Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Základné normy v APK

POTRAVINOVÝ KÓDEX SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PRVÁ ČASŤ - VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV A spôsob SKÚŠANIA POTRAVÍN A TABAKOVÝCH VÝROBKOV

 

PRVÁ HLAVA  -  Vymedzenie základných pojmov

Výnos MP SR a MZ SR č.981/1996-100 z 20.mája 1996, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti PK SR

Výnos nadobudol účinnosť 1. júla 1996, Vestník MP SR č.14/1996, Oznámenie č. 195/1996 Z.z.

 

Doplnený výnosom č. 2478/2000 - 100 z 4. septembra 2000
Doplnený výnosom  č. 1535/2001 - 100 z 28. mája 2001
Doplnený výnosom  č. 1865/2001 - 100 z 25. júna 2001
Doplnený výnosom  č. 1393/2002 - 100 z 06. mája 2002
Doplnený výnosom  č. 451/2003 - 100 z 12. marca 2003  

 

DRUHÁ HLAVA  -  Metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania zdravotnej neškodnosti a kvality potravín a tabakových výrobkov alebo surovín na ich výrobu

Výnos MP SR a MZ SR z 12.marca 2003 č.451/2003-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania zdravotnej neškodnosti a kvality potravín a tabakových výrobkov alebo surovín na ich výrob

Výnos nadobudol účinnosť 15. apríla 2003,  Vestník MP SR č.9/2003, Oznámenie č. 118/2003 Z.z.

 

TRETIA HLAVA  -  Metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania na úradnú kontrolu niektorých kontaminantov v potravinách

Výnos MP SR a MZ SR z 25. novembra 2005 č. 3445/2005-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca metódy odberu vzoriek a analytické metódy skúšania na úradnú kontrolu niektorých kontaminantov v potravinách.

Výnos nadobudol účinnosť 1. januára 2006, Vestník MP SR č.26/2005, Oznámenie č.648/2005 Z.z.

 

Doplnený výnosom č. 2063/2006-100 z 25. Novembra 2005

Výnos nadobudol účinnosť 1. septembra 2006, Vestník MP SR č.16/2006, Oznámenie č. 495/2006 Z.z.

 

 

 

DRUHÁ ČASŤ - VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

 

PRVÁ HLAVA  -  Všeobecné hygienické požiadavky na výrobu potravín, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu a niektoré osobitné hygienické požiadavky

Výnos MP SR a MZ SR č.981/1996-100 z 20.mája 1996, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti PK SR

Výnos nadobudol účinnosť 1. júla 1996, Vestník MP SR č.14/1996, Oznámenie č. 195/1996 Z.z.

 

Doplnený výnosom č. 328/2004-100

Výnos nadobudol účinnosť 15. apríla 2004, Vestník MP SR č.10/2004, Oznámenie č.193/2004 Z.z.

Doplnený výnosom č. 07174/2005-SL

Výnos nadobudol účinnosť 28. mája 2005, Vestník MP SR č.14/2005, Oznámenie č.219/2005 Z.z.

V uvedených výnosoch sa zrušili §11 až §82 a sú nahradené výnosom č. 28167/2007-OL upravujúcim všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín

Výnos nadobudol účinnosť 15. januára 2008, Vestník MP SR č.1/2008, Oznámenie č.4/2008 Z.z.

 

DRUHÁ HLAVA  -  Označovanie potravín

Výnos MP SR a MZ SR z 28.apríla 2004 č.1187/2004-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca označovanie

Výnos nadobudol účinnosť 1. mája 2004, Vestník MP SR č.13/2004, Oznámenie č.265/2004 Z.z.

 

Doplnený výnosom č. 1761/2005-100

Výnos nadobudol účinnosť 24. marca 2005, Vestník MP SR č.8/2005, Oznámenie č.103/2005 Z.z.

Doplnený výnosom č. 3069/2005-100

Výnos nadobudol účinnosť 30. septembra 2005, Vestník MP SR č.21/2005, Oznámenie č. 440/2005 Z.z.

Doplnený výnosom č. 3493/2005-100

Výnos nadobudol účinnosť 25.novembra 2005, Vestník MP SR č.23/2005, Oznámenie č. 510/2005 Z.z.

