Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Agrárne komory EÚ

Predstavitelia V-4 sa zišli v poľskej Wisle na pravidelnom rokovaní

Predstavitelia V-4 sa zišli v poľskej Wisle na pravidelnom rokovaní

         Predstavitelia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Českej agrárnej komory, Maďarskej agrárnej komory a Národného výboru poľských poľnohospodárskych komôr sa v dňoch 26. - 27. 09. 2012 stretli na pravidelnom zasadaní predstaviteľov komôr krajín Vyšehradskej štvorky vo Wisle, v Poľsku. 

        Spoločne prediskutovali aktuálnu situáciu na poľnohospodárskych trhoch, ako aj priebeh najnovších diskusií týkajúcich sa Spoločnej poľnohospodárskej politiky, predovšetkým jej financovania a plánovaného „ozeleňovania“. V diskusii sa venovali aj vzťahom v rámci agro-potravinárskeho reťazca a predovšetkým úlohe farmárov pri zabezpečovaní potravinovej bezpečnosti. Zástupcovia SPPK navrhli, aby do komuniké bola zapracovaná požiadavka, aby

       Európska komisia zaviedla riadne legislatívne riešenie nerovnováhy síl v rámci agro-potravinárskeho reťazca a v rámci neho predovšetkým nevýhodného postavenia prvovýrobcov. Za Maďarskú agrárnu komoru (MAK) sa zasadania zúčastnil pán Balász Gyorffy, ktorý je dočasne poverený vedením MAK. Jeho mandát sa skončí voľbami do orgánov MAK, ktoré sú plánované na február.

V prílohe sa nachádza komuniké zo zasadania V-4 v plnom znení. Komuniké bude zaslané do organizácie COPA-COGECA, ako aj na Európsku komisiu.

 


Vypracovala: Ing. Marianna Čertíková, Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK

 

 

©Copyright SPPK; kopírovanie a ďalšie šírenie je možné len so súhlasom SPPK

V Brne zasadali predstavitelia agrárnych komôr V-4

V Brne zasadali predstavitelia agrárnych komôr V-4

        V dnoch 23. – 24. 06. 2011 sa v Brne, v rámci národnej výstavy hospodárskych zvierat v areáli brnenského výstaviska uskutočnilo zasadanie predstaviteľov poľnohospodárskych komôr V – 4. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Agrárnej komory Českej republiky, Maďarskej agrárnej komory a Poľskej agrárnej komory (viď. fotogaléria). V rámci diskusie sa venovali predovšetkým výmene informácií o aktuálnom stave na trhu s poľnohospodárskymi komoditmi v jednotlivých štátoch, o trendoch a vývoji cien potravín, diskusii k reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky pre obdobie 2014 - 2020 a plneniu rozpočtu kapitoly poľnohospodárstva v roku 2011 a výhľadu pre roky 2012 v jednotlivých krajinách V-4, či aktuálnej problematike týkajúcej sa odškodnenia farmárov v súvislosti s prepuknutím nákazy E. Coli.
 

        Zúčastnení zástupcovia na konci stretnutia podpísali komuniké, ktoré sa v plnom znení nachádza v prílohe k tomuto článku.

       Súčasťou programu bolo aj Medzinárodné podnikateľské fórum, ktoré zorganizovali v spolupráci s Agrárnou komoru Českej republiky spoločne všetky české zväzy poľnohospodárov, ktoré v spolupráci s českým ministerstvom pôdohospodárstva vytvorili aj konzorcium pre jednotné presadzovanie spoločných záujmov v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky na európskej pôde. Na fóre vystúpili viacerí zástupcovia úspešných poľnohospodárskych podnikov, kde odprezentovali históriu firmy, ako aj zdolávanie jednotlivých prekážok pri ich ceste k úspechu. S prezentáciou vystúpil okrem iných aj podpredseda SPPK, Ing. Alexander Pastorek, ktorý prezentoval spoločnosť Imeľ, a. s..

