavných producentov zemiakov, najväčším odberateľom zemiakov je Rusko

- asociácia vidí dobrý výhľad v špecializácii, v rozrastajúcich sa veľkostiach fariem, lepšej mechanizácii a v menšom výdaji práce, zníženie strát: nové druhy, lepšia registrácia

- cirkulárna ekonomika s úlohou znížiť straty a plytvanie do roku 2025 o 30%

 

 

Politický výbor COPA COGECA / Poradný výbor pre spotrebiteľov 11.9.

Na programe Rady je jednak rozpočet a pokračovanie ruskej krízy.

Bioprodukcia a jej označovanie. Od jari tohto roku, keď tento návrh Komisia pripravila sa o tejto otázke diskutovalo už niekoľkokrát a ani dnes sa nedostali o mnoho ďalej, predovšetkým kvôli námietkam Coldiretti. Tvrdí, že je málo záruk v prípade dovozu a Rakúsko má výhrady ku kontrolám. Podľa nemeckého zástupcu má Komisia od samého začiatku problémy s bioprodukciou a podľa nich tu chýba intenzívna debata, čaká sa teraz na nový Európsky parlament.

Africký mor ošípaných - nákaza ošípaných v Estónsku tento týždeň a nákazy v troch ďalších krajinách v domácej produkcii. Všade chýba hygienická ochrana malých chovov. Poľsko a Litva medzitým dokončili opatrenia, Lotyšsko ich dokončuje. Sektor je už deväť mesiacov pod silným tlakom, celkový EÚ export klesol o 9% (do Ruska ide normálne 25% EÚ exportu bravčového mäsa). Vedľajšie produkty boli zatiaľ skladované, ale teraz sa rieši, čo s nimi urobiť ďalej: použiť ich na energiu? (je to uskutočniteľné?) Propagácia a nové trhy (trvá to dlho). Rusko ani Ukrajina nič neurobili pre zníženie nákazy u diviakov.

Pracovné metódy COPA COGECA. Schôdza výboru COPA bola 3.9., 10.9. COGECA.

Závery: pokračovať s technickými otázkami, CCC poradný výbor pre spotrebiteľov má teraz vymenovať viac expertov do širšej skupiny. Rovnaká situácia je u COGECA, rozšírenie, ak si to členovia želajú.

7. veterinárne otázky u prasiat. Na poslednej schôdzi nenechala Komisia dosť času na diskusiu, chcela všetko schváliť ešte v rámci svojho doterajšieho mandátu. COPA COGECA odoslala ostrý list nesúhlasu, následne Komisia celý projekt zmrazila a ďalšie rokovanie bude až na jeseň. Boli zahrnuté aj pripomienky EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín). Celý projekt má byť predložený len ako komunikácia, nie regulácia. Copa COGECA chce mať dostatočný čas na pripomienky.

Civilný dialóg - Lene Naeseger.

V úvode povedala, že celá záležitosť bola urobená na žiadosť Európskeho parlamentu, čo musela Komisia rešpektovať. Sú to predovšetkým zmeny zloženia expertných skupín. Ombudsman - po sťažnosti mimovládnych organizácií, hrozba zastavenia celého procesu, pokiaľ nebude urobená dostatočná zmena.

Má sa tu dosiahnuť určité vyrovnanie v súlade so zmenami tak v Generálnom riaditeľstve EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, tak v reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Prvý návrh sa urobil koncom 2013 a jedná sa predovšetkým o nové štruktúry poradných skupín. V apríli boli predložené kritériá, schválené neskôr do konca mesiaca.

Konečným výsledkom je 14 skupín, s konštatovaním, že bol len veľmi malý záujem o skupinu "Ženy na vidieku. Panel dal odporúčanie pre generálneho riaditeľa, ako nájsť rovnováhu a to aj s ohľadom na historický vývoj. Ale zástupcovia COPA COGECA nie sú vôbec spokojní s týmto vysvetlením ani so zložením skupín. Ako budú vyzerať nové zasadnutia? O tom je síce určitá predstava, ale ako to bude vyzerať v praxi nikto nevie. Podľa zástupkyne Generálneho riaditeľstva EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, tu bude určitá doba na adaptáciu, kedy sa bude vlastne testovať, ako to bude fungovať. Provizórny kalendár má byť urobený do konca roka. Prvá schôdza ešte koncom tohto mesiaca, ide predovšetkým o to ako rozdeliť zvyšky predchádzajúcich poradných skupín. Teraz tu bude predseda (na 1 rok) a dvaja podpredsedovia (bez časového limitu) Aj to je kritizované. Do konca roka sa majú tiež vypracovať strategické agendy pre skupiny a ďalej pravidlá upravených procedúr skupín Civilný dialóg (CD).

Ostatné riadiace výbory majú podobné pravidlá, také sa musia vytvoriť aj pre CD.

Okrem toho sa tu diskutovalo o pracovných skupinách, predovšetkým v sektore ovocia a zeleniny a u mäsa všetkého druhu. Podľa stanovísk všetkých vedúcich by sa mala zachovať doterajšia forma, je nutné mať informácie o trhu a o cenách. A popri tom zachovať skupiny predpovedí - tie by mali mať nový mandát od CD.

Otázky sú predovšetkým praktického typu, ako sa nové formy premietnu do práce CD? Problémy sú tu predovšetkým v živočíšnej produkcii (5 sektorov), ďalej u ovocia a zeleniny a ďalej v kombinácii skleníkového hospodárstva s alkoholom a olivami.

Nominácia vedúcich skupín.

Do skupiny CD rastlinnej produkcie je navrhnutý pán Isambert za predsedu a pre skupinu Skleníkové hospodárstvo, olivy a alkohol, pán Sanchez za podpredsedu.

COPA COGECA vyslovila tiež sklamanie s praktickým zrušením miest pozorovateľov, využívaných predovšetkým Belgickom a Luxemburgom čiastočne Holandskom a Francúzskom.

Ďalšie otázky sú okolo možnej či potrebnej rotácie miest v skupinách. Copa-Cogeca tu chce uplatniť pravidlo, že miesta, ktoré nebudú organizáciami využité, by mali byť pridelené ostatným zástupcom.

             

Závery:

- objavila sa nákaza afrického moru ošípaných v Estónsku a nákazy v troch ďalších krajinách v domácej produkcii

- zástupcovia COPA COGECA nie sú vôbec spokojní s novým systémom fungovania skupín Civilného dialógu

- SPPK zaslalo na CC žiadosť o nové prerozdelenie miest v rámci skupín Civilného dialógu a list na CC so žiadosťou o zrušenie nového systému a návrat k starému systému poradných výborov.

 

 

Mimoriadne zasadanie politického výboru 15.9.

 

V novom zložení fungovaní výboru Civilného Dialógu je najviac otázok, ako vôbec budú môcť organizácie všetky skupiny pokryť, keď sa podstatným spôsobom zníži počet platených miest pre COPA COGECA a ako sa tieto miesta budú rozdeľovať. Existujú obavy, že nové rozdelenie povedie k tomu, že skupiny nebudú riadiť odborníci, ale bude to akýsi debatný klub, kde budú mať hlavné slovo mimovládne organizácie. Pre vedenie tejto skupiny, kde ešte koncom minulého týždňa boli traja noví kandidáti, sa dostal do sekretariátu nakoniec len jediný kandidát, írsky vedúci sektora hovädzieho mäsa, Henry Burns, ktorý bol tiež oficiálne navrhnutý za COPA COGECA. Komisia tu dala veľmi krátke limity, pôvodný bol do 12.9 a po protestoch tento limit kandidátok predĺžila do 25.9.

Zástupkyňa britskej mimovládnej organizácie upozornila na to, že budúci rok bude prejednávaná smernica o pôde a že by COPA COGECA mala s predstihom túto otázku prerokovať. Bude predložená ako téma pre obe prezídia, pretože tu existuje možnosť, že aj tu bude pripravená nová legislatíva v priebehu najbližších rokov.

Pre prezídium tu bol tiež podaný návrh, aby sa prvej schôdze Sociálneho Dialógu živočíšnej produkcie, zúčastnili všetci predsedovia doterajších poradných skupín (bravčové, hovädzie, baranie, hydina a med) aby okrem pripomienok k fungovaniu tejto skupiny mali možnosť sa dohodnúť na ďalšom postupe. Podobná akcia sa pripravuje rovnako u skleníkového hospodárstva, spoločne so sektorom olív a alkoholu. Najväčší problém tu robí malý počet miest pre COPA COGECA (Celkom 16), majú sa rozdeliť podľa skoršieho modelu, teda 3-4 miesta pre med, a predsedovia hovädzieho mäsa, bravčového mäsa, hydiny, alebo sa bude hľadať (čo je pravdepodobnejšie) nový systém prideľovania. Je tu jednoznačná dohoda, že na prvej schôdzi musia byť vedúci všetkých skupín a o rozdelení sa bude rozhodovať v dopoludňajšej časti schôdze. A tu sa opäť ukázalo, ako ťažké bude toto rozdeľovanie. Španielsky zástupca povedal, že je potrebné iné rozhodnutie, že sektor je dôležitý pre každú krajinu. Poliaci potom vyrukovali s návrhom, aby sa miesta rozdeľovali podľa výšky príspevkov, čo bolo odmietnuté, pretože by sa potom vôbec nedostalo na malé a stredné krajiny. Iné návrhy sa týkajú rotácie, ale podľa akého kľúča, a ako tu urobiť dohodu o kritériách pre expertov. POCC-CCC by mal prísť s návrhmi, akým spôsobom to pripraviť, aby sa mohlo hovoriť o rovnocennom prístupe. Ďalšou otázkou bude, ako vybrať expertov pre skupiny pre priame platby a ozeleňovanie, pretože práca týchto skupín sa bude prekrývať. Všetky tieto otázky majú byť predložené prezídiom, koncom mesiaca, ale väčšina zástupcov si myslí, že ani tu nebude ešte urobené konečné rozhodnutie o rozdelení. Pekka k tomu dodal, že ombudsman silno tlačí na zmeny, všetko začalo už vlani v Európskom parlamente v ??rokovaniach o rozpočte pre budúci viacročný finančný rámec. Európsky parlament chcel obmedziť platenie expertov v poradných výboroch, veľký tlak zo strany mimovládnych organizácií, ktoré chcú výrazným spôsobom obmedziť väčšiu účasť farmárov. To nemôže COPA GOGECA v žiadnom prípade prijať, ale boj o nové rozdelenie bude veľmi tvrdý.

Pekka ešte dodal, že COPA COGECA pripravila ( sekretariát) kritéria pre rozdelenie miest v rámci CD (Civilný Dialóg), s ohľadom na rozdelenie, ktoré se urobilo v roku 2004, aj keď tu robí problémy fakt, že prakticky miznú pozorovateľské miesta).Dôraz je daný na praktickú expertízu účastníkov a ich aktivitu v pracovných skupinách COPA GOGECA.

To je teraz tiež jeden z bodov, ktoré prejednávajú ad hoc skupiny o metódach a štruktúrach fungovania COPA GOGECA. Menší počet miest, bude znamenať, že sa musí hľadať spôsob ako zabezpečiť rotáciu miest. Tieto body budú musieť byť prednostne prerokované na najbližších Prezídiách.

Deklarácia pre Kongres 2014.

Taliani v závere schôdze požadujú, aby sa COPA GOGECA zaoberala urýchlene tiež direktívou emisií traktorov, ktorá spôsobuje veľmi vážne problémy pre sektor vína a olív, kde ak bude v navrhovanej forme schválená, bude mať veľmi vážne následky pre tieto sektory.

Rada družstevných organizácií, ktoré spravujú tiež stroje, na tom pracuje a mala by z ich záverov vyjsť nová iniciatíva lobovanie.

Schválený konečný program pre Kongres 2014, je to už piata verzia pôvodného návrhu.

Len doplnené o poznámku, že sa na tomto Kongrese sa nepočíta s účasťou navrhnutého Komisára pre poľnohospodárstvo, bol pozvaný taliansky minister poľnohospodárstva, Maurizio Martina a vedúci nového poľnohospodárskeho výboru Európskeho parlamentu, poľský zástupca Czeslaw Siekierski.

 

Závery:

- Problémom zostáva, ako vôbec budú môcť organizácie všetky skupiny pokryť, keď sa podstatným spôsobom zníži počet platených miest pre COPA COGECA a ako sa tieto miesta budú rozdeľovať

- Napriek viacerým navrhnutým systémom na nové prerozdelenie miest sa nepodarilo dosiahnuť dohodu

 

 

Bioprodukcia - ad hoc zasadanie 16.09.

 

Táto mimoriadna schôdza mala priniesť predovšetkým odpovede na otázky, ktoré sa nepodarilo doriešiť do úplného konca na schôdzi POCC- CCC, kvôli opozícii niektorých zástupcov a tak museli byť znovu prerokované na tejto mimoriadnej schôdzi. Okrem týchto otázok sa tu viedla aj diskusia o tom, ako vôbec bude vyzerať ďalšia činnosť ako pracovných skupín tak skorších poradných skupín, dnes Sociálny dialóg, pretože o tom zatiaľ existujú len dohady, žiadne konkrétne správy nie sú ani od zástupcov Komisie.

Aktualizácia strategickej agendy do konca roka 2015.

Komisia začala vlani proces revízie európskej legislatívy u organickej produkcie. Dopadová štúdia, ktorá sa pripravovala od polovice 2012, mala byť dokončená do konca 2013, ale aj tu bolo podstatné oneskorenie celý proces pokračuje ešte v priebehu tohto roku.

Jedným z bodov je tu zvýšiť uznanie trhu bio, pripraviť všetky aktuálne dáta pre všetky rôzne kategórie organických produktov na EÚ úrovni (produkcia, spotreba, dovoz, export, trendy a predpovede pre sektor). Okrem týchto otázok sú tu aj požiadavky na otázky vzťahujúce sa k spotrebiteľom, čo bola doteraz hnacia sila rozvoja sektora v EÚ. Tu je pripravená celá rada nových opatrení:

- Rozvinúť a posilniť lepšie a výkonnejšie certifikačný a kontrolný systém. Tu Audítorský dvor publikoval správu a ako reakciou naň sa zaviazala Komisia k posilneniu kontrolného systému v celej EÚ. Tu by aj do budúcnosti mali pomôcť organizácie monitorovania.

- zavádzanie certifikačných a kontrolných systémov, dávať podnety pre potrebné úpravy a zlepšenie a tiež odporúčania týkajúce sa prípadných sankcií

- obchodné dohody s tretími krajinami a tu sledovať zvlášť režimy ekvivalencie

Nová európska stratégia propagovania organických produktov.

Tu bude musieť pracovná skupina identifikovať ako previesť nevyhnutné zlepšenia u navrhovaných sprievodcov pre propagáciu tak na vnútornom trhu a novú stratégiu na vonkajších trhoch.

Diskusia by mala pokračovať okolo Európskeho loga pre bioprodukty.

Rozvoj trhu bio:

Ďalšia harmonizácia EÚ legálneho rámca a tieto regulácie by sa mali predovšetkým týkať:

- produkcia bio v skleníkovom hospodárstve

- produkčné štandardy pre bio hydinu

Hnojenie v organickej produkcii - prehľad pravidiel pre hnojenie u bio a prehľad bio praktík vo všetkých členských štátoch.

Problémy organických krmív: pokračujúci problém EÚ, ktorá nemôže sama splniť všetky produkčné požiadavky, čo je obzvlášť dôležité u rastlinných proteínov a obsahu základných aminokyselín pre zvieratá. Ďalej skúmať výnimku, ktorá umožňuje kŕmenie ošípaných a hydiny s max. 5% neorganickej produkcie, ktorá sa končí tento rok v decembri. Tu je daná opäť požiadavka na Komisiu, aby hľadala biologické alternatívy u týchto druhov proteínov. Sú obavy, že sa opäť zvýši závislosť EÚ na dovoze (predovšetkým sóje), kde sú stále vyššie riziká kríženej kontaminácie. Pracovná skupina vyčíta Komisii, že nijako nereagovala na možnosti spojené s lepším využitím koncentrátov lucerny, ktorej použitie by čiastočne alebo plne umožnilo lepšiu autonómiu u proteínov, zabezpečilo lepšiu sledovanosť a zabezpečilo taký istý domáci zdroj u dodávok krmív.

Medzi ďalšie otázky boli uvedené aj existujúce nástroje a ich fungovanie, prípadne ich prepojenie. A ďalej aké nelegislatívne iniciatívy by sa mali prerokovať, aby uľahčili fungovanie sektora. Elektronická certifikácia pre dovoz, je to uskutočniteľné? A aké opatrenia urobiť proti podvodom u bio? Všetky tieto otázky tu boli dané v súvislosti s novou iniciatívou systému lobovania. Budúci týždeň, kedy sa má väčšina zástupcov zísť s novými členmi Európskeho parlamentu, je táto otázka na prvom mieste. V otázke lobovania má väčšina jasno, problém vidí v nejasnom usporiadaní nových poradných skupín (Civilný dialóg) a rozdelenie miest v týchto výboroch.

Počítalo sa s určitým prechodným obdobím, kedy by došlo k postupnej zmene vo fungovaní a tiež ako pristúpiť k vedeniu takto zriadených skupín, keď stále ešte platí mandát starých poradných skupín. Pracovná skupina Bio požaduje aby na najbližších prezídiách tieto otázky s Komisiou dokončili a predišlo sa tak celej rade problémov vo fungovaní nového systému.

 

Závery:

- revízia európskej legislatívy u organickej produkcie

- nová európska stratégia propagovania organických produktov

- zvažuje sa nová iniciatíva systémov lobovania

 

 

SPP 1 pilier - rozbor, otázky a výhľady 17.09.

 

Táto prezentácia, ktorá mala dať odpovede na celý rad otázok súvisiacich s vykonávaním reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ukázala, že je stále oveľa viac nevyjasnených, než jasných a zrozumiteľných odpovedí. A zároveň ukázala nutnosť výmeny názorov a skúseností, keď mnoho krajín má rozpracované projekty a organizácie sa vo všetkých viac či menej dohadujú ako so svojimi ministerstvami, ako aj s Komisiou o ďalších postupoch. Táto konferencia bola rozdelená do štyroch skupín. V prvej boli regulácie týkajúce sa priamych platieb, v druhej ozeleňovanie, v tretej administratívna záťaž a vo štvrtej jednotná spoločná organizácia trhu a organizácie výrobcov.

V prvej časti dotazníka, bol rozobratý rozpočet Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ten predstavuje pre roky 2014-20 celkovo 38% celkového EÚ rozpočtu, z neho je 77% daných do 1. piliera a 23% do 2. piliera.

Tu bola zásadná otázka rizika z možnej revízie viacročného finančného rámca (MMF) v r. 2016 a vypracovanie nového MFF v 2018. Drvivá väčšina krajín si toto riziko uvedomuje. Druhou otázkou sú tu prevody medzi piliermi a vplyv na výsledky. Väčšina krajín sa rozhodla nevyužiť túto možnosť, len malá časť považuje túto možnosť za pozitívnu. Mnoho krajín to považuje za určitú možnosť ako zmierniť dopady konvergencie u priamych platieb.

Bolo konštatované, že rozpočet Spoločnej poľnohospodárskej politiky klesol oproti ostatným politikám EÚ a že konvergencia, ktorá má byť dokončená v 2020 je pre mnoho krajín problematická, predovšetkým k nutnosti aktualizácie evidencie rozlôh fariem. Jediná politika určená tiež pre poľnohospodárstvo, ktorá zvyšuje ich propagáciu. 21 krajín zachováva dvojité platby pre špecifické sektory (najviac živočíšna produkcia).

Francúzsky prístup - hľadanie nahraditeľnosti - prečo?

- situácia sektora vo Francúzsku zaznamenáva negatívny vývoj mnohých fariem, pokles živočíšnej produkcie

- perspektívy sektora podľa vlády

- aké sú možnosti v rámci pravidiel EÚ.

Diverzita produkcie - chýbajú rovnaké nástroje riadenia, rozdiely v prístupe na severe a juhu krajiny - výška podpory v priemere medzi oddelenia je od 50 do 400 € na ha.

Príjmy - 2012, dostatočné len u veľkých kultúr, živočíšna produkcia najviac závislá na pomoci, má však najnižšie príjmy.

Celkom 500 000 fariem, z toho len 300 000 má príjem nad 25 000 € ročne. Situácia je katastrofálna v Centrálnom Francúzsku (hovädzie).

Hovoria, že tu chýba Spoločná poľnohospodárska produkcia možnosť výberu, spojenia musia byť zachované vo všetkých ťažkých oblastiach - zachovanie produkcie zamestnanosti. To je vo Francúzsku od 2009 sprevádzané aj určitým poistením príjmov. Ale tam im robí problémy prevod poistenia do 2. piliera.

Vláda chce ísť ďalej - 5% redistribúcia v 2015 až 20% v 2018.

Základná sadzba priamych platieb vo Francúzsku je pre rok 2015 45-47%, pre 2018 ale už len 34% základnej obálky.

Otázka rozdelenia pomoci: časť na udržanie produkcie - predovšetkým zamestnanosť, a tiež poľnohospodársko-potravinárskej produkcie ako významného článku pozitívnej obchodnej bilancie (12 miliárd € prebytok) a to aktuálne v krajine, kde je vysoká nezamestnanosť, je neprehliadnuteľným faktom.

Talianska Coldiretti má ku všetkému iný prístup ako ostatné organizácie. Povedal, že jedna forma Spoločnej poľnohospodárskej politiky neplatí pre všetky členské štáty, Spoločné poľnohospodárske politiky musia byť pružnejšie a dať do toho prvok väčšej regionalizácie. Regióny by mali mať možnosť zvoliť výber vnútornej konvergencie. Taliansko zvolilo írsky model konvergencie, ktorý je najviac konzervatívny.

Európska únia má základnú sadzbu 18-68%, Taliansko 58%.

Ozeleňovane - článku 43-49 podobne ako Francúzsko, Španielsko, Írsko a Švédsko.

Platby pre mladých - 1%

Redistribúcia platieb - degresivita - neuplatnenie

Malé farmy - od 2015 (500-1500 €)

Spoločné - do 15% podľa regiónov - 3 makrosektory: kultúry, olivy, živočíšna produkcia

Pokračuje debata o aktívnych farmároch.

Debata: Francúzsko o spoločnej produkcii ju zachovalo všade, kde bola. U oviec je tu základ 0,4 VDJ, keď je produkcia nižšia, pomoc nie sú. Taliani sa predovšetkým rozhodujú podľa miery zamestnanosti.

2. časť seminára viedol Udo Hemmerlin, DBV a príspevky tu mala Maira Dzelzkaleja a Klaas Johan Osiga.

Vplyvy realokácie platieb farmárom, sektorom a regiónom. Väčšina sa zhoduje, že chýba dostatočný odstup na posúdenie, ale mnohé krajiny majú obavy zo značnej realokácie.

A tiež mnohé z nich si myslia, že budú prevládať negatívne vplyvy, len určité kladné prvky pre niektoré druhy živočíšnej výroby.

V rámci národnej pružnosti to vidia dve tretiny krajín pozitívne, jedna tretina negatívne. Ako pozitívum tu vidí väčšina krajín, tiež možnosť sa lepšie prispôsobiť realite na farme.

Väčšina krajín aj tu by rada videla väčšiu pružnosť, ale zároveň nevidí väčší prínos pre dosiahnutie požadovaných výsledkov, väčšina si myslí, že to nie je efektívne. A ďalej, že to povedie k obchádzaniu pravidiel.

Niektorí vidia najväčší problém v informovanosti, a v tom, že úrady v mnohých prípadoch vedia menej ako farmári. Ozeleňovanie je vnímané skôr ako negatívny vplyv, s väčšou dávkou byrokracie, a celkovo ako negatívny vplyv na konkurenčné postavenie sektora.

V Lotyšsku má drvivá väčšina malých fariem problémy (cez 56%) a ozeleňovanie sa týka len 13% z nich (62% pôdy). Cez 10% všetkých fariem bude mať výnimky.

Problémy ozeleňovania: diverzifikácia kultúr (oblasti ekologického záujmu)- 5700 fariem (10%), plochy 900 000 ha (57%).

Oblasti ekologického záujmu typy: ľadom ležiaca, nárazníkové pásy, plodiny fixujúce dusík, chránené oblasti, okraje polí, rybníky, skupiny stromov, náhradné plodiny.

Na prípravu a tréning bolo málo času, vláda chce len elektronické aplikácie, ale tie majú len farmy nad 10 ha. Poradnú skupinu (AG) využíva len malá časť farmárov.

Problémy ozeleňovania: definícia pôdy v pokoji, plodiny absorbujúce nitrogén, problémy s definíciou "kultivačného obdobia".

V Holandsku prebehla v rámci reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky veľká diskusia o cieľoch tejto politiky, k čomu vlastne slúži ozeleňovanie. Uviedol, že ceny pôdy v Holandsku sú medzi 40 000 a 100 000 € za ha a teraz sa vedie diskusia, ako "oceniť" dopady ozeleňovania. Ako príklad uviedol mliečnu farmu s 50ha, ktorá drží 45 titulov v hodnote 890 € / ha, a uviedol, že v dôsledku pravidiel ozeleňovania môže stratiť cez 20% pomoci. Trvale prebieha diskusia okolo ozeleňovania verzus intenzifikácia - produkovať viac s menším použitím pôdy. Navrhli Privátne environmentálne certifikačnej schémy.

Súčasné pravidlá ozeleňovania sú príliš rigidné a komplexné, farmári ich nechápu, chýba možnosť mať ekvivalent ozeleňovania. A chýba akékoľvek ocenenej pre tieto opatrenia z trhu.

LTO očakáva, že do roku 2017 bude nová debata o Spoločnej poľnohospodárskej politike, už sa hovorí o prípravách. Phil Hogan (nový Komisár), má urobiť revíziu potenciálu, pripraviť ďalšie zjednodušenie PP a tiež ozeleňovanie, rozvoj vidieka a politiku kvality.

Klaas na záver dodal, že je potrebné zmeniť veľmi prísne pravidlá, dať lepšie možnosti sektora a k tomu je potrebné zmeniť spôsob myslenia Bruselu.

V Holandsku sa hovorí o nových formách spolupráce pri riešení problémov. Existujú už teraz skupiny farmárov (povolené je do 10 farmárov), hľadanie novej formy spolupráce predovšetkým u 5% oblastí ekologického záujmu.

V úvodnej časti popoludňajšieho programu tu mal úvod Flavioa Coturni z Generálneho riaditeľstva EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ktorý mal pôvodne začať dopoludňajší program. Otázky okolo 3 tém:

- priority Komisie

- výzvy vykonávania

- budúci program

Konkurenčnú schopnosť, vedomosti, obchod a výskum, energie a klimatické zmeny a zdroje.

Vykonávanie Spoločnej poľnohospodárskej politiky, subsidiarita, vyhodnotenie opatrení v 2015 a 2016 (ekonomické výsledky, plus prvky efektivity - konečné vyhodnotenie až v 2021.

1.1.2018 - prezentácia prvých prvkov nového rozpočtu Agri.

Pre mnoho zástupcov nie je tento pohľad dostačujúci. Chýba akákoľvek zmienka o potravinovom reťazci, a tiež o problémoch jednotnej organizácii trhu, ktoré sa prejednávajú od 2005 - sú to len politické úvahy.

Všetkých zaujíma, aké bude vykonávanie Spoločnej poľnohospodárskej politiky v 2015, sejba pre úrodu budúceho roku je na konci a farmári by mali vedieť čo ich čaká. Nemci kritizujú trvalo sa zvyšujúcu byrokraciu, aj keď sa proklamuje jej znižovanie. Taliansko zaujíma, či bude opäť Health check (kontrola stavu) v 2017, ako sa vyhlasovalo.

Zástupca Komisie k tomu hovorí, že nové vedenie má za úlohu prejsť všetky regulácie a pripraviť ďalšie perspektívy Spoločnej poľnohospodárskej politiky - to bude trvať dlhšie, žiadna revízia sa vraj nepripravuje. Môže sa zmeniť oblasti ekologického záujmu s 5% - je potrebné hodnotenie či 5% funguje.

Viacročný finančný rámec - 1. revízia sa pripravuje pre 2016, Komisia pod vedením nového predsedu Junkera chce spresniť priority.

Výsledkom dotazníka je, že sa väčšina krajín zhoduje, že byrokracie pribudlo a zvýšili sa aj všetky druhy kontrol.

V Spojenom kráľovstve VB sa vykonáva 70% aplikácií cez digitálne on-line spojenie, ale to stále nemôže používať 30% fariem. Vláda chce od budúceho roku iný druh pripojenia a to bude problém predovšetkým u vzdialeného vidieka. Problémy robia aj mapovania a záznamy. Od 2016 mierka 1: 5000, ktoré by mala zahrnúť aj nárazníkovej zóny (ale rozlíšenie tu je len 5m a tieto zóny majú často 2 m). Zatiaľ neexistuje žiadny sprievodca od Komisie o geo-priestorovej aplikácii. Je tu teda trvalá otázka, ako môžu farmári deklarovať oblasti ekologického záujmu keď tu nie je presnosť. Problém majú s typickým prvkom britského vidieka - živého plota. Nie je tu ani úplná zhoda o definíciu (múriky, krovinaté bariéry, priekopy oddelenie). Chýba pravidlo pre zostrih (zákaz v čase hniezdenia vtákov (až do 1.9.), to je nevykonateľné. Inšpekcia sa zvýšili o ďalších 5% a o ďalších 1500 celkom, čo oneskoruje platby. Pokuty sa opäť zvyšujú, už dnes má zoznam postihov viac ako 3 strany.

Niels Madsen za dánsku organizáciu urobil prehľad implementácie v Dánsku a v úvode konštatoval, že sa už teraz zvýšilo administratívne zaťaženie o viac ako 15%

Na vnútornej konvergencii používajú írsky model: 5% v 2015, 6% v 2016 a 7% v 2017 a ďalej.

Najväčšie problémy vidí u administratívy ozeleňovania - je tu sprievodca na 115 stranách. Tomu  drvivá väčšina farmárov vôbec nerozumie a musia si platiť poradcu.

Versteijlen, Olivier Sitar z Generálneho riaditeľstva EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka urobil prehľad o vývoji jednotnej organizácii trhu a organizáciách výrobcov od roku 2007 a ??výhľad na ďalšie roky. Organizácie výrobcov boli, ako je známe skôr len u ovocia a zeleniny od roku 2013 sa vyvíjajú vo všetkých sektoroch. Mali od samého začiatku pozitívnu úlohu v dodávkovom reťazci, ale skonštatovalo sa, že v celom potravinovom reťazci už také úspešné neboli. Teraz slúžia aj ako finančné agentúry a sú vo väčšine členských štátov uznané. V sektoroch ovocia a zeleniny, olív, mlieka a ďalších sú dnes povinné. Podobným stupňom tu sú takisto medziodvetvové organizácie a väčším pokrokom posledného roka bolo zavedenie kontraktuálnych dohôd, (ktoré začali u mlieka po poslednej kríze) a teraz vykonávajú aj kolektívne dohody a snažia sa tak o možnosti prispôsobenia dodávok. Článok 150 hovorí, že organizácie výrobcov majú možnosť obmedziť dodávky, čl. 172 potom je pre ovocie a zeleninu v kríze a organizácie výrobcov tu môžu riadiť dodávky, sem patrí aj zelený zber, odstránenie produkcie z trhu.

Národné príklady tu mali Daniel Coulonval, prezident valónskej organizácie a ten sa zaoberal situáciou v sektore hovädzieho mäsa. Podobne Gabriel Trenzado zo španielskej družstevnej organizácie, ktorý urobil prehľad o organizáciách výrobcov u olivového oleja. Valónsky príklad sa zaoberal skôr problémami odbytu hovädzieho mäsa, aj keď situácia v Belgicku nie je zatiaľ príliš dramatická, pokles spotreby u tohto druhu mäsa je aj tu citeľný. U olivového oleja sú pravidelné výkyvy ako v produkcii tak v predaji španielskych organizácií výrobcov tu zohrávajú veľmi významnú úlohu. V posledných 10 rokoch je tiež väčšia snaha robiť obchod mimo krajiny a to nielen v rámci EÚ, ale predovšetkým do Ázie a Ameriky.

V priebehu prestávky sme diskutovali s Nemcami o ohraničení pozemkov a ich evidencii.

Ako ukázal Udo Hemmerling z DBV, rieši tento problém predovšetkým na území bývalej Nemeckej demokratckej republiky, ktorý nastal u dohôd okolo oblastí ekologického záujmu. Povedal, že ich riešenie je vytvorenie tzv. blokov (3 až 5 fariem), ktoré sa dohodnú na 5% plôch určených na oddych a to je riešené po vzájomnej dohode, buď každý dá svoju časť, alebo to urobí len jeden z nich za všetkých a medzi sebou sa dohodnú na kompenzáciách. Povedal, že tento postup schválila federálna aj miestna vláda a že tu neboli ani žiadne námietky zo strany Komisie. Briti uvažujú o podobnom riešení, aj keď u nich je to dosť komplikované kvôli vlastníckym pomerom.

 

Závery:

- Podľa zástupcov Talianska jedna forma Spoločnej poľnohospodárskej politiky neplatí pre všetky členské štáty, Spoločné poľnohospodárske politiky musia byť pružnejšie a sú potrebné prvky väčšej regionalizácie.

- Ozeleňovanie je vnímané skôr ako negatívny vplyv, s väčšou dávkou byrokracie, a celkovo ako negatívny vplyv na konkurenčné postavenie sektora. byrokracie pribudlo a zvýšili sa aj všetky druhy kontrol.

- Súčasné pravidlá ozeleňovania sú príliš rigidné a komplexné, farmári ich nechápu, chýba možnosť mať ekvivalent ozeleňovania

- Diskusie o aktívnych farmároch stále pokračujú.

 

 

Schôdza zamestnávateľov GEOP-Copa 22.9.

 

Mimoriadne zasadnutie POCC-CCC, išlo predovšetkým o rozdelenie nových poradných skupín a to bola záležitosť príliš dôležitá na budúce fungovanie výborov Copa-COGECA.
V prípravnej schôdzi sa najprv hodnotil, posledný seminár a návrh na budúci seminár. Generálne riaditeľstvo EK pre zamestnanosť teraz rozhodlo že sa má robiť vo viacerých fázach, ktoré vo svojej nadväznosti ukážu vývoj situácie v členských krajinách. Sú s tým spojené veľké komplikácie, ako ukázal priebeh posledného seminára v Kaunas, kde schválenie od Komisie došlo až v samotný deň začatia. Bolo tu riziko, že ak toto povolenie nebude, musela by to uhradiť Zamestnávateľská skupina v rámci COPA COGECA. Témy, o ktorých sa má rokovať sú:

- čierna práca

- inšpekcia práce

- systémy postihov

- pružnosť systémov a najlepšie praktiky ilegálnej práce

- falošné deklarácie, detašované pracovisko v iných krajinách

Inšpekcia: legislatíva, procedúry, práva pracovníkov pri inšpekcii.

Sankcie: civilné a administratívne, kriminálne. Výška sankcií a náklad. Zahrnutie sankcií do kontraktov

Pružnosť: regulácia, povinnosti, náklady spojené s realizáciou. Praktiky a oficiálne dáta - dohody o práci, sociálni partneri.

Všetky druhy a formy zamestnanosti - trvalé, sezónne.

Keďže Komisia stále nedala rozhodnutie, je dnes dohodnuté, že sa začiatok tohto fázového seminára odloží, začne začiatkom jari buď v Litve alebo v Sofii, druhá časť v septembri a koniec v decembri 2015 v Bruseli alebo až v januári 2016. Neistota, ktorá vyplýva zo schválenia celého cyklu je veľká a organizácia nemá žiadne finančné rezervy, aby takéto riziko, v podobe nepreplateného seminára od Komisie, podstúpila.

V novembri sa bude konať generálne zhromaždenie Zamestnávateľskej skupiny v rámci COPA COGECA, tam bude ustanovený pilotný výbor, ktorý spracuje návrhy od členov (odoslanie budúci týždeň) a tiež rozhodne o triedení údajov a pravidiel z členských krajín, ktoré sú zatiaľ príliš komplexné.

K zamestnanosti sa vyjadrí tiež Európska federácia obchodných únií v poľnohospodárstve a potravinárstve, ktorá sa už niekoľkokrát v minulosti vyjadrila dosť ostro proti stanovisku COPA a malému ohľadu Spoločnej poľnohospodárskej politiky na zamestnanosť. Atraktivita sektora pre mladých je trvalo na programe všetkých prognóz. Tu sa má posudzovať, či v členských krajinách existujú sprievodné opatrenia ako pre mladých, tak aj pre starších pracovníkov a Európskej federácie obchodných únií v poľnohospodárstve a potravinárstve sem chce zahrnúť aj osobitnú kapitolu pre ženy. Nikto dnes presne nevie, aký je celkový stav v EÚ.

A tu padol návrh, podobne ako u lobovania COPA, chce Zamestnávateľskej skupiny v rámci COPA COGECA spoločne s Európskou federáciou obchodných únií v poľnohospodárstve a potravinárstve viac rokovať s výborom pre zamestnanosť a pozvať jeho zástupcu na túto výročnej schôdzi v novembri.

Teda rozšíriť pôsobnosť viac aj smerom do Európskeho parlamentu.

Ďalším bodom tu bolo vytvorenie expertnej skupiny pre detašovaných pracovníkov, to bolo provizórne odložené na október, pripravuje sa tu revízia direktívy a Zamestnávateľská skupina v rámci COPA COGECA sa chce týchto rokovaní zúčastniť.

Rozpočet Zamestnávateľskej skupiny v rámci COPA COGECA:

Od zlúčenia s COPA nemá Zamestnávateľská skupina v rámci COPA COGECA vlastný rozpočet, aj keď príspevky sa sem prepočítavajú oddelene. Zlúčenie, ktoré kedysi organizoval generálny sekretár Franz-Josef Fráter, malo byť výsledkom rokovaní medzi všetkými organizáciami a malo slúžiť okrem iného na riešenie trvalého deficitu, ktorý Zamestnávateľská skupina v rámci COPA COGECA mala, a ktorý pokrývala COPA. V posledných rokoch nebolo žiadne navýšenie. Najväčšie krajiny platia 9 200 € ročne, stredné 4 600€ a malé 2300 €.

Zamestnávateľská skupina v rámci COPA COGECA si vedľa toho udržuje malý bankový účet, ktorý spravuje Frederica Zoll. Sumy na tomto účte slúžia na pokrytie výdavkov mimoriadnej schôdze, niektoré spoločné večere pri výročných rokovaniach a niektoré mimoriadne výdavky na cestovanie pre prípravu seminárov.

V záverečnej prípravnej fáze tu boli prerokované ešte tieto otázky:

-Zlepšiť poľnohospodárske školenia a vzdelanie.

Tu sa rieši, či je súčasná úroveň vzdelania dostatočná a či sa to má tiež dotknúť starších pracovníkov, ktorým v mnohých prípadoch chýba potrebná motivácia. Zaistiť a propagovať prístup do poľnohospodárstva.

Keďže si všetci uvedomujú, že sektor má len dosť slabú ekonomickú úroveň, je nutné pripraviť lepšie legislatívne nástroje  regionálneho rozvoja, ktoré tieto vstupy ovplyvňujú a uľahčujú. Vytvoriť podpory pre farmy, ktoré nie sú na udržateľnej úrovni.

Množstvo fariem má problémy kvôli fluktuáciám ekonomiky a tiež kvôli zmenám politiky. Pre tieto farmy je potrebné vytvoriť podmienky, ktoré im umožnia prejsť na iný druh aktivít.

V členských krajinách existuje systém monitorovania zamestnanosti sektora aj pre tých, ktorí nemôžu pokračovať v činnosti. Aké akcie v tom krajiny robia?

Aká je situácia u pracovníkov orientovaných na iný režim ako plný úväzok. V EÚ sa ukazuje, že v niektorých regiónoch predstavujú pracovníci na skrátený úväzok aj cez 50%. Ako sú tu využívané prostriedky na diverzifikáciu a na podporu inej, než poľnohospodárskej činnosti v rámci 2. piliera.

Opatrenia pre starších pracovníkov: Niekoľko členských krajín má pre takýchto pracovníkov valorizačné programy a tie sa väčšinou prelínajú s programami pre mladých, keď sa hľadá v sektore náhrada.

Ďalším faktorom je kontraktuálna pružnosť.

Ale tu chýbajú údaje z väčšiny krajín a preto sa Zamestnávateľská skupina v rámci COPA COGECA snaží pokryť aj tento problém (čiastočne sa osloví v priebehu najbližších seminárov). Existuje v krajinách nejaký štatistický systém na pokrytie tejto otázky? Na  úrovni EÚ tu chýba výmena informácií.

Vzhľadom k tomu, že celý rad údajov z posledných seminárov mal rôznu kvalitu, oficiálne štatistiky nepokrývajú všetko a sú tu veľké výkyvy v kontrolovateľnosti údajov, Zamestnávateľská skupina v rámci COPA COGECA chce pomôcť vytvoriť databázu, kde budú aktualizované údaje o:

-  počtoch pracovníkov

- počte permanentných kontraktov

- počte kontraktov pre sezónnych pracovníkov

EFFAT chcel ešte prerokovať otázku Zelených pracovných miest (green jobs), ale dokument predložil až včera večer a nemohol byť preto posúdený. Jeho prerokovanie bolo odložené na november.

EFFAT takisto pripravuje prehľady o pracovných miestach v sektore obnoviteľných energií, agroturistiky, a agroekológie.

 

Závery:

-témy, o ktorých sa v súčasnosti má rokovať:

- čierna práca

- inšpekcia práce

- systémy postihov

- pružnosť systémov a najlepšie praktiky ilegálnej práce

- falošné deklarácie, detašované pracovisko v iných krajinách

- skúmané skupiny predovšetkým mladí aj starší pracovníci a ženy

- Keďže si všetci uvedomujú, že sektor má len dosť slabú ekonomickú úroveň, je nutné pripraviť lepšie legislatívne nástroje  regionálneho rozvoja, ktoré tieto vstupy ovplyvňujú a uľahčujú. Vytvoriť podpory pre farmy, ktoré nie sú na udržateľnej úrovni.

 

 

Zasadanie politického výboru POCC-CCC 23.9.

 

Pokračovanie série schôdzí, kde sa jednalo predovšetkým o spôsobe, ako bol pripravený návrh Komisie na rozdelenie "poradných skupín" Civilný Dialóg, ktorý začne pokusne fungovať už od budúceho týždňa a ako bolo z reakcií vidieť, neuspokojil nikoho a v rade organizácií vyvolal veľmi ostré reakcie.

Program bol schválený, ale Coldiretti chcela opäť zaradiť bod organická produkcia ako posledný bod rokovania. Zdá sa, že ani tu sa nedarí dôjsť k nejakému uspokojivému záveru.

Zástupca Portugalska, podobne ako Írsky zástupca protestovali proti zmenám. Pre celý rad organizácií to predstavuje nepredvídateľné výdavky. Letenky a ubytovanie sa pripravujú týždne vopred. Podľa nich by bolo lepšie obe prezídia zrušiť, ale to je nemysliteľné vzhľadom na potrebu urgentne riešiť rozpočet a prípravu na Kongres. V neposlednom rade tiež rozdelenie miest v nových poradných skupinách, ktoré sa teraz nazývajú Sociálny Dialóg a kde nový poriadok začne platiť od októbra. Už pri rozdelení miest pre prvú schôdzu začiatkom októbra, týkajúcu sa dopoludnia sektora hovädzieho mäsa a popoludní včiel (dohromady skupina živočíšna produkcia).

Tu bolo rozhodnuté, že sa jej okrem niekoľkých expertov na produkciu zúčastnia všetci doterajší predsedovia všetkých pracovných skupín mäsa (hovädzie, bravčové, baranie, hydina a tiež včely a med). Zatiaľ sa nevie aká tu bude rotácia počtu schôdzí, hovorí sa o 2-3 schôdzach ročne.

Skupina cukru bude rozdelená v spolupráci s CIBE (Centrum pre medzinárodnú obchodnú etiku).

Jedine v skupine priame platby a ozeleňovanie bude mať COPA COGECA plný počet miest (28) a tento návrh je podľa vyjadrenia | Komisia platný do konca roka, potom sa má jednať o prípadných úpravách.

Napriek uisteniu z minulého týždňa, že v roku  2017 nebude žiadny Health check (tomu aj tak nikto neverí), sa príliš nepočíta ani so zlepšením alokácie miest, vzhľadom k ďalším rokovaniam o finančných perspektívach EÚ v tej dobe a príprave návrhu na ďalší rozpočet.

Pekka oznámil, že aj naďalej zostanú v platnosti tzv. „výhľadové“ skupiny. Komisia tu rozošle zoznamy expertov, ktorých sem členské krajiny navrhli. COPA-COGECA k tomu musí dať ešte svoje stanovisko. Tento zoznam by mal byť hotový pre októbrový POCC-CCC.

Prezidenti skupín Civilný Dialóg. Sú tu už prvé 3 návrhy:

Civilný Dialóg pre živočíšnu výrobu - predseda Henry Burns, Írsko

Civilný Dialóg pre veľké kultúry - predseda Jean-Francois Isambert, Francúzsko

Civilný Dialóg pre skleníkové hospodárstvo, olivy a alkohol - podpredseda Rafael Sanchez, Španielsko.

V ďalšom kole sa bude rozhodovať o nasledujúcich skupinách:

Pre priame platby sa zatiaľ zo strany COPA COGECA hľadá kandidát.

Pre ozeleňovanie je to lotyšská zástupkyňa Maira Dzejkaldzeja.

Životné prostredie a klimatické zmeny - podpredseda (z Dánska)

Lesy - Fínsko

Internacionálne aspekty - Švédsko (obchod má na Komisii práve Švédsko).

Rozvoj vidieka - predseda z Nemecka

Mlieko - viceprezident z Talianska (Albrate)

Víno - tiež viceprezident z Talianska

Bio produkcia - zatiaľ bez návrhu - záujem z DK a Tal.

Kvalita - predseda z doterajšej WP, zatiaľ bez dohody

Propagácia - záujem z PL, Rak.,Tal.).

Celá záležitosť bola prenechaná na konečné rozhodnutie pre obe prezídia, koncom týždňa.

A to, ako sa ukázalo, bola pomerne veľká bitka o miesta, predovšetkým v hlavných skupinách.

Prezídium musí tento postup tiež schváliť a doriešiť otázky, ktoré zatiaľ neboli riešené, ako vedenie skupiny Spoločnej poľnohospodárskej politiky a medzinárodné aspekty.

Pre Českú republiku je tu pripravených celkom 12 platených miest. Po jednom u včiel, hydiny, hovädzieho, obilie a olejniny, chmeľ, PP, lesy, alkohol (to je problematické pre všetky krajiny, skupina prakticky nefungovala už 3 roky), medzinárodné aspekty, mlieko, rozvoj vidieka, a víno??.

Praktické kroky tu boli uvedené vzhľadom na pôvodné rozdelenie z konca roka 2004, na celkovej účasti expertov na všetkých poradných výboroch doteraz. Žiadna krajina nie je s rozdelením spokojná, ale najväčšie námietky boli zo Španielska (najmenej miest z veľkých krajín) a tiež od pobaltských krajín a škandinávskych, ktoré nemajú zastúpenie vo veľkých kultúrach, ovocie a zelenina a u pobaltských robí problém najmä mlieko.

Kongres európskych farmárov.

Prihlásených bolo 460 ľudí (registrácia bola predĺžená do 29.9.)

Rusko: táto otázka bude tiež kľúčová pre obe prezídia, tu sa uviedli body, o ktorých sa tam má rokovať:

- privátne skladovanie (bravčové od začiatku tohto roka)

- chýbajú skladovacie priestory

- obnovenie exportných podpôr?

 

Závery:

- Aj keď je nádej na zmenu v oblasti organizácie skupín civilného dialógu po novom roku, šance sú veľmi nízke.

- Komisia sa v súvislosti s ruským embargom postavila proti privátnemu skladovaniu, naposledy už zrušila skladovanie syrov.

 

 

Pracovná skupina "Potraviny" 24.9.

 

Vyhodnotenie GFL (general food law) – poukazuje na nutnosť posilniť po poslednej kríze, lepšia ochrana zdravia a bezpečnosti pre zlepšenie voľného pohybu potravín a krmív v EÚ.

Analýzy rizík - hodnotenie rizík, riadenia rizík (princíp predvídavosti) u všetkých prípadov, kde nie je "istý" vedecký prístup.

Všeobecné princípy: možnosti systému, transparentnosť, propagácia medzinárodných štandardov a prezentácie potravín, ktorá má jasné označenie a je bezpečná.

Zodpovednosť - všetci operátori - a každý z nich musí bezpečnosť a sledovanosť aj vrátane odmietnutia.

V diskusii sa ukázalo opäť niekoľko slabých miest. Chýba akákoľvek harmonizácia postihov (všetko je zatiaľ ponechané na členských krajinách) a taktiež sledovanosť, tá je vykonávaná len v EÚ, chýba predovšetkým u dovozov. Tu bolo skonštatované, že kontroly na hraniciach sú tiež slabé a to umožňuje celý rad podvodov a priestupkov.

Mrhanie potravinami a straty.

Definícia mrhania - potrava, ktorá zmizne z potravinového reťazca a ktorá nie je nijako využitá.

Úlohy a zodpovednosť

Systémy DPH a úloha potravinových bánk, pravidlá darovania potravy.

Zjednodušiť pravidlá označovania, návrh na označenie bez "lepšie použiť pred dátumom", maximalizovania životnosti produktov (ale je to bezpečné?)

Inovácia reťazca - optimalizácia, možnosti použitia všetkých materiálov ďalej ako krmív. Ale urobiť rozbor, či si spotrebiteľ vôbec praje takéto predĺženie.

Pre máj budúceho roku pripravuje DG Sanco (Generálne riaditeľstvo EK pre ochranu a zdravie spotrebiteľa) veľkú konferenciu s výsledkami činnosti a informáciu o mrhaní a stratách.

Taliani k tomu povedali, že  potraviny sú príliš lacné, ich likvidácia nie je nijako postihnutá.

Smernica 1169/2011 o informáciách pre spotrebiteľa:

Tiež tu bolo opakovanie skorších informácií u označení, ktoré sa týka čerstvého mäsa a mäsových výrobkov, mliečnych produktov a tiež týchto produktov, ako zložiek.

Konštatované, že sledovanosť je tu kľúčovým problémom a to je tiež príčinou, že tu zatiaľ nedošlo k dohode. Nový Európsky parlament to bude mať hneď spočiatku ako jednu z úloh na doriešenie.

Nano-produkty, Regulácia FIC čl. 18 (3), prvky obsahujúce nano, tak musia uvádzať v zátvorke za označením produktu. Definícia je tu "inžinierske nano materiály".

Mastné kyseliny – má to byť doriešené do tohtoročného decembra, pri označení v potrave a v diétach v EÚ. Reakcia, ktorú poslala COPA COGECA na Komisiu je veľmi technická, má byť predložená ako informácia pre budúce zasadanie politického výboru.

Akcia EÚ u diéty. Fyzické aktivity a zdravie. Posledná schôdza tejto platformy bola v júni. Rozhodnuté, že členské krajiny majú analyzovať rôzne opcie pre ďalší rozvoj. Ale bolo
skonštatované, že zatiaľ žiadna z akcií nepriniesla očakávané výsledky, rastie obezita detí i dospelých.

EFSA - ďalšej schôdze má byť začiatkom novembra, kde sa majú posudzovať plány do roku 2020, a jednou z kapitol je tu tiež konflikt záujmov, ktorý viedol k rezignácii bývalej generálnej riaditeľky.

Klonovanie, Novel food.

Nie je tu prakticky nič nové, v oboch prípadoch tu budú národné rozhodnutia, na Európskej úrovni k dohode nedošlo.

Oficiálne kontroly -návrh je od mája 2013, do Európskeho parlamentu prišli všetky správy, ale so zvolením nového Európskeho parlamentu došlo aj k výmene spravodajcov, teraz celú vec vedie rakúska poslankyňa Kadenbech.

Počas gréckeho predsedníctva sa spracovali predovšetkým technické otázky, veľmi komplexná záležitosť. Kritickou otázkou je tu rozdelenie a výška poplatkov. Talianske predsedníctvo chce túto zložku tento rok dokončiť. Nasledujúce schôdze sa tu majú konať v októbri, novembri a decembri.

Hygiena - Zákon o potrave 178/2002

Dopravné svetlá v označení - problémy.

Už sa zdalo, že tento návrh bude zrušený, ale Komisia rozhodla, že nechá vypracovať konkrétnu štúdiu v Spojenom kráľovstve VB o tomto spôsobe informovania spotrebiteľov a kladných či záporných bodoch potravín. Sú tu však výhrady, že to ohrozuje voľný pohyb obchodu. Od nich sa ešte očakávajú reakcie.

 

Závery:

- Všeobecné princípy: možnosti systému, transparentnosť, propagácia medzinárodných štandardov a prezentácie potravín, ktorá má jasné označenie a je bezpečná.

- Chýba akákoľvek harmonizácia postihov (všetko je zatiaľ ponechané na členských krajinách) a taktiež sledovanosť

- Problém mrhania s potravinami pretrváva – komplexné riešenie zatiaľ neexistuje.

 

 

Spoločné prezídium Copa-COGECA a prezídium COPA 25.9.

 

Prezídium COGECA riadil Christian Pees a informoval o stretnutí s predsedom amerického poľnohospodárskeho oddelenia, Bobom Stalmannom, s ktorým sa zišiel po ženevskom zasadnutí Svetovej obchodnej organizácie WTO. Postoj americkej organizácie zostáva rovnaký, veľmi kritický k európskemu prístupu technológii, štandardov, obchodu a chránených zemepisných označení. To podľa neho nedáva príliš veľkú nádej, že sa v ďalšom kole rokovaní EÚ / USA niečo skutočne pohne.

Pees ďalej informoval, že Rumunsko nezaplatilo príspevky a tiež, že sa nedohodli na jednotnej reprezentácii. Mal stretnutie s rumunským ministrom pôdohospodárstva, ale výsledok nebol prakticky žiadny.

Pekka informoval o recepcii v Európskom parlamente, kde bola nezvyčajne veľká účasť nových poslancov. Recepcia bola usporiadaná pod záštitou pracovnej skupiny pre obilie. Ďalšia schôdza má byť do konca roka a témou lesný sektor.

Najdôležitejšie body rokovania.

Organická produkcia. Pees k tomu povedal, že sa hľadá len ťažko dohoda, talianske predsedníctvo si dáva za úlohu nájsť dobrý kompromis. Pekka informoval o výsledku rokovania zasadania politického výboru a následnom návrate k pôvodnému textu návrhu, po 4 pokusoch o jeho "vylepšenia".

Sociálny Dialóg - celkom 13 skupín.

Predtým tu bolo celkom 943 platených miest, v terajšej forme to bude len 773 pre COPA COGECA.

COPA COGECA podala oddelene aplikácie ako za COPA tak za COGECA a vďaka tomu sa jej podarilo znížiť vplyv na výber, ktorý by bol ďaleko horší, ak by dala návrh na umiestnenie dohromady.

Komoditné skupiny. Živočíšna produkcia - 5 podskupín

                                Plodiny- 11 podskupín

                               Propagácia a kvalita - 2 podskupiny

Všetci zástupcovia tu vyjadrili veľké sklamanie nad novým usporiadaním. Najmä pobaltské krajiny nesúhlasia s tým, že nedostali prakticky žiadne miesta v kultúrach a u mlieka, podobná reakcia prišla aj od Švédska.

Pekka - skupina mlieko má len 20 miest pre COPA COGECA a teraz nie sú žiadne pozorovateľská miesta.

Rozdelenie sa robilo na základe výsledkov z 2004 produkcie. Hľadá sa tu možnosť uplatniť princíp rotácie, ale zatiaľ nebola nájdená žiadny vhodná vzorka. COPA COGECA celkom stratila 20-25% miest aj keď pomerne nie toľko, ako iné organizácie.

Eduardo za španielskeho družstva hovorí, že pracovné skupiny by si mali samy vybrať svojich zástupcov. Účasť by tu potom bola povinná, inak ich vyhodiť. Portugalsko chce, aby krajiny, ktoré nie sú v COGECA, mali menej miest, ale to je neuskutočniteľné. Poškodilo by to Spojené kráľovstvo VB a Slovensko.

Dôsledkom nového usporiadania bude nutnosť zmeniť metódy práce ako COPA tak COGECA a urobiť ich ďaleko efektívnejšie. A je tu ďalšie riziko, že Európsky parlament v budúcom viacročnom finančnom rámci opäť prejaví snahu znížiť rozpočet pre Generálne riaditeľstvo EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a to povedie k ďalšiemu obmedzeniu skupín civilného dialógu skupín.

Kongres - Deklarácia s doplnkami. Švédi požadujú doplniť o ženskú účasť. Poľský zástupca tu mal vyhlásenie, že u nich je teraz snaha distribúcie o likvidáciu všetkých družstiev, za posledných 5 rokov sa v krajine stratilo 80% družstiev.

Rusko- pôvodná reakcia EÚ bola ostrá, minulý týždeň zmiernené. Zatiaľ s tým spojené 168 miliónov € výdavkov, z ktorých ide 87% do Poľska. Skladovanie syrov ukončené - dôvod: do intervencie sa prihlásili aj krajiny, ktoré neexportujú do Ruska.

Ďalších 400 miliónov € musí byť najprv schválených v DG Budget Generélne riaditeľstvo EP pre rozpočet a v Európskom parlamente, problém je, že to budú peniaze určené pôvodne na priame platby. COPA COGECA je proti.

Litva: ceny klesli o 30-70% najväčší prepad je u mlieka, rovnaký problém a prepad je aj u bravčového.

Lotyšsko - podobný prepad a rovnako tak v Estónsku.

Poľsko: Politici sa zaujímajú o celkový obraz, nie o realitu, nie všetky farmy sú postihnuté rovnako. Podobné problémy má Fínsko ako u mlieka tak aj u mäsa.

Riadenie súčasnej krízy je slabé a nedostatočné. Politici členských krajín tu nerobia prakticky nič. Spoločná poľnohospodárska politika by mala počítať s podobnými situáciami, jej nástroje aktuálne nie sú výkonné.

Publikácie - poľnohospodárske družstvá v EÚ.

Stále ešte chýbajú aktualizované údaje z Holandska, Belgicka a Írska. Všetky tri krajiny sľúbili dodať údaje v priebehu budúceho mesiaca.

Rozpočet: Fernando uviedol, že finančný výbor 17.9 schválil návrh.

Pre budúci rok sa v ňom navýšia niektoré výdavky:

- Na cesty o 15%

- Na komunikáciu o 50% (je spojené s prepojením na Európsky parlament a ďalšie inštitúcie)

- Verejná komunikácia má výdavky navýšené o 20 000 €

- Personálne - v Belgicku bol index 1,6%

- Nájomné tento rok je to 10 rokov čo začala platiť zmluva, nová sa rokuje s 15% znížením, čo by pokrylo navýšenie predchádzajúcich výdavkov.

Príspevky zostávajú rovnaké aj pre budúci rok, Cyprus zaplatil až tento rok v septembri. Chorvátsko zaplatilo len polovicu 1. splátky, Rumunsko nič.

Predpokladaný deficit 108 000 € je výsledok platieb dopredu na 3 semináre, tie budú v ďalšom roku pokryté Komisiou.

Na spoločnej schôdzi s COPA prišli 4 poslanci Európskeho parlamentu, ktorí predstavujú 4 politické frakcie v Európskom parlamente a kde sú traja z nich členmi nového poľnohospodárskeho výboru.

Britský poslanec Ashworth vo svojom úvode povedal, že EÚ rozpočet je v kríze, problémy sú s ruským embargom. Albert Dess v úvode poďakoval COPA COGECA za podporu, ktorú dala jeho návrhu, ktorý ale bohužiaľ nebol prijatý (chýbali dva hlasy). Kritizoval predovšetkým delegované akty, kde chýbala hĺbková diskusia - výsledok je ďalšia administratívna záťaž. Povedal, že Európsky parlament mal tento návrh na delegované akty odmietnuť, takisto tu povedal, že "zelenanie" malo byť odložené najmenej do 2016, pretože nikto nevie aké tu vlastne budú platiť pravidlá. Dess povedal, že požiadal osobne nového komisára Hogana, aby nevzal nikoho z kabinetu Ciolosa, pretože všetci sa podieľali na chaotickej príprave Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Nemecká poslankyňa Miller, ktorá má mliekarskú farmu v Bavorsku a je tu tiež členkou družstva, hovorila o praktickej aplikácii, kde pravidlá kritizovala, pretože nedbajú na realitu.

Má tiež výhrady k možnostiam mimovládnych organizácií a ich silovému lobovaniu. Vedľa toho obhajuje potrebu lepšej stratégie pre lesy a vlastníctvo.

Holandský poslanec Huitema, ktorého rodina má v severnom Holandsku tiež mliečnu farmu (170 dojníc) - tento rok bol zvolený do Európskeho parlamentu. Ozeleňovanie malo byť podľa neho odložené, nikto nevie čo očakávať a cez to sa musí rozhodovať akú bude mať produkciu. Delegované akty sú podľa neho škandalózne.

Diskusia: Francúzsko - členovia COMAGRI zaujali všetci rovnakú pozíciu k "ozeleňovaniu", je možné niečo zmeniť?

Španielska organizácia ASAJA – Európsky parlament by mal vrátiť zmysel do rokovaní o Spoločnej poľnohospodárskej politike, chýba rozhodnutie o nových technológiách, o rozdelení marží v reťazci, tam Komisia aj napriek prísľubom nič neurobila. Rovnako Európsky parlament by mal byť viac aktívny v rokovaniach o obchodných otázkach.

Národná farmárska únia Veľkej Británie - požiadavka na čo najrýchlejšiu revíziu u ozeleňovania a konkurencie.

Poslanci síce vyhlasujú, že majú výhrady k ozeleňovaniu, ale to aj tak zostane, uvažuje sa, že v rámci plánovaného Health Checku bude revízia, ale je to realistické očakávanie?

Civilné dialógy.

Podobná diskusia ako na prezídiu COGECA, len prístup väčšiny organizácií tu boli ďaleko tvrdšie. Pobaltské krajiny chcú mať zástupcu obilia a mlieka a celý sever Európskej únie chce mať aspoň jedného zástupcu v sektore ovocia a zeleniny. Nespokojnosť s rozdelením vyjadrilo Švédsko, Poľsko, Španielsko, Slovensko a Írsko.

Vystúpenie zástupcu SPPK: “Je veľmi smutné, že na tomto zasadaní musíme hovoriť o  prerozdelení miest na poradných výboroch. Zároveň si uvedomujeme, že je veľmi zložité prepočítať miesta a alokovať miesta pre členské organizácie COPA. Avšak vo forme, v akej bol návrh predložený ho úplne odmietame. Jednak máme málo alokovaných miest a to navyše v skupinách, kde ani nemáme expertov. Takisto žiadame, aby bol návrh prepracovaný a aby pri prepracovaní boli brané do úvahy návrhy jednotlivých organizácií z členských štátov – máme konkrétne návrhy, v ktorých skupinách chceme byť a v ktorých nie. Takisto chceme vedieť, aký bol základ (z čoho sa vychádzalo) pri výpočte súčasného návrhu, pretože máme alokované také skupiny, kde ani nemáme nominovaného experta.”

 

Závery:

- Slovensko ostro protestuje proti plánovanému prerozdeleniu skupín v rámci skupín Civilného dialógu. V liste adresovanom C-C navrhuje skupiny o účasť v ktorých má záujem.

 - bol schválený rozpočet C-C na nadchádzajúci rok.

 

 

Pracovná skupina Ovocie a zelenina 30.9.

 

Predseda Van Es nechal schváliť program s malými úpravami, bod tri bol odložený až na koniec schôdze. Jednalo sa tu podobne ako u ďalších sektorov o ETS (obchodovanie s emisiami, emisie uhlíka a možný vplyv na sektor ovocia a zeleniny).

Politika, ktorá do istej miery funguje od roku 2009 a v posledných dvoch rokoch ju postihol rad úprav, mala zabezpečiť do roku 2030 dobrú previazanosť medzi klímou a energiami. Avšak posledný pokus Európsky parlament odmietol, dal celý návrh prepracovať a nariadil Komisii, aby pripravila revíziu všetkých kritérií do roku 2020: Čistý vzduch v Európe a revízie smernice o ovzduší.

Diskusiu tu vyvoláva opäť návrh Komisie na továrne pod 50 MW, a tu má COPA COGECA predovšetkým obavy o dopady na všetky malé a stredné podniky. Tie sa väčšinou snažia o určitý súlad použitia palív, a otázkou je, ako také faktory ako náhrada palív inými v skutočnosti funguje, pretože väčšina skleníkov, na ktoré tieto opatrenia spadajú, má výkonnosť ďaleko väčšiu a to robí sektoru len ďalšie problémy.

Príprava na poradnú skupinu -Sociálny Dialóg.

Ide tu o fakt, že skôr tu mala COPA COGECA celkom 25 platených miest a 5 pozorovateľských.

Teraz je platených miest len 16 a pozorovateľské miesta Komisie jednoducho zrušila. Tie sa využívali pre zástupcov Belgicka a Luxemburgu, alebo Holandska a vedúcich sektora v sekretariáte COPA COGECA. To je len prvý z problémov, ktoré čakajú na nové usporiadanie.

Taktiež celkový počet stretnutí za rok sa znížil, predtým tri celodenné, teraz len dve a nikto nevie, ako sa tam bude rokovať stále väčšia agenda.

Dobrou správou je, že štyri „výhľadové skupiny“ zostávajú zachované, ale aj tu bude pripravený nový systém pre vymenovanie expertov. Podrobné informácie rozošle COPA COGECA v priebehu budúceho týždňa.

Potvrdenie: jablká a hrušky

                  citrusové plody

                  paradajky

                  broskyne a nektárinky.

Práve u broskýň a nektáriniek bola tento rok veľká kríza, jedným z dôvodov je ruské embargo na ovocie a zeleninu z Únie a veľmi slabé a oneskorené reakcie Komisie na túto krízu. Malý vplyv tu mala distribúcia na charitu, ale aj tá prišla neskoro, ovocie sa veľmi rýchlo kazí a opatrenia, ktoré Komisia predložila, nemali prakticky žiadny vplyv na trh.

Najviac postihnuté bolo Taliansko a Španielsko, a tiež južné Francúzsko. Skladovanie, o ktorom sa tiež rozhodovalo, nemalo na krízu prakticky žiadny vplyv a ani vyčlenené peniaze neboli využité. Na trh nemali opatrenia žiadny vplyv. Podľa Španielov sa malo začať o mesiac skôr, ale Komisia váhala, začala konať až po vyhlásení ruského embarga a to už nemohlo nič zmeniť.

Na skladovanie ako broskýň tak nektáriniek chýba dostatočné množstvo chladiacich skladov - ovocie je príliš krehké na dlhšie skladovanie. Všetky tri krajiny hlásia veľké straty.

60% pomoci išlo na distribúciu bez platieb a 40% na iné účely (rozhodnutie Komisie z polovice septembra).

Zástupca španielskej ASAJA povedal, že distribúcia využila túto situáciu naplno, keďže stlačila výkupné ceny, no na druhej strane sama predajné ceny ešte zvýšila. Na broskyne bolo síce pripravených 30 miliónov €, ale tie neboli vôbec využité, pomoc prišla príliš neskoro.

Rusko: Vznikla tu debata, koľko embargo stojí, koľko peňazí bolo už vydaných a všetci sa zhodujú na tom, že tu chýbajú zodpovedajúce informácie, rozhodnutia ak boli, prišli neskoro a navyše nie sú vôbec účinné. Tiež propagácia na vývoz do tretích krajín nie je dostatočná, krátkodobo to nefunguje. Európska únia by mala mať lepšiu propagáciu ovocia a zeleniny a urobiť viac pre zvýšenie domácej spotreby.

Prepojené platby a sektor ovocia a zeleniny.

Tento bod je zaradený k programu na žiadosť Komisie, skupina ale konštatuje, že sa v sektore prepojené platby prakticky nepoužívajú, ak áno, tak len na spracovanie paradajok. Členské krajiny to tiež riešia doplatkovými platbami.

V prehľade za všetky zúčastnené krajiny sa ukazuje že:

Dánsko, nepoužíva, chceli len pre Bio. Taliansko: pre spracovanie paradajok, rovnako tak Španielsko.

Na paradajky to pre tieto dve krajiny predstavuje 60-65 € / ha a to je ešte doplnené domácimi podporami. Podobné opatrenie má Portugalsko s 240 € / ha na spracovanie.

Belgicko funguje v sektore ovocia a zeleniny bez pomoci. Litva - vláda dáva podpory pre sektor ale všetko len v rámci rozvoja vidieka. ČR chcela podpory na chmeľ a škrobové zemiaky- zatiaľ len požiadavka.

Írsko - len živočíšna produkcia. Francúzsko len na paradajky, inak živočíšna produkcia. Nemecko- bez pomoci.

Jednotná organizácia trhu pre ovocie a zeleninu.

Dovoz z Južnej Afriky.

Z diskusie vyplýva, že za rok a pol sa prakticky nič nezmenilo, Komisia neurobila prakticky nič Generálne riaditeľstvo EK pre ochranu a zdravie spotrebiteľa nereaguje. Producenti v Južnej Afrike používajú Quazatim na ochranu proti čiernym škvrnám na citrusovom ovocí, ale tento liek nie je povolený v Európskej únii. Situácia je rovnaká ako pred rokom.

Zvyšky chlóru a nálezy v ovocí a zelenine.

Taliansky zástupca tu uviedol, že sú opäť veľké debaty o zachovaní či zmene u zostatkových hodnôt 0,01ppm chlóru. Chlór sa používa v pitnej vode, a väčšina ovocia a zeleniny je vodou obmývaná, je teda veľmi pravdepodobné, že zvyšky pochádzajú z vody a sú neškodné. Diskusie pokračujú v rámci celého potravinového reťazca o limitoch zvyškov s 0,01 ppm, kde Komisia uvažuje o zvýšení na 0, 05. Priemysel tento návrh odmietol, chce mať rovnaký limit ako pre chlór v pitnej vode (0,07). Komisia preto požiadala EFSA o vyhodnotenie - štúdie má byť hotová na jar 2015.

Bolo skonštatované, že Nemecko je jediná krajina, ktorá uplatňuje limit 0,01.

 

Závery:

- opatrenia EK súvisiace s ruským embargom prichádzajú len pomaly a nie sú dostatočné

- Chýba presné vyčíslenie škôd súvisiacich s ruským embargom.

- Chýba harmonizácia riešenia – jednotlivé ČŠ reagujú veľmi rozdielne čo sa týka riešenia vzniknutej situácie v súvislosti s ruským embargom.

 


 

 


Vypracoval: Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK, september 2014

 

©Copyright SPPK; kopírovanie a ďalšie šírenie je možné len so súhlasom SPPK

 

Správa z C-C – jún 2014

Správa z C-C – jún 2014

Zoznam použitých skratiek:

SPPK – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

C-C – COPA- COGECA

EP- Európsky parlament

EK – Európska komisia

EÚ – Európska únia

ČŠ – Členský štát

SPP – Spoločná poľnohospodárska politika

EFSA – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

HLG – Skupina na vysokej úrovni

EKF – Európsky kongres farmárov

DG Sanco – Generálne riaditeľstvo EK pre ochranu a zdravie spotrebiteľa

NFU – Národná farmárska únia, Veľká Británia

GMO – Geneticky modifikované organizmy

DG Agri - Generálne riaditeľstvo EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

OECD – Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj

OIE- Svetová organizácia pre zdravie zvierat

PPP – Prípravky na ochranu rastlín

EFFAT – Európska federácia obchodných únií v poľnohospodárstve a potravinárstve

GEOPA- Zamestnávateľská skupina v rámci C-C

PRV – Program rozvoja vidieka

DG Trade – Generálne riaditeľstvo EK pre obchod

DG Enviro – Generálne riaditeľstvo EK pre životné prostredie

EIP – Európske inovačné partnerstvo

NGO – mimovládne organizácie

CMO – jednotná organizácia trhu

COMAGRI – Poľnohospodársky výbor Európskeho Parlamentu

ILUC – Nepriama zmena využitia pôdy

UK – Veľká Británia

MFF – viacročný finančný rámec

AHW – zdravie a dobré životné podmienky zvierat

NZ – Nový Zéland

ECOSOC – Európsky hospodársky a sociálny výbor

DG Employ – Generálne riaditeľstvo EK pre zamestnanosť

MSD – Ochorenia svalov a kĺbov

WTO –Svetová obchodná organizácia

LULUCF – využitie pôdy, zmena využitia pôdy a lesníctvo

Mercosur – Ekonomické združenie krajín Južnej a Strednej Ameriky

MOMAgri – Svetová organizácia pre poľnohospodárstvo

BRIC – Ekonomické združenie Brazílie, Ruska, Indie a Číny

FAO – Organizácia pre potraviny a poľnohospodárstvo Spojených národov

FVE – Federácia veterinárov v Európe

BSE – Bovinná spongiformná encefalopatia – ochorenie hospodárskych zvierat

RK – rozvojové krajiny

PPP – prípravky na ochranu rastlín

SME – malé a stredné podniky

 

 

 

 

 

Pracovná skupina Ovocie zelenina 3.6.


     Na programe bola predovšetkým propagácia, vývoj u dovozov problémy s tým spojené, Revízie úrovne olova v ovocí.

Podmienky propagácie – zhrnutie: Rozpočet je teraz navýšený, ale pre sektor sa týka skôr spracovaných produktov, ako čerstvého ovocia a zeleniny. Navyše ešte nie je známe ako uvažuje Komisia o rozdelení prostriedkov. Z reakcií jednotlivých delegácií je vidieť, že niektoré krajiny (It) komerčne urobili prvý výber programov, bez konzultácií s organizáciami. Zabúda sa aj na malé organizácie. Otázkou ostáva, či sa bude propagácia týkať aj značiek.
Situácie s environmentálnym označovaním.  Čo sa týka označenia „environmentálna značka“ je veľa sporných otázok, technický výbor pripravuje revíziu kritérií, ktoré sa týkajú obsahu minerálov, použitia rašeliny a minerálnej vlny, povolenia limitov pre zvyškové hodnoty a či je možné použiť prípravky na zlepšenie pôdy.

Vzhľadom k revízii obsadenie poradných výborov od budúceho mesiaca by mal počet preplácnaných miest pre expertov zostať zachovaný, ale prakticky zmihznú miesta nepreplácané (tzv. pozorovatelia).

Olovo - úroveň v ovocí. C / C zatiaľ nepripravila pozíciu. V potravinovom kódexe o sa tiež rokuje o zmenách obsahu olova. Vysledky rokovania sú nasledovné:

- Zachovanie súčasnej úrovne (MLS) pre ovocie s výnimkou bobuľovín ostatného malého ovocia, pre niektorú zeleninu , pre listovú zeleninu (0,3 ppm).

- Zníženie úrovne - uvažuje o sa u malých bobuľovín niektoré zeleniny z doterajších 0,2 na 0,1 ppm.

- U detských pokrmov všade nahradiť doterajšie 0,2 ppm maximálne 0,1 ppm.

- Ďalšie V práca o sa MÁ týkať sušeného ovocia a zeleniny.

Kritika kritérií Komisie, ktoré umožňujú dovozy húb z Číny -  povedú k zníženiu EÚ produkcie až o 30 až 80%. Zástupcovia chcú kvóty na dovoz húb, k podobným opatreniam by malo dôjst u dovozov cesnaku.

Národné stratégie u implementácie SPP. Väčšina krajín má stratégie, napr. v prípade Talianska, nová národná Stratégia má len niektoré malé úpravy oproti doterajšej a platnosť ďalšie 4 roky.

Dovoz z Číny. Trh, predovšetkým u cesnaku bol silne manipulovaný. Komisia doteraz odmietala zasiahnuť. Clo je nízke - 1200 € / t, čo považujú hlavné producentské krajiny za nedostatočné. Poukazujú na vysoké obsahy zvyškov PPP na to, zo Čína nepoužíva rovnaké kritériá ako EÚ. Dovozy spôsobujú navyšovanie domácich zásob, supermarkety dávajú prednosť dovozom, kde  majú ešte väčšie marže, bez ohľadu na zdravotné riziká.
Podobné problémy má sektor vo Francúzsku, kde, dovozy spôsobili skutočnú krízu v sektore. Horizont 2020 - EIP. Diskusia sa viedla smerom, ako majú vyzerať priority pre sektor O + Z väčšina SA TU zhoduje, zo Zeme dávajú prednosť špecifickým národným programom.

