Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Iné

Zástupcovia zväzov, združení a únií združených v SPPK sa stretli na spoločnej porade

Zástupcovia zväzov, združení a únií združených v SPPK sa stretli na spoločnej porade

   SPPK zvolala na 15. 12. 2014 pravidelnú poradu zástupcov prvovýrobných, potravinárskych zväzov a regionálnych komôr so štatútom. Prizvaní boli aj zástupcovia SPPK nominovaní do pracovných skupín COPA-COGECA a skupín „Civilného dialógu“ Európskej komisie. Hojná účasť zástupcov potvrdila aktualitu súčasných tém týkajúcich sa agropotravinárskeho sektora.

       

 

         Poradu otvoril svojím príhovorom ústredný riaditeľ SPPK, Jozef Artim.

     Jarmila Dubravská, riaditeľka odboru poľnohospodárstva a služieb, predstavila najnovšie informácie týkajúce sa spoločnej poľnohospodárskej politiky a programu rozvoja vidieka. Zároveň informovala aj o aktivitách v rámci duálneho vzdelávania RSOV.

     Marianna Čertíková, medzinárodné záležitosti, informovala o novej organizácií skupín civilného dialógu Európskej komisie (EK) – bývalých poradných výborov EK. Zároveň urobila prehľad súčasného zastúpenia v jednotlivých pracovných skupinách v Bruseli.

 

     Z diskusie vyplynula potreba zabezpečenia plnej účasti nominovaných zástupcov na zasadnutiach COPA-COGECA (C-C) a EK v Bruseli, ako aj nutnosť užšej spolupráce v tejto oblasti s úradom SPPK. Zástupcovia SPPK predstavili posledné lobingové aktivity pre zachovanie alokovaných miest pre zástupcov SPPK v skupinách civilného dialógu EK a potvrdili pokračovanie vyjednávania o zachovaní alokovaných miest. V spolupráci so zástupcami SPPK v CC bude vytvorená pracovná skupina na prerokovanie ďalších spoločných postupov v tejto oblasti.

     Zástupcovia sa dohodli, že v oblasti duálneho vzdelávania sa intenzívnejšie zapoja do spolupráce s úradom SPPK ako aj so strednými odbornými školami.

     SPPK sa zaviazala, že za účelom vyjasnenia zatriedenia katastrov do znevýhodnených oblastí (tzv. ANC) podľa nových kritérií  vyvolá stretnutie so zástupcami MPRV SR a VUPOP v termíne  do konca februára 2015.

     Problémy prvovýrobcom, predovšetkým výrobcom ovocia, zeleniny, zemiakov, ale aj olejnín spôsobujú nejednotné pravidlá pre možnosť používania prípravkov na ochranu rastlín. SPPK v  tejto veci vyvolá do konca februára 2015 stretnutie s predstaviteľmi MPRV SR, ÚKSÚP,  riešiť bude aj problematiku POR pre IP.

         V prípade projektových podpôr PRV bude SPPK presadzovať zmenu harmonogramu výziev predstaveným MPRV SR   podľa požiadaviek praxe, presadzovať zjednodušený systém vypisovania a vyhodnocovania výziev a ich transparentné hodnotenie, nakoľko viacerí zástupcovia upozorňovali na možné problémy v tejto oblasti.  

       V prípade projektových podpôr bude presadzovať potrebu verejného obstarávania na legislatívne požadovaný systém v rámci EÚ, t.j. nepožadovať aj pri investíciách z vlastných zdrojov nad 50 %  vrátane VO.  V projektových podporách SPPK v spolupráci s organizáciou AGRION stanoví maximálne limity pre oprávnené výdavky, napr. investičné náklady na 1 ha jadrovín, na VDJ v dojárni, ustajňovacích priestoroch, 1kW inštalovaného výkonu traktora, bežný meter závlah  a pod. 

      Ústredný riaditeľ SPPK upozornil na nutnosť efektívneho zapojenia sa do pripomienkového konania v rámci legislatívneho procesu. Preto SPPK zváži možnosti zefektívnenia pripomienkového konania v rámci prijímanej legislatívy týkajúcej sa poľnohospodárstva a potravinárstva, a to v spolupráci so zväzmi a združeniami.  SPPK bude dôsledne kontrolovať výstupy legislatívy, či všetky  formálne akceptované pripomienky boli skutočne zapracované do legislatívnych materiálov. 