[-- IMG515 --]

 

Zdroj: Informácie zo zasadania poľnohospodárskych komôr V4
Spracovala: Ing. Marianna Čertíková, Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK

Farmárske organizácie z nových členských krajín EÚ prijali na rokovaní v Brne deklaráciu pre EP

Farmárske organizácie z nových členských krajín EÚ prijali na rokovaní v Brne deklaráciu pre EP

Ing. Stanislav NEMEC, tlačový hovorca Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

          Deklaráciu, orientovanú predovšetkým na Európsky parlament (EP), ktorý bude schvaľovať legislatívu spojenú s reformou spoločnej poľnohospodárskej politiky, prijali na záver rokovania v dňoch 2.-3. decembra 2010 mimovládne agrárne organizácie 7 nových členských krajín Európskej únie (EÚ). Nové pravidlá začnú platiť od roku 2014, ale ako odznelo v rokovacej sále, Európska komisia (EK) zatiaľ zverejnila len veľmi všeobecné zásady, z ktorých nemožno bližšie špecifikovať ich konkrétnejšiu podobu.

          „Odmietame dvojkoľajnosť a požadujeme spravodlivé a jednotné dotácie pre všetky členské štáty. Nemôžeme sa ďalej prizerať tomu, ako dochádza k postupnému úpadku našej poľnohospodárskej výroby. Som presvedčený, že náš z hlas z Brna bude mať pri rokovaniach o ďalšom smerovaní poľnohospodárskej politiky svoju váhu. Hoci situácia nie je vo všetkých nových členských krajinách EÚ úplne identická, všetci spoločne doplácame na súčasné diskriminačne nastavené podporné mechanizmy“, povedal prezident Agrárnej komory Českej republiky Jan Veleba.

          Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) upozornila - okrem iného - na riziká princípu dobrovoľnosti, ktorý obsahuje Komunikácia k spoločnej poľnohospodárskej politike, zverejnená EK 17. novembra. „Z nášho pohľadu - napríklad pri platbách na znevýhodnené oblasti - je tento princíp absolútne neprijateľný. Zdá sa nám, že Komisia si nechala otvorené zadné dvierka pre to, aby spoločná agrárna politika zostala aj v novom rozpočtovom období dvojrýchlostná. Hoci často sa zdôrazňuje potreba jej väčšej spravodlivosti, hrozba nacionalizácie môže ešte viac prehĺbiť súčasné rozdiely medzi starými a novými členskými krajinami. Ak by k nej naozaj došlo, znamenalo by to, že v hospodárskej súťaži na spoločnom trhu by nerozhodovali schopnosti a kvality roľníkov, ale dotačné možnosti štátnych rozpočtov členských krajín EÚ, kde by stredná a východná Európa bola opäť v nevýhode“, zdôraznil predseda SPPK Milan Semančík.

          Pripomenul tiež, že priame platby boli a - pokiaľ nedokážu noví členovia eliminovať hroziace riziká - aj naďalej môžu zostať jedným z neuralgických bodov, rámcujúcich podnikanie v ich poľnohospodárstve. Aby sa situácia zmenila, na to bude potrebné zabezpečiť v celom Spoločenstve objektívne kritériá pre ich výpočet a rozdeľovanie. „V žiadnom prípade nesmieme dopustiť, aby jednu diskriminačnú formu - tzv. historický princíp - nahradila iná - napríklad určovanie ich výšky na základe referenčného obdobia z posledných rokov, ktoré by v podstate zakonzervovalo súčasný stav, keď ich máme výrazne nižšie ako naši konkurenti v západnej Európe“, dodal M. Semančík.

          Z pohľadu SPPK by asi najobjektívnejšie bolo určovať výšku priamych platieb podľa pôdno-klimatických podmienok. Takto by subjekty v rovnakých podmienkach dostávali rovnaké podpory bez ohľadu na to, či podnikajú v západnej alebo východnej Európe, čo by odstránilo súčasné diametrálne rozdiely v platbách, deformujúce podnikateľské prostredie. Zavedením zrozumiteľne zadefinovaného vzorca by sa mohli eliminovať rôzne ekonomické kritériá, z ktorých by mal vzísť určitý koeficient, na základe ktorého má byť krátená, resp. zvýšená tzv. paušálna platba v jednotlivých členských krajinách. Tento postup obsahuje viaceré riziká, ktoré by nové členské štáty nemali prehliadať.

          Komora sa nestotožňuje ani so zámerom zaviesť stropy priamych podpôr pre veľké podniky, pretože by tak dochádzalo k ich administratívnemu - a teda umelému - znevýhodneniu na spoločnom trhu. Veľké podniky môžu lepšie diverzifikovať svoju výrobu, rozkladať podnikateľské riziká, byť jedným z hnacích motorov rozvoja agrárnej zamestnanosti i zvyšovania konkurenčnej schopnosti poľnohospodárstva EÚ na svetových trhoch. „V žiadnom prípade nespochybňujeme význam a postavenie menších subjektov a rodinných fariem v štruktúre agrárnej produkcie, vrátane ich schopnosti pružne reagovať na požiadavky trhu, ale nemôžeme a nikdy nebudeme súhlasiť so žiadnou diskrimináciou roľníkov podľa ich veľkosti alebo podnikateľských foriem“, zdôraznil predseda SPPK.