 

Závery:

- dovozy z Číny neustále spôsobujú problémy výrobcom v Európe – zástupcovia C-C žiadajú EK aby prijala ochranné opatrenia

- pretrvávajú obavy z rezvízie poradných výborov EK – EK stále ešte jasne nevyjadrila, ako si predstavuje ich novú podobu

- označenie tzv. „environmentálna značka“ má stále neistú budúcnosť a vynárajú sa stále nové otázky týkajúce sa jej použitiaGM kukurica - rokovania C / C so zástupcami USA, Argentíny a Brazílie 5.6.


Zástupcovia na rokovaní hľadali možnosti lepšej komunikácie, či rešpektovania vedeckých poznatkov. Zdá sa že použitie GM má mnohé výhody.  Sú spojené s lepšími výnosmi, menšou spotrebou energie, vylúčením takmer všetkých PPP teda lepšia ziskovosť, nehľadiac na priemerné zvýšenie výnosov od 25 do 40%, najmä v J. Amerike.
Max Schulmann, predseda pracovnej skupiny pre obilie privítal zástupcov z Argentíny Brazílie 4 a z USA.

Predstavená MAIZALL - Medzinárodná aliancia producentov kukurice, ktorá zastupuje farmárov pestujúcich kukuricu týchto 3 krajinách. Úlohy:

- Verejná podpora obchodov s poľnohospodárskymi produktmi, bezpečnosť potravín.

- Zvýšiť porozumenie verejnosti,  podpora moderným poľnohospodárskym technológiám, vrátane biotechnológie.

- Podporiť priehľadný, predvídateľný režim založený na vedeckých základoch pre schvaľovanie biotechnologii.

- Podporiť lepšiu harmonizáciu schvaľovacích procesov.

- Podporiť obchodné protokoly, ktoré umožnia nízku úroveň prítomnosti.

Lepšia produkcia s menšími nákladmi a lepším vysledkami.


Výsledky technologickej štúdie USA o lepšej hodnote / environmentálny vplyv za roky 1980-2011, ktorú predložili americkí farmári.

- Produktivita kukurice na ha vzrástla o 64%.

- Potreba pôdy na produkciu 1 tony kukurice sa znížila o 30%.

- Straty pôdy na tonu produkcie sa znížili o 67%.

- Potreba vody na 1 tonu klesla o 53%.

- Použitie energie na 1 tonu - 44%.

- Emisie skleníkových plynov na 1 tonu - pokles ? 36%.


Prehľad 4. Generácie GM, zahŕňajúce zníženie použitia hnojív, kontrolu škodcov v pôde, tolerancie na Sucho, kontrola škodcov na rastlinách, riešenie nových prístupov k likvidácii škodcov, lepšie herbicídne vlastnosti.

Brazílsky zástupca tvrdí, že prekážkami využitia GM v EÚ sú v obchode predovšetkým netarifné bariéry a malé porozumenie zo strany verejnosti. EÚ by mala zlepšiť systém schvaľovania, dať viac na poznatky a výsledky analýzy EFSA, ako aj hľadať ďalšie cesty ako sa vyhnúť konfliktom, ktoré o sa v Európe vedú predovšetkým na emocionálnej úrovni.
Za Španielsko, tu bol zástupca z Andalúzie, ktorý je sám producentom prevažne GM kukurice. Španielsko samo teraz predstavuje 90% produkcie GM kukurice v  EÚ, ktorého plochy sú stabilné. V Argentíne bola pripravená nová legislatíva, teraz je v krajine 90% produkcie GM. Brazília – sa vydala týmto smerom s takmer 10 ročným oneskorením, teraz má 2 úrody za rok, v prvej je 65% GM v druhej 85%, nemajú problém so spolužitím.

Technológie si zvolili preto, že krajiny J. Ameriky maju slabšiu pôdu, klimatické problémy, nadmerné množstvo škodcov - nie je tam zima a mráz ako v Európe, ktoré bránia masívnemu rozmnožovaniu. GM plodiny vyžadujú tiež minimum PPP a menej energie na pestovanie. Produkcia v miernom pásme nie je tak ohrozená škodcami, Brazília je na tom oveľa horšie. Pôvodne aplikovali viac ako 15 postrekov, ktoré ale nemali veľký účinok navyše boli nákladné (povinnosť používať ich len v noci). Teraz sa celá produkcia realizuje bez PP len na konci vegetácie používajú biologické postreky.

Zástupkyňa UK povedala, ze u nich sú veľké spory, Anglicko je za GM, ale Škótsko a Wales proti.
Portugalsko: spoločnosť je rozdelená, ale aj farmári.  Prakticky pol na pol. Nedávno bolo zriadené pokusné pole, vyvolalo to príliš veľa emócií.

Aj za Taliansko sa našla jedna z organizácií, ktorá hľadá cestu k prijatiu GM, ostatné sú trvalo proti. Boj za presadenie je veľmi obtiažny. Názory sa menia len veľmi pomaly. Najväčším problémom je koexistencia. Chýbajú vedecké závery pre stanovenie bezpečných vzdialeností.

Argentína tento problém nemá. Problemy existujú, ale nakoniec sa zhodli na kompromise pre bezpečnú vzdialenosť zvolili 400m. Je síce ťažké legislatívne ošetriť, sú tu rôzne vplyvy, ale prevláda vzájomný rešpekt.

USA - JE na Diskusia Len od Washingtonu, na vidieku o sa k nerieši, pretože o sa nenašiel argumentom, ze sa škodí, dávajú prednosť lepším lokálnym informáciám + vzdelanie.
Španielsko zatiaľ za celú dobu fungovania GM nemalo jediný prípad súdneho konania.
Argentína - pôvodne odpor, ale organizácie výrobcov sa nakoniec spojili a prekonali rozdiely. Mimovládne organizácie tam nemajú veľký vplyv aj ked aj tam existuje snaha zvrátiť vývoj. Za posledné 3 roky sa zvýšili podstatne aktivity importovaných mimovládnych organizácií z Európy, domáci nemajú žiadny ohlas. Ročné kongresy Maizall sú dobrým príkladom veľmi úspešnej komunikácie s verejnosťou. Dokázalo sa presadiť, ze GM nepredstavujú žiadne riziko pre zdravie. Za 15 rokov nebol konštatovaný jediný negatívny dopad. Politicky to obhájiť je oveľa zložitejšie. Stále sa hľadajú lepšie a presnejšie hranice tolerancie - z obchodného hľadiska, ktoré sa pretvára na politický problém.

USA – ide vždy o prísne testovanie technológií, musi sa priniesť niečo naviac. Farmári sú živým príkladom, žijú medzi poliami s GM plodinami. Cieľom je ďalej zvyšovať produktivitu a znížiť vplyv na prostredie. Všetci majú záujem na bezpečných potravinách.
Biotechnológia nevadí u liekov (takmer 100%).

USA pridávajú k novým technológiám aj potrebu znižovať množstvo práce na jednotku zníženia jej náročnosti. Okrem výkyvov pocasie, tu technológia tiež pomáha, sú problémy s odovzdávaním fariem. Nikto nie je pripravený pracovať tvrdo ako pred 30 rokmi, Sociálna otazky sú tiež dôležité.

Francúzska zástupkyňa povedala, ze farmári by boli naklonení, ale vláda je rezolútne proti. Pre Talianov sú problémom predovšetkým stanoviská spotrebiteľov, pričom tieto problémy prakticky neexistujú v J. Amerike a v US.

 

Závery:

- GM je stále kontroverznou témou v EÚ, predovšetkým kvôli postoju spotrebiteľov ku GM, čím sa GM stali politickou otázkou.

- zástupcovia krajín, ktoré používajú GM chvália výhody využívania GM.

- zástupcovia krajín využívajúcich GM tvrdia, že doteraz neboli preukázané negatívne dopady na zdravie ľudí (ostatných 15 rokov).

 


Mesačné zasadanie politického výboru POCC-CCC 12.6.


SPP reforma – zostávajúce otázky. Ústredný riaditeľ C-C Pekka Pesonen povedal, že stále ešte nie sú kompletne doriešené otazky aktívnych farmárov, viacero ČŠ s tým má aj naďalej problémy. Ťažkosti spôsobujú aj otázky ozeleňovania. Problemy medzi vlastníkmi a nájomcami. Mnohé krajiny nevyužívajú všetky možnosti (opcie), predovšetkým u alternatívy vyňatia pôdy z produkcie. Väčšina sa takisto zhoduje na tom, že dôjde k revízii spoločnej poľnohospodárskej politiky v roku 2017, alebo možno aj o rok skôr, ako naznačujú správy z formovania a príprav nového EP a Komisie.

Obchod. Prehľad vývoja rokovaní s USA, Japonskom, Vietnamom. Americký Kongres si určuje nové podmienky, ktoré sa týkajú predovšetkým propagácie. Povedal, že je len veľmi malá nádej, že kongres všetko schváli do novembra, ale ani po novembrových voľbách nebude jasne, ako  sa rokovania budú vyvíjať (očakáva sa, že republikáni budú mať väčšinu). Tak to vyzerá, že administratíva Obamu nebude môcť dokončiť rokovania do roku 2017.

Najdôležitejšie body:

- Netarifné otazky - USA ich zatiaľ ignoruje

- CHZO (Chránené zemepisné označenie) CHOP (Chránené označenie pôvodu), rokovania síce pokračujú, ale prakticky žiadny posun

- Prístup na trh - podobne ako u dohody s Kanadou

- Vyhľad Mercosur - zatiaľ pokračujú len rokovania s Brazíliou.

Ďalšie kolo rokovaní budev Bruseli začiatkom júla. Popri USA chce mať EÚ ešte skôr dokončenú dohodu s Japonskom a vyhodnotenie jej vplyvu (podobne žako u Kanady).
Francúzsky zástupca k tomu dodáva, zo Francúzsko nepristúpi na čistenie či dezinfekciu mäsa chlórom, nejde tu len o GMO, ale o bezpečnostné štandardy a hygienu. Posun je v rokovaní značne nerovný, viacero vecí sa preberá celé roky a s rôznymi vysledky (Ochrana spotrebiteľov).                             
Propagácia - Štruktúra budúcej politiky propagácie. Každý rok - nové priority. Viac programov pre kombinácie faktorov. Snaha prepojiť sektory - navýšenie rozpočtu na 200 m €. Skončí národné spolufinancovanie. Prakticky všetky produkty sú voliteľné (okrem tabaku). Pre víno ??bude propagácia spojená s propagáciou zdravia – umiernenosti spotreby.
Zásadne sa nemajú podporovať konkrétne značky (generický prístup). Komisia dáva takisto prednosť viacročným programom. Výber Bude vykonávať priamo EK (bez ČŠ):

- Založené na situácii na trhu

- Špecifické sektory

- Minimálne požiadavky

Zostáva ešte dokončiť legislatívny rámec  a potvrdiť vykonávaciu agentúru. Tou má byť Luxemburská agentúra Chafee - ktorý bude mať na starosti implementáciu, ale politické rozhodnutie zostane na Komisii (DG Agri). Agentúra má mať 25 expertov.
Ovzdušie - povinnosti pre ČŠ čo sa týka čistoty vzduchu špecificky pre živočíšnu výrobu. Stále sa rieši problém nerovného prístupu medzi ČŠ, národné limity nie sú jednotné, diskusia pokračuje predovšetkým u merania emisií určitých prvkov (amoniak). Holandsko Dánsko majú už dnes pravidlá rovnaké, ostatné uplatňujú rôzne formy.

 

Závery:

- Viaceré otázky novej reformy SPP ešte nie sú v ČŠ uzatvorené.

- Zástupcovia očakávajú prehodnotenie reformy už v rokoch 2016-2017

 - Pretrvávajú problémy týkajúce sa možného ohrozenia sektora živočíšnej výroby záväzkami jednotlivých štátov na zníženie emisií amoniaku a metánu.

- Riešenie problémov s veľkými dravcami bude diskutovať vedenie C-C s komisárom Potocnikom.

 


Olejniny a proteínové plodiny, obilie 19.10.


Olejniny a proteínové plodiny.

UK-zlepšenie podmienok po 2 rokoch klimatických problémov, trvalý deficit zrážok na východe Zeme. Vláda schválila rozdelenie u 3 plodín v rámci SPP. U olejnín požiadali o výnimky pre použitie PP, bez prostriedkov nebude podstatná časť produkcie udržaná.

Španielsko-skoro na seriózne odhady, plochy rovnaké, mierny pokles produkcie. U repky sa počíta s výnosmi okolo 1,2 t, podobné číslo bolo stanovené u slnečnice. Apríl a máj bez dažďov, chýba vlaha slnečnicu, majú hrdzu. Ceny sú Okolo 90 € (veľmi nízke). U proteínov sú výhľady lepšie.

Portugalsko - lepšie podmienky, dosť dažďov začiatkom roku, príliš skoro na odhady.

Rumunsko-olejniny - menšie plocy, dobré podmienky, pre repku  sa predpokladá nárast o 4-7%, budúci rok majú mať o 400 000 ha viac. Veľké problémy sa zákazom PP - výhľady neisté.

Švédsko-kultúry dobré, bude vyššía produkcia. Aj keď plochy klesajú, produkcia sa drží, ale chýbajú PP, ak o sa nenájde náhrada, dôjde k drastickému zníženiu produkcie.

Litva - Problémy dlhé zimy, veľké straty (viac ako 40% plôch).

Dánsko - repka dobrá, výhľad zatiaľ nemajú, ale očakáva sa dobrá úroda.
Rakúsko-rovnaké plochy - stabilita, problém veľkých výkyvov teplôt. Problémy tiež s PP.

Belgicko - menej repky (-2%), dobrý stav plodín, úroda bude o 2-3 týždne . Je veľký tlak na ceny. Čaká sa na rozhodnutie "novej" vlády o ekologických oblastiach.
Žiadajú sekretariát, aby urobil prehľad stavu s PP, výnimky z použitia som vsetky ČŠ.

Nemecko - dobré podmienky, rozlohy 4,5 m ha, problematický apríl pre repku a za posledné 3 mesiace registrovaný pokles cien. Farmári preto váhajú či uzavrieť kontrakty. Všetko komplikuje politika palív. V negatívnom postupe sa pre budúci rok môžu znížiť plochy o viac ako 500 000 ha. Rozšírila sa produkcia zeleninových odrôd, rozšírenie je zatiaľ obmedzené predovšetkým nedostatkom semien.

Írsko- Problemy s PP. Krajine sa zatiaľ nepodarilo presadiť zelené hnojenie, ako druhú (rotačnú) plodinu.

Maďarsko-Mierny nárast, dobrá jar, komerčne začala úroda repky. 640 000 slnečnica - dobrý stav, ale bez odhadu.

Poľsko-850 000 ha repky, dobrý stav, kvitla po dobu viac ako 5 týždňov, úroda odhadnutá na polovicu júla, produkcia 2,5 mt. - 300 000 ha na potraviny, zvyšok palivá. Ceny 350 € (pokles oproti roku 2013). Vznesený problém Ukrajiny - neistý vývoj dopady na sektor.
V rámci ozeleňovania chcú viac repky (ďalších 500 000 ha) to 10 rokov.

Lotyšsko-rovnaké ako Litva, ale škody menšie.

Francúzsko-Repka-plochy o 80 000 ha väčšie, výnosy 3,4 - 3,5 t 0,5 t o vyššie ako vlani, dobrý stav plodín. Slnečnica - plochy o 10% menšie (pokles pod 700 000 ha). Sója - hrdza Plôch, vlani 40 000 hektárov, tento rok 55 000 ha. Proteíny - stabilné okolo 100 000 ha. Cenové problémy - pokles o viac ako 20%. Nedostatok PP problém náletov veľkého množstva vtákov na kultúry.

Taliansko-olejniny rovnaké, viac repky, slnečnica rovnaká aj sója.

Výhľady pre EÚ. Silné závislé na politike biopalív.

Je veľký tlak na ceny. U olejnín bola vlani veľmi dobrá úroda predovšetkým v J. Amerike. Dobré podmienky  - produkcia sóje v USA, Kanade. Produkcia vzrástla o 15 MT a celkovej zásoby o 18MT. Celková Produkcia v J. Amerike bola 87mt, v USA 98mt.
Repka - predovšetkým okolo 23mt EÚ, svet 68mt výhľad, vlani 70mt. Zásoby sú celkovo vysoké 9mt (vlani 5MT). Slnečnica-vlani rekord 42mt, tento rok o sa očakáva 40MT, Mierny pokles aj pre EÚ-8MT, vlani 9mt. Mierny pokles od Ruska - Ukrajiny - Celkom 10mt.

Ceny - 350 € u repky a o niečo nižšia u slnečnice. Oleje - Ceny okolo 950 $, len nepatrné rozdiely medzi jednotlivými druhmi. Klesá použitie palmového oleja.
Klimatické vplyvy - El Niňo veľmi ovplyvní produkciu palmového oleja v Ázii. Biopalivá budú ovplyvnené situáciou u ropy na Strednom Východe.

ILUC. Kompromis uzavretý ale nie celkom schválený. 2 ČŠ boli proti (Be a P).
C / C tu vidí problémy u spoločného započítavania etanolu biodieslu. Nevie sa kedy a ako sa rozhodne.

Včely -  aj tu bola vytvorená osobitná skupina na C / C (má teraz 15 členov) v nej sú zastupcovia WP včely, olejniny, O + Z, fytosanitárne otazky. Prvá schôdza bola v marci, nasledovalo hodnotenie na Komisii v priebehu apríla. Zásadná otázku teraz JE prejednanie rozhodnutia o najlepších praktikách a komunikáciu výsledkov. Problémy vzťahov medzi včelármi a poľnohospodári – využívanie prípravkov na ochranu rastlín, ktoré môžu včelám škodiť.  EFSA urobila porovnanie v 5 krajinách, ďalšie údaje majú byť pripravené v priebehu leta. V septembri chce C / C spolu s EFSA usporiadať seminár: včely PP.

 
Obilie. Predsedal Max Schulmann.

Výhľady úrody.

UK - Dobrá úroda po 2 rokoch problémov s počasím, pšenica dobrá, očakáva sa úroda 14,8 mt, možno až 15MT. Jačmeň trápi výskyt chorôb (veľká vlhkosť), Silné dažde v zime bránili efektívnemu použitiu PP. Ovos po poklese sa vracia k normálu.

Španielsko-obilie -35% (na skladoch je viac ako 2MT z minuloročnej úrody), tvrdá pšenica - 25%, vysoká kvalita, ale nízke ceny, produkcia jačmeňa taktiež -30%. Pri kukurici má byť pokles len 4-5%.

Veľa škodcov a chorôb - všetko ovplyvňuje obmedzený rozpočet.

Portugalsko-dobrý výhľad, žatva začala začiatkom mesiaca, jediná plodina, kde sú problémy je jačmeň, slabá kvalita osevu. Kukurica - vlani škody, tento rok stav veľmi dobrý.
Zlepšil sa stav zásob vody, všetky nádrže sú plné.

Rumunsko-pšenica dobrá, dosť dažďov, celkovo 7mt. Problémy u jačmeňa, teraz dažde -úroda oneskorená. Kukurica - rovnaké plochy, dobrý výhľad produkcie, ale slabé ceny. Chýba kapitál, nesplácajú pôžičky, len podpory EÚ ich držia na nohách.

Francúzsko - Silné dažde celú zimu, chladno v apríli, veľká nerovnováha v rozdelení zrážok. Burgundsko suché, ale očakáva sa dobrá úroda, inde oveľa viac chorôb. Rozdiely sú vidieť aj na úrovni jednotlivých dedín, jedna dobre, druhá katastrofálne. Plochy obilia - cez 20 m ha, viac ozimín, ale nepravidelnosť výnosov. Lepšie než priemer u ozimín, horšie u jarných druhov. Celkovo sa očakáva Produkcia obilia 70mt, teda dobrý priemer.

Pred pár rokmi sa začalo s kontraktmi, kde sa jednalo o zahrnutí percenta proteínov, ale tieto dohody o sa vseobecne ujali a rozšírili.

Kukurica – sucho na východe krajiny, zastavil sa tak hrdza, neistota u pokračovania, dobrý stav na juhozápade krajiny.

Litva-oziminy - veľké škody,viac ako 80% sa muselo na jar preosiať. Uz niekoľký rok problémy s oziminami, tento rok sa sústredí prakticky výhradne na jarné odrody. Jarná pšenica vyzerá dobre.

Írsko-dobrá zima, silné dažde na jar - zvýšený počet chorôb plesnivenie v skladoch, čo robí už dnes problémy pre Guinness.

Švédsko - výborný stav, počita sa s rekordnou úrodou (o viac nez 10%), väčšinou pšenica. Určitý problém s toxínmi.

Dánsko-obilie-dobrý výhľad, ale viac chorôb – nutnosť aplikovať viac ochranných prostriedkov. Situácia stabilná.

Rakúsko - Suchá, teplá zima, teraz výkyvy všetkých, najteplejší apríl v histórii. Veľa chorôb, výnosy majú byť mierne nadpriemerné. Kvalita: pokusy s novými druhmi na východe krajiny, ktoré majú vyšší obsah proteínov, na západe prevaha tradičných druhov.

Nemecko-dobrý výhľad, 48 mt (vlani 47), nadpriemerne rýchlo sa šíri hrdza. Pšenica, nárast plôch, tiež pri jačmeni, raž ďalšie  zníženie o 20%. Kvalita sa očakáva priemerná, veľa škodcov, silné miestne búrky.

Fínsko-osevy tento rok už začiatkom marca, vývoj dobrý, veľké výkyvy všetkých teplôt počas mája prudké dažde. Juh má príliš veľa vody. Západ veľmi suchý - výsledok - choroby.

Lotyšsko - veľké rozdiely v počasí medzi regiónmi, úroda priemerná, ale rozhodne počasie.

Poľsko-dobrý vvýhľad, očakávaná úroda o 10% vyššía. Pšenica-výborná, sucho na severe krajiny, inde vlhko. Takisto problémy chorôb. Zvyšujú trvalo produkciu kukurice, ale majú zatiaľ hlavne Francúzske odrody, ako aj  meniacu sa klímu, čo vedie k problémom.

Maďarsko - Žatva začala, očakáva sa okolo 5MT (4,6 t / ha) v prípade pšenice, u jačmeňa 900 000 ton. Premnoženie myší na celom území. Pri kukurici rovnaká úroda ako vlani.

Celkovo - stále viac chorôb  - nové druhy. Ukazuje sa aké sú dôležité PP a ich výskum.
Guido Seedler (DBV) urobil prehľad potenciálu Ukrajiny a porovnal sa k potenciálu vývoja v Rusku a v Kazachstane. V úvode povedal, ze Rusi tento rok poprvykrat povolili GMO kukuricu. Väčšinu politiky určujú nadnárodné spolocnosti (Cargill – viac ako 1m ha).
Problémy sú najmä logistické, z vnútrozemia nie je ani dobrá doprava, ani dostatok skladovacích priestorov, všetko  sa obracia k prístavom v Čiernom mori.
Nasledoval prehľad produkcie tvrdej pšenice. 80% jej pochádza z oblasti Stredozemného mora, USA, Kanady Mexika. Európska produkcia sa teraz stabilizovala po poklese z 6MT na 4MT. Vplyv nadprodukcia v 2008/09, ktory nasledoval veľký pokles cien trvalo niekoľko nechať než sa situácia stabilizovala. Ceny sú teraz len o niečo vyššie ako v roku 2004 (vtedy 190 €), teraz 270, ale v 2008/09 boli takmer dvojnásobné (490 €). Obyčajne je registrovaný pokles v období zberu, po 3 mesiacoch sa situácia urovná.
Portugalsko-Nízka intenzita - produkcia (2,5 t) oproti Francúzskej (7-9t/ha). Plochy sú tiež obmedzené (275 000 ha), Obrat viac ako 3 mld €. Tohtoročné výhľady sú dobré, mimoriadne vlhká a teplá zima.  Nízke výnosy: Veľké výkyvy všetkých zrážok, nové choroby, posledné roky trvalý pokles rozlôh. Problémy zavlažovanie - nevyhnutné pre väčšinu oblastí.
Španielsko: plochy vzrástli, podobne žako v USA av Kanade. Španielsko melo veľmi Dobré roky na tvrdú pšenicu v 2004-6, ale teraz sú ale tieto plochy len polovicou toho, čo bolo v 90. rokoch. Výnosy tvrdej pšenice sú v Taliansku okolo 3 t, Španielsko 2t a Francúzsko viac ako 4 tony. Svetová produkcia sa od r. 2006 znižuje.

 

Závery:

- Situácia v sektore obilnín, olejnín a bielkovinových plodín je v jednotlivých ČŠ veľmi rôznorodá a zvyčajne závisí od vplyvov počasia

- Viacero krajín má problémy s premnožením škodcov

- Väčšina krajín predpokladá dobré úrody, ale ceny klesajú – ich stabilizácia sa predpokladá koncom žatvy

 


Prezídium COGECA 26.6. Spoločné zasadnutie C / C popoludní 26/6 predsedníctvo Copa 27/6.


Predseda COGECA, Christian Pees v úvode informoval, ze boli oznámené udaje o povodniach na území bývalej \ Juhoslávie, ktoré veľmi silne poškodili veľké plochy poľnohospodárskej pôdy. Bol za tým účelom odoslaný podporný list organizáciám v Chorvátsku, Srbsku Bosne. Následne bola schválená agenda a zápisnica, oboje bez pripomienok. Pees informoval, že sa zúčastnili na ministerskej rady v Aténach. Väčšia časť bola venovaná vyhodnoteniu Business Fora v Berlíne, ktoré sa uskutočnilo minulý mesiac.
Pekka následne hovoril o schôdzke so zástupcami Argentíny, Brazílie a Japonska, išlo o prebiehajúce či nastávajúce obchodné rokovania a dopady na poľnohospodársky obchod.  Informoval, že všetci zástupcovia mali len veľmi obmedzenú predstavu o SPP v EÚ, väčšina znalostí bola ešte o SPP z roku 2003, ktorá odvedy prešla podstatnými zmenami. S Japonskom je situácia zložitejšie, je tu väčšia ústretovosť, veľa zhodných bodov, ale tiež veľký strach Japoncov z ďalšieho otvorenia trhu.

Členstvo UECOOP - organizácie v COGECA - predložil generálny tajomník Crotti.
Celému predloženiu predchádzala veľmi intenzívna kampaň Coldiretti, pod ktorú táto družstevná únia patrí, v posledných 3 týždňoch. Ale ako sa ukázalo z priebehu, riešenia sa nijako neuľahčili a ani nemohli, vzhľadom k pravidlám pre prijatie nových členov - potreba mať jednomyseľný súhlas od všetkých organizácií.

Hlasovanie pre prijatie organizácie z Kosova, ako pozorovateľa. Na námietku, že nepoznáme, či zastupuje len Albáncov, Srbov , alebo oboje, povedal Pekka, že na pozorovateľa ako takého sa nevzťahuje žiadne politické hľadisko, krajina nemôže byť plne zastúpená ak nebude členom EÚ. Táto organizácia, chce získavať informácie o fungovaní C / C pokračovať v spolupráci.

Prijatie bodov "A":

Program čistý Vzduch pre Európu

PRÍSPEVOK C / C ku štúdií GR SANCO o označenie pôvodu

Boli prijaté bez pripomienok.

SPP - Pekka urobil niekoľko poznámok, týkali sa predovšetkým analýzy na národnej úrovni. Keďže viacero krajín tieto analýzy neukončili, očakáva sa úplný prehľad až koncom augusta.
situácia na národnej úrovni?

EP – Diskutovalo sa ako postupovať ďalej po voľbách k novému zloženiu frakcií v EP. Zástupcovia prediskutovali aj pracovný materiál k pracovnej metodike C-C. Bol predstavený zoznam termínov konania prezídií na rok 2015.

Organizácia z Kosova - len partnerstvo. Kosovo nie je plne medzinárodne uznané, ide len o odborársku organizáciu.

 

Závery:

- Zástupcovia s napätím očakávajú ako sa vyprofilujú inštitúcie EÚ v novom zložení a už teraz rokujú o stratégií pri negociáciách

- Partneri v krajinách rokujúcich o dohodách o voľnom obchode nemajú jasnú predstavu o podobe SPP v EÚ

- Bola prijatá nová talianska organizácia za člena CC, ako aj odborová organizácia z Kosova ako partnerská organizácia C-C

 

 


 

Vypracoval: Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK, jún 2014

Správa z C-C – máj 2014

Správa z C-C – máj 2014

 

Zoznam použitých skratiek:

SPPK – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

C-C – COPA- COGECA

EP- Európsky parlament

EK – Európska komisia

EÚ – Európska únia

ČŠ – Členský štát

SPP – Spoločná poľnohospodárska politika

EFSA – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

HLG – Skupina na vysokej úrovni

EKF – Európsky kongres farmárov

DG Sanco – Generálne riaditeľstvo EK pre ochranu a zdravie spotrebiteľa

NFU – Národná farmárska únia, Veľká Británia

GMO – Geneticky modifikované organizmy

DG Agri - Generálne riaditeľstvo EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

OECD – Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj

OIE- Svetová organizácia pre zdravie zvierat

PPP – Prípravky na ochranu rastlín

EFFAT – Európska federácia obchodných únií v poľnohospodárstve a potravinárstve

GEOPA- Zamestnávateľská skupina v rámci C-C

PRV – Program rozvoja vidieka

DG Trade – Generálne riaditeľstvo EK pre obchod

DG Enviro – Generálne riaditeľstvo EK pre životné prostredie

EIP – Európske inovačné partnerstvo

NGO – mimovládne organizácie

CMO – jednotná organizácia trhu

COMAGRI – Poľnohospodársky výbor Európskeho Parlamentu

ILUC – Nepriama zmena využitia pôdy

UK – Veľká Británia

MFF – viacročný finančný rámec

AHW – zdravie a dobré životné podmienky zvierat

NZ – Nový Zéland

ECOSOC – Európsky hospodársky a sociálny výbor

DG Employ – Generálne riaditeľstvo EK pre zamestnanosť

MSD – Ochorenia svalov a kĺbov

WTO –Svetová obchodná organizácia

LULUCF – využitie pôdy, zmena využitia pôdy a lesníctvo

Mercosur – Ekonomické združenie krajín Južnej a Strednej Ameriky

MOMAgri – Svetová organizácia pre poľnohospodárstvo

BRIC – Ekonomické združenie Brazílie, Ruska, Indie a Číny

FAO – Organizácia pre potraviny a poľnohospodárstvo Spojených národov

FVE – Federácia veterinárov v Európe

BSE – Bovinná spongiformná encefalopatia – ochorenie hospodárskych zvierat

RK – rozvojové krajiny

PPP – prípravky na ochranu rastlín

SME – malé a stredné podniky

 

 

Pracovná skupina ad hoc víno 5.5.


     Predseda skupiny Thierry Coste vysvetlil, že hlavným dôvodom tejto schôdze je nájsť dohodu týkajúcu sa  pozície C / C k povoleniu obnovy vysádzania viniča. Prvým bodom schôdze boli obchodné rokovania EÚ s Čínou, USA. Komisia sa v tomto bode príliš neponáhľa, sporné body sú tu predovšetkým tie, ktoré sa týkajú geografických označení produktov, ktoré nie sú zatiaľ zahrnuté do základných zoznamov, čo v niektorých prípadoch spôsobuje problémy. Čína tu má tiež vlastnú národnú reguláciu, do ktorej sa môže prihlásiť ktorákoľvek krajina. Tu sa prejednával dopad týchto rokovaní a potenciál, ktorý to predstavuje pre rokovania s US o pôvode potravín. Kalendár ďalších rokovaní o víne s Čínou sa týka predovšetkým zoznamov, prvá časť má platiť okamžite pri podpísaní a druhý zoznam až 4 roky po podpísaní. Na tomto druhom zozname budú aj potenciálne značky, o ktorých sa môže uvažovať v budúcnosti.U zoznamov prebehlo už 9 schôdzí. Komisia by chcela dokončiť do leta overovanie a platnosť by mala začať koncom roka. Pre podnikateľov, ktorí sa chcú zaregistrovať priamo v Číne, bez čakania na výsledok dohôd, je cena registrácie podľa druhov od 5 000 do 10 000 €. U americkej dohody navrhuje Coste, aby sa vybraná delegácia stretla s americkými vinármi. Zatiaľ prebehli 4 kolá rokovaní a prílišsa nepokročilo. Na programe sú predovšetkým netarifné bariéry, tie sa majú prerokovať skôr než samotné tarify. Prístup na trh je pre US najdôležitejším krokom.

Produkcia 2014, výhľady. Pre tento rok sa očakáva že krajiny na južnej pologuli budú mať produkciu nižšiu o viac ako 7 mil. hl, to je výsledok na rok 2013. Výkyvy v tejto oblasti sú dnes prakticky pravidelné. Najväčší prepad je u Argentíny, takmer 35%. Mierny rast na N. Zélande. Austrália bola sužovaná suchom. Austrália robí veľmi agresívnu propagáciu svojim vínam, ktoré sú určené pre trh USA, Kanady, Číny, Japonska a v Európe do UK, Švédska, Nemecka a Írska. Chile robí podobnú propagačnú kampaň v rovnakých krajinách a vláda v ňom prispieva približne 15%. V Európe je určená tiež pre SR. Inak sa očakáva pre ďalšie roky mierny rast produkcie a stagnácia cien.

Rokovania s Čínou sú stále intenzívnejšie. Čína chce za každú cenu zvýšiť domácu produkciu vína a za tým účelom hľadá cesty ako celý proces urýchliť. Tréningy, nákupy všetkých existujúcich technológií, stroje, sudy, tanky. Čína sa obrátila na Francúzsko a Taliansko so žiadosťou o pomoc pri zakladaní viníc, technickej asistencie, až po vybavenie laboratórií. Majú tiež záujem o chránené zemepisné označovanie pre vlastné vína. Bola tu položená otázka, či v podobných programoch chce C / C fungovať, alebo sa iniciatívy ponechajú na členských krajinách.

Finančný príspevok EÚ na propagačné programy:

- 70% volených výdavkov pre jednoduché programy na vnútornom trhu

- 80% platieb v prípadoch programov pre tretie krajiny

- 80% pre multiprogramy tak na vnútornom aj vonkajšom trhu

- 85% programy v čase krízy, pre oba typy programov bez rozdielov

EÚ príspevok môže byť navýšený na 75%, 85% a 90% pre navrhované organizácie v ČŠ, ktoré dostávajú finančnú asistenciu podľa článkov 136 a 143 Dohody o fungovaní EÚ.
U bioprodukcie je špeciálnou úlohou vytvoriť podmienky do 7 rokov pre bioosivá, ako aj harmonizovať pravidlá pre prítomnosť nežiaducich prvkov. U vína tu bola len talianska otázka, čo má Komisia na mysli, ohľadom "vylepšovania" bio-vína. Väčšina vinárov v tom vidí opäť nebezpečenstvo pre sektor, povedie to zase k ďalším obmedzeniam použitia priamych platieb.

Výsadba viníc - list ministrom. Pracovná skupina pripravila list, ktorý je určený nielen 13 krajinám, ktoré sa tu dohodli o postupe a nesúhlasia s návrhom Komisie, ale aj ostatným krajinám, ktorým sa tu vysvetľuje postup a dôvod tohto kroku. Coste k tomu povedal, že sa niekoľkokrát pokúsil s ďalšími zástupcami rokovať - ako s komisárom Ciolosom, tak s vedením jednotiek na DG Agri, ale vždy sa stretol s absolútnym odmietaním možnosti čokoľvek zmeniť. List určený ministrom, ktorí majú odlišný pohľad ako Komisia je chápaný ako snaha obísť odmietavý prístup Komisie a Rada by mala tak možnosť celý návrh vrátiť na prepracovanie. Členské krajiny by mali mať pružný systém povolení pre výsadbu viníc. To je nielen trhové opatrenie, ale tiež smeruje k určitej ochrane výrobného potenciálu.

Systém pre riadenie novej výsadby:

- Zabezpečiť kapacitu rovnovážneho rastu, čo sa týka kvality a percenta pre EÚ sektor vína.

- Zahrnúť do úvahy výrobné a trhové špecifiká všetkých druhov vína (aj pomer Chránených označení pôvodu – PDO a Geografických označení – PGI a obyčajné vína)

- Brať do úvahy aj o európsku rozmanitosť viníc (regionálne opatrenia).

Zvlášť posledný bod by mal zabezpečiť delikátnu rovnováhu trhu pre PDO a PGI vína. V liste sa ďalej požaduje zabezpečenie prechodných opatrení pre hladký priebeh a podľa toho by mali mať výrobcovia možnosť jasného prechodu zo starého systému povolení na novú schému. Práva by mali byť udržané pre producentov v období medzi 1.1. 2016 do 31.12. 2020. Krajiny, ktoré sa na úprave dohodli, sú: Bulharsko, ČR, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Maďarsko, Rakúsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Cyprus a Grécko. Prítomní sa dohodli, že list sa nepošle komisárovi (jeho pozícia sa ani po mnohých intervenciách nezmenila) a pôjde sa cestou hľadania podpory u všetkých ministrov EÚ, vrátane krajín, ktoré nemajú produkciu vína.

Stratégia 2014-2015. Ekonomické aspekty trhu vína. Zlepšenie monitorovania všetkých aktivít, zlepšebnie spolupráce a aktivity s CEEV a založenie spoločnej Európskou pozorovateľňe vína.

Pracovná skupina chce ešte analyzovať tieto skupiny otázok:

Pod CMO - nový systém povolení, nové opatrenia pre národné programy pomoci, rozvoj organizácií výrobcov.

V rámci priamych platieb - ako vykonávať v sektore nový platobný systém. Prispievať ďalej do programov "umiernenosti spotreby vína".

 

Závery:

- Schválená spoločná pozícia k povoleniu obnovy vysádzania viniča – lobing na národnej úrovni

- Finančný príspevok EÚ na propagačné programy vo výške 70-90%

- Bilaterálne rokovania s tretími krajinami:
         - Zlepšiť prístup na trh pre EÚ producentov.
         - Zaručiť ochranu zemepisných označení.
         - Zlepšiť úroveň ochrany tradičných známok.

- Legislatívne aspekty:
          - Tradičné termíny.
          - Propagačná politika.
          - Vykonávanie reformy SPP , vrátane nového povoľovacieho systému pre výsadbu
         - Zjednodušiť a upresniť legislatívu
         - Zdravotné problémy - choroby kríkov.

 


Pracovná skupina Bravčové mäso 6.5.


     Antonio Tavares v úvode urobil prehľad o celej rade schôdzí, ktoré malo vedenie skupiny od decembra so zástupcami DG Sanco, ktoré sa týkali zdravia a ochrany zvierat. Ďalšia séria sa týkala otázok dopravy zvierat (3. schôdza od januára) a 4 zasadnutia, ktoré sa týkali kastrácie. V posledných 2 mesiacoch rokovaní týkajúcich ruského embarga (3 schôdza). Otázka embarga a Ukrajiny bola zaradená do programu ako dodatočný bod. K tomu ďalej stav u vírusu Afrického moru ošípaných v EÚ. Do poradnej skupiny bol jednoznačne zvolený za podpredsedu zástupca Rakúska, aj keď nikto nevie, ako budú tieto skupiny vyzerať po júnovej reforme.

AMO v Poľsku a pobaltských krajinách. Problém trhu v Rusku trvá, aj keď od januára neboli hlásené žiadne nové prípady. Komisia sa síce vyhráža prostredníctvom WTO (1.4.) sťažnosťami (lehota je 60 dní), ale prípady sa u takých sťažností ťahajú roky a výsledky sú neisté. Rusko v rovnakej dobe bojkotuje obchod s Poľskom aj u mlieka a ovocia a zeleniny. K tomu sa postupne pripája aj Čína a rovnako uvažuje Japonsko a Kórea.
Celkové vývozy bravčového z EÚ klesli od januára o 8,8% a celkový vývoz do Ruska je o viac ako 50% nižší. Kritika postupu Komisie, ktorá tu nenašla žiadne riešenie, postup cez WTO môže trvať 3-4 roky. Z pobaltských krajín sú správy, že ceny sú stále ešte dosť dobré, aj keď do krajín klesajú dovozy (najmä z Nemecka). Mali byť vytvorené nárazníkové oblasti s Ruskom, čo samo osebe predstavuje obrovský logistický problém, pretože by sa museli rozšíriť aj na pohraničie s Bieloruskom a Ukrajinou. Bielorusko síce tvrdí, že chce v danej oblasti zlikvidovať všetky diviaky, ale to sa považuje za nereálne. Chýba akákoľvek kompenzácia a na to doplaí predovšetkým väčšina malých fariem. Poliaci hovoria, že majú v zóne viac ako 40 000 ošípaných na 2 000 farmách. Likvidácie sú veľmi nákladné, u každej porážky sa musí vyšetriť celé stádo a v regióne sú navyše len 2 malé bitúnky. Pri kompenzáciách nie je tiež jednotný systém, štát hradí 35 € za kus, čo je nedostatočné. Bielorusko hlási, že od marca urobilo testy u 3800 diviakov, ale zástupcovia pochybujú, že sa jedná o presné čísla. Kritika od všetkých členských krajín k postupu Komisie, tá neurobila nič podstatného a okrem toho Rusko využilo situáciu k politickému tlaku. Španieli kritizujú aj postup k sťažnosti u WTO, je to zdĺhavé, zbytočné a nákladné. Nemci hovoria, že EÚ musí konať ako celok, individuálne rokovania síce môžu priniesť čiastočný výsledok, ale dlhodobo nie sú riešením. Ruský trh je pre EÚ dôležitý, pokiaľ ho krajiny EÚ stratia kompletne, bude len veľmi obtiažny návrat späť. Komisia by mala prijať regionalizáciu a riešiť obchod ako prevenciu.
       Vnútorný trh EÚ. Krátky prehľad o celkovej situácii na trhu. Spotreba má tento rok ďalej mierne klesať (- 0,6%), po poklese o 0,3% v r. 2013. Celková produkcia klesá od 2012 v dôsledku štrukturálnych zmien. Ceny by mali mierne rásť až do konca leta. Celkové exporty EÚ majú v priebehu 2014 ďalej klesať a celkovo sa očakáva prepad o 8,1%, po poklese z r. 2013 o 0,2%. V roku 2013 bol ruský trh najväčším pre EÚ s 747,233 t, nasledovala Čína s 665,495 t, Hong Kong s 387,126 a Japonsko s 231,601 t. Prudko sa tiež znížil vývoz živých zvierat o 35,9% v r. 2013 a pre 2014 sa očakáva ďalší pokles o 14 %.

Po tomto prehľade tu mal príspevok britský zástupca s rozsiahlou informáciou o výskyte novej choroby - hnačkové ochorenie u ošípaných, ktoré zatiaľ bolo zaregistrované v USA a v Kanade. Dereg Armstrong z BPEX, ktorý za týmto účelom navštívil chovy v USA a v Kanade, povedal, že zatiaľ je výskyt len ??tam, ale za rok sa rozšírila do 27 štátov USA a ďalej do Kanady a teraz aj do Mexika. Začiatky boli vlani v apríli, choroba sa rýchlo obnovuje, pokiaľ nie je úplne zlikvidovaná (čiastočná imunita, opakovanie). Teraz je v USA nakazených okolo 5% ošípaných. Sledovanie choroby na farmách na ostrove Princa Edwarda - celkovo 12 fariem - spoločným menovateľom je rovnaké krmivo a potom sa začal hľadať zdroj nákazy. Ako USA tak Kanada si myslia, že nákaza prišla veľmi komplikovaným spôsobom z Číny v protoplame, ktorá sa mieša do krmív. V správe sa hovorí že prasiatko 3 denné, vyprodukuje 1 mld. vírusov vo vzorke 1 ml. výkalov. Aj keď je biologická bezpečnosť istá na 99,999%, môže zvyšok stále nakaziť ešte 1 mil. ďalších ošípaných.

Pre väčšinu zástupcov to je veľmi alarmujúca správa, je potrebné okamžite predložiť DG Sanco a EFSA, aby pripravili bezpečnostné opatrenia v EÚ a tiež hľadali prostriedy na liečenie choroby. Všetky zásielky z Číny by sa mali veľmi prísne kontrolovať. Má vôbec EÚ pre takéto prípady sanitárne plány? C / C by mala vytvoriť čo najskôr skupinu pre rokovania s Komisiou. Francúzsko má pre podobné prípady legislatívne opatrenia, skúmať, či je možné aplikovať pre celú EÚ.

Obchodné otázky -  pokračovanie rokovaní s USA, Kanadou, Japonskom, Čínou a Mercosur.
           Ako postupujú rokovania o návrhu Komisie na ochranu zvierat - odstránenie časti chvostíkov. Komisia zostavila malú skupinu zástupcov zo 4 krajín (DK, FR, NL a DE) spolu s expertmi z FVO k príprave príručky pre vykonávanie direktívy 2008/120 s minimálnymi normami pre ochranu ošípaných. Skupina sa má sústrediť na hľadanie prijateľného kompromisu a riešenia a navrhnúť alternatívy, ktoré budú vhodné pre všetky druhy chovov a môžu byť ľahko aplikované všetkými farmári. C / C skôr návrh kritizovala, pretože do neho neboli farmári pozvaní. Ďalej dokument, ktorý tu bude pripravený musí byť stručný a jasný, bez prehnaného užívania "vedeckého" jazyka. Opatrenia musia byť dostatočne pružné, aby ich mohli použiť farmári vo všetkých regiónoch EÚ.

Je potrebné dbať, aby dokument nebol v konflikte s nasledujúcimi problémami:
- Zdravie zvierat - v súlade s reguláciami AHW

- Biologická bezpečnosť - pri výskyte chorôb

- Najlepšia dostupná technika - mala by byť povinná

- Agenda 2000 a ciele zmien klímy.

 

Ohrýzanie chvostov. Rad ČŠ má skúsenosti s využitím obohatených materiálov na zníženie rizika ohrýzania chvostov, aj keď nijako nezaručuje úplnú elimináciu problému. Zatiaľ tu neexistuje žiadne komplexné riešenie. Holandsko uvažuje o zavedení dobrovoľného plánu na postupné zakázanie useknutia chvostíka a kompletný zákaz v dlhodobom pláne. EFSA k tomuto prípadu pripravila celý rad indikátorov, ktoré by sa mali do odporúčania zahrnúť a mali by figurovať neskôr aj v návrhu Komisie. V správe sú určité analýzy, ktoré sa týkajú u obohatených materiálov situácie v Španielsku, UK, Poľsku, Švédsku, Francúzsku a Nemecku. Zoznam materiálov, ktoré sú považované za obohatené: slama a seno, piliny, rašelina, drevo a hobliny, ostatné predmety, ktoré by sa tu dali využiť.

 

Závery:

- problém AMO pretrváva,

- embargo Ruska na dovozy komplikuje situáciu v sektore v EÚ,

- riziko zavlečenia nového hnačkového ochorenia ošípaných z USA,

- vývoz živých zvierat sa prudko znížil.


 

Zasadanie politického výboru - POCC-CCC 7.5.

 

Schôdza bola hneď po začatí venovaná novému kolu vysvetlení týkajúcich sa delegovaných aktov, ktoré tu za DG Agri viedol Pierre Baške. Celý rad príkladov sa týka predovšetkým určenia oblastí (vrátane stromov), kde zostáva prakticky status quo. Pre UK sa sem započítavajú kamenné valy (Hence) a ohraničenie na oboch stranách parcely. Ďalej sa rokuje o vylúčení ovocných stromov. Príklady, ktoré tu zástupcovia Komisie uviedli síce vysvetľujú celý rad otázok, úplne jasné ale neboli, nejasné sú predovšetkým prepočty zníženia platieb a dôvody k tomuto zníženiu. Pre väčšinu členských krajín je tu predovšetkým otázka kontrol a ako často sa budú vykonávať. Všetci zástupcovia sa tu zhodli na tom, že prepočty sú veľmi komplikované. Detaily sú uvedené v vykonávacích aktoch, ale tie nie sú ešte na 100% finalizované. Všetci sa zhodujú na tom, že tu bude dosť komplikovaná administratíva a zástupcovia DG Agri priznávajú, že to potrvá 3-4 roky, kým bude systém fungovať bezchybne. Pri ozeleňovaní sa doteraz nevyskytovalo príliš veľa chýb, ale teraz sú riziká chýb ďaleko väčšie (tvrdí Pekka Pesonen, ústredný riaditeľ SPPK). Vykonávacie akty majú byť schválené v priebehu júna a publikácie ešte pred letnou prestávkou v júli. Je tu tiež dohoda, že pre otázky CMO bude potrebné urobiť ešte najmenej jednu špeciálnu schôdzu, tá by sa mala týkať mlieka aj vína. Väčšina organizácií vidí celý návrh ako príliš komplikovaný a tieto komplikácie sa týkajú predovšetkým špecifických vysvetlení. Podľa UK Komisia príliš váha, či vôbec môže všetko dokonale vysvetliť. Otázky kontrol sú u všetkých na prvom mieste, nikto si nevie predstaviť, ako to bude vyzerať v praxi.

Mlieko. Opäť na programe otázka listu ministrom. Pekka k tomu pripomenul, že celá záležitosť bola veľmi široko diskutovaná na summite v Aténach. Povedal, že väčšina ministrov už pozná pozíciu C / C. Odmietal požiadavku Talianov na zaslanie listu Komisári Ciolos, ktorý opakovane pozíciu C / C odmietol.

Obchod. Pekka tu upozornil na veľmi negatívny postup predsedu Komisie Barroso, čo sa týka prístupu k rokovaniam s Mercosur. Podobný postoj má aj Komisár obchodu De Gucht, ale väčšina ministrov je proti pokračovaniu rokovaní, kým sa nevyrieši dohoda s USA. C / C opäť poslala na Komisiu list týkajúci sa dovozu mäsa z Brazílie a C / C tu vyžaduje detailnú štúdiu o vplyve na sektor predovšetkým hovädzieho v EÚ.

Farm Bill (FB). Zástupca americkej ambasády tu urobil nový prehľad o poľnohospodárskom zákone v USA. Nové škrty sa týkajú komodít, konzervácie, aj potravinovej pomoci (známky) a ochranná sieť pre poľnohospodárstvo je teraz presunutá do poistenia, kde je vyčlenená dvojnásobná suma než na podporu komodít. Pre roky 2014-2023 je na potravinovú pomoc vyčlenených 756 mld dolárov (79%), na poistenie 89,8 mld (9%), na konzerváciu 56mld (6%) a na komodity 44,4 mld (5%). Tento rok sa budú farmári tiež musieť rozhodnúť aké komoditné programy budú sledovať, a toto rozhodnutie ovplyvní ich správanie po celú dobu platnosti zákona. Price Loss Coverage (PLC) - dáva platby farmárom, keď ceny klesnú pod referenčnú cenu. Sú vyššie ako stanovené v predchádzajúcom FB z 2008.
Agriculture Risk Coverage. Je to asistencia pre prípady keď poklesnú príjmy, vzťahuje sa k 85% základnej rozlohy. Platby začnú ak príjmy za kultúry klesnú pod 86% referenčných príjmov. Platobné limity sú 125 000 dolárov na farmu. Pre farmy, ktoré majú príjmy nad 900 000 dolárov nie sú tieto programy aplikovateľné.

Zelený týždeň - požiadavka na organizácie pripraviť príklady o cirkulárnej ekonomike v ich krajinách.

Kongres C / C na jeseň 2014. Bola tu diskutovaná predovšetkým otázka financovania po vyhlásení Komisie, že nedá C / C žiadnu podporu. Zástupcovia Komisie tu použili rovnaké argumenty, ako pred 2 rokmi a to teraz vedie C / C k rokovaniam o možných sponzoroch a akú formu tu pripraviť. V rámci prerokúvaní otázok o novom fungovaní C / C, presidia a pracovných skupinách sa má tiež rokovať o otázke, ako má vyzerať Kongres v budúcnosti. Otázkou je, či má vyzerať ako Forum pre poľnohospodárstvo, podobne ako ho pripravuje Syngenta, alebo sa má rozhodnúť o inej forme.

 

Závery:

- V rámci nového systému platieb sú nejasné predovšetkým prepočty znižovania platieb a dôvody k tomuto zníženiu

- Obava z dovozov hovädzieho mäsa z Brazílie

- Kongres C-C sa uskutoční na jeseň 2014

 


Poistenie a sociálne otázky v poľnohospodárstve RMI. 9.5.


        Paola Grossi, ktorá túto skupinu vedie, po schválení programu skupiny vyzvala holandského zástupcu van der Wal k prezentácii presného riadenia cez satelitné systémy v rámci Galileo a Copernicus programov. Aerovision BV je spoločnosť, ktorú v Holandsku zastupuje a ktorá má členov v Holandsku aj v Dánsku.

GNSS, Global navigation satelit system – svetový navigačný satelitný systém je teraz využívaný jednak pre presné zameranie fariem a čoraz viac aj pre kontroly. Pri uvádzaní celého systému povedal, že v prvej dekáde júna má byť na trojdňovej konferencii v Prahe, kde sa okrem dopravy, klímy budú týkať dve poldenné konferencie poľnohospodárstva.
Konferencia s názvom Space solution 14. Má prispieť k urýchleniu inovácií a zlepšiť vedomosti. Jedná sa o komunikáciu cez satelity, ktoré už dnes zahŕňa telefóny, prenosy dát, TV. Navigácie (GPS, Galileo), pozorovanie Zeme (meteo, či presné foto).

EGNOSS - systém fungujúci v Európe, tento rok sa má rozšíriť aj do Afriky (USA, Japonsko a Čína majú vlastné systémy). Je už všeobecne využívaný pre poľné operácie s presnosťou až na 2 cm, u iných operácií je rozlíšenie do 1m. Sleduje sa tiež pohyb stád (elektronický obojok pre kravy). Tam je rozlíšenie 2-6 m, ktoré je dostatočné. Celé Holandsko je systémom pokryté a priemerne 47% všetkých fariem tento systém používa (u fariem nad 100 ha je použitie takmer 100%, u malých podstatne menej). Ziskovosť použitia: úspora palív (10-15%), vyššia produktivita, lepšie využitie zdrojov, systém pracuje 24 hodín denne, zaručuje tak lepšiu kultivačnú prax.

Copernicus - slúži zatiaľ skôr ako monitorovanie prostredia - pozorovanie. V USA podobný systém sleduje nielen všetky plochy, ale slúži aj na odhad škôd. K presnosti v Európe robia určité problémy mraky, preto sa celé meranie musí často opakovať.
Na rozdiel od Holandska a Dánska, sa systém príliš neosvedčil v Nemecku, aj keď sa pracuje na zlepšení. Vláda v Holandsku dáva podpory na používanie systému, je to podpora na investície na farmách, kde návratnosť investícií tohto druhu sa skrátila na 3 roky. Optické satelity sú dnes doplňované radarom (pre daždivé dni), kombinácia zdrojov pozorovaní sa ukazuje ako prospešná.

RM a SPP – Manažment rizík v členských krajinách.

UK zatiaľ neuvyužíva nič, len pár opatrení v rámci RV.

Nemecko - nepoužíva na federálnej úrovni, ale niektoré Lander systém užívajú.

Rumunsko - systém bol zahrnutý do RV a chcú ho rozšíriť o poistenie príjmov. Uvažujú o prepojení na vzájomné fondy (mutuals fonds) so štátnou zárukou.
Poľsko - málo prostriedkov, organizácie sa spájajú a vytvárajú spoločné fondy.

Taliansko - ministerstvo rozhodlo o prepojení, kam teraz smeruje 8% z prostriedkov II. piliera. Celý systém je rozdelený medzi štátny sektor a poisťovne. Pre minulý rok bolo takto poistených 7 mld €. Väčšinou sa jedná o kombinované poistenie.

Francúzsko - vzájomné fondy. Nová SPP sa ukazuje ako dobrá príležitosť, ale bohužiaľ obmedzené financie nezaručujú pokrytie celého sektoru. Vláda sem vyčlenila tento rok len 100m €, čo zďaleka nestačí. Z toho je vyčlenených 80m pre poistenie a 20 m pre vzájomné fondy. Obaja zástupcovia sa zhodujú na tom, že tento prístup nie je dobrý pre farmára a to sa odrazí v znížení počtu celkový poistiek. Fínsko: prepojenie štátnej pomoci a súkromného poistenia. Trvá tu problém pre zdanenie práve súkromnej ??časti (ktorá činí 20%) čo veľmi komplikuje spoluprácu. Očakáva sa, že vláda poskytne určité záruky.

Litva - nie je rozhodnuté. Švédsko-zatiaľ nič rozhodnuté, RM chce mať v rámci RV a to sa má sústrediť predovšetkým na ochranu a choroby zvierat a LFA.

Portugalsko - systém funguje, uvažuje sa o jeho posilnení.

Rakúsko - analýza pokračuje, ale zatiaľ nerozhodnuté. Štátna pomoc na spolufinancovanie, viac prostriedkov predovšetkým na vzdelanie a tréningy.

Španielsko - krajina má tradične už roky najprepracovanejší systém poistenia a riadenia rizík.
Národný program a 17 regionálnych funguje dobre, čo chýba sú finančné prostriedky, kríza obmedzila všetky výdavky a tento rok bolo na poistenie vydaných len polovica prostriedkov ako pred začiatkom krízy.

Zástupca nemeckej poisťovne Thomas Gehrke k tomu povedal, že prakticky každá krajina má určitú formu poistenia, ale jej úroveň je veľmi rozdielna vo všetkých krajinách.

Nasledoval krátky príspevok o poistení v USA. Fondy na poistenie sa opäť zvýšili, vláda dáva prednosť tomuto riadenia rizík. Pre poisťovacie programy platia teraz tiež požiadavky na plnenie konzervácie, teda niekoľko základných pravidiel, aby farma dostala štátnu pomoc na poistenie kultúr. Nie je tu žiadny platobný limit ani obmedzenia kvôli výške príjmov. Pre začínajúceho farmára je tu program NAP (Nonisured crop assistance program) pre prvé 4 roky fungovania, ten platí zatiaľ len v štátoch Iowa, Minnesota, Nebraska a severnej a južnej Dakota. Pre sektor bavlny je tu nový program STAX, pre ostatné sektory je tu nový program SCO (Supplemental Coverage Option, ktorý je určený na straty príjmov na úrovni štátov).
Vláda začala tiež ďalší výskum poistenia príjmov fariem, ktorý má zlepšiť súčasný systém poistenia komodít a zahrnúť aj špecifické kultúry a bio. Tieto štúdie sa týkajú ďalej:

- Bezpečnosti potravín a kontaminácie pre špeciálne plodiny

- Poistenie pre sektor bravčového a hydiny pre prípady epidémií chorôb

- Poistenie marží pre niektorých rybárov

- Poistenie obilia, ktoré je určené na krmivá a na obnoviteľnú energiu

- Poistenie produkcie lucerny.

Ochrana pred potenciálnymi škrtmi cez štandardný systém pripoistenia, kedy vláda stanovuje tento typ vzťahov medzi poisťovňami. Dnes je v USA poistených viac ako 65% plôch (v roku 2000 to bolo len 40%). Uvažuje sa tiež u niektorých komodít o znížení prepočtov škôd zo súčasných 30% na 10%, pre špeciálne prípady. V USA je vo vládnom programe poistenia zahrnutých 18 poisťovacích spoločností. Vláda začiatkom tohto mesiaca prišla s vyhlásením o poistení týkajúcom sa klimatických výkyvov. Tento návrh prišiel po sérii tornád na stredozápade USA. Riziká a inovácie - štruktúra tu má byť úplne zmenená oproti doterajšiemu prístupu. Problém sa tu týka predovšetkým merateľnosti výsledkov.
Poistenia a platforma "veľkí dravci". Táto kapitola pokračuje, problém má väčšina krajín predovšetkým s vlkmi a sektorom oviec. Ale sú tu aj iné druhy škôd, ktoré spôsobujú napríklad v lesoch severných krajín losy alebo soby, ktoré likvidujú mladé stromčeky. Ani jedna krajina tu nemá žiadnu formu kompenzácie. Pre Talianov ani rôzne formy ochrany nefungujú, keďže sa považujú za majetok štátu, žiadne kompenzácie nie sú. Niektoré krajiny tieto problémy riešia formou štátnej pomoci, ale tieto pravidlá sú väčšinou veľmi komplikované a často sa menia, aby mohli byť v praxi naplno využité.

 

Závery:

- Holandský zástupca predstavil satelitný systém, ktorý v rámci programov Galileo a Copernicus úspešne funguje v Holandsku.

- Nástroje riadenia rizík mnoho krajín zatiaľ neimplementuje a ak áno, tak podmienky sú veľmi rozdielne.

- V EÚ stále chýba riešenie pre škody spôsobené dravcami a ostatnou divou zverou.

 

 

Seminár Mlieko a príležitosť pre európsky sektor. 12.5.


     Prehľad situácie v EÚ. 750 000 výrobcov, silne pracovne intenzívny sektor, kapitálovo náročný. Očakáva sa ďalší rozvoj, polovica krajín je optimistická, druhá polovica oveľa menej po skončení kvót. Medzi ďalšie neistoty patrí výmenný kurz € / $, fytosanitárne otázky, zmeny spotreby. A na národnej úrovni dochádza už dnes k veľmi rozdielnemu vývoju. O zmenách tu budú tiež hovoriť zástupcovia Číny (spotreba) a Brazília (produkcia).
Zástupca Rabobank (NL), ktorá robí jedny z Využite najrozsiahlejšie prehľadov poľnohospodárskych trhov tu hovoril o potenciáli ďalšieho vývoja. Kevin Bellamy uviedol, že rok 2013 nebol typický (došlo k určitej stagnácii) vo vývoji, ktorý sa predpokladá pre ďalších 10 rokov s ročným rastom sp   otreby cez 2%. K rozširovaniu v tradičných krajinách produkcie bude ťažké, je potrebné sa sústrediť na produkty s vyššou pridanou hodnotou. Dovozné trhy budú aj naďalej deficitné (Čína, Rusko, Indonézia, Mexiko). Do roku 2020 sa počíta s nárastom dopytu o viac ako 25 mld l mlieka a vyšší rast sa predpokladá pre spracované produkty, predovšetkým nové výrobky, stredný rast pre syry ale malý rast pre tradičné produkty. Predpokladá sa, že ceny aj naďalej mierne porastú. Rok 2013 bol výnimočný (dodávkové krízy v Číne (-6%).

Prehľad trhu EÚ predniesol Carlos Martin Ovile z DG Agri, s odvolaním sa na spoločné prehľady Komisie, OECD, AMECO, JRC. Zaoberal sa predovšetkým skončením kvót. Povedal, že sa počíta, že väčšina prebytkov produkcie bude spracovaná do syrov a na export práškového mlieka. Zmena vzoriek spotreby, u mlieka porastie, u mäsa menej. Trvale silný vplyv čínskeho trhu, ale EÚ exporty sa budú znižovať. Do Ruska pôjde viac sušeného mlieka, do Číny syry a do Afriky viac masla. Podiel EÚ na svetovom trhu ale zostane vysoký.
Eucolait - Bart van Belleghem - logistické otázky exportu. Čo bude naďalej najviac ovplyvňovať? Trvanlivosť, špecifické zloženie, mikrobiálne špecifiká a fyzické rysy - bezpečnostné podmienky. Registrácia produktov či schvaľovanie rastlín v Rusku, Číne, Brazílii. Dokumenty, ktoré musia sprevádzať produkty, certifikáty vrátane veterinárnych analýz a exportných licencií. Doprava a jej špecifiká (morská, cesty, železnice a dostupnosť vrátane kontajnerov. Preclenie: dovozné prirážky, TRQ, kontroly, veterinárne kontroly, skladovania, distribúcie. Analýzy nákladov: dopravných, poistenie, financovanie operácií a colné poplatky.

Catherine Lascurettes z írskej IFA vidí ďalší vývoj pozitívne. Írsko aj napriek vysokej pokute má našliapnuté na veľmi rýchly rozvoj exportu, sú pripravení veľmi rýchlo zvýšiť produkciu o 20%. Príklad si berú z vývoja za posledných 10 rokov v USA (+ 16%), N. Zéland (+ 39%).

Hľadajú ďalšie nástroje na riadenie výkyvov. PP tu majú slúžiť ako poistka, inak je  bezpečnostná sieť slabá. Írsko používa Futures a hedging.

Pani Hubert z francúzskej FNCL urobila prehľad práce mliekárenských družstiev a ich pripravenosť na budúci vývoj. Predaj v rámci EÚ stabilný, silný vývoz do rozvojových krajín. Francúzsko teraz vyváža 11,5% národnej produkcie a počíta s nárastom minimálne o 2% ročne do 2025, z čoho vyše 80% do RZ (+ 5,9 mld l naviac). Nemecká produkcia rastie miernejšie, len okolo 1% za rok, ale export má rásť priemerne o 3% ročne. Najväčší rast majú mať SME na domácom trhu, u exportu potom len veľké firmy. Rad družstiev zakladá filiálky v iných krajinách, ktoré väčšinou fungujú ako spoločnosti. Pokles v 2013 bol z viacerých dôvodov, predovšetkým rada krajín sa opäť začala brániť necolnými bariérami a to ukazuje, ako sú krehké trhy v RZ.

Španieli k týmto prehľadom hovoria, že sú tradične optimistické, ale nikto nepredpokladal pokles z 2013. Je tu možná dlhodobá stabilita?

V ďalšej časti seminára sa rozoberalo správanie spotrebiteľov.
Andrea Gorn z AMI, ktorá robí prehľady v EÚ pre sektor mlieka (nástupca ZMP), dáva údaje on-line každý týždeň, prehľady mesačne a ročne. EÚ spotreba - už 5 rokov stagnácie, len malý rast u syrov. Veľké regionálne rozdiely v spotrebe: priemer EÚ je 18 kg, D, Fr, It. Rak, Nl a Be majú cez 20 kg, krajiny ako Bg a Ru len okolo 5 kg. Ceny produktov mierne vzrástli v EÚ, objemy zostali rovnaké, rastie spotreba čerstvého mlieka a bio (o 5% ročne - západ EÚ), klesá spotreba masla, rastie naopak nátierkové maslo. U syrov bol v roku 2013 zaznamenaný poprvýkrát pokles. Ale u syrov sa počíta s dlhodobým rastom.

Čína: Vedúca obchodnej sekcie v Bruseli tu urobila veľmi komplexný prehľad vývoja tak výroby, ako aj spotreby v krajinách za posledných 20 rokov.
Mliečna produkcia 6,6 mt v 1998, dnes 35,3 mld t, nárast 434%.
Spotreba na hlavu 6kg v 1998, teraz 25 kg (+ 317%). Mliečny sektor je 3. vo veľkosti spotreby. Dovoz 2013: sušené mlieka + 49%, mlieko + 98%, +54% syry.
Zdroje: NZ - 83%, Aus - 3,4%, US 6,7%, EÚ 6,5%. Ovplyvnené: tradičná diéta, miestny rozvoj, vzdelanie a znalosti, kvalita, cena a chute. Mestská populácia hľadá nové zdroje potravín, mliečne produkty ešte len hľadajú vlastné miesto, a stávajú sa pevnou súčasťou výživy. Vláda začala v polovici 80. rokov podporné projekty na zmeny stavovania. Mliečne produktu - silne prepojené na zmeny príjmov. Teraz je uznané ako faktor zdravia a dôležitá potravina. Mladí spotrebujú viac - kvalita, chute, starší pozerajú zatiaľ len na cenu. Strana dáva odporúčania k spotrebe potravín: 135kg obilie, olej 12 kg, mäso 28 kg, 18 kg ryby, ovocie 60kg, zelenina 140 kg, sója 13 kg, MPS 25 kg v 2013.
Hrubý národný produkt sa má do 2020 zvýšiť o ďalších 100% a mestské obyvateľstvo porastie 2-2,5 rýchlejšie ako vidiek. Rozsiahle programy mlieka pre deti (3-12 rokov), pre seniorov (200 m ľudí v 2013) a ročne ich pribúda vyše 1 milión.

Brazília: Silné kultúrne a historické prepojenie na Európu. Posledných 5 rokov veľká snaha zvyšovať produkciu mlieka (170 kg na hlavu teraz), za ďalších 10 rokov chcú 210 kg.
Veľmi nízka produktivita v sektore - 1700 l na dojnicu, nový cieľ 2000 l do r. 2020. Celkom 1,3 m mliečnych fariem, ale 8,4% produkuje vyše 60% celkovej produkcie, koncentrácie sa ďalej urýchľuje. EÚ vyváža najviac syrov do Brazílie (Holandsko má takmer monopol), ostatné krajiny majú tiež veľký záujem o export, ale zatiaľ bariéry. Aj NZ je stále aktívnejší ako celá EÚ. Surové mlieko - dovoz predovšetkým zo susedných krajín.

Ako sa mení štruktúra spotreby? A ako sa s problémami vyrovnávajú mliečne družstvá?
Ukazuje sa, že mnohé z nich predovšetkým v Taliansku, ale aj v Nemecku a Holandsku si vedú veľmi dobre, Írsko a severské krajiny sú tu jednotkou. Holandský zástupca upozorňuje na znepokojivý fakt, že domácnosti míňajú stále menej za jedlo. U nich je vývoz na prvom mieste, len 25% domácej produkcie sa spotrebuje na holandskom trhu. Preto je nutné skúmať predovšetkým spotrebiteľa mimo NL a mimo Európy. Celkovo sa teraz v EÚ produkuje 5-6% pod kvótou, to sa veľmi rýchlo zmení, obavy o produkciu z LFA.
Národnú úroveň mliečneho baličku. Jimenez z DG Agri. Prehľad posledných 30 rokov - ale ešte nie je kompletne dokončený. Zatiaľ 11 členských krajín dodalo kompletné správy o povinných kontraktoch, 8 ČŠ má zavedené minimálne trvanie (6 mes 1 rok, 5 rokov), vo väčšine krajín je tento systém dobrovoľný. UK a FR používajú kód dobrej praxe pre kontrakty. PO 's (organizácie výrobcov) uznané všade ako vyjednávaciu faktor. Počty farmárov v PO:

BE 20/40, ČR -10, DK 5, FR 200, CY 35, LUX 10, LT 20, Hu 10, NL 150, Rak 20, Pl 20, PT 12. SK 5, Fín 15, Sw 10 a UK 20 , Taliansko s Nemeckom 5.
Mezisektoriové organizácie fungujú len vo Francúzsku a v Taliansku, ostatné krajiny skúmajú, bez záujmu o ne je Dánsko a Poľsko.

Kontrakty v UK - Jamesson Škótsko.

Kontrakty - väčšina obchodu, ale ich nastavenie dáva výhody kupujúcim. UK má historicky nižšie ceny mlieka ako priemer EÚ. Jediný vývozný artikel cheddar syr, nie je vnímaný ako silný nástroj exportu. Vláda dala prednosť dobrovoľným kontraktom, ak to po skúšobnej dobe nebude fungovať, má sa prejsť k povinným. Rokovania o kóde správania medzi výrobcami a spracovateľmi sa nedokončilo, chýba dobrá vôľa. Rad coops sa v krajine mení na S.A.
U zmien sa požaduje 30 dňová lehota, ale ďalšie 3 mesiace u ostatných možností - to je najviac kritizované zo strany družstiev.

Pre Španielov je otázka PO 's kritická, zlepšila sa vďaka nim pozícia pri vyjednávaní.
Mlieko - registrácia na ministerstve pôdohospodárstva - dva rozdielne typy PO.

Písomné kontrakty pre dodávky mlieka, minimálne podmienky: predmet, cena, objem, kalendár platieb, platobné podmienky, dodávky, pravidlá pre force majeur (vyššiu moc), trvania min. 1 rok.

Podobné pripomienky boli od portugalských družstiev a od írskych. Portugalcom robia najväčšie problémy kontrakty s distribúciou, v krajín je dnes vyše 35% dodávok pod privátnou značkou a nedarí sa doteraz robiť nejaké zmeny v prospech družstiev.
Íri naopak predávajú cez 95% mlieka cez svoje coops a majú prípravný plán na expanziu po skončení systému kvót. Kontrakty sú nepovinné, ale väčšina coops ich využíva. Priemerná doba trvania je 5 rokov a 2-ročná výpovedná lehota. PO síce existujú, ale nemajú váhu, družstvá ich plne nahradzujú. Ceny sú stanovené Riadiacim výborom.

Ako sa povedalo v úvode, polovica krajín má plány na expanziu po skončení režimu kvót, druhá časť zrejme sa bude snažiť svoju produkciu udržať, ale o rozširovaní u nich nepôjde. Väčšina krajín má obavy o LFA, akým spôsobom ochrániť túto väčšinovú ekonomickú a environmnetálnu aktivitu v oblastiach.

 

Závery:

- názory na vývoj sektoru po zrušení kvót sa rôznia

- je potrebné podporiť tvorbu organizácií výrobcov – viaceré krajiny majú s tým problem, a tam kde existujú, nemajú zvyčajne dostatočnú silu

- existujú obavy z udržania produkcie v LFA oblastiach


 

Rozvoj vidieka 13.5.


Po schválení programu tu bol opäť referát o reštrukturalizácii Poradných výborov - teraz nazývané sociálny dialóg. Sekretariát o týchto zmenách informuje všetky pracovné skupiny. Od posledného vysvetlenia sa nič podstatné nestalo (zverejnenie koncom júna. RV bude mať vlastnú skupinu na Komisii, skôr sa hovorilo o prepojení na WP ženy na vidieku, ale od toho sa provizórne odstúpilo. Takže ďalším bodom programu tu boli národné programy, kde je predstavilo postupne 5 krajín: Dánsko, ČR, Rakúsko, Rumunsko a Francúzsko.
Zaujímavé boli úvody do programov, pretože následne bola značná časť rysov spoločná.
Dánsko: 5,6 m obyvateľov, 2,6 m ha pôdy, 40 000 fariem, priemer 66 ha.
2/3 produkcie ide na export. Bio - 7,6% plôch. Sťažnosť, že v rámci EAFRD je podstatne menej peňazí ako predtým. Programy majú byť viac cieľové, menej administratívy, lepšie opatrenia investície, direktívu vody. Bio, Leader. Bez prevodov medzi piliermi.
2. fáza pre 2016-2020

- Výbor pre prírodu a poľnohospodárstvo

- Plán pre rast potravinárskeho priemyslu

- Plán pre propagáciu bio výrobkov

- Task force - živočíšna produkcia - ďalší rozvoj

- Voda a plán prírody 2. Generácie

Opatrenie: Prevody vedomostí - potraviny a zdravie

                Spolupráca poľnohospodárstva a spracovania

                Projekty investícií do prírody + projekty hydro a Natura 2000, udržanie pastvín
                Projekty zalesňovanie - nové investície

67% fondov je dané na obnovu, zachovanie a zlepšenie ekosystémov.

11% je pre výkonnejšie využitie zdrojov

13% na lepšiu konkurencieschopnosť

Žiadne špecifické fondy na EIP - len v rámci všeobecnej spolupráce - majú štruktúry, ktoré tu dobre fungujú, teraz hľadajú cesty väčšej medzinárodnej spolupráce.
Spolufinancovanie priemer 25% + národný.

Za ČR mala príspevok Renata Vondráková z ASZ. Najprv prehľad stavu českého poľnohospodárstva, rozlohy výmery fariem. Rozpočet pre  RV, prevody medzi piliermi (55 m € pre ochranu zvierat. Republika je považovaná za jeden región. Veľmi dobrý prehľad, v dotazoch ju doplnil aj Jan Ulrich, takže téma bola veľmi dobre pokrytá.
Rakúsko: Johanes Fankhauser z LKO urobil prehľad. Program RV bol prezentovaný Komisii začiatkom apríla. Špecifiká rakúskeho poľnohospodárstvo - prevaha malých fariem s kombináciou agri a lesy, priemer 20 ha, ? sú v LFA, vo zvyšku územia je hlavným kritériom vysoká kvalita. Do RV ide 2/3 celkového rozpočtu. Pätina fariem v krajine je bio, veľmi nízka intenzita produkcie. Celkom 173 000 fariem. Programy: jednotný RV federálne, a rozdelený do členských krajín, ktoré tiež prispievajú do rozpočtu. Národné financovanie 50%, ide väčšinou o investície a propagáciu. 5% ide pre mladých a bio, 10% pre farmárov v LFA a na horách, 7% EAFRD, z toho ďalšie 3% do sociálneho začlenenia a pre sociálne služby (16,8 m € ročne). Nemajú žiadne sub-programy, v tomto období je rozhodnuté o viac strategickom prístupe, ale nič na riadenie rizík - určité opatrenia agri rozšírená, celkovo na RV pre 2014-20 7,7 mld €. 20% ide do LFA, ďalšie položky pre mladých, stimuly na start-up (začiatok kariéry). Rozhodnutie o RM (riziká) - existuje národný program, bola by tu duplicita, kombinácia s poistením a RM (manažmentom rizík) funguje pomerne dobre, netreba meniť.

