Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
FADN - európsky systém účtovníctva

FADN - európsky systém účtovníctva

ČO JE ISPÚ EÚ

Pre členské štáty Európskej únie podľa accquis communautaire v poľnohospodárstve platí povinnosť hodnotiť ekonomickú výkonnosť podnikov podľa jednotnej metodiky EÚ. Dátové podklady pre splnenie tejto úlohy poskytuje Informačná sieť poľnohospodárskeho účtovníctva (ISPÚ). ISPÚ podľa anglickej terminológie Farm Accountancy Data Network European Union je známa pod skratkou FADN EU. ISPÚ bola ustanovená Nariadením č. 79/65 ECC Rady z 15.júna 1965 o tvorbe informačnej siete o dôchodkoch a ekonomickej situácii poľnohospodárskych podnikov (v znení neskorších predpisov).

Uvedené nariadenie stanovuje povinnosť jej zákonnej aplikácie aj v jednotlivých členských krajinách EÚ. Slovenská republika tak urobila v zákone NR SR č. 274/2006 o podpore v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka (v znení neskorších predpisov), ktorý určuje, že správcom ISPÚ SR je Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktoré touto úlohou poverilo Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva v Bratislave (VÚEPP).

Vznik a využívanie ISPÚ je treba vidieť v súvislosti so Spoločnou poľnohospodárskou politikou (SPP) EÚ. Európska komisia (EK) potrebovala systém schopný poskytovať informácie na hodnotenie účinnosti SPP a jej prípadných zmien. EK monitoruje poľnohospodársku situáciu v EÚ nie iba pomocou agregovaných dát, ale tiež ako reálnu situáciu prostredníctvom individuálnych dát poľnohospodárskych výrobcov v jednotlivých členských krajinách EÚ.

Ústrednou kategóriou hodnotenia výkonnosti poľnohospodárstva podľa ISPÚ je ukazovateľ dôchodku z poľnohospodárskej činnosti. Výpočet ukazuje schéma.

Výpočet dôchodku z poľnohospodárskej činnosti

celková poľnohospodárska produkcia
+ dotácie do prevádzky
– výrobná spotreba
– prevádzkové dane
= hrubá pridaná hodnota
– odpisy
= čistá pridaná hodnota
+ investičné dotácie
– investičné dane
– mzdové náklady, nájomné a platené úroky
= Dôchodok z poľnohospodárskej činnosti

VÚEPP sa problematikou ISPÚ zaoberá už od roku 1996. Každoročne vydáva publikáciu v ktorej objasňuje podstatu a výsledky ISPÚ SR, ale aj ISPÚ EÚ za jednotlivé kalendárne roky. Publikáciu dostanú k dispozícii všetci respondenti, zaradení do výberovej vzorky, kde sú výsledky komparované s ostatnými členskými krajinami EÚ. Okrem tejto publikácie dostane každý podnik k dispozícii aj ich základné individuálne dáta, na základe ktorých si môže každý riaditeľ či predseda podniku porovnať vlastné hospodárske výsledky s celoslovenskými, resp. s podobnými podnikmi v EÚ.

Národná komisia informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva (NK ISPÚ) sa schádza obvykle 2x do roka a pracuje v tomto zložení:

za MP SR:
predseda NK ISPÚ SR
Ing. Ľubomír Partika, gen. riad. sekcie 300

členovia:
Ing. Eva Vavrová, riaditeľka odboru 330
Ing. Stanislav Goga, odbor 330 a tajomník NK ISPÚ SR
Ing. Jana Bašteková, odbor 950

za VÚEPP:
Ing. Andrea Palacková, riaditeľka
Ing. Jaroslav Klimeš, PhD., vedúci Spojovacieho miesta ISPÚ SR

za SPPK:
Mgr. Peter Lacina

za ŠÚ SR:
Ing. Vladimír Dráb

za EÚ Bratislava:
prof. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc.
 


« späť

Financovanie