          „Prispieť k tomu môže aj zámer zachovať rozdielnu výšku priamych platieb a zaviesť stropy pre veľké podniky, hoci ich celkové rozdeľovanie má byť údajne spravodlivejšie ako doteraz“, zdôraznil predseda SPPK Milan Semančík. „Zavedenie stropu pre príjem veľkých fariem odmietame najmä z obavy, že dôjde k deleniu veľkých fariem na menšie celky, čo považujeme za kontraproduktívne. Sme presvedčení, že nie je možné robiť reformu iba pre farmy do veľkosti 5 hektárov, ktorých je v rámci EÚ až 70 percent“, vyjadril svoj názor M. Semančík. Naopak, SPPK víta podporu pre malých samostatne hospodáriacich roľníkov, ktorí tak budú mať väčšie šance získať investičnú pomoc.

          Slovensko na brnianskom summite, ktorého sa okrem domácej Českej republiky zúčastnili aj predstavitelia farmárov z Litvy, Lotyšska, Poľska, Maďarska a Rumunska, zastupovali popri SPPK tiež reprezentanti ďalších samosprávnych organizácií - Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR i Združenia vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska. Česká republika si už dokázala sformovať národnú pozíciu k budúcnosti spoločnej agrárnej politiky, ktorú 10. decembra slávnostne podpíše minister poľnohospodárstva Ivan Fuksa s predsedami českých mimovládnych farmárskych organizácií. Tie sa v rámci viacerých rokovaní za okrúhlym stolom významne podieľali na jej príprave.

Bratislava, 3. decembra 2010

Deklarácia z medzinárodnej konferencie mimovládnych poľnohospodárskych organizácií nových členských krajín EÚ

Deklarácia z medzinárodnej konferencie mimovládnych poľnohospodárskych organizácií nových členských krajín EÚ

DEKLARÁCIA

z medzinárodnej konferencie mimovládnych poľnohospodárskych organizácií nových členských krajín EÚ, konanej v dňoch 2. a 3. decembra 2010 v Brne v Českej republike k budúcnosti Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013

          Požadujeme rovnoprávnosť poľnohospodárov v Európskej únii a udržateľnosť európskeho poľnohospodárstva.

I. Preambula

          Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) musí reagovať na stratégiu EÚ do roku 2020. Základom prosperity európskeho poľnohospodárstva musí byť konkurencieschopná agrárna produkcia, podporená zodpovedajúcou cenovou úhradou. Rozsah produkcie musí zodpovedať určitej miere potravinovej aj energetickej sebestačnosti a bezpečnosti pre asi 0,5 mld. európskych obyvateľov. Potrebný produkčný rozmer poľnohospodárstva je takisto základným predpokladom pre napĺňanie verejných statkov a služieb - pre plnenie sociálnych a environmentálnych funkcií vo vidieckom priestore.

II. Zástupcovia podpísaných krajín sa dohodli na spoločnom stanovisku k oznámeniu Európskej komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov:

1. Pripravovaná reforma SPP musí byť reformou, ktorá zabezpečí jednoduché, spravodlivé, nie spravodlivejšie, trvalo udržateľné a obhájiteľné pravidlá pre budúce obdobie po roku 2013.

2. Silná a efektívna SPP zachovávajúca model dvoch pilierov bez povinných alebo dobrovoľných možnosti ďalšej podpory 1. piliera z národných rozpočtov.

3. SPP musí mať aj v nasledujúcom období silný rozpočet, najmenej v doterajšej výške.

4. Priame platby nemožno ďalej spájať s historickými parametrami a do budúcnosti je potrebné pre vytvorenie férových podmienok zaviesť objektívne kritériá, zohľadňujúce aktívne hospodáriacich poľnohospodárov. Je potrebné jednoznačne formulovať pojem aktívny poľnohospodár a malý farmár na princípe rodinnej farmy.

5. Priame platby musia zostať od 1.1.2014 prioritným nástrojom SPP na podporu a stabilizáciu príjmov poľnohospodárov a zabezpečenie verejných služieb, plne hradeným z 1. piliera rozpočtu EÚ. Preto odmietame, aby boli akýmkoľvek spôsobom znižované, modulované či zastropované.