LFA - majú 3 rozdielne oblasti, hory - zostávajú, ostatné oblasti rozdelené do 2 ďalších kategórií, ale toto rozdelenie zmizne po r. 2018. Dôjde k ďalším úpravám a rozdelením na ešte menšie celky ako doteraz.

Rumunsko. Najväčšia časť je vyradená na investície: rozvoj fariem, obnova dedín, spracovanie a marketing (+45%), v rámci Leader špeciálnej podpory pre sady a ovocné stromy. Podpory pre mladých sú vo výške 400m € (+ 48%), s maximom na farmu do 50 000 €, ak majú podnikateľský plán.

Do aktivít doplňujúcich (100 m €) rozdelené rovnako na staré a nové farmy. Pre služby na vidieku je poskytnutých o 20% viac ako v minulom období. Leader celkom 624m €, podstatné zvýšenie s limitmi do 100 000 € a 5 rokov fungovania. Agro-environmentálne opatrenia: investície do lesov, obnoviteľných zdrojov (ako pre súkromné ??tak štátne podniky, podpory pre zmiernenie klimatických vplyvov. Pre bio je vyčlenených 200m €: 100% pre malé farmy, 75% pre 75 až 100 ha a 50% nad 100h.

Bez prevodov medzi piliermi.

Francúzsko - Cazaubon APCA. 750 000 fariem, ale len polovica na plný úväzok, veľké rozdiely vo veľkosti fariem. Najväčšie v strede krajiny (nad 100 ha) v horských oblastiach 20-30ha. Ich plán spočíva v bode, že poľnohospodárstvo vytvára stále pracovné miesta a teraz priťahuje tiež inovácie. Problémy v LFA - samo poľnohospodárstvo väčšinou neuživí, ďalšie rozmery miestnej ekonomiky vrátane údržby, turistiky. Predtým bol program RV centrálne, teraz tu bude 27 regionálnych programov, doplnenie programu pre inštaláciu, platformu proti dravcom, Natura 2000. Rozpočet 11,56 mld €, 9,99 ako základ, 0,6 z I. do II. piliere - riadenie rizík, 1,05 na modernizáciu. Väčšie investície do bio - predovšetkým podpory na prechod.
Priority: pre mladých, kolektívne rozmery územných projektov, energetický aspekt, inovácie.
Neproduktívne investície: doplňujúce aktivity a doplňujúce materiály - pre špecifické zóny vrátane Natura 2000, mokrade a nádrže. Investície do spracovania a marketingu - aj pre priemysel - vytvárať pracovné miesta. Inovácia do nových produktov - zhodnotenie.
85% rozpočtu je rozdelené na národnej úrovni.

Vzdelanie a informácie: diskusia tu bola či je vhodnou formou úhrad forma šekov alebo voucherov. Druhou otázkou tu bola forma výberu, predovšetkým čo sa týka verejných služieb vrátane poskytovania vzdelania, školenia.

Niektoré krajiny majú záujem prepojenia na FAS (farm advisory system-poradný systém na farmách), len vo výnimočných prípadoch.

Spolupráca: Ako pripraviť účty (náklady projektu). Pravidlá štátnej pomoci - rozdiely v ČŠ, hlavné vyjímky - pripravuje sa nový sprievodca.

Slovinský príklad - Tanja Gorišek - operačné skupiny.

Využitie technológií - Slovinsko je pozadu v agri produktivite

Voda a nitráty - kvalita vody v oblasti hraníc s Maďarskom

Obnovenie biodiverzity v častiach intenzívnej agri činnosti

Klima - veľké výkyvy - juhovýchod SLO

Chýbala koordinácia inštitúcií a väčšina doterajších návrhov nepriniesla očakávané výsledky - racionalizácia.

 

Závery:

- Dánsko, Česko, Rakúsko, Nemecko a Francúzsko predstavili svoje programy PRV

 - V diskusii sa ukázalo, že mnohé krajiny majú problémy so zakladaním operačných skupín UK, DK, ČR). Pobaltské štáty sa sťažujú na nedostatok peňazí pre podobné projekty, možno vyhľadať aj expertmi mimo sektora? Doterajšie workshopy nedokázali zaujať a presvedčiť farmára.

 

 

Pracovná skupina Ovocie a zelenina 19.5.


    Reforma SPP a jej vplyv na sektor O + Z. Problematickým bodom sú CMO v sektore. Vo väčšine krajín sú s tým spojené práve veľké administratívne problémy. Existujú o tom dokonca štatistiky, Francúzsko, Taliansko, ktoré sú inak dobre organizované vykazujú problémy u viac ako 48% CMO. Dôsledok - neboli prakticky nikde čerpané limity a podpory išli takmer výlučne do najväčších družstiev (cez 70%). Operačné plány - veľmi obmedzený vplyv na organizáciu činnosti sektoru. Komisia má uverejniť správu začiatkom júna (4/6). Na čo si ČŠ najviac sťažujú:

UK a Írsko - požiadavka na zjednodušenie pravidiel. Zverejnenie trvá príliš dlho a Komisia nechcela oznámiť dátum (Be, Svk, pobaltské krajiny). Taliansko, Francúzsko a Španielsko sa sťažujú na nedostatočný rozpočet. Bg a Ru majú problémy s celkovým rámcom CMO.
Najväčšie producentské krajiny (It, Fr, ŠP) mali koncom apríla schôdzu v Taliansku za prítomnosti všetkých ministrov pôdohospodárstva, tam sa diskutovali reakcie na návrh Komisie, ktorá chce znížiť podpory v starých ČŠ, kde podľa nej už štruktúry existujú, do východnej Európy, ale chýba v tomto postoji konkrétny návrh realizácie a hlavne v NČŠ chýbajú väčšinou PO 's (organizácie výrobcov).

Nemcom v tomto návrhu vadí veľká právna neistota, chcú vytvoriť prípravný výbor, ktorý by mal celý postup vyhodnotiť. Súčasťou rokovania bola voľba národnej stratégie sektoru O + Z. Ukazuje sa, že väčšina krajín stále čaká, chcú väčší odstup, nevie sa aké bude mať reforma SPP dopady.

Francúzsko - možno koncom roka

Taliansko - rozširuje svoju o ďalšie 4 roky, ale len malé modifikácie k súčasnej stratégii, nová stratégia len pre víno

UK – nemajú

D - federálna stratégia od 2013 - platí do 2018

Obchod - Daniel tu, podobne ako v iných WP urobil prehľad o rokovaniach EÚ-USA, EÚ-Japonsko. To bolo opakovanie pre členov O + Z, nič nové.

Dovoz cesnaku z Číny - Najmä Taliani protestujú proti navýšeniu kvóty o 34%, údajne kvôli ďalšiemu rozširovaniu EÚ. Tvrdenia Komisie sú tu dosť zvláštne, ale chýba im logika. Tvrdí, že sa zväčšila populácia po rozšírení (ale to sa týka len Rumunska a Bulharska a teraz Chorvátska). Taliani k tomu dodávajú, že Čína sa teraz pripravuje na veľké expedície spracovaných húb, ktoré majú byť ďalším artiklom, kde hrozí zaplavenie EÚ trhu.

PP a ich rozdelenie.

Nemecko - nič nie je prepojené (coupled), od 2019 bude platiť národné forfait.

Španielsko-regionalizácie, len O + Z a víno na národnej úrovni. Osobitné režimy pre cukor,

Ryžu, spracované paradajky a živočíšnu výrobu.

Rakúsko-regionálne - rovnaký typ ako Nemecko, coupled iba u mlieka

Litva - O + Z málo, coupled len pre mlieko a živočíšnu výrobu + zemiaky na škrob.

Podobný postup ako v Estónsku aj v Lotyšsku.

UK - 4 regióny, flat rate, nič pre O + Z, väčšina pre hovädzie.

Portugalsko-mlieko, teľatá, paradajky.

Ma'darsko-O + Z, obmedzená podpora.

Írsko – bez viazaných platieb.

Francúzsko- viazané platby -  živočíšna produkcia, O + Z, ovce.

Ďalší bod, ktorý tu bol prerokovaný bolo zavodňovanie - Tania Runge.
Je to jeden z bodov RV a investícií do vody. Celá otázka sa predovšetkým v Rade dostala pod veľký politický tlak. Ukazuje sa, že pre oblasti, kde je už dnes málo vody, sa neplánuje žiadne ďalšie rozširovanie. Majú byť aj ďalšie pravidlá na rozdeľovanie - plány riadenia - kde sa majú uvádzať všetky možnosti potenciálnych úspor.

Voda - Akčná skupina približne 50 ľudí, mala minulý týždeň 1. schôdzu. Tania vyzvala, že je tam ešte dosť miesta pre záujemcov, ktorí sa chcú pripojiť.

V rámci životného prostredia bude ešte tento rok organizovaný veľký seminár o vode.

Školské ovocie. Príprava na zajtrajšie zasadnutie v Borschette.

Fytosanitárne otázky

Informoval o pokračovaní rokovaní predovšetkým u kontrol, ktoré nie je stále ukončené. Diskusia sa ďalej vedie u kontroly dovozov, kde má EÚ zatiaľ otvorený systém a kde celá rada krajín požaduje uzavretý systém (podobne ako USA) u všetkých rizikových produktov. Tento návrh stále odmieta EP, v Rade sú krajiny rozdelené na dve časti, juh chce uzavretý, sever a stredná Európa otvorený. Má to čo robiť predovšetkým s chorobami ovocia (mandarínky, citrusy z J. Afriky) a pomalá alebo žiadna reakcia Komisie.
Komisia teraz pripravuje úpravy pre tieto problémy (čierne škvrny u citrusov), ale tie sa budú opäť líšiť u dovozov pre čerstvé ovocie a pre ovocie na spracovanie. Ďalším bodom pre budúci poradnú skupinu je otázka obsahu olova ako v zelenine tak v ovocí.

 

Závery:

- v rámci SPP zostáva problematickým bodom CMO – problémy s uplatňovaním minimálne v 8 krajinách

- nie je ukončené rokovanie  o kontrolách v oblasti fytosanitárnych otázok

- v budúcnosti je nutné zaoberať sa obsahom olova v zelenine a ovocíPracovná skupina Krmivá 20.5.

 

     Predseda skupiny, francúzsky zástupca Jaques Poulet nechal schváliť program (mierne rozšírenie) a zápis z poslednej schôdze (bez pripomienok). Následne všetky prítomné organizácie urobili prehľad stavu sektore krmív a výhľady na tento rok.
Rakúsko: trvá pomerne napätý stav, vlani veľké sucho, slabá úroda, pod priemerom. Výhľady sú zatiaľ dobré.

Litva: normálny stav, čo sa očakávalo, ceny dobré, výhľady-ťažké, na jar bola dlho zima, ale sucho, neskôr dažde a opäť zima.

Nórsko-vlani veľmi slabé (pod 80% priemeru), nedostatok krmív, zvýšené dovozy, ale stabilné ceny - tie zaručuje nórska vláda.

Portugalsko-štandard, tento rok veľa vody, výhľady optimistické, ceny stabilné, ale očakáva sa mierny pokles.

UK-vlhká zima, kultúry pšenica nádejné, ostatné zatiaľ normálne.
Fínsko-normálny stav a stabilné ceny, produkcia bola priemerná, ale tento rok sa očakáva rast. Majú vážne finančné problémy s veľkou továrňou na spracovanie sóje, bola to veľká investícia a návratnosť je v pochybách. Vplyvy na sektor zatiaľ neodhadnutie.
Maďarsko: produkcia dobrá, ceny priemerné, tento rok sa očakáva rovnaká stav. Ale v krajine sú dosť veľké extrémy počasia, sucho východ, západ silné búrky, takže to robí výhľady problematické.

Nemecko: malé zásoby, tento rok podmienky dobré, bolo prerušené sucho, ceny všetkých krmív zostávajú vysoké, rastú najmä v prípade krmív svíň.

Francúzsko: mierny jeseň, výhľady dobré ako u obilie tak repky, kukurice - je zatiaľ skoro. Ceny zostávajú vysoké, najmä u sóje. Problémy v sektore kurčiat, krajina stratila prakticky celý export na Blízky Východ, očakáva sa pokles produkcie o 20%.

Poľsko - nemá údaje, rovnako Taliansko. Dánsko a Švédsko neprítomné.

Krmivá s liekmi. Kritika Komisie za veľmi pomalú prácu, finále bude v čase dvakrát dlhšom než sa pôvodne očakávalo. Jednou z hlavných úloh je tu snaha po harmonizácii, pravidlá tu boli pripravené ešte pred vytvorením jednotného trhu a preto aj existujú rozdielne výklady právnych opatrení. Nová úprava by mala byť vytvorená spoločne s veterinárnymi liekmi, ale to je zatiaľ blokované. Uvažuje sa, že o oboch bude oddelené hlasovanie. Limity sú stále prísnejšie a podľa reakcií zástupcov je stále menej fabrík, ktoré robia krmivá s liekmi, podstupovať tieto komplikované procedúry a je veľmi často dosť obtiažne dodržať všetky podmienky. Veterinárny predpis - má byť povinný pre všetkých. Jednorazové použitie, časové obmedzenie (6 mesiacov?).

Rakúsko upozornilo na problém ilegálnych dovozov (z Bavorska), ktoré vyvolali škandál. Viedlo to k ďaleko prísnejším kontrolám a vytvoril sa Veterinárny servis (s autorizovanými veterináromi). Krmivá - odovzdané veterinárom.

Poľsko hlási podobné problémy ako Rakúsko, ale problém, je že v krajine od sprísnenie podmienok v 2007 (nová legislatíva), nie je v krajine prakticky žiadna fabrika na výrobu krmív s liekmi.

Francúzi hovoria, že to je predovšetkým veľká administratíva a nízke zisky, ktoré vedú k ukončeniu sektoru. Len za 2 roky (2011-12). Klesla výroba o viac než 20%. Kontroly pokračujú v existujúcich továrňach (30), nahradilo to kontroly priamo na farmách.

Mrhanie krmív a potravín.

Na pripravovanom Fóre sa majú stanoviť presné definície (veľké diskusie), pretože Komisia zatiaľ nevie, ako k tomu pristúpiť, sú rozdiely v názoroch či sa jedná o straty alebo je to mrhanie prostriedkami. Ďalším bodom tu bude rokovanie o zmenách v správaní: dá sa tomu vyhnúť, alebo je to nevyhnutné? Nevie sa ako sa tu budú merať "straty"? a ako to bude vyzerať so štandardmi. Jedným z bodov je uľahčiť darovanie potravín (komu, za akých podmienok, otázky zdanenia vrátane DPH, hygiena.

PAP (processed animal products – spracované živočíšne produkty) – mäsokostné múčky. Veľké rozdiely medzi ČŠ v prijímaní spotrebiteľmi. Bude povolené u bravčového v r. 2015, pri vylúčení kanibalizmu. Bez problémov u krmív pre ryby.

Rýchly alarm - RASFF - revízia smernice - je to skutočne potrebné? Teraz je tu predovšetkým celý rad administratívnych prekážok. Analýzy u podmienky Fitness check trvali dva roky a až teraz sa pristúpilo k vyhodnoteniu - následne má vyústiť v všeobecný zákon o potravinách (General Food Law), ktorý bude mať nasledujúce kapitoly:

- Bezpečnosť

- Riadenie mimoriadnych opatrení a krízou

- Analýza rizík (EFSA a inštitúcie)

- Výkonnosť systému - DG Sanco na tento účel stanovila Task force.

RASFF - ako tu funguje notifikácia, zatiaľ poväčšine len na národnej úrovni. Druhým bodom sú tu analýzy rizík a podvody v deklaráciách. V obidvoch otázkach sa nimi zaoberá EFSA.
Revízia sa bude týkať skôr riadenia celého procesu, jednotlivé články fungujú pomerne dobre. Problém spôsobujú rôzne právne úpravy v ČŠ predovšetkým v problémoch zdravia zvierat (tento problém má hlavne Francúzsko).

Kontroly - certifikácia. Český zástupca s návrhom nesúhlasí (podobne ešte niekoľko krajín má pripomienky k formám.).

Aflatoxíny - Ide najmä o špecifického sprievodcu pre vzorkové procedúry, ktorý spočíva v nasledujúcich krokoch:

Vzorky a ich príprava: Kontrola zložiek alebo súčastí

Kontrola zložiek ktoré nie sú ovplyvnené lineárne.

(Vzorky by mali byť homogénna o váhe 2-3 kg). Sú tu úpravy pravidiel pre veľkosť nákladov do 50t, medzi 50-500 tonami a nad 500t.

Mierne odlišné pravidlá sú pre veľké množstvo (silá, lode). Každý z týchto oddielov má špecifické podmienky ako napr pre silá dostupné zvrchu alebo zospodu.
 

HACCP – hygiena

Sekretariát tu rozoslal dotazník (projekt FVO), ankety začali v marci, pokračovali pred apríl a máj. ČR bola medzi prvými krajinami spolu s FR, Be, Dk a UK, kde sa tieto otázky rozoberali na špeciálnych workshopoch. Cieľom je harmonizácia prístupu FVO k hodnoteniu zásady procedúr založených na HACCP princípoch, identifikovať a vymeniť si dobré praktiky a ďalší spoločný postup. Samotný projekt má vyhodnotiť ako aplikovateľná je tu EÚ legislatíva a používanie primeraného sprievodcov a štandardov.

Z francúzskej strany tu bola prvá reakcia, aplikácia je problematická najmä pre SME.

A ďalšia otázka je, či všetky ČŠ majú vlastné sprievodca HACCP? 

Pracovná skupina ovce a kozy 27.5.


     Predseda výboru Emmanuel Coste informoval o majstrovstvách sveta v strihaní oviec, ktoré sa konalo v polovici mája v Írsku, za účasti farmárov z 28 krajín. Víťazom sa stal, bez veľkého prekvapenia strihač z N. Zélandu. V rovnakom programe bola zahrnutá veľká propagácia baranieho a jahňacieho mäsa. Príspevok Susan Richmond zo spoločnosti AWIN, ktorá uviedla program “Indikátory zdravia a ochrany u oviec.” Rozdelenie na chovy pre mäso a pre mlieko, kde sa skúmajú plemená a ich možnosti.

Zdroje: dostupnosť pre sektor, sezónne.

Intenzifikácia: vstupy a prax

Predmety skúmania: krmivá, prostredie, zdravie. Správanie zvierat.

Indikátory: platné, dôveryhodné, realizovateľné

Program rozdelený na 2 fázy: 1. Skríning

                                              2. detailná analýza

Dotazník, ktorý je určený predovšetkým vybraným farmárom rozlíšených podľa veľkosti farmy, počtu zvierat, riadenie farmy, úmrtnosť, zdravie a záznamy.

V prvej fáze sa pozoruje a trvá 2,5 až 5 minút správanie vonkajšie zvierat. Samotné celkové znaky správania - pozorovanie trvá 20 minút a výsledkom je zhromaždenie ukazovateľov (21) ako stav vlny, čistota prostredia vnútri salašov, či vonku.

Hodnotenie zvierat. Detailne od ňufáka po chvost.

Štatút: v UK sa vykonalo 2 x do roka u 30 fariem

Do prieskumu boli zahrnuté aj úvahy o vplyve sezóny, rasové rozdiely, vek a pohlavie zvierat.
Finálny protokol - je identifikácia celkového stavu všetkých zvierat: slabšie zvieratá, prax chovu, vážnosť problémov.

Spolupracujú farmári, veterinári a zamestnanci na farmách - je to periodické hodnotenie.
Štúdie boli zatiaľ vykonané v UK a v Španielsku.

Viacero organizácií na tieto prieskumy reagovalo dosť ostro. DG Sanco je ochotné financovať spoločnosť ako je AWIN k realizácii podobných prieskumov, ale po praktickej stránke to veľký význam nemá, skôr to všetkým pripadá ako spoločenské zadanie.
Ako podotkol rumunský zástupca, podmienky sú veľmi rozdielne v jednotlivých krajinách a tomu by sa mali prispôsobiť možnosti.

Sekretariát vyzval organizácie, aby sa k problému vyjadrili a tento postoj sa odovzdá Komisii.
Tá urobila v máji krátku konferenciu na túto tému a teraz by mali byť publikované závery projektu.
Okrem toho má ďalšie úlohy na starosť EFSA, ktorá v druhej fáze bude riešiť identifikáciu hlavných rizík. Schôdza na túto tému má byť 26.6., kam budú pozvaní všetci experti.
EFSA tiež rozoslala určitý počet dotazníkov, všetkým veľkým organizáciám o zdravotnom stave a rizikách v sektore. Ale španielsky zástupca k tomu hovorí, že je to opäť prevažne určené pre média (pretože sa tam hovorí o utrpení zvierat), organizácie sa odmietajú pripojiť. Protest, že dotazník nebol rozoslaný všetkým organizáciám.

V prehľade tu zaujal predovšetkým bod Cross-compliance – krížové plnenie  a early warning system. Čiže podmienenosť platieb a systém včasného varovania, kde organizácie zaujíma, či je to nevýhodou pre živočíšny sektor. Problémom tu je, že systém nerieši možnosť predchádzanie pokút, alebo zníženia platieb. Francúzi k tomu hovoria, že pomoc sa znižuje a pokuty sa zvyšujú.

Ďalším bodom programu boli priority výskumu a s ním súvisiace inovácie. Hovorilo sa predovšetkým o snahe Komisie vytvoriť čo najviac tematických pracovných skupín. Pre sektor oviec tu má byť vraj špecifické financovanie a je to dávané do súvislosti s otázkami biodiverzity.

1. bodom je tu ziskovosť pastvín

2. bodom potom riadenie vstupov, vrátane kvality

Program týchto skupín je rozdelený na približne rok, po vyhodnotení sa pristúpi buď k pokračovaniu, alebo k zmenám, pretože sa očakáva, že do nového výskumu budú zaradené tiež nové choroby a ich prevencia.

Propagácia. Po prvýkrát sa otvára cesta pre propagáciu tak na vnútornom trhu, ako aj do 3. krajín pre ovčie a jahňacie mäso. Asi tu postupne dôjde k určitým úpravám, Coste povedal, že by organizácie spočiatku dali prednosť na vnútornom trhu regionálnemu prístupu, veľké národné programy - na to nemá väčšina organizácií kapacitu.

Financovanie - 70%, pre programy pre viac krajín 80% a pre mimo EÚ až 85%. Celkový rozpočet na propagáciu je 200m € a z toho by sektor využil tiež určitú sumu. Zatiaľ funguje (alebo začal fungovať) projekt vo Francúzsku, UK a Írsku, ktoré majú časť propagácie na vnútornom trhu EÚ a časť na export mimo EÚ (Čína a Hong Kong).
Identifikácia - tu sa riešila predovšetkým tolerancia u strát štítkov.

UK - nulová tolerancia

Nemecko 3%, ale v prírode sú straty väčšie, 3% sú v salašoch.

Francúzsko: 1% v oboch prípadoch, ale ak je strata len 1 štítku, potom je výskyt cez 15%.
Španielsko: nemajú rozhodnuté o tolerancii, ide vraj o dohody s kontrolórmi.
Pre nasledujúcej schôdzi sa má pripraviť článok rokovania o dokumentoch potrebných pre cirkuláciu vovnútri EÚ a pre export.

Označenie - etikety.

Zatiaľ je pripravená nová správa, ale to ešte neznamená, že Komisia musí nutne prísť s novým právnym návrhom. Stále sa to porovnáva s hovädzím mäsom. U baranieho je to pôvod zvieraťa, u hovädzieho je to pôvod mäsa a spôsob spracovania. Má začať platiť od 1.4.2015.

Zhoda, že EÚ systém je veľmi komplikovaný, Komisia tu urobila zmes pravidiel pre hydinu a bravčové. Je to predovšetkým priemysel, ktorý nechce zmeniť súčasný systém.

Ako ďalší bod bola prerokovaná otázka rizikových materiálov a chorôb. Britskí zástupcovia (celkom 7 ľudí) tu upozornili na problémy, ktoré sú u dokumentov potrebných pre export najmä na Ďaleký Východ (Čína, Hong-Kong). Čínske pravidlá sú staré 40 rokov a stále sa nepodarilo ich zmeniť. Problém je v tom, že EÚ a OIE (Svetová organizácia pre zdravie zvierat) nereagujú rovnako, malo by dôjsť k zjednodušeniu legislatívy predovšetkým pre jahňatá. Na svetovom kongrese mäsa v Číne bola podstatná časť venovaná aj sanitárnymi otázkam. Bolo konštatované, že EÚ má prísnejšie pravidlá ako USA a tie sa týkajú predovšetkým opatrenia pre symptómy chvenia (klepavky) u oviec - ktoré síce nie je prenosné na človeka, ale v EÚ aj v prípade, keď ide len o podozrenie, nasleduje automaticky zákaz.

Pracovná skupina- požiadavka na vypracovanie prehľadu EÚ u klepavky oviec - pravidlá v ČŠ, znalosť presného stavu v EÚ, a aké sú tu interpretácie - následne konfrontovať s údajmi Komisie.

Veľkí dravci.

V mnohých krajinách je situácia veľmi vážna. Organizácie chcú dodržiavať nasledujúce princípy:
- Pracovať v rámci EÚ legislatívy

- Zabezpečiť rozširovanie základných znalostí

- Uznanie sociálno-ekonomických a kultúrnych vplyvov

- Riešenie konfliktov prostredníctvom dialógu so všetkými aktérmi

- Zabezpečiť cezhraničnú spoluprácu.

Táto otázka vyvoláva medzi chovateľmi, najmä v Španielsku, veľké konflikty, pretože sa nedarí riešiť problém premnoženia vlkov a ich premiestňovanie na veľké vzdialenosti, vrátane pobytu blízko miest a dedín. Otázka je menej viditeľná u medveďov či rosomákov, u rysov sa týka len jedného druhu. Je tu jasný konflikt medzi spoločnosťou a producentmi. Spoločnosť chce ochranu, ale bez kompenzácií a znalosti problému, producenti vidia len veľké škody, zatiaľ ide o dialog, ktorý nikde nevedie.

 

Závery:

- Väčšie problémy než aktuálny stav zdravia a ochrany, robia výkyvy počasia a v posledných rokoch aj veľkí dravci. Komisia by sa mala zaoberať problémami, ktoré sektor sužujú vrátane ziskovosti a nie pridávať ďalšie a ďalšie úlohy. Pre väčšinu sú s tým spojené ďalšie náklady a opäť bez kompenzácie.


 

Vypracoval: Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK, máj 2014

Správa z C-C – apríl 2014

Správa z C-C – apríl 2014

Zoznam použitých skratiek:

SPPK – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

C-C – COPA- COGECA

EP- Európsky parlament

EK – Európska komisia

EÚ – Európska únia

ČŠ – Členský štát

SPP – Spoločná poľnohospodárska politika

EFSA – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

HLG – Skupina na vysokej úrovni

EKF – Európsky kongres farmárov

DG Sanco – Generálne riaditeľstvo EK pre ochranu a zdravie spotrebiteľa

NFU – Národná farmárska únia, Veľká Británia

GMO – Geneticky modifikované organizmy

DG Agri - Generálne riaditeľstvo EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

OECD – Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj

OIE- Svetová organizácia pre zdravie zvierat

PPP – Prípravky na ochranu rastlín

EFFAT – Európska federácia obchodných únií v poľnohospodárstve a potravinárstve

GEOPA- Zamestnávateľská skupina v rámci C-C

PRV – Program rozvoja vidieka

DG Trade – Generálne riaditeľstvo EK pre obchod

DG Enviro – Generálne riaditeľstvo EK pre životné prostredie

EIP – Európske inovačné partnerstvo

NGO – mimovládne organizácie

CMO – jednotná organizácia trhu

COMAGRI – Poľnohospodársky výbor Európskeho Parlamentu

ILUC – Nepriama zmena využitia pôdy

UK – Veľká Británia

MFF – viacročný finančný rámec

AHW – zdravie a dobré životné podmienky zvierat

NZ – Nový Zéland

ECOSOC – Európsky hospodársky a sociálny výbor

DG Employ – Generálne riaditeľstvo EK pre zamestnanosť

MSD – Ochorenia svalov a kĺbov

WTO –Svetová obchodná organizácia

LULUCF – využitie pôdy, zmena využitia pôdy a lesníctvo

Mercosur – Ekonomické združenie krajín Južnej a Strednej Ameriky

MOMAgri – Svetová organizácia pre poľnohospodárstvo

BRIC – Ekonomické združenie Brazílie, Ruska, Indie a Číny

FAO – Organizácia pre potraviny a poľnohospodárstvo Spojených národov

FVE – Federácia veterinárov v Európe

BSE – Bovinná spongiformná encefalopatia – ochorenie hospodárskych zvierat

RK – rozvojové krajiny

PPP – prípravky na ochranu rastlín

AVEC – Asociácia spracovateľov a obchodu s hydinou

 

 

EDA - politika biopalív  3.4 .


    Okrem administratívnej časti tejto schôdze o ktorej je vydaná osobitná správa tu boli na programe predovšetkým body o vývoji politiky biopalív , ILUC , klimatické zmeny a energetická politika do r. 2030 , ďalej certifikácia a environmentálna stopa , národné programy Francúzska, Poľska a Nemecka a tiež proteínové plány v niekoľkých krajinách .

Pre špecifické témy tu bol pán Alex Gohin , INRA - Francúzsko  a hovoril o citlivosti modelovania ILUC a ďalej Anreas Gumbert z DG Agri, ktorý hovoríl k vývoju politiky biopalív.

EDA , ktorá má za úlohu koordináciu všetkých akcií národných aj EÚ , zabezpečiť lepšiu výmenu informácií a komunikácie medzi organizáciami na pravidelných schôdzach v Bruseli .

Najdôležitejšie súčasné body sú ILUC a koordinácia C / C spolu s reťazcom Fediol . V administratívnej časti sa ďalej hovorilo o rozšírení členskej základne o Fínsko , silnejšie previazanie v spolupráci s C / C , predovšetkým u otázok logistiky . Spoločný lobing u otázky biopalív - stratégia sústredenia na všetky stranícke frakcie v EP . Spoločné akcie v priebehu minulého roka zahŕňajú vrátane radu tlačových konferencií tiež diskusiu o americkej štúdii ILUC , z ktorých kľúčové otázky predložené tesne pred hlasovaním v EP spôsobili , že celá rada poslancov zmenila názor a hlasovala odlišne od pôvodného úmyslu .

Spoločne s C / C všetkých zaujíma aj otázka PPP a špecificky neonikotinoidov . Fediol odobne ako C / C sleduje všetky debaty o ILUC v EP a v Rade a koordinuje svoje postupy .

Otázky 1. a ďalších generácií biopalív . Tu je úplná zhoda , že tu musí byť nadväznosť , nielen teoretické úvahy . K tejto otázke sa vrátim pri príspevku Andreas Gumbert z DG Agri .

V údajoch , ktoré dostáva Komisia sú dosť veľké rozdiely a tiež nie je zhoda medzi postupom DG Agri a DG Enviro . Nakoniec sa ukazuje , že pre zachovanie jednoty , celá Komisia podporila postup DG ENVIRO , generálna sekretárka Komisie , Catherine Day tak oficiálne podporila DG Enviro . Komisia nechcela zverejniť celý rad dokumentov , ukazuje sa opäť , že použila dvojaký meter k riešeniu požiadaviek .Francúzsko pripravilo novú štúdiu do ktorej sú tiež zahrnuté fosílne palivá a nekonvenčná a ich podiel na skutočných emisiách , čo bolo doteraz silne podcenené . Chýba porovnanie pre tento typ palív .

Andreas Gumbert - politika rozvoja biopalív. Zaoberal sa rozdiely v prístupe k obmedzeniu limitov biopalív ( Komisia 5 % , EP 6 % , a Rada 7 % ) . Takže sa nevie , ktorý z týchto návrhu nakoniec prejde , alebo tu bude ešte iný kompromis ? U zníženia emisií tu vládne viac menej zhoda . Rada chce dobrovoľné stropy pre palivá ďalších generácií .

Be , Nl , Dk , It a Lux tento návrh odmietli , že nie je dostatočne ambiciózny , je to od decembra zablokované . Ostatné ( s výnimkou PL a Hu ) súhlasia s návrhom Komisie .

Ciele pre 2030 : skleníkové plyna cieľ 40 % z množstvo roku 1990.
Udržateľná energia - žiadne ďalšie čiastkové ciele . Komisia tu chce vydať nového sprievodcu . ČŠ pripravujú plány pre alternatívne procesy , ktoré bude Komisia hodnotiť .
Čiastočne sa tu tiež jednalo o výkonnosti dopravy a LULUCF v znížení množstva skleníkových plynov do 2030 . Otázka bola na poslednej schôdzi Rady , ale tam na ňu neostal čas , všetko sa točilo okolo situácie na Ukrajine . Komisia má za úlohu do júna pripraviť plán závislosti EÚ na dovoze , ale tu je väčšina zástupcov dosť skeptická . Komisii chýba previazanosť na celkovú stratégiu u energie EÚ a politiku obnoviteľný zdrojov vrátane biopalív .

Parlament okrem toho má dosť odlišný prístup . S EÚ záväzné ciele do 2030 :

- 40 % GHG

- 30 % podiel RES v spotrebe

- 40 % zlepšenie výkonnosti energie

Stimuly pre produkciu nových biopalív . Nemecký zástupca k tomu dodáva , že je potrebné zabezpečiť previazanosť palív všetkých generácií a možnosť využiť všetky dostupné materiály aj po 2020 . Teraz sa podpory menia podľa stavu financií , v 2009 bolo peňazí pomerne dosť , ale u rozvoja energie sa musí pracovať s dlhodobou udržateľnosťou . Postup EP ( zastaviť podpory po 2020 ) je nesprávny . Ak k zmenám dochádza , je tu potrebné vzhľadom na amortizáciu investícií oveľa dlhšie prechodné obdobie .

INRA - citlivosť modelovanie ILUC .

Veľké rozdiely vo výsledkoch jednotlivých štúdií . Väčšina údajov chýba predovšetkým u rozdelenia výkonnosti 1G a 2G ( 1. a 2. generácie palív ) .

Cenový vplyv obilia - krátkodobo prakticky žiadny , dlhodobo - podstatný . Koeficienty výkonnosti sa nezmenili , ale zmenili sa technológie , tieto zmeny je potrebné zobrať do úvahy. Podľa Nemcov sa teraz parametre ILUC menia prakticky každý rok , tento problém by mala Komisia riešiť s predstihom . ILUC je vystavený veľkému politickému tlaku , výsledky sa stále menia a na tom je potom založené politické rozhodnutie .

Nedávna štúdia z Kalifornie ukazuje , že zmena koeficientu , ukázala výsledky u biodieslu zmenené o viac než 30 % .

Fediol tu mal ešte posledný príspevok týkajúci sa environmentálnej stopy , ktorý má slúžiť pre vypracovanie PEFCR ( Product environmental footprint category rules – Pravidlá pre stopy produktov na životnom prostredí) . Túto úlohu dala Komisia pre Fediol , ale ten hovorí , že tu chýba akákoľvek podpora zo strany Komisie . Fediol preto odporúča sa zatiaľ do celkovej debaty nezapájať , len ju monitorovať a pripravovať prípadné reakcie .

Nemci navrhujú pripraviť workshop na jún spoločne s INRA a Fediol , ale tiež do neho zapojiť potravinársky priemysel .

Závery:

- V otázke biopalív stale panujú na pôde EÚ rôznorodé názory

- Problémom aj naďalej zostáva riešenie ILUC a je otázne, kedy k finálnemu riešeniu dôjde

- EK plánuje do r. 2013 znížiť emisie skleníkových plynov o 40% v porovnaní so stavom, ktorý bol zaznamenaný v roku 1990

 

 


AHW - Zdravie a ochrana zvierat 4.4 .

    V úvode bol predstavený prehľad činnosti pod gréckym predsedníctvom a predovšetkým otázky týkajúce sa oficiálnych kontrol. Pri kontrolách u podmienok Comenvir sa nijako nepokročilo , viac sa urobilo u otázky zdravia a ochrany zvierat . Tiež otázka zoznamov chorôb nie je ešte uzavretá .Poplatky pre SME (male a stredné podniky) tu odporúča ako EP , tak väčšina ČŠ v rámci Rady - poplatky pre všetkých .

Zdravotné návštevy na farmách - táto otázka ukazuje , aké sú medzi krajinami rozdiely a ako sú organizované veterinárne služby , aj kontroly . Ďalší príspevok tu mala Barbara Logar z DG Sanco . Urobila prehľad doterajšieho vývoja okolo AHW ( animal health and welfare ) . Samotný návrh z mája 2013 sa dostáva do konečnej fázy pripomienok od EP a Rady . Pod gréckym predsedníctvom musela byť prepracovaná rad kapitol . Parlament , ktorý má pred voľbou necháva o veci diskutovať predovšetkým COMAGRI , ale vyžaduje k tomu pripomienky od Comevir , kde má byť hlasovanie 14. a 15. 4.

Delegované a vykonávacie akty , sú tu predložené ako podporné dokumenty , bez diskusií v EP a v Rade .

Vyhodnotených je 163 pôvodných návrhov ( 106 delegovaných , 57 vykonávacích ) , čo predstavuje zníženie z predchádzajúcich viac ako 600 aktov . Diskusia pokračuje , či sa tieto akty majú ponechať v jednej skupine alebo rozdeliť do 3 ( choroby , prevencia , vstupy do EÚ a pohyb zvierat ) . Bola tu tiež debata, či nemá byť špecifická skupina len pre hydinu .

Rokovania idú pmaly , priznala . U iných kapitol je pokrok rýchlejší . Identifikácia zvierat , registrácia , smernice kontroly chorôb , regulácia pre domáce zvieratá .

Druhý dokument sa zaoberá :

- Priority chorôb , ich kategórie

- Zoznamy chorôb zvierat na súši

- Zoznamy chorôb pre vodné živočíchy .

Na zozname je teraz 100 chorôb - 87 u pozemných živočíchov 13 u vodných . Vodné sú vcelku stabilné , pre pozemné sa predpokladá každoročná aktualizácia .

AHW a kontroly . Poslanci EP sú dosť kritickí, ale chcú do poradných skupín nielen veterinára , ale aj ostatných expertov ( návrh predovšetkým zo strany UK ) . EP tu chce viac priestoru pre ČŠ, než bolo v pôvodnom návrhu Komisie . Ďalej sem chce EP zahrnúť antimikrobiálnu rezistenciu , ktorá má byť podľa nich zahrnutá do AH a monitoringu - s týmto dodatkom C / C nesúhlasí . Pre väčšinu organizácií tieto návrhy budú viesť k zvyšovaniu nákladov predovšetkým na kontroly . Dáni hovoria , že už teraz majú výdavky spojené s kontrolami cez 50m € ročne , kontroly sa vykonávajú u mlieka 9x za rok , u mäsa každý druhý týždeň . Návštevy AH by nepriniesli nič navyše . Tiež Fíni podporujú dobrovoľný systém , lieky dodávajú veterinári ( bez zisku , sú súčasťou služieb ) .

U platieb za kontroly , trvá C / C na výnimke pre privátnych producentov ( kvôli cross - compliance ) .EP je chce vykonávať podľa skutočných nákladov nie flat rate (rovnakej sadzby pre všetkých), ako bolo predtým navrhované .

Antimicrobiálna rezistencia: je to zatiaľ nezáväzný návrh , teraz sa o ňom v rámci vnútornej  diskusie koná v celej DG Sanco . Sú tu návrhy predovšetkým na riadenie a znižovanie použitia . C / C si o návrhu myslí , že nefunguje ako zodpovedný prístup . V prílohe sú všetky iniciatívy používané v ČŠ , ale tento zoznam nie je úplný . Je tu celý rad zabudnutých bodov, ako krížená kontaminácia , ďalej je tu úplne zabudnuté prípadné zneužívanie .

Za C / C je v tejto platforme zástupcom Gwyn Jones ( UK ) .

Informácie o focus group - ošípané . Tá je vytvorená v DG Agri pre rámec EIP a má zahrnúť 20 expertov - táto podskupina po 2 schôdzach pripravuje prvý raport (správu) .

Ďalším bodom je tu možnosť podskupiny - manažmentu živočíšnej výroby

- Vývoj nových produktov

- Tréning , informácie , prevody znalostí .

Diskusia je , či sem okrem chorôb má byť zaradené aj riadenie odpadov a ich zhodnotenie a vytváranie operačných skupín na testovanie nových metód ( platených Komisiou ? )
ESVAC chce mapovať celý EÚ trh antibiotík . Komisia chce tieto dáta použiť na hodnotenie rizík , monitoring užitého množstva u rôznych druhov zvierat . Prehľady na základe predpisov vydaných veterinármi - nemalo by sa v tom pokračovať .

Siete referencií v EÚ . Teraz existuje v EÚ 5 referenčných centier AHW s rozpočtom 500 000 € pre každé. Je tu snaha o určitú geografickú rovnováhu .

 

Závery:

- EK chce mapovať užité množstvo antibiotík u rôznych druhov zvierat

- V rámci EK sa zvažuje vytvorenie podskupiny – manažment živočíšnej výroby

- Medzi krajinami sú veľké rozdiely v organizovaní veteriánych služieb aj kontrol

 

 

Pracovná skupina hovädzie mäso  9.4.

 

         Úvodom predseda skupiny Chevalier oznámil celý rad zmien v sektore vo Francúzsku , kde už niekoľko rokov zápasia s veľkými ťažkosťami a národné federácie hovädzieho sa po mnohých rokoch zásadným spôsobom omladili a podľa jeho slov sú pripravené na nový súboj s koncepciou ministra Le Foll .

Prehľad trhu v jednotlivých ČŠ .

Nemecko : ceny nižšie ako v 2012 , dopyt sa zatiaľ drží na dobrej úrovni . Počet kusov celkovo nižší o 0,8 % , ale asi bude ďalší prepad , pretože je málo teliat .

Rakúsko: porážky sa zvýšili o 2 % , stav dobytka o 0,6 % , ceny - tlak predovšetkým u mladého hovädzieho dobytka , teľatá stabilný . V krajine boli veľké extrémy počasia , časť veľmi veľa snehu , časť sucho .

Dánsko : -5 % u stavu dobytka , porážky kráv sa zvýšili o 9 % ( koniec mliečnych kvót ) , tento rok sa očakáva návrat k normálu a rast o 2,8 % . Každým rokom stúpa počet porážok uskutočnených v Nemecku . Inak celkový export hovädzieho klesol o 6 % , a dovoz sa zvyšujú .

Taliansko : kritická situácia podľa zástupcu , porážky -4 % a dlhodobý trend aj nižšej spotreby , teraz 20 kg na hlavu , pred 10 rokmi to bolo cez 25kg . Sektor má veľké problémy s financovaním , ceny mierny pokles v posledných týždňoch , inak okolo 4,25 € / kg .
Poľsko : ceny síce stabilné , ale podstatne nižšie ako v iných krajinách EÚ , produkcia rastie .

Španielsko: ceny v poslednej dobe mierne rastú , ale ziskovosť sektora je brzdená vysokými cenami vstupov . Cena je teraz 5,32 € , čo je viac ako o euro viac ako pred rokom .

Portugalsko : ceny dobré , aj u nich vstupy vysoké , viac sa teraz predáva dobytok mladší . Celková produkcia aj spotreba trvale klesá . Zvyšujú sa vývoz živých zvierat do Španielska , zvyšujú sa dovoz z J. Ameriky , domáca produkcia pokrýva len 50 % spotreby .

Fínsko : koniec kvót znamená veľké presuny . Väčšina sa venovala mlieku , teraz už počas viac ako 2 rokov -  prechody na mäso , ale porážkové ceny sú v krajine stále nízke . Spotreba je dobrá .

Írsko : ťažkosti spôsobené veľmi zlým počasím . Porážky za posledného pol roka klesli o 11 % celkovo , u býkov o 7 % a ceny sú o 15 % nižšie ako pred rokom . Mimoriadne vlhká zima spôsobuje problémy s krmivami . Vláda sľúbila sektoru pomoc , teraz dáva 30 € na kravu , ale to nestačí ani na pokrytie navýšenia nákladov .

UK : produkcia vzrástla o 3 % v Anglicku , ceny od Vianoc mierne klesajú ( teraz okolo 4,30 € ) . Teraz opäť začala cenová vojna medzi supermarketmi a to sa premieta aj do farmárskych cen.Vstupy opäť rastú . Škótsko - pokles stavu dobytka , u cien tiež pokles ( 3,77 € ) nižšie ako v Anglicku .

Severné Írsko rovnaká situácia ako v Anglicku .

Celkovo v UK : stále horšie podmienky od spracovateľov . Stav dobytka celkovo ( na mäso ) , je teraz najnižšie v histórii .

Lotyšsko : produkcia vzrástla o 10 % , ale zapríčinené predovšetkým zvýšením porážok dojníc . Spotreba je rovnaká . Krajiny , podobne ako ostatné dve pobaltské krajiny majú problémy s odbytom do Turecka , na ktoré v ostatných dvoch rokoch sústredili svoj ??vývoz .

Slovinsko: produkcia klesá , ceny klesli o 14 % , okolo 3,20 - 3,40 € .

Estónsko : stav stabilný, ceny okolo 3 € , kvôli obmedzeniu vývozu do Turecka a Libanonu je situácia na domácej trhu napätá a domáca spotreba sa tiež znižuje . Hovädzie je vo veľkom nahradené bravčovým .

Litva: bitúnok ukazujú len veľmi malý záujem o domácu produkciu . Tiež problémy s vývozom na stredný Východ .

Belgicko : ceny klesajú , u býkov z poslednej 2 mesiace o 5 % . Poukazujú na trvalo negatívny obraz mäsa , ktorý sa stále viac dostáva do všetkých relácií televízie a to podľa zástupkyne vedie k trvalému znižovaniu spotreby ( za posledné 2 roky v Belgicku o 10 % ) . Stavy sa za rok znížili o 2,5 % , stabilita je len u mlieka , u mäsa pokles o 5 % . Malý počet nových teliat .

Francúzsko: spotreba klesá podľa regiónov o 1-3 % , ceny sú teraz stabilné , ale od septembra 2013 klesli o 0,60 € .

Chevalier - spotreba aj produkcia klesá prakticky vo všetkých krajinách EÚ . Trendy sú vidieť aj u cezhraničnej spolupráce . Krajina si vymieňali teľatá na výkrm , ale tento ochod klesol za 10 rokov o viac ako 400 000 kusov . To malo byť brané ako základňa pre trh Stredozemného mora , s vývozmi do Tunisu , Maroka a Turecka .

Prehľad u delegovaných a vykonávacích aktov. ČŠ majú do leta čas na pripomienky . Čo je skôr zaujímavé , je prístup jednotlivých krajín k novému previazaniu pomoci a produkcie ( coupling ) . Napríklad Belgicko má viazané podpory pre sektor vo výške 11 % , valónska časť vo výške dokonca 18 % . Nemecko okrem toho nemá pre sektor prepojené nič .

Španielsko má prepojenie 4,71 % pre hovädzie . Francúzsko 8,94% z národného stropu ( celkom 675m € ) . Ďalšie krajiny dodávajú do sekretariátu postupne tieto údaje ,

Obchodné rokovania EÚ . USA , Kanada , Japonsko , J. Kórea , Mercosur . Pripravuje sa stav rokovaní a opatrení obchodu s Čínou , na čo upozorňujú predovšetkým Taliani , kde u celého radu potravín a liekov dochádza k podvodom vo veľkom a je tým ohrozená bezpečnosť spotrebiteľov na európskom trhu . Takisto správanie Turecka bude venovaná osobitná pozornosť a tiež vývoji na Ukrajine, čo zase vyžaduje predovšetkým Poľsko a Maďarsko .

" Nedeklarované konské mäso umiestnené do hovädzích produktov " , tu zástupkyňa DG Sanco urobila krátky prehľad akcií , ktoré sa vykonali a ako má vyzerať ďalšia kontrola v sektore. Koordinovaný plán bol vykonaný vo februári - marci 2013 , spolufinancovaný  75 % z EÚ .

Správy z ČŠ prišli do polovice apríla :

4 144 testov - prítomnosť konskej DNA 193 pozitívnych ( 4,66 % )
3 115 testov - prítomnosť phenylbutazone - 16 pozitívnych ( 0,51 % )

Záver : široko rozšírené podvádzanie ( hlavne u označenia ) , ale bez nebezpečenstva pre bezpečnosť potravín . 2. koordinačný plán pre rok 2014 : podobný rámec ako 2013 . Testovanie sa sústredí len na DNA . Určité modifikácie pre lepšiu koordináciu . Plán má byť vykonávaný od apríla do júna . Správa v júli . Spolufinancovanie bude teraz štandardné len 50 % . Náklady na DNA test sú podľa priemeru 2013 znížené na 120 € ( predtým 400 € ) . Pre laboratórium , ktoré koordinuje testovú kalibráciu je jednorazová podpora 20 000 € . Celkový príspevok Komisie je 165 440 € .

 

Závery:

- Ceny aj podmienky v sektore hovädzieho sú rôznorodé – problém so snižovaním spotreby v celej EÚ, pokles produkcie.

- Pripravuje sa stav rokovaní a opatrení s Čínou.

- Pri vykonaných testoch na prítomnosť konského masa sa zistila vysoká miera podvodov, ale bez nebezpečenstva v oblasti bezpčnosti potravín – vykonávanie DNA testov by v budúcnosti malo byť lacnejšie.

 

 


Politický výbor POCC - CCC 10. 4.


      Po schválení programu a zápisnice z poslednej schôdze sa prešlo na prípravu prezídia koncom mesiaca. Tam budú hlavnými bodmi rokovania o mlieku - vývoj po skončení systému kvót, kríza v sektore bravčového a tiež schválenie rozpočtu pre 2014 . Prítomnosť predsedu WP mlieko a jeho snaha hľadať riešenie situácie do konca roka síce všetci uvítali, ale k žiadnemu posunu to neviedlo. Ke kritike príprav sa pridala španielska organizácia ASAJA .

Štyri možnosti , ktoré uviedol sekretariát :

- Zvýšenie kvóty

- Zrušenie pokút za nadprodukciu

- Zmenu v obsahu tuku

- Redistribúcia pokút za nadprodukciu

Tu boli najväčšie protesty od Coldiretti , ktorá už roky kritizuje systém pokút , kedy tvrdí , že Taliansko je najviac postihnuté zo všetkých krajín a že celý rad z nich nerešpektuje zákon a neplatia pokuty . Nemecký zástupca k tomu povedal , že je to opäť diskusia bez konca a že rozhodnutie musí prísť od prezídia. Väčšina krajín sa k tomuto postoju pridalo. Rada sa tu stále ešte nedohodla a DG Agri hovorí , že medzi ČŠ je veľká polarizácia a problémy tu vraj robí predovšetkým zmena rozdelenia fondov .

Obchod - tento bod sa týkal predovšetkým ďalších rokovaní s USA . Od posledného prehľadu sa prakticky nič nezmenilo . US neurobili žiadny nový návrh a tak sa čaká , čo prinesie budúce kolo rokovaní vo Washingtone , koncom mája .

Rokovania s Japonskom budú tiež pokračovať v polovici mája , u Mercosur sa zatiaľ nič nezmenilo , aj keď sú tu vyhlásenia , že do konca roka sa rokovania obnovia .

EÚ - Čína - problém predovšetkým s označením pôvodu, ale tiež stále väčšie dodávky falošných liekov na trh EÚ , keď väčšina z nich pochádza buď z Číny alebo s Indie .

Cukor - zástupkyňa CIBE tu upozornila na rastúce problémy cukru s USA , ktoré dovážajú stále väčšie množstvo cukru z Mexika a následne zvyšujú vývoz biopalív do EÚ . Pripravovaná dohoda s Mexikom sa javí ako veľmi komplikovaná. Dvaja zástupcovia Komisie prišli informovať o pripravovanom EXPO 2015 , ktoré bude budúci rok v Miláne a kde poľnohospodársky sektor má zohrávať významnú úlohu .

Informácia , že je už dnes prihlásených 145 krajín . Témy ako použitie pôdy , propagácia zdravej výživy, využitie zdrojov oceánov , lepšie riadenie potravín a investície do výskumu .
Otázkou zostáva, do akej miery sa organizácie C / C chcú zapojiť do systému tematických konferencií . Problém je s výškou nákladov na prenájom sál ( na 1 deň 20 000 € ) . Taliansky zástupca vyhlásil , že počítajú s konferenciou , ktorá bude mať ako tému podvody v potravinách . V júni 2015 má byť organizované presidium Copa v Miláne .

Ale aj tu sa najprv bude skúmať otázka nákladov s tým spojených .

Sociálny dialóg - poradné výbory EK. C / C chce miesta vo všetkých 14 skupinách a vo všetkých prípadných podskupinách ako za Copa tak za COGECA ( tieto miesta sú tradične rozdelené medzi obe európske organizácie ) . Problém zostáva u požiadavky NGO , ktoré chcú 50 % miest aj keď na doterajších poradných výboroch zostala väčšina týchto miest prázdna . C / C vzhľadom k argumentu DG Agri , že všetko je obmedzené počtom a kapacitou rokovacích miestností na DG Agri , ponúka riaditeľstvo obmedzený počet rokovaní v priestoroch C / C. Komisia má tiež znížiť počet miest pozorovateľov , čo skomplikuje prácu radu zástupcov z Belgicka a okolitých krajín , ktorí na poradné skupiny dochádzali bez úhrady .

Vykonávací akt pri rozvoja vidieka . Prehľad tu urobila vedúca pracovnej skupiny, ktorá pripravuje list ako reakciu na návrh . Diskusia sa tu viedla o vykonávaní , ktoré v návrhu nie je podľa nej dosť dobre vysvetlené . Do sekretariátu došli už v priebehu marca pripomienky z celej rady krajín .

EFA - ekologicky zameraná plocha . Stanoviť minimálne čas , kedy má pôda ležať ladom ( 6 mesiacov ? ) . Pasienky ako rotačné plodiny ? Je 5 % správne nastavené , alebo môže byť pružnejšie riešenie . Pokuty - kedy a ako sa budú vykonávať , sú tu pripravené aj určité výnimky .

 

Závery:

- V roku 2017 sa pripravuje vyhodnotenie SPP aj oblastí ekologického záujmu aj ďalších kritérií

- Vo vykonávacom nariadení pre rozvoj vidieka sú nedostatky týkajúce sa jeho vykonávania – skupina požduje dodatočné vysvetlenie

- V roku 2015 sa v Miláne uskutoční veľká svetová výstava, pri tejto príležitosti by C-C chcela zorganizovať júnové presidium v Miláne, ak to umožnia náklady

- Stale prebiehajú diskusie o riešení situácie po zrušení mliečnych kvót

 

 

Pracovná skupina Fytosanitárne otázky 14.4 .

    Celodenné zasadnutie malo celý rad príspevkov ako od DG Sanco , tak od členských organizácií , ktoré predložili ich národné plány na udržateľné použitia PPP . Luc Peeters , predseda skupiny privítal zástupca ECPA ( Európska asociácia ochranných prostriedkov ) , ktorí tu mali celkový prehľad stavu v období, kedy ide o ďalšie obmedzovanie použitia PPP . Bola tu jasná kritika politiky EÚ , že sa do výskumu neinvestuje , nepripravili sa žiadne alternatívne prostriedky . V 80. rokoch investovala EÚ do výskumu cez 30 % svetových prostriedkov , dnes je to menej než 7 % . Európske rozhodnutia by sa mali zakladať na vedeckých podkladoch a nie emóciách , Európa potrebuje silný poľnohospodársky sektor . U zákazu PP chýbajú prakticky všade dopadové analýzy , zatiaľ sa robili len čiastočné a z nich sa ešte robili nedokonalé závery .

Ako známy príklad tu bolo hodnotenie vplyvu PPP na včely . Na jedno pole sa počita 7 kolónií včiel , medzi kolóniami má byť vždy 4 km nárazníková zóna , aby sa predišlo miešaniu .Celková šírka pokusného poľa je 16 km a dĺžka 28 km , čo predstavuje plochu väčšiu než má celá Malta . Takýto pokus sa ale nikdy a nikde neurobil , takže doterajšie štúdie sú len čiastočné a teda nedokonalé .

Náhrady - bude pripravený zoznam 82 aktívnych zložiek , a ten má byť hotový do konca budúceho mesiaca . Existujú obavy , že tieto zoznamy môžu byť zneužité distribúciou a môžu im slúžiť na vypracovanie ich vlastných štandardov . Súčasný sprievodca nie je stále oficiálny, aj keď ho ČŠ užívajú , Komisia ho zatiaľ neschválila . CPA chce čo najskôr dokončiť vyhodnotenie ( komplexné ) vplyvu PP na včely a ostatné opeľovače, zatiaľ však neboli vytvorené potrebné podmienky .

Taliani , ktorí tu boli veľmi aktívni , hovoria , že majú najtvrdšie pravidlá pre PP na svete , ale zároveň chýbajú prostriedky na likvidáciu celého radu chorôb . Politicky to stavia farmára proti včelárom . Rakúšania majú problémy s uznaním prostriedkov , komplikované vzťahy s Bavorskom . Komisia by tu mala zabezpečiť harmonizované fungovanie .

EFSA pripravuje teraz nový protokol hodnotenia , ten by mal celý proces zjednodušiť a hlavne zrýchliť ( uznanie trvá aj dlhšie ako 1 rok ) .Nízke rizikové kritériá - zoznam mal byť už dávno hotový , ale stále sa na neho čaká .

MU - minor uses – menšinové použitie - že diskusie prebiehajú už viac ako 2 roky a minulý mesiac bolo riešenie opäť odložené . Rada chce mať ďalšie rokovania v máji so všetkými ČŠ . C / C má pripravenú spoločnú pozíciu as ňou chce ešte do leta zoznámiť celý nový EP . DG Sanco pripravilo nový tender pre MU , je tu vyčlenených 350 000 € , táto čstka by sa mala kombinovať s 8m € , ktoré sú na to vyčlenené v národných rozpočtoch , čo by malo pre túto fázu rokovaní stačiť . Pre rad špecifických plodín chýbajú dostatočné údaje , sekretariát žiada organizácie , aby všetko posielali do sekretariátu , ktorý po zlúčení všetko odošle na DG Sanco JRC (Spoločné výskumné centrum). Sekretariát chce teraz koordinovať celú otázku MU .

Robert Baayen z DG Sanco tu mal príspevok o poslednom vývoji zdravia rastlín a dovozných stratégiách EÚ . Návrh Komisie je ako na Rade tak v EP a 1. čítanie bolo v EP 14.4 .
Cieľom je revízia celej politiky zdravia rastlín , lepšia ochrana , rýchlejšie reakcie a modernizácia všetkých nástrojov ( naposledy revidované v 1970 ) . Pre dovoz sa kontroly sústredia jednak na vysoko rizikové rastliny a tiež aj na batožinu cestujúcich , ktorí veľmi často dovážajú ilegálne rastliny a produkty .

Modernizácia : pasy pre rastliny , chránené zóny pre vnútorný obchod EÚ , lepšia finančná podpora . Nové opatrenia majú začať platiť tento rok v lete .

Obhajoval dovozný systém EÚ , ktorý je kvalifikovaný ako otvorený , zmena tohto štatútu by priniesla pre ekonomiku EÚ veľké náklady . Teraz sa tu stále viac kladie dôkaz na prevenciu , nová kvalifikácia rizík rastlín má zabezpečiť lepšiu ochranu . PRA - pest risk analysis - sa vykonáva pre všetky vysoko rizikové plodiny ( dovoz ) a pre všetky reprodukčné materiály .

Legislatíva : existujúce články ochrany 40 až 42. týkajúce sa zákazu dovozu , alebo špeciálnych požiadaviek a tiež ekvivalencie . K nim sa má novo pridať článok 47 , ktorý zahŕňa nové nástroje pre vysoko rizikový obchod :

- Riziká od známych škodcov

- Riziká , kde pôvodca nie je známy

Týka sa predovšetkým všetkého rozmnožovacieho materiálu , ide o nový netestovaný obchod , kde chýba intenzívne vzorkovanie . Pre tieto opatrenia je stanovená lehota 2 roky s možnosťou o ďalšie 2 roky predĺžiť . Španielsky zástupca tu kritizuje pozíciu Komisie , kontroly sú slabé alebo žiadne . Má tu na mysli dovoz citrusových plodov z J. Afriky ( čierne škvrny ) . Taliansky zástupca k tomu dodáva , že sa teraz vyskytujú aj u kiwi .

Národné akčné plány ( NAP ) a na integrované riadenie škodcov ( IPM ) . ČŠ dokončili teraz prakticky všetky prevody . Táto politika má byť revidovaná každých 5 rokov . Je tu úzka spolupráca s FVO (Veterinárny a potravinársky úrad) u spoločne identifikovaných kritérií.

Slabiny NAP : veľké rozdiely v cieľoch medzi ČŠ , nerešpektujú sa časové limity , ani u revízií , často nedostatok priorít .

IPM : dať prednosť nízkej intenzite ošetrenia

         Prednosť nechemické metódy

         Prednosť pre produkty s nízkym rizikom

Väčšina ČŠ dáva stimuly na lepšiu použitia poradenskej činnosti ( labo , výskum ) .

7. a 8.5 sa uskutočnila konferencia k integrovanej politike , v spolupráci s DG Agri .

Je dobrovoľný , a farmy , ktoré sú v ňom zapojené dostávajú ďalšie platby z RV . Ak sa chcú Zástupcovia sa zhodujú, že použitie PP sa trvalo znižuje , ale otázka je, či je to ekonomicky únosné . Kto bude platiť za vysoké náklady na produkciu bez PP ? Chýbajú alternatívne prostriedky , schvaľovanie trvá mesiace .

 

Závery:

- Väčšina krajín nemá nič proti obmedzovaniu toxických PP , ale všetci sa zhodujú na tom , že by mali byť k dispozícii alternatívne prostriedky v dostatočnom množstve a výbere .

- Problem vzťahu farmár – včelári narastajú

- EK bola kritizovaná najmä za chýbajúci výskum ako aj za nepredloženie alternatívnych riešení pre farmárov

 

 

Pracovná skupina Šľachtenie dobytka 22.4 .


      Rokovanie s pánom Alfom Fusselom z DG Sanco o Legislatíve - Regulácia zootechnických a genetických podmienok pre obchod a dovoz do EÚ .

Súčasný stav : 4 direktívy - pre hovädzie , bravčové , ovčie a kone .
- Pre ostatné zvieratá
- Direktíva o dovozoch chovných zvierat

Problémy : rôzne národné transpozície direktív
                 Rôzna interpretácia obsahu textu

Vykonávanie : 1. 26 legislatívnych aktov - vykonávanie
                     2. Smernica 91 / 174 EEC - nie je harmonizovaná

Problémy : rôzne legálne nástroje vykonávania
                  3 direktívy Rady + 1 rozhodnutie Komisie
                  - Rôzny jazyk pre podobné obsahy
                  - Určité aspekty neboli nikdy zosúladené

Obecná štruktúra legislatívy :
1. Druh smernice
2. Rozhodnutie o :

- Kvalitatívnych znakov o uznanie šľachtiteľských organizácií a asociácií
- Zoznamy organizácií
- Podmienky pre zaradenie do kníh stád

Revízie a dôvody :

Adaptácia Lisabonskej dohody

Zákon o zdraví zvierat a revízie Smernice 882/2004 - kontroly

Transpozícia na odmietanie cross - border aktivít šľachtiteľských rganizácií                           

 Nekompletné implementácie ( kone , sťažnosti )
                             

Nové organizácie - sú odmietané ( zachovanie monopolu ? )
                             

Nedostatočné mechanizmy na riešenie sporov .

Nová regulácia :

1. jednotný právny rámec obchodu a dovozu
2.Smernice - bez národnej transpozície
3. všetky podmienky v texte + prílohy
          - Prílohy - môžu byť doplnené delegovanými aktmi
          - Osvedčenia rodokmeňa - vykonávacie akty
 4. Kapitola oficiálnych kontrol a sporov
 5. Vymáhanie pre delegovaných aktov u obchodu a dovozov pre             ostatné zvieratá na šľachtenie

Štruktúra novej legislatívy :

a ) uznanie a zoznamy šľachtiteľských organizácií
b ) schválenie programov šľachtenia
c) práva a povinnosti šľachtiteľov
d ) vstupu do kníh šľachtenia
e ) prijatie šľachtenia
f ) výkonnosť testovanie a geneticé vyhodnotenie
g ) dovoz
h ) oficiálne kontroly

Prílohy : - kritériá pre uznanie šľachtiteľských organizácií , kritériá pre schválenie šľachtiteľských programov , podmienky pre vstup do šľachtiteľských kníh , podmienky pre testovanie výkonnosti + genetické hodnotenie povinnosť + funkcia EÚ referenčného centra , obsah zootechnických certifikátov .
Delegované akty : doplnky príloh , podmienky pre šľachtenie , podmienky pre testovanie výkonnosti , podmienky pre prijatie do šľachtenia , podmienky na dovoz .
Problémy : obmedzený rozsah , oddelenie uznanie organizácií a ich programov , cezhraničné aktivity , kontroly v súlade s 882/2004 , identifikácia koní v súlade so zákonom o zdraví zvierat , spory riešené v ČŠ , žiadne pravidlá pre klonovanie , bez definície pre rod .
Nevie sa kam zaradiť hybridné ošípané , nie sú jasné pravidlá pre šľachtiteľské programy ( FR , NL ) . Regulácia je len pre čistokrvné druhy , ale je stále viac hybridných zvierat .
Štátna pomoc - pravidlá - prepájanie RV na opatrenia SA ( Štátna pomoc ).

Skupinu zaujímalo či štátnu pomoc možno uplatniť pre šľachtenie - to je vraj možné v rámci pomoci pre živočíšnu výrobu . Napríklad ako časť na nákup zvierat na reprodukciu - táto otázka nie je ešte úplne rozhodnutá . Komisia sa tu sústreďuje predovšetkým na dôvod - kvality . Už niekoľko rokov funguje tento program pre nákup šľachtených zvierat pre pobaltské krajiny a ten má ešte niekoľko rokov pokračovať . Je sem možné zaradiť aj niektoré druhy , ktoré sú považované za národné dedičstvo - tu je podpora na nákup genetických materiálov .

Klonovanie : zástupcovia DG Sanco sa ospravedlnili .

Sú tu 2 návrhy Komisie z decembra 2013 a direktíva o potravinách z klonov . Obe sú prejednávané ako v Rade tak v EP . Ale ako rokovania ukazujú , chýba jednota a ČŠ požadujú viac času na diskusiu . Teraz nič nebráni , aby boli klony v dovoze do EÚ . Rad krajín nemá jasno ani v  označovaní , teraz to nie je nijako zabezpečené. Komisia chce sledovať vedecký prístup ( ale tam nie je jasné či by sa malo nejako regulovať potomstvo klonov . Vo väčšine krajín mimo EÚ nie sú vôbec žiadne pravidlá ( US ) , nie sú tu žiadne záruky . Ako má Rada a EP riešiť - bezpečnosť x etika x výber - sledovanosť od počatia až na stôl ? Je to realistické ? Sú tu tiež obavy z reakcií WTO .

Výskum a inovácie - Tania Runge .

Po roku 2012 bola znovuotvorená pracovná skupina , ktorá sa schádza 2x do roka . Tieto stretnutia nie sú pravidelné , skôr ide o stretnutia pri príležitosti veľkých európskych podujatí na výskum a inovácie . Táto WP má slúžiť ako most medzi vedou a praxou .

Ďalšie projekty : živočíšna produkcia vrátane akvakultúry , riešenie udržateľných genetických zdrojov . Sektor sa musí zapojiť aktívnejšie , teraz chýbajú témy týkajúce sa živočíšnej produkcie .

AOB . Voľba do EP hlavné body príprav .

Ako by mali skupiny pripraviť nové lobbovací programy pre všetky sektory . Neistota u zloženie nového EP a aké prípravy sa tu majú urobiť . Aj keď väčšina zástupcov je tu opatrných, C / C však pripravuje už v rade skupín spoločné pozície a prípravu na vysvetľujúcu kampaň , ktorá bude určená od júna všetkým poslancom EP .

 

Závery:

- Nové zloženie EP vnáša neistotu do aj do sektoru šľachtenia dobytka

- Problémy : obmedzený rozsah , oddelenie uznanie organizácií a ich programov , cezhraničné aktivity , kontroly v súlade s 882/2004 , identifikácia koní v súlade so zákonom o zdraví zvierat , spory riešené v ČŠ , žiadne pravidlá pre klonovanie , bez definície pre rod .

- Sú tu 2 návrhy Komisie z decembra 2013 a direktíva o potravinách z klonov – momentálne sú diskutované inštitúciami EÚ
 

 

 

Pracovná skupina Organické pestovanie 23.4 .

       Po schválení programu a zápisu , tu boli rozoberané údaje o plochách a produkcii bio v ČŠ . Väčšina krajín to pripravuje v spolupráci s ministerstvom a to dáva k dispozícii údaje až začiatkom júna . Ďalším problémom je , že sa u viac ako polovice krajín jedná len o odhady , chýbajú presne rozdelené údaje . Zo všetkých krajín tu najlepšie pracujú Taliani , ktorí majú druhým rokom nový systém informácií s celoštátnym prehľadom . Španielsko má údaje len z niekoľkých regiónov .

Krmivá Bio - začiatok platí od 1.1 . 2015 .

Sekretariát odoslal na Komisiu 4.4 . list sa reakciami na celkovú situáciu v EÚ a pripomienky sa tu týkajú predovšetkým 5 % vynimky .

Väčšina krajín EÚ má deficit krmív a tento deficit je ešte výraznejší u proteínov bio . To hlása ako Nemecko , tak Rakúsko a aj Taliani tvrdia , že napriek všetkej snahe o zvýšenie produkcie a rôznych štúdiách o alternatívach , nahraditeľné produkty neplnia úplne potrebu.
Rovnako Briti predloží do jesene novú štúdiu , kde sa už dnes konštatuje , že nie je na trhu ani dostatočné množstvo , ale ani nie je dostatočná kvalita pre bio . Uvažujú o použití syntetických zložiek . Tiež Španieli žiadajú 5 % predĺžiť , to je dnes limit , ktorý sa nepodarí znížiť a s klimatickými zmenami sa problémy u produkcie len zvyšujú .

Navyše majú problémy s kvalitou , väčšina pripravujúcich krmív pracuje ako s bio tak s konvenčnými a tak sú v bio veľmi často zvyšky konvenčných krmív , čo sektor poškodzuje .
Nemci navrhujú požiadať Fediol o zaslanie prehľadov o krmivách , dotaz je , prečo  C / C už dávno nepožiadala o údaje .

Kontaminácia u spracovanie : sankcie sa presadzujú rýchlo , práca u náhradiek materiálov ide oproti tomu veľmi pomaly , chýba alternatívy . Úvahy o použitie metionín (Francúzsko ) , v syntetickej podobe .

Po tomto úvode sme mali viac ako 2 hodinou prednášku a diskusiu sa zástupca DG Agri unit 4 Bio , vedený Joao Onofre - revízia pre sektor organická výroba .

Návrh na revíziu , ktorý začal prípravou v 2011 bol nakoniec prijatý kolégiom Komisie tento rok v marci .

Otázky a problémy : 4 x sa zvýšil trh za posledných 10 rokov , ale samotné plochy bio len 2x . Zvýšil sa dovoz a nie vždy dosť starostlivo kontrolovaný .

Súčasná politika Bio nezaručuje základ pre udržateľný rozvoj Bio .

Akčný plán pre najbližších 10 rokov ( + legislatívny návrh + odporúčania pre rokovania na medzinárodnej úrovni - dovoz ) .

EÚ organická pravidlá , kontroly - založené na riziku , obchod - ekvivalencie .

3 hlavné kapitoly revízie :

- Rozsah , pravidlá produkcie + označenie

- Režim obchodu

- Certifikácia a kontroly

Tieto kapitoly boli dosť podrobne rozobrané , ale majú len obmedzený vplyv na domácu EÚ produkciu . Pri článku 20 , kde sa rieši prítomnosť nepovolených častíc ( v detskej výžive ) - kompenzácia za znečistenie - možné v rámci SA ( štátna pomoc ) a SPP pravidiel.
Revízia má zabezpečiť lepšie prepojenie a prechody od ekvivalencie k úplnému zloženiu a ďalej silnejšie pravidlá pre akreditáciu .

Bio - certifikácia a kontroly : s ohľadom na princípy bio.  Ustanovenia efektívneho kontrolného systému bio – oficiálny. Notifikácia aktivít - všetci operátori reťazca .

Povinnosti držať záznamy , aktualizácia zoznamov operátorov ( prístupné verejnosti ) , poplatky . Harmonizácia pravidiel pre neplnenie - kontroly - prístup len na základe rizík - nie je nijako špecifikované koľkokrát do roka má prebehnúť . V diskusii sa ukázalo niekoľkokrát , ako ďaleko je Komisia vzdialená od reality na vidieku a na farmách . Nechceli veriť , že v mnohých krajinách je viac než štvrtina fariem mix , teda buď v prechodnom období , alebo rozhodnutie robiť oddelene ako bio produkciu , tak konvenčnou , vo väčšine prípadov kvôli ekonomickým dôvodom. Druhým problémom sú bio semená , ktorých je úplný nedostatok , a ten je najvýraznejší u malých kultúr , kde nie je rentabilita . Mix farmy sú faktom ako v Španielsku , Taliansku či Francúzsku , ďaleko menej na severe Európy . Taliani to obhajujú faktom , že ekonomická návratnosť samotné bio nie je v niektorých sektoroch dostatočná a musí sa kompenzovať konvenčnou produkciou napríklad veľkých plodín.
Nepovolené častice - analýzy fungujú rovnako ako pre bio tak konvenčné , najväčší problém pre bio robí nepriame znečistenie ( väčšinou vzduchom prenášané pesticídy ) . Tento typ kontaminácie nie je nevyhnutný , ale rovnako sa stáva často . Aj pri bio musíme byť realisti . Francúzsky zástupca dáva príklad pestovanie bio - ryže v delte Rhone , ktorá so sebou nesie veľa nie príliš čistej vody , použitej na zavlažovanie . Dá sa s tým vôbec niečo robiť ?

Reprodukčné materiály - vynímky majú prestať platiť 31/12/2021 ale nikde nie sú záruky , že všetko bude v tej dobe Bio . Uvažuje sa o dostatočne dlhom prechodnom období , sú limity alebo ciele , ktoré nemožno nikdy splniť na 100 % . Zástupcovia DG Agri k tomu hovoria , že to má slúžiť ako stimul , ale ostatní si myslia , že za súčasných podmienok to nie je realistické . Francúzi navyše k semenám bio hovoria , že v krajinách sú 2-4 veľké firmy s monopolom , majú prakticky monopol , diktujú ceny a nemajú záujem o malé plodiny . Nielen straty produkcie , ale aj straty biodiverzity . V popoludňajšej časti tu bola predovšetkým diskusia k 3 bodom:

Stratégia pracovnej skupiny voči diskusii na poradnej skupine Komisie.
Priority bodov programu

Poradná skupina zajtra .

Holandský zástupca prvýkrát vyhlásil , že by skupina mala úplne odmietnuť návrh na novú reguláciu . Dáni sú síce kritickí , ale hovoria , že návrh bude v mnohom pozmenený . Komisia, ako sa ukázalo , je ochotná načúvať . Ale s tým nesúhlasia Nemci a Rakúšania  sú tiež proti prijatiu . Taliani sú skôr pre . Holandský zástupca hovorí , že to nijako nerieši praktické problémy : 100 % organické x 100 % udržateľné , a nijako sa tu nehľadí na sociálnu stránku ( fair trade a dovoz do EÚ ) .

Ak dobre zapracujeme v EP a v Rade , tak návrh neprejde . Časť krajín ešte nepripravila pozíciu k návrhu ( Estónsko , Švédsko , UK , Fínsko ). Taliansko, Belgicko si myslia, že sa dá návrh vylepšiť . Francúzi sa zatiaľ nerozhodli .

Vadí im v návrhu rad problémov , ale Konečné stanovisko bude do polovice mája .

Pozícia krajín je približne 50:50 , ale s tým predseda skupiny nepresvedčil . Záležať bude na postupe poradnej skupiny , kde bude musieť byť odpoveď na nasledujúce body :

- Semená bio a krmivá

- Pesticídy a MRL

- Premena fariem na bio

- Kontroly a prístup k nim

Premena - mix farmy , uznanie začiatku , otázka znižovania množstva krmív na farme v prechodnom období . So 100 % zmenou nemá problém Nemecko , Rakúsko a Dánsko , všetky ostatné krajiny problém majú . Taliani a Holanďania požadujú možnosť súbežnej bio a konvenčnej produkcie, ak sú parcely dostatočne oddelené , odmietajú formu , že celá farma musí byť povinne len bio .