Doplnený výnosom č. 2319/2007-100

Výnos nadobudol účinnosť 1. februára 2008, Vestník MP SR č.2/2008, Oznámenie č. 34/2008 Z.z.

 

TRETIA HLAVA  -  Požiadavky na potraviny nového typu

Výnos MP SR a MZ SR z 15.marca 2004 č.608/1/2004-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca požiadavky na potraviny nového typu

Výnos nadobudol účinnosť 15. apríla 2004, Vestník MP SR č.10/2004, Oznámenie č.194/2004 Z.z.

 

ŠTVRTÁ HLAVA  - Mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie

Výnos MP SR a MZ SR zo 6. februára 2006 č.06267/2006-SL, ktorým sa dopĺňa výnos MP SR a MZ SR , ktorým sa vydáva PK SR upravujúca mikrobiologické požiadavky na potraviny a na obaly na ich balenie

Výnos nadobudol účinnosť 15. marca 2006 , Vestník MP SR č.4/2006, Oznámenie č.134/2006 Z.z.

 

PIATA HLAVA  -  Materiály a predmety určené na styk s potravinami

Výnos MP SR a MZ SR z 9. júna 2003 č.1799/2003-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca materiály a predmety určené na styk s potravinami

Výnos nadobudol účinnosť 8. augusta 2003, Vestník MP SR č.15/2003, Oznámenie č.337/2003 Z.z.

 

Doplnený výnosom č. 1491/2004-OAP

Výnos nadobudol účinnosť 15. februára 2005, Vestník MP SR č.5/2005, Oznámenie č.42/2005 Z.z.

Doplnený výnosom č. 28576/2004-SL

Výnos nadobudol účinnosť 15. mája 2005,  Vestník MP SR č.13/2005, Oznámenie č. 200/2005 Z.z.

Doplnený výnosom č. 13760/2006-SL

Výnos nadobudol účinnosť 1.septembra 2006, Vestník MP SR č.16/2006, Oznámenie č.497/2006 Z.z.

Doplnený výnosom č. 08704/2007-OL

Výnos nadobudol účinnosť 8.decembra 2007, Vestník MP SR č.20/2007, Oznámenie č.574/2007 Z.z.

Doplnený výnosom č. 06913/2008-OL

Výnos nadobudol 1. mája 2008,Vestník MP SR č.7/2008, Oznámenie č.154/2008 Z.z.

Doplnený výnosom č. 05761/2009-OL

Výnos nadobudol účinnosť 7. marca 2009, Vestník MP SR č.5/2009, Oznámenie č.79/2009 Z.z.

Doplnený výnosom č. 01887-OL-2011

Výnos nadobudol účinnosť 15. marca 2011, Vestník MP SR č.8/2011, Oznámenie č.64/2011 Z.z.

 

ŠIESTA HLAVA  -  Potraviny a potravinové prísady ošetrené ionizujúcim žiarením

Výnos MP SR a MZ SR zo 17.decembra 2003 č.3757/2003-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca potraviny a potravinové prísady ošetrené ionizujúcim žiarením

Výnos nadobudol účinnosť 15. februára 2004, Vestník MP SR č.5/2004, Oznámenie č.48/2004 Z.z.

 

SIEDMA HLAVA  - Požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky

Výnos MP SR a MZ SR z 25. júla 2007 č.16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky

Výnos nadobudol účinnosť 15. augusta 2007, Vestník MP SR č.14/2007, Oznámenie č.370/2007 Z.z.

 

Doplnený výnosom č. 20374/2009-OL

Výnos nadobudol účinnosť 31. októbra 2009, Vestník MP SR č.22/2009, Oznámenie č.444/2009 Z.z.

Doplnený výnosom č. 09015/2010-OL

Výnos nadobudol účinnosť 1. mája 2010, Vestník MP SR č.8/2010, Oznámenie č.179/2010 Z.z.

 

ÔSMA HLAVA  -  Zásady správnej výrobnej praxe

Výnos MP SR a MZ SR zo 16.decembra 1997 č.557/1998-100, ktorým sa dopĺňa výnos MP SR a MZ SR , ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti PK SR

Výnos nadobudol účinnosť 19. september 1998, Vestník MP SR č.21/1998, Oznámenie č. 284/1998 Z.z.