6. Priame platby, stanovené na základe porovnateľnej základnej plochy a prípadne doplnkových platieb, rovnako ako všetky ostatné priame či nepriame podporné nástroje, musia byť od 1.1.2014 aplikované jednotným spôsobom vo všetkých členských krajinách EÚ. Nesmie dochádzať k nerovnakým podmienkam v podnikateľskom prostredí.

7. S cieľom ďalšieho rozvoja poľnohospodárskeho podnikania a vzhľadom na kolísanie cien poľnohospodárskych komodít na trhu je nutné zabezpečiť rovnaké podmienky a férovú a stabilnú cenovú úhradu pre všetkých poľnohospodárov EÚ-27. Dôsledne kontrolovať poľnohospodárske výrobky vstupujúce na trh EÚ z tretích krajín z pohľadu kvality a výrobných noriem, vyžadovaných v EÚ.

8. SPP musí vytvárať, vzhľadom na rastúcu volatilitu cien na trhu a rastúce frekvencie krízových situácií a rizík, právny rámec na prijatie nových nástrojov riadenia trhu a podpory poistenia, najmä u komerčne nepoistiteľných rizík v poľnohospodárstve.

9. Poľnohospodárstvo, ako najslabší článok potravinovej vertikály, musí byť legislatívne chránené pred monopolným správaním spracovateľov a obchodných reťazcov.

10. Je potrebné, aby SPP prešla procesom zjednodušenia, s odstránením nadmernej administratívnej záťaže. Musí sa stať novým integrujúcim prvkom v oblasti poľnohospodárstva, životného prostredia a rozvoja vidieka na úrovni členských krajín EÚ. Lepšie upraviť podpory oblastí Natura 2000 a zvážiť zahrnutie vodnej smernice do platieb dotknutých oblastí. Musí tiež rešpektovať princíp rovnakého zaobchádzania s poľnohospodármi naprieč celou EÚ.

11. Je potrebné posilniť promočnú a marketingovú politiku EÚ.

III. Účastníci konferencie požadujú:

1. Odstránenie nerovností, rovnaké zaobchádzanie a rovnakú úroveň plošných priamych platieb poľnohospodárov na hektár poľnohospodárskej pôdy a na základe pôdnych a klimatických pomerov v rámci celej EÚ od 1.januára 2014. Zrušiť používanie historických referenčných dát. Prípadné ďalšie prechodné obdobie, spôsobené postupným znižovaním nerovností, vedúce k neskoršiemu vyrovnanie priamych platieb, zásadne odmietame.

2. Zachovať, v rámci existujúcich dvoch pilierov, silnú a efektívnu spoločnú poľnohospodársku politiku EÚ, nezvyšujúcu nadmerný podiel národného spolufinancovania platieb. Zavedenie spolufinancovania I. piliera z národných verejných rozpočtov je pre nás neprijateľné. Trváme na zaradení platieb LFA len do II. piliera.

3. Politiku rozvoja vidieka realizovať formou, ktorá bude mať porovnateľný vplyv na všetky členské štáty.

4. Zjednotiť rôzne národné prístupy v oblasti nepriamych podpôr, poskytovaných napr. formou zvýhodneného zdanenia alebo rôznych prístupov v oblasti platieb sociálneho a zdravotného poistenia.

5. Zjednotiť a stanoviť maximálnu hranicu pre výšku štátnej pomoci, poskytovanej z národných rozpočtov.

IV. Účastníci konferencie sa zaoberali aj prípravou novej legislatívy k odrodám a osivám plodín

1. Odporúčajú koordinovať stanoviská príslušných ministerstiev a ich odrodových a certifikačných úradov pre osivá k pripravovanej novej legislatíve EÚ k odrodám a osivám.

