Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

www.sppk.sk

VITAJTE NA STRÁNKACH SPPK!

Pravidelne nové informácie.

Odber správ e-mailom
alebo cez kanál RSS

››› Viac informácií

SPPKSPPK
Zaujímavé informácie

OECD a pôdohospodárstvo

OECD a pôdohospodárstvo

Každoročné Globálne fórum pre poľnohospodárstvo sa 2. decembra 2014 venovalo téme agrárneho obchodu. Diskusia v rozšírenom formáte aj na nečlenské krajiny OECD (čo je podstatou globálneho fóra) sa zamerala predovšetkým na štrukturálne zmeny na agrárnych trhoch za posledné desaťročie (narastajúcemu ekonomickému významu rýchlo rozvíjajúcich sa ekonomík, nestálosti cien agrárnych komodít a meniacemu sa rámcu poľnohospodárskych politík), ako aj na úvahy, či aktuálne vedomosti o dopadoch rôznych politických nástrojov sú ešte platné. Ďalšou témou bolo hľadanie takých politík pre zabezpečenie potravinovej bezpečnosti, ktoré by vôbec alebo čo najmenej narúšali agrárne trhy a naopak, aká je úloha agrárneho obchodu v oblasti zabezpečovania potravinovej bezpečnosti.

Na globálne fórum nadväzovalo zasadnutie Výboru pre poľnohospodárstvo (COAG), na ktorom sa začali diskusie smerujúce k príprave zasadnutia výboru na ministerskej úrovni (1. štvrťrok 2016). Austrália predstavila priority svojho predsedníctva v Skupine G20, kde v poľnohospodárskej agende pokračuje v práci na systéme AMIS (informačný systém o agrárnych trhoch). Jediným substantívnym bodom programu bola diskusia o udržateľnom raste produktivity poľnohospodárskych systémov, čo je projekt realizovaný na úrovni Pracovnej skupiny pre poľnohospodárske politiky a trhy (APM) v kontexte práce OECD pre G20. Zatiaľ boli v rámci tohto projektu realizované hodnotenia inovačných systémov Kanady, Austrálie a Brazílie, ktorých inovačné systémy (predovšetkým výskum a vývoj) sú založené na odlišných modeloch. Z pohľadu substantívnej náplne výboru možno trocha kriticky konštatovať, že oproti predchádzajúcim rokom sa výbor posúva stále viac smerom k politickým otázkam a otázkam riadenia práce podriadených pracovných skupín a programov, pričom substantívna agenda poľnohospodárskej politiky sa neúmerne presunula najmä na úroveň Pracovnej skupiny pre poľnohospodárske politiky a trhy (APM).

V decembri získalo Slovensko prvýkrát kofinancovanie konferencie z programu OECD pre agrárny výskum. Riadiaci výbor Kooperatívneho výskumného programu OECD pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske systémy (CRP) schválil na kofinancovanie konferenciu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja). Univerzita sa uchádzala o kofinancovanie konferencie v SR vo vedeckej téme „Trvalá udržateľnosť v praxi“. Konferencia s názvom „Udržateľnosť vidieckych oblastí“ bola plánovaná na začiatok decembra 2015 v Nitre. Jej cieľom bolo diskutovať o nových inovatívnych stratégiách a prístupoch k riešeniu kľúčových problémov poddimenzovaného rozvoja a nízkej ekonomickej výkonnosti vidieckych oblastí.

V rámci výzvy na rok 2015, ktorá bola uzatvorená 10. septembra 2014, možno konštatovať mierny nárast záujmu zo strany SR. SR bude v roku 2015 pilotnou krajinou „prioritného záujmu“ v rámci tohto programu, čo je zachytené v Akčnom pláne k výsledkom hĺbkového hodnotenia programu Evalvačným výborom OECD. Z praktického hľadiska to znamená zvýšené úsilie OECD o propagovanie programu v SR za účelom dosiahnutia lepšej úspešnosti čerpania z programu CRP, ktorého je SR členom. Prirodzene, to všetko za podmienky dodržania vedeckej excelentnosti a kvality predkladaných návrhov, na čo dohliada Vedecká poradná rada programu. Výzva na rok 2016 by mala byť zverejnená na jar tohto roka (koniec marca - začiatok apríla).

Schéma OECD pre uplatňovanie medzinárodných noriem pre ovocie a zeleninu zasadala 10. - 11. decembra 2014 vo formáte výročného zasadnutia. Medzi najdôležitejšie body rokovania patrilo schválenie vysvetľovacích brožúr pre čerešne a čínsku kapustu, schválenie záverov peer review fínskej inšpekčnej služby, úvodná diskusia o budúcom formáte a štruktúre peer review, ako aj prediskutovanie návrhu strategického plánu Schémy na roky 2015 - 2025.

Z pohľadu SR bolo najdôležitejšie schválenie vysvetľovacej brožúry pre čerešne, ktorej autorom je Štátna veterinárna a potravinová správa SR. Ide pritom po brožúre pre dyňu červenú o druhý takýto materiál spracovaný Slovenskom. Brožúra vyjde na jar 2015.

OECD v skratke


« späť

Financovanie