Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Problematika OR z pohľadu potravinárov

Zásadný nesúhlas s návrhom Zákona o zrušení zákona č. 140/2010 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny.

Zásadný nesúhlas s návrhom Zákona o zrušení zákona č. 140/2010 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny.

Vec:
Zásadný nesúhlas s návrhom Zákona o zrušení zákona č. 140/2010 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny.

        V súlade s prvou časťou dôvodovej správy k uvedenému návrhu zákona boli hlavným dôvodom prijatia zákona č. 140/2010 Z.z. dlhodobo nevyvážené zmluvné vzťahy medzi obchodnými reťazcami a ich dodávateľmi potravín. Uvedená skutočnosť vyplynula s postupnej deformácie trhového prostredia, keď obchodné reťazce ovládli rozhodujúcu časť trhu s potravinami. Následne sa významnejší výrobcovia potravín ocitli v situácii, že v záujme zabezpečenia odbytu svojich výrobkov a pokračovania v podnikateľskej činnosti nemajú inú možnosť ako sa snažiť byť dodávateľom obchodných reťazcov. Veľké obchodné systémy sa takto ocitli v reálnom dominantnom postavení (hoci nespĺňajú jeho definíciu uvedenú v protimonopolnej legislatíve, pretože individuálne žiaden obchodný reťazce nekontroluje rozhodujúcu časť trhu), čoho dôkazom je skutočnosť, že si môžu jednostranne diktovať zmluvné podmienky. Výsledkom sú krajne neprijateľné praktiky ako sú napríklad také fakturácie odberateľa dodávateľovi, ktoré nielenže nemajú nič spoločné s dodávkou tovaru a príslušným marketingom (tzv. obchodná spolupráca), ale dokonca nie sú kryté žiadnou protislužbou alebo protihodnotou: „príspevok na podnikovú oslavu“, na „otvorenie novej predajne“ alebo „na „remodeling“ starej“, „poplatok za stabilnú spoluprácu“, „poplatok za vystavenie faktúry“ alebo tzv. fixný bonus. Bežnou praxou sú tiež nanútené retroaktívne zmeny v základnej zmluve vždy v prospech odberateľa a podobne. Zoznam takýchto neprijateľných obchodných praktík je dlhý a bol už vypracovaný i na úrovni EÚ. Dodávateľ, ak chce i naďalej dodávať, nemôže takéto zneužívacie praktiky odmietnuť, o to viac, že ich uplatňujú všetky obchodné reťazce. Zámerom zákona č. 140/2010 Z.z je obmedzenie uplatňovania uvedených praktík prostredníctvom ich penalizácie.

        Problémy v nevyvážených vzťahoch medzi obchodnými reťazcami a ich dodávateľmi potravín existujú prakticky vo všetkých členských krajinách EÚ, ktoré sa preto snažia nájsť primeranú odpoveď. Niektoré členské štáty prijali, podobne ako i Slovenská republika, osobitnú legislatívu. Ide najmä o Francúzsko, Českú republiku, Maďarsko a Rumunsko. Vo Veľkej Británii dostal už niekoľko rokov existujúci a pozmenený Kódex správania sa najvýznamnejších obchodných reťazcov voči dodávateľom právne záväzný charakter. Stalo sa tak na základe dvojročného (2007 a 2008) vyšetrovania „Komisie pre konkurenciu“, ktorá skonštatovala, že dovtedy platný dobrovoľný etický kódex nepriniesol žiaden pozitívny výsledok. Je skutočnosťou, že na úrovni EÚ neexistuje zatiaľ harmonizujúca komplexná legislatíva určená pre oblasť obchodných vzťahov. Malou výnimkou je Smernica 2000/35 o boji proti neskorým platbám v obchodných transakciách, ktorá sa ale zaoberá iba problematikou uvedenou vo svojom názve. Na druhej strane bolo prijatých viacero oficiálnych, hoci právne nezáväzných dokumentov, ktoré podrobne popisujú nevyvážené vzťahy medzi obchodnými reťazcami a ich dodávateľmi potravín, ako i ich závažné dôsledky a potvrdzujú tak tvrdenia uvedené v prvom odseku tohto stanoviska: Stanovisko Hosp. a soc. výboru EÚ“ č.2005/C 255/08, Písomné vyhlásenia poslancov Európskeho parlamentu č. 0088/2007, stanoviská CIAA a COPA COGECA, Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2009 o cenách potravín v Európe (2008/2175(INI)) a ďalšie. Tento rok sa problematika obchodných vzťahov zaradila medzi významné témy, ktorými sa zaoberá Európska komisia. Rozsiahle aktivity týkajúce sa tejto oblasti, ktoré v súčasnosti prebiehajú, sú vykonávané na základe množstva podnetov z členských krajín, ako i z iných európskych inštitúcií a v blízkej budúcnosti s najväčšou pravdepodobnosťou povedú k prijatiu všeobecne záväzného právneho textu. Je isté, že existencia osobitných zákonov vo viacerých členských krajinách je jedným z významných dôvodov na prijatie riešenia na európskej úrovni.

