Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
ISTP - typové pozície

Integrovaný systém typových pozícií

Na úvod...

Projekt Integrovaný systém typových pozícií možno považovať za internetového sprievodcu trhom práce. V podstate ide o databázu všetkých zamestnaní existujúcich na slovenskom trhu práce, ale aj poradenské nástroje, ktoré sú využiteľné pri hľadaní si pracovného miesta zodpovedajúceho dosiahnutému vzdelaniu, praxi, vedomostiam a zručnostiam používateľa tohto internetového nástroja.

Pár slov z histórie...

ISTP funguje už od roku 2003. Dôvodom na jeho vytvorenie bola vysoká nezamestnanosť, čo vyvolávalo potrebu skvalitniť a optimalizovať poradenské a sprostredkovateľské služby úradov práce. Na tento účel bol vytvorený bezplatný a verejne dostupný portál, ktorý na jednom mieste umožnil nezamestnaným on-line prístup na samoobslužnú diagnostiku ich pracovného potenciálu a hľadanie na to nadväzujúcich pracovných miest. Išlo zároveň o výzvu pre zamestnávateľov na verejnú prezentáciu ich požiadaviek a nárokov na pracovnú silu.

Garancia projektu

Garantom ISTP je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a koordinátorom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Súvisí to s úlohami vyplývajúcimi z Programového vyhlásenia vlády SR, ale aj ďalších národných a európskych dokumentov. Spomenúť treba aj podporu zo strany Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republikovej únie zamestnávateľov, Konfederácie odborových zväzov SR a Združenia miest a obcí Slovenska, napr. v súvislosti so záväzkami SR vyplývajúcimi z Európskej sociálnej charty a Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o bezplatnom poskytovaní aktuálnych informácií o trhu práce. Funkčnosť aplikácie ISTP zabezpečuje Realizačný tím TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Pre koho sú informácie ISTP predovšetkým určené?

Čo môžu používatelia očakávať? Na prvom mieste sú to nezamestnaní, a to jednak uchádzači o zamestnanie a dobrovoľne nezamestnaní, ktorí si hľadajú prácu. Táto skupina používateľov môže v ISTP nájsť požiadavky zamestnávateľov na vzdelanie, vedomosti, zručnosti, spôsobilosti súvisiace s vybraným pracovným miestom, ale aj databázu priebežne aktualizovaných voľných pracovných miest.

Informácie sú určené tiež žiakom, študentom, ich rodičom a výchovným poradcom o tom, aké vzdelanie je potrebné na výkon jednotlivých zamestnaní, ktoré školy v regiónoch SR také vzdelanie poskytujú a tiež poradenstvo na plánovanie budúcej kariéry.

Zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny získavajú užitočné informácie v procese registrácie klientov, vytvárania ich osobných profilov a sprostredkovania zamestnávateľom s voľnými pracovnými miestami, plánovania odbornej prípravy uchádzačov o zamestnanie a pod.

Zamestnávatelia získavajú informácie potrebné pri výkone personálnej práce, zverejňovaní požiadaviek na kvalifikáciu pracovnej sily a voľných pracovných miest, zoznamujú sa so sprístupnenými osobnými profilmi nezamestnaných, komunikujú s nimi atď.

Kto sa zúčastňuje na tvorbe Kartotéky zamestnaní a ako?

Sú to zamestnávatelia, výchovní poradcovia, pedagógovia, psychológovia, lekári, štatistici, ktorí pôsobia v odborných tímoch ISTP a zabezpečujú informácie o charakteristike jednotlivých zamestnaní, optimálnom vzdelaní, certifikátoch, zdravotných obmedzeniach, zárobkoch a voľných pracovných miestach. Podrobnosti o spolupráci odborných inštitúcií sú v časti Kto sa podieľa na realizácii a koordinácii ISTP.

Ako treba začať?

Na domovskej stránke sa treba zaregistrovať, prihlásiť do systému, vyberať pomocou hlavných nástrojov a ďalších zverejnených pokynov to, čo používateľa zaujíma, vytvoriť si svoje používateľské (osobné) konto, atď.

Ktoré hlavné nástroje má používateľ k dispozícii a ako fungujú?

Ide o: Voľné pracovné miesta, Pracovný kompas a Kartotéku zamestnaní.

Voľné pracovné miesta hrajú kľúčovú úlohu ako databáza voľných pracovných miest vytvorená z podkladov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ďalších pracovných portálov a od zamestnávateľov, ktorí môžu pracovné miesta bezplatne inzerovať. Mimoriadny význam má tento nástroj pre uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie na vyhľadávanie pracovných miest podľa ich odbornej spôsobilosti.

Prostredníctvom Pracovného kompasu používatelia, ktorí hľadajú prácu alebo potrebujú poradiť s výberom školy vyplnia sériu dotazníkov, čím si vytvárajú svoje osobné profily.

Kartotéka zamestnaní je databázou s podrobnými opismi zamestnaní slovenského trhu práce, v ktorých zamestnávatelia zadefinovali svoje požiadavky na kvalifikáciu, osobnostné predpoklady a ďalšie nároky na potenciálneho zamestnanca.

Ako sa prakticky využijú osobné profily nezamestnaných?

V prípade súhlasu nezamestnaných so sprístupnením osobných profilov sa profily dostanú až k zamestnávateľom s voľnými pracovnými miestami, čím sa umožní párovanie individuálneho potenciálu nezamestnaných s opismi voľných pracovných miest. Finálnou fázou bude prepojenie centrálnej databázy osobných profilov všetkých nezamestnaných v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny s požiadavkami zamestnávateľov na pracovné sily, t.j. s opismi voľných pracovných miest.

Manuál pre používateľov

Realizačný tím ISTP pripravil manuál – sprievodcu po stránkach internetového portálu ISTP s cieľom poskytnúť rýchle a spoľahlivé informácie o jeho funkčných prvkoch, nástrojoch, informačných zdrojoch a ďalších významných ukazovateľoch. Môžete si ho stiahnuť tu.


« späť

Financovanie