MRL - analýzy sa postupne upravujú podľa technického vývoja , existujú tu možnosti postupného sprísňovania , alebo sú dohodnuté limity trvalé ? U semien boli návrhy odmietnuté už pred pár mesiacmi . Pre malých producentov je sem zaradená tiež otázka certifikácie skupín výrobcov, pre zástupcov južných krajín to umožní zníženie celkových nákladov , sever to nezaujíma , Francúzsko tu zostáva neutrálne .

 

Závery:

- Je problem s nahlasovaním a porovnávaním údajov o bioprodukcii z dôvodu chýbajúcej harmonizácie

- Viaceré krajiny uplatňujú princíp kombinovaného pestovania konvenčných aj bioplodín na farmách, a to z ekonomických dôvodov.

- Je potrebné ustanovenie oficiálneho unifikovaného kontrolného system pre bio a sprísnenie kontrol dovozov

 

 

 Prezídium Copa 24. 04 - 25.4 .

 

Popoludňajšie spoločné zasadnutie presidia Copa a COGECA s americkým veľvyslancom Antony Luzazatto Gardnerom . Na začiatku tu predseda Copa Maat predstavil nových predsedov NFU , rakúskej AK, talianskej CIA a Chorvátska . Pred príchodom veľvyslanca urobil Fernando prehľad o finančnej situácii C / C za rok 2013 . Prekročil sa výdavky na cesty a na komunikáciu o takmer 50 % . Bola tu celý rad mimoriadnych akcií okolo reformy SPP ,

Na seminára bolo vydané menej prostriedkov ako po iné roky . Platy v sekretariáte mali za rok 2013 index 2,79 % , je to za 10 rokov mierny nárast .

124 000 € bolo získané z prenájmu miestností iným organizáciám .

Celkovo bolo v roku 2013 až 344 schôdzí ( 220 pracovných dní) , je veľmi ťažké mať väčšie vyťaženie . CIBE tu prispela 30 000 € , Ceja , ktorá tu síce mala niekoľko schôdzí , ale podľa dohody s C / C sú ju poskytované bez úhrady . Členské organizácie tu mali schôdze : NFU 12x , LKO 8x , MTK 6x , ČR 2x ( študentské návštevy ) .

Veľvyslanec Gardner .

Jeho vystúpenie bolo ďaleko ostrejšie , než nedávne vystúpenie poľnohospodárskeho atašé House , ktorý tu bol tiež prítomný . Hneď v úvode napadol EÚ prístup k GMO a zdravotným otázkam , že odmieta prehodnotiť svoje prístupy a nekoná na základe vedeckých poznatkov, ale veľká časť sa odohráva na emóciách . Pees na to odpovedá, že situácia nie je jednofarebná , že musel založiť filiálku v USA , aby mohla Francúzsko ďalej predávať husia pečeň , pretože Kalifornia robila veľké problémy . Tiež Nemci kritizovali americký prístup k otázkam hormónov u hovädzieho , alebo dezinfekcii hydiny chlórovým roztokmi .

Veľvyslanec sa tiež ostro oprel do talianskych záujmov na označenie pôvodu, ktoré sú podľa neho zastarané a nepomáhajú zlepšenie vzájomného obchodu . Tieto otázky tu boli niekoľkokrát prehodnotené , ale rozdiely trvajú . Pre americkú stranu je dôležitý konečný výsledok , nejde ani tak o štandardy . Je tu tiež iný pohľad na riziká . GM a veda , spotrebitelia musia mať výber ( predovšetkým cena ) . Európa má problém s uznaním vedeckých záverov ( GM , klonovanie ) . Celková diskusia ukázala , aký je rozdiel v americkom a európskom prístupe k potravinám , ktorý sa asi v dohľadnej dobe nezmení a hľadanie spoločného menovateľa pre poľnohospodársky obchod nebude zďaleka jednoduchý . Maurice House , poľnohospodársky atašé USA pri EÚ bol tiež o poznanie agresívnejší , než na prvom stretnutí pred 6 týždňami . Rozdiely sú predovšetkým v pohľade na otázky hygieny ( ošetrenie mäsa ) , ďalej na GMO a klonovanie . Väčšina krmív , ktoré do EÚ idú zo zámoria je GMO , a u zvierat , ktoré boli klonované , nie sú dostatočné záznamy , takže vysledovateľnosť je tu veľmi slabá .

 

 

Prezídium Copa 25.4 .

Ako prvý bod tu bola reakcia na vývoj mliečneho sektora - po skončení kvót . Španielska ASAJA , odmieta prístup C / C a k nej sa pridala ako FNSEA , tak talianska Coldiretti . Poukazujú na to , že už pri prerokúvaní otázky na POCC tu boli výhrady , a aj keď nemôžu vytvoriť blokovacie menšinu , nemôžu s dokumentom súhlasiť . Podobne ako na presidiu COGECA , bola aj tu veľmi podrobne rozobraná otázka metód práce a ďalšie požiadavky na lepšie fungovanie C / C. Tu mala prvá reakcia na starosť švédska zástupkyňa, ktorá opäť zdôraznila, že po viac než 10 rokoch, je čas na zmeny a že touto otázkou by sa prednostne mali zaoberať obe prezídiá C / C. Časový návrh a predmety na prejednávanie je potrebné dokončiť do decembra , stále propagujú možnosť externých poradcov u niektorých otázok , predovšetkým u vonkajšej komunikácie . Opäť tu zaznela požiadavka na rokovania o výške poplatkov . Boerenbond cez svojho predsedu Van Themsche zopakoval argumenty a povedal , že jeho organizácia bola za iniciatívami zmien pred 10 rokmi a teraz , aj keď reakcia na seba nechala čakať viac ako rok , sa ukazuje , že sa celková scéna EÚ výrazne zmenila , a je predovšetkým potrebné inak reagovať na správanie NGO a EP . C / C musia byť silné lobby - a úlohou presidia je túto úlohu zabezpečiť . C / C musí byť viditeľnejšie . Zástupca španielskej ASAJA konštatuje , že teraz , keď je C / C pre 28 členských krajín , pracuje lepšie než keď fungovala len pre 15 krajín , ale je tu stále priestor na ďalšie zlepšenie. Vzhľadom na problémy financovania organizácií , je potrebné tiež riešiť otázky možnosti sponzorov pre veľké zhromaždenia .

S týmto postupom vyslovili prakticky všetci súhlas . Určité problémy existujú aj naďalej , ako hľadanie spoločnej pozície , tu bola zdôraznená dôležitosť komunikácie predovšetkým vo vzťahu k EP . Dohoda , že sekretariát pripraví pracovný plán a rozošle ho do konca mája . Medzi návrhmi je aj otázka rotácie predsedníctva , dobrý a silný predseda by mal mať možnosť zostať vo funkcii dlhšie , zmena štatútu C / C ?

U otázky reakcie na voľbu EP sa aj tu viedla debata o možnom novom zložení , kde silnú stranou môžu byť populistickej strany cez celé spektrum EÚ . C / C si musí pripraviť novú stratégiu , ako pracovať aj s týmito stranami , pretože budú mať v EP dosť veľkú váhu .
Bolo zdôraznené , že C / C musí hľadať nové cesty ako rozumieť a reagovať na dynamiku rokovaní a rozdelenie úloh medzi EP a Radu .

Mlieko - predseda skupiny Mansell najprv urobil prehľad celkového svetového trhu , ceny , ktoré sú teraz vo väčšine krajín okolo 0,40 € aj keď nastal mierny pokles , je to stále o 0,18 € viac než pred rokom . Ale celkovo je hodnota mlieka len o 3 % vyššia ako bola v 2005 .
Export EÚ28 bol vlani o 17 % vyšší , US o 10 % , cieľové krajiny predovšetkým Čína a Rusko a pre syry tiež USA . Syry predovšetkým zaručujú vyššie ceny a vývoz sa za posledné 2 roky viac než zdvojnásobil do Číny . Rabobank predpokladá , že do 2022 bude sektor rast o 2-2,5 % ročne .Otázka týkajúca sa pokút za nadprodukciu . Tie majú dosiahnuť v 2014 cez 500 m € . Má to ešte zmysel ? Polovica krajín súčasnú kvótu prekračuje . Komisia tu kritizuje predovšetkým Francúzsko , ale aj Rakúsko a Nemecko . Talianska Coldiretti , ktorá sytém kvót kritizuje už roky , hovorí , že u nich boli kvóty nastavené vždy príliš nízko ,nezodpovedali nikdy kapacite krajiny a pokutovanie je pre nich nespravodlivé . C / C by sa mala teraz sústrediť na to , čo sa bude diať po skončení kvót , ako predchádzať krízam a ako čeliť situáciám predovšetkým vo väčšine LFA EÚ . Väčšina krajín sa zhoduje na tom , že pokuty dnes nemajú zmysel , produkcia rastie v celej rade krajín . Ale aj tu je vidieť , že zhruba polovica krajín podporuje dokument pripravený C / C , ale druhá polovica tu vidí problémy a chce jeho prepracovanie . Treba sa hlavne sústrediť na nástroje , ktoré ochránia budúci trh mlieka . Nakoniec sa o celom dokumente hlasovalo , ale pretože tu nebol jasný výsledok , dokument sa vráti do pracovnej skupiny k ďalšej úprave .

Obchod - poľský zástupca Sikora kritizuje postup EÚ v rokovaniach s Ukrajinou a Ruskom . Nejedná sa tu už o obchod , všetko je príliš politické a Poľsko je v prvom rade pri postihu .
Rokovania s americkým veľvyslancom ukázalo včera ako ho dokážu veľmi silovo využiť , a že nie sú pripravení robiť žiadne väčšie ústupky .

Chorvátsko prijaté aj do Copy .

AOB .Dánsko žiada o možnosť rokovania s Komisiou o šírke poľnohospodárskych strojov, kde je vraj snaha presadiť nové opatrenia bez ohľadu na výnimky pre poľnohospodárske stroje - ako bod pre budúce prezídium.

 

Závery:

- Neustáva ostrá kritika voči pokutám za prekročenie mliečnych kvót

- Americký veľvyslanec ostro kritizoval prístup EÚ k problematike GMO

- Bola prednesená otázka rotácie predsedníctva COPA-COGECA

- Príprava novej stratégie komunikácie voči novému EP

 

      

Pracovná skupina Potravinový reťazec 28.4 .


     Schôdzu riadil naposledy Peter Kendall , ktorý skončil ako prezident NFU a v tejto skupine odovzdal symbolicky žezlo svojom írskemu kolegovi Eddie Downey , ktorý tu bol jediným kandidátom na nového predsedu skupiny . Marc Rosiers ( B ) zostáva prvým podpredsedom a na druhé miesto bol zvolený Adam Bedford z bruselského úradu NFU . Avšak Kendall predsedal ešte celé schôdzu , posledné 3 roky činnosti v tejto funkcii mu dávali síce určité zadosťučinenie , ale aj sklamanie z postupu Komisie , ktorá nenašla odvahu urobiť niečo pre narovnanie veľmi zlých vzťahov v reťazci . Ďalej povedal , že od začiatku roka je obchod ešte ďaleko agresívnejší v UK ako bol doteraz . Takže niektoré pozitívne signály tu sú , ale tie sú dnes len na národnej úrovni , pretože Komisia neurobila prakticky nič . Skupina sa musí teraz sústrediť na tlak na novú Komisiu , ale predovšetkým na EP , ktorému musí pripomenúť záväzok odstupujúceho EP , že ak distribúcia nebude plniť dobrovoľné záväzky , prejde sa po roku k legislatívnym úpravám vo vzťahoch v reťazci . Peter Kendall bol koncom minulého mesiaca zvolený predsedom WFO ( Svetovej organizácie farmárov ) . Takže tu Európa prevzala miesto po Američanoch z prvého obdobia.
DG Market mala urobiť dopadovú štúdiu na UTP ( neférové ??obchodné praktiky ) v reťazci . Bohužiaľ sa ani tu nič nestalo , od vlaňajšieho júna , kedy vznikla požiadavka , ale teraz po viac ako 6 mesiacoch čakania na odpoveď od Komisie musia C / C prejsť do ofenzívy a pripraviť reakcie pre novú Komisiu a pre nový EP .

DG Markt predložila už 2x upravené reakcie , ale kolégium Komisie ich zakaždým odmietlo . Nakoniec tu bola je deklarácia s predložením určitých úprav v reťazci , ale aj tá bola na poslednom zasadnutí v marci odmietnutá . A teraz pracuje Dg Markt na 3. verzii , ktorá ale nebude pripravená skôr ako koncom júna . U celého kolégia Komisie nemá tento projekt podporu , väčšina komisárov si myslí , že nie je potrebné vzťahy nijako upravovať . C / C naopak chce EÚ direktívu . Z týchto dôvodov začalo viacero ČŠ zavádzať národnú legislatívu , ktorá čiastočne pokrýva neférové ??praktiky .

Pekka sa zišiel kvôli problémom s komisárom Barnierom , ktorý dal čiastočne pozitívnu odpoveď , ale bez konkrétnych záväzkov . Navyše je na konci svojho mandátu a je otázkou , kto ho na DG vnútorný trh nahradí . Pre nastávajúce EP voľby je vidieť čoraz väčšiu frustráciu , populistické strany sú všetky proti akýmkoľvek ďalším reguláciám , a vzhľadom na ich predpokladanú silu v novom EP , bude úloha nájsť cestu pre lepšie fungovanie FC , ??ešte oveľa komplikovanejšie . C / C musí pokračovať , jej iniciatívy majú váhu , musí sa čo najviac sústrediť na potenciálnych spojencov v EP aj v Komisii ( španielsky zástupca povedal , že ich minister pôdohospodárstva je kandidátom na komisára poľnohospodárstva . Ale nie je to nijak potvrdené . Ďalším problémom , je neznalosť komisárov aj väčšiny poslancov v EP pri otázkach poľnohospodárstva . C / C tu musí mať veľmi silný program komunikácie a intenzívneho vysvetľovania pre nových poslancov . Paulo Gouveia tu informoval o novej iniciatíve FC , ??ktorá začala síce už vlani v septembri a priniesla celý rad formálnych záväzkov a obmedzení , ale bohužiaľ nedala žiadne konkrétne výsledky . Do tejto iniciatívy je zapojených 74 spoločností ( marec 2014 ) a ďalších 141 má o účasť záujem .

Komisia dala na tento projekt celkovo 200 000 € a má sledovať predovšetkým zapojenie SME na dodávky v reťazci . C / C tento postup kritizovala , že tam neboli žiadne konkrétne návrhy na opatrenia či zmeny správania , to má väčší ohlas v EP . C / C ide teraz o akékoľvek zlepšenie . Fínsko má už určitú dobu Výbor pre dodávkové reťazec , kde je členom , došlo k určitému zlepšeniu . Španielsko má záujem na zlepšení vzťahov pre SME , ich družstvá sú väčšinou malé spolky a táto forma im vyhovuje . Ale zároveň hovoria , že nikde dobrovoľný systém nefunguje. Stratégia C / C vo FC . Ešte tento týždeň sa zíde Serpa group , kde zastupuje Paulo , ale ani tam nebol od vlaňajšieho septembra zaznamenaný žiadny pokrok . Mandát HLG ( high level group ) končí v decembri a tak o jeho pokračovaní či pozmenenej forme rozhodne až nová Komisia , ale sú obavy , že to povedie len k ďalšiemu odloženiu .

Iniciatívy z členských krajín :

Veľmi podrobný prehľad zákona Konkurencie a ochrany spotrebiteľa z 31.3.2014 , ktorý publikoval minister Bruton .

Cieľom tejto legislatívy podľa ministra je :

- Prepojiť Národnú agentúru spotrebiteľov s úradom pre konkurenciu a pripraviť tak očakávané zlepšenie v konkurenčných vzťahoch a predložiť ich dozornému výboru a vytvoriť tak skutočne strážneho psa , ktorý má skutočnú moc a silu . Je to súčasťou širšej reformy spoločne s ministerstvom práce a podnikov a inovácií , a celkový počet fungujúcich agentúr bude v priebehu nasledujúcich mesiacov výrazne zúžený .

- Regulovať určité praktiky v sektore obchodu a zlepšiť tak rovnováhu a férovosť rokovania medzi všetkými hráčmi sektoru , dodávateľov , obchodu a spotrebiteľov .

- Aktualizovať a modernizovať zákon a prepájanie médií .

Táto ministerská iniciatíva , ako hovorí írsky zástupca , prichádza po dlhých mesiacoch diskusií a tlaku predovšetkým od farmárskej organizácie IFA . Všetko vychádza z faktu , že distribúcia ( 4 spoločnosti ) kontroluje vyše 80 % obchodu v krajine ) .

V zákone sú ale tiež stále určité nedostatky , ako nie je tam zahrnutý článok o zákaze predajní za ceny nižšie ako produkčné náklady , spoločnosti nie sú povinné zverejňovať ani zisky ani marže . Len čiastočne sú tu ošetrené kontrakty , vyjednávanie cien aj podmienky vrátane " príspevkov " na promócii . Tiež tam nie je nič o možnosti kolektívneho vyjednávania, ktoré požadujú predovšetkým družstva . Bude tu nezávislý ombudsman a to je veľmi pozitívna správa a zlepšenie pre doterajším opatreniam .

Nórska zástupkyňa k projektu v Nórsku povedala , že 4 spoločnosti kontrolujú absolútne celý trh v krajine . Za posledné 2 roky dva nové vládne výbory kontrolujú vykonávanie zákona o dobrom správaní vo FC a reguláciu kontraktov . Ďalej majú dozorné orgány , ktoré sú nezávislé od konkurenčných úradov . Výsledky sú povzbudivé , ale všetko funguje zatiaľ krátko , neboli riešené všetky možné problémy , ale výsledky sú celkovo pozitívne .

Španielsko má zavedený monitoring v sektore . Ale ani v zákone , ktorý má vzťahy ošetrovať nie je jeho vykonávanie urobené všade na rovnakej úrovni . Stále existuje rad sektorov , kde nie sú ani písané ( tlačenej ) kontrakty . Sú tam síce termíny platieb , ale nie postihy . A keďže Španielsko veľa svojej produkcie exportuje , chýba tu tiež spolupráca na EÚ úrovni .
Portugalsko : Nové legislatíva od minulého roka , kde sa upravili články uvádzajúca sankcie za neplnenie , ale dali by prednosť EÚ legislatívnym opatreniam .

Belgicko prešla procesom vzájomného uznania , zlepšenie ide len veľmi pomaly .

UK : v júni bude spravený prvý ročný prehľad o fungovaní , ten predloží NFU spolu s ministerstvom 22. júna .

Fínsko má tiež nový zákon od januára , je to odpoveď na koncentráciu distribúcie ( 2 spoločnosti ovládajú 85 % trhu . U koncentrácie sa stále nedarí presadiť potrebné zmeny .

Slovenský zástupca, Igor Šarmír hovoril o monopole distribúcie a ďalej pozval všetkých na májovú konferenciu do Bratislavy , ktorá sa má týmito otázkami veľmi podrobne zaoberať .

Francúzsko: Už druhý rok existuje určitý dialóg okolo vytvárania cien , ale väzby v FC sú veľmi tvrdé a silové . Podarilo sa presadiť nový zákon . Zákon o spotrebe z marca 2014 , kde je uvedený proces ako možné trestať bez toho , aby bol celý prípad prerokovaný súdom . Nový typ kontrolórov , môže trestať priestupky bez nutnosti robiť okolo toho súdny proces . To má byť odpoveď na obavy zo straty anonymity u dodávateľov . Ďalšou novinkou je možnosť otvoriť rokovania o cenách v prípadoch , že dôjde k náhlej zmene v cenách vstupov .Ďalšou novinkou sú správy , že celý rad krajín už pripravil alebo pripravuje dlhodobé plány pre rozvoj sektora . Ďalšia schôdza skupiny má byť koncom júna , kedy bude známe zloženie nového EP a teda sa tu bude aktualizovať postup pre riešenie FC .

 

Závery:

- slovenský zástupca Igor Šarmír informoval o monopole distribúcie a všetkých pozval na konferenciu Potraviny a obchod, ktorá sa uskutoční 13. Mája v Bratislave a bude sa podrobne venovať problémom potravinárskeho reťazca

- problem v rámci obchodných reťazcov pretrvávajú, za nečinnosť san a EK zniesla vlna kritiky

- organizácie očakávajú celoeurópske riešenie na legislatívnej úrovni 

Vypracoval: Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK, apríl 2014

 

 

©Copyright SPPK; kopírovanie a ďalšie šírenie je možné len so súhlasom SPPK

Správa z C-C – marec 2014

Správa z C-C – marec 2014

Zoznam použitých skratiek:

SPPK – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

C-C – COPA- COGECA

EP- Európsky parlament

EK – Európska komisia

EÚ – Európska únia

ČŠ – Členský štát

SPP – Spoločná poľnohospodárska politika

EFSA – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

HLG – Skupina na vysokej úrovni

EKF – Európsky kongres farmárov

DG Sanco – Generálne riaditeľstvo EK pre ochranu a zdravie spotrebiteľa

NFU – Národná farmárska únia, Veľká Británia

GMO – Geneticky modifikované organizmy

DG Agri - Generálne riaditeľstvo EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

OECD – Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj

OIE- Svetová organizácia pre zdravie zvierat

PPP – Prípravky na ochranu rastlín

EFFAT – Európska federácia obchodných únií v poľnohospodárstve a potravinárstve

GEOPA- Zamestnávateľská skupina v rámci C-C

PRV – Program rozvoja vidieka

DG Trade – Generálne riaditeľstvo EK pre obchod

DG Enviro – Generálne riaditeľstvo EK pre životné prostredie

EIP – Európske inovačné partnerstvo

NGO – mimovládne organizácie

CMO – jednotná organizácia trhu

COMAGRI – Poľnohospodársky výbor Európskeho Parlamentu

ILUC – Nepriama zmena využitia pôdy

UK – Veľká Británia

MFF – viacročný finančný rámec

AHW – zdravie a dobré životné podmienky zvierat

NZ – Nový Zéland

ECOSOC – Európsky hospodársky a sociálny výbor

DG Employ – Generálne riaditeľstvo EK pre zamestnanosť

MSD – Ochorenia svalov a kĺbov

WTO –Svetová obchodná organizácia

LULUCF – využitie pôdy, zmena využitia pôdy a lesníctvo

Mercosur – Ekonomické združenie krajín Južnej a Strednej Ameriky

MOMAgri – Svetová organizácia pre poľnohospodárstvo

BRIC – Ekonomické združenie Brazílie, Ruska, Indie a Číny

FAO – Organizácia pre potraviny a poľnohospodárstvo Spojených národov

FVE – Federácia veterinárov v Európe

BSE – Bovinná spongiformná encefalopatia – ochorenie hospodárskych zvierat

RK – rozvojové krajiny

PPP – prípravky na ochranu rastlín

AVEC – Asociácia spracovateľov a obchodu s hydinou

 

 

Zasadanie politického výboru POCC - CCC 6.3 .


Prvým bodom bola diskusia o politike klímy, prednášali zástupcovia DG Envi a DG Agri .

Druhým bodom , veľmi dôležitým pre budúce rokovania pracovných skupín , bol návrh Komisie na usporiadanie poradných skupín , ktoré ponesú nazov sociálneho dialógu a tretím bolo popoludňajšie rokovanie s americkým zástupcom Maurice o Farm Bill a obchodných dohodách USA / EÚ . Hlavný predstaviteľ DG Envi bol pán Weifheim. Ten v úvode zdôvodňoval zmeny v cieľoch pre klímu na roky 2020 na 2030 . V roku 2012 sa znížili emisie skleníkových plynov o 18 % ( cieľ na rok 2020 bol 20 % ) . V roku 2011 bol podiel obnoviteľnej energie 12,7 % , čo dokazuje , pravdepodobne sa cieľ 20 % v roku 2020 pomerne ľahko dosiahne . Ťažšie sa dari znížiť celkovú spotrebu energie . Rok 2030 – komerčné ciele sú pre väčšinu dosiahnuteľné s veľkými ťažkosťami . Okrem toho načrtol ciele do r. 2050 znížením emisií skleníkových plynov o 80-95 % a zameraním na výkonnosť.

Teraz dováža EÚ ročne palivá za viac ako 400 mld € . Nárast eko-ekonomiky Potom pomáha tiež k rastu zamestnanosti a dnes predstavuje viac ako 4,2 m pracovných miest .

2020 – 2030:

2020 - 20 % emisie skleníkových plynov - 20 % obnoviteľné + 20 % výkonnosť
2030 - 40 % - 27 % priprava revízie - nový systém - diskusia sa týkala predovšetkým emisií pôdy , spôsobov merania LULUCF – vyhliadky predovšetkým pre poľnohospodársky sektor .

Existujú tri možnosti : Status quo , zahrnúť pôdu do ETS , oddelené piliere pre poľnohospodársku pôdu - špeciálna charakteristika emisií . Cieľom je podľa zástupcu Komisie zníženie objemov CO2 cez bioenergiu , zvýšiť organický obsah pôdy , lepšie využitie zdrojov, lepšia previazanosť programov EIP (ekonomické a inovačné partnerstvo), ozeleňovanie SPP , fondy pre životné prostredie .

Námietky zástupcov - sektor dopravy nemusí robiť opatrenia obdobné opatrenie - tie sú robené bez ohľadu na konkurencieschopnosť európskeho poľnohospodárstva , politika obnoviteľnej energie nie je sledovaná , chýba aj previazanosť na medzinárodné  dohody, LULUCF prepočty nie sú správne. Zástupca Komisie na do reagoval , že sa opatrenia pripravujú aj pre dopravu , nepredstavil ale žiadne konkrétne ciele týkajúce sa biopalív. Komisia z troch možností, ako sa zdá, dáva prednosť tretej . C-C kritizuje, že v politike bipalív jemaláí previazanosť, chýbajú realistické ciele pre obnoviteľnú energiu a palivá oboch generácií..

Bola prednesená informácia o zelenom týždni ( 3. Az 5.6 . V Bruseli). Dňa 4.6 . bol k tejto téme pripravený workshop o ekonomike vidieka .

SPP . Delegované akty. Pekka informoval o schôdzke s Cathrine Day, Generálnou sekretárkou Komisie, kde pripomenul , že Komisia vo svojom návrhu nesledovala dohodu z 2013 . Odpoveď bola, že sa tak stalo na žiadost komisára Barroso, ktorý bol pri príprave textov. Diskusia  s členmi kabinetu komisára Cioloşa sa niesli v rovnakom duchu. Listy smerovali aj na Radu a EP, ktorí sa vyjadrili, že návrh Komisie odmietnu , ak nedôjde k úpravám. Nasledovala schôdza s komisárom Potočnikom , kde zástupcovia GR pre životné prostredie viedli veľmi agresívnu kampaň proti použitiu minerálnych hnojív a PPP, pričom odmietajú akúkoľvek diskusiu o možnej úprave .

Je možné, že novozvolený EP bude presadzovať revíziu SPP nekdy v 2017/18 , chce mať aj slovo v rozhodovaní o SPP .

Poradné skupiny – občiansky dialóg. Pekka predložil predbežný návrh na konkrétne zostavenie. Má zostať len 12 veľkých skupín, s ďalším návrhom na obmedzený počet celodenné rokovania ( 46 ) . Skupiny maju byt zložené nasledovne :

Živočíšne produkty (nevie sa ako budú fungovať rôzne druhy mäsa ) , mlieko má samostatnú skupinu, plodiny na ornej pôde a víno ??dohromady s alkoholom a chmeľom . Bioprodukcia, lesy, včely spolu s GR pre zdravie a ochranu spotrebiteľa , SPP , RV + ženský výbor, prostredie, medzinárodný obchod , propagácia . Nič nebolo povedané o výboroch, ako kvalita, fytosanitárne otázky, právne otázky , poistenie , zdravie zvierat, ochrana spotrebiteľa.

Ďalším problémom bude zloženie týchto skupín, mimovládne organizácie trvajú na tom, že v zastúpení by chceli mať obrátený pomer ako profesionáli (teraz to bolo 60:40) - chcú väčšinu. To je pre C/C úplne neprijateľné. K ďalším úpravám doplnením dôjde ešte tento mesiac , ale konečná forma bude známa v júni . Pekka upozornil na fakt , ze Komisia teraz monitoruje mieru účasti na týchto skupinách , C / C má zastúpenie viac ako 90 % , čo je najviac zo vsetkých zastúpení . Ako ale bude fungovať zastúpenie sa nevie, este vlani bolo za C / C na Komisii platených 1064 expertov. Problém účasti na zasadaniach bez finančnej kompenzácie je citlivý pre všetky organizácie . Španielsky zástupca ASAJA povedal , že by sa mali podľa vzoru NGO mali hľadať zdroje z fondov Life + , kde je pripravených ročne viac ako 9 m € ako operačná pomoc. Stanovené kritériá však vyvolávajú obavy.

Rozhovor so zástupcom USA: Rozbor súčasného Farm Bill (FB) a obchodný dohôd USA - EÚ . Po dvoch rokoch meškania, bol konecne urobený kompromis došlo k dohode o FB vo výške 973 mld $ .V jeho rámci je 760 mld $ vyhradených pre potravinovú pomoc ( Food stamps ) , tento bod bol predmetom sporov medzi demokratmi republikánmi pri schvaľovaní .

4 mld. je určených na poistenie plodín. Zmeny v rámci predošlého FB prispeli k dosiahnutiu prakticky vsetkých cieľov u biopalív . Odklon od všetkých priamych platieb vedie k poisteniu príjmov, kde je záruka 66 % . Zvýšili sa Programy na zabezpečenie - záruky ( u cien ) , ale ceny sú teraz vysoké , tak sa táto zložka praktický nevyužije . Za posledných 5 rokov vzrástla predovšetkým zložka pre potravinovú pomoc ( kríza ) , v súčasnom návrhu sa dáva väčší dôraz na poistenie . Aj keď pripustil , že s týmto návrhom nie je nikto úplne spokojný . Ale dodal, že sa priemerné pokrytie zaradenia rizík každým rokom zlepšuje a  vedie až k znižovaniu rozdielu. Otázka rozpočtu je problém ako v USA, tak v EÚ, nikde nie je toľko peňazí ako pred 20 rokmi . USA majú väčší priestor pre pružnejší rozpočet  - lepšie  reaguje na fluktuácie trhu . Kritizoval európsky prístup nárazníkových oblastí ( nárazníkové zóny) ako zlý prístup k využitiu pôdy . V USA farma znamená obchod , nikto nesmie farmárom diktovať ako najlepšie produkovať . USA maju podľa neho tiež ďaleko efektívnejší živočíšny sektor , Produkcia masa a mlieka je úplne oddelená , narozdiel od EÚ . Poisťovacie programy sú praktický všetky spravované súkromným sektorom poisťovní , vládne programy sa týkajú len rozvoja vidieka . Produkcia - vyjadril sa dosť pohŕdavo o farmárskych trhoch , nepredstavujú ani 1 % z celkovej produkcie USA , v porovnaní s tým, ako fungujú v Európe , je tento typ obchodov považovaný skôr za vtip , než snahu o zmeny stravovania . K medzinárodným otázkam , predovšetkým obchodov , upozornil , že Európa , ktorá pred 20 rokmi bol pre USA trhom cislo 1 , je dnes až na siedmom miste . Poľnohospodárska produktivita USA je o viac ako 30 % vyššia ako v EÚ . Európa má oveľa viac regulácie a väčšiu ochranu, čo jej zväzuje ruky.  Poľnohospodárstvo predstavuje v USA druhý najväčší export . Pri diskusii  sa ukázalo , že Američania nemajú moc chuť hovoriť o spoločných štandardoch , alebo o nových príležitostiach pre riešenie spoločných problémov . Povedal, že za posledných 15 rokov  nebol urobeny žiadny pokus pre obnovenie rokovaní. Pripomenul, že podobne, ako sťažnosti Španielska na obmedzený prístup na trh (dovoz O + Z len cez prístav vo Filadelfii ) môžu zmeniť , ale musia sa obrátiť na súd . Podobne je to aj u problémov fytosanitárnych . Prístup ku GMO má podľa neho Európa zakomplexovaný , moc akú tu majú ochranárske organizácie v USA nie je - vedecké dôkazy sú považované ZA dostatočné , nikto nespochybňuje názor Bezpečnostnej agentúry pre potraviny a lieky .

 

 Závery:

- Prístup k poľnohospodársvtu v USA a EÚ začína byť diametrálne odlišný

- Dohody o voľnom obchode medzi USA a EÚ budú pre obe partnerské krajiny kľúčové pre budúcu spoluprácu

- Nový návrh zostavenia poradných výborov EK nie je pre C-C akceptovateľný
- V oblasti bioekonomiky zástupcovia kritizujú predovšetkým rozdielny prístup v rámci jednotlivých sektorov – napr. Poľnohospodárstvo - doprava

 

 

Pracovná skupina semená a množiteľský materiál 10.3 .


Otázna je budúcnosť skupiny v rámci pripravovanej revízie Komisie o poradných skupinách .
V prvej časti bola diskusia týkajúca sa záverov reakcií z konferencie organizovaných C / C o nových pravidlách pre reprodukčný rastlinný materiál (PRM - rastlinný reprodukčný materiál).

Predsedníctvo chce tieto podnety preskúmať v priebehu apríla . Z mnohých EP výborov ďalších organizácií prišlo viac než 2000 pripomienok a doplnkov . Za C / C bol tiež celý rad pripomienok , ku ktorým  sa pripojili so svojimi špecifickými požiadavkami francúzska Limagrain , Danske DLF , Talianska ACI, Nemecká DBV, spolu s britskou NFU . Podnety špecifické pre sektor bio, prišli oddelene z tejto pracovnej skupiny.

Aké závery z toho pre C / C vyplývajú?

- Súčasná platná legislatíva je efektívna . Registrácia , certifikácia , oficiálne kontroly národný EÚ register musia byť zachované . Modernizácia regulácie pomôže zjednodušiť existujúcu legislatívu , ale existujú výhrady k výdavkom a kontrolám .

- Návrh má zabezpečiť väčšiu pružnosť pre umiestnenie nekonvenčných materiálov na trh . C / C má obavy, že to môže viesť k zníženiu kritérií kvality . Heterogénny materiál nie je zatiaľ definovaný v základných aktoch

- C / C dáva prednosť udržať jednotný skúšobný VCU , vrátane výnosov .

- C / C nie je proti koexistencii trhu klasických semien a nekonvenčných semien , ak sú aplikované pravidlá dostatočne silné, aby nebol poškodený hlavný poľnohospodársky trh .

- Ekologická produkcia má mnoho problémov , ktoré majú priamy vplyv na zásobovanie bio semenami , nie sú dostatočné záruky . Zákazníci chcú bio prvky hlavne v krátkom reťazci , ale nie je vždy prípad pre dlhý reťazec .

- Všetky strany musia byť plne zapojený robiť príprav od delegované akty .

Stav v poľnohospodárskom výbore EP ohľadom oficiálnych kontrol . Rozhodnutie má padnúť do polovice apríla . C / C presadzuje trvalo nasledujúce body :

- poplatky za oficiálne kontroly mali byť rozdelené na celý potravinový reťazec, bez výnimiek pre malé a stredné podniky,  primárne producentov . Poplatky majú byť vyberané uznanými úradmi, ktoré budú tiež dohliadať na rozdelenie nákladov spojených s oficiálnymi kontrolami .

- Transparentnosť poplatkov a ich prepočet . ČŠ majú informovať Komisiu v ročnej správe o výške poplatkov pri vybraných metódach pri tom uplatnených. Komisia  sa postará , aby zverejnené údaje boli k dispozícii vo všetkých ČŠ .

- Vylúčiť reprodukťný rastlinný matriál z regulácie - C / C zásadne nesúhlasí s návrhom Komisie , pretože sa dzsnr vykonávanie problematické . C / C tvrdí, že invázne druhy by mali podliehať regulácií.

- Uznanie schém zabezpečenia kvality, ktoré sú certifikované nezávislými úradmi .

- Zabezpečiť koordináciu všetkých oficiálnych Kontrol - optimalizácia zdrojov

- Harmonizovať čo najviac zaradenie operátorov podľa výsledkov . Komisia pomocou delegovaných aktov , mala zadať kritériá Základné kritériá .

- Zabezpečiť prepojenie na Reguláciu 834/2007 o bio produkcii , vrátane oficiálnych kontrol .

- Komisia by mala mať viac možností pre vydanie indikátorov ochrany zvierat , pre kontrolu aj iných kritérií zdravie zvierat , než sú v základnej sústave - C / C tvrdí , že je to predčasné a povedie k sporom .

- Referenčné centrum o ochrane ZVIERAT - C / C chcela , aby diskusia , ktorá prebieha, bola najprv dokončená po zohľadnení všetkých pripomienok .

- Zlepšenie kontrol na hraniciach EÚ

Ďalším bodom bolo hlasovanie v COMAGRI o návrhu pre zdravie rastlín z konca januára . Konečné prijatie na plenárnom zasadnutí má byť v apríli .

Zoznam škodcov : C / C kritizuje statický ráz , výskyt škodcov sa často veľmi rýchlo mení .

Zodpovednosť ČŠ za bio - bezpečnosť Na hraniciach: prevencia pre všetkých hlavných hráčov, vrátane úradov i spotrebiteľov . Prehľady musia byť založené na prístupoch k rizikám. Oveľa prísnejšie požiadavky v niektorých ČŠ - tento článok bol odmietnutý , ide o neharmonizovaný prístup , obmedzenie by sa malo týkať len napadnutých oblastí. ČŠ majú už dnes možnosť presadiť prísnejšie opatrenia . Zákaz prístupov rastlinných produktov na územie EÚ – má byť uzatvorený monitorovací systém - ale návrh bol odmietnutý . Ďalšie práce sa očakávajú , pretože Francúzsko a Španielsko vyžadujú tvrdšie podmienky v porovnaní s pragmatickým systémom v Nemecku ( podporovanom ďalšími štátmi ) .

Oficiálny register profesionálnych operátorov . C / C je proti vylúčeniu operátorov.
Pas pre Rastliny : do 5 rokov má Komisia vypracovať správu pre EP a Radu - existuje ešte možnosť vrátiť sa k pôvodnému systému .

Udržateľné používanie PPP .

 

Závery:

- CC formulovala závery pre nové pravidlá pre rastlinný reprodukčný material

- Konečné prijatie návrhu sa očakáva na plenárnom zasadnutí v apríli

 

 

Pracovná skupina včely – poľnohospodárske praktiky 17.3 .


Všetky odporúčania tejto mimoriadnej pracovnej skupiny pôjdu do pracovnej skupiny včely a med , ktorá  ich musí schávliť.

Úlohy skupiny na nadchádzajúce obdobie:

- Ustanovenie (maximálne 8 expertov) , riadenie skupiny , prípadne rotácie , interpretácia výsledkov , odporúčaní

- Preskúmanie Národných akčných plánov

- sprievodca MRL - komentáre od ČŠ

- sledovanie zdravia včelstiev

Priprava ďalšieho pracovného programu :

- Sčítanie včelstiev v EÚ - pokracovani programu z 2010

- Zachrániť európsku včelu

- Kvalita medu - dovoz z GMO produkcie v jednotlivých krajinách.

Priprava konferencie Zdravie včiel budúci mesiac v Bruseli – pripomienky:

Pracovná skupina sa bude zaoberať prípravou prehľadu najlepších praktík a princípov od trvalo udržateľného využívania PPP ( v mnohých štátoch sa vykonávajú už niekoľko rokov ) .

Osobitný dôraz na :

- Tréning -  certifikácia užívateľov

- Systematický zber dát

- Informácie a zvýšenie vedomostí

- Informácie - školenie o technickom nastavovaní postrekovej techniky

- Vzdušné rozprašovanie

- Špecifické opatrenia na ochranu vodných plôch pitnej vody

- Znižovanie použitia PPP

- Manipulácia -  skladovanie pesticídov

- Revízie rámcových pravidiel od IPM (integrovanej ochrany proti škodcom)

- Nové druhy biocídov

Podobné akcie boli komerčne raz uvedený som všetky ČŠ koncom roku 2012 , ale teraz sú doplnené ešte o alternatívne možnosti ochrany a o vysledky skúmania stavu včelstiev za posledné 2 roky .

Skupina má prispieť k vytvoreniu odporúčaní sprievodcu v oblasti limitov pre zvyšky liekov v mede a ostatných jedlých včelích produktoch .

Produkcia medu a dovozy do EÚ.

Problémy sa týkajú exportujúcich krajín , ktoré pestujú aj GMO plodiny. Ide o Kanadu , Argentínu , Mexiko, Chile , ktoré majú problémy s testovaním označením medu. Nemecký zástupca , doplnil údaj , že oni majú problémy tohto druhu aj na domácom trhu , pretože vela medu je dovezeného z iných ČŠ a viaceré majú povolené GMO . Je potrebné predovšetkým prehodnotiť pravidlá označovania medu.  Pretože teraz v rade prípadov existujú podvodné zmesi , ktoré s medom maji spoločný len názov na pohári . Kontroly na všetkých vonkajších hraniciach EÚ by sa mali sústrediť predovšetkým na nap olusy o falšovanie medu dovážaného do EÚ .

Priprava konferencie Zdravie včiel, ktorá sa uskutoční v apríli v Bruseli.

Bude urobený prehľad vývoja stavu včelstiev so zameraním na choroby a straty v posledných dvoch desaťročiach, návrhy na riešenie, expozícia ako znečistenie, tak použitím PPP či výskytom nových typov vírusových škodcov ( ázijský sršeň ) .

CCD - Colony Collapse Disorder (Náhly kolaps kolónie) má byť takisto veľmi široko prerokovaný , vplyv varroázy, spolu s dopadmi využívania PPP , na stratu orientácie , nové spôsoby skúmania ako z USA , kde sa najviac prejavili straty na začiatku nového tisícročia , až po skúsenosti z Európy , kde sa bude rokovať o udržateľných množstvách použitia PPP a v rovnakom období o ochrane včiel .

Návrh na zaradenie aj všetkých známych vírusov nebezpečných pre včely:

IAPV - Izraelská Akútna paralýza Virus (známy od roku 2002)

ABPV – Vírus akútnej paralýzy včiel - identifikovaný v 1963 v UK , je spojený s Varroa vírusom

CBPV – virus chronickej paralýzy včiel - prvý výskyt v roku 1945 v Amerike , je spájaný s mikrohubou Nosema ceranae

KBV – Vírus kašmírovej včely - identifikovaný v 1974 , zatiaľ nebol zaznamenaný v Európe

BQCV – virus čiernej bunky kráľovnej - čierne Bunky kráľovnej , poznáme od 1977 u lariev kráľovien , výskyt Európa a Austrália .

DWV – virus zdeformovaných krídel - zdeformované krídla - prepojený na varroázu prospekt

Poznamka : Vírusy ABPV , CBPV , KBV , BQCV , DWV SBV boli objavené v peli .BQCV a DWV v mede .

 

Závery:

- Bola zriadená pracovná skupina, ktorá by mala byť podpornou skupinou pre včely a med a mala by na úrovni najvyšších expertov riešiť aktuálne problem v sektore včiel a medu

- Problem s dovozmi falšovaného medu z tretích krajín pretrvávajú – je potrebné zaviesť nové pravidlá označovania medu a sprísniť hraničné kontroly, ako aj perzekúcie za falšovanie medu

- Je potrebné odstraňovať príčiny ohrozujúce včelstvá

 

 

Pracovná skupina ad hoc v poľnohospodársko - potravinárskom reťazci o ochrane rastlín 18.3 .


V prvej časti schôdze sa rozoberalo bezpečné užívanie PP a ich regulácia. Výzvy ako vysoká kvalita prostriedkov a ich diverzita, nulová tolerancia odchýliek kvality, produkčné štandardy, bezpečnostné opatrenia, riadenie a eliminácia škodcov. Ako konečný cieľ si táto platforma dáva za úlohu prispieť k lepšiemu plánu prevencie reťazovej reakcie kontroly a prispieť k vypracovaniu spoločné platformy EÚ.

Ďalším bodom je nedostatok PP na trhu ( menšie využitie ) vzájomné uznanie . Mala by byť jednoduchšia autorizácia základných nízkorizikových prostriedkov. 120 dní pre mimoriadnym povolením (chýba dlhodobé riešenie). Spolupráca so skupinou expertov C / C u vciel a ostatných opeľovačov .

Zástupca z asociácie semien - ESA , rozobral situáciu u osív, ich pohyb na trhu EÚ . Obrat sektora je viac ako 3 mld € a vývoz do tretích krajín je viac ako 1,7 mld € .

Smernica 1107/2009 riadi pohyb osív vnútri EÚ a v druhej časti tiež vývoz do tretích krajín.
EÚ je považovaná za jednotnú zónu - voľný pohyb, stačí povolenie v jednej krajine.

Export z tretích krajín – osivá, ktoré nie sú povolené na trhu EÚ.
Krátky prehľad sektoru:

Pre väčšinu producentov chýba právna istota – predovšetkým, čo sa týka zvyškov reziduí -  nie je v regulácii dostatočne ošetrená . Pre Fediol ide o problémy predovšetkým u olejov, vrátane rafinovaných olejov, kde môže byť často vyšší objem reziduí než v samotných surovinách. Pre FEFAC sa neistota týka predovšetkým odhadov zostatkových hodnôt v krmivách - tu nie je žiadny definitívny názor úradov. V ČŠ existujú rôzne procedúry – chýba harmonizácia. Okrem všeobecných podmienok pre tuky, oleje krmivá , existuje aj otázka privátnych systémov riadenia kvality .

Záver : nutnosť harmonizácie. Fediol chce kompletnú inventúru existujúcich pravidiel PP – každá krajina by v tejto súvislosti mala vypracovať podrobnú správu do jesene tohto roku .

COCERAL – príspevok sa týkal predovšetkým obchodov s obilím a olejninami. Je potrebné sa zamerať na hodnotenie rizík. Ďalšie nejasnosti sa týkajú biprodukcie. Zastupcovia sľúbili Francúzsku pripraviť pre budúcu schôdzu štúdiu o použití PP v sektore O + Z.
Prezentácia o ochrane plodín:

- Endokrinné disruptory

- Tolerancia pri dovoze

- Kandidáti pre nahradenie

- Porovnávacie vyhodnotenie

- Sprievodca pre včely

- Zonálne procedúry- MU

Prehľad využívania chemikálií v EÚ.

Za posledných 15 rokov o sa znížil počet aktívnych substancií zo 70 ( v 2000 ) na menej ako 30 teraz . Inde sa používa až 2000 substancií a  celkovo v EÚ len okolo 500.

U endokrinných disruptorov sa spracovávajú kritériá pre PPP, tie majú byť hotové spolu s biocídmi do r.  2016 , ale chýba takisto výber jednej z možností. V súčasnosti je na výber 17 možností , čo znemožňuje výkon úlohy .

Je potrebné určiť , ktoré látky budú vylúčené z vplyvov socio ekonomických -  - hotový do júna , potom budú nasledovať konzultácie v ČŠ (3 mesiace). Aplikácie od roku 2015. V dopadovej štúdii musí byť zahrnuté všetko, vrátane riadenia rizík aj vplyvu na konkurenčnú pozíciu ČŠ EÚ vrátane  sociálno ekonomických dopadov .

Je nutné opäť podporiť viac základný výskum a nájsť alternatívne možnosti ochrany skôr, ako dôjde k zákazu. Pre dopad rokovania o vylúčení substancií , ktoré nie sú povolené v EÚ - odhaduje sa , že dopad na obchod by bol viac ako 65 mld € .

Diskutuje sa o  82 substanciách ( 22 % aktívnych substancií ) . Hodnotenie má byť dokončené do konca roku. Je konštatované, že ide o veľmi kompelxný hodnotiaci proces -  7 ročný cyklus pre schválenie aktívnych substancií - problémy sú s pozíciou mimovládnych organizácií ktoré často otázku riešia umiestnením produktu na čiernu listinu . Databáza, ktorú má GR SANCO príliš nepomáha k objasneniu.

Stimuly k nízkorizikovým substanciám .

Požaduje sa revízia rozvrhu - jej urýchlenie -  vyhodnotenie má meškanie, nefunguje príprava sprievodcu. Celý proces je síce rozvrhnutý na 5 rokov , ale nie je stanovený žiadny dátum pre opakovanie vyhodnotenia ( väčšina je zavedená už v 1. roku ), hodnotenie musí počítať s ďalšími úpravami .

Do leta sa má pripraviť krátka správa, ktorá bude určená novej Komisii aj EP, kde sa bude okrem informácií požadovať aj väčšia angažovanosť EFSA pri hodnotení. Tiež bude požadovať väčšiu angažovanosť EFSA pri hodnotení – pragmatickejší prístup EK aj ČŠ. Predbežnou témou pre budúcu schôdzu majú byť reziduá a  včely .

 

Závery:

- Zoznamy aktívnych substancií , ktoré môžu byt kandidátmi pre náhradu neriešia otázku bezpečnosti produktu . Malo by byť jasne vyjadrené, že :

- Látky schválené v EÚ podliehajú najprísnejšiemu regulačnému systému pesticídov na svete  - všetky aktívne. Priemysel PP má byť trvalo zaviazaný k bezpečnosti produktu tak, že dodržiava alebo prekračuje regulačné požiadavky, zaisťuje správne riadenie a použitie produktu .

- Farmári potrebujú mať prístup k celej rade dostupných produktov, aby mohli úspešne bojovať so stále väčšou odolnosťou škodcov a  chorôb.

- Veľké množstvo špeciálnych kultúr kultúr ( O + Z , kvety ) Uz dnes musia čeliť situáciám , kedy je dostupných len niekoľko prostriedkov, alebo dokonca žiadne pre ochranu. Ďalšie straty by mali výrazný dopad  na možnosti farmárov udržať produkciu všetkých plodín v Európe .

 

 

Pracovná skupina Vajcia hydina 24.3 .


Predseda skupiny po doplnení agendy o otázku obchodov s Ukrajinou povedal , že táto téma vyvoláva celú radu problémov aj pre sektor vajec , aj ke sú riziká pri dovoze hydinového mäsa predovšetkým zo sanitárnych dôvodov . Česká republika spolu s poľskými zastupcami a maďarskými zástupcami v tejto časti intervenovala intenzívne, celá otázka bude posúdená na poradnej skupine na Komisii.

Prehľad sektoru: Ceny pre tento rok majú  zostať stabilné , EÚ zaznamenala u vajec v 2013 zníženie produkcie aj spotreby o 0,4 % , pre tento rok sa očakáva pokles o 0,3 % . Ceny sú tento rok na priemere posledných 5 rokov , ale nižšie než v 2012 . K problému Ukrajiny , ktorá má prístup u hydinového mäsa vo výške 8-10 000 ton , u mrazeného takisto 10 000 ton, u vajec od 1500 do 3000 t a v druhej kategórii ešte 3000T . Vajcia sú považované za citlivý produkt , sú v rovnakej kategórii ako med ( 5-6 tisíc ton ) .

Kritika dohody bola z dôvodu , že sa jedná o politické rozhodnutie , bez analýzy , väčšina fungujúcich podnikov na Ukrajine je buď v rukách ruských oligarchov , alebo nadnárodných spoločností a neprinesie nič pre bežných občanov . Štandardy na Ukrajine nie sú tiež najlepšie, dovoz do EÚ vyvoláva kaskádové reakcie – najskôr v Poľsku, potom v Maďarsku a následne v ďalších krajinách . U živočíšnej produkcie pretrváva riziko Afrického moru ošípaných, aby pomohlo k zavedenii embarga na európske exporty bravčového do Ruska , Číny a Singapuru . Sú problémy aj s hygienou - vysoký výskyt salmonely .

Obchodné rokovania Mercosur , USA .

Mercosur - prakticky nepokračuje , rozdiely v prístupe trvajú . Sú tu dva bloky , v jednom Brazília Uruguaj a druhý je vedený Argentínou . Stále nie je jasné, či sa nakoniec dohodnú na rovnakom prístupe . Riziko je predovšetkým pre sektor mäsa , EÚ ponúka 40 000 ton , Mercosur požaduje 250 000 ton .

USA . Rokovania prebiehajú pomerne veľmi rýchlo , posledná schôdzka vo februári o sa zaoberala predovšetkým prístupom na trh . Počíta sa , ze rokovania o sa čiastočne rozbehnú počas pobytu prezidenta Obamu v Bruseli .

Spotreba mäsa – nerastie v EÚ , ale každé navýšenie dovozov dopadá na európsku produkciu veľmi negatívne, do budúcna hrozí , že EU nebude sebestačná . Španielsky zástupca dodáva , ze dovoz vajec z USA zlikviduje kompletne sektor v cele Západnej Európe. Na poslednom rokovaní EÚ - USA , kde C / C bola zastúpená Pekkom Pesonenom, bolo výrazné zastúpenie predovšetkým producentov mäsa , hovädzie aj bravčové , ktorí očakávajú od dohody značné zvýšenie prístupov na európsky trh . Problémom zostáva vedecký názor na posudzovanie použitia hormónov , alebo dezinfekciu mäsa na bitúnkoch .

TTIP - Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo - hydinové mäso .

Prehľad produkcie, spotreby a obchodov v EÚ a USA , produkčné náklady a doprava . EÚ produkcia okolo 13 mt , USA viac ako 18 mt , spotreba v USA je dvojnásobná oproti EÚ .

Porovnanie cien predstavuje rôzne problémy. U produkčných nákladov sú najvyššie rozdiely u cien krmív ( až 40 % ) , ale EÚ má väčšinu záťaže u iných položiek, kde sú USA liberálnejšie . Zákaz rastových liekov EÚ produkciu predražuje o 30 %. Ceny jednodňových kurčiat sú na tom podobne , ceny za energiu sú tiež podstatne nižšie v USA ako v EÚ .

Propagácia . Skupina sa zaoberala predovšetkým možnosťami financovania so špecifickým dopadom na sektor vajec a hydiny . Sektor vajec môže mať spolufinancovanie pre informačné kampane , aj keď z posledných akcií sa ukázalo , že má len veľmi obmedzený vplyv . Príklady boli hlavne zo Španielska , ktoré sa snažilo tento spôsob propagácie robiť od 2005 , ale len s veľmi malou úspešnosťou .

AVEC – návrh sprievodcu pre dopravu hydiny z farmy na bitúnok . Diskusia o rôznych možnostiach. Dve základné možnosti riešenia :

- SPOLOČNE AVEC + C / C

- AVEC + C / C ďalšie V aktéri ( doprava , veterinari ) - predseda alebo nepriame prepojenie .
U mimovládnych organizácií sa uvažovalo o Eurogroup for Animals , ale bolo to odmietnuté .
Diskusiu vyvolal predovšetkým dlhý kontrolný zoznam , zoznam kontrolných otázok , ktorý udáva , ako sa plnia jednotlivé body – komplikovaný pre užívateľa. V pripomienkach sa ukazuje , ze pre väčšinu chýba vedecý názor , teda spolupráca s GR pre zdravie a ochranu spotrebiteľa a s EFSA bude pravdepodobne nutná .

Využívanie antibiotík:

1. celkové použitie v sektore

2. monitoring – chýbajú dostatočné údaje pre užívanie antibiotík v ČŠ

3. celkové použitie liekov u zvierat ( EP ich chce značne obmedziť )

Akčný plán AHW 2012-15 aktuálny stav .

Kontroly : predovšetkým indikátory ochrany bezpečnosti, napr. ako v iných skupinách otazky platenia za tieto kontroly . Bude tu ešte viacero úprav , ani Rada ani EP nechcú výnimky pre malé a stredné podniky. ČŠ od mali mať možnosť tiež vyberať platby za tieto kontroly - C / C trvá na svojom odmietavom stanovisku , väčšinu úloh už farmári plnia v rámci krížového plnenia. EP má hlasovať o tejto otázke v apríli , ale grécke predsedníctvo koná veľmi pomaly, takže sa skôr práce dokončia až počas talianskeho predsedníctva.  Nejasné zostáva, kto bude kontroly vykonávať, v mnohých krajinách to nie sú len veterinari , ale tiež profesionálni poradcovia . S týmto riešením nesúhlasia veterinári, pretože týmto spôsobom prichádzajú o monopol .

 

Závery:

- plánované objemy dovozov vyvolávajú dohady o možnom negatívnom vplyve na sektor hydiny v EÚ ako z ekonomického, tak z hygienického hľadiska

- na stav sektoru hydiny bude mať výrazný vplyv aj dohoda medzi USA a EÚ – existuje riziko, že EÚ v budúcnosti už nebude vo výrobe hydiny sebestačná

- AVEC predložil návrh na sprievodcu pre dopravu hydiny z farmy na bitúnok – momentálne sa v rámci C-C pokračuje v diskusii

 

 

Olejniny , obilie 27.3 .


Prehľad z jednotlivých krajín:

UK - ceny rastú , zvýšil sa dopyt, intenzívne dažde v zime , nie je ešte rozhodnuté o oseve.

Španielsko: plochý rovnaké , menej kukurice, ďalšie - prechod na obilie . 60 % slnečnice je už zasiatej , ale plodinám vadí sucho , na východe krajiny nepršalo viac ako mesia . Väčšina fariem zavlažuje (náklady 600 € / ha za mesiac ) . Hnojivá sú príliš drahé – chýbajú ochranné prostriedky.

Bulharsko : 30 % straty u olejnín v r. 2013 (sucho) - predovšetkým u repky , tento rok sú výhľady lepšie , slnečnica podstatný nárast - počíta sa so zvýšením exportu .

Rumunsko - repka + 30 % , dobrý stav , majú pre tento rok výnimky -  môžu používať neonikotionidy ( Komisia dala povolenie ) .

Írsko - najvlhkejšia zima v histórii , plochy olejnín ( repky ) zostanú rovnaké .

Belgicko - vlhká jeseň , repka dobrá , menšie plochy , plodiny majú mesačný náskok v raste , repka začína kvitnúť - obavy z aprílových mrazov .

Švédsko - dobrý stav, zimné odrody výborné , chýbajú PP , plochy sa pravdepodobne postupne znížia o polovicu .

Dánsko - dobrý stav , repka aj mesačný náskok , väčší výskyt škodcov . Rovnaké plochy .

Rakúsko - dobrý stav , chýba PP , posledné obsiatie s neonikotinoidmi . Sója - projekt pokračuje v rámci RV , bez použitia ochranných prostriedkov .

Fínsko - dobrá zima , ale málo snehu - praktický bez mrazu . Repka na 4000 ha , stav dobrý.

Väčšina krajín má 120 dní výnimku pre ošetrené semená .

Nemecko - plochý mierne klesajú ( vlani rástli ) , podmienky sú tento rok dobré . Repka -cena 380 € / t na predbežné kontrakty ( ale jeich málo ) . U bielkovín - malé zvýšenie , inak stabilita .

Maďarsko - Dobrá zima , priemerný stav , rovnaké plochy .

Poľsko - uprava niektorých štatistík, plochy u repky o 20 000 ha vyššie ( na 940 000 ha ) .

Väčšina plodín dobrý stav. Sucho po celú zimu , len posledné týždne dážď - vyrovnanie ?

Ceny okolo 400 € , dobrý predaj . Hľadajú alternatívy k PP .

Taliansko - repka , zlý vyvoj na jeseň , rovnaké problémy ako vlani . Slnečnica - ceny nízke , zníženie plôch . Sója - zvýšenie , menej kukurice , sója o 250 000 ha viac .

Francúzsko: Repka nárast , + 80 000 ha , plochý tento rok viac ako 1,6 m ha , slnečnica rovnaká , na odhady sóje je príliš skoro.

Proteíny - skončili osevy , stabilita , len viac hrachu . Celkovo niečo viac ako 200 000 ha proteínových kultúr .

Lotyšsko : dobré podmienky , málo snehu na juhu , revízie v apríli – lepší prehľad .

K stavu Rumunska a Bulharska - dochádza k postupnej integrácii . Tento rok o sa do toho zahrnie aj Chorvátsko .

Trh:

Sója . J. Amerika rekordný zber + 8 mt , ale úroda nižšia ako januárové predovede. Brazília 84 mt ( predpoveď bola 89 mt . ) Celkovo J. Amerika 150 m t ( Argentína 53 mt ) . USA maju veľmi nízke zásoby . Čína skúpila všetko dostupné  - má plné silá , teraz dopyt prichádza z Ruska . Osevy US + 5-8 % plôch , sója namiesto kukurice.

Repka - výnimočná úroda , 69 mt  - stabilná v EÚ . Kanada 18 mt ( vlani 14 mt ) , Ukrajina hlási - 8 % plôch , ale predpokladá rovnakú úrodu .Vývoz z Kanady je zablokovaný , problémy železníc ( silná zima ) . Slnečnica - mimoriadna úroda 43 mt ( vlani 35 ) , ale tlak na ceny . Palmový olej - opačná situácia ako vlani – ceny spätne . Sucho v Indonézii a v Malajzii . Ceny oleja sa pohybujú okolo 1000 $ , ceny peliet klesli .Doprava v J. Amerike , dopravcovia žiadajú 50 % navýšenie cien .Ukrajina - dnes je komerčne cítiť tlak u obilnín, aj olejnín , trh je neistý . Podľa Komisie sú biopalivá príliš drahé na znižovanie uhlíkovej stopy .

ILUC – napriek sľubom sa za gréckeho predsedníctva nič nestalo . Boli publikované nové hodnoty ILUC . Kritika postupu Komisie , sústreďuje sa iba na teoretická riešenie . 2. a 3. . generácia nemôže fungovať bez palív 1. generácie . Francúzsky zástupca dodáva , že Komisia využíva čas na konci mandátu EP na pretlačenie návrhov , ktoré sú dosť bizardné .
Ani medzi ČŠ ale nie je jednota. Podľa C / C by mal byť do debaty zapojený aj priemysel .

Obilniny – situácia:

UK : 2013 katastrofa , tento rok o 19 % menšie plochy u pšenice , očakáva sa úroda 15 mt .
jačmeň + 40 % - ozimný -  jarného bude menej. Ovos -  očakáva sa nárast z 600 000 t na 1 mt . Dovoz nemeckej potravinárskej pšenice . Sladovnícky jačmeň vlani spätne . Tento rok sú zatiaľ plodiny v dobrom stave . Španielsko: Návrat k normálu , na juhu osevy už v decembri, kukurica + 15 % ceny rastú , inde stabilita . Stále viac sa zavlažuje .

Bulharsko : mierna zima , málo dažďov , zlepšenie až v marci . Optimistický výhľad .

Rumunsko : Malé zrážky , pšenica rovnaká . jačmeň pokles - choroby . Neistý výhľad u kukurice.

Írsko : Dobré pre obilie , + 20 % plochy , ale trvá zima , jarné osevy neskôr , veľké zrážky .

Švédsko : Dobré zimné odrody , malé škody , väčšie plochy než v minulom roku.

Dánsko : rovnaký stav ako u olejnín , plodiny sú mesiac vpredu. Ale zvyšujú o sa škody od škodcov. .

Rakúsko: oprava štatistiky. Zatiaľ dobré podmienky , očakáva sa priemerná úroda .

Nemecko : podobne ako Rakúsko , mierna zima , malé škody . V mnohých krajinách už jarné osevy skončili , ale chýba voda . Trh - export veľmi dobrá situácia . Ceny 187 € u pšenice.

Taliansko : dobrý stav , osevy dokončené , Veľké rozdiely v zrážkach , menej kukurice , viac sóje. .

Belgicko : obilie - vlhká jeseň , v marci boli vsetky plodiny v dobrom stave, produkcia zostáva stabilná.

Lotyšsko : Problémy 2 týždne silných mrazov bez snehu , bude nutné obnoviť najmenej 30 % plodín - budú problemy s osivami .

Poľsko : Dobrá situácia , zima trvala len 1 mesiac , mierne zníženie u pšenice ( -2 % ) , jarné osevy začali . Obavy , že zima ešte neskončila . Ceny zatiaľ dobré .

Maďarsko : mierna zima , oziminy sú v poriadku , ale málo vody . Ďalšie odhady budú až v máji.

Portugalsko : mokro , najviac za 35 rokov , chýbajú hnojivá , menšie plochy, ale odhadujú vyššie výnosy .

Francúzsko : osevy - ozimy stabilita plôch , len pri pšenici sú plochy ozimín o 30 000 ha nižšie. Tritikale - stabilita plôch . Podľa ich zástupcu stráca Európa za posledných 5 rokov každým rokom niekoľko percent u pšenice , tento rok sa vlhké jar považuje za mimoriadnu udalosť ( 45 dní búrok od polovice decembra ) .

K otázkam poistenia riadenia rizík predniesol príspevok kanadský zástupca Chris Leggett . V rámci výkladu sa sústredil na podporu farmárom . 4 programy , 3. strategické iniciatívy vrátane riadenie dodávok . V roku 2011 sa zapojilo 205 730 fariem , za 5 rokov pokles o 6 % , priemer na farmu 315 ha . Vysoký vek farmárov ( nad 55 rokov je 48,3 % ) . 46 % farmárov pracuje aj mimo farmu . Priemerný príjem v Kanade je 579,00 dolárov . Priemerný príjem z poľnohospodárskej činnosti na farmu je 68 498 $ . Podpory klesli v r. 2013 o 25 % , priemerná hodnota farmy je teraz okolo 2 m $ . Legislatíva - federálna + provincie – platí už od r. 1867 , teraz sa prechádza od podpôr trhových cien na podporu príjmov ( celkového ) na farmu.  Program pre roky 2013-18 - úloha vytvoriť ziskový a udržateľný, konkurenčný sektor .

V rámci programu Riadenie podnikateľských rizík - Ochrana pred výkyvmi .
Agriinsurance – vláda + provincie pridávajú: 36 % - federálna vláda, 24 % - provincie , 40 %- producenti. .
Agrirecovery : spoločne s vládou - odpoveď na katastrofy . Predovšetkým pomoc výrobcom, ktorí nemajú kapacitu obnovy z vlastných prostriedkov .

Agriinovácia - 689m $ na 5 rokov , výskum celý ide na inovácie – prevody znalostí cez priemysel.

Marketing: prístup na trh , maximalizácia výkonu - celkovo 341 m € $ na 5 rokov , Snaha znížiť obchodné bariéry , zabezpečiť úspech na trhu , rozvoj trhu , podpora poisťovacím systémom .

Agricompetitivness - posilniť konkurenčný stav sektoru - 114,5 m $ na 5 rokov .

Riadenie dodávateľského reťazca - stabilita cien , dobrý obrat , podpora malých a stredných podnikov . Sústredených hlavne na mlieko , hydinu a vajcia .

Trojstupňová kontrola : dodávkové kvóty , vysoké tarify , kontrola cien .

K dohode s EÚ povedal , že je zatiaľ zablokovaná , v kanadskom parlamente nie je teraz príliš veľký záujem, ani tlak na dokončenie .

 

Závery:

- očakávané výsledky v sektore obilnín a olejnín varírujú v rámci ČŠ predovšetkým v závislosti od počasia v tom ktorom členskom štáte – prípadné zmeny sa očakávajú zhruba do výšky maximálne 30%.

- USA majú nízke zásoby bielkovinových plodín, predovštkým sóje, pričom Čína skupuje všetky dostupné zásoby.

- dohoda EÚ – Kanada momentálne stagnuje z dôvodu nezáujmu kanadského parlamentu o ukončenie rokovaní.

 

Vypracoval: Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK, marec 2014

Správa z C-C – február 2014

Správa z C-C – február 2014

Zoznam použitých skratiek:

SPPK – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

C-C – COPA- COGECA

EP- Európsky parlament

EK – Európska komisia

EÚ – Európska únia

ČŠ – Členský štát

SPP – Spoločná poľnohospodárska politika

EFSA – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

HLG – Skupina na vysokej úrovni

EKF – Európsky kongres farmárov

DG Sanco – Generálne riaditeľstvo EK pre ochranu a zdravie spotrebiteľa

NFU – Národná farmárska únia, Veľká Británia

GMO – Geneticky modifikované organizmy

DG Agri - Generálne riaditeľstvo EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

OECD – Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj

OIE- Svetová organizácia pre zdravie zvierat

PPP – Prípravky na ochranu rastlín

EFFAT – Európska federácia obchodných únií v poľnohospodárstve a potravinárstve

GEOPA- Zamestnávateľská skupina v rámci C-C

PRV – Program rozvoja vidieka

DG Trade – Generálne riaditeľstvo EK pre obchod

DG Enviro – Generálne riaditeľstvo EK pre životné prostredie

EIP – Európske inovačné partnerstvo

NGO – mimovládne organizácie

CMO – jednotná organizácia trhu

COMAGRI – Poľnohospodársky výbor Európskeho Parlamentu

ILUC – Nepriama zmena využitia pôdy

UK – Veľká Británia

MFF – viacročný finančný rámec

AHW – zdravie a dobré životné podmienky zvierat

NZ – Nový Zéland

ECOSOC – Európsky hospodársky a sociálny výbor

DG Employ – Generálne riaditeľstvo EK pre zamestnanosť

MSD – Ochorenia svalov a kĺbov

WTO –Svetová obchodná organizácia

LULUCF – využitie pôdy, zmena využitia pôdy a lesníctvo

Mercosur – Ekonomické združenie krajín Južnej a Strednej Ameriky

MOMAgri – Svetová organizácia pre poľnohospodárstvo

BRIC – Ekonomické združenie Brazílie, Ruska, Indie a Číny

FAO – Organizácia pre potraviny a poľnohospodárstvo Spojených národov

FVE – Federácia veterinárov v Európe

BSE – Bovinná spongiformná encefalopatia – ochorenie hospodárskych zvierat

RK – rozvojové krajiny

PPP – prípravky na ochranu rastlín

 

 

Pracovná skupina Potraviny 3.2.

Na programme boli body týkajúce sa označenia pôvodu, kontroly , platformy o dietológií a zdraví. Dopadová štúdia , ktorá mala byť hotová do konca roku má oneskorenie, analýza nákladov spojených sa zavedením povinných označení pôvodu bude dokončená až v priebehu jari . Rozsah štúdie obsahuje tri kategórie:

- Nespracované potraviny

- Produkty s jednou zložkou

- zložky , ktoré predstavujú viac ako 50 % obsahu.

Diskusia sa týkala predovšetkým potenciálnych dopadov, ako :

Technická realizovateľnosť, je to praktické a realizovateľné?

Produkčné náklady - sledovanosť nákladov - aké sú dodatočné náklady spojené s vykonávaním sledovaním. Operačné náklady - náklady spojené s možnými zmenami, ako zmena produkčného procesu, iný prístup na trh, balenie a označenie. Administratívne náklady, vrátane ďalších inšpekcií. Otazky či to prinesie konkurenčnú výhodu na domácom a zahraničnom trhu nevidela väčšina zástupcov ako priliš pozitívne, skôr vidia iba navyšovanie nákladov a malý vplyv na zlepšenie predajných pozícií. Väčšina spotrebiteľov sa rozhoduje predovšetkým podľa ceny.

Ďalším bodom bola otázka zdravia a zriadenia platformy EÚ.  Komisia, menovite GR pre zdravie a ochranu spotrebiteľa na poslednej schôdzi platformy v novembri zvolal čo najširší počet zástupcov prvovýroby, lekárov, univerzít, ale aj spracovateľov a spotrebiteľov.

Dohoda írskeho predsedníctva z minulého roka:

- špecificky zamerané na školskú mládež

- označenie potravín – značky “zdravie”

- lepší výskum

Celá akcia bude pokračovať koncom mesiaca v Aténach. Bola prednesená kritika súčasných systémov - príliš nerozlišujú kvalitu potravín. Väčšina sa prikláňa k tomu, že v rámci EÚ musí byť vypracovaný systém lepšieho vypracovania nezávislej analýzy.

EFSA - Výhľady pre 2014. Príspevok sa týkal predovšetkým modernizácie inšpekcie mäsa.

V rámci mandátu dáva EFSA jednak vedecké posudky, ako aj technické správy.  EFSA

zodpovedá za :

- hlavné zdravotné nebezpečenstvo pre verejnosť,

- nedostatky na dôsledky súčasných inšpekcií,

- aké sú nové inšpekčné praktiky.

Okrem týchto úloh sú tu aj otazky prenosných chorôb (TSE) Prenosnej spongiformnej encefalopatie. Ďalej profesionálne choroby pracovníkov na bitúnkoch , inšpektorov rozdelenie ich zodpovednosti . Rozdelenie rizika je vykonané kvalitatívne , založené je na :

- množstve výskytu vplyvu na ľudí,

- trvalosť výskytu u zabitých zvierat ,

- mäso ako rizikový faktor .

Výhody a nedostatky systému v rámci FCI (informácie reťazca potravín).

- informácie o výskyte chorôb veterinárnych opatrení, čo umožňuje sústrediť inšpekcie na : ante - mortem , reťazovú reakciu abnormalít .

- Post - mortem - reťazovú reakciu kontaminácie mäsa, indikátor hygieny na bitúnku.

Silné a slabé stránky:

- je obmedzený rozsah pre bezpečnosť potravín, nie sú zahrnuté riziká dôležitá pre verejné zdravie. Súčasné analýzy ante mortem nemôžu plne určiť riziko voči ľudskému zdraviu . Pri skúškach dotykom exituje riziko krížovej kontaminácie .

Prispôsobenie metód :

- vzorky musia byť založené na profile rizík ,

- rozvoj nových analytických techník - testovanie ,

-potreba zlepšiť integrovaný prístup k vzorkovaniu intervenčných protokolov v celom FC


- Aktualizácia rozdelenia rizík.

Klonovanie

Navrh EK, ktorý bol prerokovaný v decembri nebol nakoniec prijatý, dopadová štúdia musi byť aktualizovaná . Väčšina zástupcov tvrdí, že výskum napreduje tak rýchlo, že legislatíva je zastaraná už v čase svojho prijatia inštitúciami. Taliani požadujú verejný výskum (privátny - podozrenie z predpojatosti). Dovoz množiacich materiálov - nie sú nijako kontrolované - už dnes sa na území EÚ pohybujú stovky, či tisíce zvierat vzniknutých niektorú formou klonovania .

Smernica - oficiálne kontroly nákladov. COMAGRI rieši otázky poplatkov, nie je isté, či túto otázku dokáže este odhlasovať súčasný EP, alebo vec prenechá až nasledujúcemu.
Hygiena - GGHP sprievodca .

GR pre zdravie a ochranu spotrebiteľa vykonáva bilaterálne stretnutia s ČŠ - nová verzia pripomienok sa pripravuje. Do leta má byť pripravená konečná forma (schôdza + preklady trvajú asi 3 mesiace ) .

Dopravné Svetlá - príklad UK (označenie potravín podľa ich výživovej hodnoty podľa svetiel semafórov – červená – najmenej prospešné, zelená – najviac prospešné). Systém tam funguje ako dobrovoľný, je to kombinovaný system. Od GR SANCO sú pripomienky, že legislatívne ošetrenie je veľmi komplikované, zatiaľ je snaha celý britský systém monitorovať bez toho , aby sa dnes urobili nejaké závery .

Ostatní zastupcovia si myslia , že sa nijako nepomáha k lepšej ochrane spotrebiteľov, skôr to vedie veľmi často k nesprávnym záverom . K tejto otázke o sa bude skupina priebežne vracať.

Podvody :

GR pre zdravie a ochranu spotrebiteľa organizovalo viacero konzultácií v celom potravinovom reťazci. Do leta by mali byť vypracovné odporúčania. Konzultuje sa aj s C-C.  Taliani upozorňujú na stále viac podvodov na potravinách a týmto faktom by sa malo GR SANCO čo najrýchlejšie zaoberať . Sem nepatria len podvody týkajúce sa označenia mäsa, alebo pôvodu olivového oleja, piva, či medu z Číny. Neznáme pôvody u mäsa, ktoré akonáhle sa dostane na územie EÚ , JE manipulované použité predovšetkým pre ďalšie spracovanie, bez vedomosti, či je pod vplyvom hormónov, či liekov . Táto otázka trápi viacero krajín, ukazuje sa,.že hlavne hraničné kontroly majú veľké slabiny.

 

Závery:

- Taliansko žiada v oblasti GMO aj klonovania nezávislý verejný výskum
 

- Dovážané produkty často nie sú na hraniciach dostatočne kontrolované
 

- Príklad dobrovoľného označovania potravín v UK má viacero slabín


 

Zasadanie politického výboru CCC POCC / CCC 4.2 .