      V neposlednom rade sa úrad SPPK bude sústrediť na efektívnejšiu spoluprácu s úradníkmi ministerstiev, predovšetkým požadovať jasné výstupy a vysvetlenia k predmetným rozhodnutiam.

    

     Prítomní sa zhodli, že je potrebné propagovať a podporovať poľnohospodárstvo a potravinárstvo ako rozhodujúceho zamestnávateľa na vidieku a celkovo zvýšiť pozitívnu propagáciu agropotravinárskeho komplexu.

 

Vypracovala: Marianna Čertíková, Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK

 

©Copyright SPPK; kopírovanie a ďalšie šírenie je možné len so súhlasom SPPK

TOP/AGRO 2009/2010

TOP/AGRO 2009/2010

 Jubilejný 15. ročník súťaže Top Agro Slovensko 2009/2010

Farmári, poľnohospodári a potravinári, je čas prihlásiť sa do jubilejného 15. ročníka prestížnej súťaže Top Agro Slovensko. Formulár prihlášky nájdete na www.topagro.sk v rubrike Čo je TOP AGRO. Vyplnené prihlášky posielajte na e-mail: zuzana.chrastinova@vuepp.sk alebo poštou na adresu: Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Trenčianska 55, 824 80 Bratislava.

Termín podania prihlášok: do 15. 6. 2010 
         

ŠTUDIJNO-POZNÁVACIA CESTA DO RAKÚSKA

ŠTUDIJNO-POZNÁVACIA CESTA DO RAKÚSKA

ŠTUDIJNO-POZNÁVACIA CESTA DO RAKÚSKA


V dňoch 27. – 29.10. 2009 zorganizovala RPPK Považská Bystrica pre svojich členov študijnú cestu do Rakúska, pričom spoločnosť nám robili aj členovia trenčianskej RPPK. Hlavným zámerom tejto cesty bola návšteva fariem so zameraním na predaj z dvora, ktorý sa u nás na Slovensku práve v tomto období rozbieha.

Samotná cesta do Rakúska nám ubiehala veľmi rýchlo, pretože počas cesty nám sprievodkyňa Soňa prezentovala rôzne zaujímavosti krajiny, vždy nás upozornila na práve aktuálne miesta, ktorými sme prechádzali, oboznámila nás s históriou krajiny a neskôr aj pre nás tak blízkou témou – poľnohospodárstvom v Rakúsku.

Náš program sa začal návštevou Salzburgu, srdcom Soľnohradska. Keďže vo všetkých väčších mestách Rakúska Vás môže sprevádzať len registrovaný sprievodca, ktorého Vám pridelia, mali sme šťastie, sprevádzala nás sprievodkyňa Petra, ktorá pochádza z Košíc, takže sme boli oslobodení od zdĺhavého prekladu. Salzburg je tiež nazývané Mozartovo mesto, pretože sa tu narodil hudobný velikán W.A.Mozart. Prehliadku sme začali v krásnej Mirabellskej záhrade, pokračovali sme do Salzburgského chrámu, navštívili sme tiež Mozartov rodný dom. Chladné jesenné počasie sme sa snažili zahnať na námestí pohárikom grogu, kde prebiehal stánkový predaj rôznych suvenírov a pochútiek, ako sú pečené gaštany, praclíky a iné mlsotky, typické pre túto oblasť.

Druhý deň sme už o ôsmej stáli pri lanovke na ľadovec Kitzsteinhorn-Kaprun, kde čakal dav ľudí a neverili sme, že skôr, ako za hodinu sa dostaneme na rad. No tu sme sa teda riadne sekli – po 10 minútach nebolo po čakajúcich ani chýru-ani slychu, teda, klobúk dolu za tú rýchlosť. Cesta na vrchol bola úžasná, nezabudnuteľná, miestami napínavá, ale ozajstná krása nás čakala až na vrchole – z výšky 3 022 m sme mali úchvatný výhľad na slnkom zaliate vrcholky Álp. Pod ľadovcom bolo niekoľko krásne upravených zjazdoviek, na ktorých je zaistené celoročné lyžovanie.