 

Doplnený výnosom č. 154/2004-100

Výnos nadobudol účinnosť 1.marca 2004, Vestník MP SR č.7/2004, Oznámenie č. 103/2004 Z.z.

 

DEVIATA HLAVA  -  Hlbokozmrazené potraviny a mrazené potraviny

Výnos MP SR a MZ SR z 27.októbra 2003 č. 2986/2003 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca hlbokozmrazené potraviny a mrazené potraviny

Výnos nadobudol účinnosť 1. decembra 2003, Vestník MP SR č. 24/2003, Oznámenie č.480/2003 Z.z.

 

DESIATA HLAVA  - Kontaminanty v potravinách

Výnos MP SR a MZ SR z 11. septembra 2006 č.18558/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca kontaminanty v potravinách

Výnos nadobudol účinnosť 12. októbra 2006, Vestník MP SR č.19/2006, Oznámenie č.558/2006 Z.z.

 

Doplnený výnosom č. 14300/2007-OL

Výnos nadobudol účinnosť 1. decembra 2007, Vestník MP SR č.18/2007, Oznámenie č.514/2007 Z.z.

 

JEDENÁSTA HLAVA  -  Rezídua prípravkov na ochranu rastlín

Výnos MP SR a MZ SR z 10.decembra č. 26682/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca rezídua prípravkov na ochranu rastlín

Výnos nadobudol účinnosť 15.januára 2008, Vestník MP SR č.1/2008, Oznámenie č. 3/2008 Z.z.

 

Doplnený výnosom č. 07902/2008-OL  

Výnos nadobudol účinnosť 1. mája 2008, Vestník MP SR č.7/2008, Oznámenie č.153/2008 Z.z.

Doplnený výnosom č. 16525/2008-OL  

Výnos nadobudol účinnosť 15. septembra 2008, Vestník MP SR č.18/2008, Oznámenie č.353/2008 Z.z.

 

DVANÁSTA HLAVA  - Prídavné látky v potravinách

Výnos MP SR a MZ SR z 11. februára 2008 č. 04650/2008 - OL, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca prídavné látky v potravinách

Výnos nadobudol účinnosť 1. marca 2008, Vestník MP SR č.4/2008, Oznámenie č. 67/2008 Z.z.

 

Doplnený výnosom č. 08936/2010-OL  

Výnos nadobudol účinnosť 15. apríla 2010, Vestník MP SR č.6/2010, Oznámenie č.149/2010 Z.z.

Doplnený výnosom č. 18764/2010-OL  

Výnos nadobudol účinnosť 11. októbra 2010, Vestník MP SR č.20/2010, Oznámenie č.397/2010 Z.z.

Doplnený výnosom č. 02374-OL-2011  

Výnos nadobudol účinnosť 31. marca 2011, Vestník MP SR č.11/2011, Oznámenie č.85/2011 Z.z.

 

TRINÁSTA HLAVA  -  Extrakčné rozpúšťadlá

Výnos MP SR a MZ SR z 15. marca 2004 č.608/6/2004/-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca extrakčné rozpúšťadlá

Výnos nadobudol účinnosť 15. apríla 2004, Vestník MP SR č.10 – III. Časť, Oznámenie č. 195/2004 Z.z.

 

Doplnený výnosom č. 02445-OL-2011  

Výnos nadobudol účinnosť 15. apríla 2011, Vestník MP SR č.13/2011, Oznámenie č.113/2011 Z.z.

 

ŠTRNÁSTA HLAVA  - Arómy- zrušená výnosom č.422-OL-2011

Výnos MP SR a MZ SR z 15. marca 2004 č.608/7/2004/-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca arómy

Výnos nadobudol účinnosť 29. apríla 2004,pričom §5 a príloha č.1 časti A,B,C a F stratili účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ, Vestník MP SR č.10 – III. časť /2004, Oznámenie č. 243/2004 Z.z.

Pre komoditu arómy platí : NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1334/2008 zo 16. decembra 2008 o arómach a určitých zložkách potravín s aromatickými vlastnosťami na použitie v potravinách a o zmene a doplnení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91, nariadení (ES) č. 2232/96 a (ES) č. 110/2008 a smernice 2000/13/ES.