 

     Vystúpenie zástupcu DG Agri o reforme poradných skupín. Komisia informovala, že  pristúpi po veľkom tlaku z mimovládnych organizácií , k zmene financovania poradných skupín . Sťažnosti vtedy podalo viac ako  200 mimovládnych organizácií a na svoju stranu získali aj ombudsmana EK pripustila, že systém poradných skupín fungoval dobre , ale na druhej strane existuje záväzok , že práce sa musia reorganizovať . Zloženie skupín bude detailne rozhodnuté do polovice marca . Kapacita rokovacích miestností na DG Agri je okolo 60 ľudí. Návrh C-C – na tieto účely možno tiež občas využiť sály C / C vrátane prekladateľskej činnosti . Všetci zástupcovia na schôdzi požadovali, aby podiel farmárov a spracovateľov bol zachovaný , pretože bez zastúpenia ekonomických záujmov , nemá význam rokovať o podmienkach s organizáciami , ktoré sledujú len veľmi úzke záujmy.

Vedenie COPA informovalo, že budúce kolo rokovaní EÚ dohode o voľnom obchode s USA sa uskutoční 10.3 . v Bruseli .

Informácie o plánovanom riešení situácie v súvislosti s výskytom vlkov v EÚ – vyvolané sú intenzívne diskusie v krajinách , kde sa šelmy premnožili , uvažuje sa aj  o obmedzenom odstrele, nakoľko riešenia vyvolávajú odpor ochrancov .

Experti v poradnom výbore EFSA - C / C má troch zástupcov a stretávajú sa minimálne 3x ročne (z Belgicka , Dánska Talianske Coldiretti) .

 

Závery:

- EK sa vyjadrila, že akonáhle bude známy celý navrh na reorganizáciu poradných výborov, bude ho možné diskutovať este pred jeho zverejnením.
 

- vedenie COPA informovalo, že budúce kolo rokovaní EÚ o dohode o voľnom obchode s USA sa uskutoční 10.3. v Bruseli .
 

- vo výbore EFSA chce COPA zachovať minimálne súčasný počet zástupcov


 

Pracovná skupina Výskum a Rozvoj 11.2 .


Zapojenie farmárov do projektov je často problematické , málo z nich s tym má skusenosti a chýba poradná skupina , ktorá by pomohla zorientovať sa. Do projektov sa nedarí zapojiť viac farmárov.

Ocenenie pre družstevné inovácie – informácia:

- Spracovanie potravín

- Spracovanie nepotravinových surovín

- Bio - ekonómia / výkonnosť zdrojov

- Podnikavosť / služba členom

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 11. júna do 12:00 , schôdza rozhodcovskej komisie JE naplánovaná na 26. Septembra, pričom sa počíta, že bude zorganizovaných viacero schôdzí. Rozhodcovská komisia zložená z jedného zástupcu prezídia COGECA , ústredného riaditeľa C / C , po jednom zástupcovi z DG Agri Komisie , jeden zástupca EP , jeden zástupca Siete výskumov a jeden zástupca Ecosoc .

Správa o seminári - vzdelávací akčný plán pre transfer vedomostí -  Švédsky zástupca Kiely Ivarsson . Vyjadril sa, že sa hľadajú predovšetkým nové myšlienky, ako lepšie previazať celý sektor raastlinnej produkcie a inovácií. Uviedol , ze na univerzitách nie je žiadny veľký zaujem o možnostiach výskumu nových druhov plodín. Najviac chýbajú prevody znalosti a väzba medzi jednotlivými sektormi . Existuje predovšetkým snaha zlepšiť spoluprácu medzi farmármi, výskumom.

Cieľ - prepojenie poľnohospodárskych tém na GR pre výskum Horizont 2020 .

 

Závery:

- zapojenie farmárov do projektov výskumu a vývoja je často v praxi problematické
 

- je vypísaná súťaž pre „Družstevné inovácie“ a záujemcovia sa môžu prihlásiť do 11. Júna 2014
 

- aj odoborná verejnosť upriamuje pozornosť na potrebu lepšieho prepojenia výskumu s praxou 

Zasadnutie politického výboru POCC - CCC 14.2 .


Zástupcovia sekretariátu a vedenia C-C sa zúčastnili na rokovaní so zástupcami USA vo Washingtone. Pár dní pred touto cestou sa americký Kongres konecne dohodol na  kompromise týkajúcom sa Farm Bill (reforma poľnohospodárskej politiky USA) , čo znamená určenie celkovej orientácie amerického poľnohospodárstva na ďalších 5 rokov . Vsetky priame podpory sú zrušené a budú nahradené systémom poistenia, ktorý pokryje väčšinu rizík , ktorým čelia americkí farmári .

Okrem toho existujú silné stimuly k ďalšiemu zvyšovaniu produkcie.  Tu je jasne vidieť aký protiklad to predstavuje voči ostatnej reforme SPP EÚ . V sektore mlieka bola pripravená možnosť regulácie produkcie v čase krízy. Európa , ako o sa ukazuje , ide úplne opačným smerom , ako ukazuje plán na dereguláciu sektoru mlieka .

Rokovania týkajúce sa Farm Bill doteraz vždy stroskotali na potravinovej pomoci, ktorá sa týka 47,7 miliónov Američanov a pre väčšinu týchto rodin predstavuje radové stovky dolárov mesačne. V konecne dohode došlo síce k zníženiu o 9 mld $ , ale očakáva sa, že s odchodom krízy sa znížia požiadavky na pomoc.

Čo o sa týka poľnohospodárstva, reforma je predkladaná ako veľká revolúcia v porovnaní s doterajším vývojom , ked dochádza k zrušeniu priamych podpôr ( teda aj nerovnováhy s tym spojenej ) a je nahradený systémom Poistenie . Prime platby predstavovali asi 3 až 5 % oproti 30 % v Európe . Zmena umožnia urobiť úspory  vo výške 19 mld $ za 10 rokov .

Podpory sa stali politický neudržateľné a podľa kongresu nie je dôvod poskytovať podporu farmárom , keď dostanú za kukuricu $ 350 /Tonu . Pre Poistenie sa súčasný systém ešte posilní, príde sem ďalších 7mld v priebehu nasledujúcich 10 rokov . Farmár je poistený za straty nad 30 % . Dostane úhradu vo výške priemerných cien trhu za posledných 12 mesiacov u poškodenej plodiny. Toto poistenie Poistenie je teraz rozšírené aj na sektory, ktoré neboli pokryté . Čo sa týka prostredia, rozhodol Kongres o racionalizácii programov pomoci a znížil ich počet z 23 na 13.

Rozpočet je znížený o 4mld € po dobu 10 rokov a celkovo predstavuje okolo 58 mld € pre toto obdobie . Rozpočet na propagáciu v tretích krajinách zostáva stabilný vo výške 3,5 mld $ pre najbližších 10 rokov .

Celkovo reforma predstavuje Celkom 489 mld $ pre roky 2014 - 18 , z čoho je 80 % na potravinové známky 20 % na poľnohospodársku podporu . Celkovo zníži USA svoje výdavky o 23 mld $ za 10 rokov . Podpora predstavuje asi 2 % celkového federálneho rozpočtu .

Štvrté zasadnutie výboru expertov pre rokovania EÚ / US Bude 10. až 14. marca v Bruseli . Následne dôjde k rokovanizu pri návšteve prezidenta Obamu v Bruseli , koncom Marca .

Predbežné prípravné schôdzky sa uskutočnia 17. - 18. Februára medzi komisárom De Gucht a jeho americkým náprotivkom Michaelom Fromanom .

Informácie o dohode medzi EÚ a Kanadou . Problemy predovšetkým sektor živočíšnej produkcie , predovšetkým mäsa , kde , podľa producentov bude vplyv na sektor veľmi tvrdý podobný názor má aj viacero poslancov EP . Producenti mäsa a spracovatelia poslali list Komisárovi Cioloşovi , v ktorom žiadajú , aby tarifné kvóty pre citlivé výrobky boli riadené pomocou režimov certifikátov . Podobný postup požaduje viacero poslancov, podobný list poslali Michel Dantin , Luis Capoulos Santos , Georgia Lyon Maired McGuinness .

EÚ - RUSKO . Zastupcovia Únie povedali , ze podporovali vstup Ruska do WTO , ale od vstupu namiesto zlepšenia vzťahov došlo v mnohých smeroch k obmedzeniu možností obchodnej výmeny . Ruské reštrikcie majú často sanitárny alebo fytosanitárny charakter .

EÚ , ako povedal De Gucht , uvažuje veľmi vážne, že prednesie sťažnosti na paneloch WTO. Rada EÚ schválila koncom januára závery memoranda o dohode s USA , ktoré umožňuje predĺžiť do augusta 2015 pokračovanie dohody z roku 2009 o problémoch týkajúcich sa hormónov a amerických ekonomických sankcií . Cieľom je objasniť podmienky tretieho štvrtého dielu dohody, modifikácia riadenie dovozných licencií pre americké hovädzie mäso vysokej kvality ( bez hormónov ).

 

Závery:

- V USA po dlhých prieťahoch prijali nový a úplne reformovaný Farm Bill bez doteraz využívaného modelu priamej podpory.
 

- Štvrté zasadnutie výboru expertov pre rokovania EÚ / US Bude 10. až 14. marca v Bruseli.
 

- Vzťahy s Ruskom sa nezlepšujú a je potrebné doriešiť otázky obchodu medzi EÚ a Ruskom

 

Pracovná skupina zabezpečenie kvality 17.2.


Olivier De carne predseda skupiny, po schválení programu a zápisu z ostatnej skupiny , nechal predložiť navrh Strategickej Agendy pre 2014-15 od talianskeho predsedu poradného výboru . V tejto stratégii sa hovori predovšetkým o označení produktov, ich kvalite a pôvode.
Práce pokračujú len veľmi pomaly a je potrebné o tejto otázke opätovne rokovať.
Návrh Talianska –zaradenie boja s podvodmi, postihy a kontroly , ktoré v rade prípadov sú nízke, alebo žiadne.

Smernica 1151/2012 a pravidlá aplikácie. Ako sa vyvíja stav schvaľovania a realizácie? Prijaté 18 / 12 , ďalšie dva mesiace sú na konzultácie.  Pre taliansku delegáciu , ktorá mala najviac pripomienok , nie je jasné ako o sa bude ďalej vyvíjať situácia predovšetkým u bioprodukcie.
Kvalita : tu o sa väčšina zástupcov zjednocuje v názore , ze v rámci delegovaných aktov nie je známe , aký to bude mať ekonomický dopad a ako budú fungovať .

Kritizovaný je aj návrh produktu “Z mojej farmy” – týkajúci sa priameho predaja. C / C požiadala Komisára Cioloşa , aby odložil vykonávanie až na jún .

Bolo konštatované , že okolo 15 % farmárov predáva priamo a tento predaj sa týka asi 50 % ich produkcie . Skupina považuje potrebu označenia ( etikety ) za veľmi málo dôležité ,

informácie sú podávané priamo farmármi to je nejlepšia záruka .

Ako fungujú národné systémy , sú zhodné ako take so systémom EÚ ?

Podporné nástroje u priameho predaja - pružnosť , čerstvá produkcia , lepšia spolupráca na miestnej úrovní ( vrátane škôl ) .

Smernica 1169/2011 Informácie pre spotrebiteľov. Diskusia o sa týkala predovšetkým stavu rokovaní vykonávaní u povinného označenia krajiny pôvodu, alebo miesta produkcie u nespracovaných potravín , surovín , ktoré predstavujú viac ako 50 % obsahu potravín, mäsa, mlieka , ako hlavnej zlozky v produktoch.

GR SANCO urobilo rozsiahlu štúdiu , ktorá pokrýva nasledovné 3 kategórie produktu:

- Nespracované potraviny

- Produkty s jednou zložkou

- zložky, ktoré predstavujú viac nez 50 % obsahu potraviny.

Prípady, kde je označenie pôvodu povinné:

Na úrovni EÚ u mäsa s platnosťou od 13 / 12 2014 , samotného mäsa odrezkov vnútorností  ( hydina ), ďalej mäso bravčové , mäso baranie, kozie.

Ďalej sa uvažuje o rozšírení povinnosti označenia pôvodu aj v prípade potravín, kde je použité mäso ako zložka - Komisia má koncom roku rozhodnúť, či táto doložka bude vykonaná formou právnej doložky.

Do 13. decembra tiež Komisia predloží správy pre EP Radu , hodnotiace - bude nutné uplatniť povinnosť označenia pôvodu u :


- U ďalších druhov mäsa ( Králičie , Konské ..).


- Mlieka ako zložky v mliečnych produktoch


- jednozložkových produktov


- U zložiek predstavujúcich viac než 50 % potravín.

 

Závery:

 - Bol predložený návrh strategickej agendy 2014-2015.
 

- Taliansko chce riešiť predovšetkým otázku bioprodukcie.
 

- Povinné označovanie produktov pri predaji z dvora väčšina zástupcov nepovažuje za nevyhnutné.

 

Prezídium Copa 21.2 .


Samotnému prezídiu predchádzala spoločná schôdza oboch prezídií .

Spoločná schôdza bola venovaná obchodným otázkam špecificky obchodu s USA . Za GR pre obchod sa zúčastnil hlavný vyjednávač pre poľnohospodárske otazky, Ignacio Garcia Bercero , ktorému asistoval zástupca obchodných otázok v DG Agri , John Clerck .

Tarify , ktoré zaberajú podstatnú časť rokovaní boli diskutované , ale bez posunu . Sanitárne a fytosanitárne otazky , ošetrovanie a dezinfekcia produktov – očakáva sa dohoda do leta.  Obaja uistili , že EÚ zachová bezpečnostné pravidlá a bude obhajovať pozíciu EÚ, čo sa týka hormónov aj GMO. Netarifné bariéry sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých rokovaní ,

Bercero sa vyjadril , že existuje určitý posun smerom k európskym požiadavkám , že je sľúbená lepšia ochrana označení pôvodu na americkom trhu. Povedal takisto , že je dôležitý dialóg , aký vedie C / C  so svojimi americkými partnermi , kde existujú veľké rozdiely v prístupe najmä v použití hormónov u produkcie mäsa .

Bercero tiež povedal , že rokovania s Kanadou teraz ešte vchádzajú do etapy debaty o skutočných modalitách a ako sa ukázalo v prvej časti tohto rokovania , nebude to tiež jednoduché . Kritika sa týkala predovšetkým sektoru mäsa , kde bolo veľmi ofenzívne Dánsko . U ovocia zeleniny zase Španielsko kritizovalo americký prístup , keď dovoz USA ako taký môžu robiť len cez prístav Philadelphi. Členské štáty USA , majú rôzne fytosanitárne predpisy , čo veľmi komplikuje obchod . Zástupcovia žiadajú, aby rokovania boli zaradené do doložky o výmennom kurze dolár / euro za doložku, že všetky dovozy musia zodpovedať bezpečnostným štandardom EÚ . Aj otázka zdravia a ochrany zvierat by sa sem mala zaradiť ale z USA strany je postoj nemenný .

Švédi kritizujú postup u pokút pri zelenaní , Poliaci obnoviteľné energie , Fíni celkový postoj Komisie k zástupníctvu u delegovaných aktov . Väčšina sa zhoduje na tom , že najväčšou nádejou na zmenu lepšia spolupráca s EP, väčšina poslancov je proti delegovaným aktom . Ako ukazuje príklad Poliakov, sami nevedia či spoluprácu majú podporovať alebo odmietnuť.

Väčšina otázok , o ktorych sa rokovalo , vychádza z kritiky postoja Komisie , ktora využíva súčasný stavu ( pred voľbou EP ) k rozdeleniu členských krajín ( Rakúsky postoj ) .
Vsetkých tiež zaujíma čo bude robiť Komisia a Rada s postojom k Rusku obmedzovaniu obchodov mäsom na základe skreslených informácií . Viacero krajín sa snaží otázku riešiť cez bilaterálne dohody , ale to je práve slabina , ktorú Rusi využívajú .

Rokovania GR SANCO v Moskve ohľadom výhľadov obchodov s bravčovým , neprinieslo pre predsedníctvo žiadny zaver . Poliaci kritizovali diskriminačný postoj , ako sa snaží Rusko členské krajiny rozdeliť . Poliaci majú zákaz 3 roky , mnohé iné krajiny EÚ len 3 mesiace .

Je to katastrofou pre vnútorný trh EÚ, nakoľko spôsobuje výrazné znižovanie cien. Pripravuje sa protest a rokovať by sa o ňom malo na ďalšom zasadnutí POCC.
 

Závery:

- Zástupcovia DG Agri uistili, že EÚ bude trvať pri rokovaní o dohodách o voľnom obchode na zachovaní svojich štandardov.
 

- Zúčastnení delegáti upozornili na viaceré vynárajúce sa problémy pri obchodovaní s USA aj Ruskom.
 

- V súvislosti so zákazom dovozu bravčového do Ruska sa pripravuje protest.

 

Pracovná skupina včely - med 24.2 .

 

Tri aktuálne problem: Neistota týkajúca sa formovania nových poradných skupín na EK, obchod medu s Čínou, problémy ochranných prostriedkov včiel. Čo sa týka poradných skupín, existujú predovšetkým obavy, že v budúcnosti pre sector včelárstva nebude dostatok priestoru.  
 

Trh a produkcia .

Celková produkcia trvalo rastie , ale čo je kuriózne , že rastie praktický len v Číne s takmer 20 % nárastom ročne . Vsetky ostatné krajiny bez výnimky majú produkciu buď rovnakú, alebo nižšiu. V minulosti bola vedúcim Svetového exportu Argentína , ani rozšírenie EÚ na dnešných 28 členov , neprinieslo žiadny výrazný nárast celkovej produkcie EÚ . Dnešný podiel svetového exportu je viac ako 40 % z Číny , necelých 30 % z J. ameriky ďalších 15 % zo Strednej ameriky . Dovozy do EÚ prichádzajú cez Nemecko , Španielsko,  Poľsko.  Čína sve exporty za posledné 4 roky zoštvornásobila. Ceny z Číny Stale klesajú aj napriek objemu., ktorý rastie. Vlani sa pohybovali na úrovni 1,44 € za kg . V EÚ sú priemerné ceny okolo 6 € , Argentína okolo 3 € , ale sleduje  kvalitu , zatiaľ čo u čínskeho dovozu , nie sú žiadne komplexné kontroly a dochádza na dennom poriadku k podvodom . Po sťažnostiach na DG Obchod DG Konkurencia  sa ukazuje , že pri súčasnom analytickom systéme, nie je ľahké takéto podvody odhaliť . Podvody sa robili pridaním cukru , dnes sa to kombinuje s rôznymi prídavkami kvasenia , ktoré vedú k rastu objemu . Veľká Časť takto " upraveného " Medu ide do Poľska , ale akonáhle je na území EÚ , je veľmi často zmenený na pôvod EÚ a potom už nič nestojí v ceste na trh. V USA je med na 3. Mieste, čo sa týka podvodov . Vplyv na EU trh je veľmi silný , pre väčšinu včelárov sa predstavuje stratu rentability. Čína svoje metódy podvodov zdokonaľuje , teraz sa " úpravy " vykonávajú v plniacich objektoch, kde sa napumpuje veľa kvasiacich prípravkov , čo podstatne zvyšuje objem produktu . Španielsky zástupca k tomu esšte dodáva , že sa do obchodov dostáva stále viac miestneho medu miešaného s čínskym a že sú proti tomu bezmocní . Otázkou je definícia EU medu aj eho kvality. Nárast dovozov medu z číny povedie nakoniec k likvidácií sektoru v Európe. Problémy nie sú len na juhu Európy , aj keď odtiaľ sa hlási najviac. Krajiny musia vyzvať Komisiu , aby na všetkých pohároch bolo označenie pôvodu , pri miešanie sa tu musí uviesť percento z ktorej krajiny . Čínske zásahy robia med až škodlivý zdraviu . V EÚ musi byť záruka , že med nesmie prejsť procesom kvasenia , musia byť spravené kontroly aj krízové ??analýzy (sústredené predovšetkým na obsah cukru )- lepšia spolupráca s potravinárskym priemyslom . Teraz laboratória dostanú vzorky, konštatujú podvod , ale nakoniec denaturovaný med ide ďalej na trh . Akreditácia technických Kontrol neexistuje . Verejných kontrol je veľmi málo sú nedostatočné , väčšina privátnych nijako kvalitu nesleduje. Mal by sa pokutovať obchod , ktorý vedome dováža falošný med .

2.4 . Direktíva Medu od jesenných rokovaní došlo k postupnej dohode Komisie , RADY aj EP.

Ďalšia otázka na EK - v mnohých krajinách existujú špeciálne , parcely pre včely ( FR , BE , NL ) ale nevie sa kam ich zaradiť. . Problemy sa stanovením počtu úľov ( včelstiev ) v členských krajinách .

Problemy so znečistenou vodou .

EFSA pripravuje nové hodnotenie rizika, kde sa má určiť " limitná hodnota " teda hodnota spustenia . EFSA takisto pripravuje sprievodcu pre včelárov na ochranu PPP .

7.4 . má byť v Bruseli Konferencia - Zdravie včiel , ktorú organizuje DG SANCO . V diskusii sa ukazuje , že za všetkým úsilím GR SANCO EFSA zostáva este veľa nepokrytých miest.

 

Závery:

-Veľké obavy spôsobuje včelárom plánovaná reorganizácia poradných výborov EK.

- Nesmierne ťažkosti súvisia s falšovaním medu Čínou a jeho identifikáciou na trhu – ohrozenie existencie sektora včelárstva v EÚ.

- 7.4 . má byť v Bruseli konferencia - Zdravie včiel , ktorú organizuje DG SANCO.

 

Pracovná skupina Rozvoj vidieka 25.2 .


Väčšina krajín sa zhodne na prioritách , aj ke aj existujú rozdiely. Základné priority :


- Prevody Znalosti

- Konkurencia a Investície

- Organizácia potravinového reťazca

- Eko – systémy

- Výkonnosť zdrojov - k Tomu sa pri severných KRAJINE pripájajú lesy

- Sociálna zahrnutie .

Príklady TU boli z Portugalska , Slovenska , Írska,  Talianska.

Dodatky , ktoré Komisia pridala na vnútrorezortnú diskusiu :

CL . 3. výmenná schémy pre farmy lesy - pridaná udržateľnosť

CL . 4. schémy Kvality + propagácie , definícia organizácií výrobcov , dobrovoľnosť pomoci

CL . 5. farmy minimálny rozvoj činnosti , obchodný plán , start - up pre mladých, pre pomoc na nepoľnohospodárske activity

CL . 6. zalesnenie, minimálne Environmentálne požiadavky

CL . 7. Agro - envi + klima - zachovanie Genetického fondu plant

CL . 8. Konzervácia genetických zdrojov

CL . 9. Dvojaký Financovanie - zatiaľ bez ďalšieho vývoja

Čl.10 . ochrana zvierat

CL . 11. Spolupráca - podpora pre Krátky reťazec , malým producentom

CL . 12. riadenie rizík - bez zmeny

CL . 13. Investície - podľa druhov , efektívnosť energiu , biopalivá

CL . 14. Konvergencie , upravy záväzkov :


Prevody Medzi piliermi : Diskusia pokračuje , UK a Lit ohlásili prevody z 1. do 2. , ostatné este rozhodnutia nedokončili, Slovensko presun z 2 do 1. vo výške 18 % .

Nemecko – bez údajov- pomerne veľké rozdiely prístupov medzi spolkovými krajinami , tie sa týkajú hlavne spolufinancovania . Regióny o sa snažia znížiť podiel EÚ.
Holandsko má tiež veľké rozdiely v prístupe medzi 12 regiónmi.

EIP - aktualizácia - " Zameranie skupiny " - priprava 2 seminárov v tomto roku , na prvom sa budú hodnotiť práce FG od ich založenia, ďalej ako funguje systém zberu vedeckých poznatkov - celkovo bude koordinované pracovnou skupinou výskum.
Čo JE novým rysom programov rozhodnutie : Riadenie rizík , fungovanie PO je , pre sektor O + Z systém zavodňovanie ( OBNOVA Nové systémy ) .

Slovensko : veľmi dobrý Prehľad urobil Ján Barsvary , jeho PRÍSPEVOK bol v prvej časti rokovania. Predstavil súčasný stav a vývoj PRV 2014-2020 na Slovensku.

Väčšinu popoludňajšej časti zabrala Diskusia s pani Josefina Loriz - Hoffmann z DG Agri , ktora mala príspevok o prírodných prekážkach a zábranách. .

LFA - v podstate rovnaké ako predtým, ale ČŠ musia vytvoriť novú delimitáciu do roku 2018 to 2018 . Komplikovaný bod je aj aktívny farmár.

 

Závery:

- Ján Baršváry urobil prehľad o stave implementácie PRV na Slovensku, čo sa stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom

- ostatné krajiny zväčša ešte na podrobnostiach nie sú dohodnuté na svojej vlastnej pôde

- neustále pokračuje diskusia o základných problémoch – EIP, LFA, aktívny farmár a pod.

 

Pracovná  skupina Ovocie Zelenina 26.2 .


Španielska zástupkyňa urguje silnú reakciu C / C na dovoz citrusových plodov z J. Afriky , ktoré maju tmavé škvrny nezodpovedajú bezpečnostným požiadavkám zdravia . Podobné problémy sa takisto vyskytli u ovocia z J. Ameriky . EFSA už vlani urobila zdravotná správu teraz pripravila C / C veľmi silnú reakciu , ktora bola v závere schôdze odoslaná na vedenie Komisie , GR SANCO DG obchod . C / C v nej požaduje jasnú reakciu Komisie na zdravotné riziká spojené s dovozom infikovaného ovocia .

Strategická agenda do roku 2015 . Opäť ďalší pokus o aktualizáciu doplnenú novým programom práce . Komisia pripravila všetko s oneskorením až teraz začne tieto body prerokúvať s členskými krajinami . .

Školské ovocie. Prostriedky sa navyšujú z 90 na 150 m € ročne , čo je výsledkom rozhodnutia po konzultácii Verejné zdravie, ktora dospela k záverom , ze by sa okrem navýšenia malo dbať na možné prepojenie schém mlieko a školské ovocie + zelenina .

Schémy vo väčšine krajín fungujú dobre, ale sú rozdiely v úspešnosti uplatňovania schém pre mlieko a ovocie.

Priamy predaj:

Komisia chce začiatkom budúceho mesiaca založiť ďalšiu pracovnú skupinu. Členovia kritizujú veľmi všeobecný prístup k tejto otázke , definície sú príliš široké ( Diskusia Okolo vzdialenosti , sprostredkovateľov , samotného predaja ) , chcú vedieť či sa takisto skúma dopad na miestne podmienky ( doprava , spotreba ) .

Nové označenie - Len žako určitá možnosť s prepojenie na RV , logo považujú všetci za zbytočné , uvažuje o sa prípadne len ako možnosť pre produkty z hôr . Organizácie sú proti akejkoľvek certifikácii – príliš drahé a u priameho predaja zbytočné .

Miesto pôvodu - Táto otázka sa objavuje na všetkých rokovaniach obzvlášť , ked se rieši otázka informácií pre spotrebiteľa .

 

Závery:

- V Európe sa stále vyskytujú prípady výskytu citrusového ovocia napadnutého čiernou škvrnitosťou, ktoré sú zdraviu škodlivé
 

- Prostriedky pre programy školského ovocia sa navyšujú, ale uvažuje sa o zlúčení programov školského ovocia s programom školského mlieka
 

- Pri priamom predaji považujú organizácie certifikáciu za zbytočnú, ako aj logo

 

 

Vypracoval: Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK, február 2014

 

 

©Copyright SPPK; kopírovanie a ďalšie šírenie je možné len so súhlasom SPPK

Správa z C-C – január 2014

Správa z C-C – január 2014

Zoznam použitých skratiek:

SPPK – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

C-C – COPA- COGECA

EP- Európsky parlament

EK – Európska komisia

EÚ – Európska únia

ČŠ – Členský štát

SPP – Spoločná poľnohospodárska politika

EFSA – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

HLG – Skupina na vysokej úrovni

EKF – Európsky kongres farmárov

DG Sanco – Generálne riaditeľstvo EK pre ochranu a zdravie spotrebiteľa

NFU – Národná farmárska únia, Veľká Británia

GMO – Geneticky modifikované organizmy

DG Agri - Generálne riaditeľstvo EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

OECD – Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj

OIE- Svetová organizácia pre zdravie zvierat

PPP – Prípravky na ochranu rastlín

EFFAT – Európska federácia obchodných únií v poľnohospodárstve a potravinárstve

GEOPA- Zamestnávateľská skupina v rámci C-C

PRV – Program rozvoja vidieka

DG Trade – Generálne riaditeľstvo EK pre obchod

DG Enviro – Generálne riaditeľstvo EK pre životné prostredie

EIP – Európske inovačné partnerstvo

NGO – mimovládne organizácie

CMO – jednotná organizácia trhu

COMAGRI – Poľnohospodársky výbor Európskeho Parlamentu

ILUC – Nepriama zmena využitia pôdy

UK – Veľká Británia

MFF – viacročný finančný rámec

AHW – zdravie a dobré životné podmienky zvierat

NZ – Nový Zéland

ECOSOC – Európsky hospodársky a sociálny výbor

DG Employ – Generálne riaditeľstvo EK pre zamestnanosť

MSD – Ochorenia svalov a kĺbov

WTO –Svetová obchodná organizácia

LULUCF – využitie pôdy, zmena využitia pôdy a lesníctvo

Mercosur – Ekonomické združenie krajín Južnej a Strednej Ameriky

MOMAgri – Svetová organizácia pre poľnohospodárstvo

BRIC – Ekonomické združenie Brazílie, Ruska, Indie a Číny

FAO – Organizácia pre potraviny a poľnohospodárstvo Spojených národov

FVE – Federácia veterinárov v Európe

BSE – Bovinná spongiformná encefalopatia – ochorenie hospodárskych zvierat

RK – rozvojové krajiny

PPP – prípravky na ochranu rastlínZasadanie politického výboru POCC – CCC  9. 1 .


Prehľad o súčasnom stave delegovaných aktov SPP. Skupina šiestich zástupcov DG Agri vedená pánom Cuturni urobila úvodný prehľad súčasného rozpracovania týkajúceho sa ozeleňovania, aktívnych farmárov, mladých poľnohospodárov, CMO, RV.

Priame platby boli dokončené začiatkom decembra a vnútorné pripomienky majú byť vyhotovené do 14.1. Následne bude návrh prerokovaný tak, aby mohol byť  14.3. odovzdaný EP , ktorý má potom dva mesiace na prerokovanie . Celý text stále ešte nie je oficiálny, o jednotlivých bodoch sa diskutuje už dlhšiu dobu.

Dánsko : ozeleňovanie s PP nie je proporčné , týka sa predovšetkým veľkých postihov za najmenšie neplnenie . Odmietajú výnimky pre sankcie len z dôvodov " vyššej moci " , problémov môže byť oveľa viac.

Pre Švédov je problémom ozeleňovanie, chýbajú príklady , ako bude systém fungovať .

Rakúsky zástupca kritizuje prístup k ekologickým oblastiam fixáciu nitrátov - aké plodiny sú povolené a z akého dôvodu.

Fíni majú problémy so sankciami pri ozeleňovaní , sú prilis tvrdé.

Nemecký zástupca povedal , že táto reforma je zlá , EK nezvolila pragmatický prístup , bude to katastrofálne komplikované, teraz sa stále ešte nevie ako bude reforma konkrétne fungovať na národnej úrovni . Vôbec sa nehovorí o proteínových kultúrach a  ich ekonomickej hodnote . Existuje aj diskriminácia mladých farmárov , pri rodinných farmách nie sú väčšinou považované za právnu jednotku , nijako sa nezohľadňuje ich podiel na fungovaní farmy .

Zástupca DG Agri reagoval slovami , že sa v rámci pripomienok komerčne modifikovala väčšina z pôvodného návrhu , zlepšila sa proporcionalita , znížili sa postihy za  malé nedostatky. Ale sankcie musia byť , postih je tu preto , že má mať výchovný ráz . Nie je však z jeho vysvetlenia jasné , akým spôsobom sa budú riešiť problemy fixácie dusíka, aké množstvo hnojív a prípravkov na ochranu rastlín bude nakoniec povolené. U mladých farmárov sa musí upraviť forma ich účasti, nemôžu byť len uvedení na zozname.
RV - ako prepojiť riešenie mladých farmárov s I. pilierom, ďalej otázka prepočtov zníženia pre bio - Malo by byť viac proporcionálne .

Spoločná organizácia trhu - smernice boli vydané v septembri , väčšina návrhov DG Agri bola prijatá a konečné schválenie sa očakáva v polovici marca. Táto otázka nie je príliš komplikovaná , príklady sú jasné. Nový parlament začne fungovať od júla, nová Komisia ustanoví počas leta rokovania, schvaľovanie začne v septembri . EP bude mať  čas ( 2 mesiace ) na prerokovanie , ale nepredpokladá sa, že by existujúci EP mal ešte čas na prerokovanie v pléne , aj keď je na 14 / 4 plánované stretnutie Štrasburgu .

Tento bod bol uzavretý a bola predložená predstava gréckeho predsedníctva na budúci polrok, v ktorom budú predsedať EK . Celkovo boli prítomní 4 zástupcovia.

V programe pre vzduch sú navrhy dosť kontroverzné . Predovšetkým v znižovaní emisií metánu, čo bude mať dosť tvrdý dopad na sektor dobytka ( lobing na úrovni národných vlád o zmiernenie požiadaviek) . Okrem metánu vyvstáva aj otázka emisií zo spaľovacích motorov – týka sa to techniky aj vyhrievania skleníkov .

Viacero krajín , ktoré urobili opatrenia už dávno , dnes konštatujú , že tieto opatrenia neboli vôbec začlenené , že by mali vzniknúť nové opatrenia. Chýba aj dopadová štúdia nákladov obmedzenia. C / C pripravuje pozíciu má sa tiež zúčastniť v skupine odborníkov o tomto probléme na Komisii. Organizácie musia lobovať na národnej úrovni , predovšetkým v sektore hovädzieho .

V ďalšom bode sa riešila otázka reformy poradných skupín na EK. Predsedovia oznámili, že sa zúčastnia na rokovaní vo Washingtone v dňoch 6. – 7. 2. 2014.  Všetky organizácie sa musia preto znovu registrovať v EK, ak sa chcú poradných skupín zúčastniť .

Ďalším bodom bola príprava na spoločnú konferenciu na Ecosoc pre rámec vývoja po roku 2015 Rio +20 spolu so zástupcami rozvojových krajín. Jedným z posledných bodov bol príspevok vedúcej ekonomického oddelenia C / C ohľadom indexu dôvery o vývoji príjmov vybraných som krajinách ( 10 ) .

Celkový ekonomický rast sa v 3. štvrťroku priemerne v EÚ zvýšil o 1,8 % , ale stále ešte nie je na predchádzajúcej pozitívnej úrovni . Spotreba sa teraz tiež vrátila do pozitívnych čísel , aj keď je len mierne nad nulou .

Poľnohospodárska Produkcia EÚ 28 bola 413 mld € , podpora SPP predstavovala 39 % u príjmov o 65 % u podnikateľských príjmov. Od 2005 , sa celkové príjmy zvýšili o 29,2 % , a to zásluhou menšieho počtu pracovníkov.

Aké problémy majú členské krajiny? Nízke ceny za produkty : HU , RO , Švédsko

Vysoké ceny vstupov – FR

Počasie - DE PL

Národná ekonomika – IT

Zdravie a ochrana zvierat – NL

Financie – Be

 

Závery:

 • Predsedníctvo C-C sa zúčastní 6-7. 02. Na rokovaní k medzinárodným obchodným dohodám vo Washingtone
 • Reforma SPP stále podlieha kritike zo strany farmárov z rôznych krajín a to predovšetkým z dôvodu narastajúcich obáv zo zvyšujúcej sa byrokracie a nejasnosti konkrétnych podmienok reformy
 • Vedenie C-C sa detailne zaoberá reformou poradných výborov EK, v tejto súvislosti už zaslalo vedeniu EK aj list v ktorom podporili zachovanie súčasného počtu skupín a požiadali o rozšírenie počtu miest pre zástupcov C-C

 


Pracovná skupina Zemiaky 10.1 .

 

Informácia o príprave seminára 21.1 . Pripravuje sa projekt lepšieho zhromažďovania dát , ktory má začať fungovať od septembra tohto roku .

Prehľad produkcie a výhľady :

Najväčšie producentské krajiny ( 5 KRAJINE , DE , NL , BE , UK,  FR ) . V ROKU 2012 došlo k ďalšiemu zníženiu o 6 % , celkovo boli všade nižšie výnosy , problém záplav UK sa zdá byť trvalým javom . Produkcia klesla ceny vzrástli .

Výhľad na roky 2013-14 predstavuje veľké kontrasty , očakáva sa zvýšenie produkcie o viac ako 4 % , ale stále to bude menej, ako je priemer . Hlavné zníženie sa týka Nemecka .

Väčšina krajín hlási zníženie spotreby čerstvých zemiakov, zvyšuje sa priemyselné spracovanie .

Holandský zástupca upozornil na trvalý problém sadby , kde plochy zostávajú rovnaké , ale extrémne počasie ovplyvňuje prakticky natrvalo veľkosť hľúz a ich kvalitu . Na trh EÚ sa čoraz častejšie dostávajú zemiaky z Egypta a rovnako u nomenklatúrnych zemiakov sa zvyšuje export z Alžírska .

Taliani dodávajú , že po poklesoch v minulých rokoch u sadiva ( -20 až -30 % ) sa na jeseň rozbehol Nový program , ktorý by mal zabezpečiť základný kapitál . Spotreba sa tiež znižuje . Zemiaky sú čoraz častejšie nahradzované ryžou . Tiež Španielsko má problémy so spotrebou. Francúzsko hlási zvýšenie Produkcia škrobu na úkor spotreby konzumných zemiakov.  .
Bol urobený prehľad  o súčasnom vývoji refomy SPP:  C / C mala pripomienky k ozeleňovaniu, zlepšeniu podmienok pre ekologické oblasti, väčšia pružnosť . Vnútorné  rokovania na EK ešte neskončili a na programe sú otázky predovšetkým postihov.

Kritika predovšetkým zo strany Francúzska a Nemecka , ktoré kritizovali tento prístup k SPP, čo povedie podľa nich k odlišným konkurenčným podmienkam .

Všetky doterajšie programy týkajúce sa propagácie nepriniesli žiadne zlepšenie pre produkciu EÚ na trhoch tretích krajín, skôr došlo k zvýšeniu dovozov zemiakov z krajín Stredozemného mora. Pre Nové obdobie je potrebné zaviesť podstatné zmeny v cieľoch propagácie . Na sekretariáte sa zhromažďujú údaje o všetkých programoch v ČŠ a na nadchádzajúcej schôdzy by sa mali stanoviť nové ciele.

Krajiny kritizujú programy ako príliš komplikované a spolupráca takisto nefunguje. Informácia o obchodných otázkach, najmä o problémoch obchodov s Ruskom a Južnou Afrikou .

Rusko svojou politikou zákazov dovozov spôsobuje ťažkosti väčšine krajín a rokovania sa nevyvíjajú dobre. Ruská vláda pre ďalšie kolo rokovaní odmietla vytvorenie spoločných výborov, teda podobne ako u živočíšnej produkcie , sanitárne otázky sa objavujú veľmi často ako zámienka k prerušeniu obchodov .

Informácie o EÚ systéme certifikácie pre zemiaky , ktorý má ale veľa výnimiek , čo spôsobuje ťažkosti .

U tohto problému sa schvaľovanie úprav na EK preťahuje . Dva výbory , ktoré problém riešia majú protichodné stanoviská. Poľnohospodársky je za a výbor pre životné prostredie je proti.   Vo výbore pre životné prostredie EP zastupcovia Rakúska a Nemecka chcú celý navrh potopiť. Tak nie je vôbec isté, či sa nakoniec schváli v súčasnej podobe, alebo sa vrátia EK k úplnému prepracovaniu .

Zdravie rastlín - Komisia má celý navrh prezentovať koncom februára , C / C vytvára ad hoc expertné skupiny pre technické otazky s tym spojené . Keďže táto skupina nemá náprotivok na EK teda nie je refundovaná, boli prítomní len experti zo susedných krajín Belgicka ( vsetky organizácie majú finančné problémy ) . Technická skupina sa zaoberá návrhmi na tému nových výskumov , predovšetkým vytvorenia nových prípravkov na ochranu rastlín koordináciou medzi výskumom v ČŠ . Správa má byť pripravená na konci februára .

Fytosanitárne otazky . Vysledky nálezov u hnedej hniloby a baktériovej krúžkovitosti u zemiakov . Francúzska správa . U oboch chorôb sú ročné škody až 1 mld € , okrem zemiakov sa nákaza týka aj paradajok a banánov . V referáte sa tiež diskutoval fakt , kedy dochádza k falošným pozitívnym výsledkom.

Regulácia sa má týkať tiež prevencie pre vstup na územie EÚ , ochrana proti šíreniu - druhá fáza kontroly likvidácie nákazy , vrátane formy odoberania vzoriek reťazovej reakcie nákazy .

Falošné pozitívne výsledky . Žiadna metóda tu nie je na 100 % istá :

- Krížené kontaminácie

- Nešpecifikované reakcie

- Zručnosť  a skúsenosti testujúcich

- Nedostatok vzoriek

Biologické testy a testy patogénne . Je nutné pri nízkych hodnotách robiť testy dodatočné .

Ale aj tu existujú rozpory v jednotlivých prístupov ČŠ . Dánsky zástupca tvrdí, že u nich sa toto zamorenie už 10 rokov nevyskytuje , ale GR pre zdravie a ochranu spotrebiteľa tvrdí,že žiadna krajina nemôže poskytnúť plnú záruku .

Informácie o seminári pripravovanom na september tohto roku v Bruseli . Spoločne producenti , spracovatelia a obchod . EÚ je najväčší svetový trh zemiakov, aj najväčší vývozca množiacich materiálov . Druhým Bodom TU Bude vzťah obchodov k Rusku , a k ďalším trhom sveta, predovšetkým k Ázii . Okrem organizácií tu majú byť zastupcovia EÚ, EK , obchodu , podnikov, aj zastupcov výborov EP zo všetkých hlavných producentských krajín . Dátum seminára je predbežne stanovený na 9.  alebo 18. septembra.

 

Závery:

 • Na september je plánovaný seminár, ktorý sa uskutoční v Bruseli
 • Choroby zemiakov spôsobujú pestovateľom straty
 • Zákaz dovozu zemiakov z EÚ do Ruska spôsobuje vážne problémy
 • Nepredpokladá sa, že by produkcia zemiakov v nadchádzajúcich rokokoch rástla výraznejším tempom
 • Klesá konzumácia konzumných zemiakov a zvyšuje sa podiel zemiakov použitých na spracovanie.

 

Pracovná skupina Výskum a inovácie 15.1 .

 

C / C zatiaľ nechce pripraviť trvalú pracovnú skupinu pre výskum a inovácie, dáva si za úlohu uľahčiť prepájanie programov organizácií .

Skupina by mala na najbližšiu schôdzu pripraviť výber, čo chceme od programov a ako sa majú vykonávať.

Má sa vytvoriť malá funkčná skupina , tá bude schválená buď 11. alebo 12. februára .

Schôdza bude mať 2 časti , prvá koordinačná, druhá spoločná s GR pre výskum .

Švédi hovoria , že kvôli úsporám nemajú žiadne peniaze , ale použijú na tento účel časť regionálnych fondov .

EK chce vytvorenie 6 Skupín ( nakoniec ich JE 8 ) . Tie maju pripraviť základné dokumenty, zabezpečiť ich výmenu a hodnotenie. Skupina sa tiež zaviazala , že sa postará o lepšie zapojenie farmárov – vypracuje správu o tom, ako sú využívané inovácie.


Je potrebné riešiť aj inovácie pre dodávateľský reťazec a odstrániť nerovnováhu . V akom meradle ma význam úloha krátkeho reťazca .

Otázkou je aj optimalizácia výnosov prostredníctvom EFA ( Ekologicky určené Oblasti ) .

Týka sa síce len 5 % ornej pôdy , ale otázkou je ako sa bude uplatňovať v jednotlivých krajinách (výkon cez delegované akty , a budú rozdiely medzi ČŠ ) .

Ziskovosť trvalých pastvín ( minimálne 5 rokov ) - je úzko prepojená na produkciu mäsa .

Potenciálne môže slúžiť k rozšíreniu proteínových kultúr . Otázka prepojenia ďateliny či lucerny na LFA .

Výkonnosť hnojív – príprava seminára na marec - spolu s producentmi hnojív PPP . Inovácia hnojenia , riadenia zostatkových hodnôt , zavlažovania , rotácie plodín, riadenia organického zloženia pôdy , stav makrobiotickej pôdy .

Zníženie použitia antibiotík u hydiny ( začne po skončení analýzy v pracovnej skupine pre bravčové mäso ) . Výkonnosť prostredníctvom nových techník vrátane GNSS ( globálny navigačný satelit systému ) . Pre chovateľov zvierat v odľahlých oblastiach , sledovanie pohybu cez satelity.

 

Závery:

 • C-C zatiaľ nechystá stálu skupinu pre výskum a inovácie
 • Objekty inovácie: I. hnojenia , riadenia zostatkových hodnôt , zavlažovania , rotácie plodín, riadenia organického zloženia pôdy , stav makrobiotickej pôdy .

 

Zasadanie politického výboru POCC - CCC 17.1 .

 

Debata poľnohospodárskeho výboru v pondelok večer začala vyhlásením predsedu výboru Paolo De Castro , ktorý síce pochválil snahu Komisie vyjsť v ústrety a upraviť niektoré pripomienky parlamentu , ale to je podľa neho nedostatočné , a tak to zatiaľ Poľnohospodársky výbor nemôže prijať . Výboru ide predovšetkým o kvalitu návrhu -  súčasné rozdiely musia byť vyriešené a preto bude nutné uskutočniť ešte najmenej jedno zasadanie a revidovať urcite telá textov , ktoré by mal parlament schváliť začiatkom marca .

Táto kritika práce Komisie , keď De Castro povedal , že zástupcovia Komisie nepočúvali pozorne všetky námietky EP,  teda sa má uskutočniť ešte aspoň jedna ďalšia schôdzka k doriešeniu sporných bodov . Druhým bodom rokovania bola správa o väčšom dôraze na kontrolu podvodov u potravín a o ďalšom posilnení kontrol, aj postihov. Tieto opatrenia by mali ukončiť sériu nedávnych škandálov , napr. s konským mäsom. Podvodníci doteraz mali fakticky voľné ruky a bola len malá šanca, že budú chytení . Inšpektori oznamujú svoje kontroly Dopredu . Musi byť oveľa prísnejšie kontroly - väčšina ich musi byť prekvapivá .

Dánsko napríklad v tomto smere používa prístup ako polícia . Musí byť zabezpečená aj lepšia cezhraničná spolupráca . Doteraz bolo odhalené len veľmi malé percento podvodov a postihy boli nízke . Spoločnosti by mohli stratiť licenciu v prípadoch opakovaného previnenia a pokuty by mali byť najmenej dvojnásobné oproti predpokladanému zisku .

Vnútornej kontroly – zlepšenie nahlasovania informácií . Probmlém - EÚ nemá definíciu čo sa myslí termínom podvody u potravín , narozdiel od USA .

Farm Bill (Reforma poľnohospodárskej politiky v USA).

Preklad musí byť uskutočnený do konca januára , pretože ak sa tak nestane začne opäť platiť zákon z roku 1940 ktorý predpokladá intervenčné ceny omnoho vyššie ako je súčasný stav, predovšetkým u cien mlieka . Stále sa čaká na kompromisnú dohodu medzi Senátom Snemovňou reprezentantov . Ak sa kompromis nenájde , počíta sa s tým , že sa súčasný Farm Bill predĺži o ďalší rok , tak ako to bolo v uplynulom roku .

Blokovanie spôsobujú rozpory pre podpory na potravinovú pomoc , u všetkých ostatných otázok sú obe komory amerického parlamentu v zhode .

Nový Farm Bill predpokladá odstránenie odpojených PP, dáva prednosť podporám poistenia.
Čo všetkým poistením poskytovalo ďalšiu možnosť získať dodatočné prostriedky na úhrady povinných častí poistky poisťovniam .

WTO .
V poslednej správe WTO sa hovorí, že nemôže brániť bilaterálnym dohodám, ale zároveň , že sú kontraproduktívne pokiaľ nie sú sprevádzané pravidlami stanovenými v multilaterálnych dohodách . Roberto Azevedo , nový zastupujúci riaditeľ WTO rozobral súčasné podminky začiatkom januára na seminári v Lisabone . K bilaterálnym dohodám tiež dodal , ze náklady s nimi spojené sú vyššie ako sa obyčajne očakáva .

Nemecko - Francúzsko . Francúzska zástupkyňa mala referát k novým vzťahom v oblasti poľnohospodárstva medzi oboma krajinami.  Na stretnutí ministrov oboch krajín sa rozobrali všetky opatrenia od zjednotenia Nemecka v roku 1994 predovšetkým stav rastúcich nemeckých vývozov . Francúzsko konštatovalo , že najviac Nemecko profitovalo z predaja  v strednej a východnej Európe , ktoré vzrástli z 1,9 mld € v. roku 2003 na viac nez 6 mld. v roku 2010 . Okrem toho došlo tiež k rýchlemu rastu vývozu do UK , ktorý v týchto rokoch vzrástol o 54 %. Aj vývoz do Dánska vzrástol o takmer 70 % . Z čoho má ale Francúzsko najväčšie obavy je príprava na ďalšie zvyšovanie produkcie mlieka po skončení kvót v roku 2015 . Francúzsko trvalo kritizuje nízke mzdy v nemeckom poľnohospodárstve a teraz dúfa , že po zavedení minimálnej mzdy ( schválené na jeseň ) sa zmenšia rozdiely v nákladoch na prácu. Francúzska minimálna mzda je 9,43 € oproti navrhovanej Nemeckej 8,50 € .

 

Závery:

 • Poľnohospodársky výbor EP kritizuje EK pre nízku akceptáciu požiadaviek EP
 • V USA hrozí, že FarmBill nebude schválený včas a v platnosti tak zostane minuloročný FarmBill.
 • Nemecko a Francúzsko rokujú o nových vzťahoch v oblasti poľnohospodárstva

 

Geneticky modifikované potraviny - seminár , konferencia 22.1 .

 

Seminár s podtitulkom Zdravé potraviny. Prítomnosť britského ministra pre životné prostredie a RV , okrem neho Generálna riaditeľka DG SANCO mala snahu ukázať, že sa v prístupe EÚ naozaj niečo deje.  Aj tu dochádza k novému pokusu , ako veci zmeniť . Okrem ministra GR pre zdravie a ochranu spotrebiteľa , tu bol tiež celý rad poslancov z EP , čo sa doteraz často nestávalo . Julie Girling , ktorá predsedá pracovnej skupine EP o politike hodnotenie rizík bola veľmi angažovanú osobou , ktorá chce presadiť zásadné zmeny v pohľade na problematiku GM.

Úvodná slovo mala Paola Testori Coggi , Generálna riaditeľka DG SANCO . Tá obhajovala testovanie v EÚ , ktoré je podľa nej najlepšie na svete,  kde sa práve kvôli sporom okolo uplatnenia GMO , vykonáva nová štúdia , ktorá má byť zverejnená v roku 2016 . Tá sa zaoberá 2. Generáciou, čo sú podľa ich slov nové plodiny, ktoré nemajú podľa testov žiadne druhotné, či zvyškové hodnoty , ktoré by mohli vyvolať pochybnosti o ich bezpečnosti . Táto generácia je už viac špecializovaná na produkty , ktoré odolávajú mrazom , suchu , majú lepší obsah výživy .

Je  nedostatkom EÚ , že sa tieto produkty dostávajú na trh len veľmi pomaly.  V štúdií sa rozoberá tiež požiadavka na veľmi striktné testovanie -  skúma sa v tomto rámci viac ako 50 projektov, ktoré majú prispieť k zmenám v inováciách. Okrem toho sa kladie veľký dôraz na lepšiu komunikáciu s verejnosťou. Ale potrebné je zmeniť aj myslenie obchodov, napríklad pri krmivách, kde je jednoduchšie doviezť sóju ( často GM ) do Európy , než urobiť niečo pre rozvoj domácej produkcie proteínov .

Potom bolo uvedených viacero praktických príkladov uplatnenia GM technológie . Prvým bol príklad pšenica bez lepku.  Odstrániť lepok pomocou manipulácie GM sa ukázalo ako možná cesta . Začalo sa najprv s pšenicou , ale podobné pokusy boli aj u ďalšieho obilia , ktoré obsahuje lepok (raž , ovos , jačmeň ).

Ďalším príkladom bola snaha zvýšiť obsah oleja v sóji , čo by malo veľký význam predovšetkým v lepšom zložení stravovania. Lepšie zloženie tuku má význam predovšetkým v predchádzaní kardiovaskulárnych chorôb . Väčšina olejov je nestabilných tak je tu snaha zapojiť do práce nové druhy znížiť alebo nahradiť kompletne nestabilné kyseliny v oleji ( lepšie vlastnosti pre varenie - teploty) . Tento druh bol už schválený v USA a Kanade ( 100 000 ha ) Pre potraviny aj pre krmivá . Výskum a celý projekt boli kvôli otázke nestrannosti vykonané bez účasti veľkých spolocnosti , z financií od darcov , aby sa predišlo kritike zo zaujatosti . Príklad tu uviedol profesor Ingo Potrykus zo Švajčiarskeho federálnych inštitútu technológie . Celý projekt začal v roku 1992 po 18 rokoch pokusov bol dokončený .

Príspevok  mal aj Patrick Moore , ktorý bol jedným zo zakladateľov Greenpeace , kde viac ako 20 rokov pôsobil predovšetkým v boji proti lovu veľrýb zabíjanie malých tuleňov v Kanade . V 90. rokoch sas organizáciou rozišiel a vyzval na protesty pred sídlom Greenpeace, aby mohli byť zavedené určité nové technológie. Stretol sa s veľkým potleskom.

Ďalší príklad - maniok – je surovinou , ktorú denne používa viac ako 800 mil. ľudí, prevažne v Afrike a v J.Americe a J. Ázii . Snahou je prispieť k zvýšeniu produkcie , predovšetkým v Afrike , kde sú výnosy Len to 10t/ha . V Afrike sú hlavným vinníkom malých výnosov predovšetkým choroby (maniok vírusy ) celovo sa týchto vírusov vyskytuje 9. Pri ideálnych podmienkach možno dosiahnuť výnosov 50-60t/ha .

Olejniny - obohatené o omega – 3 mastné kyseliny. Nahradenie nedostatkov rybného priemyslu.

Správa z júna 2013 , kedy široká vedecká komunita vydala vyhlásenie , že EÚ zaostáva nemá žiadnu inovačnú politiku . Všetky signály musia byť založené na vedeckom základe.  
Producent z Azor José Leite Braz sa zaoberal úrovňou nákladov na vstupy dovoz krmív zo vsetkých končín sveta - snaha neustále vyvažovať tieto vstupy tak , aby boli konkurenčné v celom reťazci živočíšnej produkcie, ktorú na Azorách vykonávajú .

Náklady na krmivá predstavujú 50 % , doprava je vykonávaná loďami kontajnermi , zásoby majú v silách na 3-4 mesice . Pšenica , jačmeň sa dováža z Francúzska,  Británia , kukurica a sója z USA ( 30 % ) , Brazílie ( 17 % ) , J. Ameriky ( 13 % ) , Indonézie ( 12 % ). Zvyšky z EÚ . Sú predovšetkým najväčším producentom mlieka v celom Portugalsku, ale produkcia mäsa je druhým pilierom ich činnosti , menšiu časť krmív pestujú na ostrovoch .

Britský minister Opäť povedal , ze otázka GM predstavuje hlavne emocionálny boj, nemá žiadny racionálny základ . Argumenty výskumov sa teraz zmenili - vačší dôraz na prospech pre prostredie kombinovaný s rastom produktivity . Praktický vsetky enzýmy používané v potravinárskom priemyslu sú z GM no , ako sa zdá , nikomu nevadí , podobne je sa s väčšinou liekov . Zástupca švajčiarskeho výskum povedal , ze na molekulárnym základe sú konvenčné aj GM úplne rovnaké . Do debaty sa zapojilo množstvo britských poslancov EP , ktorí pôsobia som výboroch poľnohospodárskom , zdravie , výskumov . Vsetci sa zhodujú na faktu , že investície EÚ neposkytuje na výskum a rozvoj, alebo len veľmi málo . Vedci dokonca tvrdia , že blokuje fondy rozvoja EÚ .

Každá zmena predstavuje veľa práce vysvetľovaním. Samotná ochrana pokusov na poliach stojí veľa peňazí , tie chýbajú aj potom na výskum . Je potrebné presvedčiť nielen spotrebiteľov o výhodách, ale aj obchod . Vysvetliť, aké sú GM 2. generácie , v čom sú ich prednosti oproti 1. generáciu . Výskum postupuje veľmi rýchlo dopredu , regulácie sú veľmi nevyhovujúce . Od zástupcu francúzskeho výskumov padol navrh , aby EP zahájil dialógové okno s EFSA GR SANCO o pozitívnej propagácii nových technológií, ich významu pre riešenie otázok zdravia a zabezpečenia potravín.

 

Závery:

 • Seminár mal bohatú účasť zástupcov na vysokej úrovni
 • Kontroverznosť problematiky GM stále pretrváva, ale na úrovni politickej je badať snahu o zdôrazňovanie výhod GM potravín s cieľom presvedčiť verejnosť
 • Nezávislý a preukazný výskum v oblasti GM 2. Generácie stále chýba a mal by byť dostupný orgánom EÚ v roku 2016

 

Pracovná skupina Bioenergia / biotechnológie 28.1 .

 

Prehľad najnovšieho vývoja rokovaní Rady 12. decembra , kde sa nedosiahla politická dohoda na základe navrhovaného kompromisu od Litvy . Belgicko , Taliansko , Holandsko , Luxembursko , Maďarsko , Dánsko a Poľsko boli Proti ( s blokovacou menšinou 104 hlasov ) .

ILUC :
 

- ILUC v prepočtoch skleníkových plynov : Be , NL , Lux , DK

- Prijateľné hlásenia ILUC : FR , CZ , UK

Zlepšiť vedecké hlásenia o ILUC pred prepočtami ILUC : De , Maďarsko požaduje nulový Faktor ILUC ( nedostatočné vedecké dôkazy ) .

Pokročilé biopalivá :

- Dobrovoľné čiastkové ciele prijateľné : FR , CZ , SVK , Bg , UK , Lot , Cy , Fín , Ro .
Podpora pre pokročilé palivá - uhoľné sklady : Je povinný čiastkový cieľ 2-2,5 % ) , Dk . Lux , Nl , IRL ( štvornásobné počítanie) , Slo .

Aky je terajší stav : 10 % OZE Cieľ pre - 2020 JE udržaný ( vrátane Obnoviteľné elektriny )

Strop na FQD : 6 % pre potravinové kultúry vrátane použitia stolného oleja a zvieracích tukov , 7,5 % pre etanol v benzíne .

0,5 % Pokročilá biopalivá v 2016 , 2,5 % pre biopalivá pokročilé, vrátane celulózy .
Štvornásobné započítavania pre skladovanie uhlíka , biomasa biologického pôvodu , riasy a baktérie , zvyšky palmového oleja sú vylúčené .

Obnoviteľný cieľ pre elektrinu

Mnohé pripomienky sú nejasné ( Pl ) , v Španielsku došlo v období krízy k úplnému obratu ( veľmi silné lobby fosílnych palív ) , v Rakúsku chýba dohoda , debaty pokračujú praktický vo všetkých krajinách . Nemci nie sú spokojní s odpoveďou expertných skupín , kde má C / C dvoch zástupcov . Ďalšia schôdza má rokovať  o etanole ( 14.2 . ) , Je pripravená diskusia  pre konferenciu v Utrechte ( NL ) na 19. - 20. februára .

Plnenie emisií skleníkových plynov kvót : nebude sem zaradený multiplikačný faktor prísnejšie kontroly použitia stolových olejov .

Národná regulácia a zmena systému podstatne ovplyvní výber surovín –Fr.
Poľsko má zase veľké problémy s nekontrolovanými dovozmi surovín z Ruska a z Bieloruská - varuje , že certifikátom ( nie vzdy kontrolovateľný ) sa dostanú na celý trh EÚ .

Španielsky projekt Europruning je iniciatíva ovocinárskych družstiev  - ide o využitie zvyškov pre ošetrenie ovocných stromov ( drevo sa ďalej spracúva, alebo využíva na energiu ) . Do iniciatívy sa zapojili družstvá SP , FR , IT , P , projekt pokračuje komerčne celý rok.  Pre Horizont 2020 majú pripravený projekt pre lepší výskum.  
U otázky direktívy Zdaňovania energetických produktov elektriny (ref. BI ( 13 ) 514:2 )  K návrhu direktívy Rady . ČŠ budú mať možnosť stanoviť sve dane nad stanoveným minimom. Nový fiškálny systém bude naďalej rozlišovať medzi sektormi , ktoré sú zahrnuté do EÚ obchodovania s emisiami na sektory , ktoré nie sú zahrnuté a budú podliehať dani z CO2 .

Časový rozvrh - Zdanenie je prioritou pre Grécke predsedníctvo . Pracovná skupina sa má k tejto téme stretnúť najmenej raz za mesiac .

Obchodné otazky : posledný vývoj u zvyšovania dovozov pôvodom z Argentíny
Argentína by nemala mať výhody zo SVP ( Všeobecný systém preferencií ) od tohto roku , Indonézia podobne ako Argentína budú od tohto roku mať 6,5 % colnú daň na svoje vývozy do EÚ .

Pre sektor Bioenergie sú podľa GR pre obchod dôležití pre EÚ nasledovní obchodní partneri pre EÚ :

Malajzia , Indonézia , Kanada , USA , Stredná Amerika , Kolumbia , Peru . S Malajziou USA rokovania pokračujú od roku 2010 . S Indonézii zatiaľ nezačali . S Kanadou sú pred ukončením, ďalšie kolo rokovaní je plánované vo februári v Ottawe.

Ďalšie kolo otázok sa týkalo predovšetkým znalostí týkajúcich sa súčasného návrhu.  
 

 

Závery:

 • EÚ potrebuje v oblasti bioenergií nových obchodných partnerov
 • ILUC – podmienky aj názory v rámci jednotlivých ČŠ sú rôznorodé
 • Revízia daní v oblasi emisnej politiky – jedna z priorít gréckeho predsedníctva

 

Seminár k programom rozvoja vidieka , výhľad 2014-2020 . 29.1 .

 

Generálny riaditeľ Jerzy Plewa mal úvodný prejav , v ktorom zhrnul rozne podpory pre RV cez EAFRD . - Zlepšiť koordináciu Medzi fondami CSF ( Spoločný strategický rámec ) . Pomoči spoločných reguláciou pre fondy SSR Harmonizácia väčšiny pravidiel . Vedľa Toho Potom koordinácie na národnej úrovni .

 • Nový rámec pre pomoc pri vykonávaní operácií vo všetkých programoch RV
 • Zlepšiť strategické programovanie , prepojenie programov RV na CieleEuropa 2020 .
 • Pružnejšie vzťahy medzi opatreniami ich optimálnej kombinácie .

MOŽNOSŤ : Pridať Tematické subprogramy , pre osobitné typy Oblasti , Alebo pre - urcite typy Skupín ( Mladí ) .

 • Zjednodušené zoznamy opatrení - Lepšia transparentnosť , rozsah a podmienky, predovšetkým v oblasti prenosu poznatkov a skúseností ,
 • Nechať väčší potenciál lokálneho rozvoja ( Leader ) ,
 • podpory pre EIP , EIP v poľnohospodárskej produktivite ,
 • posilniť prístup budovania sietí ( networking ) .

Nedá sa povedať , že by to bolo niečo nové, podobné vyhlásenia je vidieť všade , kde sa začne hovoriť o novom prístupe .

V ďalšej časti sa tu uviedli priority RV - prevody znalostí v poľnohospodárstve , lesnom sektore na vidieku . Podporiť inovácie a znalosti na vidieku , podporiť výskum , zaviesť celoživotné vzdelávanie a tréning . Rozšíriť konkurenčnú schopnosť vo všetkých sektoroch poľnohospodárstva a zlepšiť životnosť fariem . Pomoc pri reštrukturalizácii fariem , uľahčiť lepšie vekové rozdelenie na vidieku . Propagácia pre lepšiu organizáciu trhu riadenia rizík v poľnohospodárstve : PO's -  Lepšia integrácia primárnych producentov FC ( reťazca ) , propagácia miestnych trhov .

Obnovenie , udržovanie a rozšírenie eko - systémov závislých na poľnohospodárstve a lesníctve - zlepšiť riadenie vody a pôdy .

Propagácia zvýšenia výkonnosti zdrojov  - podporiť prechod k nízkouhlíkovej ekonomike. Zlepšiť využitie vody , efektívnosť energie , dôraz na využitie obnoviteľných zdrojov , znížiť použitie nitrátov emisií metánu . Podporiť ukladanie uhlíka v poľnohospodárstve , aj v lesníctve . Ani tu nebolo povedané niečo zásadne nové .

Pre ďalšie programy RV sú dôležité priority :

 • Analýzy nedostatkov príležitostí pre oblasti , ktoré programy pokrývajú ,
 • Určiť veľkostné ciele v rámci PRV a previazanie na príslušné inovácie . Hodnotenie cez SRMH ( Spoločný rámec monitorovania a hodnotenia ) ,
 • Indikátory - Základné údaje musia byť presné , aby mali zmysel pre RV ,
 • Vysvetliť Ako Bude pre každú z Priorít fungovať Inovácia opatrenia k zmenám klímy ,
 • Vybrať kombináciu opatrení , ktorá  sa pre tieto ciele najlepšie hodí -  ktoré môžu pôsobiť na viacerých Oblasti naraz .

Krátka poznámka k špeciálnym prípadom - Mladí farmári , Malé farmy , horské Oblasti aj krátky predajný reťazec . Tam nebolo povedané nič nové .

Čo sa týka subprogramov , tie majú doplniť hlavné štruktúry RV . Špecifické analýzy sily , slabín , príležitostí a s tym spojené určité špecifické ciele. V ich rámci sa majú zvýšiť výdavky o 10 % oproti ostatným cieľom. Ďalšia časť bola venovaná hodnoteniu podpôr, ich vplyv na zlepšenie podmienok :

 • Investície - modernizácia - dobrý Pomer, ale Problémy s neskorými platbami a veľkou administratívou .
 • Budovanie kapacít - tréning , predovšetkým pre malé farmy ( horší prístup ) , efektívny v niektorých krajinách , veľká závislosť na úrovni trénerov . Poradné systémy, v mnohých krajinách sa veľmi dobre uplatnil systém kupónov , kedy si farmári mohli vybrať poradcu podľa POTREBY .
 • Rozvoj činnosti pridaná hodnota ,
 • Životnosť farmy - v LFA u bioprodukcie .

Vykonávanie ukazuje rôznosť výsledkov , úspešné boli najmä podpory pre mladých farmárov, Modernizácia fariem , pridaná hodnota pre určité produkty .

Ktoré formy podpor fungovali menej ?

Veľká byrokracia , oneskorené platby , prehnané požiadavky .

Kritériá , ktoré neboli prispôsobené miestnym podmienkam .

Prístup farmárov - odmietanie sa prispôsobiť .

Prístup administratívy - nedostatočná komunikácia .

V odporúčaniach bolo povedané , že poľnohospodárstvo a lesníctvo je dlhodobá činnosť a vyžaduje dlhodobú politiku. Každá politika by mala brať ohľad na to, že farmári sú podnikatelia.

 

Závery:

 • Ani pracovná skupina – workshop – nepriniesol zásadne nové informácie, prispel však významnou mierou k vzájomnej výmene informácií medzi krajinami
 • V rámci RV stále vystupuje do popredia kritika vysokej byrokracie, prehnaných požiadaviek ako aj prípady oneskorených platieb.

 

Propagácia 30.1 .

 

Dopoludňajšia časť schôdze ukázala , ake sú rozdiely v prístupe medzi severom a juhom Európy .

V úvode was rozobraný Harmonogram rokovaní do apríla tohto roku , na Rade , aj v EP . Ten , Ako je známe , ukončí formálne rokovania koncom marca potom sa bude u celej rady otázok čakať až na nový EP, ktorý plne začne fungovať až začiatkom jesene . Rada rokovala o propagácií minulý týždeň , ďalšia bude 19 / 2 a 12.3 posledná .

C / C svoju pozíciu nemá ešte pevne stanovenú, ako sa ukázalo ukázalo na dnešnej schôdzi.
 

Predloženie pripomienok EP a Rady k návrhom EK -  predstavenie, ktoré sú v súlade s požiadavkami C / C:

 • Väčšiu úlohu pre PO
 • Viac pružnosti - dať prednosť pôvodným značkám , uznanie pôvodu
 • Zjednodušenie administratívy , jednostupňový výber (teraz len Komisia , potom ČŠ Komisie ) .

C / C nesúhlasí v :

 • C / C vačšia ochrana hraníc vnútorného trhu
 • Dôraz na kvalitu a pridanú hodnotu
 • Nové logo pre okrajové regióny EÚ

ČŠ majú spolufinancovať do 20 % ( jednoduchú aj multiprogramy ) .

Stratégia - opakovanie rovnakých argumentov ako u iných programov :

 • Zvýšiť trhový podiel
 • Obnovenie normálnych trhových podmienok
 • Zlepšiť konkurenčnú viditeľnosť produktu EÚ
 • Informácie pre spotrebiteľov - Štandardy a kvalita

Programy maju byť na 3 roky , ale každým rokom aktualizované . Vyhlasovanie programov 2x ročne. Percento financií môže byť až 100 % zo strany Komisie ( v kríze , pri strate dôvery spotrebiteľov ) . Väčší podiel pre malé a stredné podniky ( až 75 % ) .

Debata satýkala predovšetkým PERCENT Financovanie , doteraz 20 % organizácia , 30 % ČŠ 50 % Komisie . Diskutovaný predovšetkým podiel ČŠ, či 30 % bude povinné , pretože teraz treba v Dánsku štát nedával nič, museli zohnať iné zdroje . Financovanie by malo byť prepojené na rozhodovanie o programoch , ale tu sú pochyby , či to Komisia chce .

 

Strategická agenda 2014-2015 .

Bod programu , o ktorom debatovala osobitne poradná skupina v decembri . Táto skupina na záver vyzvala Komisiu aby prispela k dohode v roku 2014 . V tomto roku musí Komisia začať pracovať na realizácii novej politiky schválenia nových programov . Poradná skupina bude žiadať pravidelné informácie o priebehu rokovaní schvaľovaní a o vykonávaní novej propagačnej . Okrem toho bude tiež monitorovať celý priebeh o činnosti :

 • Výkonné agentúry ( jej vytvorenie , úlohy , plán práce , Financovanie činnosti všetkých podielnikov )
 • Európska Stratégia na pracovni program , - poradná skupina bude definovať stratégiu.

Propagácia poľnohospodárskych potravinárskych produktov na vnútornom trhu , a na trhu tretích krajín . Bude tiež dohliadať , aby táto stratégia sa zhodovala s národnými privátnymi aktivitami .

Okrem toho bude mať poradná skupina na starosť vytvorenie inštitucionálneho fóra pre výmenu skúsenosti najlepších praktík , ako súčasť technickej pomoci pre sektor .

EÚ Stratégia - 4 Ciele:

 • zvýšiť podiel na trhu - Produkcia EÚ
 • obnovenie normálnych trhových podmienok ( pre Kríža )
 • zlepšiť Konkurencieschopnosť vnútri aj mimo EÚ
 • informácie pre spotrebiteľov .

Rakúsky zástupca Jochum k Tomu dodáva , ze C / C sasom svojich pripomienkach Mela sústrediť predovšetkým na kvalitu PRODUKTU EÚ . Dalsie pripomienky do sekretariátu Pres mail .
Programy školské mlieko a ovocie zelenina pre školy .

Prvý beží už vyše 15 rokov , druhý 5 rokov . Komisia chce oba programy spojiť , ale nie je zhoda , či je to uskutočniteľné . niekde funguje mlieko , inde ovocie , ale praktický všade sú k tomu nejaké pripomienky. Organizácie sú vyzvané , aby urobili pre sekretariát ohodnotenie oboch promočných programov v ich krajinách , podľa toho bude potom reakcia na navrh Komisie o spojení.

Najväčší odbyt produktov EÚ je na domácom trhu a tam by mala byť sústredená pozitívna propagácia.
 

 

Závery:

EÚ Stratégia - 4 Ciele:

 • zvýšiť podiel na trhu - Produkcia EÚ
 • obnovenie normálnych trhových podmienok ( pre Kríža )
 •  zlepšiť Konkurencieschopnosť vnútri aj mimo EÚ
 •  informácie pre spotrebiteľov .

Stanovisko C-C k propagácií z dôvodu rozdielností názorov krajín severnej a južnej Európy stále nie je pevne stanovené
Propagácia produktov EÚ až do 70% smeruje na vnútorný trh, čo však je logické z dôvodu , že najväčší odbyt produktov je na domácom trhu.

 

 

Vypracoval: Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK, január 2014

 

 

 

©Copyright SPPK; kopírovanie a ďalšie šírenie je možné len so súhlasom SPPK

Správa z C-C – december 2013

Správa z C-C – december 2013

Zoznam použitých skratiek:

SPPK – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

C-C – COPA- COGECA

EP- Európsky parlament

EK – Európska komisia

EÚ – Európska únia

ČŠ – Členský štát

SPP – Spoločná poľnohospodárska politika

EFSA – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

HLG – Skupina na vysokej úrovni

EKF – Európsky kongres farmárov

DG Sanco – Generálne riaditeľstvo EK pre ochranu a zdravie spotrebiteľa

NFU – Národná farmárska únia, Veľká Británia

GMO – Geneticky modifikované organizmy

DG Agri - Generálne riaditeľstvo EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

OECD – Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj

OIE- Svetová organizácia pre zdravie zvierat

PPP – Prípravky na ochranu rastlín

EFFAT – Európska federácia obchodných únií v poľnohospodárstve a potravinárstve

GEOPA- Zamestnávateľská skupina v rámci C-C

PRV – Program rozvoja vidieka

DG Trade – Generálne riaditeľstvo EK pre obchod

DG Enviro – Generálne riaditeľstvo EK pre životné prostredie

EIP – Európske inovačné partnerstvo

NGO – mimovládne organizácie

CMO – jednotná organizácia trhu

COMAGRI – Poľnohospodársky výbor Európskeho Parlamentu

ILUC – Nepriama zmena využitia pôdy

UK – Veľká Británia

MFF – viacročný finančný rámec

AHW – zdravie a dobré životné podmienky zvierat

NZ – Nový Zéland

ECOSOC – Európsky hospodársky a sociálny výbor

DG Employ – Generálne riaditeľstvo EK pre zamestnanosť

MSD – Ochorenia svalov a kĺbov

WTO –Svetová obchodná organizácia

LULUCF – využitie pôdy, zmena využitia pôdy a lesníctvo

Mercosur – Ekonomické združenie krajín Južnej a Strednej Ameriky

MOMAgri – Svetová organizácia pre poľnohospodárstvo

BRIC – Ekonomické združenie Brazílie, Ruska, Indie a Číny

FAO – Organizácia pre potraviny a poľnohospodárstvo Spojených národov

FVE – Federácia veterinárov v Európe

BSE – Bovinná spongiformná encefalopatia – ochorenie hospodárskych zvierat

RK – rozvojové krajinyMimoriadna schôdza pracovnej skupiny Bravčové mäso na tému vykonávanie smernice 2008/120 o ochrane zvierat 02.12.

 

     Predmetom rokovaní bolo, ako sa jednotlivé krajiny stavajú k vykonávaniu ustajnenia ošípaných a ich zdravotná ochrana a pripomienky k práci DG Sanco. Predseda skupiny Tavares v úvode povedal, že koniec tohto roka je celkom priaznivý pre sektor, čo sa týka cien, trh sa stabilizoval predovšetkým v Nemecku , ktoré je motorom EÚ , klesli ceny kukurice a mierne vzrástli ceny sóje . Vo výhľade na r. 2014 budú na programe skupiny body ako je ochrana zvierat a výhľady pre investície. K činnosti DG Sanco Tavares povedal, že svojim postojom namiesto , aby organizácie spájala ich skôr rozdeľuje a veľmi často ani nepozýva C / C k dôležitým bodom rokovania . C / C tu si získala ak nie hlavné miesto , tak  aspoň prítomnosť prostredníctvom svojich zástupcov na všetkých dôležitých rokovaniach .

Smernica 2008/120. Ukazuje sa, že celý rad krajín ju nemá ešte plne zavedenú , a tak sa urobil prehľad súčasného stavu u krajín, ktoré Komisia označila za neplniace.

