Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Zaujímavé informácie

Pokračuje kontinuálna príprava systémového riešenia škôd spôsobených poľovnou zverou a šelmami

Pokračuje kontinuálna príprava systémového riešenia škôd spôsobených poľovnou zverou a šelmami

Príprava systémového riešenia škôd spôsobovaných v poľnohospodárstve poľovnou zverou a veľkými šelmami, iniciovaná Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou (SPPK), ďalej kontinuálne pokračuje. Po decembrovom rokovaní sa v poslednom januárovom týždni zástupcovia zainteresovaných strán opätovne stretli na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, aby zadefinovali ďalšie nevyhnutné kroky.

Zástupcovia rezortného ministerstva, SPPK, Slovenskej poľovníckej komory i Národného lesníckeho centra sa zhodli na nutnosti vypracovať metodickú príručku, ktorá bude mať podobu koncepčného dokumentu a jej účelom bude poľnohospodárom i poľovníkom pomôcť pri správnom postupe pri prevencii a kompenzácií škôd spôsobovaných poľovnou zverou a veľkými šelmami. Mala by - okrem iného - obsahovať analýzu aktuálneho stavu v oblasti zreálnenia počtov poľovnej zveri aj veľkých šeliem, rozbor platnej legislatívy, ktorá upravuje túto problematiku, a tiež možné riešenia pre prevenciu a kompenzáciu škôd.

Príprava príručky už teda nadobudla jasné kontúry a súbežne bude pokračovať ďalšia odborná diskusia. Z pohľadu SPPK je veľmi dôležité, že MPRV SR je pripravené vydať pre okresné úrady usmernenie k plánovaniu chovu a lovu raticovej zveri a ku kontrole plánov jej lovu. Na jeho základe by mali územne príslušné regionálne poľnohospodárske a potravinárske komory (RPPK) dostávať oznámenia o určení termínu a spôsobu zisťovania stavov zveri. Okresné úrady zároveň uložia poľovným združeniam povinnosť umožniť užívateľom poľovných pozemkov, ktorí prejavia záujem o účasť na zisťovaní stavov zveri, aby sa mohli aktívne zapojiť do týchto procesov. To znamená, že pokiaľ samotní poľnohospodári budú chcieť, mali by mať možnosť na vlastnej koži sa presvedčiť, ako sa určujú počty zveri a vplývať na to, aby neboli podhodnocované.

Okrem toho majú RPPK získať právo navrhovať svojich zástupcov za členov poradných zborov a chovateľských rád, zriaďovaných v zmysle zákona o poľovníctve. Ak to budú poľnohospodári požadovať, užívatelia poľovných revírov budú s nimi musieť prerokovať návrhy ročných plánov poľovného hospodárenia ešte pred tým, než ich predložia príslušným okresným úradom na schválenie. Ak s nimi nebudú súhlasiť, svoje námietky aj s odôvodnením budú môcť predložiť okresným úradom a tie ich predložia chovateľským radám, ktoré tieto plány posudzujú a zaujímajú k nim stanoviská. V prípade, keď to už z časových dôvodov nestihnú, použijú ich samy ako podklad pri samotnom schvaľovaní plánov, alebo ich prípadnej úprave. Poľnohospodári tak získajú možnosť zreálňovať vykazované počty zveri i tvorbu plánov jej chovu a lovu, čo SPPK presadzuje nielen na základe výsledkov konferencie, ktorú k tejto problematike zorganizovala v Banskej Bystrici vlani v októbri, ale aj požiadaviek viacerých svojich členov.

„Podľa našich údajov budú zadefinované oblasti s najvyšším výskytom škôd spôsobovaných raticovou zverou“, povedal ústredný riaditeľ SPPK Jozef Artim. „Užívatelia poľovných revírov v nich budú musieť predkladať okresným úradom pravidelné mesačné hlásenia o love, čím sa získa možnosť priebežne kontrolovať plnenie plánov a v prípade disproporcií včas prijímať nevyhnutné opatrenia. Veríme, že týmito i ďalšími spoločnými krokmi sa nám podarí zmierniť škody spôsobované poľovnou zverou a veľkými šelmami a v prípade, keď už vzniknú, zabezpečiť čo najjednoduchší a transparentný systém ich nahlasovania a kompenzácie“.

(sppk)


« späť

Financovanie