 

PÄTNÁSTA HLAVA  - Osobitné prísady do potravín

Výnos MP SR a MZ SR z 15. marca 2004 č.608/8/2004/-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca osobitné prísady do potravín

Výnos nadobudol účinnosť 15. apríla 2004 , Vestník MP SR č.10 – III. Časť, Oznámenie č. 197/2004 Z.z.

 

 

TRETIA ČASŤ - KOMODITNÉ HLAVY

 

PRVÁ HLAVA  -  Mäso jatočných zvierat

Výnos MP SR a MZ SR zo 17. apríla 2002 č.811/1/2002 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca mäso jatočných zvierat

Výnos nadobudol účinnosť 1.júla 2002, Vestník MP SR č.12/2002, Oznámenie č. 308/2002 Z.z.

 

Doplnený výnosom č. 2689/2004-100

Výnos nadobudol účinnosť 1. decembra 2004, Vestník MP SR č.26/2004, Oznámenie č. 634/2004 Z.z.

Doplnený výnosom č. 1908/2005-100

Výnos nadobudol účinnosť 1.apríla 2005, Vestník MP SR č.9/2005, Oznámenie č.104/2005 Z.z.

 

DRUHÁ HLAVA  -  Zverina

Výnos MP SR a MZ SR zo 17. apríla 2002 č.811/2/2002 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca zverinu

Výnos nadobudol účinnosť 1.júla 2002, Vestník MP SR č.12/2002, Oznámenie č. 308/2002 Z.z.

 

TRETIA HLAVA  - Hydinové mäso a králičie mäso

Výnos MP SR a MZ SR zo 14.februára 2005 č.1778/2005 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca hydinové mäso a králičie mäso

Výnos nadobudol účinnosť 29. decembra 2005, Vestník MP SR č.26/2005, Oznámenie č. 631/2005 Z.z.

 

ŠTVRTÁ HLAVA  -  Produkty rybolovu a výrobky z nich

Výnos MP SR a MZ SR z 28. augusta 2008 č.1903/2008-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca produkty rybolovu a výrobky z nich

Výnos nadobudol účinnosť 22.mája 2009, Vestník MP SR č.8/2009, Oznámenie č.171/2009 Z.z.

 

PIATA HLAVA  -  Mäsové výrobky

Výnos MP SR a MZ SR z 18. augusta 2005 č. 1895/2004-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca mäsové výrobky

Výnos nadobudol účinnosť 15. októbra 2005, Vestník MP SR č.22/2005, Oznámenie č. 455/2005 Z.z, Redakčné oznámenie (oprava chyby) č.88 – Vestník MP SR č.23/2005

 

ŠIESTA HLAVA  - Mlieko a výrobky z mlieka

Výnos MP SR a MZ SR zo 14.augusta 2006 č.2143/2006-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca mlieko a výrobky z mlieka

Výnos nadobudol účinnosť 1. októbra 2006, Vestník MP SR č.18/2006, Oznámenie č. 526/2006 Z.z.

 

SIEDMA HLAVA  -  Mrazené krémy

Výnos MP SR a MZ SR z 9. januára 2006 č.3760/2005– 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca mrazené krémy

Výnos nadobudol účinnosť 29. júna 2007, Vestník MP SR č.12/2007, Oznámenie č. 297/2007 Z.z.

 

ÔSMA HLAVA  -  Vajcia, majonézy a majonézové výrobky

Výnos MP SR a MZ SR zo 14.februára 2005 č.1752/2005-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca vajcia, majonézy a majonézové výrobky

Výnos nadobudol účinnosť 9. septembra 2005, Vestník MP SR č.20/2005, Oznámenie č. 400/2005 Z.z.

 

Doplnený výnosom č. 3785/2005-10

Výnos nadobudol účinnosť 30. decembra 2005, Vestník MP SR č.26/2005, Oznámenie č. 651/2005 Z.z.

 

DEVIATA HLAVA  -  Med

Výnos MP SR a MZ SR z 28. apríla 2004 č.1188/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca med

Výnos nadobudol účinnosť 1. júna 2004, Vestník MP SR č.15/2004, Oznámenie č. 326/2004 Z.z.