Nemecko : začiatkom roka 73 % nie je splnené , teraz 99 % a do konca roka zvyšok. Nemecký zástupca k tomu dodal , že počas roka klesla produkcia prasníc o 6 % .

Francúzsko: splnia do konca roka prakticky všetky chovy .

Írsko : 99 % teraz , len u pár fariem chýba monitoring .

Belgicko - nebol tu žiadny zástupca , podobne ako za Cyprus .

Dánsko : prakticky 100 % teraz , len jedna farma zatiaľ proces nedokončila - tá požiadala pred 3 mesiacmi o environmentálnu certifikáciu, ktorú má dostať v priebehu decembra .

Poľsko : 92 % v lete , do konca roka splní na 100 % . Aj keď zástupca pripustil, že to niekoľko chovov nemusí stihnúť .

Portugalsko : takmer dokončené , teraz na 97 % . Produkcia prasníc klesla kvôli direktíve o 10 % .

Chýba zhoda k prístupu ako riešiť agresivitu ošípaných a aké kŕmiacej systémy aplikovať . Riešili sa tu aj rozdiely a výhody jednotlivých systémov bez odporúčania , pretože sa ukazuje, že sú dosť podstatné rozdiely medzi jednotlivými krajinami . Farmy sa musia veľmi rýchlo vyrovnať so zákonmi zdravia a ochrany zvierat , nariadením o hygiene a s direktívou emisií IPPC .

Otázky podstielky tu boli tiež široko diskutované.

- Využitie kompostu pre huby - málo prístupné, ťažko aplikovateľné

- Piliny - tiež malá dostupnosť, riziko prachu a dýchacie ťažkosti

- Drevo - musí byť bez chemického ošetrenia, široko používané

- Piesok a kamene - doporučené len pre otvorené chovy ( bezpečnosť, recyklácia , náklady )

- Iné materiály - musí byť bezpečné, recyklovateľné a prírodné

- Slama - najviac používaná - problémy manipulácia a dodávok , je tu tiež veľký problém emisií .

Odsekávaniu chvostíka u ošípaných. Tu sa ukázali trvalé rozdiely medzi prístupom jednotlivých krajín, kde predovšetkým Švédsko , ktoré má totálny zákaz vykonávania, obhajovalo veľmi ostro svoj ??prístup . K nim sa opatrne pridáva Nemecko , aj keď postupujú veľmi pomaly , je tu obrovský tlak ochrancov .

Dáni sú praktickejší, majú veľký export a tak vykonávajú prakticky u všetkých ošípancýh 50 % odstránenie časti chvosta. Podobne sa k tomu stavia Rakúsko , odseknú chvost u väčšiny svíň a majú to jednotlivo zdokumentované, tiež len polovica chvosta . Dávajú prednosť odseknúť len tretinu .

Španielsko: podobne ako DK , odseknutie sa vykonáva u 90 % prasiat, problémy vyšších teplôt v chovoch a poznámka , že svine zle znáša hluk , tak je obmedzené použitie strojov vo veľkochovoch .

Poľsko : užíva väčšinou slamu , niekde drevo i plasty , inak prístup rovnaký ako Rakúsko .

Švédsko : na podstielku používajú všetky materiály , ktoré sú jedlé .

Rumunsko - ponechávajú kúsok chvosta , na podstielku slamu a drevo .

Nemecko ešte neukončilo prípravy na zmeny u podstielky , slama prevažuje , ale skúša sa celý rad alternatívnych materiálov .

Český zástupca kritizoval vlažný prístup členských krajín k agresivite , ktorá môže byť vyvolaná nedostatkom živočíšnych proteínov . USA používajú rybiu múčku .

UK - problémy úrody - nedostatok slamy v krajine , odsekávajú 50 % , ale aj časť fariem ponecháva len veľmi krátke konce .

Holandsko - podobne ako Nemecko .

Potom sa riešila otázka odstraňovania , alebo brúsenia zubov . Odstraňovanie je všeobecne zakázané , niekde je zakázané aj brúsenie ( ŠP ) .

Miguel tu dodal , že tieto problémy sa už roky rieši na národnej úrovni , ale nikde nie je stopercentná zhoda v aplikácii .

Skupina sa rozhodla že vytvorí pracovnú skupinu pre prípravu riešenia pre pracovnú skupinu. Do nej sa hlásilo pôvodne 7 krajín , nakoniec ich tu bude 6 ( FR , De , UK , PL , ŠP, Švédsko ) , Dáni sa miesta vzdali .

Rokovanie o novej legislatíve AHW ( zdravie a ochranu zvierat ) a užívaní liekov . Predseda povedal , že v súčasnej legislatíve sa čoraz viac odráža tlak NGO , Komisia v tomto smere nerobí príliš veľa pri odovzdávaní informácií a vysvetľovaní pre verejnosť . Ochrana by mala byť na dobrovoľnom základe s tým , že tu chovatelia poskytujú dodatočné služby . Nemecký príklad , kedy distribúcia začiatkom roka ponúkla chovateľom , že im dá prostriedky navyše, ak sa budú starať viac o ochranu zvierat . Táto ponuka zástupcu nemeckej samosprávy a chovateľov prekvapila , ale teraz po takmer ročných prípravách si myslí , že to distribúcia myslí vážne a po stále väčšom tlaku NGO k tomuto kroku pristupuje . Je s tým spojená celá rada ďalších otázok ako celkové zlepšenie AHW , aké sú tu nové podmienky , je živočíšna produkcia udržateľná , platí pre celý potravinový reťazec . Pod iniciatívu sa podpísali všetky hlavné distribučné skupiny : REWE , Aldi , Lidl , Metro Group . Pôvodne sem bolo zahrnutých 80 kritérií, ale to bolo príliš komplikované . Po mnohých rokovaniach boli rozdelené na základné , doplňujúce a marginálne ( podľa dôležitosti ) . Počiatočný bonus 500 € na chov .

Celkovo je to prepočítané na 3 € na ošípanú , ale aj tento systém je v počiatočnej fáze , a tak sa počíta , že dôjde k určitým úpravám po vyhodnotení za rok činnosti . U kritérií chceli ochrancovia sprísnenie o 40 % , chovatelia o 10 % . Po prepočtoch vyšlo najavo, že by to zvýšilo náklady o približne 6 € na ošípanú. Celý projekt má byť zahájený na jar . Distribúcia si od tejto iniciatívy sľubuje predovšetkým zvýšenie spotreby bravčového, ktorá v posledných rokoch klesá a tiež má byť určitou obranou proti nárokom NGO . Producenti sami boli touto iniciatívou a náhlym obratom distribúcie prekvapení, doterajší dialóg nikam neviedol .Dáni sa informovali, či to platí len pre domácu produkciu alebo aj pre dovozy.
Rozpočet bol odhadnutý distribútormi na 100m € ročne . Ale je tu otázka do akej miery je to reálne . Holandská zástupkyňa následne predložila podobný program , ktorý na jeseň pripravil obchod , spracovatelia a producenti ( CBL , COV , LTO ) v spolupráci s MZe , univerzitou Wageningen a nadácií Natura . Má byť prepojené od 1.1. 2015 najmenej na 25 % trhu bravčového a v novom systéme budú mať aj spotrebitelia prístup ku všetkým informáciám . Pre Španielov je tento postup nemožný , už sa o niečo podobné pokúsili , ale konkurenčné úrad im dal vedieť , že to vyzerá ako cenová dohoda a že takúto akciu zamietne . V Nemecku konkurenčné úrady návrh ešte neschválili , ale podľa nemeckej samosprávy distribúcia nemá žiadny vplyv na konkurenciu a je dobrovoľná. Pre Holandsko tu zostáva aj naďalej problém kompenzácie , pretože sú dosť podstatné rozdiely medzi výškou nákladov jednotlivých chovov. Írsky zástupca je veľmi skeptický k prístupu distribúcie , obáva sa, či budú vôbec ochotní platiť . Keď došlo k nárastu cien krmív , nepodarilo sa tento nárast v žiadnej krajine kompenzovať a teraz je distribúcia pripravená dať kompenzácia za ochranu zvierat ? To sa im zdá neuveriteľné .

Kastrácia . Ďalšie kolo rokovaní na Komisii sa uskutočnilo začiatkom decembra. Komisia tu vytvorila 4 podskupiny , v ktorých má C / C svojich zástupcov . Cieľom je zákaz kastrácie do konca 2018 , ale krajiny k tomu majú dosť rozdielny prístup . Tiež tu sa ukazuje veľký tlak od NGO ( od 2007 ) . V deklarácii z 2010 je uvedené , že v EÚ dôjde k zákazu v r. 2018 .

Diskusia týkajúca sa stupňa pachu mäsa .

Dánsko : kastrácia - predovšetkým kvôli vývozu , zatiaľ nenašli dobrú alternatívu , pokusy pokračujú .

Španielsko: nevykonáva kastráciu pre všetky svine. Ale chcú vytvoriť väčší tlak na Komisiu a výskumné ústavy .

EFSA tu pripravuje Risk assessment a okrem toho má pilotný projekt . Vedecké názory tu v špeciálnych skupinách ( Task force ) budú tiež za C / C brániť veterinári , ktorých je v skupine väčšina .

Doprava ošípaných - prvá schôdza bola v septembri a prvej fázy dohody bola urobená na spracovanom francúzskom návrhu , kde bola prijatá väčšina pôvodnej texte dohody . Odmietnuté podobne ako u hovädzieho ( kde to odmietlo prezídium ) použiť fotografie , ako príklady možných zranení pri doprave , požiadavka -  len na nákresy . Ďalšia časť sa týkala stavu zvierat , ktoré nie sú dopravy schopné , je povolená eutanázia na farme a za akých podmienok . Komisia sa aj napriek opakovaným otázky , k tejto problematike nevyjadrila .

 

Závery:

 • koniec tohto roka je celkom priaznivý pre sektor, čo sa týka cien, trh sa stabilizoval
 • Na európskej pôde stale pretrvávajú rozdiely v implementácií smernice 120/2008
 • Pretrvávajú problem týkajúce sa názorových rozdielov na kastráciu ošípaných aj na odstraňovanie zubov a chvostíkov ošípaných
 • V Nemecku aj Holandsku spracovatelia ponúkli výrobcom finančnú kompenzáciu za uplatňovanie vyšších podmienok AW

 

 

Pracovná skupina ekonomickej analýzy 3.12 .

 

     Táto ad hoc pracovná skupina sa schádza dosť nepravidelne a jej konanie prebieha iba v angličtine. Po krátkom úvode sa slova ujal Paulo Gouveia , ktorý urobil prehľad o činnosti skupiny potravinový reťazec , ktorý tu doplnil o monitoring cien potravín za posledný rok a aký pokrok nastal v jednotlivých krajinách . V nadväznosti na všetky rokovania FC ( Food chain ) skupiny , kde pre poradnú skupinu Komisie bol koncom minulého roka obnovený dvojročný mandát ( skupina začala fungovať v r. 2010 ), bol tento mandát nielen predĺžený, ale tiež rozšírený a tento proces sa ukázal ako veľmi komplikovaný, pretože výbor musí riadiť a koordinovať spoluprácu v procese medzi DG Obchod, DG podnikanie, DG Agri a DG zdravie a ochrana spotrebiteľa . Táto "vylepšená " štruktúra začala pracovať až začiatkom leta. Predmetom konania tu hlavne neférové ??obchodné praktiky a ako pokračuje monitoring v jednotlivých krajinách. Celý výbor už 4x vyhlásil , že správu zverejní , ale doteraz tak neurobil , očakáva sa to až začiatkom budúceho roka . Komisia si s tým nevie príliš poradiť , okrem monitoringu sa snaží vyhodnotiť legislatívu potravín a jej bezpečnosti , či plne vyhovuje novým požiadavkám , alebo sa tu bude musieť opäť urobiť úprava ( bohužiaľ tento proces trvá aj niekoľko rokov a tak sa hľadá iná cesta , ako situáciu s obchodom riešiť rýchlejšie ) . Chýba zatiaľ viacero kompletných dát , okrem Francúzska , ktoré za krajinu už informácie publikovalo , kde ide predovšetkým o čísla marží, kedy pre sektor z celku 100% pripadá na výrobcov podiel iba 7,8 %. Francesca k tomu dodala, že Komisia až po kríze v 2008 sa začala vážne zaoberať monitorovaním vývoja cien potravín. Ale aj tu nie sú všetky čísla absolútna , skôr zverejňuje indexy ako porovnanie cien. To všetko zatiaľ predstavuje len zber dát z potravinového reťazca . Posledné sú údaje z r. 2012 , sú rozdelené do mnohých kategórií , bol tu daný príklad Španielska , ktoré má kategórií najviac ( 17 ) . Eurostat k monitorovanie domácich cien pred 3 rokmi pridal sledovať aj dovozné ceny , kde prebehla posledná aktualizácia 30.11 . Zahŕňa zmeny , indexy .

Ďalšia veľká konferencia sa pripravuje na jar , kde dôjde k ďalšiemu prehĺbeniu .
Žiadna organizácia zatiaľ tieto nástroje nepoužíva , samotné indexy začali byť zhromažďované až od začiatku 2012 , čo je veľmi krátka doba na porovnanie a organizácie sa ešte len teraz učia s týmito dátami zaobchádzať .
Prebraný a vysvetlený dokument, kde sú uvedené hlavné údaje o rozdelení fariem EÚ , od ich podielu podľa veľkostí , využívanej poľnohospodárskej pôdy , rozdelenie podľa ekonomickej veľkosti , objemu produkcie a podľa typu hospodárenia a tiež pracovnej sily . V septembri tohto roku tu bolo 12,2 m fariem v celej EÚ , ktoré hospodárili na 174,1 m ha pôdy . Priemerná veľkosť EU 28 farmy je 14,2 ha . Veľké rozdiely medzi členskými krajinami, kde má 6mil. fariem veľkosť menšiu ako 2 ha . A okrem toho malé množstvo ( 2,7 % ) veľkých fariem nad 100 ha , ktoré obhospodarujú polovicu pôdy (50,2 %). Rumunsko predstavuje tretinu (3,9 mil.) všetkých fariem EÚ . ČR je tu uvedená ako krajina s najväčšími farmami ( priemer 152,4 ha ) . Využitie pôdy : polovica v EÚ 28 je riadená v 4 krajinách : Francúzsko 16 % , Španielsko 13,6 % , UK 9,7 a Nemecko 9,6 % . Tri pätiny pôdy sú použité pre pestovanie plodín, tretina pre lúky . Sady , vinice , olivové háje predstavujú 6,1 % plôch .

Jedna zo štyroch fariem sa zaoberala špeciálnymi plodinami. Takmer polovica fariem sa zaoberá živočíšnou produkciou a to buď úplne , alebo v kombinácii s kultúrami .

Celkom má EÚ 28 spolu 135,2 m LSU ( jednotiek ) z nich je polovica dobytka , niečo cez štvrtinu svíň , 15 % je hydiny . V poľnohospodárstve pracuje podľa štatistík 25,5 m ľudí , z ktorých 23,5 m boli vlastníkmi alebo hlavnými nájomníkmi . Rodinné farmy stále predstavujú 77,8 % usadlostí . Ale je tu tiež malá časť krajín , ktoré sa spoliehajú na nájomnú silu ( Francúzsko 56,3 % , Slovensko 71,9 % a ČR 77,7 % ) . Ako zdroj údajov je tu uvedený Eurostat :" Http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Agricultural census 2010 - main results "

Ďalším bodom tu bol rozbor poľnohospodárskeho hodnotenia (barometra) , ktorý bol vykonaný do 10. mája tohto roka v mnohých členských krajinách . Skúmal sa dopredu určený počet fariem ( priebežne od 500 do 2000 za krajinu ) , frekvencia vzoriek ( od 2 do 5 za rok ) a ako doplňujúci indikátor - dôveryhodnosť . Skúmané farmy z Belgicka ( flámska časť ) , Francúzsko , Nemecko , Maďarsko , Taliansko , Holandsko , Poľsko , Rumunsko , Švédsko a UK . Farmy boli buď priamo navštívené, alebo tu bol telefonický prieskum .

Skúmala sa ekonomická situácia farmy ( objem produkcie , investície , predaj a ceny , ceny za vstupy , zamestnanosť na farme ) . Referenčné obdobie bolo väčšinou 6 mesiacov .

Hodnotenie stupnice 1 až 5. Za Belgicko bolo sledovaných 6 sektorov ( obilie , O + Z , skleníkové hospodárstvo , hovädzie , bravčové a mlieko ) . U Maďarska to bolo 12 sektorov a 14 sektorov u Talianska . Metódy prepočítania indexu dôvery farmárov . Tu bola hlavným bodom harmonizácia prehľadov, aj keď to podľa Eurostatu neznamená , že všetky údaje sú úplne rovnaké ) . Sú tu trochu odlišné metódy pri vzorkovaní a porovnania ich váhy . Na národnom meradle boli pripravené hodnoty idúce od -100 ( pesimistické ) do + 100 ( veľmi optimistické ) . A na ich základe sa potom robila sektorová rovnováha s porovnaním pozitívnych a negatívnych odpovedí .

Dosť problémov tu predstavoval system pre národné výsledky . Celkovo tu bol uvedený priemer z rokov 2008-2010 , kde jednotlivé krajiny predstavujú nasledujúc percento .

Belgicko 2,4 % ( hodnota 4,868 mld € )

Nemecko 19,5 % ( 39,106 mld € ) ,

Francúzsko 28,2 % ( 56,500 mld € )

Taliansko 20,7 % ( 41,417 mld € )

Maďarsko 2,8 % ( 5,626 mld € )

Poľsko 7,6 % ( 15,153 mld € )

Rumunsko 6,4 % ( 12,845 mld € )

Švédsko 2,1 % ( 4,202 mld € )

UK 10,4 % ( 20,842 miliardy € ) .

Tieto údaje zhromaždila C / C a od jari 2012 sú predmetom prehľadov, ktoré dáva k dispozícii . Bola tu ročná skúšobná doba , ale zatiaľ sa nepristúpilo k žiadnym zmenám .

Pôvodné údaje zostávajú vlastníctvom organizácií , index je vlastníctvom C / C. C / C chce aj naďalej pomáhať organizáciám vypracovávať a pripravovať národné barometre , ktoré stále podrobnejšie budú mapovať sektor .

Celkové ekonomické ukazovatele za sektor sú zhromaždené na ECON ( 12 ) 9537:4 teda štvrtá aktualizácia údajov , s poslednou aktualizáciou v apríli tohto roku . Francesca k tomu dodala , že ďalšie aktualizácie je pre začiatok budúceho roka ( objemy produkcie , priemery , podiel na hodnote celkového výskumu , index dôveryhodnosti , očakávaná budúca situácia na farme , investície ) , úvahy o vývoji poľnohospodárskej produkcie .

 

Závery:

 • Nové funkčné obdobie skupiny EK pre potravinársky reťazec sa nezaobišlo bez ťažkostí
 • Priemerná veľkosť EU 28 farmy je 14,2 ha
 • ČR je v Eurostate vedená ako Krajina s najväčšími farmami
 • SR patrí medzi krajiny, ktoré využívajú vysoký podiel sezónnych pracovníkov
 • CC predstavila hodnotenie poľnohospodárskeho sektora vo vybraných krajinách EÚ v rokoch 2008-2010

 


Sociálny Dialóg - spoločná schôdza GEOP - EFFAT a DG employ 5 / 12 .

 

Podľa zástupcu EFFAT, smernica o sezónnych pracovníkoch nie je príliš pozitívna pre sektor, aj keď Komisia tvrdí opak . Rozšírenie nebolo dobre pripravené a to sa prejavuje dodnes vo fungovaní . Komisia by mala zabezpečiť predovšetkým plnenie všetkých svojich záväzkov u sociálnej politiky a zamestnanosti a výsledkov novej SPP , čo nie je nijako vidieť.

Chris Botterman k tomu dodal , že na schôdzach SD ( sociálny dialóg ) by sa mali riešiť aj ťažké otázky , ako je nekalá konkurencia ( viď. sprostredkovania práce ) , platy , sociálne otázky a záruky . Pre pripomienky CAP a zamestnanosť sa vychádza predovšetkým z francúzskeho príspevku , ktorý bol najviac prepracovaný . Dotazník , ktorý bol rozoslaný v septembri má dať odpoveď na prístup k štatistikám a ich interpretácii , ďalej ako sú ovplyvnené stavy mladých v sektore , ako reagovať na straty miest a čím ich nahradiť .

Panuje zhoda, že je tu potrebné urobiť celý rad úprav . A doteraz takmer zabudnutý bod ako vplyv obchodných dohôd ( Kanada , USA ) na zamestnanosť . Kritizovaný bol aj prístup Komisie k riešeniu . Staré nástroje , ktoré fungovali sa už nepoužívajú a nové príliš nefungujú , chýba kritická výmena názorov . Všade sa prezentuje poľnohospodárstvo ako zastaraný sektor , nič sa tu nerobí pre lepšiu zamestnanosť aj keď sektor je chrbticou rozvoja vidieka . Tento prístup by sa mal čo najskôr zmeniť . Tiež sa demografickými zmenami ( zloženie , vek ) sa nič nerobí a zabudlo sa na to aj v súčasnej SPP . Taliani hovoria , že aj keď odovzdávajú komplexné a presné štatistiky , nemá to prakticky žiadny vplyv na spätnú väzbu Komisie, sektor zaznamenáva prudký pokles zamestnanosti , ale v čase krízy , ako teraz už 4 roky sa tento trend obrátil a vidiek sa ukazuje ako najlepší ochranca zamestnanosti .

Poliaci kritizujú laxnosť Komisie v riešení udeľovanie pracovných povolení . Sprostredkovatelia zamestnávajú pracovníkov ako z Poľska , tak z Maďarska či Rumunska a " vyvážajú " ich na západ za smiešne ceny . Tento dumping sa týka predovšetkým poľnohospodárstva , ale aj stavebníctva a stavby a údržby solárnych panelov .

Okrem toho pracovníci z Ukrajiny , ak dostanú pracovné povolenie v Poľsku , ihneď pokračujú ďalej na západ a väčšina ich dnes pracuje v Nemecku , Holandsku a Dánsku .

 

Závery:

 • Západná Európa sa obáva prílivu lacnej pracovnej sily z východu
 • Niektorí zástupcovia EFFAT zastávajú názor, že  nová smernica o sezónnych pracovníkoch nemá príliš pozitívny dopad na sektor

 

 

Pracovná skupina Výskum 9 / 12 .

 

V decembri bol zverejnený plán na r 2014-15 k viacerým výskumným projektom, vrátane projektov na pomoc pre prax a na vytváranie sietí (network) . Do nových projektov je snaha zahrnúť čo najviac partnerov, nech je to na národnej či medzinárodnej úrovni (veda , obchod , farmári a sústrediť ich spoločnú činnosť v rámci operačných skupín RV .

Inovácia podľa potreby - to je nové heslo sektore, kde dochádza postupne k výberu kľúčových aktérov v celom reťazci .

Zloženie projektových konzorcií a kľúčoví aktéri fungujú v rámci EIP (Európske inovačné partnerstvo). V rámci nových príprav je tu vytváraná jedna veľká sieť (network) pre podporné služby a 4 siete tematických schém . Výber partnerov sa má uľahčiť cez prepojenie Linkedin - ale tu bola zástupkyňa Komisie dosť neistá , ako to vlastne bude fungovať . Zatiaľ to nebolo otestované . Pripravené sú tu hlavne projekty týkajúce sa zvyškov , či odpadov a vody , v rámci klímy tiež genetických zdrojov . Zástupkyňa Komisie Inge Van Oost z DG Agri tu urobila prehľad kritérií. Ale ešte pred tým tu bolo zo strany organizácií diskutované , aké projekty sú pripravené v členských krajinách .

Francúzska APCA ( komory ) , spolupracuje s výskumnými ústavmi , podobne ako holandská organizácia a jej spolupráca s univerzitou Wageningen spracováva projekt , v ktorom je sa zameriava na vyššiu dojivosť kráv a následne spolupracujú v tomto projekte aj s ústavmi vo Švédsku , UK , Talianskom , Španielsku a Dánsku . NFU (anglická poľnohospodárska samospráva) sa nezúčastňujú priamo , ale cez osobitnú pracovnú skupinu mlieka , zatiaľ skúmajú , ako to bude fungovať . Na schôdzi bola tiež nórska zástupkyňa , kde podobné projekty fungujú už viac ako 4 roky a v nich sa skúmajú predovšetkým nové zdroje proteínov pre krmivá , tento projekt chcú rozšíriť na úroveň EÚ (bez akýchkoľvek tabu , vrátane múčok). Belgicko : skúsenosti z prepojenia predovšetkým malých projektov a výskumných ústavov . Prepojenie je také , ako si to želajú farmári .

Komory vo Francúzsku majú hlavné slovo v poradenstve, spolupráca s INRA (najväčší výskum v krajine ) , ale spolupráca je tu predovšetkým na úrovni operačných skupín .

Z valónske časti Belgicka to sú projekty na výber zvierat , spolupráca ako poľnohospodárstva aj výskumu pri hľadaní genetických zdrojov .

Nasledovala prezentácia zo strany Komisie o poslednom vývoji a pláne pre r. 2014 :

Vytváranie záujmových skupín

Príprava pracovných schôdzí v niektorých ČŠ ( 5-6 krajín )

1 seminár .

FG - tieto skupiny sa majú zaoberať postupne nasledovnými témami :

- ziskovosť

- Rovnováha reťazca ( FC )

- Ekologicky sústredenej oblasti

- Ziskovosť pastvín - aké opcie riadenie

- Výkonnosť hnojív ( N , Ph )

- Hi - tech technológie a presná technológia

Tento plán nebol zatiaľ schválený , to sa očakáva až v priebehu februára . Za tento rok tu fungovali skupiny o pôde , genetických zdrojoch . Komisia takisto vytvorila EIP (európske inovačné partnerstvo) služobný bod , ktorý vydáva niekoľkokrát do roka Spravodaj, pripravuje nástroje na webe a prezentuje novinky .

Horizont 2020 začne naplno fungovať až od marca 2014 , 14.1 . má byť v Bruseli veľký seminár výskumu . Koncom budúceho roka ( 25. a 26.11 . Potom seminár v Berlíne , kde má byť programovanie inovácií .

Komplexné informácie sú na :

http://ec.europa.eu/agriculture/eip/index_en.htm
bio-ekonomika

- potenciál bio ekonomiky a výhľady . Koncept - prepojovanie materiálov a ich úplného využitia (klastre) , kde k prepojeniu dochádza , pretože je potrebné určitej ekonomickej veľkosti podnikov k štartu celého procesu .

Ich konzorcium predpokladá , že v roku 2020 bude mať ich sektor obrat cez 200 mld € a tento rozvoj bude badateľný predovšetkým na vidieku , kde dôjde k využívaniu stále nových surovín , zníženiu množstva skleníkových plynov , lepšiemu využitiu prípravkov na ochranu rastlín a obnoviteľnej energie . Chcú tlakom na Komisiu tiež zmeniť postoj EÚ k investíciám do základného výskumu . EÚ do neho dáva len 6 % , USA 46 % a Čína 58 % . Za tým účelom tu bolo vytvorené Public - private partnership (Partnerstvo privátneho a verejného kapitálu ) vo výške 3,8 mld € pre 2014-20 . 1 mld € je z fondov EÚ , 2,8 miliardy od bio priemyslu . Väčšina projektov , ktoré sú tu vytvárané je viacročných a Konzorcium si dáva za úlohu obnoviť industrializáciu Európy . V rámci ich projektov je dôležitý podiel jednotlivých prvkov ( 1 / 3 na výskum , 1 / 3 na rozvoj a demonštráciu funkcií , 1 / 3 na aplikácie ) .
Príklady integrácie : celulóza , drevo , zvyškové materiály , integrovaná chémia , nové využitie biomateriálov vrátane škrobov . Konzorcium má teraz 59 členov a 79 asociačných organizácií . C / C je tiež členom platformy o výskume , kde sa tiež riešia otázky aplikácií . Ide o zlepšovanie genetického fondu rastlín a plodín, rezistencia na klimatické zmeny . U genetiky sa sleduje predovšetkým :

- Ako rastliny reagujú na CO2

- Ako široko sa prispôsobujú zmenám klímy

- Citlivosť na choroby

Konečný dokument bude pripravený v priebehu februára .

 

 

Závery:

 • Dokument EK k investíciám by mal byť k dispozícií v priebehu februára
 • Boli predstavené inovačné projekty vo viacerých krajinách, ako aj plány na ďalšie obdobie rokov 2014-2015

 

 

Zasadanie politického výboru POCC - CCC 10.12 .


Pri priamych platieb sa expertná skupina stretáva so zástupcami ČŠ v tejto otázke nie sú podľa vyjadrenia zástupcov Komisie veľké problémy . Teraz u väčšiny otázok pokračuje vnútorná konzultácia , ktorá sa má skončiť v decembri a  rokovania a výsledky majú byť zverejnené do konca januára , tak aby sa stihlo odovzdanie súčasnému EP . Právny rámec sa síce stále počíta do konca r.2014 , ale sú tu určité pochybnosti , či sa tento termín podarí dodržať s novou Komisiou a novým EP . Aktívni farmári - aké kritériá , táto otázka trvá , aj keď po sérii rokovaní sa aj tu hľadajú ešte možnosti alternatívnych kritérií, ktoré podľa jeho slov musí tiež zodpovedať podmienkam WTO . Ide teda skôr o definíciu negatívnu – kto nie je aktívny farmár. Mladí farmári: je tu upravený nový text , kde došlo k viacerým objasneniam, aj keď Francúzi ani Španieli nie sú s podmienkami spokojní .

Ozeleňovanie: sú tu aj tendencie v ČŠ ísť ešte ďalej než Komisia ( UK ) , ale konečný text , ktorý berie čiastočne ohľad aj na pripomienky EP , je stále ešte v expertných skupinách .
U aktívnych farmárov sa diskutoval predovšetkým bod , kedy je definovaná minimálna aktivita ( 1 / 3 ? ) , Ďalej základné sankcie pri zelenaní , nie je tu ani tak kritika percent , ako proporcionalita .

Prepojené platby : stále sa hľadá kritérium či na hektáre a výrobné jednotky , či ich kombinovať pri zmiešaných farmách . U proteínových plodín sa definícia týka predovšetkým činnosti v LFA , kde sa hľadá kvantitatívne ekvivalent . Tam je ako sa zdá čoraz dôležitejšie doplňujúce kritérium , opúšťanie pôdy . Tiež šírka nárazových pásiem a priekop ukazuje veľmi odlišný prístup medzi ČŠ , diskusia tu je akým spôsobom tu vyjadriť prijateľný priemer .
Ďalší problém sa týka bioprodukcie , kde je teraz snaha Komisie robiť prepočty rovnako ako u ostatných sektorov . To vyvoláva silný odpor , všetko bude komplikovanejšie a očakáva sa viac administratívy .

CMO – národné otázky sa budú riešiť až v januári . Prakticky všetci zástupcovia , predovšetkým zástupca belgického Boerenbond kritizujú podľa jeho slov neuveriteľnú administratívnu záťaž , nové mapovanie , dokumentovanie všetkých opatrení , to sa aj keď k tomu má dôjsť postupne do 2018 , nepodarí sa nikdy na 100 % dosiahnuť .

Španielov zaujíma prístup k regionalizácii , ktorý je ich doménou , ale ostatné krajiny , s výnimkou UK a Talianska táto otázka nezaujíma . A na záver aj správa z Dvora audítorov. Audítori poukázali na neuveriteľných 17 prípadov pre výnimky z pravidiel , ktoré budú tiež spojené s obrovskou administratívou . Zástupca Komisie k tomu povedal , že to je bohužiaľ výsledok rokovaní a kompromisu medzi 3 inštitúciami . Komisia cíti tlak zo všetkých strán , ale konečné kompromisy len málokedy prinesú jednoduché riešenie . Je to ešte spoločná politika ?

Informácie o rokovaní v Bali – Pekka Pesonen, ústredný riaditeľ C-C konštatoval , že tu bola dobrá spolupráca s WFO ( svetová farmárska organizácia ) , vedená kanadským podpredsedom Bonnetom, delegáciu FNSEA viedol bývalý vedúci skupiny pre mlieko BRICHAR. Zúčastnili sa aj zástupcovia Business Europe a delegáti Ecosoc , bolo tu viacero poslancov EP , ktorí mali podľa slov Pekku strážiť postup pri rokovaní ( ale ako, to vraj zostáva záhadou ) . Celé rokovania prirovnal Pekka k čakárni , a ani samotný výsledok nikoho príliš neprekvapil . Ako sa to dá interpretovať ? Mierny horizontálny postup , ale nič zásadné. Pre budúcu etapu rokovaní budú na programe vývozné podpory a tiež kritériá " zelenej " skrinky (green box). Podľa rakúskeho zástupcu tu najdôležitejšie otázky sa vôbec neriešili. Ďalšia otázka bola o úlohe nového generálneho riaditeľa WTO, Azaveda v rokovaní. Bývalý ústredný riaditeľ Pascal Lamy , sa chystá na nový vstup do francúzskej politiky . Nový riaditeľ bol vraj spočiatku veľmi aktívny , a neskôr pracoval skôr z pozadia , ale jeho prístup bol otvorenejší než jeho predchodcu . Azavedo na záver povedal , že dohoda prinesie pre svetový obchod nový obrat vo výške cez 1000 mld $ a začne fungovať od júna .
Najviac očakávaní je medzi rozvojovými krajinami , ale USA sú k ďalším rokovaniam veľmi vlažné, skôr sa tu paralelne dialo rokovanie s Čínou . Ako sa vyjadril zástupca Farm Bureau , sú tieto rokovania pre US dôležitejšie ako WTO . Z americkej strany nie je ani záujem rokovať s európskymi organizáciami o pripravovaných dohodách EÚ / USA . Ozvala sa tu kritika postupu C / C , ktorá zatiaľ na americké organizácie príliš netlačila . Belgický zástupca k tomu hovorí , že by sme mali oveľa viac rokovať aj s NGO na oboch stranách Atlantiku na ktorých schôdzach je prezentácia farmárov absolútne nevyhnutná , aby sme neboli stále tlačení do defenzívy .

C / C a FEFAC - postupy na označenie krmív pre zvieratá na mäso .

Smernica je tak komplikovaná , že väčšina zástupcov ju chce odmietnuť . Bola síce prijatá pracovnou skupinou pre ovce a hydinu, ale úplne odmietnutá zo skupiny bravčového . Návrh je kompromis , ktorý nikoho neuspokojí . C / C kvôli tejto nezhode ( veľké komplikácie ) návrh nepodporí , počká na ďalšie presidium, kde bude žiadať o vyjadrenie .

V podobnom štýle bol prerokovaný individuálny postup UK na označenie viacerých potravín farebným odlíšením ( traffic lights - dopravné svetla ) , kde červená má dať varovanie o nedobrom obsahu ( nadmerné ? Množstvo tuku , cukru atď ) . Má to slúžiť na vyjadrenie zdravotnej prospešnosti potraviny. Ale zástupkyňa NFU (britská poľnohospodárska samospráva) , povedala , že tento rok prebehli v krajine skúšky systému a výsledky sú dosť kontroverzné . C / C odoslala svoje vyjadrenie ako na Komisiu tak britskej vláde s tvrdením , že tento systém vytvára ešte väčší zmätok u spotrebiteľov , dáva pocit viny , a tento spôsob informácií nie je v súlade s väčšinou EÚ legislatívy . A navyše je to systém , kde sa dohodla britská vláda s distribúciou u vybraných produktov a tento systém je pre väčšinu nielen diskriminačný , ale je tu riziko , že supermarkety ho budú chcieť presadzovať aj v iných krajinách . NFU ako sa zdá tento systém tiež neprijíma s nadšením , opäť to vyzerá , že UK prišla s niečím čo ide úplne proti európskemu prúdu . Informácie o revízii EÚ politiky vzduchu as tým spojených emisií . Pozícia C / C je taká, že ho farmári nemôžu úplne odmietnuť , ale nie je ani tu zhoda , ako ďalej pokračovať . Rovnako Komisia tu nepracuje príliš rýchlo, nepredpokladá sa , že súčasná EK dokončí tento návrh v rámci svojho mandátu . K stratégii lesov , kde bude začiatkom budúceho týždňa veľký seminár v Bruseli , boli predložené predovšetkým jednotlivé body seminára a postoj organizácií ako k rozvoju lesného sektora , tak k potrebám RV . A tu je práve problém pre rozdelenie fondov . Lesný sektor je ziskový a pracuje zatiaľ bez pomoci , narozdiel od poľnohospodárstva , ktoré sa v súčasnej EÚ bez pomoci neudrží . Ak by bola zahrnutá a pripravená spoločná politika pre lesné sektor a nanovo aj pre bio - ekonomiku a kaskádové riešenie využitia , majú farmári obavy , že v budúcej SPP by mohlo byť na ne ešte menej peňazí ako doteraz . Samotná stratégia sektoru nebola tento rok dokončená , bude pokračovať pod gréckym vedením začiatkom 2014 .

 

Závery:

 • Boli poskytnuté najnovšie informácie týkajúce sa reformy SPP 2014-2020
 • Európska poľnohospodárska samospráva nie je spokojná s výsledkami rokovania o medzinárodnom obchode,ktoré sa uskutočnilo v novembri na Bali
 • Pokus o nové označovanie výrobkov vo Veľkej Británií sa stretol s výraznou kritikou C-C

 


Pracovná skupina rybolov a akvakultúra . 13.12 .

 

Nové vedenie skupiny poskytlo viac priestoru nielen vnútrozemskému chovu rýb , ale venuje sa viac aj riešeniu programov investícií , chorôb a inovácií .

Predtým tu mala hlavné slovo skupina EUROPECHE (Asociácia národných rybárskych organizácií EÚ) , teraz je daný väčší priestor rybárskym družstvám a spoločnostiam .

EUROPECHE takisto nedokázala riešiť rozpory medzi malými a veľkými producentmi. Hlavne v oblasti Stredozemného mora . V novo pripravenom programe sa bude skupina venovať aj lepšej spolupráci s odbormi . Zatiaľ návrh na jednotnú asociáciu rybárov neuspel, a tu má COGECA slúžiť ako horizontálna spojnica. Dochádza aj k ďalšej zmene zo strany Komisie , od 1.1 . 2014 sa mení poradná štruktúra a celý sektor bude viac regionalizovaný .

Od 2002 je tu vidieť určité pnutie spojené so zmenami EÚ inštitúcií a po podpise Lisabonskej dohody , je tu tiež zapojenie EP do procesu schvaľovania . A tam sa ukazuje ako zásadná potreba zmeny spolupráce pri lobingu a inej politiky vo vzťahu k NGO . Tie sú stále viac viditeľné a práve cez EP vykonávajú ďaleko väčší tlak ako v minulosti iba cez Komisiu .

Viacero organizácií nemá peniaze a tým pádom sú stále menej prítomné v Bruseli . Problém financovania schôdzí majú všetky z nich . Je nutné obnoviť prítomnosť na poradných výboroch a medzi všetkými rybárskymi organizáciami . Pekka k tomu pripomenul , že C / C tu môže významne slúžiť ako sprostredkovateľ , otázky , ako označenie , PO 's, výživa , zdravie a ochrana zvierat , EIP sú teraz preberané vo všetkých skupinách a pre rybolov môžu v tomto smere významne pomáhať . Financovanie je problém pre všetkých , kvôli zlej finančnej situácii odišli 3 rybárskej organizácie , takže živšie samostatné financovanie poradných výborov už nemožno udržať , a musia sa hľadať nové cesty spolupráce .

Samotná politika musí byť silnejšia a viditeľnejšia . Musia sa zachovať minimálne 2 schôdze za rok a doriešiť otázky spolupráce s EUROPECHE a FEAB . U tejto organizácie zostáva problém v tom , že sú v nej aj organizácie mimo EÚ , čo vzhľadom k štatútu C / C spôsobuje určité problémy . Doterajší predseda skupiny , BUONFIGLIO k tomu dodal , že predovšetkým akvakultúra rastie v celom svete , v Číne to predstavuje 75 % produkcie a Európa tu nemôže zostať nečinná . EÚ v týchto projektoch úzko spolupracuje s Nórskom a táto forma sa má rozširovať . C / C môže sektor reprezentovať v celej rade akcií organizovaných v Bruseli , vrátane zdravia a ochrany . Sektor musí byť viac viditeľný . A organizácia sa musí viac prejaviť v národných strategických plánoch ( do 2020 ) a využiť aj ako príležitosť pre zisk nových fondov z EÚ . Nemecký zástupca Feneis sa tiež prihovára za väčšiu úlohu C / C pre EÚ reprezentáciu . A k tomu sa musia tiež zmeniť samotná štruktúra schôdzí a ako urýchliť výmenu informácií a služieb medzi organizáciami . Ako sa zdá , budú teraz zasadnutia v priestoroch C / C , to za posledné roky nebolo , schôdze boli organizované v budove Belliard . Nemecký zástupca povedal , že vzhľadom na rokovania predovšetkým o AHW ( zdravie a bezpečnosť ) sú len obmedzené časové priestory na reakciu , C / C tu musí zabezpeci rýchlu výmenu a reakcie . Prebehla aj voľba nového vedenia . Predseda BUONFIGLIO ( It ) bol potvrdený , podpredsedovia sú Bernhard Feneis ( DE ) a Pier Antonio Salvador ( It ) .

Schválení jednomyseľne .

Rokovania o spoločnej politike rybárstva .

Tu sa začalo problémom , ktorý rieši Komisia a tým je zákaz vyhadzovania nechcených rýb , ktorých podiel je až štvrtina všetkých úlovkov . Ich ďalšiemu využitiu zatiaľ bránila nulová ziskovosť , náklady spojené s dopravou , triedením a spracovaním . Komisia tu má hrať úlohu rozhodcu a delegovať právne akty na národné vlády . Nová CFP (spoločná politika rybárstva) bola schválená 10/12 v Štrasburgu a jej forma bude viac regionálna.
RAC - regionálna akvakultúru Rady - tu sa ešte stále diskutuje o pomeroch zastúpenia ,

Najčastejšie je tu pomer 60:40 v prospech výrobcov , ale NGO , ktoré majú byť v 2. skupine chcú pomer iný . Nové pravidlá, ktoré majú začať platiť od januára 2014 , majú uvádzací termín v období 6 mesiacov až 1 rok , ale skôr sa počíta s novými pravidlami až od ustanovenia novej Komisie . Tiež nie je rozhodnuté koľko bude členov týchto výborov a to súvisí veľmi úzko s rozpočtom . Pekka Pesonen (ústredný riaditeľ C-C) k tomu povedal , že otázka poradných výborov musí byť riešená čo najskôr s DG Mare (riaditeľstvo  EK pre rybné hospodárstvo) , aby boli jasné pravidlá . Zástupca EUROPECHE a C / C rokovali na tomto GR v decembri. V popoludňajšej časti pokračovali diskusie okolo predovšetkým praktických otázok ďalších rokovaní a čím do nich môže každá z organizácií prispieť . Zástupca EUROPECHE , Daniel Fossatta povedal , že jeho organizácia má veľký záujem na pokračovaní spolupráce , vidí v nej nutnosť ako zlepšiť rovnováhu voči NGO , pri všetkých rokovaniach . FEAP podobne ako predtým , má celý rad projektov spoločných s C / C a ich zástupca tu povedal , že veľká časť ich členov je tiež členmi C / C, čo rokovania uľahčuje .
Dôležitá bude otázka ďalšieho rozpočtu . Teraz záleží na Komisii , akou formou bude chcieť reprezentáciu uskutočniť . Buď ustanoví zástupcov všetkých organizácií , alebo len tých najdôležitejších . Na sekretariáte sa teraz bude tiež pripravovať zoznam , kto a ako reprezentuje sektor na národnej úrovni , pretože ako povedal nemecký zástupca je dôležité mať jednotnú pozíciu voči Komisii a na začiatok je nutné mať aspoň provizórny rámec programov a zastúpenie . Je tu tiež určitá zmena v rozhodovaní . Teraz oproti skorším postupom môžu ministri ČŠ rozhodovať , kto bude reprezentovať , skôr tento stav len potvrdili , ale nemali definitívne slovo pri menovaní . Následne musí byť zvolený výkonný výbor . Navrhovaný rozpočet pre organizáciu vo výške 250 000 € , je malý a stále sa diskutuje ako rozdeliť príspevky , bude tu všetkých 28 krajín alebo len krajina veľkých producentov . Pekka k tomu povedal , že táto otázka je veľmi dôležitá a tiež veľmi citlivá , pretože môže rozhodnúť o funkčnosti organizácie . Výbor by si tu mal pripraviť viac možností na riešenie . Pomery sú v rôznych RAC odlišné, producenti 70 % hlasov , NGO len 30 , ale to sa môže tiež zmeniť .

 

Závery:

 • bolo zvolené nové vedenie pracovnej skupiny pre akvakultúru
 • pracovná skupina stojí pred významnou reorganizáciou
 • otázky rybolovu začínajú byť čoraz viac v centre záujmu štátov EÚ

 

 

Pracovná skupina Olejniny, bielkovinové plodiny, obilie , 17.12 .

 
Výstup z pracovnej skupiny pre bielkovinové plodiny:

1. cieľom je snaha o znižovanie dovozu sóje pre EÚ o 50 % ,do roku 2040 (je to realistické ?)
 

2. cieľom akú stratégiu na vykonávanie uplatniť .

V pracovnej skupine bolo na zasadnutí v polovici septembra prijatých 8 hlavných otázok. Každú z nich spracováva špecifická skupina 3-4 ľudí, ktorí urobia závery pre hlavnú pracovnú skupinu .

Ciele :

- Sója otazky vody , prispôsobovanie klimatickým zmenám , kratšie cykly rastu

- Lucerna - vyšší obsah proteínov Lepšia stráviteľnosť - možnosť dvojakého využitia , listy pre krmivá , stonky na energiu

- Strukoviny - Lepšie prispôsobenie , Vyšší obsah proteínov , odolnosť voči klimatickému stresu , vrátane sucha , znížiť straty pri zbere.

2. Cieľ - zmenšiť rozdiely výnosov Medzi obininami a olejninami .

Existujú veľké rozdiely medzi regiónmi . Riešia sa aj otázky zlepšenia štruktúry pôdy .

Problémom je stabilita výnosov .

3. Cieľ - prevody v rámci hodnotového reťazca

- Alternatívy k sóji

- Zmeny pre monogastrické zvieratá

- Zlepšiť spoluprácu medzi producentmi zeleniny bielkovinových plodín -  živočíšna produkcia ( možnosti kontraktualizácie )

- Termínované obchody ( podobne žako u obilia )

4. Cieľ diverzita proteínových kultúr - Uz existuje , ale v rámci EÚ je obmedzená .

5. Cieľ miešané kultúry - zvýšiť výnosy , znížiť použitie vstupov ( 10-20 % ) . Zatiaľ nie sú odporúčané miešanky, chýbajú praktické poznatky, problem so skladovaním.
 

6. Zoznámenie farmárov so všetkými dostupnými plodinami

- Zatiaľ nebol záujem, potreba kritickej veľkosti pre spracovanie , chýba výskum

7. Diverzifikácia živočíšnej produkcie

- Hlavne u bylinožravcov

- Vyšší obsah proteínov , možnosť nahradiť sóju

8. udržateľnosť a transparentnosť aktivít

- vplyv zmien

- malý dôraz na potenciál , v znižovaní spotreby hnojív

- Vysoký pozitívny dopad na prostredie

Tieto otázky majú byť ďalej rozpracované a prerokované na schôdzach 16. 17. 1. .
Po stretnutí s najväčšími producentmi EÚ nedávno v Holandsku je jasné, že nie je veľký záujem o - prípadné zmeny , drvivá väčšina uprednostňuje sóju .

Problémom je že až 88 % svetovej produkcie sóje je geneticky modifikovanej. V niektorých krajinách sa stretávajú aj s nedostatkom prípravkov na ochranu rastlín, a to v súvislosti s nedávnym zákazm neonikotinoidov. Príklad z Fínska ukazuje, že sat u darí v obmedzenej miere miešať strukoviny a ovos.

Taliansky zástupca informoval, že Rusko a Ukrajina sa intenzívne pripravujú na pestovanie sóje. Jej produkcia by mala dosiahnuť úroveň pestovania pšenice alebo kukurice. EÚ by sa chcela sústrediť na lucernu a miešanky. Sója podlieha v súčasnosti závažnému politickému rokovaniu. Čo sa týka alternatívnych plodín, chýba ochota producentov krmív z dôvodu nízkych výnosov.

Ďalším informačným dokumentom je návrh na otázky výskumov inovácií pre proteínové plodiny . Techniky , rotácia , zlepšenie potenciálu na fixáciu dusíka či fosforu , lepšie vedomosti o genetických vlastnostiach, lepšie selekcia , zlepšenie výnosov a ich stabilita .

Inovácie by sa mali hlavne týkať :

- Minimalizácie strát pri zbere a skladovaní ( sušenie )

- vytvorenia rezistencie na choroby a škodcov

- Výskumu nových prvkov PPP

- nájdenia riesenia pre problem s pôdou pre strukoviny

Krátky referát k ILUC . Organizácie boli veľmi aktívne v EP aj v. Rade . Výsledkom je dočasné zastavenie rokovaní o otázke . Sedem krajín bolo proti, každá kvôli nejakému špecifickému dôvodu ( nezahrnutie palív II . generácie , kvôli penalizácii ( PL ), Španielsko Portugalsko sa vôbec nevyjadrili ) . Komisia sa vyjadrila , že smernica sa musí zmeniť a priblížiť sa viac modelu, ktorý chcel EP. C / C sa za týmto účelom chcela stretnúť s nastávajúcim gréckym predsedníctvom , ale zatiaľ bez výsledku .

Svetová produkcia olejnín .

Za posledných 25 rokov sa zvýšila produkcia olejnín viac než dvojnásobne , ale k tomuto navýšeniu došlo väčšinou mimo krajín EÚ . Najväčší potenciál má Rusko a Brazília. Záujem zvýšilo navýšenie cien pôdy o viac než dvojnásobok za posledných 6 rokov , v niektorých krajinách až 6x . Je potrebné sa pripraviť na to, že sója bez GMO bude veľmi drahá.
USA  a J. Amerika predstavujú viac ako 80 % exportu sveta a z toho je  95 % sóje . V Južnej Amerike je problem s logistikou, z vnútrozemia sa všetko dopravuje kamiónmi , chýbajú dobré cestné komunikácie a sú s tým spojené vysoké dopravné náklady . V Argentíne zabraňujú väčšiemu exportu vysoké exportné dane ( 35 % ) producenti sú platení oficiálnym výmenným kurzom (tento je o 50 % horší nez skutočný ) . Čína predstavuje stále rozhodujúceho hráča na svetovom trhu , teraz odoberá prakticky celú tohtoročnú produkciu USA , na jar má USA nahradiť v dodávkach Brazília Argentína . Čína si dnes pripravuje veľké zásoby, okrem toho presúva casti produkcie na prenajaté či kúpené pdy v Rusku alebo v Afrike. Čo sa týka repky, trh by sa nemal príliš meniť, ale bude sa pestovať stale viac mimo EÚ – pre EÚ príležitosť ako alternative  k biopalivám. EÚ už teraz dováža viac ako 3,5 Mt repkového oleja ( Ukrajina , Austrália , Kanada ) . Zacina sa otvárať trh repky v Indii , ktorá zatiaľ dáva prednosť dovozom z krajín bývalého Sovietskeho zväzu , ale je tu šanca aj pre EÚ.
Obilie .

Za posledných 20 rokov, keď sa znižovala produkcia, klesli zásoby na minimum , vlani a tento rok sa situácia zlepšila . Bohužiaľ vseobecné štatistiky nehovoria nič o kvalite. Tento údaj zohráva veľmi dôležitú úlohu. Tento rok bola výnimočne dobra úroda vo všetkých krjainách EÚ, okrem Veľkej Británie, čiastočne vo Francúszku, Maďarsku či Nemecku.  Celková bilancia sa výrazne zlepšila . Európa sa stále viac sústreďuje na Blízky a Stredný východ , niekedy aj so zvláštnym politickým kontextom ako predaj nemeckej pšenice Iránu .

Do Roku 2020 by podľa odhadov mala svetová populácia rásť o 80 mil. ročne, čo znamená, že sa bude musieť tiež podstatne zvýšiť produkcia . Existuje viacero rizík -  počasie , výkyvy všetkých trhov , politika -  prepojenie na obchodnú politiku - WTO či americký Farm Bill (poľnohospodárska politka USA) .Pre VB je najväčším problémom počasie, ktoré za ostatných 10 rokov dosahuje obrovské výkyvy. Belgičania diskutujú o potenciálnom raste výnosov. Ozeleňovanie teoreticky môže priniesť zníženie produkcie obilnín o viac ako 10 mil. ton, čo môže zásadným spôsobom ovplyvniť budúcnosť sektora. Vzhľadom k problémom s počasím viacero producentov prešlo z pestovania obilnín na olejniny .

Situácia v sektore minerálnych hnojív - legislatíva opäť mešká teda s najväčšou pravdepodobnosťou prejde až na budúcu Komisiu na dopracovanie. Problémy spôsobujú predovšetkým pravidlá pre možnú recykláciu fosforu prírodných hnojív, kde je kľúčovým bodom dopravná vzdialenosť . Problém je aj v priemyselnej kapacite produkcie hnojív, kde Európa za posledných 10 rokov stratila sebestačnosť. Je dnes do značnej meiry závislá na dovoze z tretích krajín. Francúzsky zástupca spolu s britskými kolegami dali žiadosť na Komisiu o päťročné prerušenie zvýšenia dovozu do EÚ, prostredníctvom zníženia dovozných ciel (3 % je príliš málo, aj keď to predstavuje zníženie nákladov na produkciu celkovo o niečo viac než 1 %).Závery:

 • Vzhľadom k problémom s počasím viacero producentov prešlo z pestovania obilnín na olejniny .
 • Problém neustále spôsobujú výkyvy počasia.
 • Tento rok bola úroda v EÚ pomerne dobrá, ale zásoby obilnín z dôvodu nižšej produkcie v predchádzajúcich rokoch klesli na minimum.


 

 

Vypracoval: Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK, december 2013

 

 

©Copyright SPPK; kopírovanie a ďalšie šírenie je možné len so súhlasom SPPK

Správa z C-C – november 2013

Správa z C-C – november 2013

Zoznam použitých skratiek:

SPPK – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

C-C – COPA- COGECA

EP- Európsky parlament

EK – Európska komisia

EÚ – Európska únia

ČŠ – Členský štát

SPP – Spoločná poľnohospodárska politika

EFSA – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

HLG – Skupina na vysokej úrovni

EKF – Európsky kongres farmárov

DG Sanco – Generálne riaditeľstvo EK pre ochranu a zdravie spotrebiteľa

NFU – Národná farmárska únia, Veľká Británia

GMO – Geneticky modifikované organizmy

DG Agri - Generálne riaditeľstvo EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

OECD – Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj

OIE- Svetová organizácia pre zdravie zvierat

PPP – Prípravky na ochranu rastlín

EFFAT – Európska federácia obchodných únií v poľnohospodárstve a potravinárstve

GEOPA- Zamestnávateľská skupina v rámci C-C

PRV – Program rozvoja vidieka

DG Trade – Generálne riaditeľstvo EK pre obchod

DG Enviro – Generálne riaditeľstvo EK pre životné prostredie

EIP – Európske inovačné partnerstvo

NGO – mimovládne organizácie

CMO – jednotná organizácia trhu

COMAGRI – Poľnohospodársky výbor Európskeho Parlamentu

ILUC – Nepriama zmena využitia pôdy

UK – Veľká Británia

MFF – viacročný finančný rámec

AHW – zdravie a dobré životné podmienky zvierat

NZ – Nový Zéland

ECOSOC – Európsky hospodársky a sociálny výbor

DG Employ – Generálne riaditeľstvo EK pre zamestnanosť

MSD – Ochorenia svalov a kĺbov

WTO –Svetová obchodná organizácia

LULUCF – využitie pôdy, zmena využitia pôdy a lesníctvo

Mercosur – Ekonomické združenie krajín Južnej a Strednej Ameriky

MOMAgri – Svetová organizácia pre poľnohospodárstvo

BRIC – Ekonomické združenie Brazílie, Ruska, Indie a Číny

FAO – Organizácia pre potraviny a poľnohospodárstvo Spojených národov

FVE – Federácia veterinárov v Európe

BSE – Bovinná spongiformná encefalopatia – ochorenie hospodárskych zvierat

RK – rozvojové krajiny


Pracovná skupina Semená a reprodukčné materiály 4.11.

 

Zasadanie bolo venované pripomienkam k pozičnému dokumentu C / C k Nariadeniu EP a Rady k produkcii a trhovej dostupnosti reprodukčných materiálov.

V správe sa v dobe príprav museli pripraviť definície operátorov semien, čo sa samo o sebe ukázalo ako dosť komplikované. Riešili sa aj otázky certifikácie, ktorá je dôležitá pre bezpečnosť a k tomu sa pripája ešte otázka objemu produkcie a kontroly .

Copa - COGECA víta návrh Komisie, ktorý si dáva za úlohu zmodernizovať legislatívny rámec pre reprodukčné materiály , ale upozorňuje tu aj na celý rad bodov , ktoré sa budú musieť riešiť neskôr pomocou " delegovaných aktov ". V takýchto prípadoch sa budú musieť ČŠ obrátiť na Radu v relatívne krátkej dobe. Je tu riziko , že národné záujmy sa budú akceptovať do určitej limitovanej úrovne.  Možnosti výnimiek pre niektoré štandardné materiály, predovšetkým heterogénne materiály a malé špeciality ( niche materiály ). V hre je zabezpečenie minimálnych štandardov a na nich závislých možných kontrol a overovaní .

Copa tu požaduje udržanie VCU ( value for cultivation and / or Use – hodnotu pre kultiváciu a/alebo využitie) ako prah pre udržateľnosť pre členské krajiny. Je potrebné určiť pravidlá pre registráciu druhov pripravených pre bio produkciu. Zabezpečiť fyzickú a fytosanitárne kvalitu, rovnako ako sledovateľnosť všetkých druhov reprodukčných materiálov , umiestnených na trh . Aktualizovať

ravidelne VCU register druhov . A predovšetkým pripraviť presné kritériá pre heterogénne materiály .
Pre C / C je ďalej dôležité a je to podmienkou pre vstup materiálov na trh , aby všetky druhy boli zaregistrované. Kontroly a certifikácie musia zabezpečiť kvalitu všetkých semien a sadeníc .

Európska Agentúra druhov rastlín ( EAPV ) by tu mala zohrávať úlohu registrátora druhov a vydávať tiež metodiku aplikácie . C / C tu má výhrady voči možnosti , že by v rámci Prílohy I mohli byť vyňaté niektoré malé zeleninové druhy .

Rozsah výnimiek pre " štandardný materiál " ako kategórie , vrátane zahrnutia heterogénnych materiálov a niche materiálov, zostáva nejasný . Návrh Komisie u týchto materiálov  -  C / C si myslí, že predchádzajúca registrácia nie je nutná . Semená týchto materiálov by mali byť k dispozícii na trhu podobne ako štandardný materiál, s možnou výnimkou pre rôzne kombinácie balení . Tento trh ( niche ) predstavuje veľmi často predaj malých dávok semien , aj pre neprofesionálne použitie . Spoločnosti , ktoré sem také materiály dávajú sú veľmi často minimálnej veľkosti . Copa tu požaduje , aby bolo definované maximálne množstvo s odvolaním na oblasti v ČŠ .

Heterogénne materiály :

Čl . 14.3 . je podľa C / C dosť nezrozumiteľný. Ide o veľmi náročnú definíciu tohto materiálu s použitím presných kritérií, ktoré by zaručili minimálne podmienky pre agronomický výkon pre užívateľov a pre udržanie a registráciu pre operátorov. Existuje tu riziko konfliktu medzi umiestnením heterogénneho materiálu na trh a producentov , ktorých heterogénne materiál nie je stabilný . C / C z týchto dôvodov žiada o definíciu presných kritérií pre heterogénne materiály . A ďalej v delegovaných aktoch by mali byť uvedené všetky detaily článku 14.3 od ( a ) do ( d ) pre heterogénne materiály, rovnako ako označenie oblasti pôvodu , rok zberu , čas klíčenia a dátum merania tohto údaju.

Ďalšie otázky sa objavujú pri potrebe riešenia pre platenie ( ROYALTIES ) . Podľa zástupcu ESA sa jedná síce o malý trh , s obmedzeným počtom producentov , ale aj s obmedzeným počtom krajín .

Ďalším bodom tu bolo prerokovanie MU - minor uses – menšinové využívanie. Schôdzky s Komisiou majú byť 2 v priebehu novembra , problém , že Rada to má na programe až pre začiatkom jari . V celej EÚ majú len 2 krajiny špecifický systém pre MU . Mnohé z členských krajín špecificky Francúzsko a Taliansko má veľké problémy s užitím v sektore O + Z.

Trh je tento rok v dobrom stave , zásoby sú vraj dostatočné , len určité menšie problémy sa objavili pre bio a určitý nedostatok je vo Fínsku a Švédsku .

Arnaut ďalej upozornil , že problémy sa začnú prejavovať v budúcom roku , zákaz neonicotinoidov bude veľmi vážny . Je to predovšetkým problém politický , ale ktorý bude mať obrovský vplyv na sektory plodín, vrátane reprodukčných materiálov. Bohužiaľ sa tu prijali opatrenia, bez hľadania nejakých alternatívnych riešení . To bude pôsobiť v EÚ produkcii problémy a zároveň to nijako nerieši dovoz materiálov z tretích krajín do EÚ , ktoré tieto obmedzenia nemajú a ani ich nehodlajú zavádzať .

 

Závery:

- C-C trvá na povinnej registrácií všetkých používaných materiálov
 

- C-C nesúhlasí, aby v rámci prílohy 1 boli vyňaté niektoré malé zeleninové druhy
 

- C-C žiada presnú definíciu pre heterogénne materiályMlieko 5.11 .

 

Situácia na trhu vo svete a v EÚ:

Informácia o účasti na veľkej konferencii v Japonsku , kde bolo takmer 2000 účastníkov a bol predstavený veľmi pozitívny obraz súčasného stavu v sektore . Jednak sa za posledných 6 mesiacov stabilizovali ceny , klesli ceny krmív a celkový výhľad je pozitívny . Podľa správy zástupcu organizácií mlieka sa má v nasledujúcich rokoch trvale zvyšovať celková ročná produkcia rádovo o 2-2,5 % . Ale po vývoji ako v EÚ , tak v Austrálii či na N. Zélande sa experti pýtajú , či bude také tempo rastu možné. Celá Ázie zvyšuje dopyt od Indonézie až po Stredný Východ , ak nim sa pridávajú niektoré krajiny Afriky . Ale tento vývoj nie je rovnaký vo všetkých oblastiach a tiež nemá rovnaký základ , produkcia surového mlieka, alebo produkcie práškového mlieka a vo vyspelých krajinách je to predovšetkým produkcia syrov .

Prehľad produkcie v EÚ :

UK - ceny 38 – 39 eurocentov ( ale variácie medzi regiónmi ) , náklady sú stále okolo 40 centov . Produkcia je teraz o 10 % vyššia než vlani , ale proti im to robí len 5 % . Na november sa očakáva ďalšie zvýšenie o 1 c

Nemecko: v septembri dosiahli ceny 40 eurocentov , ďalší pozitívny vývoj , ceny sú teraz o 10 centov vyššia ako v rovnakej dobe 2012 . Produkcia stúpla o 2 % celkovo , nárast bol najvyšší v auguste o 4 % . Najsilnejší trh majú syry .

Slovensko : - 3 % oproti vlaňajšku , ceny sú aj naďalej nízke ( - 5c oproti iným krajinám ) .

Sektor zaznamenal za posledných 5 rokov veľké straty , ktoré sa zatiaľ nedarí nahradiť .

Litva: trvalá bitka s Ruskom . Ceny boli v septembri okolo 34 c , produkcia je síce stabilná , ale výkyvy v exporte do Ruska robia problémy na domácom trhu . Väčšina produkcie z malých fariem, konsolidácia pokračuje .

Grécko : počty dojníc sa znížili o 7 % , ceny zostávajú okolo 44 eurocentov
Maďarsko : stabilné , ceny 33 c , teraz pokrývajú náklady , zvyšuje sa export , čo vedie k určitému nedostatku niektorých produktov na domácom trhu . Tiež vývoj produkcie a cien krmív je pozitívny .

Lotyšsko : stabilné , ceny dobré , zaznamenaný tu mierny rast ale zostávajú aj naďalej pod úrovňou nákladov .
Slovinsko: stabilný , otvoril sa viac trh v Chorvátsku , čo pomohlo vývoju cien ( september 33c ) a tiež sa zvýšil export do Talianska , Rakúska a ostatných častí bývalej Juhoslávie .

Írsko : dobré leto , produkcia je celkovo 4,2 % nad kvótou , ceny 37,2 c
Dánsko : produkcia mierne pod kvótou , ceny rastú , pozitívny výhľad . Jediným trvalým problémom je veľké zadlženie prakticky všetkých farmárov . A kvôli skončení systému kvót , sú v krajine tiež problémy v obchodovaní s kvótami.

Zástupca Severného Írska pridal ešte poznámku o produkcii v tejto časti UK .

Ceny okolo 39c , stabilný vývoj aj produkcia .

Portugalsko : produkcia rastie aj keď je stále o 6 % nižšia ako vlani , nárast zaznamenali predovšetkým družstva . Ceny vzrástli o 3c na 38 eurocentov a blíži sa tak priemeru väčšiny EÚ .

Tento rok sa prvýkrát podarilo previezť mierny nárast cien na spotrebiteľov .

Fínsko : ceny 45c , dobrý sezónne nárast , produkcia tento rok o 0,4 % vyššia , kvóta bude tento rok pravdepodobne prekročená o 2 % .

Poľsko : ceny 33,7 c , nižší ako priemer EÚ , vlani prekročili kvótu , tento rok je stav o 1 % nižší.Sezónní výkyvy , produkcia v septembri o 2 % vyššia .

Francúzsko: produkcia vzrástla o 4 % od leta , ale náklady zostávajú vysoké . Svetový rast cien sa neprejavil vo rastu cien vo Francúzsku , tento rok sa opäť do popredia dostali problémy so spracovateľmi .

A podľa správ z posledných týždňov je vo Francúzsku postihnutá celá rada sektorov a spracovateľov , bravčové , hydina , mlieko , len za posledné 2 týždne boli obrovské demonštrácie v celej Bretónsku , nielen kvôli zatváranie podnikov , ale tiež kvôli zamýšľanému zavádzanie eco - dane pre dopravu poľnohospodárskych produktov .

Holandsko : rekordné ceny v septembri ( od 2007 ) teraz 39,65 c Campina oznámila výhľad cien na november s 44 c , čo bude ďalší rekord . Produkcia je o 6 % v tomto roku vyššia ako v 2012 . Počíta sa so super – daňou vo výške nad 100m € . Situácia sa komplikovala v niektorých oblastiach po škodách z hurikánu z minulého týždňa , ale to by nemalo výrazne ohroziť celkovú produkciu .

Rakúsko: ceny 39 - 40c , celková produkcia mierne pod 2012 . Mierne problémy s krmivami , veľa dažďa na jar , veľké sucho v lete . Ale aj tak sa opäť očakáva mierne prekročenie kvóty .

Taliansko : pozitívny vývoj , ceny 42 - 43c , zvyšujú sa dovoz , kde ceny dosiahli až 50c .

Pokračujú diskusie sa spracovateľovi , ale stále sa nedarí príliš rokovania s distribúciou . Všetko v krajine kontroluje 5 veľkých skupín . Problémy majú tiež s vysokými cenami za energiu a za dovážanú sóju . Znížila sa mierne domáca spotreba kukurice. Už druhým rokom sa znižuje počet producentov v LFA ( predovšetkým v južnom Taliansku ) , dôvodom sú vysoké náklady , ktoré tam presahujú úroveň cien .

Španielsko: produkcia rastie , ceny sa stabilizovali a ceny krmív klesajú . V sektore sa rozširuje systém dodávok na kontrakty 3-6 mesačné, niektoré družstvá ich majú aj na rok a viac . V septembri dosiahli ceny 46c a do konca roka sa počíta s ďalšími 2 c Boj s distribúciou pokračuje ( cez ne ide 60 % predaja ) , ceny vzrástli za posledné 2 mesiace o viac ako 4 % .

Švédsko : ceny okolo 40 c , produkcia o 1,8 % vyššia ako v 2012 , stabilný stav .

Následne urobil manšelmi prehľad z Konferencie 2015 , ktorá tu bola v septembri . O tom som robil referát v správe z tejto doby . Referáty a príspevky ako z Konferencie tak z diskusie na farmách sú pripravené na odoslanie ako na Radu, tak na EP .

Diskusia k zriadeniu tzv. skupiny Task Force  - Aké úlohy táto pozorovateľná má mať ?

Čo je jej cieľom , má tiež slúžiť ako pozorovateľ pre verejné intervencie a privátne skladovanie ?

Konkrétne čo má robiť - ceny , objemy , produkčné náklady , marže ako u mlieka tak u mliečnych produktov ?

Má byť striktne európska , alebo kombinovaná s národnými a ako k tomu pristupovať ?

Aké metódy sa tu majú použiť ?

DG Agri k tomu oznámilo, že ide predovšetkým o potrebu mať čo najpresnejšie informácie a dáta o všetkých aspektoch mliečneho trhu , producentov a spracovateľov v čo najkratšom čase .

Pozorovateľňa má tiež pripravovať analýzy trhu , aby sa tu mohol rýchlo zaviesť opatrenia v podobe " early alarm " , čiže včasného poplachu , v prípadoch možných trhových výkyvov .

Tento návrh chce Komisia do konca roka diskutovať ako s Radou tak s EP .

Rakúsky delegát k tomu dodáva , že je potrebné , aby v analýze sa urobil tiež svetový prehľad a tendencie ako cenové , tak produkcie a spotreby . Pre nemeckého zástupcu by mala pozorovateľňa dávať tiež údaje o vývoji amerického trhu , ktorý je rozhodujúci pre cenový vývoj . C / C by tu mala sama ísť ďalej než EÚ . Nakoniec z toho vyplýva , že pozorovateľňa bude musieť robiť prehľady väčšiny svetovej produkcie , cenové štúdie , vývoj marží a cien krmív .

Zo strany C / C je ešte poznámka , že by tu mali byť stimuly pre vývoj spoločných stratégiu EÚ a na zlepšenie spolupráce medzi všetkými operátormi reťazca . Transparentnosť a prehľad majú byť prvými bodmi pre vypracovanie špecifickej regulácie , ktorá má byť ústrednou otázkou ako v prevencii tak v riadenie trhových kríz .

Tieto údaje a ich zverejňovanie by nemali zostať dôverné ( tajné ) , nie je na to žiadna pripomienka ani žiadny legálny dôvod . Pozorovateľňa by mala byť nezávislá a pripravovať časovo veľmi kvalitné dáta, ktoré zodpovedajú porozumenie na trhu a formovanie cien s tým spojené .

C / C tu ale upozorňuje , že ak sa do spolupráce nezapoja všetci hráči reťazca , je tu riziko , že zobratá dáta a informácie by mohli byť zneužité distribúciou , čo by poškodilo základ pôvodnej myšlienky vytvorenia pozorovateľne .

Ďalšie bode tu bolo využitie derivátov Mliečneho trhu , ktorý tu mal Liam Fenton z FC Stone .
Írsko - americká spoločnosť , ktorá sa zaoberá obchodom s Futures mlieka ( medzi inými komoditami a surovinami ) . Jeho referát bol dosť špecifický , nakoniec sa ukázalo , že to nie je východisko pre malé farmy či farmára, ale že sa jedná o obchodovanie s dosť značnými objemami , teda práca skôr pre coops . Avšak analýza s tým spojená , ktorú tu predložil bola zaujímavá , aj keď zatiaľ v Európe tento systém v mliečnom sektore vykonáva len niekoľko družstiev v Írsku , UK , Holandsku ,

Škandinávii a v Nemecku . Väčšina z nich tu obchoduje s obmedzenými objemami ( 10-30 % ich produkcie).

 

Závery:

 -Situácia na trhu s mliekom je v EÚ pomerne uspokojivá – ceny sú pomerne vysoké, ale v rámci jednotlivých členských štátov pretrvávajú rôznorodé problémy
 

- Najdiskutovanejšou témou je v súčasnosti zriadenie inštititúcie, ktorá by pôsobila na úrovni EÚ a monitorovala by situáciu v sektore mlieka – názory na spôsob aj efektivitu jej fungovania sa rôznia

 Zasadanie politického výboru POCC / CCC 8.11 .

 

SPP reforma sa blíži pomaly ku koncu , bola pripravené pravidlá pre prechodné obdobie 2014 . Špeciálny výbor poľnohospodárstvo ( SCA ) schválil text a 4 opatrenia , ktoré ešte musia byť schválené Radou v decembri , a EP v priebehu novembra .

Poslanci minulý pondelok schválili opatrenia , ktoré zaručujú pokračovanie financovanie SPP v prechodnom období . Dohoda bola v rámci výboru schválená väčšinou , proti boli len 4 poslanci .

Opatrenia sa týkajú priamych platieb , RV , a financovania SPP pre r.  2014 . Konečné hlasovanie má byť na zasadnutí v Štrasburgu 18. až 21. novembra . Problémy sú veľmi často s UK , kde vláda a ministerstvo začali štyroch týždenné konzultácie , týkajúce sa vykonávania politiky v UK . Ministerstvo tu hovorí , že by bolo dobré previezť 15 % fondov z I. piliera do druhého . Pre ozeleňovanie chce Británia uplatniť 3 podmienky (plochy ekologického záujmu , diverzifikácia kultúr a permanentné pasienky ) , skôr než možný národný systém certifikácie .

V ďalšom bode rokovania sa rozoberali reakcie C / C na zverejnenie ( oneskorené ) informácií o obchodnej dohode EÚ - Kanada . Ostrý list , ktorý bol adresovaný Komisárovi Ciolosovi a De Guchtovi, kritizuje predovšetkým situáciu , keď informácie o rokovaniach neprichádza včas , kanadská strana bola o všetkom informovaná 24 hodín po tom, čo bola dohoda ukončená . Sú tu totiž obavy , že podobný postup by mohol byť použitý aj pri rokovaniach s USA . Francúzska zástupkyňa v POCC k tomu povedala, že Francúzsko požaduje aby boli publikované oficiálne informácie o priebehu , pretože zatiaľ sa tu uplatňuje mandát na šírenie ako " šírenie informácií obmedzené " .

Ale pri schôdzke Rady nedostal požiadavku Francúzsko jednoznačnú podporu , proti bolo Nemecko , Dánsko a Holandsko . Problémy v rokovaniach sa opakujú , americkí predstavitelia sú veľmi rýchlo informovaní o všetkom , vďaka spravodajstvo nielen doma ale aj od európskych zástupcov . Pekka k tomu podotkol , že De Gucht (komisár EK pre obchod) je rozhodnutý dotiahnuť rokovania s USA ešte v rámci svojho mandátu ako Komisár , aj keď je tu celý rad prekážok a podľa C / C a v poslednej dobe aj pre celý rad organizácií , ako Asociácia európskych spotrebiteľov , sú tieto rokovania zlé a chceli by ich zmeniť .

Priame platby 2013 . Rada by mala ešte v novembri schváliť zníženie o 2,45 % priamych platieb 2013, tak ako to navrhla Komisia v rámci finančnej disciplíny . Schválené bolo kvalifikovanou väčšinou.

SCA tento postup schválil , a to znamená , že strop pre 2014 bude o túto sumu nižší.

Výbor má za to , že sa jedná o dobrý kompromis , Komisia pôvodne požadovala zníženie sadzby o 4 % . Členské štáty tu majú lehotu do 1.  decembra na vyjadrenie , platby začnú fungovať k tomuto dátumu . Pokiaľ tu nebude dohoda , začne platiť zníženie o 4 % . Niekoľko krajín, prostredníctvom svojich expertov chce mať strop 5000 € do ktorého sa zníženie o 2,45 % nebude aplikovať ( Komisia navrhuje 2000 € ) . Mnohé krajiny ako Cyprus , Taliansko , Portugalsko a Grécko nebudú hlasovať , Poľsko uvažuje o hlasovanie proti . Ale kvalifikovaná väčšina má za to , že návrh je dobrý ( FR , Šp , Dk , ČR , Írsko a UK ) .

