Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
OBCHODNÉ REŤAZCE

Obchodné reťazce

Fenomén veľkodistribúcie, alebo inak povedané pôsobenie veľkých maloobchodných reťazcov, patrí medzi faktory, ktoré najvýraznejšie ovplyvňujú situáciu v agropotravinárskom sektore nielen na Slovensku, ale i v iných krajinách. Hoci sa nedá povedať, že tento vplyv je vo všetkých oblastiach jednoznačne negatívny, jeho výsledný efekt sa ťažko dá označiť inak ako deštruktívny. Dôvodom je de facto dominantné postavenie, ktoré si veľké obchodné systémy cielene vybudovali, hoci realita tohto postavenia nezodpovedá jeho klasickým definíciám uvedených v protimonopolnej legislatíve. Príliš veľa dodávateľov na niekoľko málo odberateľov umožňuje týmto posledným diktovať si obchodné podmienky, čím je vlastne zrušená zmluvná sloboda. Dôsledkom uplatňovania tzv. zneužívajúcich zmluvných klauzúl a praktík je extrémna ekonomická záťaž dodávateľov, ktorá má za následok ich postupnú likvidáciu. Ďalším povážlivým dopadom je postupné znižovanie kvality potravín, pretože základným marketingovým ťahom obchodných reťazcov je politika tzv. nízkych cien, ktorou ohlupujú spotrebiteľov. Na Slovensku, ako i v ďalších postkomunistických krajinách, majú praktiky veľkodistribúcie i ďalší dôsledok v podobe prehlbujúceho sa negatívneho obchodného salda s potravinami. Príčinou je skutočnosť, že na rozdiel od krajín západnej Európy, je u nás trh s potravinami v rukách zahraničných spoločností, ktoré v mnohých prípadoch dávajú prednosť potravinám z dovozu pred slovenskými výrobkami, hoci to v mnohých prípadoch určite nie je bezprostredne ekonomicky výhodné. Táto skutočnosť znamená urýchlenie úpadku malých a stredných podnikateľských subjektov v oblasti agropotravinárstva.

Stanovisko kompetentných, či už v jednotlivých členských krajinách ako i na úrovni EÚ, bolo zatiaľ váhavé. Zo začiatku sa popieralo, že tu nejaký problém vôbec je, neskôr, pod ťarchou dôkazov a sťažností prichádzajúcich so všetkých členských krajín EÚ, bola problematika obchodných vzťahov zaradená medzi témy, ktoré sa majú riešiť. Konečné a zásadné riešenie je ale ešte ďaleko v prvom rade z dôvodu silného a účinného lobovania sektoru obchodu na Európskej komisii a potom i v dôsledku zaradenia princípov voľného obehu kapitálu, tovaru, služieb a osôb, ako i „práva na usadenie sa“ (právo na podnikanie) medzi absolútne priority EÚ. Problémom je najmä spôsob interpretácie týchto „práv“ a „slobôd“ a ich de facto nadradenie nad deklarované priority EÚ (solidarita, sociálna kohézia, rozvoj malého a stredného podnikania, ako i kvalita a bezpečnosť potravín).

V tejto súvislosti je nutné zvýšiť tlak jednotlivých členských krajín na Európsku komisiu, napríklad aj formou prijímania národných legislatív upravujúcich túto oblasť. Rezervy sú i vo využívaní možností spolupráce agropotravinárskych samospráv členských krajín, ktoré zatiaľ väčšinou konali izolovane.

Z dôvodu uvedeného, patrí riešenie silno deformovaných obchodných vzťahov medzi priority Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory a tento informačný blok má slúžiť ako databáza nutná pre vykonanie budúcich administratívnych a politických krokov na národnej i na medzinárodnej úrovni.


« späť

Financovanie