 

DESIATA HLAVA  - Jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich

Výnos MP SR a MZ SR z 28. februára 2007 č. 1207/2007-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca jedlé rastlinné tuky a jedlé rastlinné oleje a výrobky z nich

Výnos nadobudol účinnosť 27. novembra 2007, Vestník MP SR č. 18/2007, Oznámenie č. 536/2007 Z.z.

 

JEDENÁSTA HLAVA  -  Olejniny a orechy - zrušená výnosom č.2608/2005-100

 Výnos MP SR a MZ SR zo 9.júna 2005 č.2608/2005-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca ovocie, zeleninu, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody a výrobky z nich

Výnos nadobudol účinnosť 1. januára 2007, Vestník MP SR č.23/2006, Oznámenie č. 649/2006 Z.z.

 

DVANÁSTA HLAVA  -  Strukoviny a výrobky zo strukovín - zrušená výnosom č.2657/2004-100

Výnos MP SR a MZ SR z 21.októbra 2004 č.2657/2004-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca obilie a výrobky z obilie

Výnos nadobudol účinnosť 11. augusta 2005, Vestník MP SR č.17/2005, Oznámenie č. 360/2005 Z.z.

 

TRINÁSTA HLAVA  - Jedlé obilie a výrobky z obilia

Výnos MP SR a MZ SR z 21.októbra 2004 č.2657/2004-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca obilie a výrobky z obilia

Výnos nadobudol účinnosť 11. augusta 2005, Vestník MP SR č.17/2005, Oznámenie č. 360/2005 Z.z.

 

ŠTRNÁSTA HLAVA  -  Cukrárske výrobky zrušená výnosom č.2657/2004-100 a uvedená v 13. Hlave, siedmom diely tretej časti PK SR

Výnos MP SR a MZ SR z 21.októbra 2004 č.2657/2004-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca obilie a výrobky z obilia 

Výnos nadobudol účinnosť 11. augusta 2005, Vestník MP SR č.17/2005, Oznámenie č. 360/2005 Z.z.

 

PÄTNÁSTA HLAVA  -  Konzumné zemiaky a výrobky z nich

Výnos MP SR a MZ SR zo 17. januára 2005 č.3390/2004-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca konzumné zemiaky a výrobky z nich

Výnos nadobudol účinnosť 30. septembra 2005, Vestník MP SR č.21/2005, Oznámenie č. 439/2005 Z.z.

 

ŠESTNÁSTA HLAVA  - Potravinársky škrob , výrobky zo škrobu a škrobárenské výrobkyzrušená výnosom č.2657/2004-100

Výnos MP SR a MZ SR z 21.októbra 2004 č.2657/2004-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca obilie a výrobky z obilia

Výnos nadobudol účinnosť 11. augusta 2005, Vestník MP SR č.17/2005, Oznámenie č. 360/2005 Z.z.

 

SEDEMNÁSTA HLAVA  -  Niektoré cukry

Výnos MP SR a MZ SR z 28. apríla 2004 č.978/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca niektoré cukry

Výnos nadobudol účinnosť 1. júna 2004, Vestník MP SR č.15/2004, Oznámenie č. 327/2004 Z.z.

 

OSEMNÁSTA HLAVA  -  Kakao a čokoláda

Výnos MP SR a MZ SR z 2. júna 2004 č.1397/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca kakao a čokoládu

Výnos nadobudol účinnosť 1. júla 2004, Vestník MP SR č.18/2004, Oznámenie č. 376/2004 Z.z.

 

DEVÄTNÁSTA HLAVA  - Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina - zrušená výnosom č.2608/2005-100

Výnos MP SR a MZ SR zo 9.júna 2005 č.2608/2005-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca ovocie, zeleninu, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody a výrobky z nich

Výnos nadobudol účinnosť 1. januára 2007, Vestník MP SR č.23/2006, Oznámenie č.649/2006 Z.z.