Okrem reformy SPP sa diskutujú aj iné otázky medzi nimi okrem iného aj odviazanej pomoci . V rámci SPP teraz predstavuje 94 % PP proti 86 % v roku 2009 . Od roku 2003 sa podarilo odpojiť väčšiu časť platieb . V štúdii , ktorú teraz Komisia uverejňuje , sa udáva , že teraz odviazaná platba predstavuje 94 % s variáciami medzi 77 % až 100 % medzi členskými krajinami . Od 2009 sa zrušili prepojené platby u pšenice ( 127m € ) a pre olejniny ( 77m € ) , ďalej pre energetické plodiny ( 90m € ) , ryžu ( 179mm € ) , semená ( 31m € ) a rovnakú sumu u tabaku . Ďalej pre hovädzie ( 471 m € ) .

V roku 2012 boli zachované len obmedzené prepojené podpory u niektorých živočíšnych produktov ( ovce a dobytok ) , čo predstavovalo vlani 1 136m € . V rámci článku 68 to umožňovalo členským krajinám až 10 % z ich celkovej obálky PP na špeciálne podpory .

Orientácia väčším spôsobom na trh , ale aj možnosť zachovať produkciu v rizikových oblastiach , ako chov dobytka v LFA .

WTO . Sťažnosť zástupca Lotyšska na opatrenia spojené so zákazom vývozu mlieka do Ruska , ktoré nijak neberie do úvahy podmienky svojho členstva vo WTO a pokračuje v diskriminačnej politike ako predtým . EÚ ako celok protestuje proti správaniu Ruska , na čo zástupca Moskvy reagoval tak , že ide predovšetkým o ochranu zdravia ľudí .

Okrem Ruska sú tu problémy tiež s Ukrajinou, čo sa týka dovozných práv . V záverečnej informácii o činnosti sekretariátu , povedal Pekka , že v rámci Medzinárodného roka rodinných fariem , zatiaľ viacero krajín neposlalo svoje príspevky , ktoré majú byť prebrané a uvedené na konferencii 29. novembra v Bruseli . 22. novembra pripravuje C / C veľkú tlačovú konferenciu na túto tému . Konferencia 29. novembra sa pripravuje spoločne s FAO .

C / C chce na túto tému tiež usporiadať 11. a 12. decembra v Bruseli Regionálny dialóg o rodinných farmách spolu s FAO a OMA .

 

Závery:

- Proces schvaľovania reformy SPP 2014-2020 sa blíži ku koncu
 

- Informácie o priebehu rokovaní o obchodných dohodách s tretími krajinami sú nedostatočné a prichádzajú neskoro – Francúzsko iniciuje zmenu
 

- 29. 11. Sa v Bruseli uskutočnila konferencia k roku rodinných fariem, ktorú organizovala C-C

 

 

Otázky daňové a právne 12.11.


K tejto skupine nie je zatiaľ žiadny náprotivok formou poradnej skupiny na DG Agri . Predsedníčka skupiny navrhla najmenej 3 schôdze za rok ( teraz len 2 ) , čo by malo zefektívniť prácu a každej tejto schôdzi bude predchádzať približne mesiac dopredu stretnutie Task force , ktorá bude mať za úlohu predložiť najdôležitejšie otázky na program , pripraviť k nim komentáre a prípadné riešenia. Prácu má dopĺňať výmena názorov elektronicky a vymedzenie najdôležitejších otázok . Popri tom chce presadiť tiež lepšie a trvalé prepojenie na ostatné pracovné skupiny C / C. Tento návrh prijali všetci veľmi dobre. Task force bude pripravovať prácu pracovnej skupiny mesiac dopredu a rozošle potom s predstihom komentáre k prerokúvaným otázkam , nielen previazanosť na ostatné pracovné skupiny C / C , ale tiež špecifické pre coops , ako štátna pomoc , alebo CMO a PO 's .

Frederica tu za sekretariát informovala o rozhodnutí Súdneho dvora ohľadom PO'sa platieb ( podpory pre konzervované ovocie a zeleninu ) . Tu sa situácia mení a predovšetkým Taliani , ktorí v ??rámci existujúcich podmienok využívali možnosti pomoci spracovania , ktoré v novom návrhu Komisie chýba ( zatiaľ ? ) .

Článok 52 je podľa nej v rozpore s pravidlami pre CMO . C / C odoslala v júni list na Komisiu , kde návrh na zrušenie odmieta . V auguste bolo formálne vykonané odvolanie ( viac ako 50 stran pripomienok) a teraz sa čaká na rozhodnutie súdu . Celá záležitosť sa týka predovšetkým organizácií výrobcov v sektore O + Z , pretože v mnohých krajinách je v tomto sektore dosť špecifická situácia . Vo viacerých južných štátoch mali podpory aj pre spracovanie a konzerváciu a to dnes propaguje Taliansko , tak Nemecko a Rakúsko ako potrebu pre zachovanie Komisia si nie je stále istá, či sa má odvolať . Copa a COGECA sa snaží presvedčiť Komisiu , čo nakoniec Komisia urobila . Dôvod k tomuto váhania Komisie sú predovšetkým veľké rozdiely medzi ČŠ. Rakúsky zástupca chce vedieť , ktoré ČŠ to ovplyvňuje - to je otázka pre najbližšiu schôdzu .

Chýba tu tiež jednotná definícia surovín a spracovaných produktov rovnaká vo všetkých krajinách .
Jednou z hlavných otázok , ktorá tu dnes bola na programe bola DPH a jej vyhlásenie , kde v priebehu októbra urobila DG Taxud návrh ( ktorý bol prijatý ) a kde sa pripravil formulár pre deklaráciu DPH . Teraz sa vo všetkých krajinách líši , vo formulári Írska je 6 políčok , u Talianov cez 600.
O novej forme sa dlho rokovalo , má byť spoločná , jednoduchá a platná pre všetky . C / C má čas do 14.2 . 2014 k pripomienkam .

Patrice Pillet , ktorý za DG Taxud tu tento návrh rozoberal a zodpovedal na otázky k tomu povedal , že ročne je teraz podávaných viac ako 150 miliónov vyhlásení. S tým , ako sa zvyšuje cezhraničná spolupráca , komplikuje sa vykonávanie a preto sa Komisia rozhodla pre zjednodušenie a harmonizáciu . Malo by to znížiť administratívnu záťaž o 15 mld € , čisté náklady sa zmenami sú odhadnuté na 1,9 mld € , takže prínos je cez 13 mld € . Cez 3 milióny spoločností ( väčšina SME ) má prepojenie do iných krajín a preto je potrebná harmonizácia a zjednodušenie. Taliansko má najkomplikovanejšie systém s viac ako 600 položkami v deklarácii . Severské krajiny majú najnižšie počty ( IRL , DK , Šv ) , k Taliansku sa na druhom extrému pridáva Grécko .

Komisia sa pôvodne prikláňala k národným vyhláseniam , ale po IA (dopadové štúdie - impact assessement ) zmenila názor a teraz chce rovnakú deklaráciu pre všetkých ( v pôvodnej úvahe bolo 5 možností) . Členské krajiny majú možnosť tu požiadať o výnimky pre špecifické otázky . Komisia návrh prijala 23 / ??10 , konzultácie s ČŠ boli od roku 2010 . Teraz sa uvažuje len o 5 povinných položkách a 21 opčných pre ČŠ . DG Taxud uvažuje o zavedení od januára 2017 s tranzitnej dobou do 2019 . Ale pán Pillet k tomu dodal , že tieto dáta sa kvôli komplikovaným konaním a schvaľovanie , len málokedy podarí dodržať .Pravidlá budú jasne stanovené vo vykonávacích nariadeniach. Teda päť základných položiek a 21 ďalších možností pre ČŠ . ČR ich má podľa jeho vyjadrenia cez 80 , Nemecko cez 40. Procedúry budú štandardné. Hlásenie je potrebné robiť každý mesiac ( nie pre SME – malé a stredné podnky - raz za 3 mesiace ) Existuje pre výnimočné prípady tiež možnosť ročnej deklarácie .

Elektronická deklarácia je tiež jednou z možností. Ecofin má návrh prerokovať 15.11 . potom následne Rada v decembri a v januári . Návrh má vysokú prioritu pre všetky predsedníctva EÚ .

Zatiaľ nebude riešená otázka súčasných sadzieb DPH , ktorá je veľmi rôzna a je veľmi politicky citlivá. Zatiaľ do toho nechce nikto hovoriť.

Štátna pomoc - nový návrh , publikácia 20 / 10 . Harmonizácia štátnej pomoci, regulácia v rámci RV pravidiel pre celú EÚ a novo aj podpory pre lesný sektor . Výbory EP sa k tomu majú vyjadriť v priebehu tohto mesiaca , Rada na jar a ak všetko pôjde podľa očakávania , malo by byť schválené v júni 2014 . Pri podporách pre choroby možno tiež uplatňovať Vzájomné fondy ( Mutual funds ) . Všetky tieto podpory podobne ako financovanie RV sú tu vykonávané spolufinancovaním .

Na záver tu boli ešte otázky zo strany Írska , ako sa riešia investície do podielov družstiev , či z toho je nejaký daňový dopad . Írsky zástupca tu predstavil príklad opatrení mliečnych družstiev ( cez 95 % írskej produkcie ) , ktoré sa snažia hľadať cesty ako riešiť problémy objemov produkcie po skončení kvót . A nákup podielov v družstvách je jedným z možných riešení , ktoré bude dávať určité indikátory , ako je rozdelená sila jednotlivých hráčov v družstvách a ako hodnotu podielov sú ochotní oznámiť. Podľa ICOS je to výdavok na obchod ( obchodné aktivitu ) a chcú tu mať možnosť to odpočítať z daní. V Nemecku to podľa ich zástupkyne závisí na družstve , ale nemá to žiadny daňový dopad . Vo Francúzsku je to v družstvách brané ako pomoc pre investície , čo umožňuje nákup podielov a prvý nákup je možné odpočítať .

Fínska zástupkyňa uviedla , že fínsky farmár bude informovať administratívu aká osiva používa . Ale bez súhlasu ich asociácie sa tieto informácie nedávajú .

Taliansky zástupca tu uviedol príklad , kedy Monsanto kontroluje pôvod osív či odrody , ktoré sú na poliach . S tým je spojený problém pre farmára, na ktorého poli sa objavila odroda ( neúmyselná kontaminácie ) zo susedného poľa , a Monsanto od neho chce na súde úhradu .

Celá aféra sa dostala do televízie a v Taliansku sa debatuje otázka, kam až môžu producenti certifikovaných osív ísť vo svojich požiadavkách . Ďalšia schôdza február / marec 2014 .

 

Závery:

- Predsedníctvo skupiny sa rozhodlo zmeniť zaužívaný systém riadenia a fungovania skupiny s veľmi dobrým ohlasom
 

- Nadnárodné spoločnosti kontrolujú pôvod osív a problémy v tejto súvislosti spôsobuje neúmyselná kontaminácia zo susedných polí.

 

 

Zasadanie politického výboru POCC a CCC - mesačné 14.11.

 

Schválenie programu a zápis z minulej schôdze prebehli bez pripomienok , len v poslednom bode požiadal španielsky zástupca o vyjadrenie k opakovanému postupu Komisie ohľadom zníženia počtov stretnutí poradných výborov a tiež o možnom znížení platených miest pre expertov C / C na týchto výboroch . Namiesto čakania do konca schôdze na to Pekka reagoval ihneď s vyjadrením , že konečné rozhodnutie má byť do konca tohto roka . V návrhu , ktorý videl sa hovorí aj naďalej o prakticky rovnakom počte miest pre expertov C / C , u ostatných skupín zastúpených v týchto výboroch sa ale očakáva iné rozdelenie . Inou otázkou zostáva celkový počet týchto výborov , o tom sa vraj má rozhodnúť až pri nástupe novej Komisie .

Predsedníctvo C-C poverilo Pekku Pesonena, aby pozval americké organizácie na presidium vo februári do Bruselu ( NFU , Farm Bureau , Agri - coops ) . Írsky zástupca spolu s rakúskym tento postup kritizovali ( ešte u bodu bilaterálne rokovania s USA ) , kde povedali , že C / C by mala čo najskôr vyslať zástupcu do USA , aby tam preskúmalo podmienky ( EK sa správa pri zverejňovaní veľmi opatrne a Američania majú ďaleko viac informácií o priebehu a cieľoch rokovaní ) . Pekka k tomu len povedal , že je to rozhodnutie predsedníctva a to musí rešpektovať . Zástupcovia C / C potom majú navštíviť Washington až v apríli .

3.1 . Prijatie dokumentu pripravenom pracovnou skupinou o udržateľnom použití fosforu , kde sa o tejto otázke diskutovalo na všetkých pracovných skupinách živočíšnej produkcie . Najviac pripomienok prišlo z Nemecka , ale aj od skupiny obilia . Tam sa týkali predovšetkým využitie zvyškových produktov a otázke ako lepšie využiť časti , ktoré ešte neboli použité . Problém , že to čo pripravuje

DG ENVIRO pre 2014 , recyklácie fosforu a možnosti vytvorenia spoločného trhu EÚ pre fosfáty , sa nezdá ako príliš realistické . Pre recyklovaný fosfor tu nie je zatiaľ dostatočne veľký trh a nemôže tak konkurovať minerálnemu fosfátu .

3.2 . V partnerstve s FVE sa pripravila spoločná pozícia o výkonnom partnerstve medzi farmármi a veterinármi, čo sa týka užívania antibiotík , ktorý C / C rozoslala do všetkých pracovných skupín . Text je tu výsledkom dohody , ale sú tu aj určité problémy s praktikami na EÚ úrovni . Na to upozornila predsedníčka PS potraviny , Torfs ( DK ) , ktorá je tiež zástupkyňou C / C pri rokovaniach v Európskej bezpečnostnej agentúre . Potvrdila, že tam sú neustále útoky od NGO (mimovládnych organizácií) na farmára , že zneužívajú lieky, nestarajú sa o zvieratá a nikto na to zatiaľ nenašiel efektívne obranu. Táto tendencia sa prejavuje tak v Bruseli , ako aj prakticky vo všetkých ČŠ . dokument by mal slúžiť ako prvý krok k " propagácie " - opatrenie na zlepšenie obrazu poľnohospodárstva .

3.3 . Potravinový reťazec . Krátky prehľad od Paulo Gouveia o programe od poslednej schôdze FCH ( potravinový reťazec ) . Problémy s dobrovoľným prístupom pokračujú , schôdze prebehli s rôznymi DG , ale výsledok je stále slabý . Dopadová analýza , ktorú DG Market sľubovala od septembra nie je stále k dispozícii a nevie sa kedy bude zverejnená . V dôsledku toho je schôdza HLG odložená až na marec a všetko tak viazne . Nie je dôvod pre zmenu pozície C / C dobrovoľný prístup , ale s anonymitou pre sťažnosti a možností postihov . C / C má aj naďalej obavy , že čo sa týka anonymity , tá sa za súčasných podmienok nedá zaručiť a ihneď nasleduje postih zo strany obchodu . Na nasledujúcej schôdzi je pozvaná britská zástupkyňa ( ktorá tu funguje ako ombudsman a rozhodca ) , ďalej zástupca portugalského ministerstva obchodu , celý rad poslancov a zástupcov podnikov a coops . Bol pozvaný tiež nórsky zástupca , nórsky návrh je veľmi blízky pozícii C / C. Celý rad zástupcov chce čo najrýchlejšie riešenie , ale dodávajú , že táto ( stará ) Komisia neprinesie žiadny nový návrh a ďalší rok je stratený . Jednota prístupu je jedinou zbraňou , povedal Pekka , distribúcia dobrovoľne nikdy neprijme kompletnú anonymitu sťažovateľov , taká je bohužiaľ realita , a je potrebné získať na svoju stranu spracovateľa , pretože aj u nich sú dosť veľké rozdiely v prístupe .

Obchod. December WTO Bali .

Zo strany C / C tu budú dôležité otázky exportných podpôr a tiež spor medzi USA a Čínou ohľadom spolupráce s rozvojovými krajinami . Ďalšie prekážky kladú Indovia , v rámci svojich požiadaviek ohľadom cien potravín .

4.2 . CETA - dohoda s Kanadou - kritizovaná dohoda. Michael Tracey k tomu len povedal , že je to zlá dohoda pre EÚ , na rozdiel od komisárov , sa kanadský minister niekoľkokrát stretol so zástupcami sektora hovädzieho a mlieka , Barroso ani Ciolos nič také neurobili . Dohodu chvália Taliani , pretože sa podarilo zabezpečiť väčšiu ochranu zemepisného označovania produktov, ale to kritizuje väčšina ostatných , pretože sa za tento výdobytok , platí strašne vysoká cena inde . Michael k tomu ešte dodal, že Barroso išiel v ústupkoch ešte oveľa ďalej než požadovala kanadská strana. Rakúsky zástupca kritizoval tiež prístup Komisie , tá nezverejňuje žiadne správy , alebo až na poslednú chvíľu , americká a kanadská strana priebežne. Pekka k tomu ešte dodal , že Bob Stalmann , president Farm Bureau k pripravovanej dohode EÚ - USA povedal , že je veľmi skeptický k podmienkam pre súčasnú dohodu . Zo strany C / C cz konaním USA - EÚ pripravil prehľad iniciatív , v rámci poľnohospodárskych rokovaní ( Morawitz ) tento postup kritizoval , povedal , že je zastaraný . Na EÚ analýzach pracuje predovšetkým univerzita vo Wageningen , ďalej výskumný ústav Agra - Ceas , ten o vplyve liberalizácie na niekoľko produktov , netarifné bariéry , ktoré môžu z tejto dohody vyjsť ( obilie, mäso , cukor , biopalivá a víno ??) . Stuttgartská universita analyzuje vplyv ako táto dohoda ovplyvní celkovo EU ekonomiku .

Nová Komisia má začať fungovať od novembra 2014 .

Bol urobený prehľad o SPP a vykonávacích a delegovaných aktoch . Tu ale bolo viac otázok než odpovedí a tak bolo rozhodnuté , že sa pripraví ad hoc pracovná skupina , ktorá bude jednotlivé otázky preberať a pripraví možnosti pre ďalšie postupy .  Pekka k tomu len povedal , že zatiaľ to bude riešiť cez mimoriadnej ad hoc týždenné POCC , ale väčšina chce ad hoc PS SPP . Pekka k tomu ešte dodal , že stále existuje dosť veľký boj o výsledky SPP medzi inštitúciami ( Komisia , EP , Rada ) a že žiadny výsledok nie je ešte definitívne zaručený .

Na záver sa tu preberala deklarácia k Roku rodinných fariem a príprave na konferencii 29.11 .
K jednotlivým bodom sa vyjadril celý rad zástupcov , bolo zaujímavé , ako niektorí veľmi urputne bránili svoje postoje . Morawitz za Rakúsko tu povedal , že vo vyhlásení sa hovorí , že " rodinné farmy majú prístup k internetu , sociálnym službám, ako ochrana zdravia pre deti a rodiny , zariadenia pre dôchodcov  na vidieku , ako inde v spoločnosti " . Povedal , že z ich strany sú obavy , že to bude využívané na odobratie peňazí z RV , sociálne opatrenia by mali ísť explicitne z iných foriem programov . C / C by mala postaviť inak svoje priority . Pre rodinné farmy je najdôležitejší prístup k pôde , od toho sa odvíja prístup k investíciám a produkcii . Vo vyhlásení by sa nemalo vôbec hovoriť o SPP . Zdôrazniť tiež úlohu žien a potrebu lepšieho šírenia vedomostí .

 

Závery:

- EK by mala predstaviť návrh na úpravu počtu poradných výborov až vo svojom novom zložení na jar r. 2014
 

- HLG pre potravinový reťazec sa chce vysporiadať s potrebou zabezpečenia anonymity pri nahlasovaní nekalých praktík obchodných reťazcov
 

- EK nedostatočne informuje o priebehu bilaterálnych rokovaní k obchodným dohodám
 

- EK má v novom zložení začať fungovať od novembra 2014

 

 

AHW - Zdravie a ochrana zvierat 18.11 .

 

Hosť- litovský zástupca Žilvinas Ilevičius, ktorý  hovoril o prioritách ich predsedníctva u veterinárnych otázok a zdravia a ochrany zvierat . Ďalej o rôznom stupni rozpracovanosti nových smerníc , aký je stav rokovaní v Rade a EP s nadchádzajúcimi údajmi do jari 2014 . Najpomalšie pokračujú rokovania týkajúce sa oficiálnych kontrol , tieto rokovania sa stále nachádzajú na technickej úrovni , ďalšia schôdza bude 19.11 . U finančných otázok ide teraz o 5 kompromisov, očakáva sa tu dohoda v rámci trialógu v priebehu decembra. U kontrol má EP ďaleko viac požiadaviek ako Rada , to súvisí tiež s najväčšou pravdepodobnosťou s voľbami na budúci rok , kedy EP vykazuje viac aktivity . Problém - návrhy na legislatívu u sanitárnych liekov , kde chce Komisia mať svoj ??návrh schválený do konca roka , ale je tu väčšia pravdepodobnosť , že ho schváli až nový EP a začne platiť od r. 2015 .

Dostupnosť liekov - je potrebné mať jednotné povolenie na úrovni EÚ , C / C tu tiež požaduje jednotný registračný systém a rovnakú ponuku liekov vo všetkých krajinách EÚ . Zástupcovia, ktorí tu mali ďalšie príspevky tu vyslovili obavy malých distribútorov , že v tomto systéme pre nich nezostane miesto.

Užívanie antibiotík - Radu táto otázka príliš nezaujíma , väčšinu debát ponecháva na EP . Pre zástupcu je tu veľké množstvo práce s presviedčaním . ČŠ majú obavy , že Komisia chce čo najviac liekov obmedziť ( podobne ako pri PPP ) .

FVE (Federácia veterinárov v Európe) - Jaan Varten .

Ten sem prišiel urobiť referát o spolupráci tohto veterinárneho ústavu s C / C a tiež aký majú postoj k návrhom na zákony týkajúce sa zdravia zvierat . FVE má celkom 46 národných asociácií z 38 krajín a reprezentuje 220 ??000 európskych veterinárov . V spolupráci s HMA ( Agentúra zdravotnej medicíny -health medicines Agency ) pripravuje zoznamy používaných liekov v zároveň dáva rady ako tieto lieky používať . U ktorých zvierat a v akých prípadoch je užívať a aké sú reakcie . Aj on priznal , že najväčší problém je u MU ( minor uses ) , kde sa v posledných rokoch rozšíril predaj liekov cez internet , ktoré sa len veľmi ťažko kontrolujú . Existuje tu dosť podstatný čierny trh .

FVE ďalej urobil rozbor ako určiť počet návštev veterinárov na farmách podľa druhov zvierat a akého druhu majú byť intervencie . To je zahrnuté do článku 24 , a funguje už v niekoľkých krajinách ( DK , SLO ) . Návštevy majú byť založené na hodnotení rizík .

Diskusia k lobovaniu predovšetkým u otázok kontrol . C / C je názoru , že kontrola by mali podliehať všetci ( bez výnimky pre mikropodniky ) . C / C ďalej nesúhlasí s návrhom Komisie u niektorých štandardov , tu si dáva za úlohu presvedčiť poslancov EP , aby tento návrh nepodporili .

Kompenzáciou dosiahla C / C určitý pokrok pri očkovaní zvierat , zatiaľ to prijal COMAGRI , Evicom – environmentálny výbor s tým vraj súhlasí ) . C / C by v mnohých prípadoch chcela väčšie spolufinancovanie ( až 75 % ) , to podporuje aj EP .

U rizík sa pozastavil zástupca Nemecka , akým spôsobom stanovila Komisia stupeň rizikovosti AHW , pretože to je podľa nich väčšie skôr na malých farmách . Informácia o priebehu rokovania v EP ohľadom antibiotík , reakcie a správy sú tu protichodné , a nie je ani jednota čo sa týka financovania . Vydanie sprievodcu pre zodpovedné užívanie liekov má meškanie , zatiaľ sa uvažuje že bude predložený Komisiou až na jar .

FVE spolu s C / C pripravila niekoľko druhov letákov s vysvetlením o zodpovednom užívaní antibiotík .
Nemci tu vidia problémy v predpisovani a užívaní antibiotík . V niektorý krajinách ich predpíše veterinár ( DK ) , farmár ide do lekárne a potom ich dáva zvieratám . Inde sa aplikácia vykonáva cez veterinára , v Poľsku potom veterinár vykonáva len očkovanie . V UK je celý systém komerčný a už niekoľko rokov fungujú nákupy cez internet . Inde ako napríklad v Španielsku si veterinár vyzdvihuje lieky pre farmu a potom ich farmárovi predáva . To všetko vedie k dosť podstatným rozdielom v cenách liekov , a navyše je veľa prípadov , kedy sa predpisuje ďaleko viac ako je potrebné .

Miguel , ktorý je zároveň spravodajcom pre skupinu bravčového tu informoval o posledných rokovaniach pri vytváraní Siete referenčných centier ochrany zvierat . Úlohou ich 4 pracovných podskupín ( štandardy a koordinácia , riešenie problémov , stratégie delenie znalostí a odporúčaní ) je šírenie informácií pre farmára a veterinára . Farmári tu mali zatiaľ len poradný hlas , ale C / C sa teraz snaží , aby sa stala tiež členom riadiaceho výboru .

Predstavený prehľad vzdelania a informácií v ČŠ u ochrany zvierat .

Horizont 2020 - investície predovšetkým do výskumu liekov a genetických zdrojov . Vypísané už niekoľko tendrov na projekty , ale zo strany ČŠ ??nie sú ešte vypracované detailné návrhy).
Na záver urobil Pasquale ešte poznámku o poistení na farmách , chorobách a riadenie rizík a posledný vývoj spojený s možným využitím IT , vrátane satelitného prenosu na farmách .

Africká horúčka ošípaných – susedné krajiny by mali monitorovať a oznamovať ( výskyt v Rusku a na Sardínii). Tá zatiaľ veľký problém nepredstavuje , ale na ostrove je problém s dezinfekciou.

Legislatíva inšpekcie mäsa - pokračuje , po bravčovom je teraz na rade hovädzie . Komisia tu chce založiť skupinu na hodnotenie rizík ( Risk assessment ) , kde majú byť za C / C 2 zástupcovia . COMAGRI zatiaľ odmieta návrh Komisie , ale neskôr bol návrh prijatý na plenárnom zasadnutí EP . Prednosť daná vizuálnu inšpekciu , ak je riziko , potom sa uplatňujú aj iné druhy inšpekcií .

Nasledujúca schôdza sa plánuje zatiaľ na začiatok marca .

 

Závery:

- Najpomalšie postupujú rokovania týkajúce sa technických kontrol
 

- C-C zastáva názor, že kontrole by mali podliehať všetci (bez výnimky pre mikropodniky)
 

- Systém zodpovedného podávania antibiotík by mal byť jednotnejší ako tomu je v súčasnosti
 

- Pokračujú rokovania k vytvoreniu Siete referenčných centier ochrany zvierat

 

 

Pracovná skupina Bioprodukcia 20.11.


Prehľad vývoja reformy SPP. V rámci RV tu bolo pár praktických pripomienok sektora, ako doba prevodu z konvenčnej na bio produkciu , ktorá je 5-7 rokov , ale ČŠ môžu tudo dobu skrátiť . Podpory sa pohybujú od 600 € / ha cez 900 € / ha až do 1500 € u niektorý špecifických plodín. U financovania - predovšetkým dvojaký platby , k tejto otázke sa vrátim v popoludňajšej časti schôdze , ktorá bola venovaná rade špecifických problémov , vrátane financovania . Zástupca francúzskej agrárnej komory k tomu len podotkol , že ich prepočty ukazujú , že sa pomoc zníži o viac ako 20 % , ale stále sa nevie ako to bude rozdelené medzi jednotlivé oblasti . Vláda zatiaľ odmietla predložiť konkrétne čísla .

Report EGTOP - skleníkové hospodárstvo bio . Konzultácia trvá už vyše roka a C / C tu predovšetkým skúmala nasledujúce podmienky : zdroje výživy , škodcovia a choroby , obmedzené použitie PP , kultúry a substráty , zloženie výživy , inovácie .

Zástupca DG Agri Onofraye oznámil , že smernica bude pripravená najskôr za 3 roky . Ako na to reagujú jednotlivé krajiny a aké sú ich otázky:

Portugalský zástupca tu predkladá ich produkciu morských rias na zapracovanie do krmív pre kravy bio.Je to ďalšia otázka pre poradnú skupinu .

Francúzi majú problémy s ničením škodcov parou buď len na povrchu , alebo do hĺbky a ďalej s CO2 v skleníku - tu by mala byť predovšetkým rovnováha , nepridávať k urýchleniu rastu .

Diskusia okolo substrátov a ich možného použitia . Pre väčšinu je to otázka základnej - bio musí vychádzať z pôdy , Dáni sú v tomto ohľade oveľa menej konvenční . Tiež Taliani bránia tradičné poňatie bio , pre skleníky by nemali byť výnimky , všetky kultúry musia byť prepojené na pôdu .

Skleníkové hospodárstvo je intenzívnejšie ako bio vonku , poľský model , ktorý tu bol predstavený na minulej schôdzi ( každé 3 roky sa kompletne vymení pôda ) , je pre väčšinu krajín neuskutočniteľný . A to platí aj pre rotáciu , v skleníku dosť ťažko vykonávaná . Rakúsky zástupca sa pýta , že ak majú všetky ČŠ mať rovnaké podmienky , platí to aj u dovozov . Tu sa riešila otázka ekvivalent a konformita . Podľa nemeckého zástupcu rotácia nie je podmienkou , ale stav pôdy , výživa . Pre Talianov je aj tu rotácia nutná a povinná .

Komisia chce doriešiť problémy skleníkov až budú všetky ostatné body reformy dokončené a to môže zabrať ďalšie 2-3 roky .

Krmiva 100 % bio .

Trh tu nie je dostatočne veľký , ani pre ošípané ani pre hydinu . Zatiaľ sa plánujú zmeny , ktoré majú platiť od 1.1.2015 . Otázka poddajnosti x bio sa otvorila opäť pred rokom , ale príliš sa v riešení nepokročilo . Dovozy sóje sú vysoké a nie je ani istota , že v nich nie sú stopy GMO . Nemci sa vyslovujú pre zvýšenie produkciu zeleninových odrôd a uplatnenie aj niektorých živočíšny zdrojov , ako napríklad larvy na miešanie do krmív ( ťažko realizovateľné pre odpor spotrebiteľov ) . Ďalším návrhom je produkcia kyselín z kvasníc , ale technológia si tu vyžiada ešte 2-3 roky intenzívneho vývoja. Francúzi hovoria , že prechod na 100 % bio je uskutočniteľný ( konzultácia so všetkými hráčmi prebehla v priebehu roka ), ale z prepočtov vychádza zvýšenie nákladov o viac ako 30 %. Ďalšou alternatívou je prechod na krmivá menej koncentrované, ale to má zase vplyv na produkciu ( napr na vajcia a ďalej niektoré atypické reakcie predovšetkým u hydiny ).

Žiadne riešenie tu nie je chápané ako definitívne. Zavedenie začiatkom 2015 sa nepáči skoro nikomu , je treba hľadať možné alternatívy a ich kombináciu .Poľský zástupca tu hovoril o ich začiatku spolupráce s Ruskom u sóje , kde Rusi pri hraniciach s kaukazskými republikami začali už pred niekoľkými rokmi s produkciou sóje , ktorá sa dobre hodí aj pre poľské podmienky . Na niekoľkých pokusných poliach boli výsledky s ruskými semenami vynikajúce. Problém ale zostáva u podmienok , ako chcú Rusi obchod uzavrieť . Je ešte viazaný n inú komoditu . Rokovania pokračujú , ale výsledok za takých podmienok nie je istý . Poliaci hovoria , že pre domáci trh môžu už dnes mať 100 % bio krmiva , horšie je to u exportu . Zhoda , že väčšina krajín potrebuje ešte 2-3 roky na prechod a zrušenie výnimky 5 % . V Belgicku sa rieši otázka bio a hovoria , že napriek oneskoreniu majú riešenie. Ale farmári odmietajú kyseliny ( že sú syntetické ) a čo sa týka kvasenia , tvrdia, že je z produktov kde je aj obsah GMO . Tiež Nemci hovoria , že u väčšiny dovážanej sóje nie je istota , veľa jej je kontaminovanej GMO . Ale zároveň hovoria , že sa vyvíjajú druhy vhodné na sever Európy , ale chce to viac rokov než bude produkcia k dispozícii v dostatočnom množstve . UK je za zníženie 5 %  - na 3 % , ale pomalším tempom . Múčky ako náhrada ( predovšetkým rybie múčky ) - v Rakúsku sú spotrebitelia silne proti akejkoľvek spotrebe múčok ako v konvenčnej tak v bio produkcii ( aj v akvakultúre ) .

Dvojité platenie .

Popoludňajšia časť začala rozpravou o podmienkach pre bio produkciu . Tá je podľa hovorcu tiež predmetom princípu , že tu nesmie byť dvojaký systém platenia a navyše majú poľnohospodári nárok na zelenej platby bez výnimky . Bio produkcia dostáva platby na ozeleňovanie nie za to , že aplikuje špecifické podmienky ozeleňovania, ale na základe ich špecifických výrobných metód . A platby v rámci II . piliera musia zohľadniť, že zelené PP do istej miery odmeňujú bio praxi aj keď niektoré špecifické povinnosti spojené s podporou dvoch pilierov nemusia byť rovnaké technicky .

Aby sa vylúčila možnosť dvojitých platieb , musí byť kalkulácia prémie za záväzky v II . pilieri a musí identifikovať len tie straty príjmov a navýšené náklady , ktoré zodpovedajú aktivitám podľa záväzkov , ktoré idú za povinné " zelené " praktiky . A tu sa tiež používa ekvivalent , nahrádzajúci povinnosti ozeleňovania. A medzi týmito záväzkami môžu byť definované 2 kategórie :

 1. tie , ktoré sú podobné praktikám ozeleňovania v I. pilieri.
 2.  tie , ktoré sa síce líšia od praktík ozeleňovania, ale môžu tu byť ako ekvivalent .

Otázka AGOF - Advisory Group on Organic Farming – Poradná skupina pre biologické poľnohospodárstvo – forum - Úlohy pre 2014-15 . Dodávať strategické informácie:

- vývoj finalizácie , a vykonávanie akčných plánov , vykonávanie SPP reformy . Inovácie , výskum a rozvoj sektora Bio spolupráce v rámci EIP ( inovačné partnerstvá ) , vytvorenie operačných skupín .
Schôdza má mať 2-3 x do roka.

K otázkam propagácie bio produkcie sa tu rozobrali výsledky dotazníkov , ktorý rozoslala C / C členským organizáciám . Celkovo tu bolo 7 typov otázok .

 1. Aká je najväčšia výzva sektoru pre najbližšie roky čo sa týka propagácie? Nové logo ? , Nová propagačná kampaň ?
 2.  Aký je hlavný dôvod pre udržanie EÚ spolufinancovanie u propagácie ? ( Malý sektor , rastúca spotreba , ale len u malej časti populácie )
 3.  Akého trhu by sa propagácia mala týkať ? ( Predovšetkým domáci trh )
 4.  Aké kľúčové posolstvo a na koho sa majú obracať ? V spolupráci so sektorom zdravie a vzdelanie . Určené pre všetky skupiny populácie
 5.  Ak sektor u vás je už predmetom EÚ spolu - financovanie, ktorý typ kampane mal najväčší vplyv ?
 6.  Sú u vás podporované programy bio tiež národnými programami ? ( Valónska agentúra pre propagáciu poľnohospodárskej produkcie ) .
 7. Posledná časť bola venovaná otázkam okolo kontrolných systémov u Bio , kde bola uvedená Smernica EC 882 / 2004 .
 8. Povinnosť vyrovnať sa u oficiálnych kontrol s 2 typmi EÚ legislatívy . Všeobecné pravidlá pod Smernicou 882/2004 a špecifickým podmienkam ako sú uvedené v článkoch 27 až 31 Smernice 834 / 2007 . Úlohou je uzavrieť " medzery " medzi jednotlivými nariadeniami a zlepšiť fungovanie sektora. Táto revízia má byť predložená Komisiou v prvom štvrťroku 2014 . 10 otázok , ktoré sú tu rozobrané sú podrobne uvedené v ref ABI ( 13 ) 8653 .

 

Závery:

- V oblasti bioprodukcie v nadchádzajúcom programovacom období vyvstáva stále niekoľko otázok
 

- Názory na podstatu bioprodukcie sa v rámci jednotlivých štátov EÚ rôznia
V bioprodukcii môže dovážaná GMO sója či jej produkty spôsobiť problémy

 

 

Mimoriadna schôdza POCC - CCC - 21.11.

 

Zástupcu DG Agri podal vysvetlenie k delegovaným aktom . Pekka schôdzi uviedol krátkym komentárom o schôdzke nového predsedu Copa , Jan Maat s Komisárom Ciolosom.

Ale samotné vystúpenie pána Courtine bolo slabé. Polhodinový monológ o tom ako sa musia dodržiavať zásady neprezradil žiadne detaily , kým nie je konečná dohoda na stole a práve čo sa týka detailov , je najviac sporov . Rámec je síce jasný pre delegované akty , bola vytvorená špeciálna pracovná skupina z expertov Rady , EP a Komisie, ale to bolo tak všetko , čo povedal . Zmienil sa o hlasovaní plenárneho EP v Štrasburgu a že prebehlo 8 stretnutí s parlamentom . Do polovice decembra majú konzultácie skončiť , ozeleňovanie, ako nový prvok SPP zaberá väčšinu rokovaní a všetko chcú schváliť pred skončením pojednávania tohto EP . To bolo tak všetko , čo sme sa tu dozvedeli a v diskusii sa nevysvetlilo tiež prakticky nič nové . Pekka oznámil, že na prezídiu 28.11 . má podať ďalšiu správu generálny riaditeľ DG Agri , Jerzey Plewa , ale ten pravdepodobne nepovie tiež nič nové , pretože ďalšie rokovania trialógu sú až začiatkom decembra . A z jeho vystúpenia na minulých schôdzach nebol nadšený vôbec nikto , Len všeobecné poznámky .

 

Závery:

- Schôdza bola pre zúčastnených sklamaním z dôvodu nedostatočných informácií o detailoch reformy zo strany EK
 

- Zo strany EK sa neočakávajú nové informácie min. do polovice decembra


 

Pracovná skupina hovädzie 21.11 .

 

Program schôdze schválený s jedným doplnkovým bodom , a tým bola pripomienka Dánska k otázkam exportu európskeho hovädzieho a BSE , pretože stále trvajú obmedzenia do niektorých častí sveta . Nasledovala krátka správa lotyšského zástupcu o problémoch obchodu mäsa a zvierat s Ruskom . To sa prerokovalo na konci schôdze .

Komisia plánuje spojenie poradných skupín mäsa všetkých kategórií do jednej skupiny , mlieko by malo pokračovať samostatne . To je pre všetkých úplne neprijateľné, špecifiká sektorov sú veľké a spoločná schôdza by nemala ani kapacitu so všetkými otázkami sa zaoberať ani ich riešiť . Na poradnej schôdzi na DG Agri sa táto požiadavka bude tvrdo brániť .

Trh hovädzieho - celkový prehľad , celkovo stabilné počty dobytka v EÚ v tomto roku , oproti minulému roku sa o niečo znížili dovozy , s výnimkou Brazílie , ktorá svoje exporty do EÚ od začiatku roka zvýšila o 40 % . Výhľady na ďalšie obdobie ukazujú zníženie rastu dovozu a zvyšovanie vývozu a tiež domácej produkcie sa má mierne zvýšiť aj keď spotreba bude skôr stagnovať .

Nemecko : menej pozitívny vývoj tento rok , pokles o -1,2 % , export o 10 % , ale aj nižší dovoz . Ceny okolo 4 € v 2012 , teraz 3,7 € . Ale ceny sú celkovo lepšie ako priemer EÚ .

Holandsko : stabilita , len mierne zníženie cien

Taliansko : lepšia produkcia ako 2012 , ale domáca spotreba ďalej klesla o 4,5 % . Za 10 rokov klesla spotreba z 25kg na 20kg na osobu . Vysoké náklady , veľké nákupy teliat vo Francúzsku a v Írsku .
Poliaci hlásia ťažkú ??situáciu , ďalší pokles spotreby , 8,9 kg na nedarí sa tento trend zvrátiť . Ceny okolo 3 € , ale tento rok ďalej klesajú aj cez zvyšovanie exportov.

Dánsko : produkcia - 6 % , export -1,2 % . Problémy s porážkami a premietnutím vyšších nákladov do cien . Bitúnok zvyšujú svoje marže porážkami v cudzine . ¨ Domáca spotreba klesá už niekoľko rokov , tento rok vraj nastal prvý obrat .

Maďarsko : stavy sa tento rok zvýšili o 200 000 kusov , nízka domáca spotreba trvá 2,8 kg za rok .

Zvyšujú sa trvale exporty , hlavne do Turecka .

Portugalsko : stabilita cien i spotreby , dobrá úroda krmív , pozitívny vplyv na náklady .

Írsko : + 7 % dobytka celkovo , a očakáva sa ďalšie zlepšenie. Export sa síce o niečo znížil , ale ceny zostávajú dobré okolo 3,80 € . To bol stav na začiatku roka , od leta export veľa rastie , to sa týka predovšetkým živých zvierat , kde export vzrástol o 100 % .

Litva: situácia komplikovaná , nízka spotreba 4,5 kg , trvajúce problémy trhu s Ruskom . Ceny klesli od začiatku roka o 30 % , od leta zlepšenie teraz cena 3 € .

Lotyšsko : podobná situácia , nemajú teraz odbyt pre niektoré kategórie zvierat .

Švédsko : ceny lepšie ako 2012 , ale zvýšili sa aj náklady . Objem produkcie je nižší , to sa týka najviac dojníc , Domáce spotreba mierne rastie .

Fínsko : majú cenové problémy , prepad , spotreba rovnaká , zvýšilo sa zadlženie farmárov .

UK : Škótsko 4 libry za kg , menej teliat ( -13 % ) , tlak distribúcia sa opäť zvýšil

Anglicko : priemer 4,6 € cena , drží sa , domáca spotreba síce klesla o 1,5 % , ale od leta zvyšovanie.
Severné Írsko : vlani problém klíma , menej dobytka , tento rok je situácia o poznanie lepšia , ceny vzrástli o 170 a sú teraz na 4,38 € .

Francúzsko: deficitný vývoj , v 2012 bola nižšia produkcia proteínov , ceny 3,87 € ale náklady až 4,40 € . U výkrmu je trvalý rast , ale domáca produkcia teliat klesla o 120 000 kusov . Sektor má veľké obavy z rozdelenia fondov SPP az trvalého charakteru negatívnej rentability .

Belgicko : podobne ako Francúzsko , stavy -2 % , ale krajina je stále sebestačná . Spotreba je teraz o 7-8 % nižšia ako pred 5 rokmi . Ceny dobré ale posledný mesiac pokles o 20 centov . Lepšia situácia u výkrmu než u chovateľov .

Rakúsko: podobne ako Nemecko , -3 % porážok , zvyšujú sa porážky dobytka z ČR a Chorvátska . Ceny klesli o 20 centov , situácia je najhoršia za posledných 5 rokov . Hrozia straty produkcie v marginálnych oblastiach . Spotreba zatiaľ stabilná .

Slovinsko: ceny 3,5 € , menšie porážky , trh stabilný aj ceny . Problémy s distribúciou , neskoré platby . Tento rok zvýšila krajiny exporty živých zvierat .

Rumunsko : prvá účasť na schôdzi , sektor sa podľa 3 zástupcov , ktorí tu boli začal sľubne rozvíjať , predovšetkým na mäso . Ceny okolo 3 € , domáca spotreba 5,5 kg .

Dánsko : spotreba klesá menej ako vo zvyšku Škandinávie , zvýšili sa dovoz z UK a Írska .

Obchodné dohody a vplyv na sektor .

Krátky prehľad situácie u dohody EÚ - Kanada . Podpísané síce kanadskou vládou , ale čaká sa na ratifikáciu všetkých ČŠ EÚ a tá má trvať asi 2 roky . Kontigent 50 000 t je tu braný s jasnými obavami , že bude slúžiť ako precedens pre nastávajúce rokovania s USA . EÚ má ročnú spotrebu 7500 000 t, prakticky rovnakú počas posledných 10 rokov. Ale domáca produkcia klesá a zvyšuje sa dovoz, navýšenie kontigentu USA na 400 000 až 500 000t by mal veľmi negatívny dopad na sektor .
Nemecký zástupca k tomu povedal , že u nich je už niekoľko rokov americké mäso na pultoch a je vraj veľmi kvalitná , čo len uľahčí ich ďalšej expanzii . Podľa zástupcov Francúzska je to len ďalšia výhoda pre nadnárodné spoločnosti , v obchode nikoho nezaujíma či mäso obsahuje hormóny alebo antibiotiká , o ochrane zvierat ani nehovoriac .

Krátky prehľad rokovaní WTO a Mercosur a možné výhľady na budúci rok . V rámci Mercosur sa už Brazília, Uruguaj a Paraguaj dohodli o rýchlom pokračovaní , čaká sa na Argentínu . Schôdza pred 2 týždňami v Brazíliou ukázala , že je teraz ďaleko väčšia ochota k rokovaniam . Očakáva sa , že v 2014 bude malá dohoda pre "ľahšie sektory " a v 2015 celková .

Tiež tu je hovädzie hlavnou poľnohospodárskou položkou . EÚ ponúkla 60 000t voľne a 40 000t s obmedzeným tarifou , Mercosur chce 300 000 t hovädzieho .

WTO - Bali - bude politická dohoda ? Pri poľnohospodárskych otázok sú na programe :

- vývozné náhrady ( všetky ? Vrátane potravinovej pomoci ? )

- Riadenie tarifných kontingentov ( 65 % pre prvé 3 roky , 3 tarifnej triedy ) .

- Pomoc pre rozvojové krajiny , len pre krajiny , ktoré majú poľnohospodárske plány rozvoja + plány pre bezpečnosť potravín počas obdobia 3-5 rokov .

SPP 2013 sektor hovädzie - možnosti coupling v ČŠ .

Väčšina krajín sa tu vyslovila pre určité prepojenie sektora na produkciu , Belgicka do 20 % , Rakúsko , ktoré prepojenie nemalo ho chce obnoviť od 2015 aj do 20 % a ďalšie podpory z II . piliera v kvalite pre hovädzie . Rumuni ani Maďari sa zatiaľ nevyjadrili .

Portugalci tvrdia, že u nich doterajší vývoj bol katastrofálny , chcú ďalej rokovať s vládou o zmenách .
 

Írsko - rokovania pokračujú pre hovädzie a ostatné mäso chce dať ministerstvo poľnohospodárstva dotácie a tiež vyčlenilo prostriedky pre genetický fond. Švédsko ani Fínsko nemajú zatiaľ žiadne rozhodnutie pre sektor , ale diskusie pokračujú . Podobne v UK , NFU vo všetkých častiach Británie je za opätovne prepojenie , vláda je proti . Teraz sú veľké rozdielu platieb medzi jednotlivými oblasťami .
 

Nemecko - zatiaľ s výsledkami spokojní . 4,5 % prevedené z I. do II.piliera a väčšina má ísť hlavne na hovädzie do roku 2019 , potom fixná suma .

Holandsko - vláda chce flat rate – jednotnú sadzbu , viazané platby pre hovädzie + hovädzie na mäso  LFA

Taliansko - rokovania ešte nezačali , obavy pre celý sektor hovädzieho .

Poliaci nemajú informácie

Španielsko - chcú rôznosť platieb podľa regionov

Dánsko - diskusia pokračuje , chcú mať obmedzenú dotáciu pre hovädzie .

Tento prístup všeobecne ukazuje, že to povedie k dosť podstatným rozdielom medzi členskými krajinami.

Informácia o stave užívania antibiotík a rámcovom sprievodcovi, veterinárne a zdravotné kontroly na farmách.
 

Závery:

- V súvislosti s BSE trvajú v niektorých častiach sveta stále obmedzenia
EK plánuje spojiť všetky poradné výbory pre mäso do jedného s čím zástupcovia skupiny ostro nesúhlasia
 

- V tomto roku je v sektore dobytka pomerne stabilná situácia
 

- EU – domáca produkcia klesá a zvyšuje sa dovoz
 

- Výhľady na ďalšie obdobie ukazujú zníženie rastu dovozu a zvyšovanie vývozu a tiež domácej produkcie sa má mierne zvýšiť aj keď spotreba bude skôr stagnovať .


 

 .
Business Forum (BF)- 27.11 .


Výborný seminár, ktorý ukázal vývoj európskeho družstevného hnutia v poľnohospodárstve , ako sa s ním jednotlivé krajiny vysporiadajú a čo je ich výhodnou , prípadne nedostatkom . Úvod urobil predseda COGECA , Christian Pees a inak celú tému uviedol súčasný koordinátor Business Forum pre COGECA , vedúci španielskych družstiev , Eduardo Baamnonde .

Eduardo vo svojom úvode , ako je v popise práce všetkých koordinátorov ukázal , že tu existuje potreba vytvárania nových podmienok pre coops (družstvá) , že je potrebné vytvoriť trvalú sieť výmeny informácií a skúseností , čomu BF slúži veľmi dobre . Doterajšie BF boli pre sektory , ako sme boli svedkami v minulých rokoch , teraz je tu témou ďaleko širší záber , viac globálny . A to bolo témou aj tohto zasadania BF. Dlhší úvod tu mal profesor britskej Imperial College a člen vedenia jedného z úspešných britských družstiev , David Hughes , ktorý urobil prehľad Svetového trhu potravín a medzinárodných vzťahov a stratégií pre poľnohospodárske družstvá . Jeho príspevok bol veľmi názorný , s množstvom príkladov , ktoré sú síce jednotlivo známe , ale v celkovej obraze sú veľmi pôsobivé . Má skúsenosti ako profesor a pôsobení 20 rokov v rade jedného družstva , ktoré má ročný obrat cez 320 m libier , ale má tiež skúsenosti ako vynikajúci odborník na svetové trendy vývoja spotreby či produkcie. Najprv vývoj do roku 2050, nič nové, ale dôraz, kde sa tento vývoj bude najviac prejavovať . Nárast populácie v Afrike ( viac ako 2x ) , o ďalších 1 mld. ľudí v Ázii . Spotreba porastie predovšetkým v rozvojových krajinách, vyspelé krajiny dospeli k bodu obratu . V rozvojových krajinách spotreba do 2050 sa zvýši spolu s dovozom o viac ako 90 % , z čoho dovoz sem bude tiež o 90 % vyšší. Domáca produkcia nestačí všetko pokryť . EÚ bude ďalej predstavovať čoraz menší podiel na zásobovaní rozvojových krajín, viac bude z J.Ameriky a z Ázie . Boli uvedené príklady produkcie niektorých komodít , kde boli odhady u vajec , či mäsa spravené predovšetkým na zvyšovanie v RK a v Číne , s rôznym stupňom rozvoja a vývoja . Spotreba mäsa , ktorá je ukazovateľom súčasného vývoja prizná najväčšie posuny , len za posledných 5 rokov stúpla svetová produkcia mäsa o 29 mt . Čína tu ukazuje 8 % nárast ročne . V ďalších rokoch bude najväčší rozvoj produkcie a spotreby hydiny a rýb - sú to najlacnejšie proteíny na trhu . U rýb bude samotný rybolov stabilné alebo znižujúce sa , zvyšovať sa bude akvakultúra, ktorá má v roku 2030 mať viac ako 50 % podiel . Na ďalší vývoj produkcie poľnohospodárstva bude mať najväčší vplyv klímu .

Aké formy obchodu a vývoja ziskovosti je dnes a aký sa očakáva . Najväčší svetový distribútor Walmarkt má teraz obrat'okolo 470 mld $ , ale najlepšie marže majú spoločnosti zo sektora tabak , alkohol , či parfumy . Phillip Morris má maržu 44 % , nasledovaný americkým Altris s 41 % , ďalej BAT ( tabak ) sa 40 % a Miller ( pivo ) s 37 % . Potravinové spoločnosti majú nízke marže , medzi 1-5 % , ale veľmi rýchly obrat , čo je u predaja cez 10 miliárd € určujúci . Teraz existuje málo spoločností , ktoré investujú do vedeckého rozvoja spoločnosti . Life Science companies , vlastníctvo genetických práv , intelektuálne vlastníctvo ( patenty ) , to sú spoločnosti , kde je potrebné čo najviac investovať .

Príkladom tu je Novozymes , Dánsko , ktoré má 16-19 % ziskovosť . Ale nie všetky spoločnosti sú rozhodnuté investovať svoje zisky do R & D , to predstavuje 10-12 % obratu , ale najmenej polovica ich rovnakú sumu venuje do reklamy a zanedbáva rozvoj .

Hans van Es bol moderátorom celej hlavnej časti seminára . Je jednak predsedom PS Ovocie a zelenina , finančný riaditeľ Greenery ( družstvo ) z Holandska , a jeden z vedúcich Holandskej exportné spoločnosti . Ako prvého prenášajúceho tu uviedol Bernard Oosterom , ktorý je predseda holandského kvetinárskeho družstva , Flora Holland . Toto družstvo , ktoré pôsobí okrem Holandska , tiež v Izraeli , Keni , Ethiopii , Nemecku a Belgicku , ovláda 65 % svetového obchodu kvetín a rastlín a jeho obrat je cez 4,4 mld € . Ako predseda správnej rady družstva , ktoré má 5000 členov . Ti do neho vkladajú ročne 4 % na pokrytie nákladov , a tak majú veľký záujem na výkone družstva . K domácim 5000 členom sa pridáva ešte 600 členov v Izraeli a v Keni + 4000 zamestnancov . Spravujú 38 akčných miest v piatich krajinách . Denná kapacita 50m kvetín a rastlín s 20 000 variantmi .

50 % predaných priamo , 50 % cez maloobchod . Teraz je rozvoj predovšetkým mimo Holandsko .

Celkom 60 produkčných miest , aj tu má zatiaľ Holandsko podiel 85 % . Export sa prenikavo zvyšuje do východnej Európy 6 % podiel v 2007 , v 2012 13 % . Nemecko odoberá cez 30 % celkového objemu. Členstvo z cudziny sa začalo cez ruže z Kene a z Izraela ( tam sa zabezpečovali dodávky hlavne v zime ( pred 20 rokmi ) , vznikla potreba zapojiť týchto dodávateľov do celkovej štruktúry družstva , aj keď sa to spočiatku domácim príliš nepáčilo . Ale s rozvojom trhu sa táto stratégia ukázala ako správna . Predtým išla väčšina produkcie na európsky trh , ale dňa ide už cez 30 % do iných krajín a tento trend sa zväčšuje . Investujú cez 50m € ročne len do nových skleníkov , ďalej na promócii a do nových budov . Ako ochrániť svoju pozíciu č 1 na svetovom trhu . Veľmi dobrá príprava a informácie . Cez 65 % dnešného predaja kvetín je stále cez kvetinárstvo , to predstavuje osobitný prístup . V Holandsku sektor spravuje 35 produkčných výborov , k nim sa priraďujú poradné výbory v Keni a v Izraeli , ktoré spoločne pripravujú stratégiu družstva .

Po ňom mal slovo José Manuel Rodriguez za španielska družstva olív a oleja . Ako generálny riaditeľ Agro Sevilla , predsedá družstve druhého stupňa pre olivy . Funkciou družstva je spracovanie a export olív a oleja , ktoré sú pripravené z produkcie 10 miestnych družstiev . To predstavuje cez 5000 farmárov , ďalej zamestnávajú 500 priamych zamestnancov a ďalších 3400 nepriamych . Družstvo predstavuje vyše 14 % celkového španielskeho vývozu olív a oleja . Ďalšie tlačírny má v USA , Čile a v Taliansku . Navyše potrebujú cez 230 000 sezónnych pracovníkov .

100 % vertikálne družstvo , ktorá si dáva za úlohu zabrať čo najväčšiu časť celého potravinového reťazca ( FC ) . Rozvoj začal byť veľmi intenzívne pred niekoľkými rokmi . Každé 3 roky sa rozpracováva nová stratégia rozvoja . 60 % produkcie ide do agrifood ako zložky ( olej ) , 30 % do obchodu , a 10 % do priemyslu . Zatiaľ stratégia funguje veľmi dobre .

Ludovic Spiers , Agrial , Normandia , Francúzsko .

Družstvo z Normandie , ktoré začalo správou vstupov farmárov a družstiev v tomto regióne , k tomu sa postupne pridalo spracovanie potravín . Doma aj naďalej funguje ako družstvo , za hranicami Francúzska potom vo všetkých krajinách ako spoločnosť . Konštatované , že v predaji zeleniny nestačí dávať dodávky 3 mesiace do roka , ale musí byť celoročná dodávka . Najprv sa rozšírila produkcie do Španielska a Tuniska neskôr šírenie obchodnej činnosti do UK a Švajčiarska .
Obrat vlani 3,6 mld € , 10 000 členov , mimo Francúzska je ich 1700 . Ďalej 11 000 zamestnancov . Čistý zisk 45 m € .

Posledný príspevok mal Juha Ruohola za fínske družstvo , ktoré je jedným z vedúcich spoločností potravín v Škandinávii . Predaj 2012 bol 1,342 mld € , zamestnáva 4 898 ľudí vo Fínsku , Švédsku , Estónsku . Doma funguje tiež ako družstvo , vonku kupuje ako družstevný , tak iné spoločnosti predovšetkým na spracovanie mäsa . Ak má ako družstvo domácej prebytok produkcie mäsa , vyvezie ho k spracovaniu do ostatných tovární v susedných krajín . Má tiež zastúpenie v Rusku a továreň pri Petrohrade . Expanzia bola zatiaľ ukončená , ale nevylučuje sa ďalší prienik predovšetkým na ruský a ukrajinský trh .

 

Závery:

- Spotreba aj populácia v rozvojových krajinách stúpa a EÚ bude v budúcnosti predstavovať čoraz nižší podiel na rozvojovej pomoci
 

- Skúsenosti z fungovania družstiev v niektorých krajinách dokazujú, že je riadne fungujúce družstvá dokážu plniť svoju funkciu 

Prezídium COPA-COGECA 28.11 .

 

Prezident Pees otvoril schôdzu , nechal schváliť program a zápis . Potom urobil prehľad činnosti za posledný mesiac , kde sa sústredil na konferenciu v Mexiku , ktorá bola podľa neho skôr formálnym miestom výmeny názorov bez veľkého záujmu amerických organizácií . Za americké alebo kanadské družstvá tam nebol nikto prítomný . Farm Bureau , ktoré zďaleka dominuje poľnohospodárskej scéne v USA má okolo 400 000 stálych členov . Ale Pees tu upozornil na ďalší fenomén , ktorý robí FB (úrad pre poľnohospodárstvo) veľmi silným hráčom vo väčšine členských štátov a to cez 8 miliónov registrovaných sympatizantov , bez ktorých sa žiadne voľby nemôžu presadiť . Ich vplyv v politike USA je teda oveľa väčší ako všetkých organizácií EÚ dohromady .

Pekka to doplnil poznámkou o prebiehajúcich rokovaniach s Komisiou o poradných skupinách a predpokladanej reforme zoskupenia , ako to chce urobiť DG Agri . Rozhodnutie tu má byť do 16 / 12 a nové pravidlá majú začať platiť od 1. júla . Stále viac sa ukazuje , že Komisia chce nejakým spôsobom zoskupiť poradné skupin. Okrem toho spojenie plodín na pôde , vedľa toho celý rad cieľových skupín ako RV , medzinárodné vzťahy , SPP. C / C trvá na požiadavke na udržanie doterajšej štruktúry , pre všetky organizácie to predstavuje problém financovania , väčšina z nich nie je schopná platiť zo svojho svojich expertov a súčasný systém financovania poradných skupín cez nadväznosť na pracovné skupiny , tento problém čiastočne rieši . Kritizovaný tiež prístup Komisie k iným NGO , ktoré dostávajú na svoju činnosť cez 800 000 € ročne, čo je oveľa viac ako je poskytuje vo expertom C / C. President Maat za Copa sa dnes dopoludnia stretol s komisári Ciolos a poradnej skupiny je jedným z hlavných bodov jeho rokovania.

Taliansky zástupcovia k včerajšiemu Business Fóre povedal , že je potrebné sa zaoberať aj SME a ich vývojom . Malé farmy alebo družstva sa len ťažko orientujú a mala by im byť venovaná väčšia pozornosť . Poradenstvo - ako sa lepšie organizovať na trhu EÚ , skôr sa orientovali len na národný trh, ale dnes je všetko ďaleko komplikovanejšie.

Thomas k tomu povedal , že poradné skupiny sú nevyhnutné , ale asi bude potrebné urobiť určitú reštrukturalizáciu . Podobný návrh tu bol už pred 6 rokmi , ale z tohto plánu sa úplne ustúpilo . Dnes je , ako sa zdá , situácia zmenená a Komisie asi neustúpi . Nejde tu ani tak o počet poradných výborov , ako o kvalitu, ale tu má veľkú vinu aj DG Agri , niektoré rokovania sa menia , chýbajú často zodpovední experti a pripravenosť rokovania .

Pod bodom 4. boli schválené " A " body :

- Udržateľné použitie fosfátov

- Efektívne partnerstvo veterinárov a farmárov pri použití antimikrobiálnych materiálov .

Oba body boli schválené bez pripomienok .

5. SPP . Tiež tu boli poznámky týkajúce sa predovšetkým delegovaných aktov , viac k tomu má povedať gen . riaditeľ DG Agri Jerzy Plewa , na spoločnom popoludňajšom rokovaní . Zástupcovia tu vyslovili ako už niekoľkokrát v minulosti obavy , že Komisia pôjde napríklad u ozeleňovania ďalej než dostala začiatkom roka mandát a tomu sa treba vyhnúť .

Obchodné rokovania : WTO a EÚ - USA .

Na WTO v Bali je už pripravená delegácia, inak organizácie vysielajú svojich zástupcov , ako FNSEA , ktorá bude vedená Henri BRICHART , predtým predseda výboru mlieka , teraz jeden zo zástupcov predsedu FNSEA . Ako je známe , hlavným bodom tu budú predovšetkým vývozné podpory vo všetkých formách , vrátane , ako to robí USA , potravinové známky pre chudobnú časť populácie .
Obavy sú tiež z torpédovaná rokovaní zo strany RZ , ktoré sa ďalej stavia väčšinovo proti dohode WTO . Eduardo tu zdôraznil , že EÚ má veľmi slabú pozíciu , vlády svoje kroky nekoordinujú , ambasády ČŠ nedávajú krajinám rovnakú podporu ako ambasády USA , N. Zélandu či Austrálie , ktoré svoje požiadavky veľmi silno ochraňujú . To sa vôbec nedá povedať o EÚ , ktorú zastupuje pri rokovaniach Komisár obchodu s celkovo slabou koncepciou rokovaní a agendy . Arnaud k tomu dodal , že po tlaku sa teraz na DG obchod vytvorili dve pracovné skupiny , ktoré majú tieto problémy riešiť , nielen prístup na trh , ale tiež veterinárne a bezpečnostné otázky , ktoré sa teraz sústreďujú na rokovania s Ruskom . Tieto dve pracovné skupiny sa majú schádzať 2x mesačne . Pekka tieto komentáre doplnil poznámkou , že sa musí viac rokovať s americkými organizáciami , ale to sa ukazuje ako osobitný problém . Už na tohtoročnú jeseň sa pripravovala stretnutia s Farm Bureau , prvýkrát vo Washingtone , to bolo odložené na február . Dnes ráno prišla správa od Farm Bureau , že neprídu ani na februárovej presidium do Bruselu . Je to dosť nepríjemná fáza rokovaní a Pekka k tomu povedal , že pôjde spolu s oboma prezidentmi začiatkom februára do Washingtonu , aby pripravili plán stretnutí pre 2014 . Iniciatíva musí byť z Európy , Američania majú stále väčšie problémy s rozsahom podpory v rámci Farm Bill . Demokrati požadujú len nepatrné zníženie ( 5 mld $ ) , republikáni ale cez 30 miliárd € . A Farm Bureau je väčšinovo republikánske a Farm Bill má predstavovať zásadný presun pomoci do časti poistenia príjmov . Táto bitka medzi oboma komorami amerického parlamentu je veľmi silná a nikto nevie , ako bude dlho trvať . Potravinové známky predstavujú v rozpočte okolo 90 miliárd € , čo síce zabezpečuje odbyt pre rad produktov , ale republikáni s týmto vývojom nie sú spokojní . A navyše po problémoch okolo zdravotných poistení , ktoré presadil prezident Obama , chcú ukázať , že majú ešte silu a ochotu zmeniť niektoré staré zvyky prerozdeľovanie .

Íri sa vyjadrili k podľa nich zlej dohode z pohľadu poľnohospodárstva s Kanadou , ktorá je predobrazom rokovania pre dohodu s USA , ktorá dopadne ešte horšie . Väčšina krajín argumentuje len poľnohospodárstvom , ale je to celý sektor agrifood , ktorý v EÚ predstavuje 14 % PIB a milióny zamestnancov . EÚ stále stráca vplyv a váhu vo svetovom meradle . Vo WTO celá rada krajín nedodržiava pravidlá , v bilaterálnych dohodách je kontrola jednoduchšie a pravidlá sú väčšinou rešpektovaná .

Označenie pôvodu - schválenie po krátkej diskusii príspevok z pracovných skupín až POCC .
Dnes sa o tejto otázke hlasuje v EP . Problémy sú tu predovšetkým u bravčového mäsa , kde existujú veľké rozdiely v názoroch členských krajín . Francúzsko je pre povinné označenie mäsa , Nemci majú výhrady , podobne Dánsko a Holandsko , Taliansko kritizuje výšku nákladov s tým spojených . To tiež ide ruka v ruke so znižovaním spotreby mäsa , všetko čo sa dnes deje , robí produkciu zložitejšiou a nákladnejšou.

Oznámenie o príprave budúceho BF v Berlíne , 14. a 15. mája .

 

Závery:

- C-C trvá na zachovaní súčasnej štruktúry poradných výborov EK
 

- EÚ má pri rokovaniach o medzinárodných obchodných dohodách pomerne slabú pozíciu
 

- Detaily delegovaných aktov k SPP stále ešte nie sú celkom vyjasnené 

Konferencia Rodinné farmy - rok OSN Rodinné farmy 2014 - 29. 11. 2013


Komisia sem pozvala pomerne veľa organizácií a zástupcov nielen z EÚ , ale bolo tu aj niekoľko desiatok zástupcov FAO a delegáti z radu afrických krajín ( Maroko , Senegal J. Afrika , Nigeria , Tunis ) , z Ázie potom zastúpenie Indie , Thajska , Vietnamu , Bangladéša .

Za J. Ameriku tu bolo niekoľko zástupcov Argentíny . Zástupcovia N. Zélande a Austrálie sa diskusie nezúčastnili , ale bolo ich tu niekoľko ako pozorovateľov. Čo povedať k organizácii. K dispozícii boli preklady do 23 jazykov , vrátane slovenčiny . Úvod tu mal Komisár Ciolos a po ňom generálny riaditeľ FAO , José Graziano da Silva .

Po nich mala príspevok thajská princezná Maha Chakri Sirindhom , ktorá sa zaoberala vývojom poľnohospodárstva v južnej Ázii a následne špecifickými črtami thajského poľnohospodárstva a projekty , ktoré zaisťujú krajine potravinovú sebestačnosť . Poľnohospodárstvom sa v Thajsku stále zaoberá vyše 40 % obyvateľov . Pre väčšinu malých farmárov sú problémy ako získať pôdu , je ťažký prístup k financovaniu a novým technológiám . Okrem toho stále chýba nadväznosť v spracovaní . V krajine sa už niekoľko rokov organizujú družstvá , ktoré majú väčšiu operačnú schopnosť , využívajú alternatívnu energiu a lepšie rozvody vody . Zemská ryžová banka je ďalším prvkom rozvoja ,  majú za úlohu pripraviť ako plodiny, tak zvieratá pre distribúciu farmárom . Filozofia udržateľnosti predstavuje :

30 % rybníky a nádrže – ryby

30 % ryžoviská

30 % ovocie a zelenina ( polia a skleníky )

10 % spracovanie

Okrem toho kráľ Thajska vytvoril podmienky pre nové študijné centrá , aby sa prekonali staré stereotypy zaostalého poľnohospodárstva .

Carlo Petrini - ten , ako predstaviteľ Medzinárodného hnutia pomalé potraviny  - pre neho je stále sektor historickým a kultúrnym stredom spoločnosti , ale hájenie malých štruktúr talianskeho juhu tu vyzeralo ako anachronizmus . Veľká kritika súčasnej politiky vrátane poľnohospodárskej  spotreby .

Mrhanie zdrojmi , environmentálna krízy , kde varoval , že spoločnosť sa dostala už za bod možného návratu k náprave .

Po ňom mal prejav predstaviteľ Unilever , Miguel Veiga - Pestana , ktorý veľmi obratne hájil prístup tejto nadnárodnej spoločnosti k sektoru , cez dôraz na ochranu ochranných známok potravín , o potrebách neustále zlepšovať informácie o stravovaní , hygiene a bezpečnosti potravy . Ale tiež opatrne varoval pred tým , že doterajším motorom spoločnosti bol rast populácie . Unilever používa 50 % zdrojov z poľnohospodárstva , do roku 2020 chce mať všetky suroviny udržateľné , teraz to predstavuje len 36 % . Pre lepšiu sledovateľnosť v celom reťazci majú systémy certifikácie , ktoré zároveň slúžia ako nástroje zisťovania udržateľnosti . Uviedol tu rad príkladov ako spolupracujú s výrobnými značkami , napríklad u Knorr , ktorá patrí do značiek , ktoré teraz Unilever spravuje . Tam je kód vypracovaný s 5000 farmári , ktorí dodávajú ročne cez 2m t produkcie , spravované pod kódom udržateľná zelenina a vybrané farmy v Nemecku , Francúzsku , Taliansku , Španielsku a Grécku .
Následne bola konferencia rozdelená do 3 pracovných skupín . Väčšina ľudí zostala v 1. skupine, čo ako sa ukázalo bolo dobré rozdelenie . Téma Najlepšia prax pre rodinné farmy , oproti 2. skupine prístup k novej technológii a výskumu , tá bol tiež zaujímavá . Ale 3. skupina Organizačné modely na posilnenie rodinných fariem bola veľmi slabá a to sa ukázalo aj začiatkom popoludňajšieho prehľadu rokovaní všetkých 3 skupín . V prvej skupine tu bol spravodajca Pierre Baške , vedúci analýze z DG Agri a jeho moderovanie bolo veľmi dobré aj analýza . Lorenzo Ramos , zo španielskej UPA a vice- president Copa hovoril o odovzdávaní fariem medzi generáciami , dal príklad z vlastnej rodiny , ktorá spravuje sady , skleníky všetko na ovocie a kvety . Ťažšie odbyt , potreba organizácie či už cez PO 's alebo družstva . Doteraz nikdy nedostal žiadne podpory , kritika SPP ako nástroja nerovnosti .

Dominancia distribúcie, kritika spotrebných cien rozdelenie marží v sektore .

Talianska zástupkyňa CIA , Cinzia Pagny , poukázala na príklad veľmi špecializovanej farmy s produkciou olív , vína , oviec doplnená čoraz väčší produkciou liečivých rastlín . Veľmi osobito tu predstavila výber povolania ako poslania a zdvihla možnosti sa špecializovať podľa potreby ( dodáva väčšine reštaurácií v Toskánsku ) . Rovnakým spôsobom sa starajú o budúcej prevzatia farmy a prípravou novej generácie .

Henri Rouille z francúzskej akadémie vied tu ukázal na základe veľkého množstva štatistík a praktických príkladov vývoj rodinných fariem a celého sektoru za viac ako sto rokov , ale aj nevyhnutný vývoj smerom ku koncentrácii , len medzi 2002 a 2010 sa znížil počet rodinných fariem o 20 % v celej EÚ . Ako prebieha náhrada generácií . Vo väčšine prípadov cez spájanie fariem , v menšom meradle potom dochádza k odchodu zo sektoru vôbec .

Nikde sa v súčasných plánoch SPP nepočíta so sociálnym aspektom vidieka . Nie je vôbec predstava , ako bude vidiek vyzerať v roku 2050 , všetko sa premieta len do produkcie . Je EÚ schopná sa zacieliť na farmy s veľkou sociálnou hodnotou ? Je možné vytvoriť doplnkové aktivity tak atraktívne , aby sa tieto štruktúry do istej miery udržali ?

Matteo Bartolini za mladých farmárov. Sám pestuje minoritné plodiny ako ľan a konope ak tomu ako doplňujúce aktivity je systém vzdelávania a poradenstva pre mladých . Tieto pridanej aktivity idú predovšetkým smerom hľadania nových pridaných hodnôt , samotná produkcia podľa neho nestačí , neposkytuje dostatočnú návratnosť . Problémy pre mladých sú obzvlášť pálčivé ako prístup k financovaniu a prístup k pôde . Platby pre mladých síce môžu pomôcť stabilizáciu , ale je potrebné ich doplniť , a tiež zlepšiť možnosti prístupu mladých k novým technológiám . EÚ by mala mať tiež zriadiť pracovnú skupinu zaoberajúcu sa otázkami generačného prevodu vrátane otázky prístupu k pôde , vzdelania , poradenstva a služieb.

Cez 90 % fariem v EÚ je menších ako 10 ha , ale štruktúry sa teraz menia oveľa rýchlejšie ako predtým, tlak distribúcie a trhu . Len 10 % má ľahší prístup k financovaniu , zvyšok o to musí tvrdo bojovať .

V debate tu bola daná prednosť zástupcom tretích krajín . Za Maroko bola kritika aj politiky EÚ a poľnohospodárskej podpory v krajine , ktorá okrem nadnárodných spoločností krajine nič nepriniesla .

Veľmi intenzívnej produkcie potrebuje veľa vody a úroveň spodnej vody v niektorých oblastiach klesla až o 100m .

Argentínsky zástupca kritizoval prístup nadnárodných spoločností veľkých distributorov Argentíne , ich metódy sú veľmi drastické a za posledné roky tu bolo zavraždených veľa farmárov , ktorí sa s nimi dostali do konfliktu alebo im len vzdorovali . To sa týka aj Unileveru , ktorý spolu s veľkými vlastníkmi organizuje veľmi agresívny prístup v poľnohospodárstve . Indický zástupca tu hovoril predovšetkým o sociálnych problémoch a veľkom počte samovrážd v sektore , v dôsledku nemožnosti splácať úvery a zadlženosti. Zástupkyňa Bosny a Hercegoviny o úlohe žien vo vidieckej spoločnosti a poľnohospodárskej produkcii. Zástupcovia juhovýchodnej Ázie kritizuje prístup nadnárodných spoločností k industrializácii sektore v ich krajinách , ktorá robia malé rodinné farmy priamo závislé týchto veľkých spoločnostiach. Príklad zo Senegalu , kde sa snaží spoluprcovať s ďalšími 15 africkými krajinami ukazuje , že je tu aj pozitívny vývoj , ich snahou je cez lepšiu spoluprácu dosiahnuť postupne potravinovú nezávislosti . Veľká kritika nadnárodných spoločností a ich správania, pre celý sektor poľnohospodárstva je tento prístup nebezpečný .

V súhrnnej správe o priebehu jednotlivých pracovných skupín , stojí za to len zdôrazniť inovačné procesy - lepšie využívanie zdrojov , obnovenie ekosystémov , ďalší rast produktivity a vyrovnať praktické využitie výskumu a jeho aplikácií . Tiež potrebné zmeniť praktické prevádzanie do praxe , táto nadväznosť je trvalo podceňovaná . Napodiv pri rokovaní o možnostiach organizácie sektora sa väčšina zástupcov tak z EÚ , ako aj z ostatných krajín prikláňa k družstevným modelom , ktorým dávajú prakticky všetci prednosť .

 

Závery:

 

- Konferencia mala skôr charakter propagačný, než aby priniesla niečo nové . Príklady z rozvojových krajín ukazujú , že všade sa sektor musí organizovať , aby čelil obrovskému tlaku ako distribúcie, tak nadnárodných spoločností a veľkých vlastníkov pôdy .