Podpísaní za organizáciu:

Slovenská Poľnohospodárska a potravinárska komora
Milan Semančík, predseda

Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR
Milan Mišánik, predseda

Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska
Vladimír Kočárik, predseda

Agrárna komora Litvy
Bronius Markauskas, prezident

Zastúpenie Lotyšska v Bruseli
Sarmite Babaneová, vedúca

Maďarská agrárna komora
András Laczkó, hlavný referent

Národná federácia poľnohospodárskych výrobcov Rumunska
Viorel Matei, predseda

Federácia zväzov poľnohospodárskych producentov Poľska
Agnieszka Falbaová

Solidarita (Poľsko)
Marian Dembinski, člen predstavenstva

Dolnosaská agrárna komora
Leszek Gral, prezident

Agrárna komora Českej republiky
Jan Veleba, prezident

Brno, 3. decembra 2010

 

Komuniké z 38. stretnutia predstaviteľov agrárnych komôr krajín V-4

Komuniké z 38. stretnutia predstaviteľov agrárnych komôr krajín V-4

Komuniké z 38. stretnutia predstaviteľov agrárnych komôr krajín V-4, ktoré sa uskutočnilo 14-16. júna 2010 v Kyjeve na Ukrajine

           Predstavitelia Agrárnej komory Českej republiky, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Maďarskej poľnohospodárskej komory, Národnej rady poľských poľnohospodárskych komôr, za prítomnosti zástupcov Agrárnej komory Ukrajiny ako pozorovateľov sa zaoberali súčasnou situáciou na trhoch s hlavnými poľnohospodársko-priemyselnými komoditami, zmenami a transformáciami na trhoch krajín Vyšehradskej štvorky. Vymenili si tiež názory a informácie týkajúce sa poľnohospodárskych pôdnych daní, sociálneho a zdravotného poistenia v krajinách V-4.
          Predstavitelia zúčastnených krajín sa dohodli na nasledovnej spoločnej pozícii:
1. Predstavitelia agrárnych komôr krajín V-4 sa jednomyseľne vyjadrili, že situácia na trhu s obilninami je stabilná, existujú určité zmeny v oblasti alternatívnych zdrojov energie a zvýšené zásoby vybraných druhov produktov. Účastníci poukázali na klimatické zmeny, ktoré v súčasnosti vplývajú na všetky európske krajiny, zvlášť na poľnohospodárskych producentov. Tieto klimatické problémy, záplavy a poškodenie osevov môžu spôsobiť zásadné zmeny na poľnohospodárskom trhu. Všetci účastníci navrhli v rámci budúcich zmien v politike EÚ vytvoriť špeciálny Rizikový fond, ktorý by kryl všetky finančné straty v dôsledku nepriazne počasia. Účastníci sa zhodli na návrhu, že toto systémové riešenie by malo byť kreované na úrovni EÚ.
          2. Účastníci stretnutia prerokovali Vyhlásenie zo zasadnutia nevládnych poľnohospodárskych organizácií nových členských krajín EÚ z medzinárodnej konferencie "Reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky" po roku 2013, ktoré sa konalo dňa 23. marca 2010 v Brne, v Českej republike. Predstavitelia agrárnych komôr krajín V-4 opakovane a naliehavo žiadajú Európsku komisiu a Európsky parlament, aby reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2013 odstránila rozdiely medzi "novými" a "starými" krajinami EÚ. Rovnaké zaobchádzanie a rovnakú úroveň priamych platieb pre poľnohospodárov v rámci Európskej únie od roku 2014 a zrušenie historických referenčných údajov pre ich výpočet. Pre zachovanie silnej a účinnej spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá nebude zvyšovať podiel národne kofinancovaných platieb.
          3. Predstavitelia agrárnych komôr krajín V-4 prerokovali problematiku hlavných trendov spolupráce medzi účastníkmi "trhu s pôdou" v krajinách V-4 a na Ukrajine. Predstavitelia agrárnych komôr krajín V-4 odporučili Ukrajine, aby využila skúsenosti krajín V-4 týkajúce sa riešenia štruktúry vlastníkov pôdy a vytvorili efektívny a sociálne chránených trh s pôdou. Predstavitelia navrhli využiť skúseností krajín V-4 týkajúce sa odkladu predaja pôdy cudzincom o určité legislatívou stanovené obdobie.
          4. Predstavitelia agrárnych komôr krajín V-4 vyjadrili svoj záujem o rozvoj existujúcich vzťahov medzi vedeckými a vzdelávacími inštitúciami Ukrajiny a krajín V-4. Predstavitelia agrárnych komôr krajín V-4 tiež zdôraznili, že poľnohospodárska veda v súčasnej dobe ukazuje jeden z najsilnejších aspektov v oblasti inovácií a zvýšenia konkurencieschopnosti poľnohospodárskej výroby a to nielen na Ukrajine, ale aj vo svete. Účastníci venovali pozornosť potrebe pokračovať v procese vedy a vzdelávania na vidieku a zlepšenie procesu finančnej pomoci.
          5. Predstavitelia agrárnych komôr krajín V-4 a Ukrajiny uviedli, že približovanie sa Ukrajiny agrárnej politike a požiadavkám WTO a EÚ je veľmi dôležité, rovnako ako formovanie zosúladeného vyváženého systému, ktorý by mal vyváženým nielen pre producentov ale obe strany, a rovnako ohľaduplný k záujmom všetkých dotknutých účastníkov (spotrebiteľov, výrobcov a štátu všeobecne). Predstavitelia agrárnych komôr poukázali na všeobecné zásady iniciácie v rámci projektov EÚ na implementáciu integrácie veľkoobchodných trhoch Ukrajiny a V-4 krajín, ktorý by sa stal zložka väčší projekt integrácie poľnohospodárskych trhov.
          6. Prioritou spolupráce je podpora ukrajinskej snahy o priblíženie sa k Európskej únii. Je preto potrebné zamerať sa na spoluprácu v oblasti poľnohospodárstva na výmenu informácií a skúseností v oblasti poľnohospodársko-priemyselného komplexu, v oblasti pozemkových úprav a úprav vlastníckych vzťahov k pôde, ako aj v oblasti živočíšnej výroby. Sme pripravení poskytnúť ukrajinskej strane naše skúsenosti z procesu integrácie pri aproximácii právnych noriem v oblasti poľnohospodárstva formou seminárov, výmeny expertov, resp. v rámci realizácie projektov oficiálnej rozvojovej pomoci.
          7. Riadenie rizík vyplývajúcich z klimatických zmien a výkyvy cien platených poľnohospodárom. Účastníci stretnutia sa vzájomne informovali o rozsahu škôd spôsobených povodňami a podmáčaním pôdy v máji a júni 2010 ako dôsledku dlhotrvajúcich dažďov. Účastníci stretnutia uviedli, že opatrenia v oblasti legislatívy a finančných ustanovení už nie sú schopné účinne riešiť straty spôsobené prírodnou katastrofou. Vyzývame z tohto dôvodu Európsku komisiu, aby otázke riadenia rizík venovala zvýšenú pozornosť, nakoľko ohrozujú poľnohospodársku výrobu a rozvoj vidieka v postihnutých oblastiach. Sme tiež svedkami obrovských výkyvov cien platených poľnohospodárom, ktoré ničia európske poľnohospodárstvo. Upriamujeme pozornosť k týmto skutočnostiam a žiadame o urýchlenie prác na systéme nástrojov Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá pomôže znížiť dôsledky extrémnych vplyvov.