 

DVADSIATA HLAVA  - Spracované ovocie a spracovaná zelenina - zrušená výnosom č.2608/2005-100

Výnos MP SR a MZ SR zo 9.júna 2005 č.2608/2005-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca ovocie, zeleninu, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody a výrobky z nich

Výnos nadobudol účinnosť 1. januára 2007, Vestník MP SR č.23/2006, Oznámenie č. 649/2006 Z.z.

 

DVADSIATA PRVÁ  HLAVA -  Ovocie, zelenina, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody a výrobky z nich

 Výnos MP SR a MZ SR zo 9.júna 2005 č.2608/2005-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca ovocie, zeleninu, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody a výrobky z nich

Výnos nadobudol účinnosť 1. januára 2007, Vestník MP SR č.23/2006, Oznámenie č. 649/2006 Z.z.

 

DVADSIATA DRUHÁ HLAVA  -  Droždie a sušené pivovarské kvasnice

Výnos MP SR a MZ SR z 10. augusta 2000 č.2313/3/2000-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca droždie a sušené pivovarské kvasnice

Výnos nadobudol účinnosť 1. novembra 2000, Vestník MP SR č.24/2000, Oznámenie č. 356/2000 Z.z.

 

DVADSIATA TRETIA HLAVA  - Jedlé soli - zrušená výnosom  č.2089/2005-100. Komodita „ Jedlé soli „ je uvedená v dvadsiatej štvrtej hlave, šiestom diely tretej časti PK SR.

nos MP SR a MZ SR zo 6. apríla 2005 č.2089/2005-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca pochutiny.

Výnos nadobudol účinnosť 15.februára 2006, Vestník MP SR č. 2/2006, Oznámenie č. 84/2006 Z.z.

 

DVADSIATA ŠTVRTÁ HLAVA -  Pochutiny

Výnos MP SR a MZ SR zo 6. apríla 2005 č.2089/2005-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca pochutiny

Výnos nadobudol účinnosť 15.februára 2006, Vestník MP SR č. 2/2006, Oznámenie č. 84/2006 Z.z.

 

Doplnený výnosom č. 1342/2009-100

Výnos nadobudol účinnosť 15. januára 2010 , Vestník MP SR č. 27/2009, Oznámenie č. 12/2010 Z.z.

 

DVADSIATA PIATA HLAVA  -  Nápoje

Výnos MP SR a MZ SR z 10. augusta 2000 č.2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca nápoje

Výnos nadobudol účinnosť 1. novembra 2000, Vestník MP SR č. 24/2000, Oznámenie č. 357/2000 Z.z.

 

Doplnený výnosom č. 1813/3/2003-100

Výnos nadobudol účinnosť 14. augusta 2003 , Vestník MP SR č. 15/2003, Oznámenie č. 351/2003 Z.z.

Doplnený výnosom č. 1750/2007-100

Výnos nadobudol účinnosť 30. novembra 2007, Vestník MP SR č. 18/2007, Oznámenie č. 551/2007 Z.z.

Doplnený výnosom č. 1653/2008-100

Výnos nadobudol účinnosť 28. augusta 2008, Vestník MP SR č. 15/2008, Oznámenie č. 337/2008 Z.z.

Zrušené

1. § 1 - §18 výnosu MP SR a MZ SR z 10. augusta 2000 č.2313/4/2000 – 100 ( prírodná minerálna voda, pramenitá voda a balená voda sú uvedené v 28. hlave tretej časti PK SR ).

2. Druhý diel výnosu MP SR a MZ SR z 10. augusta 2000 č.2313/4/2000 – 100 v znení výnosu č. 1813/3/2003-100 100 ( t.j. nealkoholické nápoje a koncentráty na ich prípravu). Ovocné šťavy sú uvedené v 31.hlave tretej časti PK SR.

 

DVADSIATA ŠIESTA HLAVA  - Dehydrované pokrmy, polievkové prípravky a ochucovadlá - zrušená výnosom č.2089/2005-100

Výnos MP SR a MZ SR zo 6. apríla 2005 č. 2089/2005-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca pochutiny

Výnos nadobudol účinnosť 15.februára 2006, Vestník MP SR č. 2/2006, Oznámenie č. 84/2006 Z.z.

Komodita „Dehydrované pokrmy, polievkové prípravky a ochucovadlá“ je uvedená dvadsiatej štvrtej hlave, siedmom diely tretej časti PK SR.