Ďalším našich cieľom bola exkurzia v soľnej bani v Hallein. Zaujímavosťou bolo, že 2/3 tejto bane sú na území Nemecka a len 1/3 sa nachádza na území Rakúska. V bani sa už soľ neťaží, ale je sprístupnená verejnosti a jej návšteva bola sprevádzaná rôznymi atrakciami – plavbou po jazere na plti, vozením na vláčiku, či šmýkaním do podzemia.
V tento deň nás ešte čakala návšteva ovčej farmy, zameranej na chov východofrízskych oviec. Majiteľ farmy chová 60 ks tohto plemena, pasie len v letných mesiacoch, na jeseň už sú ovce v maštali. Úžitkovosť oviec je 900 l mlieka na bahnicu. Mlieko spracováva na syr iným spôsobom, ako sa robí u nás a predáva ho priamo na farme. Pri ochutnávke sme ho mali možnosť ochutnať, pričom má odlišnú chuť, ako sme my zvyknutí. Predáva aj čerstvé ovčie mlieko, liter stojí 3,5 EUR. V maličkej predajničke ponúka jednak vlastné syry, ale tiež rôzne vlastné výrobky – zaváraniny, džemy, med, či prírodné mydlá. Tento hospodár obhospodaruje asi 20 ha pôdy, pričom 5 ha pôdy má vlastnej. Celkové dotácie na 1 ha predstavujú cca 330 Eur.
Naši ovčiari sa zhodli, že mnohí sme svojimi prevádzkami, ktoré spĺňajú nielen naše, ale aj európske normy, už dávno predbehli rakúskeho farmára, ale vo výške dotácií mu len „chytáme chvost“.


Tretí deň sme začali návštevou inseminačnej stanice, ktorá bola zaujímavá hlavne pre chovateľov dobytka. Podrobne nám tu vysvetlili celý proces inseminácie.
Veľmi inšpiratívna bola pre nás návšteva farmy hovädzieho dobytka. Majiteľ farmy chová cca 50 ks dobytka plemena Siemental, hospodári na 50 ha pôdy. Na farme pracujú spolu s manželkou a synom, v lete s jedným brigádnikom. Mlieko spracovávajú, najskôr ho schladia v pasteri, z ktorého prechádza do baliacej linky, tá slúži na balenie mlieka do 250 ml obalov. Toto mlieko s rôznymi príchuťami – čokoládová, jahodová, vanilková a i., po naplnení priamo ukladajú do bedničky, aby bolo pripravené na rozvoz do 31 škôl v blízkom okolí. Každodenný rozvoz zabezpečuje samotný farmár, ktorý je zároveň starostom obce. Oddych majú jedine cez prázdniny, kedy mlieko odovzdávajú do mliekarne.

Naša cesta pokračovala ešte exkurziou na testovaciu stanicu baranov. Mali sme šťastie, práve farmár priviezol dvoch baranov na testovanie, tak sme celý proces mohli vidieť na vlastné oči.
Barany sa najskôr odvážili, potom ich premiestnili do špeciálne tvarovaného korýtka, v ktorom ho zabezpečili proti pohybu. Takto uchyteného barana premiestnili do miestnosti, v ktorej bolo špeciálne zariadenie, ktoré pripomínalo CT prístroj. Túto miestnosť potom obsluhujúci pracovník zavrel, do počítača, ktorý bol vo vedľajšej miestnosti, si vložil údaje o zvierati a na základe týchto informácií počítač barana vyhodnotil. Hodnotil sa podiel tuku k mäsu a podľa toho farmár vedel, za akú cenu môže barana predať.
Toto bola pre našich chovateľov veľmi zaujímavá skúsenosť, lebo doposiaľ sme sa s takýmto spôsobom hodnotenia baranov nestretli.

Zároveň to bola naša posledná návšteva a pred sebou sme mali ešte spiatočnú cestu domov. Tá nám však veľmi rýchlo ubehla, pretože sa z účastníkov zájazdu vytvoril skvelý kolektív ľudí, ktorí si cestu spríjemňovali spevom, spoznali sme tak krásny hlas našej kolegyne Hanky Beníkovej, o ktorom sme celé roky ani netušili.
Môžem len konštatovať, že to bol vydarený zájazd so skvelou partiou ľudí a výbornou zábavou a tešíme sa zase nabudúce!
A tu sú naše dojmy z cesty v obraze


Daniela Janíčková
RPPK Považská Bystrica

 

 

 

Dokumenty na stiahnutie


« späť

Financovanie