Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Základné normy v APK

OZNAČENÉ SPOTREBITEĽSKÉ BALENIE

Všeobecne záväzný právny predpis Slovenskej republiky

Vyhláška ÚNMS SR č. 207/2000 Z. z. zo 16. júna 2000 o označenom spotrebiteľskom balení v znení neskorších predpisov

Zmenená a doplnená vyhláškami ÚNMS SR

č. 420/2001 Z. z. z 21. septembra 2001,

č. 355/2004 Z. z. z 31. mája 2004,

č. 381/2008 Z. z. z 25. septembra 2008,

č. 538/2009 Z. z. z 11. decembra 2009

 

Zdrojový právny predpis Európskych spoločenstiev

Smernica Rady 76/211/EHS z 20. januára 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa plnenia určitých spotrebiteľsky balených výrobkov podľa hmotnosti alebo objemu

(Ú. v. ES L 46, 21.2.1976, s. 1)

Zmenené a doplnené:

Smernica Komisie 78/891/EHS z 28. septembra 1978 L 311 21 4.11.1978

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES z 5. septembra 2007

(Ú. v. EÚ L 247, 21.9.2007, s.17)

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES  z 5. septembra 2007, ktorou sa stanovujú pravidlá pre menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov, zrušujú sa smernice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/211/EHS

(Ú. v. EÚ L 247, 21. 9. 2007, s. 17)

 


« späť

Financovanie