 

DVADSIATA SIEDMA HLAVA  -  Termosterilizované pokrmy

Výnos MP SR a MZ SR z 2. júna 1999 č.1781/5/1999-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca termosterilizované pokrmy

Výnos nadobudol účinnosť 1. augusta 1999, Vestník MP SR č.16/1999, Oznámenie č.195/1999 Z.z.

 

DVADSIATA ÔSMA HLAVA  -  Prírodná minerálna voda, pramenitá voda a balená pitná voda

Výnos MP SR a MZ SR z 15. marca 2004 č. 608/9/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca prírodnú minerálnu vodu, pramenitú vodu a balenú pitnú vodu

Výnos nadobudol účinnosť 15. apríla 2004, Vestník MP SR č. 10 – III. časť /2004, Oznámenie č.198/2004 Z.z.

 

Doplnený výnosom 16798/2004-OAP

Výnos nadobudol účinnosť 15. februára 2005, Vestník MP SR č.5/2005, Oznámenie č.45/2005 Z.z.

Doplnený výnosom 18794/2010-OL

Výnos nadobudol účinnosť 15. novembra 2010, Vestník MP SR č.23/2010, Oznámenie č.430/2010 Z.z.

 

DVADSIATA DEVIATA HLAVA  - Tabakové výrobky

Výnos MP SR a MZ SR z 21. októbra 2004 č. 2606/2004-100,ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca tabakové výrobky

Výnos nadobudol účinnosť 20. apríla 2005, Vestník MP SR č.10/2005, Oznámenie č. 153/2005 Z.z.

 

TRIDSIATA HLAVA  -  Lieh a liehoviny

Výnos MP SR a MZ SR z 15. apríla 2004 č.1010/2004-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca lieh a liehoviny

Výnos nadobudol účinnosť 29.apríla 2004 a stratil účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii ( 1. mája 2004 ), okrem § 8 ods. 16 až 21 , Vestník MP SR č.12/2004, Oznámenie č. 246/2004 Z.z.

 

TRIDSIATA PRVÁ HLAVA  - Ovocné šťavy a niektoré podobné výrobky určené na ľudskú spotrebu

Výnos nadobudol účinnosť 15. februára 2006, Vestník MP SR č.2/2006, Oznámenie č. 85/2006 Z.z.

 

Doplnený výnosom 148/2011-100

Výnos nadobudol účinnosť 7. januára 2011, Vestník MP SR č.1/2011, Oznámenie č.5/2011 Z.z.

 

TRIDSIATA DRUHÁ HLAVA  - Ovocné džemy, rôsoly, marmelády a sladené gaštanové pyré

Výnos MP SR a MZ SR z 23. júna 2004 č.1685/2004-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca ovocné džemy, rôsoly, marmelády a sladené gaštanové pyré

Výnos nadobudol účinnosť 1. augusta 2004, Vestník MP SR č.20/2004, Oznámenie č. 433/2004 Z.z.

 

TRIDSIATA TRETIA HLAVA -  Zahustené mlieko, sušené mlieko, kazeíny a kazeináty

 Výnos MP SR a MZ SR z 9. septembra 2004 č.2264/2004-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca zahustené mlieko, sušené mlieko, kazeíny a kazeináty

Výnos nadobudol účinnosť 15.októbra 2004, Vestník MP SR č.24/2004,

 

Doplnený výnosom č. 1859/2008-100

Výnos nadobudol účinnosť 15. septembra 2008, Vestník MP SR č.18/2005, Oznámenie č.352/2008 Z.z.

 

TRIDSIATA ŠTVRTÁ HLAVA  -  Kávové extrakty a čakankové extrakty Výnos MP SR a MZ SR zo 6. apríla 2005 č.2059/2005-100, ktorým sa vydáva hlava PK SR upravujúca kávové extrakty a čakankové extrakty

Výnos nadobudol účinnosť 1. mája 2005, Vestník MP SR č.12/2005, Oznámenie č.181/2005 Z.z., Redakčné oznámenie (oprava chyby) č.60 – Vestník MP SR č.14/2005

 


« späť

Financovanie