Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Problematika OR z pohľadu potravinárov

Obchodné reťazce – Rozporové konanie a konferencia v Brne

Obchodné reťazce – Rozporové konanie a konferencia v Brne

Rozporové konanie k návrhu MHSR zrušiť Zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch

       Rozporové konanie sa uskutočnilo v utorok 9.11.2010 na MHSR na základe zásadného odmietavého stanoviska SPPK k zámeru MHSR zrušiť uvedený zákon. Za SPPK sa rokovania zúčastnil podpredseda Dušan Janíček a riaditeľ Odboru potravinárstva a obchodu Igor Šarmír. Za MHSR generálny riaditeľ Sekcie legislatívy a práva Jozef Gaisbacher, riaditeľ Odboru legislatívy Milan Orsáry a odborná pracovníčka Valéria Mányová.
        Predmetom rozporového konania nebolo naše stanovisko a naše argumenty, ale nám bolo iba oznámené, že k zrušeniu zákona dôjde na základe výlučne politického rozhodnutia vládnej koalície. Z konania bol vypracovaný záznam v ktorom je uvedené, že zásadnú pripomienku SPPK sa nepodarilo odstrániť a rozpor stále trvá.

Zapísal: I. Šarmír


Konferencia o „zákone o významné tržní síle“

        10.11.2010 sa v Brne uskutočnila vyššie uvedená konferencia, ktorej zámerom bolo zhodnotiť doterajšie skúsenosti s uplatňovaním a vymáhaním Zákona o významné tržní síle, ktorý je zameraný na represiu niektorých zneužívajúcich praktík obchodných reťazcov a ktorý nadobudol účinnosť 1. februára tohto roku. Podujatia, ktoré zorganizoval „Úřad pro ochranu hospodářské soutěže“ (poverený výkonom kontroly na základe uvedeného zákona), sa zúčastnilo do 100 osôb (zástupcovia priemyslu, prvovýroby, obchodu a rôznych advokátskych kancelárií). Na konferencii vystúpili s prednáškami JUDr. Luděk Svoboda (hlavný referujúci), ktorý podal informácie o konkrétnych skúsenostiach s obdržanými podnetmi a s doterajším výkonom kontroly, Tomáš Balint, z College of Europe, ktorá vypracovala pre Európsku komisiu „Štúdiu zameranú na striktnejšie predpisy k jednostrannému konaniu“, Mgr. Andrea Pokorná („Trhová sila z pohľadu právnych úprav členských štátov a aktivít orgánov EÚ“) a JUDr. Hynek Brom, podpredseda úradu („Ďalší legislatívny osud zákona o významnej trhovej sile“).
 

        Z konferencie vyplynuli niektoré závažné závery najmä z pohľadu porovnania situácie u nás a v Českej republike.
 

1. V ČR zatiaľ bezprostredne nehrozí zrušenie zákona „na základe politického rozhodnutia“.
2. Česká pravicová vláda má síce k zákonu vážne výhrady, ale jej rozhodnutiu bude predchádzať odborná diskusia a odborné stanovisko.

3. Kontrolou zo zákona je poverená seriózna inštitúcia, ktorej táto činnosť kompetenčne a logicky prináleží – Úřad pro ochranu hospodářske soutěže, ekvivalent nášho Protimonopolného úradu.
 

4. Úrad neskúma, či je zákon dobrý alebo zlý (má na to ale svoj interný názor), ale snaží sa vykonávať svoje povinnosti, ktoré z neho vyplývajú (odmietnutie nášho Protimonopolného úradu zaoberať sa predmetnou kontrolou sa zdá byť v českých súvislostiach nepredstaviteľné).
 

5. Pracovníci úradu, poverení výkonom kontroly podľa predmetného zákona majú na prvý pohľad vysokú odbornú úroveň a problematiku dobre poznajú (sú to skoro všetko právnici).
 

6. V súčasnosti prebieha skúmanie niekoľkých podnetov, ktoré je síce dlhé a zložité, ale podľa všetkého prinesie čoskoro konkrétne výsledky.
 

7. Počas celého trvania konferencie nikto s prítomných nevyslovil pochybnosť ohľadom neprípustnosti zaužívaných praktík obchodných reťazcov voči dodávateľom. Diskusia sa viedla iba v rovine „ako na to“.
 

8. Pri hodnotení budúcich perspektív zákona sa síce pripúšťa i jeho zrušenie (jedna zo štyroch variant), ale iba za podmienky, že problémy v ňom riešené budú prenesené do kompetencie iných zákonov.
 

        Na základe získaných informácií považujem vývoj v ČR za potešiteľný i z nášho pohľadu. Okrem iného z neho vyplýva nekompetentnosť a arogancia našej vlády, ktorá na základe plytkých a ľahko vyvrátiteľných argumentov jednostranne nadŕža zahraničným obchodníkom vo vzťahu k slovenským poľnohospodárom a potravinárom.

I. Šarmír, 12. november 2010
 


« späť

Financovanie