         V predkladacej i dôvodovej správe sa tvrdí, že zákon „sa javí ako neefektívny“ a „neplní účel na ktorý bol prijatý“. S takýmto tvrdením nie je možné súhlasiť, pretože zákon nadobudol účinnosť iba 1. mája tohto roku a dodávatelia a odberatelia potravín mali termín na prispôsobenie obchodných zmlúv až do konca septembra 2010! Inak povedané „zákon ani nemal kedy plniť účel na ktorý bol prijatý“. Podľa nášho názoru, zákon môže byť v dnešnej podobe efektívny, na rozdiel od predchádzajúceho zákona 172/2008 Z.z., ktorý bol neúčinný z dôvodu podmieňovania skúmania existencie neprimeraných podmienok predchádzajúcim preukázaním ekonomickej závislosti jednej zmluvnej strany na druhej, čo bolo prakticky nemožné. Podmienkou reálnej účinnosti dnešného zákona je ale dobre fungujúci represívny systém, ktorý ale treba vybudovať, čo si vyžaduje určitý čas. To ale nie je problémom zákona, ale orgánov kontroly a súdnictva. Vo Francúzsku, kde takýto systém majú, už boli dosiahnuté niektoré čiastkové úspechy (napr. tzv. zadné marže boli zredukované na akceptovateľnú mieru), boli vynesené platné súdne rozhodnutia a obchodným reťazcom uložené mnohomiliónové pokuty.

        Argumentovanie „zmluvnou slobodou“ je v podmienkach reálneho dominantného postavenia jednej zmluvnej strany iluzórne, tak ako je to i v prípade tzv. prirodzených monopolov. Autori predkladacej a dôvodovej správy evidentne nepochopili podstatu problému obchodných vzťahov medzi veľkodistribúciou potravín a jej dodávateľmi. Existujúce obchodné právo u nás a do značnej miery ani v zahraničí (okrem osobitných zákonov prijatých vo vyššie uvedených krajinách) jednoducho nepostihuje realitu, ktorá je relatívne nová (viď. prvý odsek). Na základe existujúcich zákonov sa účastníci sporu v žiadnom prípade nemôžu dožadovať ochrany pred súdom, pretože obchodné reťazce by automaticky prestali odoberať ich tovar, čo by znamenalo ich ekonomický zánik. Na druhej strane Zákon č. 140/2010 Z.z. umožňuje garantovať dotknutým subjektom určitý stupeň anonymity a uchrániť ich pred „represiou“ zo strany ich obchodných partnerov v prípade sankcionovania týchto posledných zo strany kontrolných a súdnych orgánov. Bez splnenia tejto základnej podmienky by ani vo Francúzsku nemohlo byť vynesené žiadne súdne rozhodnutie.

        Z dôvodu vyššie uvedeného, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora zásadne nesúhlasí so zrušením Zákona č. 140/2010 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny. Okrem iného by to bolo v príkrom rozpore s vývojom, ktorý v súčasnosti prebieha v Európe. Vieme si ale predstaviť jeho novelizáciu, pretože oficiálne výhrady sektoru obchodu, prezentované v médiách, sa javia byť akceptovateľné bez toho, aby sa narušila podstata zákona.
 


« späť

Financovanie