 

 

Vypracoval: Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK, november 2013

 

 

©Copyright SPPK; kopírovanie a ďalšie šírenie je možné len so súhlasom SPPK

Správa z C-C – október 2013

Správa z C-C – október 2013

Správa z C-C – október 2013

Zoznam použitých skratiek:

SPPK – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

C-C – COPA- COGECA

EP- Európsky parlament

EK – Európska komisia

EÚ – Európska únia

ČŠ – Členský štát

SPP – Spoločná poľnohospodárska politika

EFSA – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

HLG – Skupina na vysokej úrovni

EKF – Európsky kongres farmárov

DG Sanco – Generálne riaditeľstvo EK pre ochranu a zdravie spotrebiteľa

NFU – Národná farmárska únia, Veľká Británia

GMO – Geneticky modifikované organizmy

DG Agri - Generálne riaditeľstvo EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

OECD – Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj

OIE- Svetová organizácia pre zdravie zvierat

PPP – Prípravky na ochranu rastlín

EFFAT – Európska federácia obchodných únií v poľnohospodárstve a potravinárstve

GEOPA- Zamestnávateľská skupina v rámci C-C

PRV – Program rozvoja vidieka

DG Trade – Generálne riaditeľstvo EK pre obchod

DG Enviro – Generálne riaditeľstvo EK pre životné prostredie

EIP – Európske inovačné partnerstvo

NGO – mimovládne organizácie

CMO – jednotná organizácia trhu

COMAGRI – Poľnohospodársky výbor Európskeho Parlamentu

ILUC – Nepriama zmena využitia pôdy

UK – Veľká Británia

MFF – viacročný finančný rámec

AHW – zdravie a dobré životné podmienky zvierat

NZ – Nový Zéland

ECOSOC – Európsky hospodársky a sociálny výbor

DG Employ – Generálne riaditeľstvo EK pre zamestnanosť

MSD – Ochorenia svalov a kĺbov

WTO –Svetová obchodná organizácia

LULUCF – využitie pôdy, zmena využitia pôdy a lesníctvo

Mercosur – Ekonomické združenie krajín Južnej a Strednej Ameriky

MOMAgri – Svetová organizácia pre poľnohospodárstvo

BRIC – Ekonomické združenie Brazílie, Ruska, Indie a Číny

FAO – Organizácia pre potraviny a poľnohospodárstvo Spojených národov

 

 

Pracovná skupina Potraviny 1.10 .


Funguje na dvoch pilieroch, prvý je HLG, kde majú zastúpenie všetky členské krajiny a druhým je dobrovoľná platforma, ktorej súčasťou je aj C/C. Patrónom je tu DG Sanco a je tu veľmi úzka spolupráca s WHO (Svetová zdravotná organizácia). Hodnotenie za minulý rok bolo zverejnené tento rok v júli a v záveroch sa hovorí predovšetkým o tom, ako urobiť programy intenzívnejšie a tiež, ako čeliť obrovskému tlaku nezdravej reklamy najväčších spracovateľských spoločností, ktoré propagujú predovšetkým cukor ako Coca - Cola či predajcovia zmrzliny, chipsov, ale tiež rôznych produktov, ktoré obsahujú dnes nadmerné množstvo soli. Po mediálnej stránke robia organizácie síce veľa užitočnej práce, ale proti bohatým nadnárodným spoločnostiam, sú len veľmi chudobným príbuzným.

V platforme, ktorá vznikla v 2005 je dnes 33 členov a má schôdze 4x do roka. V rámci platformy sa každý rok znovu definuje celá škála ich funkcií, určujú sa nové aktivity pre priority diét a fyzických aktivít. Ročne sa tak spravuje cez 120 záväzných opatrení rozdelených do 6 oblastí:
 

- Informácie spotrebiteľov

- Vzdelanie - to má zatiaľ najväčší účinok

- Fyzická aktivita

- marketing

- zloženie potravín

- Odporúčania a výmena informácií.

 

Väčšina týchto aktivít bola najprv adresovaná dospelým, až v druhej fáze sa sústreďuje čoraz intenzívnejšie na deti a dospievajúcich.

Ďalším bodom boli informácie o výživných hodnotách - tak ako ich pripravila pracovná skupina.

Nariadenie 1169/2011 povinnosť oznámenia: energie , tuky , saturované tuky , uhľovodíky , cukor , proteíny , soľ – na potravinách.

Celé to má v navrhovanej podobe začať platiť od 13. 12. 2014 a od rovnakého dátumu v 2016 musí byť umiestnená na prednej strane obalu. Dobrovoľne tu má byť uvedená buď len samotná energia, alebo kombinácia energia, cukor, soľ a tuky.

Diskusia, ktorá beží sa týka použitia možnosti označenia varovania prostredníctvom svetelných signálov ako v doprave, zelenej ( dobré ) oranžové ( varovanie ) a červené ako zlé. V UK tento systém používajú už vyše roka, ale výsledky nie sú jednoznačné a navyše tu chýba rozlíšenie , pre aké porcie to platí . Takže to zatiaľ príliš nefunguje .

26.2 - Informácie týkajúce sa posledného vývoja o vykonávaní legislatívnych opatrení pre povinné označenie pôvodu pre nespracované bravčové, hydinové , baranie mäso. Existuje celý rad dodatkov, ktoré majú začať platiť od decembra 2014. Bolo tu vykonaných 7 študijných prípadov z členských krajín, bravčové v Nemecku, Francúzsku a Španielsku , 2 pre hydinu vo Francúzsku a Holandsku, 2 pre ovce v UK a Rumunsku , a to všetko doplnené dopadovou štúdiou v celom reťazci (FC).

26.3 . krajiny pôvodu. Buď pôvod produktov, alebo pôvod ingredientov. Uvažuje sa o vyhodnotení
oboch režimov; do decembra tohto roka, jedná sa o 3 kategórie produktov: príprava mäsa , mäsové produkty , miešané mäso. Problémy tu sú u klasifikácie, po tohtoročných škandáloch s prímesou konského mäsa .

26.5 . Informácie týkajúce sa prípravy správy o povinných označeniach krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu pre nasledujúce potravimy: ostatné typy mäsa, mlieko , mlieko použité ako zložka (ingredient) v mliečnych produktoch, nespracovaná potrava, produkty jednozložkové a tiež zložky, ktoré predstavujú viac ako 50 % obsahu v potravinách.

Pod bodom 4 tu bola riešená otázka kontrol , tak ako ju pripravuje Rada a EP . Cieľom je síce všetko zjednodušiť a integrovať , ale stále nedáva odpoveď na otázku financovania . Nie je dnes mnoho krajín , ktoré sú ochotné systém financovať a potom je tu otázka , kto a aký typ podniku alebo organizácie má faktúru platiť. Druhou otázkou je transparentnosť systému kontrol, čo sa má alebo musí publikovať. Raportér v EP je Mario Pirillo a preberali sa rôzne možné systémy pre financovanie. Taliansky, ktorý ako sa zdá je najviac prepracovaný , má z neho vylúčené SME – malé a stredné podniky ( väčšina podnikov alebo organizácií ) , a tak platia len najväčší hráči . U nich je hlavnou otázkou koľko a ako často majú tieto kontroly byť vykonávané  a či sa uvažuje o hodnotení rizík. Tu chýba jasné stanovisko Komisie v kategóriách rizík, medzi ČŠ sú podstatné rozdiely v rozdelení . Diskusia pokračuje .

EFSA - nové vedenie . Aj na poslednej schôdzi začiatkom septembra sa prejednávala otázka hodnotenia rizík , ktorá bola veľmi hlučná a často prerušovaná zástupcami Greenpeace . Debate  totiž dominovala otázka GMO. Na november je plánovaná otázka antibiotík , ich použitie a formy imunity , ktoré to môže vyvolávať u ľudí .

Udržateľnosť - táto otázka je veľmi často spojená s otázkou strát a mrhania , ktorá sa intenzívne

preberá v pracovnej skupine FC ( Food chain ) .

 

Závery:

-Otázkami klonovania sa bude s najväčšou pravdepodobnosťou zaoberať EK až v novom zložení v roku 2014

- Otázky transparetného označovania nutričnej hodnoty potravín stále zostávajú nevyjasnené
 

- Nové označovanie nutričných hodnôt potravín má vstúpiť do platnosti od 13. 12. 2013

 


Pracovná skupina Olejniny a obilniny 2.10 .

 

Situácia v sektore. U olejnín sa dá povedať , že celkovo dobrá až veľmi dobrá , s výnimkou Francúzska a UK .


UK : doterajšie odhady boli príliš optimistické , výnosy budú najviac priemerné, problém cien a výhľadu aj na budúci rok .

Španielsko: odhady je potrebné znížiť o 10 % ( veľké sucho v druhej polovici leta ) výnosy nízke len okolo 1 t / ha .U slnečnice sa počíta s menšími výhľadmi , ceny sú tento rok až o 30 % nižšie .

Bulharsko : dobrý stav , zimný výsev dokončený , výnosy nadpriemerné . U slnečnice potom výnosy cez 2,1 t / ha , ale aj nízke ceny .

Poľsko : dobrá úroda repky , celkom cez 2,5 mt . Problém s cenami a tiež tlak dovozov repky z Ukrajiny . Doterajší výhľad bol príliš optimistický .

Rumunsko . Zdá sa , že sa tu na niekoľkých výboroch začínajú pravidelne objavovať zástupcovia týchto krajín ( BG a RU ) , aspoň v sektore veľkých kultúr .

Repka - výnosy 2,2 t / ha , zvýšenej plochy .

Slnečnica - väčšie rozlohy , teraz cez 1m ha , úroda má byť dobrá , ale problém ceny - poklesli o 40 % . Sója 70 000 ha a veľmi dobrá produkcie .

Írsko - repka - 25 % ( zimné ) celkom - 15 % , opäť veľké straty u jarnej repky .

Lotyšsko - nízke výnosy , ako u zimné tak u jarnú , výhľady sú lepšie .

Švédsko : menšie plochy , výnosy 3,3 t / ha u zimné , 2,2 tú jarnej repky . Výhľad - nárast .

Rakúsko: výborná úroda i kvalita , väčšie plochy . U strukovín nie sú správne čísla , plochy sú väčšie .

Problémy u sóje pre budúci rok , nízke ceny .

Belgicko : repka dobrá , výnosy 4-4,5 t , teplé leto pomohlo dohnať zimné meškanie . Ceny klesajú od júna , sú dnes slabé . U proteínových kultúr sa plochy opäť zmenšili , len mierny rast u hrachu . Ale zavádzajú nové genetické variácie - počíta sa s ďalším rastom .

Fínsko : zníženie plôch , výnosy repky 2-2,5 t / ha , ziskovosť sa tu zlepšila . Ale výhľad je neistý , počíta sa s poklesom predovšetkým jarnej repky o viac než 20 % , chýba osiva . U proteínov chýba záujem vôbec .

Nemecko : čísla sú stará , nepresné , plochy vzrástli , výnosy 3,9 t / ha , dobré , celkom cez 8,7 mt , plochy ale mierne klesnú s výhľadom na budúci rok . Dochádza k zmenám rozloženie produkcie , viac na severe , menej v južnej časti . Negatívnu úlohu zohrávajú nízke ceny , ak tomu sa pridružuje problém PPP a tiež neistota u vývoja biopalív . Pre budúci rok počítajú so znížením plôch o 60 000 ha. Dánsko : dobrá úroda , vysoký obsah oleja , ceny zlé .

Maďarsko : zberalo cez polovicu slnečnice , výnosy 2,5 t / ha , repky oproti tomu dosť zlá 2,7 t / ha .

Sója dobrá , nanovo vysiate cez 40 000 ha .

Francúzsko - repka , plochy o 10 % nižšia , zlý stav , výnosy priemerné a veľké rozdiely medzi regiónmi , celková úroda sa odhaduje o 1MT nižšia .

Slnečnica , plochy rast , o ďalších 5 000 ha , ale výnosy boli aj tu nižšie , kolíšu medzi 2,2-2,5 t
U sóje je úroda slabá , produkcia menej ako 100 000 t Ďalší pokles zaznamenaný tiež u strukovín .

Prehľad svet : Philippe

Južná Amerika - sója tento rok dobrá , US pokles ( min. o 5 mt ) , je narušená rovnováha , Sever Ameriky pokles , nárast južnej časti , Brazília a Argentína počítajú s ďalším nárastom o viac než 15 mt . Brazília sa tak dostane pred USA .

Repka : celkovo rekord 66 mt ( vlani 62 mt ) , Kanada tiež rekord , rovnako ako Rusko a Ukrajina .

Slnečnica - rast Rusko a Ukrajina 39mt .

Ceny olejov silno klesli , prvýkrát po rokoch EÚ oleja vyváža a to ako repkový, tak sójový . Nemecko tento rok vyviezlo viac ako 1 mt oleja ( najviac do Číny ale tiež do Singapuru ) .

ILUC - Všetci kritizovali postup raportérky EP , Lepage a jej ďalší snahu zvrátiť fakt , že sa ju nedostalo mandátu k pokračovaniu urýchleného rokovania s Radou .

Neonikotinoidy - aký dopad to bude mať na repku a ako budú ČŠ ďalej postupovať . Otázok je tu viac než dosť , čo robiť so zvyšnými zásobami , firmy ich odoberú naspäť , alebo sa to sústredí a Komisia dá povolenie k exportu . Ale Bayer a Syngenta dali sťažnosť na Komisiu na Najvyšší súd , že im pripravuje neférové ??podmienky podnikania .

DG Sanco tu má pripraviť do 2 rokov revíziu , ale nezohľadnila pripomienkam Defra ( UK ) , prijaté boli naopak maďarskej pripomienky .

Existujú národné prehľady o vplyve tohto zákazu ? Španielsko má pripravenú štúdiu , ale problém je u nových prostriedkov na ochranu rastlín (PPP) , tie sú registrované v Rumunsku a nevie sa , či môžu byť použité v iných krajinách. Ďalšie otázky: Existuje vo všetkých ČŠ monitorovací systém ? A akým spôsobom krajiny riešia pravidlá pre " mimoriadne opatrenia " ? Ďalším problémom je kombinácia produktov tak , ako sa to robí u väčšiny ošetrení, ide väčšinou o kombináciu 3 prípravkov, a to sa teraz prakticky vylúči.

Popoludňajšia časť v rokovania začala vyhlásením , že v priebehu dopoludnia vzrástli Futures (trhy) repky o 12 dolárov , a že nevie z akých dôvodov k tomu došlo . Je jasné , že sa aj na poľnohospodárske trhy vracia špekulácia a tá bude mať prakticky trvalý vplyv na cenové pohyby .

Produkcia obilia :

UK - zlá situácia u olejnín , u obilnín je stav ďaleko lepší a výnosy sú vyššie ako v 2012 . Vynikajúca je najmä úroda jačmeňa .

Francúzsko - menšie rozlohy pšenice, dôvodom sú obavy zo zníženia PP, zatiaľ čo inde v EÚ sa produkcia zvyšuje , vo Francúzsku je to opačné , ceny sú síce tento rok ešte stabilná , výnosy mierne nad 5tich ročným priemerom a celkom je úroda pšenice o 1 mt vyššia než vlani .

Kukurica - zníženie plôch ( ďalšie zníženie aj pre budúci rok ) , niektoré osevy urobené až v júni ( 40 % ) , júl extrémne suchý , chýba cenový podnet pre osevy , podobne ako pri pšenici . Predtým bol udržateľný rozdiel 40 € / t , teraz je to 60-70 € a ani to nie je dostatočné .

Španielsko - odhady sú z júna , nepresné , ale nové nemajú , ale predpokladá sa že nové čísla budú podstatne vyššie , ako júnová , predovšetkým u jačmeňa , kde je navýšenie viac než 40 % . Pri kukurici je zvýšenie o 11 % , a GMO kukurice je teraz na 126 000 ha . Pšenica - produkcia dvojnásobná oproti vlaňajšku ( to bol rok katastrofálne ) .

Bulharsko - veľmi dobrá úroda aj cez zlé počasie , výnosy ako pri pšenici tak jačmeňa cez 4t .

Úroda kukurice pokračuje , zatiaľ stav dobrý 5,5 t / ha , problémom zostávajú nízke ceny . Dobrá kvalita u všetkých druhov .

Rumunsko - pšenica len 2,3 m ha, dôvodom zníženia sú nízke ceny ( tohtoročné rozlohy o 10 % nižšia) , podobná situácia u jačmeňa . Kukurica 2,5 m ha očakáva sa 10 mt , ceny klesajú , kvalita dobrá .

Lotyšsko - pšenica menej ( dlhá zima , výnosy nižšie o 20 % ) , kvalita dobrá , väčšie plochy jačmeňa , dobré výnosy a dobrá kvalita .

Írsko - zvláštny rok , dažde , mrazy , teraz suché leto . Farmy sú extrémne zadlžené , dováža sa tento rok po prvýkrát obilie  z cudziny ( predovšetkým sladovnícky jačmeň ) . Sťažnosť na ďalšie znižovanie podpory SPP . Pre Írsko to vraj bude o 25 % menej , kto vôbec zostane v produkcii ?

Švédsko - priemerné výnosy i produkcie , ceny o 25 % nižšia , výhľad je lepšie pre 2014 .

Rakúsko - dobrá kvalita , výnosy priemerné ceny slabé . Projekt kukurica - 6 % tiež sa nedarí presadiť projekt Sója z povodia Dunaja , kde chýba cenové stimuly .

Belgicko - menšie plochy , výnosy dobré aj kvalita . Dobré podmienky pre osev 2014 .

Dánsko - dobré podmienky výnosy priemerné , len mierne sklamanie u pšenice. Ceny - ale to je priaznivé pre bravčové . Bez odhadu pre 2014 .

Nemecko - dobrá úroda 47 mt , nadpriemerná , kvalita dobrá . Ceny klesajú .

Litva - lepšie výsledky ako vlani

Poľsko - vlani zlé , tento rok normálne , 65 % tvorí oziminy , celkom úroda 9,2 mt pšenica , jačmeň zimné 3,8 mt a jarné 1,9 mt . Pri kukurici nižšie výnosy - osevy boli neskoro , zber najmenej do polovice októbra . Ceny pšenice sú o 35 % nižšie .

Portugalsko - dobrá úroda , nižšie výnosy , hlavne u kukurice. Pre 2014 je príprava dobrá , aj tu trvá problém cien .

Taliansko - náročný rok , menšie plochy 10-17 % menej , niekde sa vôbec nešiel . Pšenica - 11 % . Nielen úroda ale aj kvalita zlá , ceny sú pod náklady .

Maďarsko - dobrá úroda + 1MT , priemerné výnosy 4,7 t , dobré podmienky pre nové osevy .

Kukurica - dobrý začiatok , ale sucho v lete , 20 % zberalo , 5,6 t / ha odhad úrody 6,5 mt .

Grécko - chýbajú čísla , pre obilie sa predpokladá rovnaká úroda ako 2012 , u kukurice vyššie , ceny problematické , chýba prístup k financiám .

 

Závery.

- Špekulácie na trhoch Futures spôsobujú problémy

- Riešenie situácie v oblasti používania neonikotinoidov komplikuje pestovateľom situáciu
 

- Výsledky žatvy sa v rámci jednotlivých krajín líšia, ale vo všeobecnosti je predovšetkým úroda aj kvalita obilnín horšia


 

Politický výbor POCC - CCC Mesačný 3.10.

 

Rokovania o WTO sa teraz sústreďujú na :

- Bezpečnosť potravín

- Exportné podpory

- Systém tarifných kvót - a tarify predovšetkým vo vzťahu k rozvojovým krajinám .

Rozoporov je skutočne veľa . EÚ nechce naďalej považovať Brazíliu za rozvojovú krajinu , nerovnaké štandardy , ktoré tvoria takmer neprekonateľnú prekážku dohodám , osvedčenia o pôvode a označenia . Na to nadväzujú rokovania s USA. Uvažuje sa o rokovaní vo Washingtone na spoločnom presidiu vo februári 2014 . Popri tom rokovaní v americkom Senáte alebo Dome reprezentantov a tiež koordinácia práce s veľvyslanectvami jednotlivých krajín . Bob Stallman , za Farm Bureau už prisľúbil pomoc pri organizovaní a pozvanie hlavných predstaviteľov z americkej strany , ale celý rad zástupcov je tu skeptických, pretože to bude predstavovať ďalší nápor na rozpočty organizácií .

Prijatie záverov C / C na označenie výživných hodnôt. Systém , ktorý pomáhala zavádzať ( dobrovoľný ) v Británii , Nestlé , Pepsi a Mars spolu s miestnym supermarketmi, kde je na obaloch svetelne vyjadrené hodnotenie ( farby svetelnej signalizácie dopravy ) o prospechu či nebezpečenstve produktu . Paradoxom tu je , že Coca - light má lepšie hodnotenie ako mlieko , o olivovom oleji ani nehovoriac. Teda celé je to nedomyslené , nie je tu uvedené pre aké množstvá je toto varovanie platné ( porcie ) . Ďalšiou kuriozitou je , že európska spoločnosť Nestlé sa od projektu svoje filiálky odvrátila . Podľa odkazov Komisia, tá  túto alternatívu úplne vylučuje .

Zdá sa , že v UK sa zaoberajú rôznymi nápadmi , ale ktoré väčšinou skončia v zabudnutí , pár mesiacov či rokov po svojom zrode .

Udržateľné využívanie fosfátov .

Komisia má riešiť predovšetkým otázky ako riešiť nedostatok minerálov na trhu a ako bojovať proti nežiadúcim vplyvom predovšetkým na vodu . C / C tu ustanovila pracovnú skupinu ad hoc Voda , ktorá pripravila niekoľko dotazníkov . V nich je snaha riešiť dopady na jednej strane prebytkov ( živočíšna produkcia ) a nedostatok inde . Tu sú predovšetkým tri druhy otázok týkajúcich sa :

- Ako limitovať riziká kontaminácie pôdy ( nielen fosfáty , ale dodatočne aj iné prvky / kadmium )

- Adekvátne použitie recyklovaného fosfátu ( uvažuje sa o povinnej forme )

- Napojiť na politiku vody

- A konečné odporúčania ako zaobchádzať so všetkými minerálnymi hnojivami a okrem toho, akú majú rôzne druhy hnojív budúcnosť ( vrátane bioprvky ) .

Jedným z prvkov je tu možný obchod s prírodnými hnojivami medzi sektormi.

8. Rodinné farmy - rok 2014 . C / C pripravuje celý rad podujatí spoločne s FAO . Tu bolo tiež povedané , že kvôli týmto oslavám ( začatí ) , kedy má byť 29.11 namiesto presidia Copa veľká akcia spoločne s FAO .

Na popoludňajšej spoločné časti s pracovnou skupinou RV sem prišli zástupcovia DG Agri vysvetliť niektoré aspekty ako prvkov politiky RV , tak aj celý rad otázok spojených s rozdeľovaním peňazí a rôznymi formami obmedzeniach či nových pravidiel . Bolo to dlhé a nie vždy úplne jasné , a to ani pre zástupcov Komisie .

Poľnohospodárska pôda a klimatické opatrenia - je tu širší význam než u produktívnej pôdy - dobré podmienky u udržateľnosti. Pre špecifické situácie sa rozhodovalo, či sa má riešiť cez ročné platby, alebo jednorázovou čiastkou - tá zvíťazila. Ako ročné platby nie je pre tento typ opatrení atraktívny ( obnovenie mokradí a pod . )

Riadenie rizík - delegované na ČŠ, ktoré tu majú dostatočný priestor na vlastnú interpretáciu a odporúčania ( navyše nie sú záväzné).

Investície do zavlažovania . Ako do zlepšenia tak do nových je zahrnutý prvok výkonnosti v závislosti na celkovom stave vody v regióne . Úspory pri zavodňovanie - časť môže byť použitá na farme , ale druhá časť sa musí vrátiť späť do prírody , len na zlepšenie systémov .

Aj tu sa všetko rieši formou delegovaný aktov , čo znamená , že pre ČŠ bude náročné, aby si zvolili určitý výber podmienok. Čo sa týka vinohradov, ako trvalá kultúra nepodliehajú ozeleňovaniu, ale budú brať podpory. Lucerna môže byť zvýhodnená výhodu ako fixácia uhlíka, len sa zatiaľ nevie, aký tu bude stanovený ekvivalent

 

Závery:

- 27.11 bude popoludní COGECA Business Forum , vo štvrtok 28. bude od 9 do 12hod Presidium COGECA , popoludní od 14 do 16hod spoločne C / C s americkým veľvyslancom a od 16. do 18.30 hod Presidium Copa . Piatok

- 29.11 bude plne venovaný Konferencii Rodinné farmy pod patronátom Komisie a FAO .
 

-Komisia sa zaoberá otázkami udržateľného využívania fosfátov
 

- Výsledky rokovaní WTO sú stále neisté

 
 

Konferencia medzinárodný obchod ovčím mäsom 4.10 . Fórum pre výrobcov a spracovateľov .

 

     Prehľad svetovej produkcie a spotreby , predovšetkým za poslednú dekádu 2003-13 . Najväčší vývoz tu predstavuje Nový Zéland a Austrália, aj keď najväčším producentom je Čína , ktorá všetku produkciu spotrebuje doma . Produkcia ovčieho vzrástla svetovo z 11,7 mt na 13,5 mt ( 2007-11 bol zaznamenaný pokles ) . Najväčší nárast majú krajiny , kde rastie najrýchlejšie národný dôchodok ,

Pakistan o 60 % , Afganistan o 50 % , Alžírsko a Etiópia o 35 % .

Grécko zaznamenalo 10 % prepad a takisto N. Zéland v posledných rokoch ( viac prechod na produkciu mlieka ) .

Spotreba na osobu zostáva veľmi nízka svetovo len 0,5 kg na osobu . Najväčšiu spotrebu má Ázia s 10 kg , Afrika s 2,7 kg , priemer EÚ je len 1,8 kg pred 10 rokmi to boli takmer 3 kg .

Čína, ktorá má najväčší nárast spotreby za posledné roky ( predovšetkým vnútorné Mongolsko ) , ale má aj najviac podvodov u mäsa .

N. Zéland zaznamenáva od r. 2007 pokles exportu , Austrália trvalý rast . Živé zvieratá predstavujú dnes 10 % obchodu , ale ich podiel trvale klesá . Najviac ich vyváža Austrálie s 3m kusov , ďalej Irán , Sudán a Rumunsko . Najviac mäsa dováža Ázia, kde rastie najrýchlejšie kúpna sila strednej vrstvy , EÚ je v dovoze na druhom mieste .

Vincent Roisin tu urobil podrobnejší prehľad produkcie a tendencií v EÚ . Zmeny alebo nové trendy príkladne ukázal na vybranej vzorke 4 krajín pre spotrebu EÚ :

30 000 domácností UK 13000 Nemecko 13000 Francúzsko 12000 Španielsko

88 000 t ročná spotreba 14 000t 62 500t 75 000t

Medzi krajinami sú veľké cenové rozdiely ( najdrahšie je Francúzsko ) . Za baranie utratia FR za rok 837 m € , UK 538 m € , Španielsko 735 m € a Nemecko 178 m € .

V Nemecku len 15,7 domácností kupuje tento typ mäsa , 57 % vo Francúzsku , 50 % v Španielsku a 54 % v UK .

Vývoj za posledné 4 roky ukazuje podstatný nárast spotreby v UK ( nižšie ceny ) , naopak vývoj cien podobným smerom nijako nepomohol spotrebe v Španielsku , ktorá sa znížila o 20 % , Francúzsko tiež zaznamenala 10 % prepad . To je vývoj bez ohľadu na pôvod mäsa ( zvýšil sa podiel NZ ) .

Ceny v UK posledné 2 roky klesli = väčšia spotreba .

Španielsko ceny klesli , ale aj spotreba ( celková kríza ) .

Francúzsko ceny sa stále zvyšujú , spotreba tiež klesla .

Nemecko - ceny vysoké , spotreba stabilný .

Rupert Claxton z GIRA urobil prehľad vývoja nových trhov špeciálne Číny . Trvale rastie ako spotreba tak ceny . Spotreba je teraz cez 3kg na hlavu . Domácej produkcie nestačí , chýbajú pasienky , zavlažovanie , väčšina produkcie je vo vnútornom Mongolsku .

Snaha obnovovať produkciu za posledné 3 roky , stimuly : vysoké ceny ( tie sú 3x vyššie ako v EÚ , podľa dokumentácie tu predloženej ) . Sektor nemá vzdelané farmára , chýba voda vo väčšine oblastí a je silná konkurencia iných sektorov vrátane stavebníctva .

Cenový rozdiel medzi 1 kg bravčového a 1 kg baranieho bol v 2007 cez 6 $ , dnes je dvojnásobný . Dovoz , dominuje Austrália ( chladené ) a N. Zéland ( mrazené ) . Tradične najviac sa dovážajú lacnejšie kusy mäsa . Vo vyšších kategóriách mäsa ( ktoré ide väčšinou cez Hong - Kong ) sa dostáva na trh aj Uruguaj .

Zástupca britského vývozu mäsa pri tejto príležitosti kritizoval nečinnosť Komisie , že nič neurobila pre zmenu negatívneho štatútu európskeho baranieho ( od BSE nebol zmenený ) a tak EÚ nemá žiadnu možnosť bez nových certifikátov na trh preniknúť .

Objavili sa časté podvody s mäse , náhrady, tuk vosk , krysy , bravčové prefarbené .

Panel . EÚ musí najprv vybaviť problém TSE , kde je stále na čínskej čiernej listine .

Druhú časť riadil predseda výboru Ovce a kozy Coste . Témou tu bola výmena generácií a budúcnosť sektoru .

Maria Prebble z Kentu ( UK ) hovorila o obnove , skúsenostiach s preberaním farmy po rodičoch , stážach ako v UK tak na N. Zélande. V UK je dnes len 7 % farmárov pod 35 rokov . Akým čelí bariéram ? Ceny pôdy - UK 7 440 € za aker v roku 2004 to bolo 2400 . Menšie rodinnej farmy sa strácajú , na veľké nie je dostatok kapitálu na prevzatie .

Kente má niekoľko podporných programov pre mladých . A tie sa tento rok rozšírili o takzvanú Ambasadorskú skupinu . Rad miestnych vlád už niekoľko rokov dáva podporu pre mladých a programy ich umiestnenia. Samospráva vo Walese na túto činnosť vyčlenila vlani cez 7,5 m libier .
Ďalší príspevok mal Serge Préveraud , Francúzsko . Jeho témou boli investície a podpory mladým . Začal neradostným štatistikami , ročne odchádza zo sektora 1000 ľudí do dôchodku , ale tí sú nahradení len 300 novými zamestnancami. Rozobral tu prvky , ktoré majú vplyv na produkciu : uznanie povolania , investície , vzdelanie , úroveň poľnohospodárskych škôl a stále viac študentské výmeny a stáže v cudzine . Posledné roky tiež zaznamenali rad súťaží v sektore , ktorá kulminujú " ovčia olympiádou " . Do tej je zapojených vyše 80 inštitúcií a robí mino iného aj výmeny s N. Zélandom . Pre prevzatie dobrej farmy treba základná investícia 200 - 400 000 € , to je pre mladých neprekonateľná záťaž . Sú preto vytvorené Fondy pre mladých , s platnosťou 8-10 rokov .
Majú teraz hodnotu vyše 20 m € , pôžičky sú bez úrokov , ale na záver je výplatný cena navýšená o 35 % , čo robí kombinovaný úrok niečo cez 3 % .
Ako urobiť sektor atraktívna po mladej - obnoviť rentabilitu a zmeniť rozdelenie marží v reťazci , a ďalej lepšiu propagáciu a zdôraznenie, že baranie mäso má jedny z najlepších parametrov z pohľadu dietologických vlastností .

Michael Crowley , austrálsky manager pre vývoz mäsa do EÚ a Ruska . Jeho príspevok sa zaoberal výhľadom pre budúcnosť sektora . Zmeny štruktúry sektoru , v 1991 tu bolo 170m oviec , dnes je to 75m , ale produkcia sa zvýšila , predtým sa špecializovali na veľké a ťažké ovce , dnes sú to prevažne jahňatá ( cez 60 % ) .

Riziká - farmy trvale rastú , rastie tiež špecializácie bitúnkov a spracovateľov . Priemerný vek je 53 rokov . Vzdelanie sa síce zvyšuje , ale je stále najnižšie zo všetkých odborov. Príjmy predstavujú len 60% národného priemeru . Týždenne sa tu zarobí 568 $ , inde 921 $ . Ako zabezpečiť udržateľný rozvoj sektore s ohľadom na prostredie a ziskovosť . Existuje viacero programov s cieľom pripraviť lepší vývoj pre nové generácie farmárov . Školenia , regionálne a národné kurzy , výmeny na farmách ( až 2 roky ) . Systém podľa neho začína prinášať ovocie .

V paneli bola diskusia tiež živá , predovšetkým sa tu uviedlo , že v mnohých krajinách sa tento tradičný sektor pomaly stáva cieľom obchodných fariem , rodinnej sa pomaly strácajú . To je prípad nielen NZ , ale aj Francúzska . Tieto komerčné podniky investujú nielen do ovčích fariem a spracovania , ale prakticky do všetkých sektorov poľnohospodárstva .

Georg Häusler , vedúci kabinetu komisára Ciolosa tu mal tiež krátke vystúpenie , to sa týkalo predovšetkým SPP a jej súčasného stavu . Novinkou tu boli prípravy propagačných programov a ich nový model , ktorý by mal sektoru pomôcť ako na vnútornom aj vonkajšom trhu . Zdôraznil aj potrebu zlepšiť vzťahy a pomery v rámci FC ( potravinový reťazec ) .

Riziká - Craig Hickson - riadil tento panel . Tu mala prvý príspevok Nad?ge Leboucq z OIE .
Najprv prehľad organizácie od jej založenia v 1924 , počet úradov a reprezentatívnych zastúpenie ( po 6 ) . Celkom 178 členov , z toho v Európe 53 , v Afrike 52. Čo sleduje : situácia u chorôb zvierat - svetové prehľady . Zber dát o chorobách a kontrolách . Bezpečnosť obchodu a pohyby zvierat . Tri oddelenia : zdravie zvierat (OIE) , Potravinový kódex , Zdravie rastlín ( IPPC ) .

Predstavy a plány organizácie - vždy na 5 rokov , komunikácia o chorobách . OIE rôzne druhy zvierat špecifické druhy a emerging deceases ( nové choroby ) .

Všetko je posudzované podľa stupňa nebezpečenstva as tým je spojená notifikácia a Early warning system – systém skorého varoavania. Hlásenie o chorobách sa rekapituluje každých 6 mesiacov a je doplnené ročným prehľadom .

Prevencia - jej dôležitosť je v tom , že so zvieratami pracuje alebo na spolužití závisí cez 1 mld ľudí , to súvisí s možnými prenosmi chorôb .

V rámci tejto stratégie (2011-2015) pripravili spolu s FAO globálnu stratégiu spolu s monitorovaním , ďalej nový vedecký model , ktorý je pre Afriku spolufinancovaný nadácií Bill Gates .
Paul Leopard z Thomas Food Austrálie , urobil prehľad produkčných rizík , doplnený filmom o príprave jahňacieho z farmy až na stôl , ale prevedenie v obrátenom poradí . Teda zo stola staré cez jednotlivé etapy až na pastvinu .

Ďalším problémom sú osivá tráv a ich šľachtenie . Ďalej zmeny kŕmenia, čoraz viac kombinácia trávy a obilia .

Problémy sucha na severe Austrálie a viac chorôb na juhu - to vedie k potrebe nájsť nové odolnejšie druhy ako oviec , tak krmív . Stále viac farmárov uzatvára dlhodobé kontrakty na dodávky mäsa . Poranenia a choroby a problémy s predátormi ( pes Dingo ) za rok cez 7000 zabitých jahniat .

 

Závery:

- Spotreba ovčieho a kozieho mäsa a mlieka je v EÚ nízka
 

- Mladí farmári chýbajú nielen v EÚ ale aj v iných vyspelých krajinách, ako USA
 

Pre celý reťazec sa musí riešiť :
 

- Bezpečnosť potravín ( Codex Alimentarius )
 

- Zabezpečenie kvality a poistenie

- Kvalita - štandardy mäsa

 


Pracovná skupina Ovčie a kozie mäso 7.10 .

 

     Po veľkej konferencii z minulého týždňa a po schôdzi predpovedí , je to už tretia schôdza tohto sektora v poradí , v krátkom časovom odstupe na jeseň 2013 . Ako ukazuje priebeh , sektor trpí v Európe prakticky trvalým pomalým znižovaním , ktoré je jednak dané pomerne vysokými cenami v obchode , ale aj pomalým odchodom ľudí zo sektora a nemožnosťou ich nahradiť mladými .
Ako už bolo povedané v úvode, sektor s tohtoročnej výnimkou UK a Írska zaznamenal opäť pokles , aj keď optimistickejšie odhady sú pre prvý polrok 2014 ( + 0,5 % ) .

Dovoz , spôsobený nižšími cenami na N. Zélande , vzrástol za prvé 4. mesiace o 12 % . 87 % všetkých dovozov do EÚ je práve z N. Zélandu . Spotreba z tohto dôvodu tiež mierne vzrástla .
 

Prehľad stavu v EÚ :

Francúzsko : ďalší rok poklesu ( -2 % ) , obavy z kritického prepadu a krehkosti celého sektoru . Chýba záujem mladých a rentabilita .

Írsko : rovnaký stav , s výnimkou začiatku tohto roka . Chýba mladí ľudia , produkcia sa drží , ale ceny sú nízke , nepokrývajú náklady ( obchod ) .

Írsky zástupca tu kritizuje prístup Komisie k dovozom z N. Zélandu . Vôbec nerieši otázku mesačných objemov dovozu , objemy sa tajili v 2011 a 2012 , čo sektor značne poškodilo .

V marci 2012 boli dovozy 2500 t a v  marci 2013 cez 6000t . Komisia by mala lepšie riadiť kvóty .

K posledným rokovaním o SPP  - chýba už len formalizácia celého procesu , plénum má o ňom hlasovať v novembri a Rada v decembri.

Komisia musí dorobiť všetky delegované akty a tiež akty vykonávajúce pre ČŠ , to všetko do konca roka . Potom má Rada a EP zhruba 2 mesiace na pripomienky , potom budú voľby EP a publikácie v lete 2014 .

Trialóg tiež do konca roka pripraví prechodné podmienky . Pre sektor je tu dôležitá otázka definície trvalých pastvín ( zahrnuté stromy , kríky ) , práva na podporu ( článok 68 , LFA , aká časť prepojených platieb na ovce ? ) .

Mimoriadne opatrenia a Early warning system , tieto opatrenia súvisia s výskytom chorôb zvierat .
Krížové plnenie a platby - sektor sa sťažuje na rozsiahlu administratívu a nepružnosť .

Ako reagujú ČŠ na SPP v sektore :

Vo väčšine krajín diskusie pokračujú .

Írsko : minimálne platby vo výške 60 % základnej sadzby , ak dôjde k rozhodnutiu o viazanej platbe, potom ešte 10-15 € na ovcu .

Francúzsko - konvergencia 70 % , dotácia pre malé farmy do 50ha , alebo len na prvých 50ha . Ďalšia podpora v rámci II . piliera. Je to síce chápané ako penalizácia väčších fariem , ale ide o udržanie celého sektoru . Boli tu obavy , že to povedie k rozdeľovaniu veľkých fariem na menšie celky , zatiaľ sa nepotvrdilo . FNSEA bola proti tomuto opatreniu , vláda hľadá ďalšie cesty , ako podporiť živočíšnu výrobu .
Belgicko : zatiaľ bez rozhodnutia , valónska časť , kde je 312 € / ha , chce ešte pridať 25 € na ovcu , to má slúžiť ako stabilizačný prvok , nie ako promócie sektora . Flámska časť - základné platby - majú dosť pôdy .

Švédsko - zatiaľ nerozhodnuté , coupled platby boli do 2004 , teraz všetko odpojené .

Španielsko: coupled po regióny , nízke platby na ha , problém je nerovné rozdeľovanie peňazí medzi 17 regiónov . Celkom má byť rozdelené navyše 700m € na 15m oviec .

UK - jediná krajina , ktorá zaznamenala veší nárast , chcú ďalej zvyšovať produkciu . Viazané platby - v Britanii bez šance ( Anglicko , a Wales ) opačná situácia je v Škótsku a v Severnom Írsku .
Problém majú s definíciou aktívny farmár versus majitelia .

Fínsko - má a chce obhájiť systém viazaných platieb.

Maďarsko : vlani zaviedli systém proti degradácii sektora , 30 € na ovcu ako stimul pre udržanie .

Estónsko : pokračovanie coupled pomoci , ale neistota , čaká sa na výsledky volieb .

Poľsko: bez rozhodnutia , konzultácie pokračujú .

Portugalsko : nevie sa , sú problémy konvergencia - sever - malé farmy , juh veľké a problémy sucha .

Chcú pokračovať s platbami coupled ( podobne ako DK ) . Prémie sú zatiaľ na plochu určenú pre ovce , nie priamo na zvierat .

Rumunsko - problém aktívny farmár , regresívne prémie až do roku 2020 .

Rakúsko: všetko dobre pokračuje , viazanie odpadá , všetky sektory to chceli , ale výsledky boli nízke . Problém majú s definíciou podmienok v regiónoch , veľké rozdiely , platby budú nižšie . Ďalšie podpory dávajú z II . piliera , a tiež nové na ochranu zvierat .

Nemecko : Vláda chce všetko odviazať , ale zástupcovia by chceli aspoň čiatočné viazanie , a prémiu na pasienky pre ovce . Inak sú v krajine rôzne prémie na ha, to sa má vyrovnať do roku 2020 . Už niekoľko rokov majú farmári dve alebo viac aktivít , sektor ich neuživí . Potom sa len ťažko rieši otázka, kto je ešte farmár ?

Prehľady vývoja cien oviec a jahniat od roku 2007 do leta 2013 . Predovšetkým sa roztvárajú nožnice medzi cenami pre ľahšie kusy a to od začiatku 2013 , kde sú teraz u ťažkých okolo 450 € / 100 kg , pri ľahších okolo 650 € . Pre budúci rok sa nepredpokladá žiadny väčší vývoj , cena väčších kusov sa má mierne zvýšiť ( na 500 € ) , pri ľahších druhov potom mierne znížiť niekam okolo 575 € .

Dovoz do EÚ sú dominovanie N. Zélandom s takmer 87 % , nasleduje Austrália sa 7,7 % , Uruguaj a Čile . Vývoz z EÚ idú na Stredný východ a stále viac do Číny ( cez Hong Kong ) , vývoz živých zvierat kulminoval vlani , v tomto roku klesol .

S výhľadom do r. 2020 sa očakáva , že celková produkcia EÚ bude ročne klesať asi o 1 % , dovozy mierne porastú.

Propagácia. Na predloženie programov sa tu vyjasňovalo niekoľko bodov . Sú tu predovšetkým rozoberané otázky veľkosti trhu ( pre ktorý je program určený - jedna krajina jeden trh ). Priorita je daná ako obyčajne viacročným propagačným programom , ale takým ktoré zahŕňajú 2 a viac krajín . Programy musia byť predkladané do 30. septembra , tento dátum sa nemení . Pre vzťahy s tlačou a propagácia u spotrebiteľov ( prieskumy trhu ) majú tu 3-5 % financovania .

Cieľové skupiny : trvale reštaurácie , supermarkety a spracovatelia .

Komunikácia o programoch vo všetkých médiách vrátane internetu , kampane sú spolufinancovanie ČŠ s označením EÚ a vlajkou EÚ + logo organizácie .

Riadiaci výbor schvaľuje programy . Tu sa počíta s celkovou lehotou 3 rokov od podpisu kontraktu . Programy majú fungovať s maximálnou obálkou vo výške 2-3 m € .

 

Závery:

-  sektor bojuje s nízkymi cenami a odchodom mladých farmárov zo sektora

- v rámci štátov EÚ panujú obavy o budúcnosť sektora aj v súvislosti s novou reformou SPPPracovná skupina Kvety a okrasné rastliny 8.10 .


Zhoda panovala pri reakcii na ruské obmedzení pri dovozoch z EÚ , kedy sú neustále problémy s certifikáciou a kontrolami . Popri technických riešeniach, ktoré sa javia ako jednoduchšie, sú tu politické a tie sú ďaleko komplikovanejšie . Poľsko , Nemecko , Maďarsko a Litva tu čelia novým formám inšpekcie , potom čo Rusi odmietli pôvodné kontroly , ale aj ďalšie rokovania o možnostiach riešenia . Niektoré krajiny tu urobili už vlastnej iniciatívy . Holandsko pozvalo ruského ministra na návštevu kontrolných organizácií v krajine .

V rokovaní o otázke obchodu s rezanými kvetmi z Kene a Južnej Afriky sa naplno ukázal odlišný prístup k tejto forme obchodu a produkcie. Taliani a Španieli tu veľmi tvrdo presadzovali potrebu ochrany , tvrdí a celkom oprávnene , že Komisia nijako európsku produkciu nechráni , kontroly u dovozu nie sú dostatočné a tieto krajiny používajú prostriedky na ochranu rastlín zakázané v EÚ .

Holandsko spolu s UK , ktoré majú na produkciu v Afrike mimoriadny záujem ( vlastné väčšinu z nich ) , hovoria , že sa musí zmeniť forma spolupráce a hľadať stále nové cesty ako sa vyrovnať s rozdielnou výškou nákladov a prístupov v EÚ a v ostatných krajinách . Táto diskusia trvala takmer hodinu a opäť ukázala , že sa musí hľadať kombinácia prístupov , jednak ochrany, ale aj ďalšie možnosti na rozšírenie , inak sektor upadne . Keď nefunguje jeden produkt , musí sa prejsť na iné , inovácie a výskum sú tu veľmi dôležité , sektor sa nemôže spoliehať len na tradičné produkty ( ako ruža ) , ale hľadať nové prvky , ktoré trvalo prinášajú producentom popredné umiestnenie a náskok pred konkurenciou.

Španieli tu podobne ako pri schôdzach O + Z argumentujú tým , že podobne ako u paradajok ( z Maroka ) , je teraz opäť prípad dovozu lacnejších kvetov z Kene a to pripravilo Španielsko za posledných 7 rokov o viac ako 40 % produkcie .

Celoeurópsky prístup , je tu heslom . Nákupné zvyky sa menia stále rýchlejšie , ako sa zrýchľuje výmena informácií a mediá. Treba sektor na tieto trendy prispôsobiť . Sektor by mal slúžiť ako lakmusový papierik pre nové možnosti promócie a výsledky by mohli byť použité aj v iných sektoroch .

C / C tu vytvorila dotazník so siedmimi skupinami otázok :

 1. Aké sú hlavné úlohy čo sa týka promócie a aká stratégia by sa mala pripraviť na najbližších 5 rokov?
   
 2. Aké sú hlavné dôvody pre udržanie EÚ spolufinancovanie promócie v sektore ?
 3. Aké trhy by mali byť zacielené na tieto kampane promócie ?
   
 4. Aké sú kľúčové posolstvá a kto sú cieľové skupiny pre túto promócii ?
   
 5. Ak váš sektor nie je voliteľný pre EÚ spolufinancovanie , sú vo vašich krajinách podobné programy vykonávania privátnym sektorom na národnej úrovni alebo spoločne v niekoľkých štátoch? ( zdroje , percenta spolufinancovania , rozpočet )
 6. Ak je váš sektor voliteľný pre EÚ spolufinancovanie promócie , aké aktivity sú podľa vás najúčinnejšie? ( digitálne nástroje , vzťahy s médiami , reklama , kontakty s lekármi a promócie v miestach častého predaja , vrátane distribúcie letákov a brožúr ) .
   
 7. Ak ste už mali schválené projekty na národnej úrovni alebo so susednými štátmi , týkali sa aj iných otázok než horizontálnych ?

 

Pre  tento rok je tu rozpočet 61,3 m € , podľa návrhov má rásť do 2020 , ale nevie sa o koľko , bol tu daný odhad , že sa celý rozpočet zvýši na dvojnásobok , ale aj tu zostáva nejasná miera spolufinancovania . Väčšina je za 50 % , ale sú tu aj krajiny, ktoré by prijali iný pomer .

Na záver schôdze tu bol ešte prednesený problém britského zástupcu , ktorý hovoril o riziku spojenom s prenosom chorôb alebo chorôb na množiacim sa materiálov a na osive . UK sa tu snaží vytvoriť nový prístup sledovateľnosti a má záujem , aby DG Sanco na tomto projekte spolupracovalo . Bude predložené Komisii .

 

Závery:

- C / C tu požaduje na Komisiu aby sa viac venovala otázkam promócie ako na vnútornom aj vonkajšom trhu .
 

- Ruské obmedzenia spôsobujú problémy pre dovozy z EÚ
 

- C-C vytvorila dotazník k propagácií produktov

 


SPP reforma - Poradná skupina 14.10 .

 

     Skupinu viedol GR DG Agri Jerzy Plewa. Úvodné slovo mal Komisár Ciolos, ktorý len zhrnul doterajší vývoj rokovaní okolo SPP do 2020 . V prezentácii , ktorá tu bola urobená , je prehľad novej štruktúry PP , kde aktívne farmári budú mať v 2015 prístup k :

Povinná schémy ( všetky ČŠ ),  Dobrovoľné schémy ( výber ČŠ ),  Základná platobná schéma redistribuční platby, " Zelená " platba, Podpora pre oblasti s prírodným handiSPPom, Schéma mladých viazaná podpora.

Všetky platby podliehajú krížovému plneniu a všetci farmári majú mať prístup k FAS ( Farm advisory system ) . Zjednodušená schéma pre malých farmárov ( dobrovoľné pre ČŠ ) .

Redistribúcia : uzavrieť tretinový rozdiel medzi súčasnou úrovňou a 90 % priemeru EÚ do 2020 ( PP ) . ČŠ sa môžu rozhodnúť o presunoch medzi pilierom I a II do 15 % oboma smermi vo všetkých ČŠ , ale v niektorých ČŠ do 25 % z II . do I. piliera.

Lepšie zacielenie PP . Žiadne PP osobám ktoré

- Nerobia minimálnu aktivitu

- Operujú na letiskách , železniciach , vodné toky , parcely , športoviská a rekreačné oblasti
 

- Opcie pre ČŠ - pre tých ktorí majú minimálnu poľnohospodársku aktivitu .

Zníženie platieb : najmenej 5 % zníženie pre SAPS / BPS nad € 150 000.
Možnosť odpočítať platy spojené s poľnohospodárskou aktivitou . ČŠ , ktoré sa rozhodnú použiť viac než 5 % ich národného stropu pre redistribučné platby farmárom , nemusia túto možnosť využiť .

Povinné schémy . Základná platba je prvou podmienkou pre ostatné schémy . Žiadne maximálne percento pre finančný strop , závisí na výbere ČŠ celkového počtu ostatných schém a ich stropov .
 

- Funguje podobne ako súčasný systém jednotných platieb ( PE based system )

- PE aplikovaný na základe 2015 voliteľný hektárov pre farmárov z 2013 , ktorí sú aktívne v 2015 .

- Hodnota PE - vnútorná konvergencia s flat rate ( v 2015 alebo 2019 ) alebo podobný prepočet , externé konvergencie s minimom 60 % priemeru v 2019 a opčné limit k " stratám " do 30 %
 

- Jednotnej platby na plochu , dostupné do 2020 pre ČŠ ktoré aplikujú SAPS , platby na každý voliteľný hektár sú deklarované ročne , ČŠ môžu aplikovať tranzitnej národnú pomoc ( TNA ) do doby , kedy sú aplikované SAPS .

" Zelené " platby :

- Povinné pre farmárov na všetky voliteľné hektáre

- Finančný strop - 30 % z obálky PP

- Platby : ročná flat rate platba (strop rozdelený všetkými dobrovoľnými hektármi)

- Z majú možnosť odchýlky a platby ako percento z celkovej hodnoty PE aktivovaných farmárom .

- Zelená praktika . Tri základné praktiky , alebo ich ekvivalent .

- Diverzifikácia plodín : 2 kultúry medzi 10 - 30ha , 3 kultúry nad 30 ha .

Jedná sa o vymedzenie rozdielnosti kultúr , neprijateľné je podľa Komisie len meniť obilia za obilie ( pšenica za raž ) .

 Udržanie existujúcich pastvín

- Mať ekologicky zameranú oblasť na ornej pôde :

- 5 % ornej pôdy ( nad 15 ha pôdy ) , 7 % od 2018

- ČŠ sa môžu rozhodnúť , čo budú považovať za ekologicky zameranú oblasť

- Výnimka pre farmy , kde je podstatná časť pokrytá trávou , alebo u plodín vo vode

- Špeciálne prípady - bio farmári

Platby pre mladých : usadenie na prvýkrát , nie viac ako 40 rokov veku v čase prvej aplikácie , platby zaručené pre maximálne 5 rokov , stropy do 2 % obálky PP . Výška platby závisí na výpočtovej metóde rozhodnutej ČŠ .

Dobrovoľné schémy . Redistribučné platby . ČŠ sa môžu rozhodnúť aplikovať túto platbu v ktoromkoľvek roku. Redistribučná platba predstavuje top - up k základnej sadzbe :

- Zodpovedá maximu 65 % národného priemeru na ha ( rozhodnutie ČŠ ) , len pre prvé hektáre ale nie vyššie ako 30 ha , ak priemer ČŠ je vyššia ako 30 ha .

Finančný strop až do 30 % obálky PP .

Platby pre oblasti s prírodným handiSPPom . ČŠ sa môžu rozhodnúť do 1. augusta 2014 .

Platby , všeobecné pravidlo - ročná platba na zodpovedajúce hektáre . ČŠ môže rozhodnúť o maximálnom počte ha na farmu , pre tento typ platby .

Finančné strop : do 5 % obálky PP .

Dobrovoľne prepojené podpory ( coupled ) .

ČŠ sa pre túto podporu môže rozhodnúť kedykoľvek . Podpora je aplikovateľná je pre tie sektory alebo typ fariem , ktoré majú špecifické problémy a sú pre to dôležité ekonomické či sociálne dôvody . Cieľom je udržať súčasnú úroveň produkcie ( platba s kvantitatívnymi limitmi ) . Stropy do 8 % , alebo výnimky do 13 % pre zvláštne situácie a alebo nad 13 % pre mimoriadne prípady ( musia byť schválené Komisiou) , Dodatkom opcie s 2 % národného stropu , prečo ktorá sa rozhodne použiť najmenej 2 % PP na podporu produkcie proteínových kultúr .

Schéma malých fariem

Aplikované pre ČŠ od 1.8.2014 . Zjednodušenie - vyňaté z zelenaní , cross - compliance a kontrol , jednoduché administratívne procedúry . Platby maximálne 1250 € , ČŠ si môže vybrať vzor prepočtu . Platby sa upravujú každým rokom .

Transit pre 2014 : cieľom je nový rozpočtový strop pre 2014 , pružnosť medzi piliermi , predĺženie SAPS a TNA , revízia pomoci pod článok 68 , výplata záloh .

Proces . Komisia chce návrh dokončiť spolu s EP a Radou do konca roka 2013 .

Horizontálna regulácia - finančné riadenie fondov , procedúry platenia, neregulárnosť , ďalej postihy a kontroly , FAS ( Farm advisory system ) , nový monitorovací rámec a možnosť zverejňovania mien príjemcov .

Komisia tu urobí ďalší návrh v novembri , potom príde na rad Rada a EP . Bolo urobené doteraz 10 stretnutí Trilogue , kde na poslednú bol uzavretý finančný rámec vrátane SPP .

Pre MFF budú rovnaké pravidlá ako doteraz , finančná disciplína pre 2014 , rezerva kríza , rovnaké pravidlá pre RV , nezachovať 7 % pre ČŠ , teraz 3 % , prípadne 4 % .

Pridanie 1 roka navyše na vykonávanie programov .

Platobné agentúry - počty zmrazené ( nepodarilo sa je znížiť ) , celkom 82 , Komisia chcela len jednu pre každú krajinu . Systémy príliš nefungujú , teraz trvá 4-5 rokov než sa spustí opravný systém ( príliš dlhé ) .

Audity - teraz sofistikovanejšie prepočty , doplnené o previnenie , čo najpresnejšie výsledky .

Certifikačná organizácia v ČŠ - sú súčasťou horizontálne regulácia , plne začne fungovať v 2015 .
IACS - Integrated administrative control system .

RV platby - od 2018 rovnaké lehoty ako pri PP .

Ozeleňovanie - povinnosti , sankcie , nakoniec kompromis , prvé 2 roky , tj 2015-16 bez postihov , v ďalších rokoch 20-25 % postihy .

Ecological focused area – Oblasti ekologického záujmu - od 2018 , prípravy už teraz .

FAS - dobrovoľný ( farm advisory system ) , Komisia ho chcela povinný.

Cross - compliance - zjednodušenie u počtu požiadaviek , teraz len tie čo sa týkajú agro - aktivít .

Monitoring evaluation system - hodnotí ako funguje SPP ( od 2015 ) . V 2018 prvá správa.

Priehľadnosť - zverejnenie príjmov ( pre všetkých - osoby , podniky ) od 2015 .

Horizontálna regulácia - má byť publikovaná 21/12/2013 .

Tranzitné opatrenia - Michael Niejahr

Návrh Komisie z apríla 2013 - dlhé debaty o SPP , PP a MFF .

PP a RV a ich ročné cykly + provízie finančné pre zavedenie záverov MFF .

Finančné perspektívy MFF C. Borchmann .

SPP v MFF . Komisia chcela 36,3 % , MFF nakoniec 37,8 % , ale celkovo rovnako došlo k zníženiu o 3,3 % ( I. pilier o 1,8 % , druhý o 7,6 % ) .

2014 - 2020 prvý pilier 277,851 mld € , druhý 84,936 mld € . Celkom SPP 362,787 mld €
PP regulácia - pre 2015 -2020 , peniaze prevedené do II . piliere tam zostanú , nie je možné ich previezť späť.

Pierre Baške - Horizont 2020

Baške , ktorý predtým mal na starosti rozpočet SPP , prešiel teraz ako sa zdá do novej divízie DG Agri Výskum a rozvoj , ktorá spolupracuje s DG Research na projektoch výskumu a inovácií .

Jeho príspevok orientácia výskumu v rámci SPP 2020 .

Ekonomický výskum, Environmentálny výskum Teritoriálny výskum

Bezpečnosť potravy GHG emisie Životnosť sektora

Menšie ekonomický rast Straty pôdy Diverzita EÚ poľnohospodárstvo

Produktivita Kvalita vody

Problémy spotreby ( kríza ) Habitat + biodiverzita

Spoločenské ciele : výskum týkajúci sa sektora :

- Bezpečnosť potravín, udržateľné poľnohospodárstvo , námorné a vnútrozemské vodné režimy , bio - ekonomika
 

- Výskumné priority do 2020 .

Výzvy pre návrhy - RV projekty , návrh na dvojročnej programy .

DG Agri teraz bude zodpovedať za agri výskum a bude mať spolurozhodující úlohu pri riadení výskumu ( od 1.1 . 2014 )

EIP - ako nástroj realizácie Horizont 2020 ( EIP - Európsky inovačný program ) .

 

Závery:

Trialóg má nasledovať koncom týždňa, dokončiť do konca októbra, EP plenárne v novembri a následne Rada :

- Rozšírenie zoznamu súčasných RV opatrení

- Zvýšiť pružnosť pre odviazanie platieb

- Predvídanie režimu redistribúcie

- Pružnosť pre znižovanie oprávnenosti platieb- kvôli nižšej finančnej obálke

- Modifikácie SAPS (GAC 2003)

 


Pracovná skupina Vajcia a hydina 15.10 .

 

     Po predložení všeobecného rámca pravidiel o propagácii a ich aplikácii sa prešlo na otázku zaradenia produktov na zoznam - ten je revidovaný každé dva roky .

Zatiaľ boli aktivity len u propagácie na vnútornom trhu , mimo EÚ sa o tom zatiaľ neuvažovalo .

Finančne je tu pripravených okolo 50m € ( mení sa každým rokom ) , táto suma nebola nikdy plne využitá , mnohé krajiny nemala promócii vajec nikdy .

Dvakrát do roka je vyhlásená "výzva" , potom požiadavka , nasleduje triedenie na národnej úrovni a potom na Komisiu , kde sú výsledky podľa úspešnosti . Tam sa tiež riešia otázky nákupný promócie a chorôb zvierat .

EÚ tu hradí 50 % , výnimočne 60 % , 20 % stáť a 30 % organizácie ( tie sa musia zúčastniť povinne ) .
Programy sú tu ročné až trojročné , u vajec je to obyčajne 1-2 roky . Pri mäse sa o tom uvažuje len keď má sektor problémy ( to sa stalo pred 4 rokmi , potom skončilo ) . V diskusii upozorňuje dánsky zástupca na problémy exportu do Číny , ktorá má veľmi zložité pravidlá pre dovoz hydinového mäsa .
Cynthia , ktorá má všeobecne promócii na starosti v rámci sekretariátu , to všetko doplnila niekoľkými poslednými novinkami a tiež žiadosťou , aby organizácia urýchlene vyplnili dotazník , pretože C / C potrebuje mať do januára spoločnú pozíciu .

Trhové štandardy pre mäso a vajcia - aké zmeny si tu členovia želajú ? Nemci požadujú od EK normy komercializácie , svoj ??vlastný podrobný prístup zaslali do sekretariát.

Francúzi k tomu dodávajú , že tieto normy boli revidované niekoľkokrát za posledných 5-6 rokov , je potrebné, aby sa vedeli všetky aktuálne formy .

Obchodné dohody - USA .

Tu je konštatované , že sektor hydiny môže byť rozdelený do niekoľkých podkategórií , aj keď hlavné sú tu kurčatá , tie predstavujú vyše 74 % celkovej produkcie .

EÚ dovoz z USA v 2006 predstavovali 660t , v roku 2011 len 100 ton .

Európsky vývoz bol v 2006 600t ( prakticky rovnováha ) , v roku 2011 potom 1.400t . U cenového porovnania je celý rad problémov , sektor v USA je vysoko integrovaný , väčšina farmárov dostáva kompenzácie za prácu a ustajnenie , ale neplatí za malé kurčatá alebo za veterinára .

Ďalším problémom je menový pomer , kde dochádza k veľmi častým výkyvom u € / $ kurzu .

Ďalším problémom sú variácie dopravných nákladov , kde sa priemerne počíta s 13 € / 100kg , ale výkyvy idú aj cez 25 % .

Náklady v EÚ v niekoľkých vybraných krajinách sú okolo 0,75 € na kilo živej váhy ( Poľsko , Holandsko , Francúzsko ) v USA potom okolo 0,50 € , čiže o viac než 30 % menej než v Európe .
Ceny krmív predstavujú ďalší dôležitý faktor ( predstavujú 60-70 % finálnej ceny ) a tu majú USA veľký náskok , a sú najväčším pestovateľom krmív na svete . Nižšie náklady na dopravu , nižšie náklady na skladovanie , menšie cenové výkyvy , bezpečný a zodpovedný zdroj krmív , priama komunikácia medzi dodávateľmi a odberateľmi .

V porovnaní primárnej produkcie je to u NL 91,2 € ( vrátane práce ) v USA potom 70,3 € na 100 kg .
Označenie , konečný text má byť pripravený v novembri . C / C tu dala pripomienky a sleduje diskusie , ktorá začala v 2011 veľmi pozorne . Tu sa dáva dôraz predovšetkým na zodpovedajúcu

informovanosť spotrebiteľov , vrátane miesta pôvodu . Tam je mierny problém , ktorý bude pravdepodobne riešený prístupom individuálnym pre každú krajinu , vrátane dovozu .

Britský zástupca tu oznámil , že Tesco chce teraz už po niekoľko mesiacov označenie a pôvod UK pre mäso , je táto doložka tiež použiteľná pre budúce rokovania s USA ?

Ako je známe uvažuje sa o 3 možnostiach pre nespracované mäso :

1. EÚ / mimo EÚ ( minimálna doba chovu pred zabitím )

2. ČŠ / tretie krajiny chovu ( s minimálnou dobou pred porážkou ) a ČŠ / tretie krajiny porážka
 

3. je podobné modelu hovädzieho : ČŠ / tretie krajiny narodenia , alebo chov a porážka
 

Prvá možnosť je spojená s veľmi nízkymi dodatočnými nákladmi , ale malý význam pre spotrebiteľov .

Druhá možnosť stojí 50 % toho, čo tretia , minimálny obchodný dopad , významná pre spotrebiteľov , mierne administratívne náklady . Tretia možnosť predstavuje najvyššie náklady , má minimálny obchodný vplyv , podobne ako možnosť 2.

Pod bodom 9 tu bola otvorená otázka Králiky a ich chov , pretože sa tento problém ukazuje ako veľmi závažný v mnohých krajinách a tiež ho NGO presadili do EP , kde sa hovorilo o celkovom zákaze klietkového chovu . Najväčšie problémy tu má Taliansko , Španielsko a Francúzsko . Tam sú útoky ochrancov veľmi silné a agresívne . Organizácia hovoria , že pripravované formy by mali byť dané formou odporúčaní , pre ochranu zvierat .

Emisie . Tu sa jednalo o otázku veľmi intenzívnych chovov hydiny a ošípaných .

JRC robí revíziu direktívy o emisiách priemysle a na tento účel vydal BREF ( Best available techniques referencie ) , tento návrh bol rozoslaný na konzultáciu do technických skupín ( TWG )
Opatrenia sa majú týkať nasledujúcich chovov :

a ) pre chovy s viac ako 40 000 ks hydiny

b ) s viac ako 2.000 miest pre ošípané ( nad 30 kg )

c ) pre viac ako 750 miest pre prasnice

V návrhu je celý rad nejasných miest , čo sa týka výberu metód a technológie , použité termíny nemajú vždy jednoznačný význam , a nie je jasné akým spôsobom majú byť navrhovanej techniky použité. Niektoré kapitoly dokumentu nie sú dokončené a to robí konzultácii veľmi ťažkou.
Ďalej málo realistické a nákladné sú aj závery. Tam chýba referencie ku skutočným produkčným nákladom . A nakoniec pružnosť , tu je daný príklad jednotnej veľkosti, ktorá nie je vhodná pre všetkých.

Spracované živočíšne proteíny - väčšina členských krajín pokračuje v požiadavke na ich povolenie, očakáva sa teraz , že do konca roka bude všetko jasné ( u hydiny je stále celá rada prekážok ) .

V súvislosti s plánovaným znížením počtu poradných výborov bolo zdôraznené, že celá rada expertov závisí na nadväznosti pracovných skupín a poradných , kde sú platení z rozpočtu Komisie . Je nutné aby sa členovia všetkých WP živočíšnej produkcie silne zmobilizovali a boli tak partnerom Komisie v týchto skupinách a nie len príveskom .

 

Závery:

- EK by sa mala jednoznačne rozhodnúť v oblasti využívania živočíšnych proteínov do decembra tohto roku.

- Komisia chce znížiť počet poradných skupín, čo sa dotkne aj pracovných skupín C-CŠkrob 16.10 .

 

Jedným z najdôležitejších bodov bola otázka ako získať pre sektor podpory a alebo ako ho zaradiť do možnosti viazanej produkcie . Poliaci tu povedali , že majú prepojenie až do konca tohto roka, urobené na základe historických platieb s odvolaním na r. 2007 . To teraz predstavuje 465 zlotých na tonu škrobu pre producentov zemiakov . Ako zdroj tu slúži Národný fond .

Ich zástupca kritizoval prístup Komisie k ďalšiemu vývoju sektora , posledné 2-3 roky dochádza k znižovaniu produkcie , produkcia škrobu prestáva byť atraktívne , producenti zemiakov sa venujú stále viac produkcii zemiakov konzumných .

Fíni používajú stále článku 68 pre viazanie platieb, rovnako chcú pokračovať aj v budúcom roku , ale chýba tu jasné signály od vlády ako ďalej pokračovať .

Dáni majú sektor odpojený od r. 2009 , od tej doby je tu flat rate – jednotná sadzba , organizácie by chceli týmto smerom pokračovať , ale vláda je proti . Podpora je u nich pre zemiaky len vo výške 1,80 € / 100 kg .

Nemecko : od začiatku tohto roka dostávajú forfait , do konca roka 2012 mali doplnkové platby (top-upy) a jednotné prémie . Tento typ je používaný aj v susedných krajinách .

Holandsko : Odviazané od 2012 flat rate, ale na rozdiel od Nemecka nemajú doplnkové platby .

Francúzsko : majú veľké problémy s konkurenciou Belgicka na severe Francúzska, kde belgickí producenti ovládajú trh takmer úplne. Domáci producenti sa tomu snažili čeliť zakladaním družstiev , ale pre slabý odbyt pravdepodobne skončí v budúcom roku . Tiež tu je pomerne veľký presun od zemiakov na škrob do potravinového spracovania . Majú záujem na obnovenie viazania, ale vláda je v tomto smere dosť zdržanlivá a väčšina opatrení k prepojeniu produkcie ide do živočíšnej výroby . Tam vláda naznačila , že pôjde až 98 % všetkého prepojenie . Pre sektor to predstavuje veľkú neistotu , a je veľký boj medzi odvetviami . Pre 2014 hlási zníženie plôch škrobových zemiakov o viac než 20 % . Sťažnosť na pravidlá dostávať pomoc len do 50 ha a na slabú organizáciu trhu . Väčšie farmy sú zaťažované ďaleko viac a majú menšiu podporu . Ďalej je tu veľká konkurencia na celom severe krajiny od Nemcov , ktorí za posledné roky podstatne zvýšili vývoz do Francúzska ( náklady na mzdy sú o tretinu nižšie v Nemecku , kvôli dovozu lacnej pracovnej sily z Poľska a Rumunska ) . Ich vnútorná konvergencie bude 70 % celá potom po roku 2019 . Najväčší problém je tu prispôsobenie regiónov. .

Aké ďalšie nástroje môže sektor využiť . Vývozné podpory síce na papieri existujú , ale chýba tam vyčlenené prostriedky .

Nemci tu chcú využiť články 154 a 155 , kde sa oslovuje dôvera spotrebiteľov . Doteraz tu boli zemiaky uvedené , Komisia dala delegované akty pre zemiaky , ale sektor samotný nemá dostatočný prístup . Trvá neistota , čo Komisia urobí .

Sú tu tiež stále väčšie obavy z čoraz väčšej konkurencie zo strany cukru ( s vyhliadkou na 2017 ) , ale nie je jasné , či sa tieto obavy týkajú len škrobu zemiakov , alebo aj obilného škrobu , predovšetkým z kukurice. .
SPP a RV - cez 50 % škrobu sa dnes používa v nepotravinárske produkcii , Komisia tu opäť začala hovoriť o inovačných a výskumných projektoch . Prejav Pierre Baške v pondelok na seminári SPP naznačil , že výskum bude od januára opäť súčasťou DG Agri ( čiastočne , spolu s DG Research ) . Táto časť výskumu má dbať o inovácie , ale konkrétne projekty nemôžu byť zakončené patentom . Je jasné , že je potrebné hľadať nové uplatnenie škrobu ako trebárs v bio - plastických hmotách , biodegradable , ale tam má hlavné slovo priemysel .

AMIS - škrob - informácie na Komisiu

Hnojivá a problémy fosfátov u zemiakov . C / C tu pre používateľov pripravila dotazník , ktorý skúma stav v ČŠ v príprave na reguláciu fosfátov ( po dusičnanoch ) , so špecifickým dopadom ako na samotné použitie , tak na režim vody . Má tam byť aplikácia od 2018 .

Obchod .
Dánska sťažnosť na vysoké clá Číny aj pre škrob , kde aj napriek urgencie Komisie nič neurobila . Clá dosahujú čoraz vyššie 50-60 % a Čína tým riadi svoj ??dopyt a vlastnú produkciu .

CESP (Committee of the European Starch Potato Producers Unions – Výbor pre Úniu európskych výrobcov škrobových zemiakov). Ich komentáre k obchodným dohodám s USA , Thajskom a Japonskom , kde je úplná zhoda s postupom C / C.

U Thajska je to otázka tapioca škrobu , ktorého je krajina najväčším producentom a vývozcom , ten môže byť náhradou zemiakového škrobu v celej rade aplikácií . Zatiaľ vďaka dovozným clám ide do EÚ len veľmi malá časť thajského vývozu .

USA - vedľa samotnej produkcie kukuričného škrobu , je tu významná produkcia zo zvyškov zemiakov , u spracovateľov zemiakov na potravu . Tým sú tu náklady na surovinu blízko nule .

Zatiaľ nie je tento typ škrobu vyvážaný do Európy , pretože je na neho dosť vysoká dovozná daň .
Kukuričný škrob má podstatne nižšie výrobné náklady v USA . Dôvodom je , že priemysel sa delí medzi produkciu vysoko koncentrovaného sirupu fruktózy ( HFC) , etanolu a škrobu . Priemysel sa veľmi líši od štruktúry európskeho .

Výhoda amerického priemyslu je podporená aj nízkymi cenami za energiu .

Japonsko - tarify bráni veľkému dovozu predovšetkým amerického škrobu .

V tejto správe sa podčiarkuje dôležitosť európskej produkcie .

Škrobové zemiaky sú v EÚ na 160 000 ha , produkcia je cez 8mt a to slúži k produkcii cez 2mt zemiakového škrobu .

Škrob má veľký potenciál pre viacero " zelených " riešení a je súčasťou rotačných systémov. S výnosmi cez 9t na ha majú zemiaky dvojnásobný obsah škrobu ako kukurica, majú väčšiu energetickú výkonnosť a tiež ďaleko lepšiu uhlíkovú stopu . Zemiaky sú dôležitou kultúrou na piesočnatej pôde a sú významným zdrojom príjmov farmárov v oblastiach , kde je len veľmi obmedzená možnosť alternatívnych kultúr .

Európa je svetová jednotka na trhu škrobu , s podielom okolo 75 % . Experti počítajú , že sa v najbližších rokoch spotreba škrobu všetkého druhu zdvojnásobí , a tak je tu miesto aj pre ďalší rozvoj zemiakového škrobu .

K pozícii amerického škrobu zo septembra tohto roku tu Dominique uviedla nasledujúce údaje .
Štrukturálne rozdiely medzi priemyslom USA a EÚ :

SA EÚ

Továrne 26 68

Ročná produkcia 25mt 10mt

Produkcia na továreň 960 tis.t 144 tis.t

Izoglukóza -  produkcia 8MT 0,7 mt

Izoglukóza - podiel na trhu cukru 42 % 4 %

Etanol produkcia zo škrobu 6,8 mld litrov 0,5 mld litrov

USA majú tretinovým podielom surovín kukuricu , pšenicu a zemiaky - 10 mt škrobu .

Obrat sektora je 7,7 mld € . Ročné investície sú 540 m € vrátane 104m € do výskumu . Potravinový podiel je 60 % , ostatné 40 % . Sektor zamestnáva 14 300 pracujúcich .

 

Závery:

- V nadchádzajúcom období bude potrebné zvoliť nové vedenie pracovnej skupiny
 

- Stále vyvstáva otázka získavanie podpôr pre sektor v nadchádzajúcom období reformy SPP


 

Pracovná skupina Potravinový reťazec ( FC ) 17.10 .

Všetky posledné rokovania sa týkali štúdie o neférových praktikách a prieskumu , ktorý bol v tejto súvislosti urobený . Tiež v EP je okolo tejto témy v poslednej dobe celý rad aktivít, o ktorých tu Paulo informoval . Prvým je tu iniciatíva poslanca De Jong k Akčnému plánu obchodu , ktorá tu prebehla a kvôli ktorej sa generálny sekretár Pessonen a Paulo Gouveia s ním niekoľkokrát zišli a predovšetkým tu diskutovali všetky možnosti spolupráce , kde odovzdali tiež správy pripravenej od francúzskych a britských organizácií . Výsledkom je správa , ktorá sa príliš nelíši od pozície C / C a podobne dáva dôraz na legislatívne opatrenia , rovnako ako C / C. Včera v popoludňajších hodinách tu zasadal výkonný výbor , ktorý prerokúval pripomienky od EP.

To má slúžiť k podkladom ďalšieho rokovania na plenárnom EP 8.a 9 / 12 . Celý rad národných organizácií tu prednieslo svoje pripomienky , najviac ich prišlo od FNSEA .

Druhým bodom tu bola správa EP od Esther de Lange ku kríze potravy , podvodoch v potravinovom reťazci a následných kontrolách . C / C tu dodala celý rad informácií aj reakciou na podvody s konským mäsom , kde sa rozobrala predovšetkým otázka bezpečnosť a podvody .

Ďalšie otázky alebo pripomienky možno stále zasielať na DG Sanco až do 28 / 10 .

Zástupca NFU k tomu povedal , že to predovšetkým narušilo dôveru spotrebiteľov , ktorá sa síce mierne zlepšila , ale stále nie je na úrovni ako pred rokom .

Igor Šarmír z SPPK tu následne urobil prehľad , ktorý bol pôvodne na programe v septembri o súčasnom stave obchodných vzťahov medzi dodávateľmi potravy a supermarkety .

Pán Šarmír je zástupca SPPK v Ekonomickom a sociálnom výbore . V úvode oznámil , že Slovensko po predchádzajúcej sebes