          Z týchto dôvodov zástupcovia žiadajú:
• vytvoriť špeciálny Rizikový fond, ktorý pokryje finančné straty spôsobené nepriaznivým počasím;
• rovnakú úroveň priamych platieb farmárom v rámci EÚ počnúc rokom 2014 a zrušenie historického princípu výpočtu priamych platieb;
• využiť skúseností krajín V-4 týkajúcich sa predĺženia zákazu predaja pôdy cudzincom počas určitého legislatívneho obdobia;
• rozšíriť rozsah vzťahov medzi vedeckými a vzdelávacími inštitúciami na Ukrajine a v krajinách V-4;
• pokračovať vo vedeckom a vzdelávacom procese pre vidiecke oblasti a zdokonaľovaní procesu finančnej podpory;
• Navrhnúť najlepšie riešenie otázok manažmentu riadenia rizík, ktoré ohrozujú poľnohospodársku výrobu a rozvoj vidieka v zasiahnutých oblastiach;
          Zástupcovia poľnohospodárskych komôr V-4 sa dohodli, že ďalšie stretnutie V-4 sa uskutoční v septembri alebo októbri 2010 v Poľsku. 
          Komuniké bolo vytlačené v piatich origináloch v anglickom jazyku a zástupcovia každej zúčastnenej delegácie obdržali jeden kus. Jeden originál bude zaslaný predsedovi COPA/COGECA.
 

V Kyjeve, Ukrajina, 15. júna 2010

Jan VELEBA, prezident Agrárnej komory ČR
Mihaly KUN, viceprezident Maďarskej agrárnej komory
Wladyslaw PIASECKI, podpredseda Národnej rady poľnohospodárskych komôr Poľska
Milan SEMANČÍK, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
Dmytro BEREZOVSKYJ, prezident Agrárnej komory Ukrajiny (ako pozorovateľ)

 

Dokumenty na stiahnutie


« späť

Financovanie